You are on page 1of 11

c 


Tên khoa hӑc là ñ 
‘ Cӫ và hҥt cây có chҩt kӏch đӝc Colchicine
và mӝt sӕ alkaloid khác mà nӃu ăn vào sӁ gây tê lưӥi, làm cho cơ thӇ mҩt cҧm giác, nһng thì hôn
mê và nӃu không xӱ lý kӏp thӡi sӁ dүn đӃn tӱ vong‘

‰   


Tên khoa hӑc là Datura metel, thuӝc hӑ cà
Solanaceae‘ TiӃp xúc qua da vӟi bҩt kì vӏ trí nào trên cây đӅu có thӇ gây nәi mҭn đӓ, ngӭa,
chóng mһt, nhӭc đҫu, thҩy ҧo giác, hôn mê và có thӇ gây mù mҳt hoһc tӱ vong‘
Cũng chính nhӡ đӝc chҩt có trong hoa lá thân cây, mà cà đӝc dưӧc còn đưӧc dùng làm thuӕc,
nӃu dùng vӟi liӅu khӕng chӃ, có thӇ chӳa ho hen, say sóng, trӏ mөn nhӑt‘

U !"#
Tên khoa hӑc là ±    ‘ Tҩt cҧ các bӝ phұn cӫa cây đӅu có
chҩt đӝc  và 
  ‘ Ngưӡi bӏ ngӝ đӝc do loҥi cây này thưӡng có
triӋu chӭng buӗn nôn, chҧy nưӟc dãi, ói mӱa, uӇ oҧi, chóng mһt, khó thӣ, mҩt cân bҵng‘ Mӝt
lưӧng 100 đӃn 225 gram lá Đӛ Quyên đӫ đӇ gây ngӝ đӝc nһng cho trҿ em 25 kg‘
Å $# 
Tên khoa hӑc là å  ‘ Hoa và hҥt cӫa cây có các chҩt gây ngӝ đӝc
đưӡng ruӝt‘ TiӃp xúc hoһc ăn hoa, hҥt sӁ khiӃn buӗn nôn, tiêu chҧy, chóng mһt‘

%&
Tên khoa hӑc là ©   ‘ Tҩt cҧ các bӝ phұn cӫa cây đӅu có chҩt
đӝc Calcium oxalate và Asparagine Khi ăn phҧi sӁ dүn đӃn nguy cơ bӏ bӓng, ngӭa rát vùng
miӋng, niêm mҥc ruӝt‘

] '()*+,
Tên khoa hӑc là 6   ‘ Lá và cӫ cây đӅu có
chҩt đӝc đưӡng ruӝt Calcium oxalate‘ Khi ăn phҧi loҥi thӵc vұt này có thӇ bӏ ói mӱa, bӓng rát bӅ
mһt niêm mҥc‘
ë -.*/01#
Tên khoa hӑc là § 
 ‘ Nhӵa cây gây bӓng rát da
khi tiӃp xúc‘

€ )$2
Tên khoa hӑc là ©  ‘ Cӫ cây có chҩt đӝc   gây khó tiêu,
tiêu chҧy, ói mӱa nӃu ăn phҧi‘
€€ !3
Tên khoa hӑc là å  „ Tҩt cҧ bӝ phұn có chҩt ñ  gây
mӋt mӓi, khó thӣ, tiêu chҧy nӃu ăn phҧi‘

34

Cây Ngӑt nghҽo có tên khác là cây Ngót nghҿo, loa kèn đӓ
nhӋn, huӋ lӗng đèn, gia lan‘ Tên khoa hӑc là Gloriosa
superba, thuӝc hӑ Hành tӓi‘

Cây Ngӑt nghҽo là mӝt loҥi cây sӕng lâu, cây thҧo có thân
leo dài 1 - 2m‘ Lá hình mũi mác, đҫu tұn cùng bҵng mӝt
tua cuӝn hình xoҳn ӕc quҩn bám cho thân leo‘ Trái dҥng
nang hình chùy dài, chӭa nhiӅu hҥt, khi chín có màu đӓ
tươi‘ Mùa hoa vào tháng 5 - 6, mùa quҧ tӯ tháng 6 - 8‘ Cây
Ngӑt nghҽo gһp nhiӅu ӣ các tӍnh phía Nam tӯ HuӃ đӃn
Bình Thuұn‘
©  
Toàn cây Ngӑt nghҽo đӅu có chӭa chҩt đӝc colchicin,
superbine, glucosine‘ Đӝc nhiӅu nhҩt ӣ rӉ cӫ‘ Chҩt đӝc đáng lưu ý có trong cây là colchicin rҩt
đӝc, chӍ cҫn 5mg cho 1kg thӇ trӑng cũng đӫ gây chӃt rҩt nhanh‘ Ngӝ đӝc do ăn phҧi cây Ngӑt
nghҽo gây bӋnh cҧnh cҩp tính sau 2 - 6 giӡ, đau rát miӋng, khát nưӟc sau đó nôn, buӗn nôn dӳ
dӝi, đau bөng và tiêu chҧy, tiêu máu nһng dүn tӟi trөy tim mҥch, rӕi loҥn tri giác, co giұt, suy hô
hҩp, tiӇu máu, thiӇu niӋu‘ DiӉn tiӃn xuҩt huyӃt, thiӃu máu, yӃu cơ vào nhӳng ngày thӭ 2, thӭ 3
tiӃp theo‘ NӃu qua khӓi thưӡng bӏ rөng tóc xҧy ra sau 1 - 2 tuҫn‘
ñ là mӝt chi cӫa năm, sáu loài trong các nhà máy gia đình Colchicaceae , tӯ vùng nhiӋt
đӟi châu Phi và châu Á ‘‘ Phә biӃn nhҩt tên tiӃng Anh là 3561
*786679: và ;; ‘ Hӑ là đҩu thҫu, cӫ rӉ
rөng lá cây lâu năm , thích nghi vӟi lưӧng mưa mùa hè vӟi mӝt mùa khô không hoҥt đӝng [ 1 ] ‘
phҥm vi bҧn xӭ cӫa hӑ là châu Phi, Đông Nam Á và các bӝ phұn cӫa Malaysia, nhưng hӑ đang
đưӧc trӗng rӝng rãi [1] Tҩt cҧ các bӝ phұn cӫa cây có chӭa colchicine liên quan ancaloit và và do
đó nguy hiӇm đӝc hҥi nӃu ăn phҧi, đһc biӋt là các loҥi cӫ, liên hӋ vӟi các thân cây và lá có thӇ
gây kích ӭng da‘

các chӃ phҭm khác nhau cӫa nhà máy đưӧc sӱ dөng trong y hӑc cә truyӅn cho mӝt loҥt các khiӃu
nҥi ӣ cҧ Châu Phi và Ҩn Đӝ‘

)‘ ñ 
 là quӕc hoa cӫa Zimbabwe (nơi nó đưӧc mӝt nhà máy đưӧc bҧo vӋ)‘ Nó
cũng là hoa bang Tamil Nadu nhà nưӟc ӣ Ҩn Đӝ, và là quӕc hoa cӫa Tamil Eelam , và như vұy
đã đưӧc hiӇn thӏ trong khi Maaveerar ngày ‘

ð:<=ð5<$>7?3
‘ ñ là loҥi thҧo mӝc lâu năm mà lên cao hoһc tranh giành trong các nhà máy khác vӟi sӵ
trӧ giúp cӫa tendrils tҥi các đҫu cӫa hӑ lá và có thӇ đҥt 3 mét chiӅu cao‘‘ Hӑ có sһc sӥ hoa , đһc
biӋt vì cương quyê t reflexed cánh hoa cӫa hӑ, giӕng như cӫa lily cap Turk mӝt, khác nhau vӅ
màu sҳc tӯ mӝt màu xanh lөc vàng thông qua màu vàng, cam, đӓ và đôi khi thұm chí là mӝt màu
hӗng nhҥt vùng sâu, màu đӓ‘

 Mӝt sӕ tӯ đӗng nghĩa, phát sinh tӯ nhiӅu biӃn thӇ, cho ñ 
 bao gӗm ñ
   (or ñ 
 'Rothschildiana'), ñ   (hoһc ñ 

'Rothschildiana'), ñ  , ñ ñ  , ñ  ñ 
  , ñ 
 
ñ  , ñ ñ  , ñ   ñ  , ñ ñ
 ‘
 

‘‘ ‘

 ‘‘
‘
  
‘
‘
‘  ‘  
  ñ ñ 

‘ ñ 
 tên cӫa nó ñ tӯ chӳ "gloriosus ', có nghĩa là đҽp trai và 
 tӯ tӯ"
tuyӋt vӡi "có nghĩa là tuyӋt vӡi hoһc hùng vĩ loҥi‘ Nhà máy này đã đưӧc mӝt nguӗn quyӅn thuӕc
tӯ thӡi cә đҥi‘ Vì vұy, nhiӅu sách và bài báo đã đưӧc viӃt cho đӃn nay trên các giá trӏ dưӧc liӋu
và các nhà máy này‘‘ Nó là mӝt trong nhӳng loҥi thҧo dưӧc phә biӃn nhҩt trong tҩt cҧ các cuӝc
thҧo luұn, hӝi nghӏ chuyên đӅ, hӝi thҧo vv liên quan đӃn bҧo tӗn thҧo dưӧc‘

‘ Loҥi thҧo dưӧc này đã đưӧc tìm thҩy vinh quang trong sӵ phong phú mӝt khi có mӝt thӡi gian
trong Patalkot thung lũng‘‘ Bây giӡ, mӝt ngày, loҥi thҧo dưӧc này ngày càng trӣ nên hiӃm hoi
trong thung lũng này‘ Nó gӧi lên cho chúng tôi đӇ viӃt mӝt bài báo và làm cho nó mӝt vҩn đӅ
quan trӑng như vұy đó, bҧo tӗn, nhà thӵc vұt hӑc, nhà doanh nghiӋp và các tә chӭc tiӃn lên phía
trưӟc đӇ giҧi cӭu và lưu nhà máy này trong thung lũng‘

Gia đình„ Liliaceae


Tên tiӃng Anh„ Leo-lily, chui-lily, hoa huӋ, Flame, Glory-lily, hoa huӋ Gloriosa, Tiger claw

Tên tiӃng Phҥn„ Langli, Kalikari, Ailni, Agnisikha, Garbhaghatini, Agnimukhi

Tên đӏa phương ӣ Ҩn Đӝ„ Kalihari, Kathari, Kulhari, Languli (TiӃng Hin-ddi); Bishalanguli,
Ulatchandal (Bengali); Dudhio, Vacchonag (Gujarati); Indai, Karianag, Khadyanag (Marathi);
Karadi, Kanninagadde (Kannada); Adavi-Nabhi, Kalappagadda, Ganjeri (Telugu); Mettoni,
Kithonni (Malayalam); Kalappai-Kizhangu, Kannoru (Tamil); Ognisikha, Garbhhoghhatono,
Panjangulia, Meheriaphulo (TiӃng Oriya); Kariari, Mulim (Punjabi) (CSIR ,1948-1976)‘

Tên thưӡng gһp trong thӃ giӟi„ Flame lily, Isimiselo, Vlamlelie, Riri vavai-moa

Taxonomic Description „ Phân loҥi mô tҧ„

Dӵng, cây lâu năm, cӫ, scandent hoһc leo thҧo mӝc; nҳm bҳt vӟi tendrils hình thành ӣ đҫu cӫa
lᑑ Cuӕng lá, Lá không cuӕng, xoҳn bӕ trí phө đӕi diӋn, 6-7 x 1,5-1,8 cm, hình mũi mác, nhӑn,
toàn bӝ, glabrous; viӋc trên nhӳng ngưӡi có thӫ thuұt cirrhose ‘ Hoa nách lá, đơn đӝc, lӟn, mӑc
trên dài, lan rӝng pedicels, actinomorphic, lưӥng tính, bao hoa phân đoҥn 6, miӉn phí, hình mũi
mác, keeled trong lúc cơ bҧn, lâu bӅn, màu vàng ӣ nӱa dưӟi, đӓ ӣ nӱa trên; nhӏ 6, lây lan,
hypogynous; bao phҩn extrose linh hoҥt,, medifixed, mӣ bҵng khe hӣ theo chiӅu dӑc; buӗng
trӭng cao cҩp, 3-bào; noãn nhiӅu, phong cách làm lӋch ӣ cơ sӣ, chiӃu tӯ hoa nhiӅu hơn hoһc ít
hơn theo chiӅu ngang‘ Capsule 2-3 cm long, oblong‘ Viên nang dài 2-3 cm, hình chӳ nhұt‘ NhiӅu
hҥt, subglobose, đen (Smith, 1979; Floridata, 2004) Quҧ là hình chӳ nhұt chӭa khoҧng 20 hҥt
hình cҫu màu đӓ ӣ mӛi van (Huxley, 1992; Neuwinger năm 1994; Burkill, 1995)‘ Fl‘ Fl‘ & Fr‘„
September-March‘ & Cha„ Tháng chín tháng Ba‘‘

Habitat„ Môi trưӡng sӕng„

‘ Nhà máy phát triӇn trong đҩt sét pha cát, trong rӯng rөng lá trӝn ӣ các vӏ trí nҳng‘ Nó là rҩt
khoan dung cӫa đҩt nghèo dinh dưӥng‘‘ Nó xҧy ra trong bөi, cҥnh rӯng và ranh giӟi cӫa các khu
vӵc canh tác ӣ các nưӟc đang ҩm lên đӃn đӝ cao 2‘530 m‘ Nó cũng đưӧc trӗng rӝng rãi làm cây
cҧnh ӣ các nưӟc ôn đӟi mát mҿ dưӟi kính hoһc trong nhҥc viӋn (Neuwinger, năm 1994;
INCHEM, 2004)‘

Distribution „ Phân bӕ„

Mӝt nguӗn gӕc ӣ khu rӯng nhiӋt đӟi cӫa châu Phi, hiӋn nay hàng đang phát triӇn tӵ nhiên ӣ
nhiӅu vùng nhiӋt đӟi châu Á bao gӗm Ҩn Đӝ, MiӃn ĐiӋn, Malaysia, Srilanka (Jayaweera, 1982)‘
Ӣ các nưӟc ôn đӟi)‘ 
 đưӧc lan truyӅn như mӝt cҧnh trong conservattoris, tӕt nhҩt phù hӧp
vӟi các nhà kính (Neuwinger, 1994)‘ Tҥi Ҩn Đӝ, nó là chӫ yӃu đưӧc tìm thҩy ӣ Nasik, Ratnagiri,
Savanthwadi (Maharastra); Uttara Kannada, Hassan, Chikmangalur, Coorg, Mysore (Karnataka);
Cannanore, Palakkad, Trivandrum (Kerala); Tamil Nadu và Goa (CES, 2004‘ Ngày nay, nó đưӧc
trӗng ӣ các khu vӵc khá lӟn cӫa Ҩn Đӝ nhưng thҩy ít hơn trong thung lũng Patalkot Trung Ҩn
Đӝ‘
‘ Phân phӕi tҥi Patalkot„ Gaildubba, Rathed, Harra-ka-Char, Chimtipur, Kareyam, Jaitpur,
Bijouri, Chhindi và Sidhouli‘

Medicinal importance„ Thuӕc quan trӑng„

‘ Các nhӵa tӯ đҫu lá đưӧc sӱ dөng cho da nәi mөn và phun trào‘‘ Bӝ lҥc cӫa Patalkot áp dөng các
bӝt cӫa thân rӉ vӟi dҫu dӯa trong các vө phun trào da và các bӋnh liên quan trong 5 ngày‘ Sӵ kӃt
hӧp này đưӧc cho là có hiӋu quҧ trong con rҳn và bò cҥp cҳn quᑠTribals rӉ lòng cӫa nhà máy
trong nưӟc và áp dөng trên đҫu đӇ trӏ bӋnh hói đҫu‘ ĐӇ tránh giao đau đӟn, Gonds và Bharias cӫa
Patalkot, áp dөng chiӃt xuҩt thân rӉ trên rӕn và âm đҥo‘‘ Nó gây ra đau lao đӝng và thӵc hiӋn
phân phӕi bình thưӡng‘ Bhumkas (đӏa phương healers) thưӡng quy đӏnh 250-500 mg cӫa thân rӉ
như liӅu lưӧng‘‘ Theo Bhumkas cӫa Patalkot, liӅu này có thӇ dүn đӃn phá thai nӃu giao cho mӝt
phө nӳ mang thai cӫa 1 hoһc 2 tháng KӇ tӯ thân rӉ là có hành đӝng bҥi, đây là quy đӏnh cho viӋc
phân phӕi bình thưӡngDuke (1985) cũng đã báo cáo các hành đӝng abortifacient cӫa thân rӉ cây
trӗng‘ Trong Gaildubba, nưӟc trái cây cӫa lá đưӧc đưa ra đӇ diӋt chҩy‘

‘ Trong hӋ thӕng y hӑc cә truyӅn, cӫ đưӧc sӱ dөng đӇ điӅu trӏ các vӃt bҫm tím và bong gân
(Rastogi & Mehrotra, 1993),, loét đau bөng mãn tính, trĩ, ung thư, liӋt dương (Nadkarni, 1978),
lưӧng khí thҧi tinh ban đêm và bӋnh phong‘ NhiӅu nӅn văn hóa tin rҵng nhӳng loài khác nhau có
đһc tính kǤ diӋu (Watt & Breyer-Brandwijk, 1962; Neuwinger năm 1994; Burkill, 1995)‘‘ Các rӉ
tròn trĩnh cӫa nhà máy đã đưӧc sӱ dөng trong điӅu trӏ các nhiӉm trùng da ký sinh, bӋnh phong,
và nӝi bӝ sâu (Mutshinyalo, năm 2001; Dhushara, 2004)‘

Trong Ayurveda và Yunani hӋ thӕng cӫa y hӑc, các cӫ cӫa cây đưӧc biӃt đӃn do, cay đҳng cӫa
nó, chát, sưӣi, chҩt anthemintic nhuұn tràng, alexiteric và abortifacient,‘ Nó đưӧc dùng rӝng rãi
trong điӅu trӏ loét, bӋnh phong, cӑc, viêm, đau bөng, giun đưӡng ruӝt, vô sinh khát vӃt bҫm tím,
và vҩn đӅ da (Kirtikar & Basu, 1935; THDC, 2002)‘ Tuy nhiên, ăn vào cӫa tҩt cҧ các bӝ phұn
cӫa cây là cӵc kǤ đӝc hҥi và có thӇ gây tӱ vong (Senanayake & Karalliedde, 1986)‘

Other uses„ Các ӭng dөng khác„

Gloriosa superba còn đưӧc gӑi là quӕc hoa cӫa Zimbabwe (Hamer, 2004)‘ Except miscellaneous
pharmaceutical product and other therapeutic preparations, it is also a popular plant for providing
color in greenhouses and conservatories even immature flowers are beautiful to behold
(Floridata, 2004)‘ Ngoҥi trӯ các sҧn phҭm dưӧc phҭm và các chӃ phҭm điӅu trӏ linh tinh khác, nó
cũng là mӝt cây trӗng phә biӃn đӇ cung cҩp các màu sҳc trong nhà kính và viӋn thұm chí còn
chưa trưӣng thành có hoa đҽp đӇ nhìn (Floridata, 2004)‘ All parts of the plant, especially the
tubers, are extremely poisonous‘ Tҩt cҧ các bӝ phұn cӫa cây trӗng, đһc biӋt là các loҥi cӫ, là cӵc
kǤ đӝc hҥi‘ The tubers may be mistakenly eaten in place of Sweet Potatoes ( Ó 
 )
since the tubers resemble those of sweet potatoes‘ Các loҥi cӫ có thӇ bӏ nhҫm lүn ăn tҥi chӛ cӫa
Sweet Potatoes Ó   kӇ tӯ nhӳng cӫ giӕng khoai lang‘ Nưӟc ép cӫa lá đưӧc sӱ
dөng như mӝt thành phҫn trong chҩt đӝc arrowNhӳng bông hoa đưӧc sӱ dөng trong các nghi lӉ
tôn giáo‘

Chemical components„ Thành phҫn hóa hӑc„


‘ Nghiên cӭu tiӃt lӝ rҵng tҩt cҧ các bӝ phұn cӫa cây trӗng, đһc biӋt là các loҥi cӫ là vô cùng đӝc
hҥi do sӵ hiӋn diӋn cӫa mӝt alkaloid hoҥt đӝng cao, Colchicine)‘ loài này cũng có mӝt alkaloid
đӝc hҥi, Gloriosine (Gooneratne, 1966; Angunawela & Fernando, 1971)‘)‘ Các hӧp chҩt như
lumicolchicine, 3-demethyl-N-deformyl-N-deacetylcolchicine, 3-demethylcolchicine, N-
formyldeacetylcolchicine đã đưӧc phân lұp tӯ cây (Chulabhorn  1998)‘

Toxic effect„ Đӝc hҥi có hiӋu lӵc„

Mӝt màu vàng nhҥt tӟi màu xanh lөc Colchicine alkaloid màu vàng là chӫ yӃu chӏu trách nhiӋm
vӅ các hiӋu ӭng đӝc hҥi‘ Các chҩt đӝc trong ñ 
 có mӝt hành đӝng ӭc chӃ phân chia tӃ
bào dүn đӃn tiêu chҧy trҫm cҧm hành đӝng, trên tӫy xương và rөng tóc‘‘ Sau khi uӕng các loҥi
cӫ, các triӋu chӭng ban đҫu phát triӇn trong vòng 2-6 giӡÓi mӱa dӳ dӝi, tê và ngӭa viӋc đӕt,
miӋng và sӵ sô ng cӫa cә hӑng, buӗn nôn, đau bөng và tiêu chҧy ra máu dүn đӃn mҩt nưӟc vv
là mӝt sӕ các triӋu chӭng chӫ yӃu phát triӇn ban đҫu trong nҥn nhân Các biӃn chӭng quan trӑng
khác bao gӗm ӭc chӃ hô hҩp, sӕc, hҥ huyӃt áp, giҧm bҥch cҫu đưӧc đánh dҩu, giҧm tiӇu cҫu, rӕi
loҥn đông máu, thiӇu niӋu, ra máu, lүn lӝn, co giұt, hôn mê và đa dây thҫn kinh tăng dҫn‘ Rөng
tóc và viêm da là nhӳng biӇu hiӋn muӝn mà phát triӇn khoҧng 1-2 tuҫn sau khi bӏ ngӝ đӝc
(INCHEM, 2004)‘

Lâm sàng và các quan sát đӝc tính đã đưӧc thӵc hiӋn bӣi nhân viên khác nhau theo thӡi gian
(Gooneratne, 1966; Dunuwille Murray  1968; Angunawela & Fernando, 1971 ! 1983,
Kimberly, 1983; Saravanapavananthan, 1985; Craker & Simson, 1986 ; Wijesundere, 1986;
Ellenhorn ! 1996 INCHEM, 2004)‘

Conclusion„ KӃt luұn„

Có mӝt nhu cҫu lӟn hơn cӫa phương pháp tiӃp cұn mӝt "cӝng đӗng trong bҧo tӗn nâng cao nhұn
thӭc trong cӝng đӗng đӏa phương là mӝt trong nhӳng nhiӋm vө quan trӑng nhҩt‘‘ Đӕi vӟi điӅu
này, các hoҥt đӝng khác nhau như trình bày poster, chiӃn dӏch, tӡ rơi giáo dөc và khҭu hiӋu có
thӇ đưӧc áp dөng‘ Mӝt xã hӝi có thӇ đưӧc thӵc hiӋn tҥi các ngôi làng đó sӁ xem xét sau khi viӋc
bҧo tӗn cây thuӕc và kinh tӃ quan trӑng‘ Các trưӡng Đҥi hӑc, Cao đҷng, phi chính phӫ và các cơ
quan khác nên đi vӅ phía trưӟc và có mӝt ngôi làng cӫa vùng tương ӭng‘ Các tә chӭc này có thӇ
đóng mӝt vai trò quan trӑng trong viӋc bҧo tӗn quan trӑng dưӧc nhà máy‘ cây thuӕc Mӝt khu
vưӡn / thҧo dưӧc vưӡn xanh và có thӇ đưӧc thӵc hiӋn ӣ làng mình‘ Ӣ mӝt bên có nhu cҫu "
§ và bҧo tӗn " mһt khác, bҧo quҧn các kiӃn thӭc y hӑc dân tӝc, thӵc vұt truyӅn thӕng
là rҩt cҫn thiӃt thҫy lang đӏa phương cӫa khu vӵc đưӧc nhҳm mөc tiêu cҫn đưӧc khuyӃn khích‘
và có thӡi gian hӛ trӧ cho thӡi gian‘

Gloriosa superba đưӧc tin là loҥi thҧo dưӧc quan trӑng nhҩt đó là xuҩt khҭu, và bӝ sưu tұp các
hҥt giӕng và rӉ cho thӏ trưӡng nưӟc ngoài gây ra mӝt tình trҥng thiӃu nguyên liӋu cho ngành
công nghiӋp thuӕc đӏa phương ӣ Ҩn Đӝ‘ If endangered plants like ñ NӃu nguy cơ tuyӋt chӫng
loài thӵc vұt như ñ 
 đưӧc phép trӣ nên hư hӓng thông qua bӝ sưu tұp quá nhiӅu, toàn bӝ
mӝt loҥt các loҥi thuӕc truyӅn thӕng và các nhà máy đã đưӧc sӱ dөng hàng ngàn năm nay sӁ bӏ
đe dӑa‘‘ Do đó, cҫn giӡ tiӃn lên phía trưӟc và giҧi cӭu thҧo mӝc này quan trӑng vҿ vang cӫa
Patalkot Hoҥt đӝng sӵ tham gia cӫa tҩt cҧ mӑi ngưӡi là rҩt cҫn thiӃt đһc biӋt nhӳng ngưӡi tӯ
Chhindwara huyӋn‘
Acknowledgement„ Author DA is grateful to Dr MK Rai, Head, Department of Biotechnology,
Amaravati University, Amaravati, Maharastra for his guidance‘ Lӡi cҧm ơn„ Tác giҧ DA là biӃt
ơn TiӃn sĩ MK Rai, Trưӣng phòng Công nghӋ Sinh hӑc, Đҥi hӑc Amaravati, Amaravati,
Maharastra đӇ đưӧc hưӟng dүn cӫa mình‘ Thanks are due to Dr SA Brown, Principal, Danielson
College and Dr Sanjay Pawar, Govt PG College, Chhindwara, MP for constant support all
throughout my Patalkot life‘ Cҧm ơn là do TiӃn sĩ SA Brown, HiӋu trưӣng, Danielson College và
TiӃn sĩ Sanjay Pawar, Govt PG College, Chhindwara, MP hӛ trӧ liên tөc tҩt cҧ trong suӕt cuӝc
đӡi Patalkot cӫa tôi‘ I am thankful to Dr Vipin Kumar, SRISTI- Ahmedabad, Gujarat for
encouragement‘ Tôi biӃt ơn đӃn TiӃn sĩ Vipin Kumar, SRISTI-Ahmedabad, Gujarat khuyӃn
khích‘

Read more„
http„//translate‘googleusercontent‘com/translate_c?hl=vi&sl=en&u=http„//www‘disabled-
world‘com/artman/publish/glori‘shtml&prev=/search%3Fq%3Dgloriosa%2Bsuperba%26hl%3D
vi%26biw%3D1264%26bih%3D581%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate‘google‘com‘vn&usg=
ALkJrhhTgczsn6z9_pI19TQ1m0iUoFl0mw#ixzz1I2jIOonZ