You are on page 1of 3

CÂU HỎI THI – KIỂM TRA VẤN ĐÁP NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

KHÓA K59 – KHOA CNTT – ĐHSP HÀ NỘI


Câu 1:
Hãy trình bày sự phân loại theo nguyên lý hoạt động của hệ điều hành. Hệ điều
hành được phát triển theo hướng nào, cho biết sự tiến hóa của các hệ điều hành.
Hệ điều hành MSDOS và Windows 98, 2000, XP được xếp vào loại hệ điều hành nào.

Câu 2.
Hãy mô tả các thành phần hệ thống cơ bản của hệ điều hành. Hãy nêu các chức
năng hệ thống của hệ điều hành Windows *.* có liên quan đến quản lý bộ nhớ trong,
quản lý bộ nhớ phụ.

Câu 3.
Nêu lược đồ cơ bản về tổ chức hoạt động của phần cứng máy tính (Mô tả sơ đồ,
chức năng và quan hệ giữa các mođun.)
Quá trình khởi động máy tính. Hệ điều hành thực sự nắm quyền kiểm soát máy
tính ở giai đoạn nào?
Trình bày cách thức tổ chức hoạt động giữa CPU và các thiết bị I/O

Câu 4.
Hãy mô tả hoạt động của ngắt, các phương pháp điều khiển ngắt (sơ đồ mô tả
điều khiển đồng bộ và không đồng bộ) và giải thích về sơ đồ và ý nghĩa của bảng các
trạng thái của thiết bị I/O.

Câu 5.
Giải thích lược đồ các thiết bị lưu trữ, phân tích nguyên lý hoạt động và đặc
tính của từng loại thiết bị lưu trữ?
Trình bày nguyên lý và hoạt động của kỹ thuật caching?

Câu 6.
Hãy trình bày cấu trúc phân lớp của hệ điều hành OS2. Sự khác biệt cơ bản về
cấu trúc của hai loại hệ điều hành này với hệ điều hành UNIX là gì?
Trong cấu trúc phân lớp hãy chỉ ra thành phần làm cho hệ điều hành này trở
thành hệ điều hành đa nhiệm.

Câu 7.
Hãy trình bày cấu trúc phân lớp của hệ điều hành UNIX.
Sự khác biệt cơ bản về cấu trúc của hai loại hệ điều hành này với hệ điều hành
OS2 là gì?
Trong cấu trúc phân lớp hãy chỉ ra thành phần làm cho hệ điều hành này trở
thành hệ điều hành đa người dùng.

Câu 8.
Hãy trình bày các kỹ thuật quản lí các các khối còn trống và các khối bị hỏng
trên bộ lưu trữ ngoài.

Câu 9.
Hãy trình bày các phương pháp cơ bản để định vị tệp trên bộ lưu trữ ngoài

Câu 10.
Hệ điều hành UNIX và MSDOS sử dụng phương pháp nào để định vị tệp, mô tả
bằng sơ đồ.

Câu 11.
Ý nghĩa của các chế độ thực thi chương trình: User Mode và Kernel Mode? Lời
gọi hệ thống (System Call)?
Nêu khái niệm và các đặc điểm của Tiến trình (Process). Vẽ và giải thích Sơ đồ
trạng thái của tiến trình.

Câu 12.
Hãy trình bày cấu trúc phân lớp của hệ điều hành Windows XP. Trong cấu
trúc phân lớp hãy chỉ ra các thành phần làm cho hệ điều hành này trở thành hệ điều
hành tương thích với các ứng dụng của một số hệ điều hành khác?.

Câu 13.
Hãy trình bày các phương pháp bảo vệ CPU, I/O và bộ nhớ chủ từ cấu trúc phần
cứng của máy tính?
Để bảo đảm quyền điều hành hệ thống của Hệ điều hành người ta đã sử dụng kĩ
thuật nào? Giải thích?

Câu 14.
Hãy trình bày khái niệm về các hàng đợi của tiến trình trong quá trình hoạt
động?
Trình bày các tiêu chuẩn dùng cho lập lịch tiến trình và các phương pháp lập
lịch?

Câu 15.
Hãy trình bày khái niệm về không gian địa chỉ logic và địa chỉ vật lý trong quản
lý bộ nhớ?
Trình bày chức năng và mô hình của bộ quản lý bộ nhớ (MMU)

Câu 16.
Hãy trình bày mô hình quản lý bộ nhớ theo kiểu phân trang? Trình bày lược
đồ chuyển đổi địa chỉ trong kĩ thuật phân trang?

Câu 17.
Hãy trình bày khái niệm chia sẻ bộ nhớ dùng chung trong mô hình phân trang?
Trình bày lược đồ chuyển đổi địa chỉ trong kĩ thuật sử dụng bảng phân trang
dịch chuyển?

Câu 18.
Hãy trình bày mô hình quản lý bộ nhớ theo kiểu phân đoạn? Trình bày lược đồ
chuyển đổi địa chỉ trong mô hình phân đoạn?

Câu 19.
Định nghĩa hệ điều hành. Lấy ví dụ thực tế để minh họa cho các đặc điểm trong
định nghĩa. Trình bày sơ đồ phân lớp của hệ thống máy tính? Ý nghĩa của sự phân lớp?

Câu 25.
Trình bày quy trình xử lý “lỗi trang” trong kĩ thuật quản lí bộ nhớ ảo “Thuần
phân trang theo yêu cầu”

Câu 26.
Trình bày 3 giải thuật của bài toán thay thế trang trong kĩ thuật quản lí bộ nhớ
ảo “Thuần phân trang theo yêu cầu”

Câu 27.
Trình bày bài toán miền găng và giải pháp Peterson.

Câu 28.
Trình bày bài toán miền găng và giải pháp semaphore.