You are on page 1of 5

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
***

ĐỀ CƯƠNG NIÊN LUẬN

Đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm thẻ ghi nợ
tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam”

Sinh viên: Nguyễn Thu Thủy


Lớp: QH2008 – TCNH – LK
Giáo viên hướng dẫn: Ths. Đỗ Kiều Oanh
Hà Nội tháng 4 năm 2011
Sinh viên: Nguyễn Thu Thủy
Lớp: QH 2008 – TCNH – LK

ĐỀ CƯƠNG NIÊN LUẬN


Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, tình hình kinh tế xã hội
đã có rất nhiều chuyển biến tốt rõ rệt, đặc biệt là thị trường tài chính ngân hàng.
Những năm gần đây, trong khi thẻ ngân hàng đã được sử dụng phổ biến ở nhiều
nơi trên thế giới thì tại thị trường Việt Nam nó mới thu hút được sự quan tâm,
đầu tư của các ngân hàng thương mại trong nước. Hướng tới đối tượng khách
hàng cá nhân, thẻ trở thành công cụ quan trọng trong chiến lược phát triển hoạt
động của các ngân hàng.
1. Đề tài:
“Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm thẻ ghi nợ tại ngân hàng thương
mại cổ phần công thương Việt Nam”
2. Tính cấp thiết của đề tài
- Từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại
thế giới WTO năm 2007, tình hình kinh tế xã hội đã có rất chuyển biến tích
cực, trong đó đặc biệt là thị trường tài chính ngân hàng.
- Các dịch vụ ngân hàng cũng ngày càng phát triển về mọi mặt nhằm đáp
ứng nhu cầu đa dạng, phong phú của nền kinh tế - xã hội. Ngoài những dịch
vụ truyền thống, các ngân hàng thương mại đã không ngừng mở rộng các
dịch vụ khác mang tính hiện đại trong đó có dịch vụ thẻ ngân hàng.

2
- Xét về mặt tính chất thanh toán, thẻ được phân loại thành thẻ rút tiền mặt,
thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Phát hành thẻ ghi nợ và triển khai hệ thống ATM
là lựa chọn của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn ban đầu
gia nhập thị trường thẻ, làm bàn đạp cho ngân hàng tiếp tục triển khai hoạt
động phát hành và thanh toán thẻ tín dụng quốc tế.
- Trong số các ngân hàng thương mại Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ
phần (TMCP) Công thương Việt Nam là một trong những ngân hàng đi đầu
trong hoạt động kinh doanh thẻ. Trong tình hình hiện nay, với sức ép cạnh
tranh ngày càng tăng, để duy trì được vị trí của mình, ngân hàng cần có sự
quan tâm và đầu tư đúng mực để nâng cao chất lượng sản phẩm thẻ của mình,
đặc biệt là loại hình thẻ đã chiếm được một thị phần quan trọng như thẻ ghi
nợ.
- Hơn nữa, hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về đề tài thẻ ngân hàng, đặc
biệt là tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đặc biệt hơn nữa là
chưa có đề tài nào nghiên cứu riêng về thẻ ghi nợ.
 Xuất phát từ những lý do trên, em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất
lượng sản phẩm thẻ ghi nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt
Nam” để tìm hiểu thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ
thẻ, góp phần phát triển, nâng tầm khả năng cạnh tranh của Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam.
3. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ thẻ Ngân
hàng Thương mại.
- Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng sản phẩm thẻ ghi nợ tại ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam .

3
- Trên cơ sở phân tích đúng đắn có thể tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải
pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại.
- Phạm vi nghiên cứu: Chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ tại Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2009.
5. Cơ sở lí luận, phương pháp nghiên cứu
- Cơ sở lí luận: đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy
vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn.
- Các phương pháp được sử dụng trong quá trình viết đề tài: điều tra - phân
tích - tổng hợp, thống kê, so sánh số liệu; kết hợp nghiên cứu lý thuyết với
phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm thẻ tại ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam để phân tích, chứng minh và đề xuất giải pháp.
6. Ý nghĩa và mục đích của đề tài
Ngày nay càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế đầu tư
vào lĩnh vực ngân hàng nên sự cạnh tranh về sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày
càng trở nên khốc liệt hơn trước. Tuy nhiên, với quy mô còn hạn chế của một bài
niên luận, em hi vọng rằng đề tài này có thể tìm ra được những điểm hạn chế,
đồng thời nâng cao được chất lượng, tính tiện lợi, mới mẻ và sức thu hút cho sản
phẩm thẻ ghi nợ của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
7. Kết cấu đề tài
Kết cấu niên luận gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thẻ ghi nợ trong hoạt động kinh doanh của
các ngân hàng thương mại

4
Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ tại ngân hàng thương
mại cổ phần công thương Việt Nam
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
thẻ ghi nợ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam
8. Danh mục tài liệu tham khảo
1. Peter Rose, “Quản trị ngân hàng thương mại”, NXB TC 2001
2. Lê Thị Huyền Diệu (2005), “Thực trạng cạnh tranh dịch vụ thẻ của các
NHTM Việt Nam, cơ hội và thách thức”
3. Nguyễn Đức Hoàn (2003), “Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường thẻ ở
Việt Nam”
4. Bùi Thu Huyền (2008), “Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng Công thương
Việt Nam”
5. Nguyễn Thu Hương, “Hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng ngoại
thương Việt Nam”
6. Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ của các ngân hàng thương mại (2007)