Zulalisil

.

Vermont.y John Dewey (October 20. Burlington. June 1. y PhD daripada Johns Hopkins University in 1884. 1952) y Mendapat ijazah daripada University of Vermont in 1879. 1859 y Lahir di. .

. falsafah adalah merupakan suatu alat untuk membuat penyesuaian di antara yang lama dengan yang baru dalam sesuatu kebudayaan. y Jadi.y Beliau mengusulkan falsafah haruslah dipandang sebagai perjuangan manusia dalam melakukan penyesuaian di antara kumpulan tradisi yang membentuk akal manusia dengan cita-cita politik yang baru.

y Beliau ialah seorang penganut mazhab Pragmatisme iaitu suatu aliran falsafah yang berpendapat bahawa nilai pengetahuan manusia haruslah diuji dalam kehidupan praktikal. .y Menurut Dewey sekolah haruslah merupakan masyarakat dalam bentuk kecil.

.y Falsafah pragmatisme adalah dilahir daripada andaian bahawa ilmu pengetahuan dapat diperolehi melalui cara perhubungan manusia dengan alam sekitarnya. prinsip atau fakta hanya boleh dikatakan benar dan bermakna apabila idea. y Ahli falsafah yang menggunakan pendekatan pragmatik ini berpendapat bahawa sesuatu idea. y John Dewey. berpendapat bahawa cara yang paling berkesan untuk memperolehi ilmu pengetahuan ialah menggunakan kaedah penyelesaian masalah. prinsip atau fakta itu telah diuji secara objektif serta saintifik. dan membawa hasil yang memuaskan.

y Mengikut mereka. . usaha mencari penyelesaian sesuatu masalah dilahir daripada keperluan dan minat y Aktiviti menyelesaikan masalah akan dapat dilaksanakan dengan berkesan apabila timbulnya keperluan dan minat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

lebih menarik dan lebih bermakna kerana pelajaran adalah dirancang mengikut keperluan dan minat pelajar .y Di bawah konteks pendidikan. y Dengan penggunaan kaedah penyelesaian masalah. pelajaran akan menjadi lebih mudah. pendekatan pragmatik pula menjadi sesuatu kaedah mengajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

y Mereka berpendapat segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang berdasarkan minat. y Mereka menggambarkan pelajar sebagai individu yang berpengalaman. bermotivasi kendiri dan mempunyai naluri ingin tahu. .y Di dalam fahaman progresivisme. keperluan dan kebolehan pelajar. pelajar merupakan peranan utama dalam pembelajaran.

mereka harus diajar dengan pendekatan kajian sosial. y Sehubungan ini. projek. . penyelesaian masalah dan ujikaji. y Guru yang berkesan adalah guru yang memainkan peranan sebagai pembimbing dan penasihat dengan membimbing pelajar menggunakan kaedah inkuiri dan penemuan untuk memperolehi ilmu pengetahuan melalui usaha diri sendiri.y Oleh itu. perkara-perkara yang hendak disampaikan patutlah berlandaskan minat pcngalaman dan kebolehan pelajar.

beliau menyarankan mata pelajaran seperti Kemahiran Hidup diperkenalkan dan tlipelajari dengan kaedah praktik di dalam bengkel sekolah.y Mengikut Dewey. pendidikan di sekolah merupakan sebahagian kehidupan harian pelajar y Sehubungan ini. demi memupuk kemahiran daya cipta di kalangan pelajar. y Dengan perkataan lain. ahli-ahli progresivisme menyokong penggunaan strategi kolaboratif dan koperatif dalam aktiviti-aktiviti pendidikan y .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful