You are on page 1of 3

Kӏch bҧn chương trình Samsung Unitour 2010

Kӏch bҧn chương trình Samsung Unitour 2010

d 
 SAMSUNG KIӂN TҤO TƯƠNG LAI 2010

  THÀNH CÔNG

d Sáng Chӫ nhұt ngày 21/11/2010

Thӡi gian Nӝi dung Ghi chú

I. MӢ ĐҪU
8:45 ± 8:55 I.1 CA NHҤC MӠ MÀN
- 2 bài hát sôi nәi khuҩy đӝng tinh thҫn cӫa sinh viên
(10¶)
I.2 VIDEO CLIP:
HÀNH TRÌNH ³KIӂN TҤO TƯƠNG LAI´
8:55 ± 8:58 - Mӝt sӕ hình ҧnh cӫa chương trình Samsung
Unitour 2009
(3¶) - Phӓng vҩn nhӳng mong muӕn cӫa sinh viên vӅ
chương trình năm nay
- Cұp nhұt nhӳng hoҥt đӝng chuҭn bӏ cho chương
trình 2010
I.3 PHÁT BIӆU KHAI MAC CӪA ĐҤI DIӊN SAMSUNG
- Tӯ nhӳng mong muӕn cӫa sinh viên, Samsung
8:58 ± 9:03 mang đӃn mӝt chương trình sâu sát và thiӃt thӵc Mr. Hӗ Sĩ Tҩn Phát ±
hơn«trong năm 2010; Đó là mӝt chương trình đӏnh Giám đӕc Marketing
(5¶) hưӟng cho các bҥn trҿ cách đӇ thành công sӟm. Samsung Vina
II. MӨC TIÊU PHÍA TRƯӞC CӪA BҤN?
II.1 CLIP: ³MӨC TIÊU CӪA TÔI!´
o VӁ con đưӡng đi tìm ưӟc mơ cӫa nhiӅu bҥn trҿ cùng
9:03 ± 9:08 nhӳng câu chuyӋn ưӟc mơ thành hiӋn cӫa mӝt sӕ
ngưӡi trҿ tiêu biӇu tҥo niӅm cҧm hӭng chung
(5¶)
9:08 ± 9:25 II.2 PHҪN TRÌNH BÀY CӪA DIӈN GIҦ: r 

  
(17¶) o DiӉn giҧ mӣ màn bҵng mӝt trò chơi tương tác vӟi DiӉn giҧ: NguyӉn Hӳu
sinh viên Trí/ Quách Tuҩn Khanh
o Qua trò chơi, diӉn giҧ bҳt đҫu bài diӉn thuyӃt: ĐӇ
hiӋn thӵc hoá mөc tiêu mӝt cách nhanh nhҩt!
o DiӉn giҧ nhҩn mҥnh thêm viӋc ӭng dөng ³technology
maximization´
III. HӐ ĐÃ LÀM GÌ Đӆ THÀNH CÔNG KHI CÒN
TRҾ?
III.1 GIAO LƯU VӞI GƯƠNG MҺT TRҾ THÀNH ĐҤT
(bao gӗm 2 nhóm: 1. tӵ khӣi nghiӋp riêng & 2. đang
9:25 ± 9:45 làm cho corporate) Khách mӡi sӁ ngӗi ghӃ
o ĐӇ khҷng đӏnh nhӳng thông điӋp cӫa mình, diӉn giҧ xoay đӭng đӇ trao đәi
(20¶) mӡi 2 gương mһt thành công nәi bұt vӟi sӵ nghiӋp vӟi nhau.
riêng (có bҥn đã xuҩt hiӋn trong clip ³Mөc tiêu cӫa
tôi´) trao đәi vӅ con đưӡng đi đӃn thành công trưӟc
tuәi 30 cӫa hӑ & 2 nhân viên Samsung (đã đҥt đưӧc
nhiӅu thành tích khi ӣ tuәi 30) vӅ cách hӑ làm viӋc DiӉn giҧ & MC cùng
đӇ khҷng đӏnh mình, nhӳng khó khăn cũng như dҳt chương trình
thuұn lӧi khi làm trong tұp đoàn nưӟc ngoài, lӗng
ghép cách hӑ ӭng dөng nhӳng công nghӋ đӇ hӛ trӧ
cho thành công cӫa công viӋc«
(Trong lúc mӛi ngưӡi xuҩt hiӋn, sӁ có tӯng
slideshow giӟi thiӋu nhӳng điӇm nәi bұt cӫa hӑ)
III.2 PHҪN TRÌNH BÀY CӪA CA SĨ ĐÀM VĨNH HƯNG
o MC giӟi thiӋu vӅ 1 gương mһt ca sĩ rҩt thành công.
9:45 ± 9:55 Theo khҧo sát mӟi đây nhҩt, đây là gương mһt có
sӭc hút rҩt mҥnh vӟi giӟi trҿ cҧ nưӟc.
(10¶) o Ca sĩ hát 2 bài (không khí sôi đӝng)
GIAO LƯU VӞI CA SĨ ĐÀM VĨNH HƯNG
o Ca sĩ ĐVH chia sҿ vӅ con đưӡng thành công và quan
điӇm đӇ đҥt đӃn thành công cӫa anh
(MC đһt 2 ± 3 câu hӓi; Mr. ĐVH chuҭn bӏ kӻ phҫn
chia sҿ)
III.3 RÚT THĂM ĐӦT 1
o Ca sĩ sӁ tham gia rút thăm & trao thưӣng.
9:55 ± 10:00 o Mr. ĐÀM sӁ còn tiӃp tөc gһp lҥi các bҥn ӣ phҫn sau.

(5¶)
IV. NGƯӠI THÀNH ĐҤT NHÌN LҤI

IV.1 GIAO LƯU VӞI DOANH NHÂN THÀNH ĐҤT


o MC giӟi thiӋu ngҳn vӅ mӝt doanh nhân thành đҥt.
10:00 ± 10:10 o Là mӝt ngưӡi có nhiӅu thành tích & cũng đã rҩt nӛ Mr. NguyӉn Minh TriӃt
lӵc giao lưu cùng SV, Doanh nhân chia sҿ vӅ cӝt ± CEO of Strategy Asia
(10¶) mӕc năm 30 tuәi, doanh nhân này đã đһt và đҥt Group
đưӧc mөc tiêu ra sao.
o ĐӇ giúp các bҥn trҿ ngày càng có thӇ thành công
nhanh hơn, tӯ kinh nghiӋm cӫa mình, doanh nhân
đúc kӃt mӝt sӕ bí quyӃt thành công nhanh:
+ Take responsibility
+ Take action
+ Power of focus
+ Exceed expectation
+ IQ, EQ & Passion Q

Bên cҥnh đó, mӝt trong nhӳng bí quyӃt giúp các bҥn trҿ thành
công là:
+ Technology maximization
V. XӰ LÝ TÌNH HUӔNG & HӒI ĐÁP & KӂT THÚC
Gӗm: DiӉn giҧ, DN trҿ , 2 Samsung talents, DN

V.1 XӰ LÝ TÌNH HUӔNG


o MC mӡi các khách mӡi lên bàn tròn giao lưu vӟi
10:10 ± 10:25 sinh viên.
o Vӏ DN thành đҥt sӁ chӫ trì phҫn xӱ lý tình huӕng đã
(15¶) đưa cho sinh viên khi vào khán phòng. DN sӁ mӡi 5
bҥn xung phong lên sân khҩu đưa ra giҧi pháp. Các
khách mӡi & SV sӁ bình chӑn giҧi pháp hay nhҩt &
trao giҧi.
o Cuӕi cùng, DN đưa ra giҧi pháp cӫa mình cho tình
huӕng trên đӇ SV thҩy đưӧc sӵ khác biӋt trong cách
xӱ lý cӫa mӝt ngưӡi thành công.
o Nhұn giҧi đһc biӋt chương trình (Laptop)
10:25 ± 10:45 V.2 HӒI & ĐÁP

(20¶)
10:45 ± 10:55 V.3 PHҪN TRÌNH BÀY CӪA MR. ĐÀM (tiӃp theo)
Ca sĩ trình bày 2 bài tiӃp tәng kӃt chương trình
(10¶)
10:55 ± 11:00 V.4 RÚT THĂM TRÚNG THƯӢNG ĐӦT 2

(5¶)
11:00 ± 11:10 VI. KӂT THÚC
Trao quà: Sә tay bao gӗm 5 bí quyӃt thành công nhanh.
(10¶)