You are on page 1of 13

Sadržaj

Pojam akciza..............................................................................................................3

Predmet oporezivanja................................................................................................5

Obveznik akcize........................................................................................................6

Poreska osnovica......................................................................................................6

Obračun i naplata akcize............................................................................................7

Olakšice kod plaćanja akcize.....................................................................................8

Povraćaj akcize..........................................................................................................9

Refakcija akcize.......................................................................................................10

Obeležavanje akciznih proizvoda............................................................................11

Kaznene odredbe.....................................................................................................11

Tabela: Zakon o akcizama u Republici Srbiji.........................................................12

Literatura.................................................................................................................14

Pojam akciza
2
Akcize predstavljaju posredni porez na potrošnju ili upotrebu odredjenih
proizvoda. Spadaju u jedan od najstarih poreskih oblika. U značajnijem obimu
prvo su uvedene u Holandiji, a zatim i u Velikoj Britaniji tokom 16. i 17. veka. U
svom izvornom obliku predstavljale su porez čiji je obveznik bio isključivo domaći
proizvodjač odredjenih dobara i utvrdjivane su u apsolutnom iznosu po jedinici
mere.

Danas pojam akciza obuhvata mnogo veći broj poreskih oblika i obveznika.
Zajednička osobina svih akciza jeste da se primenjuju kao dodatni porez na
potrošnju posebno utvrdjenih proizvoda ili grupa proizvoda. Danas se oni mogu
svrstati u četiri osnovne grupe:

• Alkoholna pića,
• Duvanski proizvodi,
• Energenti (derivati nafte, električna energija, prirodni gas, ugalj) i
• Luksuzni proizvodi.

Akcize se danas po pravilu naplaćuju i na domaće i na uvozne proizvode, a


savremeni principi dobre poreske politike zahtevaju jednak akcizni tretman i
domaćih i uvoznih proizvoda. Poreski obveznik je uobičajeno proizvodjač ili
uvoznik, mada se u nekim slučajevima kao poreski obveznik može javiti i trgovac
na veliko ili malo.

Kao i u slučaju bilo kog drugog posrednog poreza, poput poreza na promet
ili poreza na dodatu vrednost, poreski obveznik je u obavezi da obračuna ili uplati
propisan iznos akcize, dok poreski teret snosi potrošač, odnosno kupac akciznog
proizvoda, koji ga plaća kroz cenu proizvoda koji kupuje.

Za određene predmete akciznog oporezivanja (za neke proizvode) akciza se


plaća prema količini, odnosno utvrđuje se dinarski iznos akcize na jedinicu mere,
koji se tromesečno usklađuje na bazi rasta cena na malo. Tako se akciza plaća u
dinarskom iznosu za tonu, barel, kilogram, paklicu...

Zbog toga su na osnovu uredbe vlade Republike Srbije cene goriva često
menjane, jer su usklađivane sa rastom cena na malo i sa promenom cena goriva na
svetskom tržištu (ali ovde nećemo razmatrati detalje o načinu formiranja cena,
nego se samo načelno napominje u cilju objašnjenja sisetema akciznog
3
oporezivanja). Na drugu vrstu proizvoda, kao što su: luksuzni proizvodi, proizvodi
od zlata i drugih plemenitih metala, od dragog kamenja, krzna, akciza se plaća po
stopi, tj. u procentualnom iznosu zavisno od cene (tržišne vrednosti robe –
maloprodajne cene).

Akcize se najčešće uvode na proizvode za kojima je potražnja značajna i


cenovno neelastična, dakle, očekivani poreski prihod je izdašan, a koji istovremeno
ne predstavljaju dobra čija se potrošnja u društvu smatra životno neophodnim.

U ovu grupu proizvoda spadaju alkoholna pića, duvanski i luksuzni


proizvodi (nakit, umetnički predmeti i slično).

Postojećim Zakonom o akcizama kao akcizni proizvodi utvrdjeni su derivati


nafte, duvanske preradjevine, alkoholna pića, uvozna bezalkoholna pića i kafa.
Akcizna obaveza nastaje proizvodnjom, odnosno uvozom akciznih proizvoda. Po
pravilu, poreski obveznik je proizvodjač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.
Pored toga, kao poreski obveznici, mogu se javiti i fizičko lice – proizvodjač koji
proda alkoholna pića drugom fizičkom licu; pravno lice, odnosno preduzetnik koji
kupi alkoholno piće od fizičkog lica – proizvodjača alkoholnog pića; pravno lice
koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih
proizvoda; kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u
postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ. Zakon reguliše i kada
neko postaje poraski obveznik u prometu sa Crnom Gorom, što je odredba zaostala
iz vremena postojanja zajedničke države Srbije i Crne Gore.

Akciza se ne plaća kada se akcizni proizvodi izvoze, kao ni u posebno


definisanim slučajevima (medjunarodni ugovori o donaciji, prodaja slobodnim
carinskim prodavnicama, diplomatskim predstavništvima i sl.).

Obveznici akcize za duvanske preradjevine i alkoholna pića, izuzev piva, u


obavezi su i da svoje proizvode obeležavaju kontrolnim akciznim markicama, čiji
je izgled, kao i postupak naručivanja i izdavanja propisan odgovarajućom
uredbom.
Zakon takodje uređuje povraćaj i refakciju akcize.

Obveznik ima pravo na povraćaj akcize ukoliko je platio akcizu koju nije bio
dužan da plati ili ju je platio u iznosu većem od zakonom propisanog. U oba
slučaja je uslov da je obveznik ovu akcizu platio iz sopstvenih sredstava bez
prevaljivanja na kupca proizvoda, ili je kupac proizvoda od obveznika zatražio

4
povraćaj iznosa akcize koju nije bio dužan da plati, ili ju je platio u iznosu većem
od propisanog.

Takodje, novčanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa


neobračunate akcize, a najmanje u visini od 125.000 dinara, kazniće se za prekršaj
obveznik akcize – pravno lice ako se ne obračuna ili obračuna netačno akcizu, dok
se preduzetnik u ovom slučaju kažnjava novčanom kaznom u visini od dvostrukog
do desetostrukog iznosa neobračunate akcize, a najmanje u visini od 75.000 dinara.

U celini uzev, pravni okvir koji uredjuje akizno oporezivanje u Srbiji morao
bi da pretrpi nekoliko bitnih izmena kako bi se u najvećoj mogućoj meri, kada su
akcize kao poreski oblik u pitanju, približio ispunjenju principa dobre poreske
politike. Na prvom mestu, to podrazumeva potpuni prestanak diskriminacije
uvoznih proizvoda u odnosu na proizvode domaćeg porekla (cigarete i
bezalkoholna osvežavajuća pića), kao i ukupno smanjenje troškova administriranja
ovog poreskog oblika. Smanjenje troškova administriranja nužno nameće potrebu
preispitivanja opravdanosti postojanja odredjenih akciznih oblika, kao i prava na
refakciju akcize za pojedine potrošače/upotrebe.

Kada je reč o usaglašavanju sa pravilima EU kao modelu kojem Srbija teži,


najveći i najteži korak jeste dostizanje akciznog optrećenja propisanog minimalnim
iznosima akciza u EU.

Predmet oporezivanja

Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi:

1. Derivati nafte,
2. Duvanske preradjevine,
3. Alkohola pića,
4. Uvozni proizvodi: osvežavajuća bezalkoholna pića, sirupi i praškovi
za osvežavajuća bezalkoholna pića (npr. StepDrink), voćni sokovi,
koncentrisani voćni sokovi, voćni nektar i voćni sokovi u prahu,
5. Kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe).

Obveznik akcize

5
Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.
Obveznik akcize je i:
1. Fizičko lice – proizvodjač koji proda alkoholna pića drugom fizičkom
licu;
2. Pravno lice, odnosno preduzetnik koji kupi alkoholno piće od fizičkog
lica – proizvodjača alkoholnog pića;
3. Kupac akciznih proizvoda kupljenih sa teritorija izvan Republike
Srbije;
4. Pravno lice koje je ovlašćeno od državnog organa za prodaju
zapljenjenih akciznih proizvoda;
5. Kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u
postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ.

Akciznu dozvolu može dobiti lice koje ispunjava sledeće uslove:

1. Da obavlja delatnost u skladu sa propisanim uslovima;


2. Da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
3. Da redovno ispunjava poreske obaveze;
4. Da nad tim licem nije započet postupak likvidacije;
5. Da ispunjava uslove za elektronsku razmenu podataka.

Poreska osnovica

Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere.


Osnovicu za obračun akcize pri uvozu kafe (sirove, pržene, mlevene i
ekstrakta kafe) čini vrednost proizvoda utvrđena po carinskim propisima, uvećana
za iznos uvoznih dažbina.

Obračun i naplata akcize

6
Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih
proizvoda u promet.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se:

1. svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane


proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu;

2. svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta, osim


otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište;

3. iskazivanje manjka proizvoda u akciznom skladištu, odnosno skladištu


koje nema status akciznog skladišta, osim manjka koji se može pravdati
višom silom;

4. iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvrdjene


propisom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati:

1. Najkasnije do poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za


period od 1. Do 15. Dana u mesecu;

2. Najkasnije 15. Dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od


16. dana do kraja prethodnog meseca.

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na


način predvidjen za plaćanje uvoznih dažbina.

Olakšice kod plaćanja akcize

7
Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

1. koje izvozi proizvodjač;

2. koje proizvođač, odnosno uvoznik, na osnovu posebnih potvrda


organa nadležnog za inostrane poslove, prodaje diplomatskim i
konzularnim predstavništvima i stranom diplomatskom osoblju i
konzularnim funkcionerima, pod uslovom reciprociteta, kao i u
drugim slučajevima predviđenim međunarodnim ugovorom;

3. na derivate nafte i kafu koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o


donaciji, sa klauzulom da se na te proizvode neće plaćati akciza;

4. koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i


brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i na
proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene
na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni
saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi
prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima;

5. derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona (ostali derivati


nafte) koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati nafte
koriste isključivo za proizvodnju etilena i propilena od strane pravnih
lica i preduzetnika koji obavljaju proizvodnju etilena i propilena u
sopstvenim proizvodnim kapacitetima, odnosno uvoznik uvozi za sebe
radi isključive proizvodnje etilena i propilena u sopstvenim
proizvodnim kapacitetima ili za korisnika (vlasnika) koji te derivate
nafte koristi isključivo za proizvodnju etilena i propilena u sopstvenim
proizvodnim kapacitetima;

6. gorivo za mlazne motore - kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje


neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe, odnosno
uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za
korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe.
7. koje proizvodjač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima I
brodovima koji saobraćaju na medjunarodnim linijama, kao i na
proizvode koji koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice
otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za
8
medjunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska
kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima.

Povraćaj akcize

Obveznik od koga je naplaćena akciza, a koju nije bio dužan da plati, ili kojij
je platio akcizu u većem iznosu od zakonom predvidjenog, ima pravo na povraćaj
tako plaćene akcize.

Zahtev za povraćaj akcize obveznik može podneti samo ako je kupac koji je
kroz cenu akciznog proizvoda platio tu akcizu zatražio u pismenoj formi od
obveznika povraćaj, u kojem slučaju se vrši povraćaj akcize kupcu.

Izuzetno, obveznik akcize koji je iz svojih sredstava uplatio akcizu koju nije
bio dužan da plati ili je platio u iznosu većem od zakonom predvidjenog, može
podneti u svoje ime I za svoj račun zahtev za povraćaj tako plaćene akcize.

Ako su od obveznika akcize iz stave 1 ovog člana naplaćeni kamata,


troškovi prinudne naplate ili novčana kazna, pripada mu pravo na povraćaj ovih
davanja. Zahtev za povraćaj akcize, kamate, troškova prinudne naplate i novčane
kazne uz priložene dokaze o plaćenoj akcizi i drugim davanjima i pismenim zahtev
kupca, obveznik podnosi poreskom organu kod kojeg se void kao poreski
obveznik. Obveznik je dužan da u roku od osam dana od dana kada mu je izvršen
povraćaj akcize dostavi nadležnom poreskom organu dokaz da je ta sredstva
preneo na kupca.

Refakcija akcize

Ako lice koje nije proizvodjač izvozi proizvod na koji je plaćena akciza, ima
pravo na refakciju plaćene akcize. Ako se dizel gorivo prodaje krajnjem korisniku
9
za pogon traktora, gradjevinskih mašina i brodova za prevoz tereta, može se
ostvariti refakcija akcize koja je plaćena prilikom nabavke tog goriva, do količina
potrebnih za obradu zemljišta od strane poljoprivrednih gazdinstava koja su
upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod organa nadležnog za vodjenje
tog registra, odnosno bavljenja registrovane gradjevinske delatnosti i brodskog
prevoza tereta, pod uslovom da se dizel gorivo prodaje preko ovlašćenog
distributera.

Uslove za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normative


potrebnih količina za namene i način i postupak refakcije akcize propisaće minister
nadležan za poslove finansija. Lice koje derivate nafte koristi u industrijske svrhe,
može ostvariti refakciju plaćene akcize n ate derivate nafte, pod uslovom da te
derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno od proizvodjača tih derivate nafte I
da je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvodjač platio propisani iznos
akcize.

Za vremena važenja Rezolucije Saveda bezbednosti OUN broj 1244,


obveznik akcize – proizvodjač derivate nafte koji proda derivate nafte kupcima sa
teritorije AP Kosovo i Metohija, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te
derivate nafte, pod uslovom da ima dokaz das u prodati derivati nafte plaćeni i
otpremljeni na teritoriju AP Kosovo i Metohija, kao i dokaz da je na te derivate
nafte plaćen propisan iznos akcize.

Obeležavanje akciznih proizvoda

1. Proizvodjač je dužan da pre stavljanja u promet, duvanske proizvode i


alkoholna pića obeleži kontrolnom akciznom markicom;
10
2. Kontrolna akcizna markica za duvanske proizvode mora biti
nalepljena na ambalažu tako da bude vidljiva id a se ne može
odstraniti;
3. Duvanski proizvodi koji se izvoze obeležavaju se posebnom
izvoznom markicom;
4. Uvozne cigarette i uvozna flaširana alkoholna pića moraju imati
oznaku i naziv uvoznika koji se utiskuje na kutiju odnosno na flaši;
5. Posedovanje i prodaja duvanskih proizvoda i pića iznad količine
utvrdjene zakonom nije dozvoljeno.

Kaznene odredbe

Novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj


pravno lice ako:

1. Obračunatu akcizu ne uplati u propisanom roku;


2. Ne podnese ili ne podnese blagovremeno obračun akcize;
3. Ne prijavi početak obavljanja delatnosti nadležnom poreskom organu;
4. Ne void evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje
utvrdjivanje i kontrolu obaveze akcize;
5. Kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrši popis akciznih proizvoda
na zalihama ili ako u nove cene ne ukalkuliše povećanu, smanjenu ili
ukinutu akcizu (član 33)
6. Ako nije dostavio nadležnom poreskom organu dokaz da je sredstva
po osnovu povraćaja akcize preneo na kupca;
7. Prodaje cigarette po maloprodajnim cenama koje su različite od onih
koje je odredio proizvodjač, odnosnom uvoznik;
8. Malopreodajne cene cigareta nisu prijavljene organizaciji za duvan,
kao i ako insu istaknute u, odnosu na objektu trgovine na malo tako
das u jasno vidljive; Kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u
pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara.
Zakonom o akcizama u Srbiji uredjuje se oporezivanje sledećih proizvoda:

Proizvodi:
Derivati nafte:
- sve vrste motornog benzina 44,00 din/lit;
- sve vrste dizel - goriva 30,00 din/lit;
- Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih
11
minerala, osim sirovih; proizvodi, na drugom mestu nepomenuti
niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili
ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, i ako čine osnovne
sastojke tih proizvoda, i to: (1)
2710 11 11 00 - laka ulja i proizvodi, za preradu u specifičnim 43,70 din/lit
procesima
2710 11 15 00 - laka ulja i proizvodi, za podvrgavanje hemijskoj 43,70 din/lit
preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710
11 11
2710 11 21 00 - laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni 43,70 din/lit
benzini, vajt špirit
2710 11 25 00 - laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni 43,70 din/lit
benzini, ostalo
2710 11 90 00 - laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, ostalo, 43,70 din/lit
ostala laka ulja
2710 19 11 00 - srednja ulja, za preradu u specifičnim 43,70 din/lit
procesima
2710 19 15 00 - srednja ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi 43,70 din/lit
u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 11
2710 19 21 00 - srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), 43,70 din/lit
gorivo za mlazne motore
2710 19 25 00 - srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), 43,70 din/lit
ostalo
2710 19 29 90 - srednja ulja, za ostale svrhe, ostalo, ostalo 43,70 din/lit
2710 19 31 00 - gasna ulja, za preradu u specifičnim procesima 43,70 din/lit
2710 19 35 00 - gasna ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi 43,70 din/lit
u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 31
2710 19 41 90 - gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem 43,70 din/lit
sumpora do 0,05% po masi, ostalo, osim ulja za loženje ekstra
lakog (EL)
2710 19 45 90 - gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem 43,70 din/lit
sumpora preko 0,05% po masi, do 0,2% po masi, ostalo
2710 19 49 90 - gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem 43,70 din/lit
sumpora preko 0,2% po masi, ostalo
2710 19 99 00 01 - vretenski super rafinat i mineralno ulje za 43,70 din/lit
tekstilnu industriju
- tečni naftni gas za pogon motornih vozila(2) 15,00 din/kg;
12,00 din/pak + 35%
na maloprodajnu
Cigarete(3)
cenu

Cigare i cigarilosi 15,50 din/kom


Rezani duvan, duvan za lulu i žvakanje i burmut 35%
Alkoholna pića:(4)
Rakije:
- od voća, grožđa, specijalne rakije 79,35 din/lit;
- od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 201,32 din/lit;
Žestoka alkoholna pića i likeri 129,04 din/lit;
12
Niskoalkoholna pića 13,25 din/lit;
Pivo, osim bezalkoholnog koje sadrži manje od 0,5% 15,00 din/lit;
alkohola
Kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe) 30%

(1)
Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje
imaju raspon destilacije do 3800C, "Službeni glasnik RS", br. 63/2007. Na derivate
iz Liste, koje proizvođač prodaje pod uslovom da se ti derivati koriste isključivo za
proizvodnju etilena i propilena, ne plaća se akciza.
(2)
Ne plaća se u postupku carinjenja, već prilikom prodaje krajnjem korisniku
potrošaču za pogon motornih vozila.
(3)
Akciza na cigarete se plaća po pakovanju od 20 komada. Na cigarete koje su u
drugačijim pakovanjima, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Literatura

13
 “Poresko knjigovodstvo i evidencija” Mr Zdravka Petković, Beogradska
poslova škola, Visoka škola strukovnih studija, Beograd 2010.

 www.srbija.gov.rs, web sajt Vlade Republike Srbije.

 www.carinskatarifa.com, sajt kompanije “Intermex” koji obiluje


informacijama o carinskom, deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju
naše zemlje kao i odgovorima na veliki broj ekonomskih pitanja.

 www.nspm.rs, web sajt časopisa “Nova Srpska politička misao”, časopisa za


političku teoriju i društvena istraživanja.

14