You are on page 1of 65

BAÛNG KHOÁI LÖÔÏNG DÖÏ TOAÙN

COÂNG TRÌNH : CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT


HAÏNG MUÏC : QUAN TRAÉC LUÙN
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : 48/5B Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
Soá Ñôn vò Khoái löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn
Maõ hieäu Maõ hieäu Noäi dung coâng vieäc - Dieån giaûi
TT tính Chi tieát Toång soá Vaät lieäu Nhaân coâng Maùy TC Vaät lieäu Nhaân coâng
1 TT TT Laäp moác quan traéc loaïi C Moác 1.0000 0 0 3,000,000 0 0
Khoan xoay bôm röûa baèng oáng maãu ôû treân caïn, ñoä
2 CC.012001 CC.012001 meùt 22.0000 47,931 135,030 72,507 1,054,482 2,970,660
saâu 0-60m, caáp ñaát ñaù I-III
Ño löôùi khoáng cheá maët baèng, ñöôøng chuyeàn haïng 4 -
3 CK.021004 CK.021004 ñieåm 2.0000 124,453 2,779,206 215,030 248,906 5,558,412
khoâng döïng tieâu giaù, caáp ñòa hình IV
Khoáng cheá ñoä cao, thuûy chuaån haïng 4 - caáp ñòa hình
4 CL.021004 CL.021004 km 4.0000 6,117 513,114 5,774 24,468 2,052,456
IV
Beâ toâng coät, ñaù 1x2 maùc 150, tieát dieän <= 0,1m, cao
5 AF.12222 AF.12222 M3 0.8000 438,022 190,231 33,969 350,418 152,185
<= 16m
Xaây moùng baèng gaïch theû 4x8x19, daøy>30cm, vöõa xi
6 AE.51214 AE.51214 M3 0.3300 437,291 82,091 0 144,306 27,090
maêng maùc 75
Laép ñaët oáng theùp ñen baèng phöông phaùp haøn, ñöôøng
7 BB.14108 BB.14108 100M 0.2200 5,212,299 1,929,734 41,745 1,146,706 424,541
kính oáng 75mm
Cung caáp vaø laép ñaët moác ño luùn vaø nghieâng coâng
8 TT TT moác 12.0000 0 0 300,000 0 0
trình
9 TT TT Cung caáp vaø laép ñaët moác ño nghieâng moác 4.0000 0 0 300,000 0 0
Ño luùn coâng trình, caáp ñoä luùn haïng 3, ñòa hình caáp 3,
10 CO.021002 CO.021002 chu kyø 14.0000 94,380 810,180 27,981 1,321,320 11,342,520
soá ñieåm ño 10<n<=15
Ño löôùi khoáng cheá maët baèng, ñöôøng chuyeàn caáp 1,
11 CK.042003 CK.042003 ñieåm 11.0000 83,101 1,197,266 27,592 914,111 13,169,926
caáp ñòa hình III
12 TT TT CHI PHÍ KHAÙC( THUEÂ ÑAÁT ÑAËT MOÁC) moác 2.0000 0 0 5,000,000 0 0
13 TT TT Vaän chuyeàn ngöôøi vaø vaät tö ñi vaø veà Chuyeán 2.0000 0 0 1,000,000 0 0

Toång coäng 5,204,717 35,697,790

- Trang 1 -
OÁI LÖÔÏNG DÖÏ TOAÙN
ÌNH : CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
MUÏC : QUAN TRAÉC LUÙN
/5B Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
Thaønh tieàn
Maùy TC
3,000,000

1,595,154

430,060

23,096
27,175

9,184

3,600,000
1,200,000

391,734

303,512

10,000,000
2,000,000

22,579,915

- Trang 2 -
ÑÔN GIAÙ CHI TIEÁT XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH
COÂNG TRÌNH : CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
HAÏNG MUÏC : QUAN TRAÉC LUÙN
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : 48/5B Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
Soá Maõ hieäu Ñôn vò Khoái Ñònh möøc Khoái löôïng
Noäi dung coâng vieäc - Thaønh phaàn hao phí
TT ñôn giaù tính löôïng Chính % phuï yeâu caàu
1 TT Laäp moác quan traéc loaïi C Moác 1.0000
Khoan xoay bôm röûa baèng oáng maãu ôû treân caïn, ñoä
2 CC.012001 meùt 22.0000
saâu 0-60m, caáp ñaát ñaù I-III
+ Muõi khoan hôïp kim (ngoaïi) caùi 0.0630 10.00% 1.3860
+ Caàn khoan (khaûo saùt) meùt 0.0160 10.00% 0.3520
+ Ñaàu noái caàn (khaûo saùt) boä 0.0052 10.00% 0.1144
+ oáng choáng m 0.0300 10.00% 0.6600
+ Ñaàu noái oáng choáng caùi 0.0100 10.00% 0.2200
+ oáng maãu ñôn m 0.0400 10.00% 0.8800
+ oáng maãu keùp caùi 0.0020 10.00% 0.0440
+ Hoäp goã ñöïng maãu 400x400x40 caùi 0.4000 10.00% 8.8000
+ Goã nhoùm V (khaûo saùt) M3 0.0035 10.00% 0.0770
+ Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 2) Coâng 3.0000 66.0000
+ Boä maùy khoan CBY-150-ZUB Ca 0.1700 1.00% 3.7400
Ño löôùi khoáng cheá maët baèng, ñöôøng chuyeàn haïng 4 -
3 CK.021004 ñieåm 2.0000
khoâng döïng tieâu giaù, caáp ñòa hình IV
+ Xi maêng PC40 kg 12.0000 4.00% 24.0000
+ Ñaù soûi 1x2 M3 0.0400 4.00% 0.0800
+ Caùt vaøng M3 0.0250 4.00% 0.0500
+ Ñinh + daây theùp kg 0.6000 4.00% 1.2000
+ Sôn traéng + ñoû (khaûo saùt) kg 0.4000 4.00% 0.8000
+ Ñinh chöõ U kg 6.0000 4.00% 12.0000
+ Soå ño caùc loaïi cuoán 2.5000 4.00% 5.0000
+ Nhaân coâng baäc 4,5/7 (Nhoùm 2) Coâng 57.0000 114.0000
+ oáng nhoøm Ca 1.2300 5.00% 2.4600
+ Theo 020 Ca 3.3000 5.00% 6.6000
+ Theo 010 Ca 4.1800 5.00% 8.3600
+ Ñitomaùt Ca 0.4500 5.00% 0.9000
Khoáng cheá ñoä cao, thuûy chuaån haïng 4 - caáp ñòa hình
4 CL.021004 km 4.0000
IV
+ Goã nhoùm V (khaûo saùt) M3 0.0015 10.00% 0.0060
+ Xi maêng PC40 kg 2.0000 10.00% 8.0000
+ Ñaù soûi 1x2 M3 0.0060 10.00% 0.0240

- Trang 3 -
Soá Maõ hieäu Ñôn vò Khoái Ñònh möøc Khoái löôïng
Noäi dung coâng vieäc - Thaønh phaàn hao phí
TT ñôn giaù tính löôïng Chính % phuï yeâu caàu
+ Caùt vaøng M3 0.0035 10.00% 0.0140
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.0300 10.00% 0.1200
+ Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 2) Coâng 11.4000 45.6000
+ Ni 030 Ca 0.8000 3.2000
Beâ toâng coät, ñaù 1x2 maùc 150, tieát dieän <= 0,1m, cao
5 AF.12222 M3 0.8000
<= 16m
+ Xi maêng PC40 kg 238.8250 1.00% 191.0600
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.5228 1.00% 0.4182
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.9256 1.00% 0.7405
+ Nöôùc M3 0.1896 1.00% 0.1517
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.0200 1.00% 0.0160
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.0480 1.00% 0.0384
+ Ñinh ñæa caùi 0.3520 1.00% 0.2816
+ Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1) Coâng 4.8200 3.8560
+ Maùy troän beâ toâng - dung tích 250,0 lít Ca 0.0950 0.0760
+ Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi - coâng suaát 1,5 kW Ca 0.1800 0.1440
+ Maùy vaän thaêng - söùc naâng 0,8 T - H naâng 80 m Ca 0.1100 0.0880
Xaây moùng baèng gaïch theû 4x8x19, daøy>30cm, vöõa xi
6 AE.51214 M3 0.3300
maêng maùc 75
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,134.0000 374.2200
+ Xi maêng PC40 kg 87.9391 29.0199
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.3987 0.1316
+ Nöôùc M3 0.0926 0.0306
+ Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1) Coâng 2.0800 0.6864
Laép ñaët oáng theùp ñen baèng phöông phaùp haøn, ñöôøng
7 BB.14108 100M 0.2200
kính oáng 75mm
+ oáng theùp ñen D 75mm, L=8m meùt 100.5000 0.01% 22.1100
+ Que haøn kg 1.4300 0.01% 0.3146
+ Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 2) Coâng 46.0700 10.1354
+ Bieán theá haøn xoay chieàu - coâng suaát 23,0 kW Ca 0.3800 5.00% 0.0836
Cung caáp vaø laép ñaët moác ño luùn vaø nghieâng coâng
8 TT moác 12.0000
trình
9 TT Cung caáp vaø laép ñaët moác ño nghieâng moác 4.0000
Ño luùn coâng trình, caáp ñoä luùn haïng 3, ñòa hình caáp 3,
10 CO.021002 chu kyø 14.0000
soá ñieåm ño 10<n<=15
+ Coïc saét fi 10x300mm coïc 18.0000 10.00% 252.0000
+ Soå ño luùn cuoán 1.0000 10.00% 14.0000
+ Soå toång hôïp ñoä luùn cuoán 2.0000 10.00% 28.0000
+ Giaáy keû ly cao 0,3m m 0.6000 10.00% 8.4000
+ Giaáy can cao 0,3m m 0.6000 10.00% 8.4000

- Trang 4 -
Soá Maõ hieäu Ñôn vò Khoái Ñònh möøc Khoái löôïng
Noäi dung coâng vieäc - Thaønh phaàn hao phí
TT ñôn giaù tính löôïng Chính % phuï yeâu caàu
+ Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 2) Coâng 18.0000 252.0000
+ Ni 030 Ca 0.6000 5.00% 8.4000
+ Theo 020 Ca 0.6000 5.00% 8.4000
+ Ni 004 Ca 1.3000 5.00% 18.2000
Ño löôùi khoáng cheá maët baèng, ñöôøng chuyeàn caáp 1,
11 CK.042003 ñieåm 11.0000
caáp ñòa hình III
+ Xi maêng PC40 kg 5.0000 10.00% 55.0000
+ Ñaù soûi 1x2 M3 0.0230 10.00% 0.2530
+ Caùt vaøng M3 0.0150 10.00% 0.1650
+ Ñinh + daây theùp kg 0.3000 10.00% 3.3000
+ Sôn traéng + ñoû (khaûo saùt) kg 0.3000 10.00% 3.3000
+ Ñinh chöõ U kg 4.0000 10.00% 44.0000
+ Soå ño caùc loaïi cuoán 1.5000 10.00% 16.5000
+ Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 2) Coâng 26.6000 292.6000
+ oáng nhoøm Ca 0.4000 5.00% 4.4000
+ Theo 020 Ca 0.4000 5.00% 4.4000
+ Ñitomaùt Ca 0.2500 5.00% 2.7500
12 TT CHI PHÍ KHAÙC( THUEÂ ÑAÁT ÑAËT MOÁC) moác 2.0000
13 TT Vaän chuyeàn ngöôøi vaø vaät tö ñi vaø veà Chuyeán 2.0000

- Trang 5 -
TOÅNG HÔÏP VAÄT TÖ
COÂNG TRÌNH : CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
HAÏNG MUÏC : QUAN TRAÉC LUÙN
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : 48/5B Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
Soá Ñôn Khoái Giaù mua Chi phí Giaù VLXD
Teân vaät lieäu xaây döïng
TT vò löôïng (chöa coù VAT) vaän chuyeån ñeán chaân coâng trình
1 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0.4182 130,900 0.0000 130,900
2 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.1316 130,900 0.0000 130,900
3 + Caùt vaøng M3 0.2290 130,900 0.0000 130,900
4 + Caàn khoan (khaûo saùt) meùt 0.3520 120,000 0.0000 120,000
5 + Coïc saét fi 10x300mm coïc 252.0000 3,000 0.0000 3,000
6 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.7405 156,600 0.0000 156,600
7 + Ñaù soûi 1x2 M3 0.3570 250,000 0.0000 250,000
8 + Ñaàu noái caàn (khaûo saùt) boä 0.1144 95,000 0.0000 95,000
9 + Ñaàu noái oáng choáng caùi 0.2200 30,000 0.0000 30,000
10 + Ñinh + daây theùp kg 4.5000 19,500 0.0000 19,500
11 + Ñinh caùc loaïi kg 0.1584 19,500 0.0000 19,500
12 + Ñinh chöõ U kg 56.0000 22,000 0.0000 22,000
13 + Ñinh ñæa caùi 0.2816 19,500 0.0000 19,500
14 + Gaïch theû 4x8x19 vieân 374.2200 675 0.0000 675
15 + Giaáy can cao 0,3m m 8.4000 1,500 0.0000 1,500
16 + Giaáy keû ly cao 0,3m m 8.4000 1,500 0.0000 1,500
17 + Goã nhoùm V (khaûo saùt) M3 0.0830 3,810,000 0.0000 3,810,000
18 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.0160 3,810,000 0.0000 3,810,000
19 + Hoäp goã ñöïng maãu 400x400x40 caùi 8.8000 20,000 0.0000 20,000
20 + Muõi khoan hôïp kim (ngoaïi) caùi 1.3860 250,000 0.0000 250,000
21 + Nöôùc M3 0.1823 5,000 0.0000 5,000
22 + oáng choáng m 0.6600 45,000 0.0000 45,000
23 + oáng maãu ñôn m 0.8800 45,000 0.0000 45,000
24 + oáng maãu keùp caùi 0.0440 135,000 0.0000 135,000
25 + oáng theùp ñen D 75mm, L=8m meùt 22.1100 80,500 0.0000 80,500
26 + Que haøn kg 0.3146 20,000 0.0000 20,000
27 + Sôn traéng + ñoû (khaûo saùt) kg 4.1000 81,044 0.0000 81,044
28 + Soå ño caùc loaïi cuoán 21.5000 10,000 0.0000 10,000
29 + Soå ño luùn cuoán 14.0000 10,000 0.0000 10,000
30 + Soå toång hôïp ñoä luùn cuoán 28.0000 10,000 0.0000 10,000
31 + Xi maêng PC40 kg 307.0799 1,240 0.0000 1,240
32 + Chi phí vaät lieäu phuï

- Trang 6 -
Soá Ñôn Khoái Giaù mua Chi phí Giaù VLXD
Teân vaät lieäu xaây döïng
TT vò löôïng (chöa coù VAT) vaän chuyeån ñeán chaân coâng trình
Toång coäng

- Trang 7 -
BAÛNG TÍNH CHI PHÍ VAÄN CHUYEÅN VLXD BAÈNG OÂ TO
COÂNG TRÌNH : CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
HAÏNG MUÏC : QUAN TRAÉC LUÙN
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : 48/5B Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
Soá Ñôn Tr.löôïng Baäc Cöï LY (KM) Giaù cöôùc
Thaønh tieàn Teân vaät lieäu xaây döïng Nguoàn mua
TT vò rieâng haøng Toång cöï ly Ñg L1 Ñg L2 Ñg L3 Ñg L4 Ñg L5 Ñg L6 Ñg L1
54,742 1 + Caùt ñoå beâ toâng M3 1.45000 1
17,226 2 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 1.38000 1
29,976 3 + Caùt vaøng M3 1.45000 1
42,240 4 + Caàn khoan (khaûo saùt) meùt 1
756,000 5 + Coïc saét fi 10x300mm coïc 1
115,962 6 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 1.50000 1
89,250 7 + Ñaù soûi 1x2 M3 2
10,868 8 + Ñaàu noái caàn (khaûo saùt) boä 1
6,600 9 + Ñaàu noái oáng choáng caùi 1
87,750 10 + Ñinh + daây theùp kg 0.00100 1
3,089 11 + Ñinh caùc loaïi kg 0.00100 1
1,232,000 12 + Ñinh chöõ U kg 0.00100 1
5,491 13 + Ñinh ñæa caùi 1
252,599 14 + Gaïch theû 4x8x19 vieân 0.00100 1
12,600 15 + Giaáy can cao 0,3m m 1
12,600 16 + Giaáy keû ly cao 0,3m m 1
316,230 17 + Goã nhoùm V (khaûo saùt) M3 0.77000 2
60,960 18 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.77000 2
176,000 19 + Hoäp goã ñöïng maãu 400x400x40 caùi 1
346,500 20 + Muõi khoan hôïp kim (ngoaïi) caùi 1
912 21 + Nöôùc M3 1.00000 1
29,700 22 + oáng choáng m 1
39,600 23 + oáng maãu ñôn m 1
5,940 24 + oáng maãu keùp caùi 1
1,779,855 25 + oáng theùp ñen D 75mm, L=8m meùt 3
6,292 26 + Que haøn kg 0.00100 1
332,280 27 + Sôn traéng + ñoû (khaûo saùt) kg 0.00100 2
215,000 28 + Soå ño caùc loaïi cuoán 1
140,000 29 + Soå ño luùn cuoán 1
280,000 30 + Soå toång hôïp ñoä luùn cuoán 1
380,779 31 + Xi maêng PC40 kg 0.00100 3
404,565

- Trang 8 -
Soá Ñôn Tr.löôïng Baäc Cöï LY (KM) Giaù cöôùc
Thaønh tieàn Teân vaät lieäu xaây döïng Nguoàn mua
TT vò rieâng haøng Toång cöï ly Ñg L1 Ñg L2 Ñg L3 Ñg L4 Ñg L5 Ñg L6 Ñg L1
7,243,606 (Heä soá quy ñoåi giaù cöôùc veà haøng baäc 1 : haøng baäc 2=1,1; haøng baäc 3=1,3; haøng baä

- Trang 9 -
G OÂ TOÂ BAÛNG TÍNH CHI PHÍ VAÄN CHUYEÅN
COÂNG TRÌNH : CHUN
HAÏNG MUÏC : QUAN
h, Tp.HCM ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : 48/5B Ung Va
Giaù cöôùc tính cho haøng baäc 1 (Ñ/Taán.Km) Heä soá Heä soáCöôùc b/quaân Soá Ñôn Tr.löôïng Baäc
Teân vaät lieäu xaây döïng Nguoàn mua
Ñg L2 Ñg L3 Ñg L4 Ñg L5 Ñg L6 ben khaùc cho 1 ÑV-VL TT vò rieâng haøng
0.0000 1 + Caùt ñoå beâ toâng M3 1.45000 1
0.0000 2 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 1.38000 1
0.0000 3 + Caùt vaøng M3 1.45000 1
0.0000 4 + Caàn khoan (khaûo saùt) meùt 0.00000 1
0.0000 5 + Coïc saét fi 10x300mm coïc 0.00000 1
0.0000 6 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 1.50000 1
0.0000 7 + Ñaù soûi 1x2 M3 0.00000 2
0.0000 8 + Ñaàu noái caàn (khaûo saùt) boä 0.00000 1
0.0000 9 + Ñaàu noái oáng choáng caùi 0.00000 1
0.0000 10 + Ñinh + daây theùp kg 0.00100 1
0.0000 11 + Ñinh caùc loaïi kg 0.00100 1
0.0000 12 + Ñinh chöõ U kg 0.00100 1
0.0000 13 + Ñinh ñæa caùi 0.00000 1
0.0000 14 + Gaïch theû 4x8x19 vieân 0.00100 1
0.0000 15 + Giaáy can cao 0,3m m 0.00000 1
0.0000 16 + Giaáy keû ly cao 0,3m m 0.00000 1
0.0000 17 + Goã nhoùm V (khaûo saùt) M3 0.77000 2
0.0000 18 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.77000 2
0.0000 19 + Hoäp goã ñöïng maãu 400x400x40 caùi 0.00000 1
0.0000 20 + Muõi khoan hôïp kim (ngoaïi) caùi 0.00000 1
0.0000 21 + Nöôùc M3 1.00000 1
0.0000 22 + oáng choáng m 0.00000 1
0.0000 23 + oáng maãu ñôn m 0.00000 1
0.0000 24 + oáng maãu keùp caùi 0.00000 1
0.0000 25 + oáng theùp ñen D 75mm, L=8m meùt 0.00000 3
0.0000 26 + Que haøn kg 0.00100 1
0.0000 27 + Sôn traéng + ñoû (khaûo saùt) kg 0.00100 2
0.0000 28 + Soå ño caùc loaïi cuoán 0.00000 1
0.0000 29 + Soå ño luùn cuoán 0.00000 1
0.0000 30 + Soå toång hôïp ñoä luùn cuoán 0.00000 1
0.0000 31 + Xi maêng PC40 kg 0.00100 3

- Trang 10 -
Giaù cöôùc tính cho haøng baäc 1 (Ñ/Taán.Km) Heä soá Heä soáCöôùc b/quaân Soá Ñôn Tr.löôïng Baäc
Teân vaät lieäu xaây döïng Nguoàn mua
Ñg L2 Ñg L3 Ñg L4 Ñg L5 Ñg L6 ben khaùc cho 1 ÑV-VL TT vò rieâng haøng
3; haøng baäc 4=1,4)

- Trang 11 -
ÍNH CHI PHÍ VAÄN CHUYEÅN VLXD BAÈNG ÑÖÔØNG THUÛY
COÂNG TRÌNH : CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
HAÏNG MUÏC : QUAN TRAÉC LUÙN
ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : 48/5B Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
Cöï ly ñaõ quy Giaù cöôùc Giaù cöôùc töø
Giaù cöôùc töø Giaù cöôùc tính cho 1 ñôn vò khoái löôïng VLXD
ñoåi ra loaïi 1 <=15Km Km16-Km30 Km - 31 <=15Km Km16-Km30 Km - 31 Toång coäng
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

- Trang 12 -
Cöï ly ñaõ quy Giaù cöôùc Giaù cöôùc töø
Giaù cöôùc töø Giaù cöôùc tính cho 1 ñôn vò khoái löôïng VLXD
ñoåi ra loaïi 1 <=15Km Km16-Km30 Km - 31 <=15Km Km16-Km30 Km - 31 Toång coäng

- Trang 13 -
BAÛNG TÍNH CHI TIEÁT CHI PHÍ NHAÂN COÂNG
COÂNG TRÌNH : CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
HAÏNG MUÏC : QUAN TRAÉC LUÙN
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : 48/5B Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
Soá Tieàn Chi phí
TT Baäc nhaân coâng löôïng löông nhaân
(coâng) 1 coâng coâng
I Nhaân coâng xaây döïng 35,697,790.00
+ Nhaân coâng baäc 4,0/7 (Nhoùm 2) 656.2000 45,010.00 29,535,562.00
+ Nhaân coâng baäc 4,5/7 (Nhoùm 2) 114.0000 48,758.00 5,558,412.00
+ Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 1) 4.5424 39,467.00 179,275.00
+ Nhaân coâng baäc 3,5/7 (Nhoùm 2) 10.1354 41,887.00 424,541.00

- Trang 14 -
BAÛNG TÍNH CHI PHÍ BUØ GIAÙ NHIEÂN LIEÄU, NAÊNG LÖÔÏNG
COÂNG TRÌNH : CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
HAÏNG MUÏC : QUAN TRAÉC LUÙN
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : 48/5B Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, T
Soá Teân loaïi Soá löôïng Giaù Chi phí Ñònh möùc nhieân lieäu
TT maùy thi coâng (Ca) ca maùy maùy thi coângDiezel (L) Xaêng (L)
1 Boä maùy khoan CBY-150-ZUB 3.7400 422,289 1,579,361 16.40 0.00

2 oáng nhoøm 6.8600 858 5,886 0.00 0.00

3 Theo 020 19.4000 13,970 271,018 0.00 0.00

4 Theo 010 8.3600 32,067 268,080 0.00 0.00

- Trang 15 -
Soá Teân loaïi Soá löôïng Giaù Chi phí Ñònh möùc nhieân lieäu
TT maùy thi coâng (Ca) ca maùy maùy thi coângDiezel (L) Xaêng (L)

5 Ñitomaùt 3.6500 52,432 191,377 0.00 0.00

6 Ni 030 11.6000 7,218 83,729 0.00 0.00

7 Maùy troän beâ toâng - dung tích 250,0 lít 0.0760 134,780 10,243 0.00 0.00

8 Maùy ñaàm beâ toâng, daàm duøi - coâng suaát 1,5 kW 0.1440 55,944 8,056 0.00 0.00

- Trang 16 -
Soá Teân loaïi Soá löôïng Giaù Chi phí Ñònh möùc nhieân lieäu
TT maùy thi coâng (Ca) ca maùy maùy thi coângDiezel (L) Xaêng (L)

9 Maùy vaän thaêng - söùc naâng 0,8 T - H naâng 80 m 0.0880 100,864 8,876 0.00 0.00

10 Bieán theá haøn xoay chieàu - coâng suaát 23,0 kW 0.0836 104,624 8,747 0.00 0.00

11 Ni 004 18.2000 10,720 195,104 0.00 0.00

Chi phí söû duïng maùy phuï 65,836


Toång coäng 2,696,313
Giaù nh.lieäu, naêng löôïng theo baûng giaù ca maùy
Giaù nhieân lieäu, naêng löôïng thöïc teá
Cheânh leäch giaù nhieân lieäu, naêng löôïng

- Trang 17 -
N LIEÄU, NAÊNG LÖÔÏNG MAÙY THI COÂNG
HUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
QUAN TRAÉC LUÙN
g Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
Ñònh möùc nhieân lieäu, naêng löôïng Nhu caàu nhieân lieäu, naêng löôïng
Ñieän (kwh)
Hsoá NL phuïDiezel (L) Xaêng (L) Ñieän (kwh)
0.00 0.05 64.40 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Trang 18 -
Ñònh möùc nhieân lieäu, naêng löôïng Nhu caàu nhieân lieäu, naêng löôïng
Ñieän (kwh)
Hsoá NL phuïDiezel (L) Xaêng (L) Ñieän (kwh)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.80 0.07 0.00 0.00 0.88

6.75 0.07 0.00 0.00 1.04

- Trang 19 -
Ñònh möùc nhieân lieäu, naêng löôïng Nhu caàu nhieân lieäu, naêng löôïng
Ñieän (kwh)
Hsoá NL phuïDiezel (L) Xaêng (L) Ñieän (kwh)

21.00 0.07 0.00 0.00 1.98

48.30 0.07 0.00 0.00 4.32

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

64.40 0.00 8.22


7,182.00 10,000.00 895.00
7,182.00 10,000.00 895.00
0.00 0.00 0.00

- Trang 20 -
TOÅNG HÔÏP CHI PHÍ THIEÁT BÒ
COÂNG TRÌNH : CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
HAÏNG MUÏC : QUAN TRAÉC LUÙN
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : 48/5B Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
Soá Chi phí Thueá GTGT Chi phí
KHOaûN MuïC CHI PHí
TT tröôùc thueá Thueá suaát Thaønh tieàn sau thueá
1 Chi phí mua saém thieát bò
1.1 0 0
2 Chi phí ñaøo taïo, chuyeån giao coâng ngheä 0
3 Chi phí laép ñaët thieát bò vaø thí nghieäm hieäu chænh 0

Toång coäng 0 0 0
(Giaù trò thieát bò chöa coù thueá kyù hieäu laø TB1 vaø giaù trò thieát bò coù thueá kyù hieäu laø T

- Trang 21 -
P CHI PHÍ THIEÁT BÒ
: CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
C : QUAN TRAÉC LUÙN
Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
Ghi
chuù

laø TB1 vaø giaù trò thieát bò coù thueá kyù hieäu laø TB)

- Trang 22 -
TOÅNG HÔÏP DÖÏ TOAÙN COÂNG TRÌNH
COÂNG TRÌNH : CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
HAÏNG MUÏC : QUAN TRAÉC LUÙN
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : 48/5B Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
CPVL = 7,243,606 0.000
CPNC = 35,697,790
CPMTC = 22,579,915

Soá
Khoaûn muïc chi phí Caùch tính Kyù hieäu
TT
I Chi phí tröïc tieáp
1 + Chi phí vaät lieäu xaây döïng CPVL VL
2 + Chi phí nhaân coâng CPNC x 2,8 NC
3 + Chi phí maùy thi coâng CPMTC x 1,34 MTC
4 + Chi phí tröïc tieáp khaùc 2.50 % TT
Chi phí tröïc tieáp TTP
II Chi phí chung 6.50 % TTP C
Giaù thaønh xaây döïng Z
III Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc 5.50 % Z TL
Chi phí xaây döïng tröôùc thueá G
+ Chi phí laäp phöông aùn + baùo caùo 5% G BC
IV Thueá giaù trò gia taêng 10.00 % G + BC GTGT
Chi phí xaây döïng sau thueá (G + GTGT) Gxdcpt
V Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng 1.00 % G x 1,1 Gxdnt
A CHI PHí XAÂY DöïNG Gxdcpt + Gxdnt Gxd
B DÖÏ PHOØNG PHÍ 10.00 % Gxd DP

C TOÅNG GIAÙ TRÒ Gxd + DP T

Ngaøy 22 thaùng
Ngöôøi tính Ngöôøi kieåm tra CÔ QUAN

HOÏ VAØ TEÂN HOÏ VAØ TEÂN HOÏ VAØ

- Trang 23 -
OAÙN COÂNG TRÌNH
HUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
UAN TRAÉC LUÙN
g Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
0

Thaønh tieàn

7,243,606
99,953,812
30,257,086
3,436,363
140,890,867
9,157,906
150,048,773
8,252,683
158,301,456
7,915,073
16,621,653
174,923,109
1,741,316
176,664,425
17,666,443

194,330,868

Ngaøy 22 thaùng 4 naêm 2011


CÔ QUAN LAÄP

HOÏ VAØ TEÂN

- Trang 24 -
BAÛNG KEÂ KHOÁI LÖÔÏNG - GIAÙ TRÒ DÖÏ THA
COÂNG TRÌNH : CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
HAÏNG MUÏC : QUAN TRAÉC LUÙN
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : 48/5B Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp
Soá Ñôn vò Khoái Ñôn giaù toång hôïp Thaønh tieàn
Maõ hieäu Noäi dung coâng vieäc - Dieån giaûi
TT tính löôïng CPXD sau thueáCPXD nhaø taïmCPXD sau thueá CPXD nhaø taïmGiaù trò döï thaàu
1 TT Laäp moác quan traéc loaïi C Moác 1.0000 3,300,000 0 3,300,000 0 3,300,000
Khoan xoay bôm röûa baèng oáng maãu ôû treân caïn, ñoä
2 CC.012001 meùt 22.0000 662,280 6,623 14,570,160 145,706 14,715,866
saâu 0-60m, caáp ñaát ñaù I-III
Ño löôùi khoáng cheá maët baèng, ñöôøng chuyeàn haïng 4 -
3 CK.021004 ñieåm 2.0000 10,525,284 105,253 21,050,568 210,506 21,261,074
khoâng döïng tieâu giaù, caáp ñòa hình IV
Khoáng cheá ñoä cao, thuûy chuaån haïng 4 - caáp ñòa hình
4 CL.021004 km 4.0000 1,844,845 18,448 7,379,380 73,792 7,453,172
IV
Beâ toâng coät, ñaù 1x2 maùc 150, tieát dieän <= 0,1m, cao
5 AF.12222 M3 0.8000 1,493,066 14,931 1,194,453 11,945 1,206,398
<= 16m
Xaây moùng baèng gaïch theû 4x8x19, daøy>30cm, vöõa xi
6 AE.51214 M3 0.3300 1,465,726 14,657 483,690 4,837 488,527
maêng maùc 75
Laép ñaët oáng theùp ñen baèng phöông phaùp haøn, ñöôøng
7 BB.14108 100M 0.2200 17,202,111 172,021 3,784,464 37,845 3,822,309
kính oáng 75mm
Cung caáp vaø laép ñaët moác ño luùn vaø nghieâng coâng
8 TT moác 12.0000 330,000 0 3,960,000 0 3,960,000
trình
9 TT Cung caáp vaø laép ñaët moác ño nghieâng moác 4.0000 330,000 0 1,320,000 0 1,320,000
Ño luùn coâng trình, caáp ñoä luùn haïng 3, ñòa hình caáp 3,
10 CO.021002 chu kyø 14.0000 3,040,873 30,409 42,572,222 425,726 42,997,948
soá ñieåm ño 10<n<=15
Ño löôùi khoáng cheá maët baèng, ñöôøng chuyeàn caáp 1,
11 CK.042003 ñieåm 11.0000 4,498,646 44,986 49,485,106 494,846 49,979,952
caáp ñòa hình III
12 TT CHI PHÍ KHAÙC( THUEÂ ÑAÁT ÑAËT MOÁC) moác 2.0000 5,500,000 0 11,000,000 0 11,000,000
13 TT Vaän chuyeàn ngöôøi vaø vaät tö ñi vaø veà Chuyeán 2.0000 1,100,000 0 2,200,000 0 2,200,000

Toång coäng 162,300,043 1,405,203 163,705,246


+ Tyû leä giaûm thaàu %
+ Giaù trò giaûm thaàu 0
+ Giaù trò döï thaàu 163,705,246
Phaàn tính toaùn cho kieåu thöù hai
Tröïc tieáp phí khaùc 2.50%
Coäng tröïc tieáp phí
Chi phí chung 6.5% x TTP
Giaù thaønh xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc 5.50%
Giaù trò xaây döïng tröôùc thueá
Thueá VAT 10.00%
Giaù trò xaây döïng sau thueá
Chí phí XD nhaø taïm 1.00%

- Trang 65 -
Soá Ñôn vò Khoái Ñôn giaù toång hôïp Thaønh tieàn
Maõ hieäu Noäi dung coâng vieäc - Dieån giaûi
TT tính löôïng CPXD sau thueáCPXD nhaø taïmCPXD sau thueá CPXD nhaø taïmGiaù trò döï thaàu
CHI PHí XAÂY DöïNG
Tyû leä giaûm thaàu %
Giaù trò giaûm thaàu
GIaù TRò Döï THaàU
(Moät traêm saùu möôi ba trieäu baûy traêm leû naêm ngaøn hai traêm boán möôi saùu ñoàng)
Ngaøy 22 thaùng 4 naêm 2011
ÑÔN VÒ DÖÏ THAÀU

Hoï vaø teân

- Trang 65 -
ÖÔÏNG - GIAÙ TRÒ DÖÏ THAÀU
H : CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
C : QUAN TRAÉC LUÙN
B Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
ÑÔN GIaù THaøNH TIeàN
VaäT LIeäU NHAÂN COÂNG MaùY TC VaäT LIeäU NHAÂN COÂNG MaùY TC ToåNG CoäNG
0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000

47,541 378,084 97,159 1,045,902 8,317,848 2,137,498 11,501,248

238,441 7,781,777 288,140 476,882 15,563,554 576,280 16,616,716

11,812 1,436,719 7,737 47,248 5,746,876 30,948 5,825,072


600,419 532,647 45,518 480,335 426,118 36,414 942,867

927,147 229,855 0 305,959 75,852 0 381,811

8,119,662 5,403,255 55,938 1,786,326 1,188,716 12,306 2,987,348

0 0 300,000 0 0 3,600,000 3,600,000


0 0 300,000 0 0 1,200,000 1,200,000

94,380 2,268,504 37,495 1,321,320 31,759,056 524,930 33,605,306

161,784 3,352,345 36,973 1,779,624 36,875,795 406,703 39,062,122

0 0 5,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000


0 0 1,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000

7,243,596 99,953,815 23,525,079 130,722,490

3,268,062
133,990,552
8,709,386
142,699,938
7,848,497
150,548,435
15,054,843
165,603,278
1,656,033

- Trang 65 -
ÑÔN GIaù THaøNH TIeàN
VaäT LIeäU NHAÂN COÂNG MaùY TC VaäT LIeäU NHAÂN COÂNG MaùY TC ToåNG CoäNG
167,259,311

0
167,259,311
(Moät traêm saùu möôi baûy trieäu hai traêm naêm möôi chín ngaøn ba traêm möôøi 0 ñoàng)
Ngaøy 22 thaùng 4 naêm 2011
ÑÔN VÒ DÖÏ THAÀU

Hoï vaø teân

- Trang 65 -
BAÛNG PHAÂN TÍCH ÑÔN GIAÙ DÖÏ THAÀU
COÂNG TRÌNH : CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
HAÏNG MUÏC : QUAN TRAÉC LUÙN
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : 48/5B Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
Soá Ñôn vò Tröïc tieáp phí Chi phí TNCT
Maõ hieäu Noäi dung coâng vieäc - Dieån giaûi
TT tính Vaät lieäu Nhaân coâng Maùy TC TT phí khaùc Coäng TTP chung tính tröôùc
1 TT Laäp moác quan traéc loaïi C Moác 0 0 3,000,000 0 3,000,000 0 0
Khoan xoay bôm röûa baèng oáng maãu ôû treân caïn, ñoä
2 CC.012001 meùt 47,541 378,084 97,159 13,070 535,854 34,831 31,388
saâu 0-60m, caáp ñaát ñaù I-III
Ño löôùi khoáng cheá maët baèng, ñöôøng chuyeàn haïng 4 -
3 CK.021004 ñieåm 238,441 7,781,777 288,140 207,709 8,516,067 553,544 498,829
khoâng döïng tieâu giaù, caáp ñòa hình IV
Khoáng cheá ñoä cao, thuûy chuaån haïng 4 - caáp ñòa hình
4 CL.021004 km 11,812 1,436,719 7,737 36,407 1,492,675 97,024 87,433
IV
Beâ toâng coät, ñaù 1x2 maùc 150, tieát dieän <= 0,1m, cao
5 AF.12222 M3 600,419 532,647 45,518 29,465 1,208,049 78,523 70,761
<= 16m
Xaây moùng baèng gaïch theû 4x8x19, daøy>30cm, vöõa xi
6 AE.51214 M3 927,147 229,855 0 28,925 1,185,927 77,085 69,466
maêng maùc 75
Laép ñaët oáng theùp ñen baèng phöông phaùp haøn, ñöôøng
7 BB.14108 100M 8,119,662 5,403,255 55,938 339,471 13,918,326 904,691 815,266
kính oáng 75mm
Cung caáp vaø laép ñaët moác ño luùn vaø nghieâng coâng
8 TT moác 0 0 300,000 0 300,000 0 0
trình
9 TT Cung caáp vaø laép ñaët moác ño nghieâng moác 0 0 300,000 0 300,000 0 0
Ño luùn coâng trình, caáp ñoä luùn haïng 3, ñòa hình caáp 3,
10 CO.021002 chu kyø 94,380 2,268,504 37,495 60,009 2,460,388 159,925 144,117
soá ñieåm ño 10<n<=15
Ño löôùi khoáng cheá maët baèng, ñöôøng chuyeàn caáp 1,
11 CK.042003 ñieåm 161,784 3,352,345 36,973 88,778 3,639,880 236,592 213,206
caáp ñòa hình III
12 TT CHI PHÍ KHAÙC( THUEÂ ÑAÁT ÑAËT MOÁC) moác 0 0 5,000,000 0 5,000,000 0 0
13 TT Vaän chuyeàn ngöôøi vaø vaät tö ñi vaø veà Chuyeán 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0

- Trang 65 -
ÍCH ÑÔN GIAÙ DÖÏ THAÀU
H : CHUNG CÖ PHUÙ ÑAÏT
UÏC : QUAN TRAÉC LUÙN
B Ung Vaên Khieâm, Q.Bình Thaïnh, Tp.HCM
Thueá XD nhaø Coäng giaù
VAT taïm döï thaàu
300,000 0 3,300,000

60,207 6,623 668,903

956,844 105,253 10,630,537

167,713 18,448 1,863,293


135,733 14,931 1,507,997

133,248 14,657 1,480,383

1,563,828 172,021 17,374,132

30,000 0 330,000
30,000 0 330,000

276,443 30,409 3,071,282

408,968 44,986 4,543,632

500,000 0 5,500,000
100,000 0 1,100,000

- Trang 65 -
339 Mæïc chi phê âãø xaïc âënh caïc hãû säú näüi su
32 Theo täøng mæïc ÂT Theo H.muûc n
Chi phê xáy dæûng 0 16
Chi phê thiãút bë 0
Chi phê xáy dæûng vaì thiãút bë 0 16
Quan trac lun -D5
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ QUAÍN LYÏ
(Theo Quyãút âënh säú 957/QÂ-BXD ngaìy 29/9/20
Chi phê xáy dæûng vaì thiã
TT Loaûi cäng trçnh
10 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 2.524 2.141 1.912 1.537
2 Cäng trçnh cäng nghiãûp 2.657 2.254 2.013 1.617
3 Cäng trçnh giao thäng 2.259 1.916 1.711 1.375
4 Cäng trçnh thuyí låüi 2.391 2.029 1.811 1.455
5 Cäng trçnh haû táöng kyî thuáût 2.125 1.803 1.610 1.294
### ### ### ###
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN CHO LOAÛI C
TT Loaûi cäng trçnh 10 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 2.52 2.14 1.91 1.54
Chi phê xáy dæûng vaì thiãút bë 160,604,023 0
Cáûn dæåïi 10,000,000,000
Cáûn trãn 10,000,000,000
Âënh mæïc chi phê 2.524
Cáûn dæåïi 2.52
Cáûn trãn 2.52
Âënh mæïc chi phê näüi suy 2.5240%

ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ LÁÛP DÆÛ A


(Theo Quyãút âënh säú 957/QÂ-BXD ngaìy 29/9/2009
Chi phê xáy dæûng vaì thiã
TT Loaûi cäng trçnh
15 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 0.655 0.538 0.442 0.314
2 Cäng trçnh cäng nghiãûp 0.934 0.794 0.630 0.467
3 Cäng trçnh giao thäng 0.492 0.449 0.358 0.281
4 Cäng trçnh thuyí låüi 0.589 0.536 0.428 0.300
5 Cäng trçnh haû táöng kyî thuáût 0.514 0.467 0.374 0.291
### ### ### ###
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ LÁÛP DÆÛ AÏN CHO LOAÛI CÄN
TT Loaûi cäng trçnh 15 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 0.66 0.54 0.44 0.31
Chi phê xáy dæûng vaì thiãút bë 160,604,023 0
Cáûn dæåïi 15,000,000,000
Cáûn trãn 15,000,000,000
Âënh mæïc chi phê 0.655
Cáûn dæåïi 0.66
Cáûn trãn 0.66
Âënh mæïc chi phê näüi suy 0.0000%

ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ LÁÛP BAÏO CAÏO KIN


(Theo Quyãút âënh säú 957/QÂ-BXD ngaìy 29/9/2009
Chi phê xáy dæûng vaì thiã
TT Loaûi cäng trçnh
3 7 15
1 Cäng trçnh dán duûng 3.600 3.200 2.800
2 Cäng trçnh cäng nghiãûp 3.700 3.300 2.900
3 Cäng trçnh giao thäng 2.800 2.100 1.900
4 Cäng trçnh thuyí låüi 3.400 3.000 2.800
5 Cäng trçnh haû táöng kyî thuáût 3.200 2.600 2.300
### ### ###
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ LÁÛP BAÏO CAÏO KINH TÃÚ - KYÎ THUÁÛT CH
TT Loaûi cäng trçnh 3 7 15
1 Cäng trçnh dán duûng 3.6 3.2 2.8 0
Chi phê xáy dæûng vaì thiãút bë 160,604,023 0
Cáûn dæåïi 3,000,000,000
Cáûn trãn 3,000,000,000
Âënh mæïc chi phê 3.600
Cáûn dæåïi 3.6
Cáûn trãn 3.6
Âënh mæïc chi phê näüi suy 3.6000%

ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ THIÃÚT KÃÚ TÊNH TRÃN CH


Chi phê xáy dæûng Âënh mæïc chi phê thiãút kãú cäng trçnh dán duû
Chæa coï VAT Thiãút kãú 3 bæåïc Thiãút kãú 2 bæ
(Tyí âäöng) Cáúp ÂB Cáúp I Cáúp II Cáúp II
5,000 0.75 0.68 0.62 0.96
2,000 0.97 0.89 0.8 1.24
1,000 1.13 1.03 0.95 1.45
500 1.4 1.27 1.16 1.79
200 1.66 1.51 1.37 2.1
100 1.82 1.64 1.51 2.29
50 2 1.82 1.66 2.54
20 2.38 2.17 1.96 3.01
10 2.74 2.48 2.25 3.48
<=7 2.74 2.48 2.36 3.63
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ THIÃÚT KÃÚ TÊNH TRÃN CHI PHÊ XÁY DÆÛNG CHO LOAÛI C
Chi phê xáy dæûng Âënh mæïc chi phê thiãút kãú cäng trçnh dán duû
Chæa coï VAT TK 3 bæåïc TK 3 bæåïc TK 3 bæåïc TK 2 bæåïc
### (Tyí âäöng) Cáúp ÂB Cáúp I Cáúp II Cáúp II
### 5,000 0.75 0.68 0.62 0.96
### 2,000 0.97 0.89 0.8 1.24
### 1,000 1.13 1.03 0.95 1.45
### 500 1.4 1.27 1.16 1.79
### 200 1.66 1.51 1.37 2.1
### 100 1.82 1.64 1.51 2.29
### 50 2 1.82 1.66 2.54
### 20 2.38 2.17 1.96 3.01
### 10 2.74 2.48 2.25 3.48
### <=7 2.74 2.48 2.36 3.63
ÂIÃÖU KIÃÛN THIÃÚT KÃÚ
TK 2 bæåïc - Cáúp IV
Chi phê xáy dæûng âãø tênh näüi suy láúy tæì mæïc chi phê cuía cäng trçnh/haûng m
Chi phê xáy dæûng 160,604,023 9
Cáûn dæåïi 7,000,000,000
Cáûn trãn 7,000,000,000
Âënh mæïc chi phê 2.900
Cáûn dæåïi 2.9
Cáûn trãn 2.9
Âënh mæïc chi phê näüi suy 2.9000%

ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ THIÃÚT KÃÚ TÊNH TRÃN CHI PHÊ XÁY DÆÛNG VAÌ THIÃÚ
Cäng trçnh
Cäng trçnh caïp chän træûc tiãúp
Cäng trçnh tuyãún caïp chän qua säng
Cäng trçnh cäúng bãø caïp vaì keïo caïp, tuyãún caïp treo
###
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ THIÃÚT KÃÚ CHO LOAÛI CÄNG T
Cäng trçnh tuyãún caïp chän qua säng 1.9
Chi phê xáy dæûng + t.bë
Cáûn dæåïi
Cáûn trãn
Âënh mæïc chi phê
Cáûn dæåïi
Cáûn trãn
Âënh mæïc chi phê näüi suy

ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ THIÃÚT KÃÚ TÊNH TRÃN CHI PHÊ XÁY DÆÛNG V
Cäng trçnh
Caïc loaûi täøng âaìi host, vãû tinh, âäüc láûp
Caïc loaûi täøng âaìi MSC, BSC, truy nháûp thuã bao, nhàõn tin
Hãû thäúng thiãút bë truyãön dáùn quang
Hãû thäúng truyãön dáùn vi ba
Maûng viãùn thäng näng thän
Maûng Internet, voip, thiãút bë maûng NGN
Hãû thäúng tiãúp âáút chäúng seït (caí thiãút bë)
Traûm thäng tin vãû tinh Vsaït
Thiãút bë traûm BTS, CS, âiãûn thoaûi theí
###
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ THIÃÚT KÃÚ CHO LOAÛI CÄ
Caïc loaûi täøng âaìi MSC, BSC, truy nháûp thuã bao, nhàõn tin 0.9
Chi phê xáy dæûng + t.bë
Cáûn dæåïi
Cáûn trãn
Âënh mæïc chi phê
Cáûn dæåïi
Cáûn trãn
Âënh mæïc chi phê näüi suy
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ THIÃÚT KÃÚ THEO CHI PHÊ XD VAÌ TB CHO CÄNG TR
Chi phê xáy dæûng vaì thiãút bë (tyí âä
Cäng trçnh caïp ngáöm
5 15 25 50
Âiãûn aïp < 6KV 1.7 1.4 1.3 1.2
Âiãûn aïp 6 - 110KV 1.9 1.6 1.45 1.3
Âiãûn aïp 220KV 1.5 1.3 1.15 1.05
5000000000 ### ### ### ###
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ THIÃÚT KÃÚ CHO LOAÛI CÄNG TRÇNH CAÏP NGÁÖM ÂA
Âiãûn aïp 6 - 110KV 1.9 1.6 1.45 1.3
Chi phê xáy dæûng + t.bë 160,604,023 0
Cáûn dæåïi 5,000,000,000
Cáûn trãn 5,000,000,000
Âënh mæïc chi phê 1.900
Cáûn dæåïi 1.9
Cáûn trãn 1.9
Âënh mæïc chi phê näüi suy 0.0000%

CHI PHÊ THIÃÚT KÃÚ THEO THIÃÚT BË CHO CÄNG TRÇNH CN COÏ CHI PHÊ
Chi phê thieït bë (tyí âäöng
LOAÛI CÄNG TRÇNH
5 15 25 50
Cäng trçnh hoaï cháút 1.1 1 0.9 0.85
Cäng trçnh moí läü thiãn 0.95 0.85 0.8 0.75
Cäng trçnh moí háöm loì 1.15 1 0.95 0.9
Cäng trçnh SX xi màng 1.15 1.15 1.15 1.15
Cäng trçnh c.nghiãûp khaïc 0.73 0.65 0.56 0.51
5000000000 ### ### ### ###
LOAÛI CÄNG TRÇNH CHI PHÊ THIÃÚT KÃÚ CÄNG TRÇNH CN COÏ CHI PHÊ THIÃÚT B
Cäng trçnh c.nghiãûp khaïc 0.73 0.65 0.56 0.51
Chi phê thiãút bë 0 0
Cáûn dæåïi 5,000,000,000
Cáûn trãn 5,000,000,000
Âënh mæïc chi phê 0.730
Cáûn dæåïi 0.73
Cáûn trãn 0.73
Âënh mæïc chi phê näüi suy 0.0000%

ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ THIÃÚT KÃÚ CÄNG TRÇNH THUÍY LÅÜI COÏ CHI PHÊ THIÃÚT BË >
CHI PHÊ THIÃÚT BË
LOAÛI CÄNG TRÇNH
5 50 100 500
Cäng trçnh nhaì traûm båm… 1.08 0.6 0.48 0.3
5000000000 ### ### ### ###
Chi phê thiãút bë 0 0
Cáûn dæåïi 5,000,000,000
Cáûn trãn 5,000,000,000
Âënh mæïc chi phê 1.080
Cáûn dæåïi 1.08
Cáûn trãn 1.08
Âënh mæïc chi phê näüi suy 0.0000%

ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ THÁØM TRA THIÃÚT KÃ


Chi phê xáy dæ
TT Loaûi cäng trçnh
10 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 0.21 0.18 0.14 0.11
2 Cäng trçnh cäng nghiãûp 0.24 0.21 0.16 0.12
3 Cäng trçnh giao thäng 0.14 0.12 0.09 0.07
4 Cäng trçnh thuyí låüi 0.15 0.13 0.1 0.08
5 Cäng trçnh haû táöng kyî thuáût 0.16 0.14 0.11 0.08
10000000000 ### ### ### ###
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ CHO LOAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ
TT Loaûi cäng trçnh 10 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 0.21 0.18 0.14 0.11
Chi phê xáy dæûng 160,604,023 0
Cáûn dæåïi 10,000,000,000
Cáûn trãn 10,000,000,000
Âënh mæïc chi phê 0.206
Cáûn dæåïi 0.21
Cáûn trãn 0.21
Âënh mæïc chi phê näüi suy 0.2060%

ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ THÁØM TRA DÆÛ TOAÏN


Chi phê xáy dæ
TT Loaûi cäng trçnh
10 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 0.2 0.18 0.13 0.1
2 Cäng trçnh cäng nghiãûp 0.23 0.2 0.15 0.12
3 Cäng trçnh giao thäng 0.13 0.11 0.09 0.07
4 Cäng trçnh thuyí låüi 0.15 0.13 0.1 0.08
5 Cäng trçnh haû táöng kyî thuáût 0.15 0.13 0.1 0.08
10000000000 ### ### ### ###
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ CHO LOAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ
TT Loaûi cäng trçnh 10 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 0.2 0.18 0.13 0.1
Chi phê xáy dæûng 160,604,023 0
Cáûn dæåïi 10,000,000,000
Cáûn trãn 10,000,000,000
Âënh mæïc chi phê 0.200
Cáûn dæåïi 0.2
Cáûn trãn 0.2
Âënh mæïc chi phê näüi suy 0.2000%

ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ LÁÛP HÄÖ SÅ MÅÌI THÁÖU, ÂAÏNH GIAÏ HÄÖ SÅ
Chi phê xáy dæ
TT Loaûi cäng trçnh
10 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 0.34 0.27 0.15 0.1
2 Cäng trçnh cäng nghiãûp 0.44 0.3 0.17 0.12
3 Cäng trçnh giao thäng 0.27 0.19 0.12 0.07
4 Cäng trçnh thuyí låüi 0.28 0.24 0.13 0.07
5 Cäng trçnh haû táöng kyî thuáût 0.3 0.25 0.14 0.08
10000000000 ### ### ### ###
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ CHO LOAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ
TT Loaûi cäng trçnh 10 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 0.34 0.27 0.15 0.1
Chi phê xáy dæûng 160,604,023 0
Cáûn dæåïi 10,000,000,000
Cáûn trãn 10,000,000,000
Âënh mæïc chi phê 0.337
Cáûn dæåïi 0.34
Cáûn trãn 0.34
Âënh mæïc chi phê näüi suy 0.3370%

ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ LÁÛP HÄÖ SÅ MÅÌI THÁÖU, ÂAÏNH GIAÏ HÄÖ SÅ DÆ
Chi phê thiãút
TT Loaûi cäng trçnh
10 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 0.29 0.27 0.14 0.09
2 Cäng trçnh cäng nghiãûp 0.44 0.4 0.22 0.14
3 Cäng trçnh giao thäng 0.2 0.18 0.1 0.07
4 Cäng trçnh thuyí låüi 0.22 0.19 0.11 0.07
5 Cäng trçnh haû táöng kyî thuáût 0.24 0.2 0.12 0.08
10000000000 ### ### ### ###
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ CHO LOAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ
TT Loaûi cäng trçnh 10 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 0.29 0.27 0.14 0.09
Chi phê thiãút bë 0 0
Cáûn dæåïi 10,000,000,000
Cáûn trãn 10,000,000,000
Âënh mæïc chi phê 0.287
Cáûn dæåïi 0.29
Cáûn trãn 0.29
Âënh mæïc chi phê näüi suy 0.2870%

ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ GIAÏM SAÏT THI CÄNG


Chi phê xáy dæ
TT Loaûi cäng trçnh
10 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 2.63 2.28 1.95 1.51
2 Cäng trçnh cäng nghiãûp 2.81 2.51 2.05 1.7
3 Cäng trçnh giao thäng 2.56 2.16 1.89 1.41
4 Cäng trçnh thuyí låüi 2.08 1.83 1.66 1.27
5 Cäng trçnh haû táöng kyî thuáût 2.05 1.81 1.59 1.2
10000000000 ### ### ### ###
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ CHO LOAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ
TT Loaûi cäng trçnh 10 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 2.63 2.28 1.95 1.51
Chi phê xáy dæûng 160,604,023 0
Cáûn dæåïi 10,000,000,000
Cáûn trãn 10,000,000,000
Âënh mæïc chi phê 2.628
Cáûn dæåïi 2.63
Cáûn trãn 2.63
Âënh mæïc chi phê näüi suy 2.6280%
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ GIAÏM SAÏT LÀÕP ÂÀÛ
Chi phê thiãút
TT Loaûi cäng trçnh
10 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 0.68 0.57 0.48 0.32
2 Cäng trçnh cäng nghiãûp 0.92 0.8 0.77 0.65
3 Cäng trçnh giao thäng 0.54 0.46 0.39 0.26
4 Cäng trçnh thuyí låüi 0.57 0.47 0.42 0.28
5 Cäng trçnh haû táöng kyî thuáût 0.64 0.55 0.46 0.31
10000000000 ### ### ### ###
ÂËNH MÆÏC CHI PHÊ CHO LOAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ
TT Loaûi cäng trçnh 10 20 50 100
1 Cäng trçnh dán duûng 0.68 0.57 0.48 0.32
Chi phê thiãút bë 0 0
Cáûn dæåïi 10,000,000,000
Cáûn trãn 10,000,000,000
Âënh mæïc chi phê 0.675
Cáûn dæåïi 0.68
Cáûn trãn 0.68
Âënh mæïc chi phê näüi suy 0.6750%

Chi phí kieåm toaùn, thaåm tra pheâ duyeät quyeát toaùn - theo Tho
Toång möù
Loaïi chi phí
5 10 50 100
+ Chi phí thaåm tra, pheâ duyeät quyeát toaùn 0.32 0.21 0.16 0.13
+ Chi phí kieåm toaùn 0.5 0.34 0.24 0.18
5,000,000,000 ### ### ### ###
Täøng mæïc âáöu tæ 0 0
Cáûn dæåïi 5,000,000,000
Cáûn trãn 5,000,000,000
Âënh mæïc chi phê phã duyãût QT 0.320
Cáûn dæåïi 0.32
Cáûn trãn 0.32
Âënh mæïc chi phê näüi suy 0.3200%

Täøng mæïc âáöu tæ 0


Cáûn dæåïi 5,000,000,000
Cáûn trãn 5,000,000,000
Âënh mæïc chi phê kiãøm toaïn 0.500
Cáûn dæåïi 0.5
Cáûn trãn 0.5
Âënh mæïc chi phê näüi suy 0.5000%
hãû säú näüi suy (Chæa coï VAT)
Theo H.muûc naìy Mæïc CP tênh näüi suy
160,604,023 160,604,023
0 0
160,604,023 160,604,023

PHÊ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN


BXD ngaìy 29/9/2009 cuía Bäü Xáy Dæûng)
hê xáy dæûng vaì thiãút bë (tyí âäöng, chæa coï thuãú VAT)
200 500 1000 2,000 5,000 10,000 20,000
1.436 1.254 1.026 0.793 0.589 0.442 0.330
1.512 1.320 1.080 0.931 0.620 0.465 0.347
1.285 1.122 0.918 0.791 0.527 0.395 0.295
1.361 1.188 0.972 0.838 0.558 0.419 0.313
1.210 1.056 0.864 0.744 0.496 0.372 0.278
### ### ### ### ### ### ###
DÆÛ AÏN CHO LOAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ CHOÜN
200 500 1000 2,000 5,000 10,000 20,000
1.44 1.25 1.03 0.79 0.59 0.44 0.33

Âiãöu kiãûn phán têch cáúp phäúi væîa xáy, væîa bã täng
Phán têch theo baíng cáúp phäúi xi màng PC30 FALSE
1/- Phán têch chi tiãút ra xi màng, caït, âaï,... 3
2/- Phán têch ra cáúp phäúi táút caí caïc loaûi væîa
3/- Chè phán têch ra cáúp phäúi våïi caïc cäng taïc âäø BT bàòng cáön cáøu, maïy båm
Âån giaï tênh toaïn laì âån giaï ban haình hay do chæång trçnh tênh TRUE
SD cáúp phäúi væîa âäü suût 6-8 cho CT âäø bã täng bàòng thuí FALSE
cäng
HÊ LÁÛP DÆÛ AÏN ÂÁÖU TÆ
-BXD ngaìy 29/9/2009 cuía Bäü Xáy Dæûng)
hê xáy dæûng vaì thiãút bë (tyí âäöng, chæa coï thuãú VAT)
200 500 1000 2,000 5,000 10,000 20,000
0.237 0.191 0.164 0.139 0.111 0.089 0.070
0.368 0.345 0.299 0.242 0.207 0.145 0.104
0.194 0.150 0.131 0.112 0.089 0.072 0.058
0.226 0.182 0.156 0.134 0.107 0.086 0.069
0.200 0.156 0.137 0.117 0.094 0.075 0.060
### ### ### ### ### ### ###
Û AÏN CHO LOAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ CHOÜN
200 500 1000 2,000 5,000 10,000 20,000
0.24 0.19 0.16 0.14 0.11 0.09 0.07

BAÏO CAÏO KINH TÃÚ - KYÎ THUÁÛT


-BXD ngaìy 29/9/2009 cuía Bäü Xáy Dæûng)
hê xáy dæûng vaì thiãút bë (tyí âäöng, chæa coï thuãú VAT)

TÃÚ - KYÎ THUÁÛT CHO LOAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ CHOÜN

TÊNH TRÃN CHI PHÊ XÁY DÆÛNG


ãú cäng trçnh dán duûng Âënh mæïc chi phê thiãút kãú cäng trçnh cäng nghiãûp
Thiãút kãú 2 bæåïc Thiãút kãú 3 bæåïc Thiãút kãú 2 bæåïc
Cáúp III Cáúp IV Cáúp ÂB Cáúp I Cáúp II Cáúp II Cáúp III
0.86 0.95 0.95 0.79 0.66 1.02 0.94
1.11 0.95 1.23 1.03 0.86 1.32 1.22
1.31 0.95 1.45 1.21 1.01 1.55 1.44
1.62 1.16 1.66 1.38 1.15 1.77 1.61
1.9 1.37 1.82 1.51 1.26 1.94 1.75
2.08 1.62 2.01 1.67 1.39 2.15 1.92
2.29 1.91 2.21 1.83 1.53 2.35 2.11
2.73 2.43 2.58 2.15 1.79 2.76 2.49
3.14 2.78 2.79 2.33 1.94 2.99 2.69
3.27 2.9 2.79 2.33 1.99 3.07 2.76
ÆÛNG CHO LOAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ CHOÜN
ãú cäng trçnh dán duûng Mæïc CP
TK 2 bæåïc TK 2 bæåïctheo Âkiãûn
Cáúp III Cáúp IV thiãút kãú
0.86 0.95 0.95
1.11 0.95 0.95
1.31 0.95 0.95
1.62 1.16 1.16
1.9 1.37 1.37
2.08 1.62 1.62
2.29 1.91 1.91
2.73 2.43 2.43
3.14 2.78 2.78
3.27 2.9 2.9
Ú
5
a cäng trçnh/haûng muûc naìy FALSE

ÂM thiãút kãú theo XD vaì TB (SUM) 0.0000%


Nãúu thuäüc 1 trong caïc baíng tênh theo XD vaì TB FALSE
Nãúu thuäüc baíng HTKT1 thç TRUE/FALSE FALSE FALSE
Loaûi cäng trçnh HTKT1 (1,2,3) 2

DÆÛNG VAÌ THIÃÚT BË; CÄNG TRÇNH BÆU CHÊNH VIÃÙN THÄNG CÁÚP II - BAÍNG HTKT1
Chi phê xáy dæûng vaì thiãút bë (tyí âäöng)
5 10 15 25 50 100 200
1.83 1.4 1.3 1.1 0.95 0.8 0.7
1.9 1.5 1.4 1.3 1.1 1 0.9
2.1 1.6 1.5 1.35 1.15 1.05 0.95
### ### ### ### ### ### ###
Ú CHO LOAÛI CÄNG TRÇNH BÆU CHÊNH VIÃÙN THÄNG ÂAÎ CHOÜN
1.9 1.5 1.4 1.3 1.1 1 0.9
160,604,023 0
5,000,000,000
5,000,000,000
1.900
1.9
1.9
0.0000%

PHÊ XÁY DÆÛNG VAÌ THIÃÚT BË; CÄNG TRÇNH MAÏY THÄNG TIN - BAÍNG HTKT2
Chi phê xáy dæûng vaì thiãút bë (tyí âäöng)
5 10 15 25 50 100 200
1 0.75 0.6 0.5 0.45 0.35 0.25
0.9 0.7 0.55 0.45 0.4 0.3 0.2
1.35 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2
1.7 1.4 1.3 0.8 0.6 0.45 0.3
2.8 1.75 1.4 0.9 0.65 0.5 0.35
1 0.75 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2
2.15 1.05 0.85 0.65 0.55 0.35 0.25
1.8 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 0.35
1.25 0.7 0.5 0.35 0.3 0.25 0.2
### ### ### ### ### ### ###
ÚT KÃÚ CHO LOAÛI CÄNG TRÇNH MAÏY THÄNG TIN ÂAÎ CHOÜN
0.9 0.7 0.55 0.45 0.4 0.3 0.2
160,604,023 0
5,000,000,000 Nãúu thuäüc baíng HTKT2 thç TRUE/FALSE
5,000,000,000 Loaûi cäng trçnh HTKT2 (1,2,3…9)
0.900
0.9
0.9
0.0000%
Ì TB CHO CÄNG TRÇNH CAÏP NGÁÖM
g vaì thiãút bë (tyí âäöng)
100 200 500
1.1 0.95 0.85
1.2 1.05 0.95
0.95 0.85 0.75
### ### ### ###
RÇNH CAÏP NGÁÖM ÂAÎ CHOÜN
1.2 1.05 0.95 0.95

Nãúu thuäüc cäng trçnh caïp ngáöm thç TRUE/FALSE FALSE FALSE
Loaûi cäng trçnh caïp ngáöm (1,2,3) 2

NH CN COÏ CHI PHÊ THIÃÚT BË >= CHI PHÊ XÁY DÆÛNG


hê thieït bë (tyí âäöng, chæa coï VAT)
100 200 500 1000 3000
0.8 0.7 0.6 0.55 0.45
0.7 0.6 0.55 0.5 0.4
0.8 0.75 0.65 0.6 0.5
1.1 1.05 1.01 0.96 0.8
0.48 0.42 0.37 0.34 0.3
### ### ### ### ### ###
COÏ CHI PHÊ THIÃÚT BË >= CHI PHÊ XÁY DÆÛNG CHO LOAÛI CT CHOÜN
0.48 0.42 0.37 0.34 0.3

Xaïc âënh loaûi cäng trçnh coï thuäüc muûc naìy khäng FALSE
Nãúu thuäc thç âoï laì loaûi cäng trçnh (1…5) 5
ÂM näüi suy thiãút kãú theo thiãút bë 0.0000%

CHI PHÊ THIÃÚT BË >= CHI PHÊ XÁY DÆÛNG (THEO BAÍNG TL1)
FALSE
FALSE

###

TRA THIÃÚT KÃÚ KYÎ THUÁÛT


Chi phê xáy dæûng (tyí âäöng)
200 500 1000 2000 5000 8000
0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02
0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03
0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02
### ### ### ### ### ### ###
OAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ CHOÜN
200 500 1000 2000 5000 8000
0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02
Hsäú näüi suy tênh theo täøng mæïc âáöu
FALSE

TRA DÆÛ TOAÏN CÄNG TRÇNH


Chi phê xáy dæûng (tyí âäöng)
200 500 1000 2000 5000 8000
0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02
0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03
0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02
### ### ### ### ### ### ###
OAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ CHOÜN
200 500 1000 2000 5000 8000
0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02

NH GIAÏ HÄÖ SÅ DÆÛ THÁÖU THI CÄNG XÁY DÆÛNG


Chi phê xáy dæûng (tyí âäöng)
200 500 1000 2000 5000 8000
0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02
0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01
0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02
0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02
### ### ### ### ### ### ###
OAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ CHOÜN
200 500 1000 2000 5000 8000
0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
Hsäú näüi suy tênh theo täøng mæïc âáöu
FALSE

IAÏ HÄÖ SÅ DÆÛ THÁÖU CUNG CÁÚP VÁÛT TÆ THIÃÚT BË


Chi phê thiãút bë (tyí âäöng)
200 500 1000 2000 5000 8000
0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02
0.12 0.1 0.07 0.05 0.04 0.04
0.06 0.05 0.03 0.03 0.02 0.02
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02
0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02
### ### ### ### ### ### ###
OAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ CHOÜN
200 500 1000 2000 5000 8000
0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02

SAÏT THI CÄNG XÁY DÆÛNG


Chi phê xáy dæûng (tyí âäöng)
200 500 1000 2000 5000 8000
1.27 0.97 0.65 0.59 0.53 0.46
1.31 1.07 0.67 0.61 0.55 0.47
1.04 0.82 0.6 0.54 0.49 0.42
0.97 0.78 0.52 0.47 0.42 0.36
0.94 0.75 0.48 0.43 0.39 0.34
### ### ### ### ### ### ###
OAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ CHOÜN
200 500 1000 2000 5000 8000
1.27 0.97 0.65 0.59 0.53 0.46
Hsäú näüi suy tênh theo täøng mæïc âáöu
FALSE

SAÏT LÀÕP ÂÀÛT THIÃÚT BË
Chi phê thiãút bë (tyí âäöng)
200 500 1000 2000 5000 8000
0.25 0.21 0.14 0.13 0.12 0.1
0.4 0.35 0.29 0.26 0.24 0.2
0.21 0.18 0.12 0.11 0.1 0.08
0.23 0.19 0.13 0.12 0.11 0.09
0.25 0.21 0.14 0.13 0.11 0.1
### ### ### ### ### ### ###
OAÛI CÄNG TRÇNH ÂAÎ CHOÜN
200 500 1000 2000 5000 8000
0.25 0.21 0.14 0.13 0.12 0.1

át toaùn - theo Thoâng tö 33/2007/TT-BTC ngaøy 09/040/2007


Toång möùc ñaàu tö (tyû ñoàng)
500 1000 10000 20000 30000 50000 90000
0.06 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.1 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
### ### ### ### ### ### ###
TT04/2010 TRUE
Âënh mæïc chi phê chung, thu nháûp chëu thuãú tênh
TT LOAÛI CÄNG TRÇNH
1 Cäng trçnh dán duûng
+ Riãng cäng trçnh tu bäø, phuûc häöi di têch lëch sæí, vàn hoaï
2 Cäng trçnh cäng nghiãûp
+ Riãng cäng trçnh xáy dæûng âæåìng háöm, háöm loì
3 Cäng trçnh giao thäng
+ Riãng cäng taïc duy tu sæía chæîa thæåìng xuyãn âæåìng bäü, âæåì
4 Cäng trçnh thuyí låüi
+ Riãng âaìo, âàõp âáút cäng trçnh thuyí låüi bàòng thuí cäng
5 Cäng trçnh haû táöng kyî thuáût
6 Cäng tàõc làõp âàût thiãút bë cäng nghãû trong caïc cäng trçnh
Âiãöu kiãûn tênh chi phê v/c
V/c bäü TRUE Ham GT FALSE Trong Dothi
V/c thuíy TRUE Cäng taïc xáy dæûng trong háöm loì, háöm thuyí âiãûn
Bäúc xãúp FALSE FALSE Cäng taïc xáy dæûng trong âæåìng háöm giao thäng
V/c näüi bäü FALSE
Hao huût V/c FALSE TRuc tiep phi khac 0.03
Hao huût b.quaín FALSE DD 2.5
Tênh buì giaï FALSE CN 2
FALSE GT 2
TL 2
HTKT 2
cäng nghiãûp Âënh mæïc chi phê thiãút kãú cäng trçnh giao thäng
t kãú 2 bæåïc Thiãút kãú 3 bæåïc Thiãút kãú 2 bæåïc
Cáúp IV Cáúp ÂB Cáúp I Cáúp II Cáúp II Cáúp III Cáúp IV
1.06 0.58 0.37 0.34 0.52 0.42 0.37
1.06 0.76 0.48 0.44 0.67 0.55 0.48
1.06 0.91 0.57 0.52 0.79 0.65 0.57
1.24 1.06 0.67 0.61 0.93 0.77 0.66
1.46 1.15 0.73 0.67 1.03 0.92 0.78
1.72 1.26 0.81 0.73 1.12 1.03 0.92
1.87 1.46 0.87 0.8 1.23 1.13 1.01
2.21 1.67 1.05 0.94 1.45 1.31 1.18
2.39 1.81 1.11 1.01 1.56 1.42 1.28
2.45 1.81 1.11 1.04 1.61 1.46 1.31
ÁÚP II - BAÍNG HTKT1

500
0.6
0.7
0.8
### ###

0.7 0.7

AÍNG HTKT2

500
0.15
0.1
0.1
0.15
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
### ###

0.1 0.1

FALSE FALSE
2
###
nháûp chëu thuãú tênh træåïc (04/2010/TT-BXD))
CHI PHÊ CHUNG (%) TNCT tênh Kãút quaí CHI PHÊ CHUNG (%)
NH
Trãn TTP Trãn CPNC træåïc (%) choün Trãn TTP Trãn CPNC
6.5 5.5 6.5 0
di têch lëch sæí, vàn hoaï 10 5.5 FALSE 0 0
5.5 6 0 0
háöm, háöm loì 7 6 FALSE 0 0
5.5 6 0 0
æåìng xuyãn âæåìng bäü, âæåìng sàõt, ... 66 6 FALSE 0 0
5.5 5.5 0 0
yí låüi bàòng thuí cäng 51 5.5 FALSE 0 0
5 5.5 0 0
nghãû trong caïc cäng trçnh xáy dæûng, ...65 6 FALSE 0 0
6.5 0
TRUE 6.50% FALSE
háöm loì, háöm thuyí âiãûn FALSE
âæåìng háöm giao thäng FALSE
Âënh mæïc chi phê thiãút kãú cäng trçnh thuíy låüi Âënh mæïc chi phê thiãút k
Thiãút kãú 3 bæåïc Thiãút kãú 2 bæåïc Thiãút kãú 3 bæåïc
Cáúp ÂB Cáúp I Cáúp II Cáúp II Cáúp III Cáúp IV Cáúp ÂB
0.74 0.67 0.58 0.9 0.79 0.58 0.55
0.96 0.87 0.76 1.17 1.03 0.75 0.72
1.13 1.02 0.91 1.38 1.21 0.89 0.84
1.34 1.21 1.06 1.62 1.42 1.04 0.99
1.57 1.43 1.31 2.01 1.67 1.23 1.18
1.72 1.55 1.42 2.19 1.96 1.44 1.29
1.91 1.73 1.57 2.41 2.16 1.7 1.42
2.25 2.05 1.86 2.87 2.58 2.31 1.69
2.59 2.35 2.13 3.29 2.98 2.63 1.95
2.59 2.35 2.22 3.42 3.11 2.74 1.95
TNCT tênh
træåïc (%)
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
5.50%
Âënh mæïc chi phê thiãút kãú cäng trçnh haû táöng kyî thuáût
Thiãút kãú 3 bæåïc Thiãút kãú 2 bæåïc
Cáúp I Cáúp II Cáúp II Cáúp III Cáúp IV
0.47 0.44 0.67 0.64 0.49
0.61 0.57 0.87 0.84 0.64
0.72 0.67 1.02 0.99 0.76
0.85 0.78 1.21 1.17 0.89
1.07 0.98 1.51 1.29 0.92
1.17 1.06 1.64 1.48 1.23
1.31 1.18 1.81 1.62 1.35
1.54 1.41 2.15 1.94 1.72
1.77 1.61 2.48 2.23 1.98
1.77 1.68 2.58 2.32 2.07