You are on page 1of 132

Bé x©y dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

Sè 439/BXD - CSXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ néi, ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 1997

QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé x©y dùng


VÒ viÖc ban hµnh quy chuÈn x©y dùng tËp II vµ tËp III

Bé trëng bé x©y dùng

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/ CP ngµy 4/3/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh
chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y
dùng;
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 42/ chÝnh phñ ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 1996 cña
ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng vµ NghÞ
®Þnh sè 92/ CP ngµy 23/8/ 1997 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi
bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban
hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 42/ chÝnh phñ ngµy 16/7/1996 cña
ChÝnh phñ;
- XÐt nhu cÇu vÒ qu¶n lý Quy ho¹ch vµ X©y dùng, theo ®Ò nghÞ cña
Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch X©y dùng, Vô trëng Vô Khoa häc C«ng
nghÖ, Côc trëng Côc Gi¸m ®Þnh Nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh
x©y dùng, Vô trëng vô qu¶n lý KiÕn tróc vµ Quy ho¹ch, ViÖn trëng
ViÖn nghiªn cøu KiÕn tróc;

quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy Quy chuÈn X©y dùng tËp
II vµ tËp III.
§iÒu 2: quyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/11/1997 vµ ¸p dông
trong ph¹m vi c¶ níc.
§iÒu 3: C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ, Uû
ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm
tæ chøc thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

Bé trëng Bé x©y dùng

§· ký: Ng« Xu©n Léc


TẬP II

Ch¬ng 8: Quy ®Þnh chung vÒ c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp

Môc tiªu

C¸c quy ®Þnh trong ch¬ng nµy nh»m ®¶m b¶o cho c¸c c«ng tr×nh
x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp ®¹t c¸c yªu cÇu nªu t¹i ®iÒu 1.4,
ch¬ng 1 cña Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam.

§iÒu 8.1. Ph¹m vi ¸p dông


PhÇn III cña QCXD quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu kü thuËt tèi thiÓu, buéc
ph¶i tu©n thñ khi thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông,
c«ng nghiÖp, trong mäi trêng hîp x©y dùng míi còng nh c¶i t¶o, më
réng.

§iÒu 8.2. Gi¶i thÝch tõ ng÷


Trong phÇn III cña QCXD nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
1) BËc chÞu löa cña c«ng tr×nh
lµ møc ®é chÞu löa cña c«ng tr×nh, ®îc x¸c ®Þnh b»ng giíi h¹n chÞu
löa cña c¸c kÕt cÊu x©y dùng chÝnh.
2) ChiÕu s¸ng sù cè
lµ chiÕu s¸ng b»ng nguån ®iÖn dù phßng, khi x¶y ra sù cè c«ng tr×nh
bÞ ngõng cung cÊp ®iÖn.
3) C«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp
bao gåm c¸c thÓ lo¹i c«ng tr×nh nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng vµ c«ng
tr×nh c«ng nghiÖp, theo quy ®Þnh chi tiÕt ë phô lôc 8.1.
4) C«ng tr×nh d©n dông ®Æc biÖt quan träng
lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã ý nghÜa ®Æc biÖt vÒ v¨n ho¸, lÞch sö, kinh
tÕ, x· héi, quèc phßng, ngo¹i giao,...theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ.
5) DiÖn tÝch sµn cña mét tÇng
lµ diÖn tÝch mÆt b»ng x©y dùng cña tÇng ®ã, gåm c¶ têng bao
(hoÆc phÇn têng chung thuéc vÒ c«ng tr×nh) vµ diÖn tÝch mÆt b»ng
cña l«gia, ban c«ng, hép kü thuËt, èng khãi.
6) DiÖn tÝch sö dông
lµ tæng diÖn tÝch ë (®èi víi nhµ ë) hoÆc diÖn tÝch lµm viÖc (®èi víi
c«ng tr×nh c«ng céng) vµ diÖn tÝch phôc vô.
(xem quy ®Þnh vÒ c¸c diÖn tÝch ë, lµm viÖc vµ phôc vô t¹i phô lôc
8.2)
7) §êng d©y dÉn ®iÖn ®Æt kÝn
lµ ®êng d©y dÉn ®iÖn ®Æt ngÇm trong c¸c phÇn tö cña kÕt cÊu
c«ng tr×nh (nh ®Æt trong têng, sµn).
8) §êng dÉn ®iÖn ®Æt hë
lµ ®êng dÉn ®iÖn ®Æt lé ra ngoµi mÆt c¸c phÇn tö cña kÕt cÊu c«ng
tr×nh (nh ®Æt lé ra trªn mÆt têng, trÇn nhµ, hoÆc trªn giµn, m¸ng).
9) HÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng (cßn gäi lµ sprinkle)
lµ hÖ thèng ch÷a ch¸y víi ®Çu phun kÝn lu«n ë chÕ ®é thêng trùc, vµ
®îc më ra khi nhiÖt ®é m«i trêng ®¹t tíi trÞ sè quy ®Þnh ®Ó ch÷a ch¸y
côc bé trªn mét diÖn tÝch nhÊt ®Þnh.
10) Trang bÞ ®iÖn trong c«ng tr×nh
bao gåm toµn bé:
a) c¸c ®êng d©y ®iÖn, vµ
b) c¸c thiÕt bÞ ®Çu nèi vµo ®êng d©y: c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn,
thiÕt bÞ b¶o vÖ, ®o lêng tõ ®iÓm ®Çu vµo tíi hé tiªu thô
®iÖn.
11) Khoang ch¸y
lµ phÇn kh«ng gian cña c«ng tr×nh ®îc ng¨n c¸ch víi c¸c phÇn kh«ng
gian kh¸c b»ng kÕt cÊu ng¨n ch¸y, cã thêi h¹n chÞu löa thÝch hîp vµ
mäi lç më trªn ®ã ®Òu ®îc b¶o vÖ t¬ng øng.
12) N¬i an toµn
lµ khu vùc kÕ cËn víi c«ng tr×nh, tõ ®ã mäi ngêi cã thÓ ph©n t¸n an
toµn, sau khi ®· tho¸t khái ¶nh hëng cña löa hoÆc nguy hiÓm kh¸c.
13) Phßng trùc chèng ch¸y cña c«ng tr×nh
lµ n¬i mµ tõ ®ã cã thÓ theo dâi, ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng chèng
ch¸y, cøu hé ®èi víi c«ng tr×nh.
14) S¶nh th«ng tÇng
lµ kh«ng gian bªn trong mét ng«i nhµ th«ng trùc tiÕp víi 2 hoÆc nhiÒu
tÇng nhµ, phÝa trªn ®Ønh ®îc bao kÝn phÇn lín hoÆc hoµn toµn b»ng
sµn, m¸i, gåm c¶ mäi bé phËn kh¸c cña ng«i nhµ, liÒn kÒ víi s¶nh vµ
kh«ng bÞ ng¨n c¸ch b»ng kÕt cÊu bao che (nhng kh«ng bao gåm giÕng
thang bËc, giÕng thang dèc, kh«ng gian bªn trong giÕng).
15) Tho¸t n¹n
lµ viÖc s¬ t¸n ngêi theo c¸c lèi tho¸t tõ vïng nguy hiÓm tíi n¬i an toµn.
16) T¶i ch¸y
lµ nhiÖt lîng ®¬n vÞ tÝnh b»ng Kj/m2 (kilojun trªn 1 m2 sµn), sinh ra khi
c¸c bé phËn kÕt cÊu, ®å ®¹c, s¶n phÈm chøa trong nhµ bÞ ch¸y.
17) T¶i träng ®Æc biÖt
lµ t¶i träng x¶y ra trong c¸c trêng hîp ®Æc biÖt nh: ®éng ®Êt, næ.
18) T¶i träng t¹m thêi (cßn gäi lµ ho¹t t¶i)
lµ c¸c t¶i träng chØ tån t¹i trong mét giai ®o¹n nµo ®ã trong qu¸ tr×nh
x©y dùng vµ sö dông c«ng tr×nh.
19) T¶i träng thêng xuyªn (cßn gäi lµ tÜnh t¶i)
lµ c¸c t¶i träng kh«ng biÕn ®æi trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ sö dông
c«ng tr×nh.
20) Thêi h¹n chÞu löa cña vËt liÖu, kÕt cÊu
lµ kho¶ng thêi gian tõ khi b¾t ®Çu thö nghiÖm tÝnh chÞu löa cña vËt
liÖu, kÕt cÊu (theo mét chÕ ®é nhiÖt vµ t¶i träng tiªu chuÈn) cho tíi
khi xuÊt hiÖn mét trong c¸c hiÖn tîng díi ®©y:
a) Cã vÕt nøt r¹n hoÆc lç hæng, qua ®ã s¶n phÈm ch¸y (löa, khãi,
khÝ ®éc) cã thÓ lät qua.
b) NhiÖt ®é trªn bÒ mÆt mÉu thö, phÝa kh«ng bÞ ngän löa trùc
tiÕp nung nãng t¨ng qu¸ giíi h¹n cho cho phÐp nh sau:
i) NhiÖt ®é trung b×nh trªn bÒ mÆt t¨ng qu¸ 1400C so víi
tríc khi thö hoÆc,
ii) NhiÖt ®é t¹i mét ®iÓm bÊt kú trªn bÒ mÆt t¨ng qu¸ 180
®é C so víi tríc khi thö, hoÆc ®¹t trªn 220 ®é C
c) KÕt cÊu mÊt kh¶ n¨ng chÞu lùc, ®æ vì.
21) TiÖn nghi
lµ c¸c yÕu tè cña c«ng tr×nh kÓ c¶ trang thiÕt bÞ nh»m ®¶m b¶o cho
søc khoÎ, vÖ sinh m«i trêng vµ ho¹t ®éng cña con ngêi.
22) Tuæi thä
lµ thêi gian tån t¹i cña mét ®èi tîng kÕt cÊu (c«ng tr×nh hoÆc bé phËn
c«ng tr×nh), tõ khi ®a vµo sö dông cho tíi khi ®¹t tr¹ng th¸i giíi h¹n.
23) Tr¹ng th¸i giíi h¹n
lµ tr¹ng th¸i mµ tõ ®ã trë ®i kÕt cÊu c«ng tr×nh kh«ng cßn kh¶ n¨ng
tho¶ m·n yªu cÇu ®Æt ra cho nã.

§iÒu 8.3. Yªu cÇu ®èi víi c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp
C¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp ph¶i ®îc ®¶m b¶o c¸c yªu
cÇu díi ®©y:

8.3.1. Yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, kiÕn tróc


bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, kiÕn tróc, b¶o vÖ m«i trêng nªu ë
c¸c ch¬ng 3, 4, 7 vµ 9 vµ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan vÒ phßng chèng
ch¸y, vÖ sinh, an toµn, tiÕt kiÖm n¨ng lîng t¹i c¸c ch¬ng 11, 12 vµ c¸c
môc 8.3.5 vµ 8.3.6 cña ch¬ng 8.

8.3.2. Yªu cÇu ®èi víi kÕt cÊu x©y dùng


bao gåm c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë ch¬ng 3 vµ ch¬ng 10.

8.3.3. Yªu cÇu vÒ phßng chèng ch¸y


bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ:
1) kho¶ng c¸ch ly phßng chèng ch¸y, quy ®Þnh t¹i ®iÒu 4.12, ch¬ng
4;
2) cÊp níc vµ giao th«ng ch÷a ch¸y, quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5.16, ch¬ng 5;
3) phßng chèng ch¸y bªn trong c«ng tr×nh, quy ®Þnh ë ch¬ng 11 vµ
®iÒu 14.13 cña ch¬ng 14.

8.3.4. Yªu cÇu vÒ tiÖn nghi, an toµn


bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ: th«ng giã, chiÕu s¸ng, lèi ®i, biÓn b¸o, chèng
ån, che n¾ng, chèng thÊm, chèng sÐt, chèng r¬i ng·, chèng nhiÔm
®éc do vËt liÖu x©y dùng, chèng sinh vËt g©y bÖnh, trang thiÕt bÞ
vÖ sinh, cÊp tho¸t níc vµ an toµn vÒ ®iÖn, quy ®Þnh ë ch¬ng 3, ch-
¬ng 12, ch¬ng 13 vµ ch¬ng 14.

8.3.5. Yªu cÇu vÒ ®êng ®i vµ tiÖn nghi cho ngêi tµn tËt
1) Nh÷ng c«ng tr×nh díi ®©y ph¶i ®îc ®¶m b¶o ®êng ®i vµ tiÖn
nghi sinh ho¹t cho ngêi tµn tËt:
a) Kh¸ch s¹n quèc tÕ, ga hµng kh«ng quèc tÕ;
b) Trêng häc, nhµ an dìng, c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh dµnh cho ngêi
giµ vµ ngêi tµn tËt.
2) Nh÷ng c«ng tr×nh díi ®©y ph¶i ®îc ®¶m b¶o ®êng ®i cho ngêi
®i trªn xe l¨n: trô së hµnh chÝnh quan träng, th viÖn, b¶o tµng,
cung v¨n ho¸, nhµ h¸t, c«ng viªn.
3) §êng ®i cho ngêi tµn tËt ph¶i liªn tôc vµ phï hîp víi tiªu chuÈn vÒ ®-
êng ®i cho tõng lo¹i ngêi khuyÕt tËt.

8.3.6. Yªu cÇu vÒ sö dông n¨ng lîng ®¹t hiÖu suÊt cao
ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu sö dông n¨ng lîng ®¹t
hiÖu suÊt cao, theo c¸c gi¶i ph¸p díi ®©y:
1) khai th¸c mÆt thuËn lîi vµ h¹n chÕ mÆt bÊt lîi cña thiªn nhiªn, tËn
dông th«ng giã tù nhiªn, chiÕu s¸ng tù nhiªn, che n¾ng nh ®· quy
®Þnh ë ®iÒu 3.2 vµ 3.10 cña QCXD nµy;
2) sö dông kÕt cÊu bao che cã tÝnh c¸ch nhiÖt cao h¹n chÕ trao ®æi
nhiÖt gi÷a kh«ng khÝ bªn ngoµi vµ bªn trong c«ng tr×nh;
4) sö dông c¸c thiÕt bÞ cã hiÖu suÊt cao vÒ n¨ng lîng trong chiÕu
s¸ng, th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, ®un níc, sëi còng nh trong
c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ c¸c trang thiÕt bÞ c«ng tr×nh kh¸c (nh
thang m¸y).

§iÒu 8.4. Ph©n cÊp c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp
8.4.1. Ph©n cÊp c¸c c«ng tr×nh d©n dông
1) C¸c c«ng tr×nh d©n dông ®îc ph©n thµnh 4 cÊp theo chÊt lîng sö
dông vµ chÊt lîng x©y dùng c«ng tr×nh nh quy ®Þnh trong b¶ng
8.4.1.
B¶ng 8.4.1 - Ph©n cÊp c¸c c«ng tr×nh d©n dông

CÊp nhµ vµ ChÊt lîng ChÊt lîng x©y dùng c«ng tr×nh
c«ng tr×nh sö dông Niªn h¹n sö BËc chÞu löa
dông
Cao Trªn 100 n¨m
CÊp I (bËc I) (bËc I) I hoÆc II
Kh¸ 50 - 100 n¨m
CÊp II (bËc II) (bËc II) III
Trung b×nh 20 - 50 n¨m
CÊp III (bËc III) (bËc III) IV
ThÊp Díi 20 n¨m
CÊp IV (bËc IV) (bËc IV) V
Ghi chó:
(1)ChÊt lîng sö dông cña nhµ ë ®îc quy ®Þnh ë môc 8.4.1.2.
(2)BËc chÞu löa ®îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 11.4.1, ch¬ng 11.

2) ChÊt lîng sö dông cña nhµ ë ®îc x¸c ®Þnh theo d©y chuyÒn sö
dông, diÖn tÝch, khèi tÝch c¸c phßng, chÊt lîng c¸c trang thiÕt bÞ vÒ
vÖ sinh, cÊp tho¸t níc, trang bÞ ®iÖn vµ møc ®é hoµn thiÖn, trang trÝ
néi ngo¹i thÊt, theo quy ®Þnh ë b¶ng 8.4.2.
B¶ng 8.4.2 - ChÊt lîng sö dông cña ng«i nhµ ë

Møc ®é hoµn
ChÊt lîng Møc ®é thiÖn Møc ®é trang
sö dông tiÖn nghi sö dông bÒ mÆt bªn trong, thiÕt bÞ ®iÖn,
bªn ngoµi nhµ níc
Cao:
Cã ®ñ c¸c phßng: Cao: Cao:
ngñ, ¨n, tiÕp sö dông c¸c lo¹i vËt - Cã ®Çy ®ñ
BËc I kh¸ch, bÕp, vÖ liÖu hoµn thiÖn thiÕt bÞ ®iÖn,
sinh riªng biÖt vµ (tr¸t èp l¸t) vµ níc, vÖ sinh
cïng tÇng víi c¨n trang trÝ cÊp cao. - chÊt lîng thiÕt
hé. bÞ: cao cÊp
T¬ng ®èi cao:
cã c¸c phßng ngñ, T¬ng ®èi cao: T¬ng ®èi cao:
sinh ho¹t, bÕp, vÖ cã sö dông mét sè - Cã ®Çy ®ñ
BËc II sinh riªng biÖt vµ vËt liÖu èp trang thiÕt bÞ ®iÖn,
cïng tÇng víi c¨n trÝ níc, vÖ sinh
hé - chÊt lîng thiÕt
bÞ: tèt
Trung b×nh:
- phßng ngñ, Trung b×nh:
BËc III phßng sinh ho¹t, - CÊp ®iÖn, cÊp
bÕp sö dông riªng, Trung b×nh níc tíi tõng c¨n
vµ cïng tÇng víi hé, tõng phßng.
c¨n hé - ChÊt lîng thiÕt
- phßng vÖ sinh bÞ vÖ sinh:
chung cho nhiÒu trung b×nh
hé vµ cã thÓ kh¸c
tÇng
ë møc tèi
ë møc tèi thiÓu thiÓu:
- chØ cã 1 - 2 ThÊp: - CÊp ®iÖn
BËc IV phßng, sö dông chØ tr¸t v÷a, quÐt chiÕu s¸ng cho
chung. v«i kh«ng cã èp l¸t. c¸c phßng;
- BÕp, vÖ sinh sö - CÊp níc chØ tíi
dông chung cho bÕp, vÖ sinh
nhiÒu c¨n hé tËp trung
- ChÊt lîng thiÕt
bÞ vÖ sinh:
thÊp.

8.3.2. Ph©n cÊp c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp


C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®îc ph©n cÊp nh sau:
1) Ph©n cÊp theo chÊt lîng sö dông (khai th¸c) vµ chÊt lîng x©y dùng
cña c«ng tr×nh nh quy ®Þnh t¹i tiªu chuÈn TCVN 2748 - 91 “Ph©n
cÊp c«ng tr×nh x©y dùng - Nguyªn t¾c chung”.
2) Ph©n cÊp theo møc ®é ®éc h¹i ®èi víi m«i trêng nh quy ®Þnh t¹i
phô lôc 4.8 cña QCXD nµy.
3) Ph©n h¹ng theo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt vÒ møc ®é nguy hiÓm ch¸y,
næ nh quy ®Þnh t¹i ®iÒu 11.3.

Phô lôc 8.1. Ph©n lo¹i c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp

C«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp bao gåm:


1. C«ng tr×nh d©n dông, bao gåm:
1.1. Nhµ ë, gåm:
a) Nhµ ë (gia ®×nh) riªng biÖt, gåm:
- biÖt thù.
- nhµ liªn kÕ (nhµ phè).
- c¸c lo¹i nhµ ë riªng biÖt kh¸c.
b) Nhµ ë tËp thÓ (nh ký tóc x¸).
c) Nhµ nhiÒu c¨n hé (nhµ chung c).
d) Kh¸ch s¹n, nhµ kh¸ch.
e) Nhµ trä.
f) C¸c lo¹i nhµ ë cho c¸c ®èi tîng ®Æc biÖt.
1.2. C«ng tr×nh c«ng céng, bao gåm:
a) C«ng tr×nh v¨n ho¸:
- Th viÖn;
- B¶o tµng, nhµ triÓn l·m;
- Nhµ v¨n ho¸, c©u l¹c bé;
- Nhµ biÓu diÔn, nhµ h¸t, r¹p chiÕu bãng, r¹p xiÕc;
- §µi ph¸t thanh, ®µi truyÒn h×nh;
- Vên thó, vên thùc vËt, c«ng viªn v¨n ho¸ - nghØ ng¬i.
b) C«ng tr×nh gi¸o dôc:
- Nhµ trÎ;
- Trêng mÉu gi¸o;
- Trêng phæ th«ng c¸c cÊp;
- Trêng ®¹i häc vµ cao ®¼ng;
- Trêng trung häc chuyªn nghiÖp;
- Trêng d¹y nghÒ, trêng c«ng nh©n kü thuËt
- Trêng nghiÖp vô
- C¸c lo¹i trêng kh¸c.
c) C«ng tr×nh y tÕ:
- Tr¹m y tÕ;
- BÖnh viÖn ®a khoa, bÖnh viÖn chuyªn khoa tõ trung ¬ng ®Õn
®Þa ph¬ng;
- C¸c phßng kh¸m ®a khoa, kh¸m chuyªn khoa khu vùc;
- Nhµ hé sinh
- Nhµ ®iÒu dìng, nhµ nghØ, nhµ dìng l·o;
- C¸c c¬ quan y tÕ: phßng chèng dÞch, bÖnh.
d) C«ng tr×nh thÓ dôc, thÓ thao:
- C¸c lo¹i s©n vËn ®éng, s©n thÓ thao, s©n bãng ®¸;
- C¸c lo¹i nhµ luyÖn tËp thÓ dôc, thÓ thao, nhµ thi ®Êu;
- C¸c lo¹i bÓ b¬i cã vµ kh«ng cã m¸i che, kh¸n ®µi.
e) C«ng tr×nh th¬ng nghiÖp, dÞch vô:
- Chî;
- Cöa hµng, trung t©m th¬ng m¹i, siªu thÞ;
- Hµng ¨n, gi¶i kh¸t;
-Tr¹m dÞch vô c«ng céng: giÆt lµ, c¾t tãc, t¾m, may v¸, söa
ch÷a thiÕt bÞ, ®å dïng
gia dông...
f) Nhµ lµm viÖc, v¨n phßng, trô së
g) C«ng tr×nh phôc vô an ninh c«ng céng:
- Tr¹m ch÷a ch¸y,...
h) Nhµ phôc vô th«ng tin liªn l¹c: nhµ bu ®iÖn, bu côc, nhµ l¾p ®Æt
thiÕt bÞ th«ng tin.
i) Nhµ phôc vô giao th«ng: nhµ ga c¸c lo¹i,...
j) C¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c (nh c«ng tr×nh t«n gi¸o).
2. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp, bao gåm:
a) Nhµ, xëng s¶n xuÊt;
b) C«ng tr×nh phô trî;
c) Nhµ kho;
d) C«ng tr×nh kü thuËt phô thuéc.

Phô lôc 8.2. Ph©n ®Þnh diÖn tÝch trong nhµ ë, c«ng tr×nh
c«ng céng

1. Nhµ ë
1.1. DiÖn tÝch sö dông
a) DiÖn tÝch sö dông lµ tæng diÖn tÝch ë vµ diÖn tÝch phôc vô.
b) DiÖn tÝch c¸c phßng, bé phËn ®îc tÝnh theo kÝch thíc th«ng thuû
tÝnh tõ bÒ ngoµi líp tr¸t nhng kh«ng trõ bÒ dµy cña líp vËt liÖu èp
ch©n têng vµ kh«ng tÝnh diÖn tÝch c¸c èng r¸c, khãi, th«ng h¬i,
®iÖn, níc,...®Æt trong phßng hay bé phËn nµo ®ã.
1.2. DiÖn tÝch nhµ ë
lµ tæng diÖn tÝch c¸c phßng chÝnh dïng ®Ó ë bao gåm diÖn tÝch c¸c
phßng ë (phßng ¨n, ngñ, sinh ho¹t chung, phßng kh¸ch...) gåm c¶ tñ t-
êng, tñ x©y, tñ lÈn cã cöa më vÒ phÝa trong phßng ë, kÓ c¶ diÖn tÝch
phÇn díi cÇu thang bè trÝ trong c¸c phßng ë cña c¨n hé vµ cã chiÒu
cao tõ mÆt nÒn ®Õn mÆt díi cÇu thang kh«ng nhá h¬n 1,60m.
1.3. DiÖn tÝch phôc vô
lµ tæng diÖn tÝch c¸c phßng hoÆc bé phËn díi ®©y:
a) Kho, bÕp, phßng t¾m, röa, giÆt, xÝ, tiÓu, kÓ c¶ lèi ®i bªn trong c¸c
phßng ®èi víi nhµ ë thiÕt kÕ khu vÖ sinh tËp trung;
b) Hµnh lang, lèi ®i cña c¨n hé hoÆc c¸c phßng ë;
c) TiÒn s¶nh, phßng ®Öm cña khu bÕp hay khu t¾m röa, giÆt, xÝ,
tiÓu tËp trung;
d) Mét nöa diÖn tÝch l«gia, mét nöa diÖn tÝch ban c«ng;
e) C¸c tñ x©y, tñ lÈn cña c¨n hé cã cöa më vÒ phÝa trong c¸c bé phËn
hay phßng phô.
2. C«ng tr×nh c«ng céng
2.1. DiÖn tÝch sö dông
a) DiÖn tÝch sö dông lµ tæng diÖn tÝch lµm viÖc vµ diÖn tÝch phôc vô.
b) DiÖn tÝch c¸c gian phßng, c¸c bé phËn ®Òu tÝnh theo quy ®Þnh ë môc
1.1.b cña phô lôc nµy.
2.2. DiÖn tÝch lµm viÖc
lµ tæng diÖn tÝch c¸c phßng lµm viÖc chÝnh vµ c¸c phßng lµm viÖc
phô trî (ngo¹i trõ diÖn tÝch buång thang, hµnh lang, buång ®Öm, vµ
c¸c phßng kü thuËt).
2.3. DiÖn tÝch phôc vô
bao gåm c¸c diÖn tÝch phôc vô nh buång thang, hµnh lang, buång ®Öm,
c¸c phßng kü thuËt.
Ghi chó:
(1)Nh÷ng diÖn tÝch díi ®©y ®îc tÝnh vµo diÖn tÝch lµm viÖc:
(a) DiÖn tÝch hµnh lang kÕt hîp phßng häc trong trêng häc, kÕt
hîp lµm chç ®îi, ngåi ch¬i trong bÖnh viÖn, nhµ an dìng, nhµ
h¸t, r¹p chiÕu bãng, c©u l¹c bé...
(b)DiÖn tÝch c¸c phßng ph¸t thanh, qu¶n lý, phßng b¶ng ®iÖn,
tæng ®µi, phßng phô cña s©n khÊu, chñ tÞch ®oµn, phßng kü
thuËt m¸y chiÕu phim,...
(2) C¸c phßng kü thuËt lµ c¸c phßng ®Æt thiÕt bÞ kü thuËt nh phßng
nåi h¬i, phßng ®Æt m¸y b¬m, m¸y biÕn thÕ, thiÕt bÞ th«ng giã, ®iÒu
hoµ kh«ng khÝ, phßng ®Ó thiÕt bÞ thang m¸y chë ngêi, chë hµng
ho¸.
Phô lôc 8.3. C¸c hÖ sè khèi, hÖ sè mÆt b»ng cña nhµ ë

1. HÖ sè mÆt b»ng K
lµ tû sè gi÷a diÖn tÝch ë trªn diÖn tÝch x©y dùng hoÆc gi÷a diÖn
tÝch ë cña c¨n hé trªn diÖn tÝch sµn c¨n hé
DiÖn tÝch ë
K=
DiÖn tÝch x©y dùng (sµn)
2. HÖ sè mÆt b»ng K1
lµ tû sè gi÷a diÖn tÝch ë trªn diÖn tÝch sö dông cña ng«i nhµ hoÆc
c¨n hé

DiÖn tÝch ë
K1 =
DiÖn tÝch sö dông
3. HÖ sè khèi K2
lµ tû sè gi÷a khèi tÝch x©y dùng cña ng«i nhµ (c¨n hé) trªn diÖn tÝch
ë.
Khèi tÝch x©y dùng cña ng«i nhµ (c¨n
hé)
K2 =
DiÖn tÝch ë

Ch¬ng 9: thiÕt kÕ kiÕn tróc

Môc tiªu
C¸c quy ®Þnh trong ch¬ng nµy nh»m ®¶m b¶o cho c¸c c«ng tr×nh
d©n dông, c«ng nghiÖp cã ®îc gi¶i ph¸p kiÕn tróc hîp lý.

§iÒu 9.1. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc


9.1.1. Yªu cÇu ®èi víi gi¶i ph¸p kiÕn tróc
Gi¶i ph¸p kiÕn tróc cho c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp ph¶i
®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu sau:
1) Yªu cÇu vÒ quy ho¹ch
VÞ trÝ x©y dùng vµ gi¶i ph¸p kiÕn tróc cña c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi
quy ho¹ch chung cña ®« thÞ, quy ho¹ch chi tiÕt cña tõng khu vùc vµ
tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh vÒ quy ho¹ch x©y dùng, nªu trong c¸c ch-
¬ng 4, ch¬ng 5, ch¬ng 6 vµ ch¬ng 7 cña QCXD nµy.
2) Yªu cÇu vÒ chøc n¨ng sö dông
Gi¶i ph¸p kiÕn tróc c«ng tr×nh ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ chøc
n¨ng sö dông, vÒ tæ chøc kh«ng gian bªn trong, bªn ngoµi vµ vÒ c«ng
nghÖ x©y dùng, trang thiÕt bÞ kü thuËt.
a) §èi víi nhµ ë, gi¶i ph¸p kiÕn tróc ph¶i ®¶m b¶o sù liªn hÖ
thuËn tiÖn gi÷a c¸c phßng ë, phßng ¨n, phßng tiÕp kh¸ch, vµ
c¸c phßng phôc vô (bÕp, vÖ sinh, kho) ®ång thêi ®¶m b¶o
khai th¸c tèt c¸c ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn thuËn lîi (th«ng giã,
chiÕu s¸ng...) cho c¸c phßng chÝnh.
b) §èi víi c«ng tr×nh c«ng céng gi¶i ph¸p kiÕn tróc ph¶i phï hîp víi
tõng lo¹i chøc n¨ng (v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ,...), phï hîp víi quy
m« phôc vô (®¬n vÞ ë, khu ë, toµn ®« thÞ) vµ ®¶m b¶o
thuËn tiÖn cho sö dông, qu¶n lý.
c) §èi víi c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, gi¶i ph¸p kiÕn tróc ph¶i ®¶m
b¶o thuËn tiÖn cho tæ chøc s¶n xuÊt vµ d©y chuyÒn c«ng
nghÖ, mèi quan hÖ hîp lý gi÷a c¸c ph©n xëng, c¸c nhµ (xëng)
s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c nhµ (xëng) s¶n xuÊt phô còng nh c¸c
c«ng tr×nh kü thuËt vµ c«ng tr×nh phï trî, sö dông hîp lý c¸c
hÖ thèng thiÕt bÞ kü thuËt vµ h¹ tÇng c¬ së cña khu c«ng
nghiÖp.
3) Yªu cÇu vÒ m«i trêng vµ c¶nh quan.
Gi¶i ph¸p kiÕn tróc c«ng tr×nh ph¶i:
a) Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a c«ng tr×nh víi m«i trêng vµ
c¶nh quan, tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng, b¶o
vÖ c¸c danh lam th¾ng c¶nh vµ di tÝch lÞch sö, v¨n hãa nªu
trong ch¬ng 4 cña QCXD nµy.
b) khai th¸c tèt ®Æc ®iÓm cña ®Þa h×nh thiªn nhiªn, tËn dông
c¸c yÕu tè c©y xanh vµ mÆt níc ®Ó n©ng cao chÊt lîng thÈm
mü.
c) phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm khÝ hËu ®Þa ph¬ng.
4) Yªu cÇu vÒ kinh tÕ - x· héi.
Trªn c¬ së ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ chøc n¨ng sö dông, phï hîp víi
®iÒu kiÖn kinh tÕ, kü thuËt vµ phong tôc tËp qu¸n ®Þa ph¬ng, gi¶i
ph¸p kiÕn tróc ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ thÈm mü, gi÷ ®îc b¶n
s¾c v¨n hãa ®Þa ph¬ng vµ b¶n s¾c cña nÒn v¨n ho¸ d©n téc nãi
chung.
9.1.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
C¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vµ tiªu chuÈn díi ®©y
sÏ ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu:
1) Nhµ ë hoÆc quÇn thÓ nhµ ë ®îc thiÕt kÕ theo c¸c cÊp phï hîp víi
®iÒu 5.7 “Quy ho¹ch khu ë” cña QCXD nµy vµ tiªu chuÈn TCVN 4451 -
87 “Nhµ ë - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ”.
2) C«ng tr×nh c«ng céng ®îc thiÕt kÕ phï hîp víi ®iÒu 5.8 “Quy ho¹ch
c¸c c«ng tr×nh c«ng céng” cña QCXD nµy vµ tiªu chuÈn 20 TCN 13 -
91 “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông - Nguyªn t¾c chung”.
3) C¸c c«ng tr×nh d©n dông cã thÓ ®îc kÕt hîp nhiÒu chøc n¨ng (ë vµ
dÞch vô c«ng céng, ë vµ s¶n xuÊt, hoÆc c¸c chøc n¨ng c«ng céng kh¸c
nhau...) vµo trong mét c«ng tr×nh vµ mçi thµnh phÇn chøc n¨ng ®îc
thiÕt kÕ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña thÓ lo¹i c«ng tr×nh ®ã.
4) C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®îc thiÕt kÕ phï hîp víi ®iÒu 5.2 “Quy
ho¹ch khu c«ng nghiÖp vµ kho tµng ®« thÞ” cña QCXD nµy vµ phï hîp
víi cÊp c«ng tr×nh quy ®Þnh trong TCVN 2748 - 91 “Ph©n cÊp c«ng
tr×nh x©y dùng - Nguyªn t¾c chung”, tuú theo møc ®é ®Çu t vµ yªu
cÇu vÒ chÊt lîng x©y dùng.
Ghi chó:
Danh môc c¸c tiªu chuÈn cña VN vÒ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n
dông, c«ng nghiÖp ®îc nªu ë phô lôc 9.1.

§iÒu 9.2. Gi¶i ph¸p kiÕn tróc ®èi víi c«ng tr×nh d©n dông ®Æc
biÖt quan träng
1) §èi víi c¸c c«ng tr×nh d©n dông ®Æc biÖt quan träng, gi¶i ph¸p
kiÕn tróc ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt (vÒ chÊt lîng thÈm
mü, tÝnh d©n téc, tÝnh hiÖn ®¹i, ®é bÒn v÷ng, møc ®é trang thiÕt
bÞ kü thuËt), theo quy ®Þnh riªng vµ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn
chÊp thuËn.
2) Trõ nh÷ng trêng hîp ®îc quy ®Þnh riªng, ph¬ng ¸n kiÕn tróc cho c¸c
c«ng tr×nh d©n dông ®Æc biÖt quan träng ph¶i ®îc tuyÓn chän th«ng
qua thi tuyÓn c¸c ph¬ng ¸n kiÕn tróc.

Phô lôc 9.1. Danh môc tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng tr×nh d©n
dông, c«ng nghiÖp

1) Nhµ ë (gåm c¶ kh¸ch s¹n)


TCVN 4451 - 87 Nhµ ë - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ
TCVN 4450 - 87 C¨n hé ë - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
TCVN 4391 - 86 Kh¸ch s¹n du lÞch - XÕp h¹ng
TCVN 5065 - 90 Kh¸ch s¹n - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
2) Nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng céng
TCVN 4319 - 86 Nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng céng - Nguyªn t¾c c¬
b¶n ®Ó thiÕt kÕ
a) C«ng tr×nh v¨n ho¸
TCVN 5577 - 91 R¹p chiÕu bãng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
b) C«ng tr×nh gi¸o dôc
TCVN 3907 - 84 Nhµ trÎ - Trêng mÉu gi¸o - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
TCVN 3978 - 84 Trêng häc phæ th«ng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
TCVN 3981 - 85 Trêng ®¹i häc - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
TCVN 4602 - 88 Trêng trung häc chuyªn nghiÖp - Tiªu chuÈn thiÕt

TCXD 60 -74 Trêng d¹y nghÒ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
c) C«ng tr×nh y tÕ
TCVN 4470 - 95 BÖnh viÖn ®a khoa - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
d) C«ng tr×nh thÓ dôc, thÓ thao
TCVN 4205 - 86 C«ng tr×nh thÓ thao - C¸c s©n thÓ thao - Tiªu
chuÈn thiÕt kÕ
TCVN 4260 - 86 C«ng tr×nh thÓ thao - BÓ b¬i - Tiªu chuÈn thiÕt

TCVN 4529 - 86 C«ng tr×nh thÓ thao - Nhµ thÓ thao - Tiªu chuÈn
thiÕt kÕ
e) C«ng tr×nh th¬ng nghiÖp
TCVN 4515 - 88 Nhµ ¨n c«ng céng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
f) Trô së lµm viÖc
TCVN 4601 - 88 Trô së c¬ quan - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
3) C«ng tr×nh c«ng nghiÖp
TCVN 4514 - 88 xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp - Tæng mÆt b»ng - Tiªu
chuÈn thiÕt kÕ
TCVN 4604 - 88 xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp - Nhµ s¶n xuÊt - Tiªu
chuÈn thiÕt kÕ
TCVN 4317 - 86 Nhµ kho - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ

Ch¬ng 10: kÕt cÊu

Môc tiªu
C¸c quy ®Þnh trong ch¬ng nµy nh»m b¶o ®¶m cho hÖ kÕt cÊu vµ bé
phËn kÕt cÊu cña c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ sö dông:
1) Kh«ng bÞ h h¹i, vâng, nøt, ¨n mßn, biÕn d¹ng qu¸ giíi h¹n cho phÐp
lµm ¶nh hëng tíi viÖc sö dông vµ g©y nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng con
ngêi vµ tµi s¶n;
2) cã ®ñ ®é bÒn l©u (tuæi thä) ®¶m b¶o viÖc sö dông b×nh thêng
cña ng«i nhµ mµ kh«ng cÇn söa ch÷a lín trong thêi h¹n quy ®Þnh;
3) kh«ng g©y ¶nh hëng bÊt lîi (lón, nøt,...) ®Õn ng«i nhµ bªn c¹nh
trong suèt thêi gian x©y dùng vµ sö dông c«ng tr×nh.

§iÒu 10.1. Yªu cÇu ®èi víi kÕt cÊu cña c«ng tr×nh
KÕt cÊu cña c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o an toµn, sö dông b×nh thêng
trong suèt thêi gian thi c«ng vµ khai th¸c theo c¸c quy ®Þnh díi ®©y:
10.1.1. Kh¶ n¨ng chÞu lùc
KÕt cÊu ph¶i ®îc tÝnh to¸n phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh theo mäi yÕu tè
t¸c ®éng lªn chóng bao gåm:
1) Tæ hîp bÊt lîi nhÊt cña c¸c t¶i träng, kÓ c¶ t¶i träng g©y ph¸ ho¹i
theo thêi gian;
2) C¸c t¸c ®éng kh¸c, kÓ c¶ t¸c ®éng theo thêi gian.
10.1.2. Kh¶ n¨ng sö dông b×nh thêng
C«ng tr×nh, bé phËn c«ng tr×nh, vËt liÖu ph¶i duy tr× ®îc viÖc sö
dông b×nh thêng, kh«ng bÞ biÕn d¹ng, rung ®éng vµ suy gi¶m c¸c
tÝnh chÊt kh¸c qu¸ giíi h¹n cho phÐp.
10.1.3. Tuæi thä
VËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh ph¶i cã ®é bÒn l©u, ®¶m b¶o cho
kÕt cÊu c«ng tr×nh ®¸p øng c¸c yªu cÇu sö dông ®· quy ®Þnh vµ
kh«ng ph¶i söa ch÷a tríc thêi h¹n quy ®Þnh.
§iÒu 10.2. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ kÕt cÊu c«ng tr×nh.
10.2.1. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
KÕt cÊu c«ng tr×nh ®îc thiÕt kÕ theo c¸c quy ®Þnh díi ®©y sÏ ®îc
chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu quy ®Þnh t¹i ®iÒu 10.1:
1) TÝnh tÝnh to¸n, thiÕt kÕ.
KÕt cÊu c«ng tr×nh, nÒn mãng ®îc tÝnh to¸n theo ph¬ng ph¸p tr¹ng
th¸i giíi h¹n.
2) Kh¶ n¨ng chÞu löa cña kÕt cÊu.
KÕt cÊu sau khi tÝnh to¸n, ®îc kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu löa vµ ®¹t c¸c
yªu cÇu quy ®Þnh t¹i ®iÒu 11.4 cña QCXD nµy.
3) B¶o vÖ kÕt cÊu khái bÞ ¨n mßn, môc, mät.
§èi víi kÕt cÊu lµm viÖc trong m«i trêng x©m thùc hoÆc Èm ít ph¶i cã
biÖn ph¸p b¶o vÖ thÝch hîp.

10.2.2.ChØ dÉn
10.2.2.1. C¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n
C¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n gåm 2 nhãm:
1) Nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt:
Bao gåm nh÷ng tr¹ng th¸i giíi h¹n dÉn ®Õn viÖc kÕt cÊu mÊt kh¶ n¨ng
chÞu t¶i hoÆc mÊt kh¶ n¨ng sö dông do:
a) kÕt cÊu bÞ ph¸ ho¹i do t¶i träng, t¸c ®éng;
b) kÕt cÊu bÞ mÊt æn ®Þnh vÒ h×nh d¸ng, vÞ trÝ
c) kÕt cÊu bÞ háng do mái
2) Nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai:
Bao gåm nh÷ng tr¹ng th¸i giíi h¹n lµm cho kÕt cÊu kh«ng thÓ duy tr×
viÖc sö dông b×nh thêng, do ®· vît qu¸ c¸c møc cho phÐp vÒ:
a) biÕn d¹ng: ®é vâng, gãc xoay, gãc trît; hoÆc
b) dao ®éng; hoÆc
c) t¹o thµnh hoÆc ph¸t triÓn khe nøt (chñ yÕu ®èi víi kÕt cÊu bª
t«ng).
10.2.2.2. TÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt
1) tÝnh to¸n kÕt cÊu theo kh¶ n¨ng chÞu lùc, ®îc tiÕn hµnh theo ®iÒu
kiÖn:
T ≤Ttd (1)
trong ®ã:
T - Gi¸ trÞ nguy hiÓm cã thÓ xÈy ra do tõng néi lùc hoÆc do t¸c
dông ®ång thêi cña mét sè néi lùc;
Ttd - Giíi h¹n nhá nhÊt vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc (tÝnh theo mét x¸c
suÊt ®¶m b¶o quy ®Þnh) cña tiÕt diÖn.
Gi¸ trÞ T x¸c ®Þnh theo t¶i träng tÝnh to¸n vµ ®îc chän trong c¸c tæ
hîp néi lùc øng víi c¸c trêng hîp nguy hiÓm ®èi víi sù lµm viÖc cña kÕt
cÊu, xÐt c¶ vÒ trÞ sè vµ c¶ vÒ ph¬ng chiÒu cña néi lùc.
Gi¸ trÞ Ttd ®îc x¸c ®Þnh theo ®Æc trng h×nh häc cña tiÕt diÖn vµ
®Æc trng tÝnh to¸n cña vËt liÖu.
2) §iÒu kiÖn (1) cÇn ®îc tho¶ m·n ®èi víi mäi bé phËn, mäi tiÕt diÖn
cña kÕt cÊu, øng víi mäi giai ®o¹n lµm viÖc.
10.2.2.3. TÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai
TÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai gåm:
1) KiÓm tra biÕn d¹ng theo ®iÒu kiÖn
f ≤ f gh (2)
trong ®ã:
f- biÕn d¹ng (®é vâng, gãc xoay, ®é d·n,..) cña kÕt cÊu do gi¸ trÞ tiªu
chuÈn cña t¶i träng, t¸c ®éng g©y ra.
f gh - trÞ sè giíi h¹n cña biÕn d¹ng, phô thuéc tÝnh chÊt, ®iÒu kiÖn sö
dông cña kÕt cÊu, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña con ngêi, cña thiÕt bÞ,
t©m lý con ngêi vµ mü quan.
2) KiÓm tra khe nøt
a) §èi víi kÕt cÊu cho phÐp nøt
KiÓm tra ®é më réng cña khe nøt theo ®iÒu kiÖn:
an ≤ a gh (3)
trong ®ã:
an - BÒ réng khe nøt cña kÕt cÊu do gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña t¶i träng,
t¸c ®éng g©y ra.
a gh - BÒ réng giíi h¹n cña khe nøt.
b) §èi víi kÕt cÊu kh«ng cho phÐp nøt
KiÓm tra viÖc kh«ng xuÊt hiÖn khe nøt theo ®iÒu kiÖn:
T1 ≤Tn (4)

trong ®ã:
T1 - Néi lùc dïng ®Ó kiÓm tra, do gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña t¶i träng,
t¸c ®éng g©y ra.
Tn - Kh¶ n¨ng chèng nøt cña tiÕt diÖn.
3) Kh«ng cÇn tÝnh to¸n kiÓm tra theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai nÕu
nh qua thö nghiÖm hoÆc thùc tÕ sö dông cña c¸c kÕt cÊu t¬ng tù ®·
kh¼ng ®Þnh ®îc: bÒ réng khe nøt ë mäi giai ®o¹n kh«ng vît qu¸ trÞ
sè giíi h¹n vµ ®é cøng cña kÕt cÊu ë giai ®o¹n sö dông lµ ®ñ ®¶m
b¶o.
10.2.2.4. S¬ ®å, gi¶ thiÕt, sè liÖu tÝnh to¸n
1) S¬ ®å (hoÆc m« h×nh) vµ c¸c gi¶ thiÕt c¬ b¶n trong tÝnh to¸n
ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc thùc tÕ cña c«ng tr×nh vµ tr¹ng
th¸i giíi h¹n ®ang xÐt.
2) Sè liÖu tÝnh to¸n
Khi tÝnh to¸n ph¶i tÝnh tíi:
a) C¸c ®Æc trng bÊt lîi nhÊt, t¬ng øng víi ®é ®¶m b¶o nhÊt
®Þnh, cã thÓ x¶y ra cña vËt liÖu vµ ®Êt.
b) C¸c tæ hîp t¶i träng, t¸c ®éng
i) TÝnh to¸n kÕt cÊu cÇn tiÕn hµnh ®èi víi mäi giai ®o¹n:
chÕ t¹o, vËn chuyÓn, x©y dùng, sö dông vµ söa ch÷a.
ii) §èi víi kÕt cÊu kh«ng ®îc b¶o vÖ, ph¶i chÞu trùc tiÕp
bøc x¹ mÆt trêi cÇn kÓ ®Õn t¸c dông nhiÖt khÝ hËu.
iii) §èi víi kÕt cÊu tiÕp xóc víi níc hoÆc n»m trong níc cÇn
ph¶i kÓ ®Õn ¸p lùc ®Èy næi cña níc.
iv) Khi tÝnh to¸n kÕt cÊu theo kh¶ n¨ng chÞu lùc, ngoµi c¸c
t¸c ®éng b×nh thêng cña t¶i träng cßn cÇn xÐt ®Õn
nh÷ng trêng hîp ngÉu nhiªn cã thÓ lµm thay ®æi lùc t¸c
dông hoÆc thay ®æi s¬ ®å kÕt cÊu.
Trong mét sè trêng hîp cßn cÇn tÝnh ®Õn: ®é sai lÖch bÊt
lîi vÒ kÝch thíc, ®iÒu kiÖn thi c«ng, ®iÒu kiÖn sö dông vµ
nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®Æc biÖt cña kÕt cÊu.
§iÒu 10.3. T¶i träng, t¸c ®éng
10.3.1. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu.
KÕt cÊu c«ng tr×nh ®îc coi lµ ®¹t yªu cÇu vÒ t¶i träng vµ t¸c ®éng
nÕu c¸c sè liÖu dïng ®Ó thiÕt kÕ kÕt cÊu, nÒn mãng phï hîp víi tiªu
chuÈn:
• TCVN 2737 - 95 “T¶i träng vµ t¸c ®éng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.
Ghi chó:
(1) Nh÷ng yªu cÇu nªu trong TCVN 2737 - 95 ®îc trÝch dÉn trong môc
chØ dÉn 10.3.2 díi ®©y.
(2) Nh÷ng t¶i träng díi ®©y kh«ng ®îc quy ®Þnh trong TCVN 2737 -
95 nªu trªn mµ theo quy ®Þnh riªng:
a) C¸c t¶i träng ®îc g©y ra do:
i) giao th«ng ®êng s¾t, ®êng bé;
ii) sãng biÓn, dßng ch¶y;
iii) ®éng ®Êt;
iv) d«ng lèc;
v) nhiÖt ®é;
vi) bèc xÕp hµng ho¸;
vii) thµnh phÇn ®éng lùc cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ ph¬ng
tiÖn giao th«ng.
b) T¶i träng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt quan träng.
c) T¶i träng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Æc thï nh: giao th«ng, thuû
lîi, bu ®iÖn.
10.3.2. ChØ dÉn
10.3.2.1. C¸c lo¹i t¶i träng vµ tæ hîp t¶i träng
1) Khi thiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i tÝnh ®Õn c¸c t¶i träng sinh ra
trong c¸c qu¸ tr×nh sau:
a) x©y dùng c«ng tr×nh;
b) sö dông c«ng tr×nh;
c) chÕ t¹o, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn c¸c kÕt cÊu.
2) C¸c lo¹i t¶i träng
C¸c lo¹i t¶i träng vµ thµnh phÇn cña chóng ®îc nªu trong phô lôc 10.1.
3) Tæ hîp t¶i träng
a) Khi chÞu t¸c dông ®ång thêi cña 2 hay nhiÒu t¶i träng t¹m thêi,
kÕt cÊu ph¶i ®îc tÝnh to¸n theo c¸c tæ hîp bÊt lîi nhÊt.
b) Thµnh phÇn c¸c lo¹i t¶i träng trong tæ hîp t¶i träng ®îc quy
®Þnh trong phô lôc 10.2 víi hÖ sè tæ hîp t¶i träng Ψ®îc quy
®Þnh trong phô lôc 10.3.
10.3.2.2. T¶i träng tÝnh to¸n
T¶i träng tÝnh to¸n lµ tÝch cña t¶i träng tiªu chuÈn víi hÖ sè vît t¶i γ
(cßn gäi lµ hÖ sè ®é tin cËy vÒ t¶i träng).
10.3.2.3. T¶i träng tiªu chuÈn
1) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ t¶i träng tiªu chuÈn
Gi¸ trÞ t¶i träng tiªu chuÈn ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh trong b¶ng
10.3.1.

B¶ng 10.3.1. C¸ch x¸c ®Þnh gi¸ trÞ t¶i träng tiªu chuÈn

Lo¹i C¸ch x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña t¶i träng
t¶i träng
1. Träng - theo TCVN hoÆc catalo hoÆc theo kÝch thíc thiÕt kÕ
lîng kÕt - cã thÓ kÓ ®Õn ®é Èm thùc tÕ trong qu¸ tr×nh x©y dùng,
cÊu, ®Êt sö dông c«ng tr×nh
(tÜnh t¶i) - x¸c ®Þnh t¶i träng ®Êt cÇn tÝnh ®Õn ¶nh hëng cña ®é
Èm thùc tÕ, t¶i träng vËt liÖu chÊt kho, thiÕt bÞ vµ ph¬ng
tiÖn giao th«ng t¸c ®éng lªn ®Êt.
2.1. T¶i träng do thiÕt bÞ vµ vËt liÖu chÊt kho
a) ph¶i xÐt ®Õn trêng hîp bÊt lîi nhÊt
b) khi thay thÕ t¶i träng thùc tÕ trªn sµn b»ng t¶i träng ph©n
bè ®Òu t¬ng ®¬ng:
i) x¸c ®Þnh riªng rÏ cho tõng cÊu kiÖn cña sµn
ii) t¶i träng ph©n bè ®Òu t¬ng ®¬ng tèi thiÓu
cho nhµ c«ng nghiÖp, nhµ kho:
300 daN/ m2 cho b¶n sµn vµ dÇm phô
200 daN/ m2 cho dÇm chÝnh, cét, mãng
c) t¶i träng do thiÕt bÞ c¨n cø vµo bè trÝ m¸y khi sö dông
nhng tr¸nh gia cè kÕt cÊu chÞu lùc khi di chuyÓn, l¾p
®Æt thiÕt bÞ
d) ®èi víi m¸y cã t¶i träng ®éng: theo tiªu chuÈn riªng
e) t¸c dông ®éng cña t¶i träng th¼ng ®øng do thiÕt bÞ
2. T¶i bèc xÕp hay xe cé ®îc phÐp x¸c ®Þnh b»ng 1,2 t¶i
träng do träng tiªu chuÈn tÜnh.
thiÕt bÞ, 2.2. T¶i träng ph©n bè ®Òu
ngêi, vËt a) T¶i träng tiªu chuÈn ph©n bè ®Òu trªn sµn vµ cÇu
liÖu, s¶n thang: theo b¶ng 10.3.2. (c¸c trêng hîp ®îc phÐp gi¶m t¶i
phÈm träng: xem ghi chó 1)
chÊt kho. b) Träng lîng v¸ch ng¨n t¹m thêi:
- x¸c ®Þnh theo thùc tÕ hoÆc
- t¶i träng ph©n bè ®Òu, x¸c ®Þnh theo dù kiÕn bè trÝ
v¸ch ng¨n, nhng kh«ng nhá h¬n 75daN/ m2
c) m¸i h¾t, m¸ng níc c«ng x«n:
i) tÝnh víi t¶i träng tËp trung th¼ng ®øng ë mÐp ngoµi
c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ tiªu chuÈn b»ng 75 daN/ m dµi däc
têng (nhng kh«ng nhá h¬n 75 daN), γ = 1,3
ii) kiÓm tra l¹i theo t¶i träng ph©n bè ®Òu cã gi¸ trÞ tiªu
chuÈn lµ 75 daN/ m2 (môc 19b cña b¶ng 10.3.2)
2.3. T¶i träng tËp trung vµ t¶i träng lªn lan can
a) T¶i träng tËp trung:
T¶i träng tËp trung quy íc th¼ng ®øng ®Æt lªn cÊu kiÖn t¹i
vÞ trÝ bÊt lîi, trªn diÖn tÝch h×nh vu«ng kh«ng qu¸ 100
cm2, cÇn ®Ó kiÓm tra c¸c cÊu kiÖn: xem ghi chó 3.
b) T¶i träng n»m ngang t¸c dông lªn tay vÞn lan can cÇu
thang, ban c«ng, l«gia, têng ch¾n m¸i: xem ghi chó 4.
3. T¶i theo môc 10.3.7
träng giã
4. T¶i
träng do theo phÇn 5 cña TCVN 2737 - 95
cÇu trôc,
cÇu treo

Ghi chó:
(1) Nh÷ng trêng hîp ®îc phÐp gi¶m t¶i träng ®îc quy ®Þnh ë
phô lôc 10.4
(2) Träng lîng kÕt cÊu lµ träng lîng toµn bé c¸c vËt liÖu cÊu thµnh
c«ng tr×nh, gåm c¶ vËt liÖu trang trÝ, hoµn thiÖn.
(3) Gi¸ trÞ tèi thiÓu cña t¶i träng tËp trung th¼ng ®øng trªn lan
can ®îc quy ®Þnh theo b¶ng sau:

Lo¹i cÊu kiÖn sµn, cÇu thang sµn tÇng hÇm c¸c m¸i leo lªn
m¸i, m¸i, s©n b»ng thang
thîng, ban c«ng dùng s¸t têng
gi¸ trÞ tèi thiÓu 150 100 50
cña t¶i träng
tËp trung (daN)
(4) T¶i träng n»m ngang t¸c dông lªn tay vÞn lan can cÇu thang,
ban c«ng, l«gia ®îc quy ®Þnh theo b¶ng sau:
Trêng hîp Gi¸ trÞ t¶i träng
(daN/m)
a) nhµ ë, nhµ mÉu gi¸o, nhµ nghØ, an dìng, bÖnh 30
viÖn 150
b) kh¸n ®µi, phßng thÓ thao 80
c) nhµ vµ phßng cã yªu cÇu ®Æc biÖt 30
d) sµn thao t¸c, lèi ®i trªn cao, m¸i ®ua chØ mét
vµi ngêi ®i l¹i
2) T¶i träng ph©n bè ®Òu lªn sµn vµ cÇu thang
T¶i träng ph©n bè ®Òu lªn sµn vµ cÇu thang dïng trong tÝnh to¸n
kh«ng ®îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 10.3.2.
B¶ng 10.3.2. T¶i träng tiªu chuÈn ph©n bè ®Òu lªn sµn vµ cÇu
thang

T¶i träng tiªu chuÈn


Lo¹i phßng §Æc ®iÓm ®¬n Toµn PhÇn dµi
vÞ phÇn h¹n
a) Thuéc kh¸ch s¹n, bÖnh daN/ 200 70
1. Phßng viÖn, tr¹i giam. m2
ngñ b) Thuéc nhµ ë, nhµ trÎ,
mÉu gi¸o, trêng häc néi daN/ 150 30
tró, nhµ nghØ, nhµ ®iÒu m2
dìng...
a) Thuéc nhµ ë daN/ 150 30
2. Phßng ¨n, m2
phßng b) Thuéc nhµ trÎ, mÉu
kh¸ch, gi¸o, trêng häc, nhµ 200 70
buång t¾m, nghØ, nhµ hu trÝ, nhµ daN/
vÖ sinh ®iÒu dìng, kh¸ch s¹n, m2
bÖnh viÖn, tr¹i giam, trô
së c¬ quan, nhµ m¸y
a) Thuéc nhµ ë daN/ 150 130
3. BÕp, m2
phßng giÆt b) Thuéc nhµ trÎ, mÉu
gi¸o, trêng häc, nhµ
nghØ, nhµ hu trÝ, nhµ daN/ 300 100
®iÒu dìng, kh¸ch s¹n, m2
bÖnh viÖn, tr¹i giam, trô
së c¬ quan, nhµ m¸y
4. V¨n Thuéc trô së c¬ quan, tr-
phßng, êng häc, bÖnh viÖn, daN/ 200 100
phßng thÝ ng©n hµng, c¬ së nghiªn m2
nghiÖm cøu khoa häc
5. Phßng nåi Thuéc nhµ ë cao tÇng,
h¬i, phßng c¬ quan, trêng häc, nhµ
®éng c¬ vµ nghØ, nhµ hu trÝ, nhµ daN/ 750 750
qu¹t...kÓ c¶ ®iÒu dìng, kh¸ch s¹n, m2
khèi lîng bÖnh viÖn, tr¹i giam, c¬
m¸y së nghiªn cøu khoa häc.

6. Phßng a) Cã ®Æt gi¸ s¸ch daN/ 400 140


®äc s¸ch b) Kh«ng ®Æt gi¸ s¸ch m2 200 70
daN/
m2
7a. Nhµ 300 100
hµng ¨n daN/
uèng m2
7b. TriÓn
l·m trng bµy daN/ 400 140
cöa hµng m2
8. Phßng héi
häp, khiªu
vò, phßng a) Cã ghÕ g¾n cè ®Þnh daN/ 400 140
®îi, phßng m2
kh¸n gi¶, b) Kh«ng cã ghÕ g¾n cè daN/ 500 180
hoµ nh¹c, ®Þnh m2
hoµ nh¹c,
phßng thÓ
thao, kh¸n
®µi
9. S©n khÊu daN/ 750 270
m2
a) Kho s¸ch lu tr÷ 480 480
(xÕp dµy ®Æc s¸ch, tµi daN/
10. Kho liÖu) 1m 240 240
b) Kho s¸ch ë c¸c th viÖn chiÒu 400 400
c) Kho giÊy cao vËt 500 500
d) Kho l¹nh liÖu
chÊt
kho

11. Phßng Thuéc trêng häc daN/ 200 70


häc m2
12. Xëng a) Xëng ®óc daN/ 2.000 theo
b) Xëng söa ch÷a, b¶o m2 500 thiÕt kÕ
dìng xe cã träng lîng daN/ c«ng
≤ 2500 kg m2 nghÖ
c) Phßng lín cã l¾p m¸y daN/ 400
vµ cã ®êng ®i l¹i m2
13. Phßng Trªn diÖn tÝch kh«ng 70 theo
¸p m¸i ®Æt thiÕt bÞ, vËt liÖu daN/ thiÕt kÕ
m2 c«ng
nghÖ
14. Ban a) T¶i träng ph©n bè daN/
c«ng, l«gia ®Òu tõng d¶i trªn diÖn d¶i 400 140
tÝch réng 0,8 m däc theo réng
lan can, ban c«ng, l«gia. 0,8m
b) T¶i träng ph©n bè 200 70
®Òu trªn toµn bé diÖn
tÝch ban c«ng, l«gia (®îc
xÐt ®Õn nÕu t¸c dông daN/
cña nã bÊt lîi h¬n khi lÊy m2
theo môc a)
15. S¶nh, a) V¨n phßng, phßng thÝ daN/ 300 100
phßng gi¶i nghiÖm, phßng ngñ, m2
lao, cÇu phßng bÕp, phßng giÆt, daN/
thang, hµnh phßng vÖ sinh, phßng kü m2
lang, hµnh thuËt. daN/ 400 140
lang th«ng b) Phßng ®äc, nhµ hµng, m2
víi c¸c phßng héi häp, khiªu vò,
phßng phßng ®îi, phßng kh¸n
gi¶, phßng hoµ nh¹c,
phßng thÓ thao, kho, 500 180
ban c«ng, l«gia.
c) S©n khÊu
16. G¸c löng Theo
daN/ 75 thiÕt kÕ
m2 c«ng
nghÖ
17. Tr¹i ch¨n a) Gia sóc nhá daN/ 200 70
nu«i b) Gia sóc lín m2 500 180
daN/
m2
18. M¸i b»ng a) PhÇn m¸i cã thÓ tËp daN/ 400 140
cã sö dông trung ®«ng ngêi (®i ra m2
tõ c¸c phßng s¶n xuÊt, daN/
gi¶ng ®êng, c¸c phßng m2
lín). daN/ 150 50
b) PhÇn m¸i dïng ®Ó m2 50 theo
nghØ ng¬i thiÕt kÕ
c) C¸c phÇn kh¸c c«ng
nghÖ
19. M¸i a) M¸i ngãi, m¸i fibr« xi daN/ 30 theo
kh«ng sö m¨ng, m¸i t«n vµ c¸c m¸i m2 thiÕt kÕ
dông t¬ng tù, trÇn v«i r¬m, daN/ c«ng
trÇn bª t«ng ®æ t¹i chç m2 nghÖ
kh«ng cã ngêi ®i l¹i söa
ch÷a, cha kÓ c¸c thiÕt
bÞ ®iÖn níc, th«ng h¬i
nÕu cã. 75
b) M¸i b»ng, m¸i dèc theo
b»ng bª t«ng cèt thÐp, thiÕt kÕ
m¸ng níc m¸i h¾t, trÇn c«ng
bª t«ng l¾p ghÐp kh«ng nghÖ
cã ngêi ®i l¹i, chØ cã ng-
êi ®i l¹i söa ch÷a, cha
kÓ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn níc,
th«ng h¬i nÕu cã
20. Sµn nhµ
ga, bÕn tµu daN/ 400 140
®iÖn ngÇm m 2

21. Ga ra « §êng cho xe ch¹y, dèc lªn


t« xuèng dïng cho xe con,
xe kh¸ch vµ xe t¶i nhÑ daN/ 500 180
cã tæng träng lîng ≤ m 2

2500 kg
Ghi chó:
T¶i träng nªu ë môc 14 b¶ng 10.3.2 dïng ®Ó tÝnh c¸c kÕt cÊu chÞu lùc
cña ban c«ng l«gia. Khi tÝnh kÕt cÊu têng, cét, mãng ®ì ban c«ng, l«gia
th× t¶i träng trªn ban c«ng, l«gia lÊy b»ng t¶i träng c¸c phßng chÝnh kÒ
ngay ®ã vµ ®îc gi¶m theo c¸c quy ®Þnh ë phô lôc 10.4.
10.3.2.4. HÖ sè vît t¶i γ
HÖ sè vît t¶i γ cña c¸c lo¹i t¶i träng ®îc quy ®Þnh ë b¶ng 10.3.3.

B¶ng 10.3.3 - HÖ sè vît t¶i γ

Trêng hîp Lo¹i t¶i träng HÖ sè


tÝnh to¸n vît t¶i γ

1.1. Träng lîng cña kÕt cÊu:


a) kÕt cÊu thÐp (1) 1,05
1) TÝnh to¸n b) kÕt cÊu g¹ch ®¸, g¹ch ®¸ cã cèt 1,1
cêng ®é vµ thÐp 1,1
æn ®Þnh c) kÕt cÊu bªt«ng trªn 1.600 kg/ m3
d) kÕt cÊu bªt«ng tõ 1.600 kg/ m3 trë
xuèng, vËt liÖu ng¨n c¸ch, líp tr¸t, 1,2
hoµn thiÖn 1,3
i) s¶n xuÊt t¹i nhµ m¸y
ii) s¶n xuÊt t¹i c«ng trêng
1.2. Träng lîng, ¸p lùc ®Êt (2):
a) ®Êt nguyªn thæ 1,1
b) ®Êt ®¾p 1,15
1.3. T¶i träng do thiÕt bÞ, ngêi, hµng
chÊt kho:
Träng lîng cña: 1,05
a) thiÕt bÞ cè ®Þnh 1,2
b) líp ng¨n c¸ch cña thiÕt bÞ cè
®Þnh 1,0
c) vËt liÖu chøa trong thiÕt bÞ, bÓ, 1,1
èng dÉn: 1,2
i) chÊt láng 1,3
ii) chÊt rêi, cÆn, huyÒn phï
d) thiÕt bÞ bèc dì, xe cé
e) t¶i träng do vËt liÖu cã kh¶ n¨ng
hót Èm, ngÊm níc
1.4. T¶i träng ph©n bè ®Òu lªn sµn,
cÇu thang:
a) khi t¶i träng tiªu chuÈn: 1,3
i) nhá h¬n 200 daN/ m2 1,2
ii) kh«ng nhá h¬n 200 daN/ m2 theo môc 1.1
b) do träng lîng cña v¸ch ng¨n t¹m
thêi
1.5. T¶i träng tËp trung vµ t¶i träng lªn 1,2
lan can
1.6. T¶i träng cña cÈu trôc, cÈu treo 1,1
1.7. T¶i träng giã
thêi gian sö dông gi¶ ®Þnh cña c«ng
tr×nh: 1,2
50 n¨m 1,15
40 n¨m 1,1
30 n¨m 1,0
20 n¨m 0,9
10 n¨m 0,75
5 n¨m
2) TÝnh to¸n 1,0
®é bÒn mái riªng ®èi víi
dÇm cÇu trôc
3) TÝnh to¸n 1,0
theo biÕn (nÕu kh«ng
d¹ng vµ cã quy ®Þnh
chuyÓn vÞ kh¸c)
Ghi chó:
(1) Trêng hîp ®é an toµn cña kÕt cÊu bÞ gi¶m khi gi¶m t¶i träng thêng
xuyªn (nh ®é æn ®Þnh chèng lËt khi gi¶m träng lîng cña kÕt cÊu
vµ ®Êt) ph¶i lÊy hÖ sè ®é tin cËy b»ng 0,9.
(2) §èi víi kÕt cÊu thÐp nÕu øng lùc do khèi lîng riªng vît qu¸ 0,5 øng
lùc chung th× lÊy hÖ sè ®é tin cËy b»ng 1,1.
(3) Khi tÝnh kÕt cÊu nÒn mãng theo c¸c t¶i träng sinh ra trong giai
®o¹n x©y l¾p, t¶i träng tÝnh to¸n ng¾n h¹n ph¶i gi¶m ®i 20%;
(4) Khi tÝnh kh¶ n¨ng chèng ch¸y cña c¸c kÕt cÊu chÞu t¸c ®éng næ,
hÖ sè vît t¶i lÊy b»ng 1 ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i t¶i träng.
(5) Khi tÝnh to¸n cêng ®é vµ æn ®Þnh trong ®iÒu kiÖn t¸c ®éng va
ch¹m cña cÈu trôc vµ cÈu treo vµo gèi ch¾n ®êng ray, hÖ sè ®é
tin cËy lÊy b»ng 1 ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i t¶i träng.
10.3.2.5. T¶i träng giã
T¶i träng giã gåm 2 thµnh phÇn tÜnh vµ ®éng, ®îc tÝnh to¸n nh sau:
1) Thµnh phÇn tÜnh
a) Gi¸ trÞ tiªu chuÈn thµnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã ë ®é cao
Z so víi mèc chuÈn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
W = W0 x k x c
trong ®ã:
W0 - gi¸ trÞ ¸p lùc giã, theo môc 10.3.2.5.1.b díi ®©y.
k - hÖ sè tÝnh ®Õn sù thay ®æi cña ¸p lùc giã theo ®é
cao vµ d¹ng ®Þa h×nh (theo b¶ng 5, TCVN 2737 - 95)
c - hÖ sè khÝ ®éng (theo b¶ng 6, TCVN 2737 - 95) c¸ch x¸c
®Þnh mèc chuÈn: theo phô lôc G, TCVN 2737 - 95.
2) Thµnh phÇn ®éng
a) Kh«ng cÇn tÝnh ®Õn thµnh phÇn ®éng khi x¸c ®Þnh ¸p lùc
mÆt trong cña c«ng tr×nh ®îc x©y dùng ë ®Þa h×nh d¹ng A
vµ B (®Þa h×nh trèng tr¶i vµ t¬ng ®èi trèng tr¶i, theo ®iÒu
6.5 cña TCVN 2737 - 95) vµ cã ®Æc ®iÓm nh sau:
i) nhµ nhiÒu tÇng, cao díi 40m
ii) nhµ c«ng nghiÖp 1 tÇng, cao díi 36m, tû sè ®é cao trªn
nhÞp nhá h¬n 1,5.
b) C¸ch x¸c ®Þnh thµnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã ®îc quy
®Þnh trong c¸c ®iÒu tõ 6.11 tíi 6.16 cña tiªu chuÈn TCVN 2737
- 95 “T¶i träng vµ t¸c ®éng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.
10.3.2.6. T¶i träng ®éng ®Êt
Theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 3.6 cña Quy chuÈn x©y dùng nµy.

§iÒu 10.4. KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp


10.4.1. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cña c«ng tr×nh ®îc coi lµ ®¹t yªu cÇu nÕu
phï hîp víi quy ®Þnh vµ c¸c tiªu chuÈn cña VN díi ®©y:
1) ThiÕt kÕ:
• TCVN 5574 - 91 “kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”
Ghi chó:
(1) TCVN 5574 – 91 kh«ng ¸p dông cho nh÷ng lo¹i kÕt cÊu díi ®©y:
(a) kÕt cÊu lµm viÖc trong nh÷ng m«i trêng ®Æc biÖt nh:
i) m«i trêng nhiÖt ®é cao: thêng xuyªn trªn 700C, hoÆc
ii) m«i trêng nhiÖt ®é thÊp: díi ©m 400C, hoÆc
iii) m«i trêng x©m thùc m¹nh ®èi víi bª t«ng.
(b) kÕt cÊu chuyªn ngµnh, ®îc thiÕt kÕ theo chØ dÉn riªng
(c) kÕt cÊu lµm b»ng c¸c lo¹i bª t«ng ®Æc biÖt:
i) bª t«ng ®Æc biÖt nÆng: cã khèi lîng riªng trªn 2.500 kg/ m3
ii) bª t«ng ®Æc biÖt nhÑ: cã khèi lîng riªng díi 800 kg/ m3
iii) bª t«ng cèt liÖu bÐ: cã ®êng kÝnh díi 5mm
iv) bª t«ng dïng cèt liÖu vµ chÊt kÕt dÝnh ®Æc biÖt nh chÊt dÎo
(2) Nh÷ng chØ dÉn quan träng cña TCVN 5574 - 91 ®îc trÝch dÉn ë môc
10.4.2 díi ®©y.
2) Chèng ¨n mßn, chèng thÊm:
• TCVN 3993 - 85 Chèng ¨n mßn trong x©y dùng -
KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó
thiÕt kÕ
• TCVN 5718 - 93 M¸i vµ sµn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh
x©y dùng - Yªu cÇu
kü thuËt chèng thÊm níc
3) Thi c«ng, nghiÖm thu
• TCVN 4452 - 87 KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp -
Quy ph¹m thi c«ng, nghiÖm thu.
• TCVN 4453 - 95 KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi -
Quy ph¹m thi c«ng, nghiÖm thu.
• TCVN 5592 - 91 Bª t«ng nÆng - Yªu cÇu b¶o dìng Èm tù nhiªn;
Ghi chó:
Danh môc c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu, ph¬ng ph¸p thö ®îc nªu ë phô
lôc 10.5.
10.4.2. ChØ dÉn
10.4.2.1. ThiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp (chän s¬ ®å kÕt cÊu,
chän kÝch thíc tiÕt diÖn vµ bè trÝ cèt thÐp) ph¶i ®¶m b¶o ®îc ®é
bÒn, ®é æn ®Þnh vµ ®é cøng kh«ng gian xÐt trong tæng thÓ, còng
nh riªng tõng bé phËn cña kÕt cÊu trong mäi giai ®o¹n x©y dùng vµ
sö dông.
10.4.2.2. Yªu cÇu chèng nøt
1) Yªu cÇu chèng nøt cña kÕt cÊu ®îc ph©n thµnh ba cÊp phô thuéc
vµo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chóng vµ lo¹i cèt thÐp ®îc dïng:
a) CÊp I - Kh«ng ®îc phÐp xuÊt hiÖn vÕt nøt;
b) CÊp II - Cho phÐp cã vÕt nøt ng¾n h¹n víi bÒ réng h¹n chÕ khi
kÕt cÊu chÞu t¶i träng t¹m thêi bÊt lîi nhng ®¶m b¶o vÕt nøt sÏ
®îc khÐp kÝn l¹i khi kÕt cÊu kh«ng chÞu t¶i träng t¹m thêi bÊt
lîi ®ã;
c) CÊp III - Cho phÐp cã vÕt nøt víi bÒ réng h¹n chÕ.
2) CÊp chèng nøt vµ gi¸ trÞ giíi h¹n cña bÒ réng khe nøt ®îc quy ®Þnh
trong b¶ng 10.4.1.
B¶ng 10.4.1. CÊp chèng nøt vµ giíi h¹n cña bÒ réng khe nøt

CÊp chèng nøt vµ


gi¸ trÞ cña bÒ réng khe nøt giíi h¹n (mm)
Lo¹i kÕt cÊu øng víi lo¹i cèt thÐp ®îc dïng
ThÐp thanh, D©y thÐp D©y thÐp
d©y thÐp th- cêng ®é cêng ®é
êng cao d ≥ cao d ≤3
4mm mm
1. KÕt cÊu chÞu ¸p lùc cña
chÊt láng hoÆc h¬i CÊp 1 CÊp 1 CÊp 1
2. KÕt cÊu n»m díi mùc níc
ngÇm
3. KÕt cÊu chÞu trùc tiÕp ¸p CÊp 3 CÊp 2 CÊp 2
lùc cña vËt liÖu rêi 0,25 0,10 0,05
4. KÕt cÊu ë ngoµi trêi CÊp 3 CÊp 2 CÊp 2
hoÆc trong ®Êt, trªn mùc 0,30 0,15 0,05
níc ngÇm
5. KÕt cÊu ë n¬i ®îc che CÊp 3 CÊp 3 CÊp 2
phñ 0,35 0,15 0,15
Ghi chó:
(1) BÒ réng khe nøt giíi h¹n cho trong b¶ng øng víi t¸c dông cña toµn
bé t¶i träng, kÓ c¶ dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. §èi víi kÕt cÊu cÊp 3 khi
chØ kiÓm tra riªng víi t¶i träng dµi h¹n, giíi h¹n bÒ réng khe nøt ®îc
gi¶m ®i 0,05mm.
(2) ë nh÷ng vïng chÞu ¶nh hëng cña níc mÆn, gi¶m bÒ réng khe nøt
giíi h¹n 0,1 mm ®èi víi cÊp 3, gi¶m 0,05 mm ®èi víi cÊp 2. NÕu sau
khi gi¶m mµ bÒ réng khe nøt giíi h¹n b»ng kh«ng th× n©ng kÕt
cÊu lªn thµnh cÊp 1.
(3) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã niªn h¹n sö dông díi 20 n¨m cho phÐp
t¨ng bÒ réng khe nøt giíi h¹n lªn 0,05 mm.
10.4.2.3. Yªu cÇu vÒ biÕn d¹ng
C¸c trÞ sè giíi h¹n cña biÕn d¹ng ®îc quy ®Þnh ë b¶ng 10.4.2.
B¶ng 10. 4.2. TrÞ sè giíi h¹n cña biÕn d¹ng f gh

Lo¹i cÊu kiÖn Giíi h¹n ®é vâng


1.DÇm cÇu trôc víi:
a/ CÇu trôc quay tay (1/ 500) L
b/ CÇu trôc ch¹y ®iÖn (1/ 600) L
2. Sµn cã trÇn ph¼ng, cÊu kiÖn cña m¸i
vµ tÊm têng treo (khi tÝnh tÊm têng
ngoµi mÆt ph¼ng), nhÞp L: (1/ 200) L
a/ L < 6m 3 cm
b/ 6 ≤L ≤7,5m (1/ 250) L
c/ L > 7,5m
3. Sµn víi trÇn cã sên vµ cÇu thang, nhÞp
L: (1/ 200) L
a/ L < 5m 2,5 cm
b/ 5 ≤ L ≤ 10m (1/ 400) L
c/ L > 10m
Ghi chó:
(1) L lµ nhÞp tÝnh to¸n cña dÇm hoÆc b¶n kª lªn 2 gèi. §èi víi c¸c c«ng
xon, dïng L = 2L1 víi L1 lµ ®é v¬n cña c«ng xon.
(2) Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu cã ®é vång tríc th× lóc kiÓm tra vÒ vâng cho
phÐp trõ ®i ®é vång ®ã nÕu kh«ng cã nh÷ng h¹n chÕ g× ®Æc
biÖt.
(3) §èi víi c¸c cÊu kiÖn kh¸c kh«ng nªu ë trong b¶ng th× giíi h¹n ®é
vâng ®îc quy ®Þnh tuú theo tÝnh chÊt vµ nhiÖm vô cña chóng nh-
ng giíi h¹n ®ã kh«ng ®îc lín qu¸ 1/ 150 nhÞp hoÆc 1/ 75 ®é v¬n
cña c«ng xon.
(4) Khi quy ®Þnh ®é vâng giíi h¹n kh«ng ph¶i do yªu cÇu vÒ c«ng
nghÖ s¶n xuÊt vµ cÊu t¹o mµ chØ do yªu cÇu vÒ thÈm mü th× ®Ó
tÝnh to¸n f chØ lÊy c¸c t¶i träng t¸c dông dµi h¹n.
10.4.2.4. KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp
1) Khi tÝnh to¸n kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp chÞu t¸c dông cña
néi lùc sinh ra trong lóc chuyªn chë vµ cÈu l¾p, t¶i träng do träng lîng
b¶n th©n cÊu kiÖn cÇn nh©n víi hÖ sè ®éng lùc lÊy nh sau: b»ng 1,8
khi chuyªn chë, b»ng 1,5 khi cÈu l¾p. Trong trêng hîp nµy kh«ng cÇn
kÓ ®Õn hÖ sè vît t¶i cho träng lîng b¶n th©n.
2) C¸c kÕt cÊu nöa l¾p ghÐp còng nh kÕt cÊu toµn khèi liªn hîp cÇn
tÝnh to¸n theo hai giai ®o¹n lµm viÖc sau ®©y:
a) Tríc khi bª t«ng míi ®æ ®¹t ®îc cêng ®é quy ®Þnh: tÝnh to¸n
c¸c bé phËn l¾p ghÐp hoÆc c¸c cèt cøng chÞu t¸c dông cña t¶i
träng do träng lîng cña phÇn bª t«ng míi ®æ vµ cña mäi t¶i träng
kh¸c t¸c dông trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng.
b) Sau khi bª t«ng míi ®æ ®¹t ®îc cêng ®é quy ®Þnh: tÝnh to¸n
kÕt cÊu bao gåm c¶ phÇn l¾p ghÐp hoÆc cèt cøng cïng víi bª
t«ng míi ®æ, chÞu t¶i träng t¸c dông trong qu¸ tr×nh sau nµy cña
viÖc x©y dùng vµ theo t¶i träng khi sö dông kÕt cÊu.
10.4.2.5. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe co gi·n - nhiÖt ®é.
1) KÕt cÊu kh«ng chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp vµ thêng xuyªn cña ma, n¾ng
§èi víi hÖ kÕt cÊu kh«ng chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp vµ thêng xuyªn cña ma,
n¾ng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe co gi·n - nhiÖt ®é kh«ng ®îc vît qu¸
kho¶ng c¸ch quy ®Þnh trong b¶ng 10.4.3.
Trêng hîp cÇn kho¶ng c¸ch lín h¬n, ph¶i x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch khe co
gi·n - nhiÖt ®é b»ng tÝnh to¸n.

B¶ng 10.4.3. Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c khe co gi·n nhiÖt
®é cho phÐp kh«ng cÇn tÝnh to¸n
(®èi víi hÖ kÕt cÊu, kh«ng chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp vµ thêng xuyªn cña
ma n¾ng)

Kho¶ng c¸ch lín nhÊt


KÕt cÊu gi÷a c¸c khe co gi·n
1. Khung l¾p ghÐp 70
(kÓ c¶ trêng hîp cã m¸i b»ng kim lo¹i hoÆc
gç) 60
2. KÕt cÊu l¾p ghÐp b»ng c¸c tÊm ®Æc 60
3. Khung toµn khèi hoÆc nöa l¾p ghÐp 50
4. KÕt cÊu tÊm ®Æc toµn khèi hoÆc nöa l¾p
ghÐp

2) KÕt cÊu chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp vµ thêng xuyªn cña ma n¾ng
§èi víi kÕt cÊu chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp vµ thêng xuyªn cña ma n¾ng
nh: líp mÆt m¸i nhµ, ban c«ng, mÆt ®êng, kho¶ng c¸ch khe co gi·n
nhiÖt Èm ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn TCVN 5718 - 93: “M¸i vµ sµn bª
t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt chèng
thÊm níc.” (b¶ng 10.4.4).
B¶ng 10.4.4. Kho¶ng c¸ch tèi ®a cña khe co gi·n nhiÖt Èm, theo
2 chiÒu vu«ng gãc
(®èi víi kÕt cÊu chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp vµ thêng xuyªn cña ma n¾ng)

Lo¹i kÕt cÊu Kho¶ng


c¸ch
tèi ®a (m)
- Líp bª t«ng chèng thÊm cña m¸i kh«ng cã líp chèng 9
nãng.
- Têng ch¾n m¸i b»ng bª t«ng cèt thÐp.
- Líp bª t«ng chèng thÊm cña m¸i cã líp chèng nãng ®¹t
yªu cÇu kü thuËt, quy ®Þnh t¹i ®iÒu 4 cña TCVN 5718 - 18
93.
- KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp kh¸c chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp
cña bøc x¹ mÆt trêi.

§iÒu 10.5. KÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp


10.5.1. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
C¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp cña c«ng tr×nh ®îc coi lµ
®¹t yªu cÇu nÕu phï hîp víi quy ®Þnh vµ c¸c tiªu chuÈn cña VN díi
®©y:
1) ThiÕt kÕ
• TCVN 5573 - 91 “KÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp - Tiªu chuÈn
thiÕt kÕ”
Ghi chó:
Nh÷ng chØ dÉn quan träng cña TCVN 5573 - 91 ®îc trÝch dÉn ë môc
10.5.2.
2) Thi c«ng, nghiÖm thu:
• TCVN 4085 - 85 “KÕt cÊu g¹ch ®¸ - Quy ph¹m thi c«ng, nghiÖm thu”.
Ghi chó: Danh môc c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu, ph¬ng ph¸p thö ®îc nªu
ë phô lôc 10.5.
10.5.2. ChØ dÉn
10.5.2.1. Ph¶i kiÓm tra cêng ®é cña têng, cét, m¸i ®ua vµ nh÷ng cÊu
kiÖn kh¸c trong giai ®o¹n thi c«ng vµ sö dông.
10.5.2.2. C¸c cÊu kiÖn cã kÝch thíc lín (nh panen têng, khèi x©y lín,...)
ph¶i ®îc kiÓm tra b»ng tÝnh to¸n trong giai ®o¹n chÕ t¹o vµ dùng l¾p
nh quy ®Þnh t¹i môc 10.4.2.4.
10.5.2.3. Yªu cÇu tèi thiÓu vÒ liªn kÕt trong khèi x©y ®Æc b»ng g¹ch
hoÆc ®¸ cã h×nh d¹ng vu«ng v¾n (ngo¹i trõ panen b»ng g¹ch rung)
nh sau:
a) §èi víi x©y b»ng g¹ch cã chiÒu dµy ®Õn 65 mm - mét hµng
g¹ch ngang cho s¸u hµng g¹ch däc; ®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch
rçng cã chiÒu dµy ®Õn 65mm - mét hµng g¹ch ngang cho bèn
hµng g¹ch däc.
b) §èi víi khèi x©y b»ng ®¸ cã chiÒu cao mét líp tõ 200 mm trë
xuèng - mét hµng ngang cho ba hµng däc.
10.5.2.4. Khe nhiÖt ®é
§èi víi têng ngoµi kh«ng cã cèt thÐp, kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c khe
nhiÖt ®é ®îc quy ®Þnh ë b¶ng 10.5.1.
B¶ng 10.5.1. Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c khe nhiÖt ®é trªn t-
êng ngoµi (m)

Kho¶ng c¸ch (m)


Lo¹i khèi x©y víi m¸c v÷a x©y
m¸c 50 trë m¸c 25 trë
lªn xuèng
1. Khèi x©y b»ng g¹ch sÐt thêng, g¹ch gèm, 100 120
®¸ thiªn nhiªn, blèc bª t«ng lín.
2. Khèi x©y b»ng g¹ch silic¸t, g¹ch bª t«ng, 70 80
blèc bª t«ng silic¸t.
3. Têng b»ng bª t«ng ®¸ héc 35
Ghi chó:
§èi víi c«ng tr×nh b»ng g¹ch ®¸ lé thiªn, kho¶ng c¸ch nµy lÊy b»ng 0,5
trÞ sè trong b¶ng.
§iÒu 10.6. KÕt cÊu thÐp
10.6.1. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
KÕt cÊu thÐp cña c«ng tr×nh ®îc coi lµ ®¹t yªu cÇu nÕu phï hîp víi
quy ®Þnh vµ c¸c tiªu chuÈn cña VN díi ®©y:
1) ThiÕt kÕ:
• TCVN 5575 - 91 “KÕt cÊu thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”
Ghi chó: Nh÷ng chØ dÉn quan träng cña TCVN 5575 - 91 ®îc trÝch dÉn
ë môc 10.6.2.
2) Thi c«ng, nghiÖm thu
• 20 TCVN 170 - 89 “KÕt cÊu thÐp - Gia c«ng, l¾p r¸p vµ nghiÖm thu -
Yªu cÇu kü thuËt”
10.6.2. ChØ dÉn
10.6.2.1. Khi thiÕt kÕ thÐp cÇn:
1) Dù kiÕn hÖ thèng gi»ng ®Ó ®¶m b¶o sù æn ®Þnh vµ bÊt biÕn
h×nh kh«ng gian cña toµn bé kÕt cÊu vµ c¸c cÊu kiÖn cña chóng
trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p vµ sö dông.
2) Lo¹i trõ c¸c ¶nh hëng cã h¹i cña biÕn d¹ng vµ øng suÊt d.
3) Trong liªn kÕt cÇn lo¹i trõ kh¶ n¨ng ph¸ ho¹i dßn kÕt cÊu trong qu¸ tr×nh
l¾p r¸p vµ sö dông.
4) Chèng ¨n mßn cho kÕt cÊu thÐp.
10.6.2.2. §é vâng vµ ®é nghiªng lÖch cña kÕt cÊu.
1) §é vâng ®îc x¸c ®Þnh theo t¶i träng tiªu chuÈn kh«ng kÓ ®Õn sù
gi¶m yÕu cña tiÕt diÖn do lç bul«ng vµ kh«ng xÐt ®Õn hÖ sè ®éng.
§èi víi c¸c kÕt cÊu cã ®é vång cÊu t¹o ®é vâng th¼ng ®øng lÊy b»ng
hiÖu sè gi÷a gi¸ trÞ cña ®é vâng toµn bé vµ ®é vång cÊu t¹o.
2) §é vâng t¬ng ®èi th¼ng ®øng cña c¸c cÊu kiÖn kh«ng ®îc vît qu¸
c¸c gi¸ trÞ cho ë b¶ng 10.6.1.
§é vâng t¬ng ®èi cña c¸c kÕt cÊu kh«ng ®îc nªu trong b¶ng 10.6.1
cÇn ®îc thiÕt lËp theo c¸c yªu cÇu riªng, nhng kh«ng ®îc vît qu¸ 1/
150 chiÒu dµi cña nhÞp dÇm hoÆc cña hai lÇn phÇn v¬n ra cña c«ng
xon.
3) §é vâng ngang t¬ng ®èi cña thanh ®øng, xµ ngang vµ cña panen t-
êng treo kh«ng ®îc vît qu¸ 1/ 300; cña dÇm ®ì cöa kÝnh kh«ng ®îc vît
qu¸ 1/ 200 chiÒu dµi cña nhÞp.
4) §é lÖch ngang t¬ng ®èi cña cét ë møc c¸nh trªn cña dÇm cÇu trôc
cã sè chu kú t¸c dông cña t¶i träng tõ 2x106 trë lªn kh«ng ®îc vît qu¸
1/ 2000 nhÞp.
B¶ng 10.6.1. §é vâng t¬ng ®èi cña cÊu kiÖn

C¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu §é vâng t¬ng ®èi


(®èi víi nhÞp L)
1. DÇm vµ dµn cÇu trôc:
- ChÕ ®é lµm viÖc nhÑ (bao gåm cÇu trôc tay pa - 1/400
l¨ng ®iÖn vµ pa - l¨ng)
- ChÕ ®é lµm viÖc trung b×nh 1/500
- ChÕ ®é lµm viÖc nÆng vµ rÊt nÆng 1/600
2. DÇm sµn c«ng t¸c cña nhµ s¶n xuÊt víi ®êng
ray: 1/600
- Khæ réng 1/400
- Khæ hÑp
3. DÇm sµn c«ng t¸c cña nhµ s¶n xuÊt khi kh«ng cã
®êng ray vµ dÇm sµn gi÷a c¸c tÇng:
- DÇm chÝnh 1/400
- C¸c dÇm kh¸c vµ dÇm cÇu thang 1/250
- Sµn thÐp 1/150
4. DÇm vµ dµn cña m¸i vµ cña sµn hÇm m¸i:
- Cã treo thiÕt bÞ n©ng chuyÓn hoÆc thiÕt bÞ 1/400
c«ng nghÖ 1/250
- Kh«ng thiÕt bÞ treo 1/200
- Xµ gå 1/150
- Sµn ®Þnh h×nh
4. C¸c cÊu kiÖn cña sên têng:
- Xµ ngang 1/300
- DÇm ®ì cöa kÝnh 1/200
Ghi chó:
(1) §èi víi c«ng xon nhÞp L lÊy b»ng hai lÇn phÇn v¬n ra cña c«ng xon.
(2) Khi cã líp v÷a tr¸t, ®é vâng cña dÇm sµn chØ do t¶i träng t¹m thêi
g©y ra kh«ng ®îc lín h¬n 1/350 chiÒu dµi nhÞp.
10.6.2.3. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe co gi·n nhiÖt ®é
Kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a c¸c khe co gi·n nhiÖt ®é cña khung thÐp nhµ
mét tÇng vµ c¸c c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh ë b¶ng 10.6.2.
B¶ng 10.6.2. Kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a c¸c khe co gi·n nhiÖt ®é
(m)

Kho¶ng c¸ch tèi ®a (m)


§Æc ®iÓm c«ng Gi÷a c¸c khe nhiÖt ®é Tõ khe nhiÖt ®é
tr×nh Theo däc nhµ Theo ngang nhµ hoÆc tõ ®Çu
mót nhµ ®Õn
trôc cña hÖ
gi»ng ®øng gÇn
nhÊt
Nhµ cã c¸ch 230 150 90
nhiÖt
C¸c xëng nãng 200 120 75
CÇu c¹n lé thiªn 130 - 50

Ghi chó: Khi trong ph¹m vi ®o¹n nhiÖt ®é cña nhµ vµ c«ng tr×nh cã
hai hÖ gi»ng ®øng th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi»ng ®ã (tÝnh tõ trôc)
kh«ng ®îc vît qu¸ c¸c gi¸ trÞ: ®èi víi nhµ lÊy tõ 40 ®Õn 50m; ®èi víi
cÇu c¹n lé thiªn lÊy tõ 25 ®Õn 30m.
2) Khi kho¶ng c¸ch vît qu¸ 50% so víi gi¸ trÞ cña b¶ng 10.6.2, hoÆc
t¨ng ®é cøng cña khung b»ng têng, kÕt cÊu kh¸c th× cÇn tÝnh ®Õn
t¸c dông cña nhiÖt ®é g©y biÕn d¹ng kh«ng ®µn håi cña kÕt cÊu vµ
tÝnh dÎo cña c¸c nót.
§iÒu 10.7. KÕt cÊu gç
10.7.1. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
KÕt cÊu gç cña c«ng tr×nh ®îc coi lµ ®¹t yªu cÇu nÕu phï hîp víi c¸c
tiªu chuÈn cña VN díi ®©y:
1) ThiÕt kÕ
• TCXD 44 - 70 “Quy ph¹m thiÕt kÕ kÕt cÊu gç”.
Ghi chó: Nh÷ng chØ dÉn quan träng cña TCXD 44 - 70 ®îc trÝch dÉn ë
môc 10.7.2.
2) VËt liÖu
• TCVN 1072 - 71 “Gç. Ph©n nhãm theo tÝnh chÊt c¬ lý”.
Ghi chó: Danh môc c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu, ph¬ng ph¸p thö ®îc nªu
ë phô lôc 10.5.
10.7.2. ChØ dÉn
10.7.2.1. §iÒu kiÖn sö dông kÕt cÊu gç vµ chèng môc, mät.
1) §iÒu kiÖn sö dông
a) ChØ nªn dïng kÕt cÊu gç lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é
vµ ®é Èm b×nh thêng.
b) Kh«ng nªn sö dông kÕt cÊu gç trong m«i trêng cã ®é Èm thêng
xuyªn cao, khã th«ng giã hoÆc m«i trêng dÔ bÞ ch¸y.
2) Xö lý, b¶o qu¶n kÕt cÊu gç:
a) KÕt cÊu lµm b»ng gç tõ nhãm 2 tíi nhãm 5 cã thÓ kh«ng cÇn xö
lý ng©m tÈm. Riªng nh÷ng chi tiÕt quan träng nh ®Öm gç,
chèt gç, nÕu kh«ng ®îc lµm b»ng gç nhãm 2 th× ph¶i ®îc
ng©m tÈm chèng môc;
b) KÕt cÊu lµm b»ng gç nhãm 6 trë xuèng (tíi nhãm 7, 8) th× nhÊt
thiÕt ph¶i ng©m tÈm ho¸ chÊt tríc khi sö dông;
Ghi chó:
(1) Nhãm gç trong môc 10.7.2.1/2 nµy ®îc x¸c ®Þnh theo c¸ch
ph©n lo¹i gç thµnh 8 nhãm, dùa trªn tÝnh chÊt chung vµ c«ng
dông nh díi ®©y:

Nhãm 1 2 3 4 5 6 7 8

§Æc gç thiÕt hång hång b¹ch b¹ch
®iÓm quý méc s¾c s¾c t¹p t¹p
tèt xÊu
(2) Ph©n lo¹i gç nªu trªn kh¸c víi ph©n nhãm gç theo tÝnh chÊt
c¬ lý, quy ®Þnh ë môc 10.70.2.5.
10.7.2.2. Trong b¶n vÏ thi c«ng, cÇn ghi râ nh÷ng chØ dÉn vÒ: lo¹i gç
sö dông, ®é Èm cña gç, c¸c lo¹i cÊu kiÖn vµ ph¬ng ph¸p gia c«ng, sè
liÖu thÐp vµ ph¬ng ph¸p gia c«ng c¸c chi tiÕt vµ cÊu kiÖn b»ng thÐp
dïng trong kÕt cÊu gç.
10.7.2.3. Khi tÝnh néi lùc trong c¸c cÊu kiÖn vµ liªn kÕt cña kÕt cÊu
gç, cho phÐp gi¶ thiÕt vËt liÖu lµm viÖc ®µn håi, kh«ng xÐt ®Õn c¸c
biÕn d¹ng vµ øng suÊt do nhiÖt ®é thay ®æi vµ do vËt liÖu gç bÞ co,
gi·n g©y nªn.
10.7.2.4. §é vâng t¬ng ®èi cho phÐp cña cÊu kiÖn chÞu uèn ®îc quy
®Þnh t¹i b¶ng 10.7.1.

B¶ng 10.7.1. §é vâng t¬ng ®èi (f/L) cña cÊu kiÖn chÞu uèn
CÊu kiÖn §é vâng t¬ng ®èi
Sµn g¸c 1/250
DÇm trÇn, xµ gå, kÐo 1/200
CÇu phong, li t« 1/150
Ghi chó:
§Ó tÝnh ®é vâng, m« ®un ®µn håi däc cña gç ®îc x¸c ®Þnh nh
sau:
(a) Trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ®é Èm b×nh thêng, m« ®un
®µn håi däc cña mäi lo¹i gç chÞu t¸c ®éng cña t¶i träng thêng
xuyªn vµ t¹m thêi lÊy b»ng:
E = 100.000 daN/ cm2
(b) Trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é cao, ®é Èm cao hoÆc chØ chÞu t¸c
®éng cña t¶i träng dµi h¹n th× trÞ sè E ph¶i nh©n víi c¸c hÖ
sè quy ®Þnh trong b¶ng 10.7.2.
B¶ng 10.7.2. HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña kÕt cÊu n»m
trong ®iÒu kiÖn ®é Èm cao hoÆc nhiÖt ®é cao hoÆc chØ
kiÓm tra riªng víi t¶i träng dµi h¹n

§iÒu kiÖn sö dông HÖ sè


- Gç bÞ Èm ng¾n h¹n sau ®ã l¹i kh« 0,85
(c«ng tr×nh kh«ng ®îc b¶o vÖ khái t¸c dông cña
khÝ quyÓn, kÕt cÊu bÞ ¶nh hëng Èm ng¾n h¹n trong
c¸c gian s¶n xuÊt) 0,75
- Gç bÞ Èm l©u dµi
(trong níc, ®Êt, kÕt cÊu bÞ Èm l©u trong c¸c gian 0,80
s¶n xuÊt) 0,80
- ChÞu nhiÖt ®é kh«ng khÝ 35 C - 50 C (trong nhµ
0 0

s¶n xuÊt)
- KÕt cÊu chØ tÝnh víi t¶i träng thêng xuyªn.
10.7.2.5. TÝnh chÊt c¬ lý cña gç
1) Tiªu chuÈn TCVN 1072 - 71 “Gç. Ph©n nhãm theo tÝnh chÊt c¬
lý” quy ®Þnh:
a) C¸c lo¹i gç dïng ®Ó chÞu lùc trong x©y dùng ®îc ph©n
thµnh 6 nhãm theo tÝnh chÊt c¬ lý nh quy ®Þnh t¹i phô
lôc 10.6.
b) C¸c trÞ sè øng suÊt tÝnh to¸n cña c¸c nhãm gç ®îc quy
®Þnh ë b¶ng 10.7.3.
B¶ng 10.7.3. C¸c trÞ sè øng suÊt tÝnh to¸n cña c¸c nhãm gç
(dïng ®Ó chÞu lùc trong x©y dùng)

Nhãm gç øng suÊt, 105N/m2 (hoÆc daN/cm2)


nÐn däc uèn tÜnh kÐo däc c¾t däc
I 630 1.300 1.395 125
II 525 1.080 1.165 105
III 440 900 970 85
IV 365 750 810 70
V 305 625 675 60
VI 205 425 460 45
Ghi chó: Nhãm gç trong b¶ng ®îc ph©n theo tÝnh chÊt c¬ lý nh quy
®Þnh t¹i phô lôc 10.6.
2) Trong tÝnh to¸n kÕt cÊu gç, ®îc phÐp sö dông c¸c trÞ sè díi ®©y:
a) Cêng ®é tÝnh to¸n cña gç chÞu t¸c dông cña t¶i träng thêng
xuyªn vµ t¹m thêi trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é b×nh thêng (díi
350C), ®é Èm b×nh thêng (W = 15 ®Õn 18%) nªu trong b¶ng
10.7.4.

B¶ng 10.7.4. Cêng ®é tÝnh to¸n cña gç (daN/cm2)

Tr¹ng th¸i øng suÊt Ký hiÖu Nhãm gç Khi ®é Èm W =


15% 18%
4 150 135
NÐn däc thí Rn 5 155 135
6 130 115
7 115 100
Rk 4 115 110
KÐo däc thí 5 125 120
6 100 95
7 85 80
4 170 150
Uèn Ru 5 185 165
6 135 120
7 120 100
4 25 24
NÐn ngang thí vµ Ðp Rn90/ Rem90 5 28/25 25/22
mÆt ngang thí (côc 6 20/20 18/18
bé/ toµn bé) 7 15/15 13/13
4 29 25
Trît däc thí Rtr 5 30 25
6 24 21
7 22 19
Ghi chó: Nhãm gç trong b¶ng nµy ®îc ph©n theo quy ®Þnh ë
môc 10.7.2.1.1.b.
b) C¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc:
Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng b×nh thêng, cêng ®é tÝnh to¸n
cho trong b¶ng 10.7.4 ph¶i nh©n víi c¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc t¬ng
øng theo b¶ng 10.7.5, 10.7.6, 10.7.7.

B¶ng 10.7.5. HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸c cÊu kiÖn vµ liªn
kÕt khi uèn kÐo, nÐn trît.
D¹ng øng suÊt cña gç TrÞ sè
1. Uèn ngang:
a) V¸n, thanh cã kÝch thíc mét c¹nh cña tiÕt diÖn < 1,00
15cm 1,15
b) Thanh cã kÝch thíc bÒ réng cña tiÕt diÖn ngang ≥
15cm, víi chiÒu cao tiÕt diÖn kh«ng qu¸ 50cm. 1,20
c) Gç trßn kh«ng cã r·nh c¾t trong tiÕt diÖn tÝnh to¸n
2. KÐo däc thí: 0,80
CÊu kiÖn cã gi¶m yÕu trong tiÕt diÖn tÝnh to¸n
3. Ðp ngang thí (côc bé) 1,30
a) MÆt ph¼ng gèi tùa cña kÕt cÊu 1,70
b) Méng vµ chªm 2,20
c) Ðp díi tÊm ®Öm (khi gãc tùa tõ 900 ®Õn 600) 1+ 8/ (Lcb +
d) Ðp trªn mét phÇn chiÒu dµi Lcb (cm), khi chiÒu dµi 1,2)
phÇn kh«ng chÊt t¶i kh«ng nhá h¬n chiÒu dµi Ðp
däc thí Lcb vµ chiÒu dµy cÊu kiÖn (trõ nh÷ng trêng
hîp thuéc môc 3a, 3b, 3c cña b¶ng)
Ghi chó: HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña gç trßn bÞ uèn cã vÕt c¾t
trong tiÕt diÖn tÝnh to¸n ®îc lÊy nh tiÕt diÖn ch÷ nhËt cña gç xÎ t¬ng
øng víi kÝch thíc bÞ gi¶m yÕu.
B¶ng 10.7.6. HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña kÕt cÊu chÞu t¶i
träng ng¾n h¹n

HÖ sè
Lo¹i t¶i träng Víi mäi lo¹i cêng ®é, Víi Ðp mÆt ngang thí
trõ Ðp mÆt ngang thí
Giã hoÆc dùng l¾p 1,2 1,4
§éng ®Êt 1,4 1,6

B¶ng 10.7.7. HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cÊu kiÖn cong

Tr¹ng th¸i øng HÖ sè ®èi víi tØ sè r/a b»ng


suÊt cña cÊu 125 150 200 250 ≥ 500
kiÖn
NÐn vµ uèn 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0
KÐo 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0
Ghi chó:
Gi¶i thÝch ký hiÖu:
r - B¸n kÝnh cong cña cÊu kiÖn;
a - KÝch thíc tiÕt diÖn cña mét tÊm v¸n hay mét thanh gç bÞ uèn cong,
lÊy theo ph¬ng cña b¸n kÝnh cong.
§iÒu 10.8. NÒn mãng c«ng tr×nh
10.8.1. Yªu cÇu ®èi víi nÒn mãng c«ng tr×nh
10.8.1.1. NÒn mãng c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o:
1) BiÕn d¹ng cña nÒn vµ c«ng tr×nh kh«ng ®îc vît qu¸ trÞ sè giíi h¹n
cho phÐp ®Ó sö dông c«ng tr×nh b×nh thêng.
TrÞ sè giíi h¹n cho phÐp cña biÕn d¹ng ®ång thêi gi÷a nÒn vµ c«ng
tr×nh ®îc quy ®Þnh ë môc 10.8.1.2.
2) NÒn ®ñ søc chÞu t¶i ®Ó kh«ng x¶y ra mÊt æn ®Þnh hoÆc ph¸ ho¹i
nÒn.
10.8.1.2. BiÕn d¹ng cho phÐp cña nÒn vµ c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh
theo c¸c yªu cÇu sö dông cña c«ng tr×nh vµ yªu cÇu vÒ ®é bÒn, æn
®Þnh vµ chèng nøt cña kÕt cÊu.
Trêng hîp c¸c kÕt cÊu mãng kh«ng tÝnh theo biÕn d¹ng kh«ng ®Òu
cña nÒn vµ kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt ®èi víi c«ng tr×nh, biÕn d¹ng
cho phÐp cña nÒn vµ c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh theo b¶ng 10.8.1.

TrÞ biÕn d¹ng giíi h¹n cña nÒn vµ c«ng


Tªn vµ ®Æc ®iÓm kÕt tr×nh
cÊu cña c«ng tr×nh BiÕn d¹ng t¬ng ®èi §é lón tuyÖt ®èi
trung b×nh vµ lín
nhÊt
D¹ng §é lín D¹ng §é lín
1. Nhµ d©n dông, s¶n xuÊt nhiÒu tÇng, b»ng khung hoµn toµn
1.1. Khung bª t«ng cèt 0,002 8
thÐp: 0,001 8
- kh«ng cã têng chÌn §é lón §é lón
- cã têng chÌn lÖch t- tuyÖt
1.2. Khung thÐp: ¬ng ®èi 0,004 ®èi lín 12
- kh«ng cã têng chÌn 0,002 nhÊt 12
- cã têng chÌn S igh
2. C«ng tr×nh kh«ng xuÊt hiÖn néi lùc thªm do lón kh«ng ®Òu

nh trªn 0,006 nh trªn 15


3. Nhµ nhiÒu tÇng kh«ng khung, têng chÞu lùc b»ng
3.1. TÊm lín 0,0007 10
3.2. Khèi lín, thÓ x©y
b»ng g¹ch: Vâng
- kh«ng cã cèt hoÆc 0,001 §é lón 10
- cã cèt hoÆc gi»ng bª vâng t- 0,0012 trung 15
t«ng cèt thÐp ¬ng ®èi b×nh
3.3. Kh«ng phô thuéc §é S ghtb
vËt liÖu têng nghiªng 0,005 -
theo híng
ngang
i gh
4. C«ng tr×nh cao, cøng
4.1. C«ng tr×nh m¸y n©ng b»ng kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp:
a) Nhµ lµm viÖc vµ th©n §é
xil« ®Æt trªn cïng mét b¶n nghiªng
mãng ngang 0,003 40
- kÕt cÊu toµn khèi vµ däc 0,003 30
- kÕt cÊu l¾p ghÐp igb §é lón
b) Th©n xil« ®Æt riªng rÏ: trung
- kÕt cÊu toµn khèi 0,004 b×nh 40
- kÕt cÊu l¾p ghÐp 0,004 S ghtb 30
c) Nhµ lµm viÖc ®Æt riªng §é
rÏ nghiªng 0,003
ngang
I gh 25

§é
nghiªng 0,004
däc i gh
4.2. èng khãi cã chiÒu cao H:
H ≤100m 0,005 40
100 < H ≤200m Nghiªng 1 30
I gh 2H
200 < H ≤ 300m 1 §é lón 20
2H trung
H > 300m 1 b×nh 10
2H
4.3. C«ng tr×nh kh¸c, cao ®Õn 100m vµ cøng
Nh trªn 0,004 nh trªn 20
10.8.1.3. ThiÕt kÕ nÒn mãng c«ng tr×nh ph¶i c¨n cø vµo tÝnh chÊt
kÕt cÊu c«ng tr×nh, kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt
thñy v¨n cña ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ kinh nghiÖm x©y dùng c«ng
tr×nh trong ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh t¬ng tù.
10.8.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
10.8.2.1. Gi¶i ph¸p
C¸c gi¶i ph¸p kh¶o s¸t, thiÕt kÕ nÒn mãng c«ng tr×nh phï hîp víi tiªu
chuÈn cña VN díi ®©y sÏ ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu:
1) Kh¶o s¸t
• TCVN 4419 - 87 Kh¶o s¸t cho x©y dùng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n
• TCXD 194 - 1997 Nhµ cao tÇng - C«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa kü
thuËt
• TCXD 196 - 1997 Nhµ cao tÇng - C«ng t¸c thö tÜnh vµ kiÓm tra
chÊt lîng
cäc khoan nhåi
• 20 TCN 80 - 80 §Êt cho x©y dùng - Ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm
hiÖn trêng
b»ng t¶i träng tÜnh
• 20 TCN 174 - 89 §Êt cho x©y dùng
Ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm xuyªn tÜnh
• 20 TCN 160 - 87 Kh¶o s¸t ®Þa kü thuËt phôc vô cho thiÕt kÕ
vµ thi c«ng
mãng cäc
• 20 TCN 88 - 82 Cäc. Ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm hiÖn trêng
• 20 TCN 112 - 84 Híng dÉn thùc hµnh kh¶o s¸t ®Êt x©y dùng
b»ng thiÕt bÞ míi
(do PNUD ®Çu t) vµ sö dông tµi liÖu vµo thiÕt kÕ
c«ng tr×nh.
2) ThiÕt kÕ nÒn mãng
• TCXD 45 - 78 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nÒn nhµ vµ c«ng tr×nh
• TCXD 195 - 1997 Nhµ cao tÇng - ThiÕt kÕ khoan nhåi
• 20 TCN 21 - 86 Mãng cäc - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Ghi chó:
(1) Danh môc c¸c tiªu chuÈn vÒ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¬ lý
cña ®Êt x©y dùng trong phßng thÝ nghiÖm ®îc liÖt kª ë phô lôc
10.7.
(2) Mét sè quy ®Þnh cÇn thiÕt cña TCXD 45 -78 ®îc trÝch dÉn vµ
tæng hîp trong môc chØ dÉn 10.8.2.2 díi ®©y.
10.8.2.2. ChØ dÉn
1) ThiÕt kÕ nÒn ph¶i chó ý tíi:
a) §Æc trng cña c«ng tr×nh ®Þnh x©y, kÕt cÊu cña nã vµ t¶i träng t¸c
dông lªn mãng còng nh c¸c ®iÒu kiÖn sö dông sau nµy. Ph¶i kÓ
®Õn t¶i träng do vËt liÖu chÊt kho vµ thiÕt bÞ ®Æt gÇn mãng, trªn
dèc ch©n têng vµ trªn mÆt nÒn x©y trùc tiÕp lªn ®Êt.
b) ¶nh hëng bÊt lîi cña m«i trêng ngoµi nh: ¶nh hëng cña níc ma vµ níc
díi ®Êt. Ph¶i chó ý ®Õn dao ®éng cña mùc níc ngÇm (tÇng mÆt)
trong ®Êt theo mïa vµ kh¶ n¨ng thay ®æi ®é Èm cña ®Êt trong
qu¸ tr×nh x©y dùng vµ sö dông c«ng tr×nh. Trêng hîp níc ngÇm, n-
íc trªn mÆt hoÆc níc s¶n xuÊt cã tÝnh ¨n mßn vËt liÖu mãng th×
ph¶i dù kiÕn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng ¨n mßn.
2) NÒn ®îc tÝnh to¸n theo ph¬ng ph¸p tr¹ng th¸i giíi h¹n
3) TÝnh to¸n nÒn theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt (søc chÞu t¶i, æn
®Þnh)
a) TÝnh to¸n nÒn theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt nh»m ®¶m b¶o nÒn
æn ®Þnh vµ kh«ng bÞ ph¸ ho¹i.
b) TÝnh nÒn theo søc chÞu t¶i ph¶i dùa trªn tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n
vµ tæ hîp ®Æc biÖt.
c) NÒn mãng c«ng tr×nh cÇn tÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt
trong nh÷ng trêng hîp sau:
i) C«ng tr×nh thêng xuyªn chÞu t¶i träng ngang ®¸ng kÓ truyÒn
lªn nÒn: nh têng ch¾n ®Êt, ®Ëp thuû ®iÖn,...
ii) C«ng tr×nh x©y dùng ë mÐp m¸i dèc hoÆc gÇn c¸c líp ®Êt
cã ®é nghiªng lín;
iii) NÒn lµ ®¸ cøng;
iv) NÒn gåm ®Êt sÐt nhµ ë níc vµ ®Êt than bïn
4) TÝnh to¸n nÒn theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai: biÕn d¹ng
a) TÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai nh»m khèng chÕ biÕn d¹ng
cña c«ng tr×nh kh«ng vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp, ®¶m b¶o viÖc sö dông
b×nh thêng vµ mü quan cña c«ng tr×nh.
TÝnh to¸n theo kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn:
S ≤ S gh (10.8.1)
∆S ≤ ∆S gh (10.8.2)
i ≤ i gh (10.8.3)
Trong ®ã:
S - ®é lón tuyÖt ®èi lín nhÊt hoÆc ®é lón trung b×nh
∆S - ®èi víi nhµ khung lµ ®é lón lÖch t¬ng ®èi
®èi víi nhµ têng chÞu lùc lµ ®é vâng t¬ng ®èi hoÆc ®é vång lªn
t¬ng ®èi.
i - ®é nghiªng theo ph¬ng däc hay ph¬ng ngang cña c«ng tr×nh cao,
cøng
S gh , ∆S gh , i gh - trÞ sè giíi h¹n cho phÐp cña c¸c lo¹i biÕn d¹ng t¬ng øng
nªu trªn, quy ®Þnh trong môc 10.8.1.2.
b) TÝnh nÒn theo biÕn d¹ng theo tæ hîp c¬ b¶n cña t¶i träng, kh«ng
kÓ ®Õn nh÷ng néi lùc trong c¸c kÕt cÊu do t¸c ®éng cña nhiÖt ®é
g©y ra.
c) CÇn tÝnh to¸n nÒn theo biÕn d¹ng trong trêng hîp nÒn kh«ng ph¶i lµ
®¸ cøng.
d) ViÖc tÝnh nÒn theo biÕn d¹ng xem nh ®¶m b¶o nÕu ¸p lùc trung
b×nh thùc tÕ lªn nÒn kh«ng vît qu¸ ¸p lùc tÝnh to¸n ®èi víi c¸c lo¹i nhµ
quy ®Þnh trong b¶ng 10.8.2. díi ®©y, ®îc x©y dùng trªn c¸c lo¹i ®Êt
nªu trong b¶ng ®ã.
B¶ng 10.8.2. Trêng hîp kh«ng cÇn tÝnh lón

Lo¹i c«ng tr×nh §iÒu kiÖn ®Þa chÊt


C¸c nhµ cã bÒ réng c¸c mãng §Êt gåm nhiÒu líp n»m ngang
b¨ng riªng biÖt n»m díi c¸c kÕt trong nÒn nhµ vµ c«ng tr×nh (®é
cÊu chÞu lùc hoÆc diÖn tÝch cña nghiªng kh«ng qu¸ 0,1) thuéc
c¸c mãng trô kh«ng chªnh nhau nh÷ng lo¹i ®Êt liÖt kª díi ®©y:
qu¸ 2 lÇn vµ tho¶ m·n c¸c ®iÒu
kiÖn díi ®©y: 1. §Êt hßn lín cã hµm lîng c¸t Ýt
1. Nhµ s¶n xuÊt: cã t¶i träng h¬n 40% vµ sÐt Ýt h¬n 30%
trªn sµn kh«ng lín h¬n 2tÊn/m2 vµ
lµ: 2. C¸t cã ®é th« bÊt kú, trõ c¸t
- nhµ mét tÇng cã kÕt cÊu chÞu bôi, chÆt vµ chÆt võa.
lùc Ýt nh¹y víi lón kh«ng ®Òu (1) 3. C¸t cã ®é th« bÊt kú nhng chÆt
- hoÆc nhµ nhiÒu tÇng (®Õn 6 4. C¸t cã ®é th« bÊt kú nhng
tÇng) cã líi cét kh«ng qu¸ 6 x 9 chÆt võa.
mÐt.
2. Nhµ ë vµ nhµ c«ng céng 5. ¸ c¸t, ¸ sÐt vµ sÐt cã ®é sÖt I s
Nhµ cã mÆt b»ng ch÷ nhËt, < 0,5 vµ hÖ sè rçng e trong
kh«ng cã bíc nh¶y theo chiÒu cao, kho¶ng 0,4 ÷ 0,9
khung hoµn toµn hoÆc kh«ng
khung cã têng chÞu lùc b»ng g¹ch, 6. Nh ®iÓm 5 trªn, nhng hÖ sè
b»ng khèi lín hoÆc tÊm lín vµ: rçng e = 0,5 - 10
- Nhµ dµi, gåm nhiÒu ®¬n 7. §Êt c¸t cã e < 0,7 kÕt hîp víi
nguyªn, cao ®Õn 9 tÇng ®Êt sÐt nguån gèc nª«zen cã e <
- Nhµ kiÓu th¸p, khung toµn khèi 0,7 vµ
cao ®Õn 14 tÇng. I s < 0,5 kh«ng phô thuéc vµo thø
3. Nhµ vµ c«ng tr×nh n«ng tù thÕ n»m cña ®Êt.
nghiÖp
(kh«ng phô thuéc h×nh d¹ng trªn
mÆt b»ng, sè tÇng nhµ, s¬ ®å
kÕt cÊu)
Ghi chó:
(1) Nh: khung thÐp hoÆc bª t«ng trªn mãng ®¬n víi gèi tùa khíp cña
sµn vµ thanh gi»ng, gåm c¶ cÇu trôc cã søc n©ng 50 tÊn.

Phô lôc 10.1. C¸c lo¹i t¶i träng

Lo¹i t¶i träng Thµnh phÇn t¶i träng


1.1. Träng lîng kÕt cÊu chÞu lùc vµ kÕt cÊu bao che
1. T¶i träng cña nhµ, c«ng tr×nh
thêng xuyªn 1.2. Träng lîng vµ ¸p lùc cña ®Êt (lÊp, ®¾p), ¸p lùc t¹o
ra do viÖc khai th¸c má;
1.3. øng lùc tù t¹o hoÆc cã tríc trong kÕt cÊu hoÆc
nÒn mãng, kÓ c¶ øng suÊt tríc
(khi tÝnh to¸n ®îc coi nh lµ øng lùc do c¸c t¶i träng th-
êng xuyªn)
2.1. C¸c t¶i träng ph©n bè ®Òu, t¸c dông lªn sµn vµ
cÇu thang
a) trong nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ
n«ng nghiÖp
b) do vËt liÖu chøa vµ bÖ thiÕt bÞ trong c¸c phßng,
kho.
2.2. Träng lîng cña:
a) V¸ch ng¨n t¹m thêi, phÇn ®Êt vµ bª t«ng ®Öm díi
thiÕt bÞ;
2. T¶i träng b) thiÕt bÞ cè ®Þnh
t¹m thêi dµi c) chÊt láng, chÊt r¾n cã trong thiÕt bÞ trong qu¸
h¹n tr×nh sö dông;
d) líp níc trªn m¸i c¸ch nhiÖt b»ng níc;
e) líp bôi s¶n xuÊt b¸m vµo kÕt cÊu;
2.3. ¸p lùc cña:
a) ¸p lùc cña h¬i, chÊt láng, chÊt rêi trong bÓ chøa, ®-
êng èng trong qu¸ tr×nh sö dông
b) ¸p lùc d vµ sù gi¶m ¸p cña kh«ng khÝ, ph¸t sinh khi
th«ng giã (hÇm lß);
2.4. T¶i träng th¼ng ®øng do cÇn trôc hoÆc cÈu treo
2.5. T¸c dông nhiÖt c«ng nghÖ do c¸c thiÕt bÞ ®Æt cè
®Þnh
2.6. T¸c ®éng do thay ®æi ®é Èm, co ngãt vµ tõ biÕn
cña vËt liÖu
2.7. T¸c ®éng do biÕn d¹ng nÒn kh«ng kÌm theo sù thay
®æi cÊu tróc ®Êt
3.1. T¶i träng sinh ra khi:
a) söa ch÷a thiÕt bÞ: do träng lîng ngêi, vËt liÖu, dông
cô söa ch÷a g©y ra;
3. T¶i träng b) chÕ t¹o, vËn chuyÓn vµ x©y l¾p c¸c kÕt cÊu x©y
t¹m thêi dùng, kÓ c¶ t¶i träng g©y ra do:
ng¾n h¹n i) träng lîng cña thµnh phÈm, vËt liÖu x©y dùng
chÊt kho t¹m thêi (kh«ng kÓ c¸c t¶i träng ë vÞ trÝ
®îc chän tríc dµnh cho lµm kho hay ®Ó b¶o qu¶n
vËt liÖu);
ii) t¶i träng t¹m thêi do ®Êt ®¾p;
c) l¾p r¸p vµ vËn chuyÓn c¸c thiÕt bÞ
3.2. T¶i träng do thiÕt bÞ sinh ra khi:
a) khëi ®éng, ®ãng m¸y, chuyÓn tiÕp vµ thö m¸y;
b) di ®éng cña thiÕt bÞ n©ng chuyÓn (cÇn trôc, cÈu
treo pal¨ng ®iÖn, m¸y bèc xÕp,...) dïng trong thêi
gian x©y dùng, sö dông nhµ vµ c«ng tr×nh;
c) bèc dì hµng, kÓ c¶ ë c¸c kho.
3.3. T¶i träng ph©n bè ®Òu, t¸c dông lªn sµn nhµ ë,
nhµ c«ng céng, nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ n«ng nghiÖp.
3.4. T¶i träng giã
T¶i träng do:
4. T¶i träng 4.1. ®éng ®Êt;
t¹m thêi 4.2. næ, hoÆc va ch¹m;
®Æc biÖt 4.3. sù cè c«ng nghÖ hoÆc h háng thiÕt bÞ;
4.4. t¸c ®éng cña biÕn d¹ng cña nÒn ®Êt do thay ®æi
cÊu tróc ®Êt (®Êt bÞ sôt lë, lón ít, ...), hiÖn tîng caxt¬, ë
vïng cã nøt ®Êt, khai th¸c má.

Phô lôc 10.2. Thµnh phÇn cña c¸c t¶i träng trong tæ hîp t¶i
träng

Lo¹i tæ hîp Thµnh phÇn c¸c lo¹i t¶i träng trong tæ hîp
t¶i träng t¶i träng t¶i träng t¹m t¶i träng t¹m t¶i träng
thêng xuyªn thêi dµi h¹n thêi ng¾n ®Æc biÖt
h¹n
1. tæ hîp t¶i c¸c t¶i träng c¸c t¶i träng c¸c t¶i träng
träng c¬ thêng xuyªn t¹m thêi dµi t¹m thêi
b¶n h¹n ng¾n h¹n cã
thÓ xÈy ra
2. tæ hîp t¶i t¶i träng t¹m
träng ®Æc thêi ng¾n
biÖt h¹n
2a. ®Æc c¸c t¶i träng c¸c t¶i träng cho phÐp 1 trong c¸c
biÖt do næ thêng xuyªn t¹m thêi dµi kh«ng tÝnh t¶i träng
hoÆc do va h¹n ®Õn c¸c t¶i ®Æc biÖt
ch¹m víi c¸c träng t¹m
ph¬ng tiÖn thêi ng¾n
giao th«ng h¹n nªu
trong phô
lôc 10.1
2b. ®Æc kh«ng tÝnh
biÖt do ®Õn t¶i
®éng ®Êt träng giã

Phô lôc 10.3. HÖ sè tæ hîp t¶i träng

Lo¹i tæ hîp t¶i HÖ sè tæ hîp t¶i träng Ψ khi sè t¶i träng t¹m thêi
träng lµ:
1 ≥2
tæ hîp c¬ b¶n Ψ= 1 Ψ= 0,9 víi c¸c t¶i träng t¹m
víi t¶i träng t¹m thêi thêi (riªng víi t¶i träng t¹m
(lÊy toµn bé gi¸ trÞ thêi ng¾n h¹n, khi ph©n
t¶i träng t¹m thêi) tÝch ®îc ¶nh hëng cña tõng
t¶i träng lªn néi lùc, chuyÓn
vÞ th×
Ψ=1 víi t¶i träng cã ¶nh h-
ëng lín nhÊt
Ψ= 0,8 víi t¶i träng cã ¶nh
hëng lín thø 2
Ψ= 0,6 víi t¶i träng cã ¶nh
hëng lín tõ thø 3 trë ®i
tæ hîp ®Æc biÖt Ψ= 1 Ψ= 1 víi t¶i träng ®Æc biÖt
víi t¶i träng t¹m thêi Ψ= 0,95 víi t¶i träng t¹m thêi
(lÊy toµn bé gi¸ trÞ dµi h¹n
t¶i träng t¹m thêi) Ψ= 0,8 víi t¶i träng t¹m thêi
ng¾n h¹n (trõ trêng hîp cã quy
®Þnh riªng)
Phô lôc 10.4. HÖ sè gi¶m t¶i ϕ

Lo¹i t¶i träng


Lo¹i phßng t¶i träng toµn phÇn t¸c lùc däc ®Ó tÝnh cét, t-
dông lªn dÇm chÝnh, êng, mãng chÞu t¶i
dÇm phô, b¶n sµn, cét, träng tõ 2 sµn trë lªn
mãng
c¸c phßng:
ngñ, ¨n, kh¸ch, vÖ sinh,
bÕp, v¨n phßng, phßng ϕ A1 = 0,4 + 0,6 / ( A / A1) 0,5 ϕ n1 = 0,4 + ( ϕ A1 − 0,4 ) / n 0,5
thÝ nghiÖm, phßng nåi
h¬i, ®éng c¬, qu¹t (môc
1, 2, 3, 4, 5 b¶ng
10.3.2), cã diÖn tÝch A
> A1 = 9m2
c¸c phßng:
®äc s¸ch, nhµ hµng,
triÓn l·m, héi häp, kh¸n
gi¶, kho, xëng, ban ϕ A2 = 0,5 + 0,5 / ( A / A2 ) 0,5 ϕ n 2 = 0,5 + ( ϕ A2 − 0,5) / n 0,5 (n:
c«ng, l«gia (môc 6, 7, 8, sè sµn ®Æt t¶i trªn tiÕt
10, 12, 14 b¶ng 10.3.2), diÖn ®ang xÐt)
cã diÖn tÝch A > A2 =
362
Ghi chó: t¶i träng lªn têng chÞu t¶i träng cña 1 sµn ®îc gi¶m tïy theo
diÖn tÝch chÞu t¶i A cña kÕt cÊu (b¶n, sµn, dÇm) gèi lªn têng.

Danh môc c¸c tiªu chuÈn vËt liÖu, ph¬ng ph¸p thö
1) Xi m¨ng
TCVN 2682 - 92 Xi m¨ng pooc l¨ng;
TCVN 3736 - 82 Xi m¨ng - Ph¬ng ph¸p nhanh x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi
nÐn
TCVN 4029 - 85 Xi m¨ng - Ph¬ng ph¸p thö c¬ lý
TCVN 4032 - 85 Xi m¨ng - Ph¬ng ph¸p nhanh x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn
uèn vµ nÐn
TCVN 4787 - 89 Xi m¨ng - Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu thö;
2) Cèt liÖu: C¸t, ®¸, sái
TCVN 1770 - 86 C¸t x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt
TCVN 342 - 86 C¸t x©y dùng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t
vµ m«®un
®é lín;
TCVN 1771 - 87 §¸ d¨m, sái d¨m, sái dïng trong x©y dùng - Yªu cÇu kü
thuËt.
TCVN 1772 - 87 §¸ sái trong x©y dùng - Ph¬ng ph¸p thö;
3) Bª t«ng
TCVN 5540 - 91 Bª t«ng - kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ ®é bÒn - Quy ®Þnh
chung
TCVN 3105 - 93 Hçn hîp bª t«ng nÆng vµ bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ
t¹o vµ b¶o
dìng mÉu thö;
TCVN 3106 - 93 Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p thö ®é sôt;
TCVN 3107 - 93 Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p thö Vªbe x¸c
®Þnh ®é cøng;
TCVN 3109 - 93 Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p thö ®é t¸ch v÷a vµ
®é t¸ch níc;
TCVN 3113 - 93 Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é hót níc;
TCVN 3114 - 93 Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mµi mßn;
TCVN 3116 - 93 Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chèng thÊm n-
íc;
TCVN 3117 - 93 Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é co
TCVN 3118 - 93 Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cêng ®é nÐn;
TCVN 3119 - 83 Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cêng ®é kÐo
khi uèn;
TCVN 3114 - 93 Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mµi mßn
TCVN 5726 - 93 Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cêng ®é l¨ng
trô vµ m«®un
®µn håi khi nÐn tÜnh.
4) Cèt thÐp
TCVN 1651 - 85 ThÐp cèt bª t«ng c¸n nãng
TCVN 3101 - 79 D©y thÐp c¸c bon thÊp kÐo nguéi dïng lµm cèt thÐp
bª t«ng
TCVN 3100 - 79 D©y thÐp trßn dïng lµm cèt thÐp bª t«ng øng lùc tríc
TCVN 1765 - 75 ThÐp c¸c bon kÕt cÊu th«ng thêng - M¸c thÐp vµ yªu
cÇu kü thuËt
5) ChÊt kÕt dÝnh
TCVN 2231 - 89 V«i canxi cho x©y dùng;
TCVN 2682 - 92 Xi m¨ng pooc l¨ng;
TCVN 3736 - 82 Xi m¨ng - Ph¬ng ph¸p nhanh x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn
khi nÐn;
TCVN 4029 - 85 Xi m¨ng - Ph¬ng ph¸p thö c¬ lý
TCVN 4032 - 85 Xi m¨ng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi uèn
vµ nÐn;
TCVN 4787 - 89 Xi m¨ng - Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ chuÈn bÞ thö.
6) Níc
TCVN 4506 - 87 Níc cho bª t«ng vµ v÷a - Yªu cÇu kü thuËt
7) V÷a
TCVN 4314 - 86 V÷a x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt;
TCVN 3121 - 79 V÷a vµ hçn hîp v÷a x©y dùng - Ph¬ng ph¸p thö c¬ lý
8) G¹ch
TCVN 1450 - 86 G¹ch rçng ®Êt sÐt nung;
TCVN 1451 - 86 G¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung;
TCVN 246 - 86 G¹ch x©y - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn;
TCVN 247 - 86 G¹ch x©y - Ph¬ng ph¸p x©y dùng ®é bÒn uèn;
9) Gç
TCVN 1072 - 71 Gç, ph©n nhãm theo tÝnh chÊt c¬ lý
TCVN 0356 - 70 Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ yªu cÇu chung khi thö c¬ lý
TCVN 0358 - 70 Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é Èm khi thö c¬ lý;
TCVN 0363 - 70 Gç, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi nÐn;
TCVN 0364 -70 Gç, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi kÐo;
TCVN 0365 - 70 Gç, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi uèn tÜnh;
TCVN 0367 - 70 Gç, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi trît vµ c¾t;
TCVN 0368 - 70 Gç, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh søc chèng t¸ch;
TCVN 0369 - 70 Gç, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é cøng
TCVN 0370 - 70 Gç, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi
TCVN 1553 - 74 Gç, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu biÕn d¹ng ®µn
håi
TCVN 5505 - 91 B¶o qu¶n gç, yªu cÇu chung;
TCVN 3135 - 79 B¶o qu¶n gç, ph¬ng ph¸p phßng trõ mèi, mät cho ®å gç
b»ng thuèc BQG1.

Phô lôc 10.6


Ph©n nhãm gç theo chØ tiªu øng suÊt (theo TCVN 1072 –71)

Sè Tªn gç Tªn khoa häc


thø tù

Nhãm I
1 A
2 GiÎ cuèng Quercus pseudocornea A. Cher.
Såi ®¸ Lithocarpus sp
3 B
4 Khu«ng tÇu (Hµ TÜnh)
5 Lim xanh erythrophloeum fordii Oliver
6 SÕn Madhuca pasquieri H.J. Lam
7 Vµng anh Saraca dives Pierre
T¸u muèi Vatica fleuryana Tardieu
8 C
9 B×nh linh Vitex pubescens Vahl
10 KiÒn kiÒn Hopea pierrel Hance
11 Ninh Crudia chrysantha Pierre
12 V¾p Mesua Ferrea Linn
Xoay Dialium cochinchinensis Pierre

Nhãm II
1 A Castanopsis tribuloides (Lindl) A. DC
2 Cµ æi (Hµ TÜnh)
3 Cßng chim Castanopsis sp
4 GiÎ ®en Quercus sp
5 GiÎ th¬m Quercus sp
6 GiÎ såi (Yªn B¸i)
7 H©n Nephelium sp
8 KÐ (Tuyªn Quang)
9 May coãng Calophyllum sp
10 VÈy èc (Tuyªn Quang)
11 V¾t xanh Spondias sp
Xoan nhõ
B
12 §inh vµng Markhamia sp
13 Géi g¸c Aphnamixis grandifolia BI
14 GiÎ qu¶ cau Quercus platycalyx Hickel et A. Camus
15 GiÎ mì gµ Pasania echidnocarpa Hickel et A. Camus
16 KÌ ®¸ Markhamia sp
17 Lä nghÑ (Hµ TÜnh)
C
18 Giæi Talauma giæi A. chev
19 Huúnh Tarrietia javanica BI.
20 S¨ng ít Xanthophy sp
21 V¶i thiÒu Nepbelium lappaceum Linn

Nhãm III
A
1 Ch¹ s¾n (Tuyªn Quang)
2 Chång bång (Hµ TÜnh)
3 Chß chØ Parashorea stelllata Kurz
4 Hång mang Pterospermum diversifolium BI
5 Kh¸o vµng rÌ (Tuyªn Quang)
6 Läng bµng Dillenia sp
7 M¹ nåi (Hoµ B×nh)
8 Mì do (Tuyªn Quang)
9 QuÕ rõng Cinnamomum sp
10 S©ng Pometia tomentosa Teysm. et Binn.
11 Vµng kiªng Nauclea purpurea Roxb.
12 V¶i guèc Nephelium sp
B
13 Bå hßn Sapindus mukorossi Gaertn.
14 G«m (Hµ TÜnh)
15 G«m ¸c (Hµ TÜnh)
16 GiÎ gai Castanopsis sp
17 Hoµng linh ®¸ Peltophorum sp
18 L«m c«m Elaeocarpus sp
19 Nµng (Hµ TÜnh)
20 Nhéi BÝchofia trifoliata (Roxb). Hook.f.
21 Vèi thuèc Schima sp
C
22 Bêi lêi vµng Litsea vang H. Lec
23 Cång tÝa Calophyllum saigonensis Pierre
24 Chß vÈy Shorea thorelii Pierre
25 Géi tÝa Amoora gigantea Pierre
26 RÌ mÝt Actinodaphne sp
27 V¶i thiÒu Nephelium lappaceum Linn.

Nhãm IV
A
1 Bå qu©n Flacourtia cataphracta Roxb.
2 Hoµng linh x¬ Peltophorum sp
3 C¸ng lß Betuala alnoides Ham.
4 ChÑo tÝa Engeldhartia chrysolepis Hance
5 Dung s¹n Symplocos sp
6 Dung giÊy Symplocos sp
7 GiÎ tr¾ng Quercus poilanei Hickel et Camus
8 G¸t h¬ng Dysoxylum caulifilorum Hiern.
9 G«i tÎ Dysoxylum sp
10 KÌ lôa Markhamia sp
11 Kh¸o Lindera sp
12 Khoai ®¸ (Tuyªn Quang)
13 M· Vitex glabrata R. Br.
14 M¸u chã l¸ nhá Knema corticosa Lour.
15 Mi Lysidice rhodostegia Hance
16 N¸o (Yªn B¸i)
17 NhÌ Cryptocarya sp
18 Re xanh (Tuyªn Quang)
19 Såi ph¶ng Castannopsis sp
20 SÊu tÝa Dracontomelum duperreanum Piesre
21 Xoan ®µo Pygeum arboreum Endl et Kurz
22 Géi nÕp Aglaia sp
23 Phay Duabanga sp
B
24 Géi tr¾ng Aphnamixis sp
25 Ng¸t Gironniera subaequalis Planch.
26 Re gõng Cinnamomuni sp
C
27 Cång Calophyllum balansae Pitard
28 S¨ng ®µo quÐo Hopea ferrea Pierre
29 ViÕt Payena sp
Nhãm V
A
1 Bå kÕt Gleditschina australis
2 §¬n (Hµ TÜnh)
3 Hoa (Tuyªn Quang)
4 Kh¸o luÇy Machilus
5 Xoan méc Toona Febrifuga Roem
6 Phèp (Tuyªn Quang)
7 Rµng rµng mÝt ormosia balansae Drake
8 Th«i chanh Marlea begoniaefolia
9 Th«i ba Alangium sinensis Rehd
10 Tr¸m c¹nh Canarium sp
11 Tr¸m ®en Canarium nigrum Engi
12 Tr©m Syzygium brachyatum Miq.
13 V¹ng trøng Endospermum sinensis Benth
14 M¹y thï lô Schima wallichii chãiy
15 Muång tr¾ng Cassia sp
B
16 Rµng rµng hom ormosia sp
17 Tr¸m tr¾ng Canarium album Roeusch
18 Trót (Hµ TÜnh)
C
19 Th«ng vµng Podocarpus imbricatus BI
20 Re ®á Cinnamomum tetragonum A. Chev
21 S¨ng tr¾ng

Nhãm VI
A
1 §a -
2 G¨ng Randia sp
3 Lai nhµ Aleurites moluccana (Linn) Willd
4 M¾c niÕng Eberhardtia tonkinensis H. Lee
5 M¸u chã l¸ to Knema conferta Warbg
6 Nóc n¸c oroxylum indicum (Linn) Vent.
7 S¨ng vi -
8 Sung vÌ Ficus sp
9 Thanh thÊt Ailanthus malabarica DC.
B
10 §ång ®en Mallotus sp
11 Re tanh -
C
12 Sung Ficus sp
13 C¬i Pterocarya tonkinensis Dode
14 D©u gia xoan Allcspondias lakonensis (Pierre) Stapf
15 Gßn Ceiba pentandra (Linn) Gaertn
16 Re h¬ng l¸ bÐ Cinnamomum albiflorum Nees
17 S¨ng m¸u Knema sp
18 Bóng Tetrameles nudiflora R. Br.
19 Hu Mallotus sp

Ghi chó:
Mçi nhãm chia thµnh ba phÇn A, B vµ C ®Ó ph©n biÖt møc ®é chÝnh
x¸c cña sè liÖu, phÇn trªn chÝnh x¸c h¬n phÇn díi.
Phô lôc 10.7
Danh môc c¸c tiªu chuÈn cña VN vÒ thÝ nghiÖm c¬ ®Êt

TCVN 683-79 §Êt cho x©y dùng. LÊy, bao gãi, vËn chuyÓn vµ b¶o
qu¶n mÉu
TCVN 4195-86 §Êt cho x©y dùng.
Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi lîng riªng trong phßng thÝ
nghiÖm
TCVN 4196-86 §Êt cho x©y dùng
Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é Èm vµ ®é hót Èm trong
phßng thÝ nghiÖm
TVCN 4196-86 §Êt cho x©y dùng
Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n dÎo vµ giíi h¹n ch¶y trong
phßng thÝ nghiÖm
TVCN 4198-86 §Êt cho x©y dùng
Ph ¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t trong phßng
thÝ nghiÖm
TVCN 4199-86 §Êt cho x©y dùng
Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh søc sèng c¾t trªn m¸y c¾t
ph¼ng trong phßng thÝ nghiÖm
TVCN 4200-86 §Êt cho x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tÝnh nÐn lón
trong ®iÒu kiÖn
kh«ng në h«ngtrong phßng thÝ nghiÖm.
TVCN 4201-86 §Êt cho x©y dùng.
Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é chÆt tiªu chuÈn trong
phßng thÝ nghiÖm.
TVCN 4201-86 §Êt cho x©y dùng.
Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi lîng thÓ tÝch trong phßng
thÝ nghiÖm.
20 TCN 74-87 §Êt cho x©y dùng
Ph¬ng ph¸p chØnh lý, thèng kª c¸c kÕt qu¶, x¸c
®Þnh c¸c ®Æc trng.
Ch¬ng 11: Phßng chèng ch¸y

Môc tiªu
C¸c quy ®Þnh trong ch¬ng nµy nh»m:
1) B¶o ®¶m an toµn cho nghêi ë trong c«ng tr×nh khi xÈy ra ch¸y.
2) T¹o ®iÒu kiÖn an toµn, thuËn lîi, hiÖu qu¶ cho c¸c ho¹t ®éng ch÷a
ch¸y,cøu n¹n.
3) H¹n chÕ t¸c h¹i cña ®¸m ch¸y ®èi víi c¸c c«ng tr×nh l©n cËn vµ m«i tr-
êng xung quanh.

§iÒu 11.1. Quy ®Þnh chung vÒ phßng chèng ch¸y cho c«ng
tr×nh
11.1.1. Mäi c«ng tr×nh ®Òu ph¶i ®îc ®¶m b¶o an toµn vÒ
phßng chèng ch¸y, bao gåm nh÷ng yªu cÇu vÒ:
a) TÝnh chÞu löa cña kÕt cÊu
b) Ng¨n c¸ch ch¸y
c) Tho¸t n¹n
d) Trang thiÕt bÞ b¸o ch¸y
Ghi chó:
C¸c yªu cÇu cô thÓ vÒ tÝnh chÞu löa, ng¨n c¸ch ch¸y, tho¸t n¹n, trang
thiÕt bÞ b¸o ch¸y, ch÷a ch¸y ®îc quy ®Þnh ë c¸c môc 11.4.1, 11.5.1,
11.6.1, 11.7.1,.11.8.1 vµ 11.9.1.
11.1.2. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã nguy c¬ ch¸y næ cao, hoÆc cã ®«ng
ngêi ë bªn trong, hoÆc cã quy m« lín, khi thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt thiÕt
kÕ ph¶i cã v¨n b¶n chÊp thuËn vÒ an toµn phßng chèng ch¸y cña c¬
quan phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cã thÈm quyÒn.
§iÒu 11.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
11.2.1. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ phï hîp víi tiªu chuÈn VN díi ®©y sÏ ®îc
chÊp thuËn lµ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ phßng chèng ch¸y.
• TCVN 2622-95 “Phßng ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh - Yªu cÇu
thiÕt kÕ”
Ghi chó:
Nh÷ng ®iÒu quan träng trong TCVN nªu trªn ®îc trÝch dÉn trong phÇn
gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn cña c¸c ®iÒu tõ 11.3 tíi 11.9 díi ®©y
11.2.2. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ an toµn ch¸y
nh nhµ cao trªn 10 tÇng, trô së c¬ quan quan träng, kh¸ch s¹n quèc tÕ
ph¶i ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p, tiªu chuÈn thiÕt kÕ, trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn
®¹t tr×nh ®é quèc tÕ.
Ghi chó:
Mét sè yªu cÇu phßng chèng ch¸y theo tiªu chuÈn quèc tÕ ®îc nªu ë
phô lôc 11.3
§iÒu 11.3. Ph©n nhãm c«ng tr×nh theo yªu cÇu phßng chèng
ch¸y
Theo yªu cÇu phßng chèng ch¸y, c¸c c«ng tr×nh ®îc ph©n nhãm nh
trong b¶ng 11.3.1.
B¶ng 11.3.1 - Ph©n nhãm c«ng tr×nh theo yªu cÇu phßng
chèng ch¸y

Chøc n¨ng cña c«ng §Æc ®iÓm c«ng tr×nh Nhãm


tr×nh
Nhµ ë: 1a
- nhµ ë riªng biÖt
- nhµ ë tËp thÓ, chung 1b
c
- kh¸ch s¹n, nhµ trä 1c
C«ng tr×nh th¬ng 2
nghiÖp:
chî, cöa hµng, nhµ ¨n
C«ng tr×nh v¨n ho¸: Díi 300 chç 3a
nhµ h¸t, nhµ v¨n ho¸ 300 - 800 3b
héi trêng, r¹p chiÕu Trªn 800 3c
bãng
C«ng tr×nh Y tÕ: tíi 50 giêng 4a
bÖnh viÖn, nhµ hé sinh trªn 50 giêng 4b
phßng kh¸m, nhµ an d-
ìng
Trêng häc Trêng mÉu gi¸o, nhµ trÎ 5a
Trêng phæ th«ng, chuyªn nghiÖp, 5b
®¹i häc, dËy nghÒ
V¨n phßng, trô së 6
Nhµ s¶n xuÊt, nhµ kho Sö dông hoÆc chøa c¸c chÊt cã
møc
®é nguy hiÓm ch¸y næ nh sau (1)
:
Nguy hiÓm ch¸y næ 7A
Nguy hiÓm ch¸y næ 7B
Nguy hiÓm ch¸y 7C
Kh«ng nguy hiÓm ch¸y trong tr¹ng 7D
th¸i nãng
Kh«ng nguy hiÓm ch¸y trong tr¹ng 7E
th¸i nguéi
Nguy hiÓm næ 7F

Ghi chó:
(1) Ph©n h¹ng møc ®é nguy hiÓm ch¸y, næ ®îc quy ®Þnh trong b¶ng
11.3.2
B¶ng 11.3.2 - Ph©n h¹ng nhµ s¶n xuÊt, nhµ kho theo møc ®é
nguy hiÓm ch¸y, næ

Nhãm nhµ H¹ng s¶n §Æc tÝnh cña c¸c chÊt vµ vËt liÖu cã trong
s¶n xuÊt xuÊt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
nhµ kho
1) Khi c¸c chÊt láng vµ chÊt khÝ díi ®©y, cã
thÓ hîp thµnh hçn hîp næ cã thÓ tÝch qu¸ 5%
A: thÓ tÝch kh«ng khÝ trong phßng.
7A Nguy a) c¸c chÊt khÝ ch¸y cã giíi h¹n díi cña nång
hiÓm ®é ch¸y næ nhá h¬n hoÆc b»ng 10% thÓ
ch¸y næ tÝch kh«ng khÝ.
b) c¸c chÊt láng víi nhiÖt ®é bïng ch¸y nhá
h¬n 280C.
2) c¸c chÊt cã thÓ næ vµ ch¸y khi t¸c dông víi
nhau, hoÆc víi níc hoÆc víi «xy trong kh«ng
khÝ.
Khi c¸c chÊt láng, chÊt khÝ, bôi, x¬ díi ®©y,
cã thÓ t¹o thµnh hçn hîp dÔ næ cã thÓ tÝch
qu¸ 5% thÓ tÝch kh«ng khÝ trong phßng:
B: a) c¸c chÊt khÝ ch¸y cã giíi h¹n díi cña nång
7B Nguy ®é næ lín h¬n 10% thÓ tÝch kh«ng khÝ.
hiÓm b) c¸c chÊt láng víi nhiÖt ®é bèc ch¸y tõ 28
ch¸y næ ®Õn 610C;
c) c¸c chÊt láng trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®-
îc lµm nãng ®Õn nhiÖt ®é b»ng vµ cao h¬n
nhiÖt ®é bïng ch¸y.
d) c¸c bôi hoÆc x¬ ch¸y cã giíi h¹n díi cña
nång ®é næ b»ng hoÆc nhá h¬n 65 g/m3.
1) C¸c lo¹i chÊt láng víi nhiÖt ®é bïng ch¸y
cao h¬n 610C;
7C C: 2) bôi hay x¬ ch¸y víi giíi h¹n díi cña nång ®é
Nguy næ lín h¬n 65g/ cm3;
hiÓm 3) c¸c chÊt vµ vËt liÖu r¾n cã thÓ ch¸y;
ch¸y 4) c¸c chÊt chØ cã thÓ xÈy ra ch¸y khi t¸c
dông víi níc, kh«ng khÝ hay t¸c dông víi nhau.
D: 1) C¸c chÊt vµ vËt liÖu kh«ng ch¸y ë tr¹ng
Kh«ng th¸i nãng, nãng ®á hoÆc nãng ch¶y, mµ qu¸
7D nguy tr×nh gia c«ng cã kÌm theo viÖc sinh bøc x¹
hiÓm nhiÖt, ph¸t tia löa vµ ngän löa;
ch¸y 2) c¸c chÊt r¾n láng vµ khÝ ®îc ®èt ch¸y
trong hay sö dông lµm nhiªn liÖu.
tr¹ng th¸i
nãng
7E E:
Kh«ng C¸c chÊt vµ vËt liÖu kh«ng ch¸y ë tr¹ng th¸i
nguy nguéi.
hiÓm
ch¸y
trong
tr¹ng th¸i
nguéi
1) C¸c khÝ dÔ ch¸y kh«ng qua pha láng,
2) bôi cã nguy hiÓm næ víi sè lîng cã thÓ t¹o
7F F: nªn hçn hîp dÔ næ cã thÓ tÝch vît qu¸ 5%
Nguy thÓ tÝch kh«ng khÝ trong phßng mµ ë ®ã
hiÓm theo ®iÒu kiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ chØ cã
ch¸y næ thÓ x¶y ra næ (kh«ng kÌm theo ch¸y)
3) c¸c chÊt cã thÓ næ (kh«ng kÌm theo ch¸y)
khi t¸c dông víi nhau hoÆc víi níc, «xy cña
kh«ng khÝ.
§iÒu 11.4. TÝnh chÞu löa cña c«ng tr×nh
11.4.1. Yªu cÇu vÒ tÝnh chÞu löa cña c«ng tr×nh
11.4.1.1. Khi x¶y ra ch¸y, kÕt cÊu cña c«ng tr×nh ph¶i duy tr× sù æn
®Þnh l©u h¬n thêi gian quy ®Þnh, ®ñ ®Ó tho¸t n¹n, cøu hé vµ ch÷a
ch¸y.
11.4.1.2. Yªu cÇu chÞu löa nªu t¹i môc 11.4.1.1. trªn ®îc thÓ hiÖn qua
c¸c yªu cÇu díi ®©y:
a) BËc chÞu löa cña c«ng tr×nh ph¶i phï hîp víi chøc n¨ng, quy m« vµ
møc ®é nguy hiÓm vÒ ch¸y næ cña nã.
b) C¸c bé phËn kÕt cÊu cña c«ng tr×nh ph¶i:
i) cã thêi h¹n chÞu löa phï hîp víi bËc chÞu löa cña c«ng tr×nh vµ
chøc n¨ng cña bé phËn kÕt cÊu ®ã vµ
ii) thêi h¹n chÞu löa cña c¸c bé phËn kÕt cÊu chÞu lùc ph¶i kh«ng
thÊp h¬n thêi h¹n chÞu löa cña c¸c kÕt cÊu cña chóng gi÷, ®ì.
iii) sù sôp ®æ cña c¸c kÕt cÊu cã thêi h¹n chÞu löa thÊp h¬n
kh«ng ®îc kÐo theo sù sôp ®æ cña c¸c kÕt cÊu cã thêi h¹n chÞu
löa cao h¬n.
11.4.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp nhËn
11.4.2.1. C¸c bËc chÞu löa cña c«ng tr×nh
BËc chÞu löa cña c«ng tr×nh ®îc ph©n thµnh 5 bËc theo thêi h¹n chÞu
löa cña c¸c bé phËn kÕt cÊu nh sau (b¶ng 11.4.1)
B¶ng 11.4.1. BËc chÞu löa cña c«ng tr×nh

Bé phËn kÕt cÊu Thêi h¹n chÞu löa cña bé phËn kÕt cÊu (phót)
I II II IV V
Cét, têng chÞu lùc, t- 150 120 120 30 -
êng buång thang
CÊu kiÖn chÞu lùc cña 60 45 45 15 -
sµn
CÊu kiÖn chÞu lùc cña 30 15 - - -
m¸i
Têng bao che, têng 30 15 15 15 -
ng¨n
CÇu thang 60 60 60 15
Ghi chó:
(1) BËc chÞu löa cña mét sè ng«i nhµ thêng gÆp ®îc nªu ë phô lôc
11.1.
(2) Thêi h¹n chÞu löa ®îc x¸c ®Þnh theo:
a) thö nghiÖm theo tiªu chuÈn quèc tÕ; hoÆc
b) chÊp nhËn kÕt qu¶ thö nghiÖm cña c¸c phßng thÝ nghiÖm ®¹t
chuÈn mùc quèc tÕ.
(3) Thêi h¹n chÞu löa cña mét sè kÕt cÊu thêng gÆp ®îc nªu t¹i phô lôc
11.2.
11.4.2.2. Sè tÇng tèi ®a øng víi bËc chÞu löa cña c«ng tr×nh
Sè tÇng tèi ®a ®îc phÐp cña c«ng tr×nh øng víi bËc chÞu löa vµ chøc
n¨ng, quy m« cña nã ®îc quy ®Þnh ë b¶ng 11.4.2.
B¶ng 11.4.2. Sè tÇng tèi ®a cña c«ng tr×nh øng víi bËc chÞu
löa

C«ng tr×nh Nhã Sè tÇng tèi ®a øng víi bËc chÞu löa:
m I II III IV V
C«ng tr×nh th¬ng 2 3 2 1
nghiÖp
C«ng tr×nh v¨n hãa
- díi 300 chç 3a 1 1
- 300 - 800 3b 2
- trªn 800 chç 3c KQ§
C«ng tr×nh y tÕ
- díi 50 giêng 4a KQ§ 1 1
- trªn 50 giêng 4b KQ§ 2
Nhµ trÎ, mÉu gi¸o 5a
- tíi 50 trÎ 1 1
- trªn 50 trÎ 2 2
Nhµ häc 5b
- díi 360 chç 1 1
- 360 – 720 chç 2
- trªn 720 chç 4
7A 6 6
7B 6 6
Nhµ s¶n xuÊt, nhµ 7C KQ§ KQ§ 3 1 1
kho 7D KQ§ KQ§ 3 1 1
7E KQ§ KQ§ 3 1 1
7F c¸c cÊu kiÖn chÞu lùc ph¶i lµ vËt liÖu
kh«ng ch¸y
Ghi chó: Gi¶i thÝch ký hiÖu: KQ§ lµ kh«ng quy ®Þnh.
§iÒu 11.5. Ng¨n c¸ch ch¸y
11.5.1. Yªu cÇu ng¨n c¸ch ch¸y
11.5.1.1. C«ng tr×nh ph¶i ®îc thiÕt kÕ, x©y dùng sao cho khi cã
ch¸y, ph¶i c¸ch ly ®îc löa, khãi kh«ng ®Ó lan réng theo chiÒu ngang
vµ chiÒu ®øng sang c¸c kh«ng gian kh¸c bªn trong nhµ hoÆc sang c¸c
ng«i nhµ xung quanh, trong thêi h¹n quy ®Þnh nh»m ®¶m b¶o:
a) Mäi ngêi trong nhµ cã ®ñ thêi gian tho¸t tíi n¬i an toµn kh«ng bÞ
khã kh¨n, nguy hiÓm do löa, khãi.
b) Lùc lîng ch÷a ch¸y tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cøu ch÷a ®îc thuËn lîi,
an toµn.
c) C¸c ng«i nhµ, c«ng tr×nh xung quanh kh«ng bÞ h h¹i.
d) §èi víi nhµ cã chøa hoÆc sö dông chÊt ®éc h¹i, kh«ng tho¸t c¸c chÊt
®éc nµy ra xung quanh khi bÞ ch¸y.
11.5.1.2. Ph©n khoang ch¸y
§Ó ng¨n c¸ch ch¸y, c«ng tr×nh ®îc ph©n thµnh c¸c khoang ch¸y, ng¨n
c¸ch nhau b»ng kÕt cÊu ng¨n ch¸y víi diÖn tÝch khoang ch¸y phï hîp víi
chøc n¨ng sö dông, nguy hiÓm ch¸y, bËc chÞu löa, sè tÇng cao cña
ng«i nhµ vµ viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng sprinkler.
11.5.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn
11.5.2.1. DiÖn tÝch sµn tèi ®a cña mét khoang ch¸y
DiÖn tÝch sµn tèi ®a Fmax cña mét khoang ch¸y cña ng«i nhµ ®îc quy
®Þnh ë b¶ng 11.5.1.
B¶ng 11.5.1. DiÖn tÝch sµn tèi ®a Fmax (m2) cña mét khoang
ch¸y

Lo¹i nhµ Sè Nhãm BËc chÞu löa Ghi chó


tÇng nhµ I II III IV V
Nhµ d©n dông DiÖn
Nhµ ë, bÊt kú 1, 2, 3, 2200 1800 tÝch Fmax
nhµ c«ng 1 4, 5, 6 1400 1000 ®îc:
céng 2 1000 800 - t¨ng
Nhµ s¶n xuÊt 100%
H¹ng A, B nÕu cã
kh«ng 7A KQ§ KQ§ ch÷a
ph¶i 7B ch¸y tù
ngµnh ®éng
ho¸ chÊt, (Sprinkle
dÇu khÝ )
H¹ng A, 1 7A KQ§ KQ§ - t¨ng
thuéc 2 KQ§ 5.20 25%
ho¸ chÊt, ≥3 KQ§ 0 nÕu cã
dÇu khÝ 3.50 thiÕt bÞ
0 b¸o ch¸y
tù ®éng
H¹ng B, 1 7B KQ§ KQ§
thuéc 2 KQ§ 10.4
ho¸ chÊt, ≥3 KQ§ 00
dÇu khÝ 7.80
0
H¹ng C 1 7C KQ§ KQ§ 5.20 2.60 1.20
2 KQ§ KQ§ 0 0 0
≥3 KQ§ 3.50
0
2.60
0
H¹ng D 1 7D KQ§ KQ§ 6.50 3.50 1.50
2 KQ§ KQ§ 0 0 0
≥3 KQ§ KQ§ 3.50
0
2.50
0
H¹ng E 1 7E KQ§ KQ§ 7.80 3.50 2.60
2 KQ§ KQ§ 0 0 0
≥3 KQ§ KQ§ 6.50
0
3.50
0
H¹ng F 7F KQ§
Ghi chó: Gi¶i thÝch ký hiÖu: KQ§ lµ kh«ng quy ®Þnh diÖn tÝch khoang
ch¸y.
11.5.2.2. Thêi h¹n chÞu löa cña c¸c kÕt cÊu ng¨n ch¸y
C¸c bé phËn cña kÕt cÊu ng¨n ch¸y ph¶i lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y
víi thêi h¹n chÞu löa tèi thiÓu nh quy ®Þnh trong b¶ng 11.5.2.
B¶ng 11.5.2. Thêi h¹n chÞu löa tèi thiÓu cña c¸c bé phËn ng¨n
ch¸y

Bé phËn ng¨n ch¸y Thêi h¹n chÞu löa tèi thiÓu


(phót)
- Têng ng¨n ch¸y 150
- Cöa ®i, cöa sæ ë têng ng¨n ch¸y 70
- V¸ch ng¨n ch¸y 45
- Cöa ®i, cöa sæ ë v¸ch ng¨n ch¸y. 40
- Cöa ng¨n ch¸y ë phßng ®Öm trong c¸c 40
nhµ s¶n xuÊt h¹ng A, B, C.
- Cöa vµo tÇng hÇm trÇn, cöa m¸i chèng
ch¸y.
Sµn chèng ch¸y trong nhµ cã bËc chÞu löa
lµ: 60
- bËc I 45
- bËc II, III, IV
11.5.3. CÊu t¹o têng ng¨n ch¸y
Têng ng¨n ch¸y ph¶i:
a) ®îc x©y tõ mãng hay dÇm mãng ®Õn hÕt chiÒu cao cña ng«i nhµ,
c¾t qua tÊt c¶ c¸c cÊu tróc vµ vît cao h¬n mÆt m¸i Ýt nhÊt mét
®o¹n nh sau:

VËt liÖu cña c¸c bé phËn m¸i vµ §é vît cao h¬n m¸i cña têng ng¨n
tÇng hÇm m¸i ch¸y
cã mét bé phËn lµ dÔ ch¸y 60 cm
cã mét bé phËn lµ khã ch¸y 30 cm
toµn bé m¸i lµ kh«ng ch¸y 0
Ghi chó: Cho phÐp ®Æt têng ng¨n ch¸y trùc tiÕp lªn kÕt cÊu khung
nhµ víi ®iÒu kiÖn thêi h¹n chÞu löa cña phÇn khung tiÕp gi¸p víi têng
ng¨n ch¸y kh«ng ®îc thÊp h¬n thêi h¹n chÞu löa cña têng ng¨n ch¸y.
b) c¾t qua c¸c têng ngoµi vµ nh« ra khái mÆt têng Ýt nhÊt 30cm nÕu
têng ngoµi ®îc lµm b»ng vËt liÖu dÔ ch¸y hoÆc khã ch¸y vµ ®îc
phÐp kh«ng nh« ra mÆt têng ngoµi nÕu têng ngoµi ®îc lµm b»ng
vËt liÖu kh«ng ch¸y.
c) ®¶m b¶o ®é bÒn v÷ng khi cã sù ph¸ huû tõ mét phÝa do ch¸y cña
sµn, m¸i hay c¸c kÕt cÊu kh¸c.
11.5.2.4. C¸c bé phËn trªn têng ng¨n ch¸y
a) Lç cöa bè trÝ trªn mÆt têng tiÕp gi¸p víi têng ng¨n ch¸y ph¶i c¸ch
chç giao nhau gi÷a 2 têng nµy theo chiÒu ngang Ýt nhÊt 4m vµ c¸nh
cöa ph¶i cã thêi h¹n chÞu löa Ýt nhÊt 45 phót.
b) Trong têng ng¨n ch¸y, cho phÐp bè trÝ c¸c ®êng èng dÉn khãi,
th«ng giã.
Chç tiÕp gi¸p gi÷a têng vµ ®êng èng ph¶i ®îc bÞt kÝn b»ng v÷a vµ
thêi h¹n chÞu löa cña têng ë chç ®Æt èng kh«ng díi 150 phót.
11.5.2.5. CÊu t¹o sµn ng¨n ch¸y
Sµn ng¨n ch¸y ph¶i:
a) ®îc g¾n kÝn víi têng ngoµi lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y.
b) hoÆc c¾t qua têng vµ phÇn l¾p kÝnh khi têng ngoµi cña ng«i nhµ
cã kh¶ n¨ng lan truyÒn ch¸y.
11.5.2.6. Lç më
a) Trong c¸c bé phËn ng¨n ch¸y, ®îc phÐp ®Æt c¸c lo¹i cöa ng¨n ch¸y
(cöa ®i, cöa sæ, cæng, lç cöa) vµ van ng¨n ch¸y.
b) DiÖn tÝch chung cña c¸c lo¹i cöa vµ lç trong bé phËn ng¨n ch¸y
kh«ng vît qu¸ 25% diÖn tÝch cña bé phËn ®ã.
c) Cöa ®i vµ cæng ng¨n ch¸y ph¶i lµ lo¹i tù ®éng ®ãng kÝn, cöa sæ
ng¨n ch¸y ph¶i lµ lo¹i kh«ng tù më.
11.5.2.7. Ng¨n ch¸y trong kªnh, giÕng
a) Kh«ng ®îc phÐp ®Æt c¸c ®êng èng, c¸c kªnh giÕng ®Ó vËn
chuyÓn c¸c chÊt ch¸y (ë mäi thÓ khÝ, láng, r¾n còng nh bôi) vµ c¸c
vËt liÖu dÔ ch¸y ®i qua têng, sµn vµ vïng ng¨n ch¸y.
b) C¸c ®êng èng, kªnh, giÕng vËn chuyÓn c¸c chÊt vµ vËt liÖu (ngo¹i
trõ èng dÉn níc, h¬i níc), khi c¾t qua têng, sµn vµ vïng ng¨n ch¸y,
ph¶i ®Æt c¸c thiÕt bÞ tù ®éng ng¨n chÆn sù lan truyÒn ch¸y trong
c¸c kªnh giÕng vµ ®êng èng khi cã ch¸y.
c) C¸c cÊu tróc bao quanh giÕng thang vµ phßng ®Æt m¸y cña thang
m¸y, c¸c kªnh, giÕng, hèc têng ®Ó ®Æt c¸c ®êng èng dÉn ph¶i
®¶m b¶o yªu cÇu cña têng, v¸ch vµ sµn ng¨n ch¸y víi giíi h¹n chÞu
löa kh«ng Ýt h¬n 100 phót.
Khi kh«ng cã kh¶ n¨ng l¾p ®Æt têng bao cña giÕng thang m¸y c¸c
cöa ng¨n ch¸y, ph¶i ®Æt s¶nh ®Öm víi c¸c v¸ch ng¨n cã thêi h¹n chÞu
löa 45 phót.
11.5.2.8. Ng¨n ch¸y trong phßng ®iÖn m¸y, phßng trùc ch¸y
Ph¶i ng¨n c¸ch c¸c phßng ®iÖn, m¸y, phßng trùc ch¸y bªn trong nhµ víi
c¸c khu vùc kh¸c b»ng têng ng¨n ch¸y, sµn ng¨n ch¸y cã thêi h¹n chÞu
löa 120 phót vµ bè trÝ lèi ®i trùc tiÕp tõ c¸c phßng nµy ra ngoµi nhµ.

§iÒu 11.6. Tho¸t n¹n


11.6.1. Yªu cÇu vÒ tho¸t n¹n
11.6.1.1. Mäi ng«i nhµ ®Òu ph¶i cã lèi tho¸t n¹n ®ñ ®¶m b¶o:
a) Mäi ngêi trong nhµ khi cã ch¸y cã thÓ dÔ dµng tho¸t ra n¬i an
toµn .
b) Lùc lîng ch÷a ch¸y tiÕn hµnh c«ng t¸c cøu ch÷a ®îc thuËn lîi.
11.6.1.2. Sè lîng lèi tho¸t vµ kho¶ng c¸ch tõ n¬i tËp trung ngêi
tíi lèi tho¸t ph¶i phï hîp víi:
a) møc ®é nguy hiÓm ch¸y cña c«ng tr×nh
(nhãm nhµ theo ph©n lo¹i vÒ phßng chèng ch¸y)
b) chiÒu cao vµ bËc chÞu löa cña c«ng tr×nh
c) hÖ thèng b¸o vµ ch÷a ch¸y ®îc l¾p ®Æt trong nhµ.
11.6.1.3. C¸c lèi tho¸t n¹n ph¶i:
a) §îc bè trÝ hîp lý, ph©n t¸n vµ cã chiÒu dµi, chiÒu réng phï hîp ®Ó
®¶m b¶o tho¸t ngêi nhanh chãng vµ an toµn.
b) Sö dông an toµn vµ thuËn tiÖn, kh«ng cã vËt c¶n qu¸ tr×nh tho¸t
n¹n.
c) DÔ t×m thÊy, ®îc chØ dÉn b»ng c¸c biÓn b¸o, chØ dÉn vµ trong tr-
êng hîp cÇn thiÕt b»ng c¶ hÖ thèng ©m thanh.
d) §¶m b¶o yªu cÇu th«ng giã, chiÕu s¸ng.
11.6.1.4. BiÓn b¸o, chØ dÉn lèi tho¸t n¹n ph¶i:
a) DÔ t×m thÊy ë n¬i cÇn thiÕt ®Ó mäi ngêi ®Òu biÕt c¸ch ®èi phã
víi nguy hiÓm.
b) §äc dÔ hiÓu chØ râ lèi tho¸t vµ híng dÉn mäi ngêi tíi n¬i an toµn.
c) VÉn ®îc nh×n thÊy vµ ®äc râ ngay c¶ khi bÞ mÊt ®iÖn ë hÖ thèng
chiÕu s¸ng chÝnh.
11.6.1.5. ChiÕu s¸ng khÈn cÊp
Trªn suèt ®êng tho¸t n¹n ph¶i duy tr× cêng ®é chiÕu s¸ng Ýt nhÊt
lµ 1 lux t¹i cao ®é sµn nhµ trong thêi gian b»ng 1,5 thêi gian cÇn
thiÕt cho mäi ngêi trong nhµ s¬ t¸n tíi n¬i an toµn.
11.6.1.6. Khèng chÕ khãi
a) Ph¶i ®¶m b¶o khãi do ch¸y sinh ra kh«ng lµm ¶nh hëng tíi toµn bé
lèi tho¸t, cho ®Õn n¬i an toµn.
b) Trêng hîp sö dông hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ th«ng giã c¬
khÝ th× ph¶i chó ý l¾p ®Æt sao cho khi cã ch¸y kh«ng g©y ra sù lu
th«ng khãi vµ löa trong khoang ch¸y.
11.6.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn
11.6.2.1. Sè lîng lèi tho¸t vµ kho¶ng c¸ch tíi lèi tho¸t
a) Sè lîng lèi tho¸t ph¶i kh«ng nhá h¬n 2 trõ c¸c ng«i nhµ thuéc nhãm
1a. Trong mét sè trêng hîp cã thÓ cho phÐp chØ cã mét lèi tho¸t
nÕu cã hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng sprinkle.
b) Kho¶ng c¸ch tèi ®a tíi lèi tho¸t ®îc quy ®Þnh ë b¶ng 11.6.1 vµ
b¶ng 11.6.2
B¶ng 11.6.1. Kho¶ng c¸ch tèi ®a tõ n¬i tËp trung ngêi tíi lèi
tho¸t n¹n gÇn nhÊt trong c¸c nhµ d©n dông, nhµ phô trî xÝ
nghiÖp (m)

Lo¹i nhµ nhã Tõ c¨n phßng gi÷a 2 lèi Tõ c¨n phßng cã lèi
m tho¸t víi bËc chÞu löa vµo hµnh lang gi÷a
nhµ hay hµnh lang côt
I & II III IV V I& III IV V
II
1. Nhµ ë 1b, 40 30 25 20 25 20 15 10
tËp thÓ 1c
2. C«ng
tr×nh
c«ng céng 4 30 25 20 15
: 25 15 12 10
- BÖnh viÖn 5a 20 15 12 10
- Nhµ trÎ, 40 30 25 20
mÉu gi¸o
- Lo¹i kh¸c
3. Nhµ 50 30 25 20
phô trî xÝ
nghiÖp

B¶ng 11.6.2. Kho¶ng c¸ch tèi ®a tõ chç lµm viÖc tíi lèi tho¸t n¹n
gÇn
nhÊt trong nhµ s¶n xuÊt (m)

§Æc ®iÓm nhµ Nhãm Kho¶ng c¸ch tèi ®a øng víi bËc chÞu
s¶n xuÊt löa
H¹ng sè tÇng I hoÆc II III IV V
H¹ng A 1 7A 50
≥2 40
H¹ng B 1 7B 100
≥2 75
H¹ng C 1 7C 80 50 50
2 60 30 -
≥3 kh«ng 60 - -
H¹ng D 1 7D quy 100 50 50
2 ®Þnh 60 40 -
≥3 60 - -
H¹ng E 1 7E 100 60 50
2 75 50 40
≥3 75 - -
H¹ng F 1 7F 100m
2 80m
≥ 3 75m
Ghi chó: §èi víi phßng cã lèi vµo hµnh lang côt th× kho¶ng c¸ch tõ cöa
®i cña phßng tíi lèi tho¸t trùc tiÕp ra ngoµi, vµo tiÒn s¶nh hay buång
thang kh«ng qu¸ 25m.
11.6.2.2. ChiÒu réng lèi tho¸t n¹n
a) ChiÒu réng tèi thiÓu cña lèi tho¸t n¹n
ChiÒu réng th«ng thuû tèi thiÓu cña lèi tho¸t n¹n ®îc quy ®Þnh trong
b¶ng 11.6.3.
B¶ng 11.6.3. ChiÒu réng th«ng thuû tèi thiÓu cña lèi tho¸t n¹n

Lèi tho¸t n¹n ChiÒu réng Ghi chó


th«ng thñy tèi
thiÒu (m)
Lèi ®i 1 ChiÒu réng lèi ®i ®Õn chç lµm viÖc
biÖt lËp ®îc phÐp gi¶m ®Õn 0,7m.
Hµnh lang 1,4 - Trong nhµ ë:
®îc phÐp gi¶m ®Õn 1,20 m khi
chiÒu dµi ®o¹n hµnh lang th¼ng
kh«ng lín qu¸ 40 m.
- Trong kh¸ch s¹n, trêng häc:
chiÒu réng hµnh lang gi÷a ph¶i
kh«ng nhá h¬n 1,60m.
Cöa ®i 0,8
VÕ thang 1,05 - Gi÷a c¸c vÕ thang song song ph¶i
cã khe hë hÑp nhÊt lµ 100 mm.
- ChiÒu réng vÕ thang, chiÕu nghØ
vµo tÇng hÇm, tÇng gi¸p m¸i vµ cÇu
thang tho¸t n¹n dïng cho kh«ng qu¸
60 ngêi ®îc phÐp gi¶m 0,90m.
ChiÕu nghØ B»ng chiÒu - ChiÒu réng chiÕu nghØ cÇu thang
cÇu thamg réng vÕ thang trong c¸c bÖnh viÖn, nhµ hé sinh
kh«ng ®îc nhá h¬n 1,90m.
- ChiÒu réng chiÕu nghØ tríc lèi vµo
thang m¸y cã cöa më ®Èy ngang
kh«ng ®îc nhá h¬n 1,60m.
Thang ch÷a 0,7 Ph¶i cã tay vÞn vµ ®é dèc kh«ng
ch¸y bªn ngoµi, qu¸ 60 ®é, vµ ®¶m b¶o tiÕp ®Êt
dïng lµm lèi dÔ dµng, an toµn.
tho¸t thø hai
b) chiÒu réng tæng céng cña cöa tho¸t n¹n, cña vÕ thang hay lèi ®i
trªn ®êng tho¸t n¹n trong nhµ c«ng céng, nhµ s¶n xuÊt ph¶i tÝnh víi
sè ngêi ë tÇng ®«ng nhÊt (kh«ng kÓ tÇng 1) theo chØ tiªu quy
®Þnh ë b¶ng 10.6.4.
B¶ng 10.6.4. ChØ tiªu chiÒu réng tæng céng cña cöa tho¸t n¹n,
cña vÕ thang hay lèi ®i trªn ®êng tho¸t n¹n trong nhµ c«ng
céng, nhµ s¶n xuÊt.

Lo¹i nhµ ChiÒu réng tèi thiÓu m réng/ 100


ngêi
Nhµ c«ng céng, nhµ s¶n xuÊt
- nhµ tíi 2 tÇng 0,8
- nhµ trªn 2 tÇng 1,0
Phßng kh¸n gi¶:
- bËc chÞu löa I, II 0,55
- bËc chÞu löa III, IV, V 0,8
c) chiÒu réng tÝnh to¸n cña lèi tho¸t n¹n lµ hµnh lang gi÷a ®îc lÊy
b»ng chiÒu réng hµnh lang trõ ®i 0,5 chiÒu réng c¸nh cöa nÕu cã
cöa më ra ë mét bªn hµnh lang hoÆc trõ ®i 1,0 chiÒu réng c¸nh
cöa nÕu cã cöa më ra ë c¶ hai phÝa hµnh lang.
11.6.2.3. chiÒu cao lèi tho¸t n¹n
ChiÒu cao th«ng thuû cña cöa ®i trªn lèi tho¸t n¹n kh«ng ®îc nhá h¬n
2m. Riªng chiÒu cao cöa vµ lèi ®i dÉn ®Õn tÇng hÇm, tÇng kü thuËt,
phßng thêng xuyªn kh«ng cã ngêi ®îc phÐp lµ 1,9m.
11.6.2.4. Bè trÝ lèi tho¸t n¹n
a) ë nh÷ng phßng hoÆc kh«ng gian ®ßi hái ph¶i cã tõ 2 lèi tho¸t n¹n
trë lªn th× c¸c lèi tho¸t ph¶i ®îc bè trÝ ph©n t¸n. Mçi ®êng tho¸t
n¹n ph¶i cã kh¶ n¨ng tho¸t n¹n b»ng nhau.
b) §èi víi nhµ s¶n xuÊt, kh«ng cho phÐp:
i) bè trÝ ®êng tho¸t n¹n ®i qua c¸c nhµ, phßng thuéc h¹ng s¶n xuÊt
A, B vµ c¸c phßng ®Öm cña chóng.
ii) ®Æt c¸c ng¨n b»ng kÝnh trªn ®êng tho¸t n¹n, trõ nhµ s¶n xuÊt
h¹ng D, E cã bËc II chÞu löa.
11.6.2.5. Trªn lèi tho¸t n¹n kh«ng cho phÐp ®Æt:
a) cÇu thang xo¸y èc, bËc thang rÎ qu¹t;
b) cöa xÕp, cöa ®Èy, cöa quay;
c) c¸c tñ têng däc hµnh lang tho¸t n¹n, trõ c¸c tñ kü thuËt vµ c¸c tñ
häng níc ch÷a ch¸y.
11.6.2.6. Buång thang tho¸t n¹n
a) Trong buång thang tho¸t n¹n kh«ng ®îc bè trÝ:
i i) c¸c phßng víi bÊt kú chøc n¨ng nµo,
ii ii) c¸c hÖ thèng ®êng èng dÉn khÝ ®èt, dÉn h¬i, dÉn chÊt láng
ch¸y vµ hÖ thèng ®iÖn, trõ hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng buång
thang vµ hµnh lang.
b) Trªn mÆt têng cña buång thang kh«ng ®îc bè trÝ:
i) bÊt kú bé phËn nµo nh« ra khái mÆt têng ë ®é cao tõ mÆt
bËc thang, mÆt chiÕu nghØ lªn tíi 2,2 m, trõ lan can, tay vÞn.
ii) c¸c lç më trªn têng, trõ cöa ®i vµ cöa sè lÊy ¸nh s¸ng, th«ng
giã.
c) ë c¸c phÇn cña mÆt têng ngoµi cöa buång thang cã thÓ l¾p tÊm
khèi thuû tinh cè ®Þnh nhng ph¶i ®Æt ë cöa sæ më ®îc víi diÖn
tÝch kh«ng nhá h¬n 1,2m2 ë mçi tÇng.
11.6.2.7. Cöa ®i trªn ®êng tho¸t n¹n
a) Cöa ®i trªn ®êng tho¸t n¹n ph¶i më xu«i chiÒu tho¸t n¹n,
b) C¸c cöa díi ®©y ph¶i dîc phÐp më vµo trong:
i) Cöa ®i ra ban c«ng, ra s©n, ra chiÕu nghØ cña cÇu thang
ngoµi trêi dïng ®Ó tho¸t n¹n.
ii) cöa ®i cña c¸c phßng thêng xuyªn kh«ng qu¸ 15 ngêi,
iii iii) cöa ®i cña c¸c kho cã diÖn tÝch kh«ng lín h¬n 200 m2,
iv iv) cöa ®i cña nhµ vÖ sinh.
c) C¸c cöa tho¸t n¹n ra ngoµi nhµ, kh«ng ®îc lµm kho¸, chèt tõ
phÝa bªn ngoµi mµ ph¶i dïng lo¹i kho¸ më ®îc tõ bªn trong vµ
kh«ng cÇn ch×a kho¸.
d) C¸c cöa dÉn vµo hµnh lang chung, vµo buång thang tho¸t n¹n
ph¶i cã thiÕt bÞ tù ®éng ®ãng kÝn.
11.6.2.8. Khèng chÕ khãi
a) HÖ thèng khèng chÕ khãi trong ng«i nhµ khi cã ch¸y ph¶i ho¹t
®éng kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn ®Ó khãi cã thÓ tho¸t ra theo ®-
êng dÉn nhÊt ®Þnh, gi¶m tèi ®a sù lan to¶ khãi ra c¸c khu vùc
kh«ng cã ch¸y vµ lèi tho¸t n¹n, b¶o ®¶m cho viÖc s¬ t¸n ra khái
nhµ vµ ho¹t ®éng ch÷a ch¸y kh«ng bÞ ¶nh hëng do khãi.
b) ViÖc khèng chÕ khãi cã thÓ ®îc thùc hiªn theo:
i) Th«ng giã tù nhiªn ®Ó tho¸t khãi, khÝ nãng qua c¸c lç cöa,
th«ng khãi.
v ii) Xö lý vµ cÊp kh«ng khÝ b»ng hÖ thèng van cã ®iÒu khiÓn,
qu¹t x¶ khãi, ®êng èng dÉn khãi.
vi iii) HÖ thèng ®iÒu ¸p, chèng khãi.
c) Lç th«ng khãi tù nhiªn ph¶i ®îc ph©n phèi ®Òu, më ra ®îc dÔ
dµng. Riªng c¸c lç ë tÇng trÖt th× ph¶i ®îc thiÕt kÕ sao cho dÔ
dµng bÞ ®Ëp vì.
d) C¸c nhµ cao tõ 10 tÇng trë lªn hµnh lang ph¶i ®îc ng¨n thµnh
tõng ®o¹n kh«ng dµi h¬n 60 m b»ng v¸ch ng¨n chèng ch¸y cã
giíi h¹n chÞu löa nhá nhÊt 15 phót. Hµnh lang, phßng ®Öm, s¶nh
ph¶i cã hÖ thèng th«ng giã vµ van tho¸t khãi tù ®éng më khi cã
ch¸y.
e) MiÖng x¶ cña qu¹t hót khãi ph¶i ®îc bè trÝ ë n¬i kh«ng g©y ra hiÖn
tîng xo¸y rèi.

§iªu 11.7. VËt liÖu trang trÝ hoµn thiÖn, c¸ch nhiÖt
VËt liÖu trang trÝ hoµn thiÖn bªn trong cña têng, trÇn, sµn vµ c¸c
bé phËn treo cña nhµ ph¶i kh«ng lµm löa ch¸y lan vµ h¹n chÕ viÖc
sinh ra khÝ ®éc, khãi, nhiÖt nãng, phï hîp víi:
a) ChiÒu dµi tho¸t n¹n.
b) Sè ngêi thêng xuyªn cã trong nhµ.
c) Nguy c¬ ch¸y.
d) Trang thiÕt bÞ chèng ch¸y.

§iÒu 11.8. HÖ thèng b¸o ch¸y


11.8.1. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng b¸o ch¸y
HÖ thèng b¸o ch¸y ph¶i:
1) Phï hîp víi c«ng n¨ng, chiÒu cao vµ diÖn tÝch sµn cña ng«i nhµ;
2) Nhanh chãng ph¸t hiÖn ch¸y vµ ph¸t tÝn hiÖu b¸o ®éng râ rµng
®Ó mäi ngêi xung quanh cã thÓ thùc hiÖn ngay c¸c gi¶i ph¸p
thÝch hîp;
3) Ho¹t ®éng tin cËy, chÝnh x¸c trong mäi trêng hîp, cô thÓ:
a) Kh«ng bÞ nhiÔu hay bÞ ¶nh hëng bëi sù cè hay hÖ thèng c¸c
trang thiÕt bÞ kh¸c;
b) Kh«ng bÞ tª liÖt mét phÇn hay toµn bé do ch¸y g©y ra tríc khi
b¸o ch¸y.
11.8.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
11.8.2.1. C¸c gi¶i ph¸p phï hîp víi tiªu chuÈn díi ®©y ®îc chÊp
thuËn lµ ®¹t yªu cÇu vÒ b¸o ch¸y
• TCVN 5738-93 “HÖ thèng b¸o ch¸y-Yªu cÇu kü thuËt”
Ghi chó: Nh÷ng yªu cÇu quy ®Þnh trong TVCN 5738-93 ®îc trÝch
dÉn trong c¸c môc tõ 11.8.2.2 tíi 11.8.2.4 díi ®©y
11.8.2.2. Tñ b¸o ch¸y trung t©m ph¶i:
a) cã dù tr÷ dung lîng sè kªnh hay vïng cña tñ kh«ng nhá h¬n 10%.
b) ®Æt ë nh÷ng n¬i lu«n cã ngêi trùc ch¸y suèt ngµy ®ªm. Trong
trêng hîp kh«ng cã ngêi trùc ch¸y suèt ngµy ®ªm, tñ b¸o ch¸y
trung t©m ph¶i truyÒn c¸c tÝn hiÖu vÒ ch¸y vµ sù cè ®Õn n¬i
cã ngêi thêng trùc suèt ngµy ®ªm vµ cã biÖn ph¸p phßng ngõa
ngêi kh«ng cã nhiÖm vô tiÕp xóc víi tñ b¸o ch¸y trung t©m.
c) cã ®iÖn tho¹i liªn l¹c trùc tiÕp víi ®éi ch÷a ch¸y hay n¬i nhËn tin
b¸o ch¸y.
d) ©m s¾c cña thiÕt bÞ b¸o ch¸y vµ tÝn hiÖu b¸o sù cè cña thiÕt
bÞ ph¶i kh¸c nhau.
e) c¸c ®Çu b¸o ch¸y tù ®éng l¾p víi tñ b¸o ch¸y trung t©m ph¶i
phï hîp víi toµn hÖ thèng vÒ ®iÖn ¸p cÊp cho ®Çu b¸o ch¸y,
d¹ng tÝn hiÖu b¸o ch¸y, ph¬ng ph¸p ph¸t hiÖn sù cè, bé phËn
kiÓm tra dêng d©y…
f) c¸c trung t©m b¸o ch¸y ph¶i ®îc tiÕp ®Êt b¶o vÖ
11.8.2.3. L¾p ®¹t hép Ên nót b¸o ch¸y ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng
quy ®Þnh díi ®©y:
a) L¾p ®Æt hép t¹i ®é cao 1,5 m tõ mÆt sµn hay mÆt ®Êt.
b) Bªn trong nhµ: bè trÝ hép däc l«i tho¸t n¹n (hµnh lang, cÇu thang,
lèi ®i l¹i) vµ nÕu cÇn thiÕt cã thÓ l¾p trong tõng phßng víi kho¶ng
c¸ch gi÷a c¸c hép kh«ng lín qu¸ 50 m.
c) Bªn ngoµi nhµ: hép nót Ên b¸o ch¸y ph¶i cã ký hiÖu râ rµng, ®Æt
c¸ch nhau kh«ng qu¸ 150 m vµ ®îc chiÕu s¸ng nh©n t¹o.
11.8.2.4. HÖ thèng b¸o ch¸y ph¶i cã nguån ¾c quy dù phßng víi
dung lîng ®¶m b¶o cho thiÕt bÞ ho¹t ®éng Ýt nhÊt lµ 24 giê ë chÕ
®é thêng trùc vµ 3 giê khi cã ch¸y.

§iÒu 11.9. HÖ thèng ch÷a ch¸y


11.9.1. Yªu cÇu chung vÒ hÖ thèng ch÷a ch¸y
HÖ thèng ch÷a ch¸y ph¶i ®¶m b¶o kh«ng chÕ, dËp t¾t löa mét
c¸ch dÔ dµng vµ hiÖu qu¶, theo nh÷ng yªu cÇu díi ®©y:
1) Phï hîp víi:
a) TÝnh chÊt nguy hiÓm ch¸y.
b) §Æc ®iÓm chÊt bÞ ch¸y (lo¹i ®¸m ch¸y)
c) Khèi lîng chÊt ch¸y cã trong c«ng tr×nh.
d) §Æc ®iÓm ng«i nhµ
2) §¶m b¶o ®îc:
a) Cã ®ñ lu lîng ch÷a ch¸y theo quy ®Þnh phï hîp víi ch©t ch¸y,
chÊt ch÷a ch¸y, diÖn tÝch vµ thÓ tÝch cÇn ch÷a ch¸y.
b) Cã ®ñ ¸p lùc ®a chÊt ch÷a ch¸y vµo n¬i ch¸y.
c) Thêng xuyªn cã ®ñ lîng chÊt ch÷a ch¸y dù tr÷ theo yªu cÇu.
d) Phñ kÝn chÊt ch÷a ch¸y lªn bÒ mÆt chÊt ch¸y, diÖn tÝch ch÷a
ch¸y vµ tû lÖ (%) cÇn thiÕt khi ch÷a ch¸y thÓ tÝch.
e) Ho¹t ®éng liªn tôc nhê ®îc cÊp ®iÖn liªn tôc: ph¶i cã nguån cÊp
®iÖn dù phßng.
3) §îc ®Þnh kú kiÓm tra, ch¹y thö ®Ó lu«n duy tr× ®îc kh¶ n¨ng ch÷a
ch¸y theo quy ®Þnh.
11.9.2. Yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ dËp ch¸y cÇm tay
1) Bªn trong c«ng tr×nh ph¶i ®Æt thiÕt bÞ dËp ch¸y cÇm tay theo yªu
cÇu phßng chèng ch¸y.
2) ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y cÇm tay ph¶i ®îc ®Æt gÇn lèi ra vµo, t¹i n¬i
dÔ thÊy, dÔ lÊy vµ cã tÝn hiÖu chØ dÉn râ rµng ngay c¶ khi
kh«ng cã chiÕu s¸ng chung.
11.9.3. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng cÊp níc ch÷a ch¸y bªn trong
nhµ
1) Ph¶i l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp níc ch÷a ch¸y bªn trong nhµ trong
c¸c trêng hîp quy ®Þnh ë b¶ng 11. 9.1.
2) Häng ch÷a ch¸y trong nhµ.
L¾p ®Æt c¸c häng ch÷a ch¸y trong nhµ ph¶i ®Èm b¶o c¸c yªu cÇu
sau:
a) Trong mçi ng«i nhµ ph¶i ®îc sö dông cïng mét lo¹i ®êng kÝnh
èng, ®êng kÝnh l¨ng, chiÒu dµi cuén mÒm.
b) Häng ph¶i ®îc bè trÝ ë n¬i dÔ thÊy, dÔ sö dông (nh: c¹nh lèi
vµo, chiÕu nghØ buång thang, s¶nh, hµnh lang) víi ®é cao cña
t©m häng lµ 1,25 m so víi mÆt sµn.
B¶ng 11.9.1 -Yªu cÇu vÒ hÖ thèng cÊp níc ch÷a ch¸y bªn
trong nhµ

Trêng hîp ph¶i cã hÖ Trêng hîp kh«ng ®Æt


Lo¹i nhµ thèng cÊp níc ch÷a hÖ thèng cÊp níc
ch¸y trong nhµ ch÷a ch¸y trong nhµ

Nhµ ë: gia ®×nh Cã ≥ 3 tÇng


tËp thÓ Cã ≥ 5 tÇng
Kh¸ch s¹n, cöa hµng Cã ≥ 5 tÇng
¨n uèng
C¬ quan Cã ≥ 6 tÇng
Trêng häc Cã ≥ 3 tÇng

Nhµ h¸t, r¹p chiÕu Cã ≥ 300 chç ngåi


bãng, héi trêng, c©u
l¹c bé Khèi tÝch nhµ ≥5.000
Nhµ trÎ, mÉu gi¸o, m3
bÖnh viÖn
- Sinh ch¸y næ khi
tiÕp xóc víi níc
- BËc chÞu löa I, II cã
thiÕt bÞ, vËt liÖu, b¸n
Nhµ s¶n xuÊt Mäi trêng hîp trõ thµnh phÈm, thµnh
nh÷ng trêng hîp quy phÈm lµ vËt liÖu
®Þnh ë cét bªn ph¶i kh«ng ch¸y.
- BËc chÞu löa III, IV, V
h¹ng s¶n xuÊt D, E
khèi tÝch nhµ ≤ 1000
m3
- Kh«ng cã ®êng èng
cÊp níc s¶n xuÊt, sinh
ho¹t vµ lÊy níc ch÷a
ch¸y tõ s«ng, hå.

- Nhµ kho b»ng vËt


liÖu kh«ng ch¸y, chøa
Nhµ kho, Khèi tÝch ≥ 5.000 m3 hµng ho¸ kh«ng ch¸y.
Nhµ phô trî c«ng - Kh«ng cã ®êng èng
nghiÖp cÊp níc s¶n xuÊt, sinh
ho¹t vµ gÇn s«ng, hå
- Tr¹m b¬m xö lý níc
- Nhµ t¾m, giÆt c«ng
céng

11.9.4. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng cÊp níc ch÷a ch¸y bªn ngoµi
nhµ
theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5.16 ch¬ng 5
11.9.5 Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn
11.9.5.1. ChÊt ch÷a ch¸y
lo¹i chÊt ch÷a ch¸y cã hiÖu qu¶ ®èi víi lo¹i ®¸m ch¸y ®îc quy ®Þnh
trong b¶ng 11.9.2
B¶ng 11.9.2 - HiÖu qu¶ cña chÊt ch÷a ch¸y ®èi víi c¸c lo¹i
®¸m ch¸y

Lo¹i ChÊt bÞ ch¸y ChÊt ch÷a ch¸y


®¸m
ch¸y Níc Bät Bät KhÝ Bét Bét
nhÑ nÆn CO2 BC ABC
g, D
trun
g
b×n
h
A A1 ChÊt r¾n ch¸y + + + - - +
©m Ø
(gç, giÊy, than,
v¶i)
A2 ChÊt r¾n ch¸y + + - - - +
kh«ng ©m Ø
(chÊt dÎo)
B B1 ChÊt láng kh«ng - + ++ ++ + ++
tan trong níc
(x¨ng, ete, dÇu,
parafin)
B2 ChÊt láng tan - - + ++ +
trong níc (rîu,
metanol,
glyxªrin)
C ChÊt khÝ - - - + - ++
(mªtan, hy®r«,
pr«pan)
D D1 Kim lo¹i nhÑ - - - - - ++
(nh«m, magiª)
D2 Kim lo¹i kiÒm - - - - - -
(natri, kali,..)
D3 Hîp chÊt h÷u c¬ - - - - - -
chøa kim lo¹i

Ghi chó:
Bät nhÑ: Bät cã béi sè në cao
++: RÊt hiÖu qu¶ Bät trung b×nh: Bät cã béi sè në trung
b×nh
+ : ThÝch hîp Bät nÆng: Bät cã béi sè në thÊp
- : Kh«ng thÝch hîp Bét BC: Bét dïng ch÷a ®¸m ch¸y cã
ký hiÖu B, C
Bét ABCD: Bét dïng ch÷a ®¸m ch¸y cã
ký hiÖu A, B, C, D
11.9.5.2. HÖ thèng ch÷a ch¸y bªn trong nhµ
a) Lu lîng níc ch÷a ch¸y bªn trong nhµ ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu díi
®©y:
i) Mçi ®iÓm bªn trong nhµ ph¶i ®îc 1 hoÆc 2 häng ch÷a ch¸y
phun tíi, theo quy ®Þnh t¹i b¶ng 11.9.3
ii) Lu lîng níc cho mçi häng lµ 2,5 l/s.
vii iii) ¸p lùc níc ph¶i ®¶m b¶o cét níc ®Æc dµi 6 m cho häng ch÷a
ch¸y, t¹i ®iÓm xa nhÊt vµ cao nhÊt trong phßng
B¶ng 11.9.3 - Sè häng ch÷a ch¸y phun tíi mçi ®iÓm bªn
trong nhµ

Nhãm nhµ Trêng hîp mét häng Trêng hîp hai häng
phun tíi mçi ®iÓm phun tíi mçi ®iÓm
1
2 Khèi tÝch tíi Khèi tÝch trªn
4 25.000 m3 25.000 m3
5
6 (*)
3 díi 800 chç trªn 800 chç
(ph©n nhãm 3a, 3b) (ph©n nhãm 3c)
7 - h¹ng 7C víi khèi tÝch
nhµ kh«ng qu¸
1.000 m3 c¸c trêng hîp cßn l¹i
- h¹ng 7D, 7E

Ghi chó:
(*) Riªng c¬ së nghiªn cøu thÝ nghiÖm khoa häc ph¶i cã hai häng
cho mçi ®iÓm
11.9.2.3 HÖ thèng ch÷a ch¸y bªn ngoµi nhµ
a) Lu lîng níc ch÷a ch¸y bªn ngoµi nhµ cho mét ®¸m ch¸y ®îc quy
®Þnh trong b¶ng 11.9.4.
B¶ng 11.9.4 - Lu lîng níc ch÷a ch¸y bªn ngoµi nhµ
Nhãm nhµ BËc chÞu Lu lîng níc (i/s) víi khèi tÝch nhµ, 1.000 m3
löa
®Õn 3 3-5 5 - 20 20 - 50 trªn 50
1,2,3,4,5,6 I vµ II 10 10 15 20 30
7A, 7B, 7C
1, 2, 3, 4, III 10 15 20 30 40
5, 6, 7C IV vµ V 15 20 25
7D, 7E III 5 10 15 25 35
7D, 7E, 7F I vµ II 5 5 10 10 15
7E, 7F IV vµ V 10 15 20 30
b) ¸p lùc níc ch÷a ch¸y
i) ¸p lùc níc ch÷a ch¸y bªn ngoµi nhµ ph¶i ®¶m b¶o ¸p lùc tù do
ë ®Çu miÖng l¨ng vßi ch÷a ch¸y t¹i vÞ trÝ cao vµ xa nhÊt cña
ng«i nhµ kh«ng nhá h¬n 10m cét níc.
ii) Trong hÖ thèng cÊp níc ch÷a ch¸y ¸p lùc thÊp (trêng hîp sö
dông m¸y b¬m di ®éng, xe b¬m ®Ó lÊy níc tõ häng ch÷a ch¸y
ngoµi nhµ vµ t¹o ra ¸p lùc cÇn thiÕt ®Ó ch÷a ch¸y), ¸p lùc níc tù
do t¹i häng ch÷a ch¸y ngoµi nhµ kh«ng ®îc nhá h¬n 10m cét n-
íc.
c) M¹ng èng vµ häng ch÷a ch¸y
Bè trÝ m¹ng èng cÊp níc ch÷a ch¸y vµ häng ch÷a ch¸y ph¶i tu©n
theo c¸c quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5.16, ch¬ng 5 cña QCXD nµy.
11.9.2.4. Dù tr÷ vµ phôc håi níc ch÷a ch¸y
a) Dù tr÷ níc ch÷a ch¸y:
i) Trêng hîp kh«ng lÊy ®îc níc trùc tiÕp tõ nguån cÊp níc hoÆc lu
lîng, ¸p lùc níc nguån thêng xuyªn kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu
ch÷a ch¸y trùc tiÕp th× ph¶i dù tr÷ ®ñ lîng níc ch÷a ch¸y vµ
®¶m b¶o lèi ra vµo ®Ó ph¬ng tiÖn ch÷a ch¸y cã thÓ lÊy ®îc níc
dù tr÷.
ii) Lîng níc dù tr÷ trong bÓ ®îc tÝnh theo lîng níc ch÷a ch¸y lín
nhÊt trong vßng 3 giê cã tÝnh tíi lîng níc bæ sung liªn tôc vµo bÓ
trong thêi gian nµy. Khi lîng níc dù tr÷ tõ 1.000 m3 trë lªn ph¶i
ph©n ra 2 bÓ dù tr÷.
iii) Lîng níc dù tr÷ ch÷a ch¸y cho kÐt níc ¸p lùc ph¶i ®¶m b¶o
cho 10 phót ch÷a ch¸y bªn trong vµ bªn ngoµi cña mét ®¸m
ch¸y t¹i khu d©n dông hoÆc cho 10 phót ho¹t ®éng thiÕt bÞ
ch÷a ch¸y trong nhµ ®èi víi khu c«ng nghiÖp.
b) Thêi h¹n phôc håi níc dù tr÷ ch÷a ch¸y:
Thêi h¹n tèi ®a ®Ó phôc håi níc dù tr÷ ch÷a ch¸y ®îc quy ®Þnh t¹i
b¶ng 11.9.5.
B¶ng 11.9.5. Thêi h¹n tèi ®a ®Ó phôc håi níc dù tr÷ ch÷a
ch¸y
Lo¹i nhµ Thêi h¹n tèi ®a (giê) víi lu lîng níc ch÷a
ch¸y bªn ngoµi
díi 25 l/s tõ 25 l/s trë lªn
Nhµ d©n dông 24
Nhµ c«ng nghiÖp
- H¹ng A, B 24
- H¹ng C 36 24
- H¹ng D, F 36
- H¹ng E 48 36

§iÒu 11.10. Phßng trùc chèng ch¸y


1) Nhµ cao trªn 10 tÇng vµ c¸c cöa hµng, bÖnh viÖn, gara, nhµ s¶n
xuÊt, kho cã diÖn tÝch trªn 18.000 m2 ph¶i ®Æt phßng trùc
chèng ch¸y.
2) Phßng trùc chèng ch¸y ph¶i:
a) cã diÖn tÝch kh«ng díi 102 vµ chiÒu dµi mçi phÝa kh«ng ®îc nhá
h¬n 2,5 m2
b) cã hai lèi ra vµo: mét lèi th«ng víi kh«ng gian trèng ngoµi nhµ vµ
mét lèi th«ng víi hµnh lang chÝnh ®Ó tho¸t n¹n.
c) sµn nhµ kh«ng cã chç chªnh lÖch sµn lín qu¸ 300 mm.
3) Phßng trùc chèng ch¸y ph¶i ®îc l¾p ®Æt:
a) c¸c thiÕt bÞ th«ng tin vµ ®Çu mèi cña hÖ thèng b¸o ch¸y liªn hÖ
víi tÊt c¶ c¸c khu vùc cña ng«i nhµ;
b) b¶ng ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y t¹i chç, b¬m khèng
chÕ khãi;
c) s¬ ®å vµ mÆt b»ng bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y.
Phô lôc 11.1 - vËt liÖu cña c¸c bé phËn kÕt cÊu ng«i nhµ
theo bËc chÞu löa

Bé phËn kÕt cÊu vËt liÖu cña bé phËn kÕt cÊu víi bËc chÞu löa
I II III IV V
Cét, têng chÞu lùc G¹ch, ®¸, bª t«ng, bª t«ng cèt Gç
thÐp Gç cã líp kh«ng
Sµn g¸c vµ sµn Vßm g¹ch, Sµn gç cã b¶o vÖ cã líp
gi¸p m¸i bª t«ng cèt thÐp v÷a trªn b¶o vÖ
dÇm
thÐp
M¸i (kh«ng cã Bª t«ng ThÐp cã Gç cã líp
tÇng ¸p m¸i) cèt thÐp líp b¶o b¶o vÖ

Têng bao che G¹ch, bª t«ng
Têng ng¨n vËt liÖu kh«ng Gç cã líp
TrÇn ch¸y b¶o vÖ
Têng ng¨n ch¸y G¹ch, ®¸, bª t«ng, bª t«ng cèt th Ðp
Ghi chó: Nhµ bËc II, mét tÇng cã thÓ cã têng bao che b»ng tÊm
phibr«xim¨ng.

Phô lôc 11.2 - Thêi h¹n chÞu löa cña c¸c bé phËn ng«i nhµ víi
vËt liÖu thêng gÆp

Bé phËn vËt liÖu ChiÒu dµy Giíi h¹n chÞu


ng«i nhµ hay kÝch thíc löa (phót)
tèi thiÓu cña
mÆt c¾t kÕt
cÊu (cm)
G¹ch: g¹ch, silic¸t, g¹ch th- 6 45
êng, g¹ch sÐt rçng. 11 150
22 330
33 660
§¸ tù nhiªn, bª t«ng nhÑ 6 30
11 90
22 240
33 420
Têng Bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp 5 36
6 45
11 150
15 222
Bª t«ng nhÑ 12 270
Bª t«ng rçng 20 360
TÊm xi m¨ng ami¨ng hay 15
tÊm thÐp (ph¼ng hay lîn
sãng) khung thÐp
Th¹ch cao, xØ th¹ch cao, 5 78
Th¹ch cao sîi (hµm lîng 8 132
h÷u c¬ ®Õn 8% khèi l- 10 162
îng)
Khèi kÝnh x©y rçng 6 - 10 15
G¹ch, mÆt c¾t (cm)
22x22 150
22x33 180
33x33 270
33x45 315
45x45 390
Bª t«ng, Bª t«ng cèt thÐp,
TiÕt diÖn (cm): 20x20 75
20x30 105
20x40 150
20x30 vµ 20xx50 180
30x50 210
40x40 240
ThÐp kh«ng cã líp b¶o vÖ
víi bÒ dµy cÊu kiÖn nhá
nhÊt lµ: 15
®Õn 12 (mm) 18
13 – 20 (mm) 20
21 – 30 (mm) 24
31 – 50 (mm)
Gç ®Æc, mÆt c¾t kh«ng 60
nhá h¬n 20x30 (cm), ®îc
b¶o vÖ b»ng líp tr¸t 2 cm.
Sµn m¸i TÊm ®an bª t«ng cèt
thÐp víi chiÒu dµy líp bª
t«ng tõ c¹nh thÊp nhÊt
®Õn t©m cèt thÐp chÞu
kÐo (mm) 10 64 – 78
20 - 78 – 114
30 - 108 – 174
40 - 144 – 222
50 (tuú lo¹i cèt
thÐp)
TÊm kh«ng ch¸y ®Æt
trªn dÇm, v× kÌo b»ng 15
thÐp kh«ng cã líp b¶o vÖ.
Sµn gç cã tr¸t líp b¶o vÖ 45
dµy 2 cm
M¸i phibr« xi m¨ng, m¸i
t«n trªn dÇm, kÌo thÐp 15
kh«ng ®îc b¶o vÖ.
Xi m¨ng líi thÐp kh«ng ®- 2 36
îc b¶o vÖ phÝa díi
CÇu thang CÇu thang thÐp cã dÇm 90
®îc tr¸t líp b¶o vÖ dÇy 1
cm

Phô lôc 11.3 Yªu cÇu vÒ phßng chèng ch¸y ®èi víi nhµ cã
yªu cÇu ®Æc biÖt

Kho¶n Yªu cÇu Ghi chó


môc
BËc chÞu BËc I
löa
Ng¨n c¸ch ®¶m b¶o ng¨n c¸ch ch¸y
ch¸y theo chiÒu ®øng ë:
- Gi÷a c¸c tÇng vµ
- Xung quanh c¸c giÕng
th«ng tÇng.
Tho¸t n¹n - Sè lèi tho¸t n¹n ≥2
- ChiÒu dµi ®o¹n tíi cÇu
thang kh«ng vît giíi h¹n cho
phÐp.
- chiÕu s¸ng sù cè b»ng ¾c
quy.
Ph¸t hiÖn - Bè trÝ thiÕt bÞ ph¸t hiÖn
ch¸y khãi (kho¶ng c¸ch 15x15
m)
Cã trung t©m b¸o ch¸y vµ
phßng trùc ch¸y
KiÓm so¸t Cã thiÕt bÞ ®iÒu ¸p cho
khãi s¶nh th«ng tÇng, buång
thang.
ThiÕt bÞ - B×nh dËp ch¸y cÇm tay. Nhµ tõ 17 tÇng trë lªn ph¶i
ch÷a ch¸y - Häng chê vµ vßi rång. cã 2 hÖ thèng cÊp níc ch÷a
- Tíi tù ®éng (sprinkler): cã ch¸y cã ¸p lùc kh¸c nhau:
b¬m t¨ng ¸p, bÓ chøa níc a) 1 hÖ thèng phôc vô nöa
ngÇm. nhµ díi víi bÓ níc riªng ®Æt ë
- Bè trÝ häng chê, sprinkler tÇng gi÷a ®é cao nhµ.
trong buång thang t¹i mçi b) 1 hÖ thèng cho nöa nhµ
tÇng. phÝa trªn.
c) Nhµ 60 tÇng trë lªn, mçi
hÖ thèng cÊp níc ch÷a ch¸y
phôc vô kh«ng qu¸ 30 tÇng.
Thang - Cã Ýt nhÊt mét thang Nhµ cã trªn 40 tÇng ph¶i cã
m¸y m¸y, phôc vô cho ho¹t 2 hÖ thèng thang m¸y, 2 hÖ
®éng cøu ch÷a cña lùc l- thèng cung cÊp ®iÖn sù cè
îng ch÷a ch¸y. riªng rÏ:
a) 1 hÖ thèng phôc vô nöa sè
Cung cÊp §¶m b¶o cung cÊp ®iÖn tÇng díi.
®iÖn sù cho c¸c thiÕt bÞ ch÷a b) 1 hÖ thèng phôc vô nöa sè
cè ch¸y, tho¸t ngêi kÓ c¶ tÇng ë trªn.
thang m¸y.

Ch¬ng 12: TiÖn nghi vµ an toµn


Môc tiªu
C¸c quy ®Þnh trong ch¬ng nµy nh»m:
1) B¶o ®¶m ®iÒu kiÖn, m«i trêng sèng hîp vÖ sinh, tiÖn nghi vµ an
toµn cho ngêi sö dông bªn trong c«ng tr×nh.
2) B¶o vÖ c«ng tr×nh vµ tµi s¶n trong khái bÞ h h¹i do ch¸y næ,
ngËp lôt, ngÊm, thÊm, Èm, mèc,...

§iÒu 12.1. Kh«ng gian tèi thiÓu cña c¸c c¨n phßng
12.1.1. Yªu cÇu
C¸c c¨n phßng thuéc nhµ ë, nhµ c«ng céng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu
vÒ kh«ng gian tèi thiÓu phï hîp víi chøc n¨ng cña chóng, nh»m tËn
dông th«ng giã vµ chiÕu s¸ng tù nhiªn.
12.1.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
C¸c c¨n phßng ph¶i ®¶m b¶o c¸c kÝch thíc th«ng thuû tèi thiÓu, ®-
îc quy ®Þnh ë b¶ng 12.1.1.
B¶ng 12.1.1 – KÝch thíc th«ng thuû tèi thiÓu cña c¸c c¨n
phßng

Lo¹i phßng KÝch thíc th«ng thñy tèi thiÓu


ChiÒu cao ChiÒu diÖn tÝch
(m) réng (m) (m2)
1) Nhµ ë, kh¸ch s¹n:
a) Phßng ë (phßng ngñ, phßng
kh¸ch): 3,0 2,4 8,0
+ th«ng giã tù nhiªn 2,7
+ th«ng giã nh©n t¹o 2,4 1,5 3,5
b) BÕp 2,4 - -
c) XÝ, t¾m, tÇng hÇm 1,8 - -
d) Buång kho
2) Nhµ c«ng céng 3,3 - -
a) Phßng lµm viÖc, tiÕp kh¸ch
b) Phßng häp, héi häp 3,3 - -
+ quy m« nhá (díi 25 chç 3,6 - -
ngåi) 4,2 - -
+ quy m« võa (25 – 75 chç 4,2 - -
ngåi) 6,0 - -
+ quy m« lín (trªn 75 chç 2,7 - -
ngåi) 2,4 - -
c) Phßng tiÖc (kh¸ch s¹n)
d) Nhµ tËp thÓ thao
e) Phßng phôc vô
g) Nhµ ®Ó xe, göi quÇn ¸o

§iÒu 12.2. chiÕu s¸ng


12.1.1. Yªu cÇu
Bªn trong vµ bªn ngoµi c¸c ng«i nhµ ph¶i ®îc chiÕu s¸ng phï hîp víi
môc ®Ých sö dông c¸c ng«i nhµ theo c¸c quy ®Þnh díi ®©y.
1) chiÕu s¸ng tù nhiªn
a) C¸c c¨n phßng trong nhµ nhÊt lµ c¸c phßng ë, khu vÖ sinh cÇn
®îc u tiªn chiÕu s¸ng tù nhiªn qua c¸c cöa sæ më trùc tiÕp ra
kh«ng gian trèng bªn ngoµi.
b) §èi víi n¬i lµm viÖc, thiÕt kÕ chiÕu s¸ng tù nhiªn cÇn ®¶m b¶o
qu¸ nöa thêi gian ban ngµy cã gi¸ trÞ ®é räi tù nhiªn tèi thiÓu
phï hîp víi ho¹t ®éng thÞ gi¸c, quy ®Þnh ë b¶ng 12.2.1.
B¶ng 12.2.1. HÖ sè ®é räi tù nhiªn tèi thiÓu

CÊp sö dông Ph©n cÊp ho¹t ®éng thÞ gi¸c §é räi ¸nh HÖ sè ®é
¸nh s¸ng tù Møc ®é chÝnh KÝch thíc vËt s¸ng tù räi tù
nhiªn x¸c ph©n biÖt nhiªn tèi nhiªn tèi
(mm) thiÓu (lux) thiÓu (%)
I §Æc biÖt d ≤0,15 300 – 500 5
II chÝnh x¸c 0,15 < d ≤ 200 – 300 3
III RÊt chÝnh x¸c 0,3 100 – 200 2
IV ChÝnh x¸c 0,3 < d ≤1,0 50 – 100 1
V Trung b×nh 1,0 <d ≤5,0 20 – 50 0,5
Th« d > 5,0
2) chiÕu s¸ng nh©n t¹o
a) chiÕu s¸ng lµm viÖc
Trong nhµ cã ngêi sö dông ph¶i cã chiÕu s¸ng nh©n t¹o ®ñ ®Ó khi
thiÕu hoÆc trong kh«ng cã chiÕu s¸ng tù nhiªn vÉn ®¶m b¶o mäi
ho¹t ®éng b×nh thêng cña con ngêi.
b) chiÕu s¸ng sù cè
Ph¶i chiÕu s¸ng sù cè trong nh÷ng trêng hîp sau:
i) chiÕu s¸ng khÈn cÊp: bè trÝ däc ®êng tho¸t n¹n ë nh÷ng n¬i
cã nguy c¬ ch¸y næ, nhiÔm ®éc.
ii) chiÕu s¸ng liªn tôc: thùc hiÖn ë nh÷ng n¬i nÕu ngõng chiÕu
s¸ng sÏ g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn an toµn, an ninh x· héi, thiÖt h¹i
vÒ kinh tÕ hoÆc nguy h¹i ®Õn tÝnh m¹ng con ngêi (nh phßng
mæ, phßng cÊp cøu).
iii) chiÕu s¸ng b¶o vÖ: chiÕu s¸ng bªn ngoµi nhµ, däc ranh giíi
nhµ hoÆc khu c«ng tr×nh cÇn b¶o vÖ an ninh vµ tµi s¶n.
c) ChiÕu s¸ng bªn ngoµi c«ng tr×nh ph¶i kh«ng ¶nh hëng xÊu tíi
giao th«ng vµ mü quan ®« thÞ.
d) Yªu cÇu vÒ ®é räi cña chiÕu s¸ng nh©n t¹o ®îc quy ®Þnh ë c¸c
b¶ng 12.2.2 vµ 12.2.3.
B¶ng 12.2.2. chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn trong nhµ ë, nhµ c«ng
céng - §é räi tèi thiÓu trªn bÒ mÆt lµm viÖc hoÆc vËt cÇn
ph©n biÖt.

§é räi tèi thiÓu (lux) trong trêng hîp


CÊp Lo¹i phßng (a) (b) (c)
quan (1) (2) (3) (4) (5) (6)
s¸t
I Phßng lµm viÖc:
v¨n phßng, líp häc 400 200 300 150 150 75
phßng thiÕt kÕ thÝ
nghiÖm
II - Phßng ¨n uèng
- Gian b¸n hµng 300 150 200 100 100 50
- Gian triÓn l·m
III - Héi trêng gian
kh¸n gi¶ 150 75 100 50 75 30
- Nhµ h¸t, r¹p
chiÕu bãng
Ghi chó:
(1) §Æc ®iÓm c¸c cÊp quan s¸t nh sau:

CÊp quan s¸t §Æc ®iÓm quan s¸t KÝch thíc vËt
cÇn ph©n biÖt
CÊp I Lµm c«ng viÖc chÝnh x¸c trªn mÆt 0,15 – 0,3
CÊp II lµm viÖc 0,30 - 0,50
CÊp III CÇn ph©n biÖt nhiÒu híng > 0,5
Chñ yÕu lµ quan s¸t xung quanh
(2) Gi¶i thÝch ký hiÖu:
§Æc ®iÓm c«ng viÖc quan s¸t Lo¹i ®Ìn
chiÕu s¸ng
a): thêng xuyªn (1): ®Ìn huúnh quang
b): theo chu kú (2): ®Ìn nung s¸ng
c): kh«ng l©u
B¶ng 12.2.3. chiÕu s¸ng sù cè vµ chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn
ngoµi nhµ

Lo¹i chiÕu s¸ng §é räi tèi thiÓu (lux) Ghi chó


trong nhµ ngoµi nhµ
1. chiÕu s¸ng sù cè:
- trªn mÆt lµm viÖc 2 1
- phßng mæ 150 - Ph¶i dïng
- trªn ®êng tho¸t n¹n 1 2 ®Ìn sîi
(trªn mÆt nung
sµn lèi ®i
bËc thang)
2. chiÕu s¸ng b¶o vÖ 1
(trªn mÆt
®Êt)
3. Ngoµi nhµ
- cæng vµo 3
- ®êng, s©n d¹o ch¬i 2
- s©n ch¬i, tËp thÓ dôc 4
12.2.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
1) chiÕu s¸ng tù nhiªn
Gi¶i ph¸p phï hîp víi tiªu chuÈn vµ quy ®Þnh díi ®©y sÏ ®îc chÊp
thuËn lµ ®¹t yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng tù nhiªn:
a) Tiªu chuÈn 20 TCN 029 – 91 “ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh
d©n dông – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.
b) C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ nh sau:
i) DiÖn tÝch cöa sæ:
LÊy b»ng 1/5 diÖn tÝch phßng (®èi víi tÇng 1)
1/6 diÖn tÝch phßng (®èi víi tÇng 2 trë lªn)
ii) ChiÒu s©u cña c¸c phßng ®îc chiÕu s¸ng chØ mét phÝa:
kh«ng lín qu¸ 2,5 lÇn chiÒu cao phßng.
iii) S©n trêi, giÕng trêi:
- Nhµ liªn kÕ: Nhµ liªn kÕ dµi qu¸ 18 m cÇn cã s©n trêi ë gi÷a,
kÝch thíc tèi thiÓu 2x3m.
- Nhµ chung c: c¨n hé ®Êu lng vµo nhau cÇn cã giÕng trêi kÝch
thíc ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 12.2.4.
B¶ng 12.2.4 - KÝch thíc giÕng trêi nhµ chung c

Sè tÇng nhµ KÝch thíc giÕng trêi


diÖn tÝch F (m2) chiÒu ngang B (m)
<3 12 3
4-5 20 4
6 24 5
>6 33 1/ 4 chiÒu cao nhµ
2) chiÕu s¸ng nh©n t¹o
Gi¶i ph¸p phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn díi ®©y sÏ ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t
yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng nh©n t¹o:
20 TCN 16 - 86 chiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông
20 TCN 95 - 83 chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c«ng tr×nh x©y dùng
d©n dông
TCVN 3473 - 83 chiÕu s¸ng nh©n t¹o c¸c nhµ c«ng nghiÖp vµ c«ng
tr×nh c«ng nghiÖp
TCVN 3257 - 86 chiÕu s¸ng nh©n t¹o trong nhµ m¸y xÝ nghiÖp may
c«ng nghiÖp
TCVN 2062 - 86 chiÕu s¸ng nh©n t¹o trong nhµ m¸y xÝ nghiÖp dÖt
thoi sîi b«ng
TCVN 2063 - 86 chiÕu s¸ng nh©n t¹o trong nhµ m¸y c¬ khÝ
TCVN 4213 - 86 chiÕu s¸ng nh©n t¹o trong xÝ nghiÖp chÕ biÕn mñ
cao su
TCVN 3258 - 86 chiÕu s¸ng nh©n t¹o nhµ m¸y ®ãng tµu.

§iÒu 12.3. Th«ng giã, ®iÒu kh«ng


12.3.1. Yªu cÇu
1. yªu cÇu chung vÒ th«ng giã, ®iÒu kh«ng
a) C¸c ng«i nhµ ph¶i ®îc th«ng giã ®Ó ®¶m b¶o kh«ng khÝ lu th«ng
trong vµ ngoµi nhµ.
b) C¸c h¬i Èm, mïi khã chÞu, bôi, khãi, khÝ ®éc h¹i, khÝ dÔ ch¸y,...ph¸t
sinh tõ bÕp, khu vÖ sinh, m¸y giÆt, c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt còng nh khÝ,
khãi ph¸t sinh khi ch¸y ph¶i ®îc thu gom, th¶i ra ngoµi vµ khi cÇn thiÕt
ph¶i lµm s¹ch tríc khi th¶i.
c) Trêng hîp sö dông thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, ph¶i ®îc ®¶m b¶o
an toµn søc khoÎ vµ an toµn kü thuËt. Khi lµm m¸t, kh«ng ®îc ®Ó
nhiÖt ®é trong phßng thÊp h¬n 25 ®é C. Khi sëi Êm, kh«ng ®îc ®Ó
nhiÖt ®é trong phßng cao h¬n 20 ®é C.
2) Th«ng giã tù nhiªn
Ph¶i sö dông tèi ®a th«ng giã tù nhiªn cho c¸c c¨n phßng bªn trong
c«ng tr×nh.
3) Th«ng giã nh©n t¹o (th«ng giã c¬ khÝ):
a) Th«ng giã c¬ khÝ ®îc bè trÝ ë nh÷ng n¬i cã yªu cÇu vµ cã thÓ ®îc
kÕt hîp víi ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ.
b) HÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ ph¶i ®îc thiÕt kÕ, l¾p ®Æt vµ b¶o tr×
sao cho:
i) Kh«ng lµm kh«ng khÝ trong phßng bÞ nhiÔm c¸c chÊt ®éc h¹i, vi
sinh vËt g©y bÖnh;
ii) KhÝ th¶i ra ngoµi kh«ng ®îc g©y khã chÞu hay nguy h¹i cho ngêi
vµ tµi s¶n xung quanh;
iii) Khi ho¹t ®éng kh«ng g©y tiÕng ån qu¸ giíi h¹n cho phÐp;
iv) Kh«ng lµm lu th«ng khãi, löa khi x¶y ra ch¸y.
c) HÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ kh«ng ®îc tuÇn hoµn
trong trêng hîp m«i trêng kh«ng khÝ cã chøa:
i) C¸c chÊt ®éc h¹i, nguy hiÓm;
ii) C¸c chÊt g©y ch¸y næ;
iii) Vi sinh vËt (vi khuÈn, siªu vi trïng, nÊm) g©y bÖnh;
iv) Nh÷ng chÊt g©y mïi khã chÞu.
4) Th«ng giã sù cè
a) Th«ng giã sù cè lµ th«ng giã t¨ng cêng trong trêng hîp x¶y ra sù cè
®· ®îc dù kiÕn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµm ph¸t sinh bÊt thêng mét l-
îng lín chÊt ®éc h¹i hoÆc g©y ch¸y næ.
b) Lu lîng th«ng giã sù cè
Lu lîng kh«ng khÝ trao ®æi cÇn thiÕt ®îc ®¶m b¶o b»ng ho¹t ®éng
®ång thêi cña c¸c hÖ thèng th«ng giã chÝnh vµ th«ng giã sù cè ®îc
x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n vµ kh«ng ®îc thÊp h¬n 8 lÇn tæng thÓ tÝch
cña phßng trong 1 giê.
c) ThiÕt bÞ qu¹t vµ vÞ trÝ ®Æt cöa thu giã ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm
cña khÝ ®îc thu gom (nÆng hay nhÑ h¬n kh«ng khÝ, cã hay kh«ng cã
kh¶ n¨ng g©y ch¸y næ).
d) MiÖng th¶i khÝ ra ngoµi ph¶i kh«ng lµm ¶nh hëng tíi ngêi bªn ngoµi,
tíi miÖng lÊy giã cña c¸c hÖ thèng th«ng giã xung quanh vµ kh«ng
g©y nguy c¬ ch¸y næ (tr¸nh xa nguån löa, èng khãi...)
12.3.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
1) Th«ng giã tù nhiªn
Trong c¸c nhµ liªn kÕ, chung c, th«ng giã tù nhiªn ®îc kÕt hîp víi chiÕu
s¸ng tù nhiªn qua c¸c s©n trêi, giÕng trêi (xem 12.2.2.1).
2) Th«ng giã nh©n t¹o
Gi¶i ph¸p phï hîp víi tiªu chuÈn díi ®©y sÏ ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu
cÇu vÒ th«ng giã nh©n t¹o:
TCVN 5687 - 92 “Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, sëi Êm - Tiªu chuÈn
thiÕt kÕ”.
12.4.1. Lèi ®i
12.4.1.1. Lèi ®i ph¶i ®¶m b¶o:
a) An toµn, thuËn tiÖn cho mäi ngêi (kÓ c¶ ngêi tµn tËt, theo quy
®Þnh) khi ra, vµo nhµ, lªn xuèng c¸c tÇng (kÓ c¶ tÇng m¸i), ra vµo
phßng lóc b×nh thêng còng nh khi ph¶i s¬ t¸n khÈn cÊp.
Lèi ®i cho ngêi tµn tËt ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 8.3, ch¬ng 8 cña QCXD
nµy.
b) An toµn, thuËn tiÖn cho xe cé khi ra vµo nhµ, quay xe, ®ç xe.
c) DÔ t×m
d) Cã kÝch thíc ®ñ réng, ®¸p øng yªu cÇu sö dông;
e) Kh«ng cã vËt c¶n cè ®Þnh, di ®éng nguy hiÓm cho ngêi qua l¹i;
g) BÒ mÆt ®i l¹i kh«ng tr¬n trît;
h) Cã ®é dèc, kÝch thíc bËc lªn xuèng phï hîp víi ngêi sö dông;
i) Cã lan can che ch¾n trong trêng hîp cÇn thiÕt;
k) Tr¸nh cã bËc kh¸c møc trªn lèi ®i. NÕu cã, ph¶i dÔ nhËn biÕt b»ng
mµu s¾c hoÆc sö dông h×nh thøc tam cÊp.
2) Lèi ®i vµ chç ®ç cho xe « t«:
Lèi ®i cho xe « t« ra vµo nhµ vµ n¬i ®ç xe ph¶i:
a) Cã kÝch thíc (kh«ng gian) ®ñ réng, phï hîp víi yªu cÇu sö dông;
b) Cã ®ñ diÖn tÝch ®Ó xe ra vµo, quay xe, ®ç xe;
c) Cã ®ñ kho¶ng trèng ®Ó l¸i xe quan s¸t an toµn.
3) Thang bé
Thang bé ph¶i:
a) §îc bè trÝ c¶ trong trêng hîp cã thang m¸y;
b) §¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ tho¸t n¹n, quy ®Þnh t¹i ®iÒu 11.6, ch¬ng
11 cña QCXD nµy;
c) KÝch thíc bËc lªn xuèng, ®é dèc ph¶i ®ång nhÊt trong mét vÕ
thang;
d) Cã chiÕu nghØ t¹i nh÷ng vÞ trÝ cÇn thiÕt víi diÖn tÝch phï hîp;
e) Lan can cÇu thang ph¶i:
i) Võa tÇm víi
ii) Cã kÕt cÊu ch¾c ch¾n, ®¶m b¶o yªu cÇu theo tÝnh to¸n kÕt cÊu
iii) MÆt tay vÞn ph¶i ph¼ng, nh½n.
4) Bè trÝ thang m¸y ®øng:
a) Thang m¸y ®øng ph¶i ®îc bè trÝ trong c¸c ng«i nhµ cao tõ 6 tÇng
trë lªn. Trong c¸c nhµ ph¶i dù kiÕn lèi ®i cho ngêi tµn tËt theo quy
®Þnh t¹i ®iÒu 8.3, thang m¸y ph¶i ®îc bè trÝ, thiÕt kÕ ®¸p øng
yªu cÇu sö dông cña ngêi tµn tËt.
b) Thang m¸y chë hµng trong khu vùc s¶n xuÊt kh«ng ®îc bè trÝ cïng
chç ®îi víi thang m¸y chë ngêi.
c) Ph¶i bè trÝ hîp lý vÞ trÝ ®Æt thang m¸y vµ ph©n bè hîp lý theo
nhãm hoÆc trong mét nhãm.
5) Thang m¸y ®øng, thang cuèn (cÇu thang ®iÖn) ph¶i ®¶m b¶o c¸c
yªu cÇu sau:
a) Ho¹t ®éng an toµn, vËn chuyÓn ngêi lªn xuèng vµ dõng l¹i (dõng t¹i
c¸c ®iÓm ra vµo theo yªu cÇu sö dông) víi träng t¶i kh«ng vît qu¸
1,25 lÇn träng t¶i quy ®Þnh cña thang m¸y.
b) Tèc ®é thang kh«ng bÞ gi¶m qu¸ ®ét ngét.
c) §¶m b¶o an toµn vµ thuËn tiÖn cho ngêi sö dông: kh«ng bÞ ng·, bíc
hôt, m¾c kÑt ë cöa, kh«ng va ch¹m víi c¸c bé phËn chuyÓn ®éng
hay vËt s¾c nhän trong trêng hîp sö dông b×nh thêng hoÆc bÊt th-
êng mµ cã thÓ ®o¸n tríc ®îc.
d) Cã biÓn chØ dÉn vµ thêng xuyªn th«ng b¸o vÞ trÝ cña thang m¸y
trong trêng hîp buång thang kÝn vµ cã trªn 2 ®iÓm dõng.
e) ChiÕu s¸ng, th«ng giã buång thang trong c¶ 2 trêng hîp b×nh thêng
vµ khÈn cÊp.
f) Kh«ng x¶y ra va ch¹m gi÷a c¸c bé phËn cña thang m¸y víi nhau
còng nh gi÷a thang m¸y vµ phÇn x©y dùng cña toµ nhµ.
g) Cã hÖ thèng ®¶m b¶o an toµn khi thang m¸y bÞ chë qu¸ t¶i hoÆc
cã bé phËn nµo ®ã bÞ h háng.
h) L¾p ®Æt sao cho thuËn tiÖn vµ an toµn khi kiÓm tra, thö nghiÖm
vµ b¶o dìng.
i) Cöa giÕng thang kh«ng ®îc tiÕp s¸t víi giÕng thang ®Ó tr¸nh nguy
hiÓm khi cã ch¸y.
6) Thang m¸y sö dông cho trêng hîp khÈn cÊp:
Thang m¸y sö dông cho trêng hîp khÈn cÊp ph¶i ®îc trang bÞ thªm c¸c
ph¬ng tiÖn díi ®©y:
a) Gäi ra ngoµi nhê gióp ®ì;
b) B¶o vÖ hµnh kh¸ch khái nguy h¹i cña löa, khãi, khÝ ®éc h¹i.. .
c) Gi¶i tho¸t ngêi ra khái thang mét c¸ch an toµn.
d) Cho phÐp ngêi cã tr¸ch nhiÖm ®îc ®éc quyÒn vËn hµnh vµ kh«ng
ph¶i theo tr×nh tù vËn hµnh th«ng thêng (®iÒu nµy chØ ¸p dông
®èi víi thang m¸y cã chiÒu cao ho¹t ®éng tõ 15m trë lªn).
12.4.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
C¸c gi¶i ph¸p phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vµ tiªu chuÈn díi ®©y ®îc chÊp
thuËn lµ ®¹t yªu cÇu:
1) Quy c¸ch lèi ®i cña nhµ ë, nhµ c«ng céng nh quy ®Þnh trong b¶ng
12.4.1.
2) TCVN 5744 - 1993 “Thang m¸y - Yªu cÇu an toµn thiÕt bÞ khi l¾p
®Æt vµ sö dông”
B¶n 12.4.1: Quy c¸ch lèi ®i nhµ ë, nhµ c«ng céng
ChiÒu réng tèi thiÓu
Hµn Cöa Lèi vÕ §é dèc
Lo¹i nhµ h ra ®i than tèi ®a Ghi chó
lang vµo g cña
phßn cÇu
g thang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Nhµ ë c¨n hé 1,4 0,8 1,0
- Thang chÝnh
+ nhµ 2 tÇng 0,9 1: 1,5
+ nhµ ≥ 3 tÇng 1,0 1:
+ cã vÖt d¾t xe 1,0 1,75
- Thang phô : 0,9 1 : 2,5
(lªn m¸i, trong c¨n 1:
hé) 1,25

2. C«ng tr×nh c«ng 1,4 0,8 1,0 1,05


céng
3. Nhµ trÎ, mÉu gi¸o 1,4 0,8 1,0 1,05 24 ®é Tay vÞn
cao 0,5-
0,6m
4. Trêng häc 1,8 1,2
- CÇu thang chÝnh tõ
+ tíi 200 häc sinh s©n 1,8
+ trªn 200 häc sinh vµo 2,1
- CÇu thang phô 1,2
5. BÖnh viÖn:
- Hµnh lang :
+ kh«ng cã chç ®îi:
hµnh lang bªn 2,4
hµnh lang gi÷a 2,7
+ cã chç ®îi 3
+ cho nh©n viªn 1,5
- CÇu thang :
+ chÝnh 1,5 1:2 ChiÒu
+ phô 1,2 1: 1 réng
chiÕu
- VÖt ®Èy dèc 1 : 12 nghØ
1,9m
- Cöa ®i : 1,4m
+ kh«ng chuyÓn 1,0
c¸ng 1,2
+ cã chuyÓn c¸ng 1,5
+ phßng mæ

6. R¹p chiÕu bãng 1,4 2,4 1,0


7. Trô së c¬ quan
- Hµnh lang ngoµi 1,8
- Hµnh lang bªn
+ nhµ 1 tÇng 1,40
+ nhµ ≥ 2 tÇng 1,60

§iÒu 12.5. BiÓn b¸o


12.5.1. Yªu cÇu
1) ë nh÷ng n¬i tËp trung ngêi ph¶i cã biÓn b¸o, chØ dÉn nh÷ng
th«ng tin cÇn thiÕt nh : lèi ra vµo, lèi tho¸t n¹n, n¬i cã nguy c¬
ch¸y, næ, bÞ ®iÖn giËt, n¬i cÊm löa, khu vÖ sinh, n¬i ®Æt
®iÖn tho¹i, thiÕt bÞ liªn l¹c, thiÕt bÞ chèng ch¸y..
2) BiÓn b¸o ph¶i ®Ó ë nh÷ng n¬i dÔ thÊy, dÔ ®äc. T¹i nh÷ng khu
vùc nguy hiÓm, biÓn b¸o ph¶i ë vÞ trÝ thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o
mäi ngêi nhËn biÕt tríc khi ®i vµo khu vùc ®ã.
3) Néi dung cña biÓn b¸o ph¶i dÔ hiÓu, ®Æc trng vµ thèng nhÊt víi
quy íc quèc tÕ ®¶m b¶o mäi ngêi ®Òu hiÓu nhanh chãng, dÔ
dµng vµ ®óng néi dung.
4) C¸c biÓn b¸o ®êng tho¸t n¹n, s¬ t¸n khÈn cÊp ph¶i ®îc chiÕu
s¸ng sù cè víi ®é räi kh«ng díi 1 lux.
12.5.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
C¸c ký hiÖu trªn biÓn b¸o ph¶i theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c tiªu
chuÈn quèc tÕ ISO vµ tiªu chuÈn ViÖt Nam díi ®©y:
• ISO 386-1984 Safety colours and safety
signs
MÇu s¾c vµ dÊu hiÖu an toµn
• ISO 630-1987 Fire protection - Safety sings
t¬ng ®¬ng víi
• TCVN 4897-89 Phßng ch¸y - DÊu hiÖu an
toµn
• ISO 700-1990 Public information symbols
C¸c ký hiÖu th«ng tin c«ng céng
§iÒu 12.6. Chèng ån
12.6.1 Yªu cÇu
1) Ph¶i ®¶m b¶o tiÕng ån víi khu d©n c, nhµ ë vµ nhµ c«ng céng
kh«ng vît qu¸ giíi h¹n quy ®Þnh t¹i:
a) Ch¬ng 4 cña QCXD nµy;
b) Trong c¸c tiªu chuÈn díi ®©y:
• 20 TCN 126-84 Møc ån cho phÐp trong nhµ ë - Tiªu
chuÈn thiÕt kÕ
• 20 TCN 175-90 Møc ån cho phÐp trong c«ng tr×nh
c«ng céng -
Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
2) §Ó chèng ån cÇn kÕt hîp c¸c gi¶i ph¸p sau:
a) Gi¶i ph¸p quy ho¹ch: lùa chän vÞ trÝ yªn tÜnh, trång c©y xanh;
b) BiÖn ph¸p c¸ch ©m cho ng«i nhµ:
i) c¸ch ©m cho c¸c kÕt cÊu ng¨n che: lµm kÝn c¸c khe hë quanh
cöa sæ, cöa ®i..
viii ii) c¸ch ©m cho c¸c thiÕt bÞ ®êng èng,
ix iii) sö dông vËt liÖu c¸ch ©m, hót ©m chèng rung khi cÇn thiÕt,
nhng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu chèng ch¸y.
12.6.2 Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
Gi¶i ph¸p phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn díi ®©y sÏ ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t
yªu cÇu vÒ chèng ån:
• 20 TCN 150 - 86 “Chèng ån trong nhµ ë -Tiªu chuÈn
quèc tÕ”
§iÒu 12.7. Chèng thÊm
12.7.1. Yªu cÇu
§Ó b¶o vÖ søc khoÎ con ngêi vµ ®¶m b¶o ®é bÒn l©u cña c«ng
tr×nh, ph¶i chèng thÊm cho ng«i nhµ, bao gåm:
1) Chèng thÊm tõ bªn ngoµi:
Ph¶i b¶o ®¶m:
a) M¸i, têng ngoµi ng«i nhµ kh«ng bÞ thÊm, dét do níc ma g©y ra
b) Têng, sµn vµ c¸c kÕt cÊu tiÕp xóc víi ®Êt kh«ng bÞ níc díi ®Êt
thÊm lªn.
2) Chèng thÊm bªn trong:
Ph¶i b¶o ®¶m:
a) Têng, sµn kh«ng bÞ Èm thÊm níc tõ c¸c khu bÕp, vÖ sinh, t¾m
giÆt trong ng«i nhµ còng nh tõ c¸c nhµ c¨n hé bªn c¹nh.
b) C¸c khu bÕp, vÖ sinh, t¾m giÆt trong nhµ ph¶i th«ng tho¸ng, cã
kÕt cÊu têng, sµn kh«ng thÊm níc vµ dÔ lau chïi.
c) Níc trµn ®ét xuÊt tõ c¸c thiÕt bi vÖ sinh ph¶i ®îc tho¸t hÕt,
kh«ng ®Ó trµn hay thÊm sang c¸c phßng xung quanh.
12.7.2. Gi¶i ph¸p dîc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
Gi¶i ph¸p phï hîp víi tiªu chuÈn díi ®©y sÏ ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu
cÇu vÒ chèng thÊm cho sµn, m¸i b»ng bª t«ng cèt thÐp:
• TVCN 5718-93 “M¸i vµ sµn bª t«ng cèt thÐp - Yªu cÇu kü
thuËt chèng thÊm níc”.

§iÒu 12.8. Chèng sÐt


12.8.1. Yªu cÇu
C«ng tr×nh x©y dùng ph¶i ®îc ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chèng sÐt,
quy ®Þnh ë ®iÒu 3.9, ch¬ng 3 cña QCXD nµy.
12.8.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
Gi¶i ph¸p phï hîp víi tiªu chuÈn díi ®©y sÏ ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
vÒ chèng sÐt:
• 20 TCN 46 - 84 “Chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh x©y
dùng”.

§iÒu 12.9. Chèng r¬i ng·


12.9.1. Yªu cÇu
1) Ph¶i bè trÝ lan can che ch¾n t¹i nh÷ng vÞ trÝ sau:
a) Nh÷ng n¬i con ngêi cã kh¶ n¨ng r¬i ng· tõ ®é cao trªn 1m, nh:
trªn m¸i cã lèi lªn thêng xuyªn, t¹i vÞ trÝ c¸c lç thñng trªn têng,
sµn hoÆc n¬i cã ®é cao thay ®æi ®ét ngét.
b) Nh÷ng n¬i cÇn ng¨n trÎ nhá (díi 10 tuæi) nh: lèi vµo bÓ b¬i, bÓ
níc s©u h¬n 0,4m.
2) Lan can ph¶i cã ®é cao phï hîp (thêng tõ 1,1m trá lªn), cã kÕt
cÊu v÷ng ch¾c vµ ®¶m b¶o an toµn
12.9.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
Gi¶i ph¸p phï hîp víi tiªu chuÈn díi ®©y sÏ ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu
cÇu vÒ lan can chèng r¬i ng·:
• TCVN 4431 - 87 “Lan can an toµn - §iÒu kiÖn kü thuËt”.

§iÒu 12.10. Phßng chèng nguy h¹i do vËt liÖu x©y dùng g©y
ra
12.10.1. Yªu cÇu
1) Trong ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn b×nh thêng, trªn bÒ mÆt vËt liÖu
x©y dùng ®îc sö dông trong c¸c ng«i nhµ kh«ng ®îc t¹o thµnh
c¸c chÊt ®éc h¹i vµ g©y mïi khã chÞu.
2) Trong c¸c nhµ c«ng céng, ph¶i cã biÓn b¸o hiÖu ®èi víi c¸c lo¹i
vËt liÖu trong suèt, dÔ vì t¹i nh÷ng n¬i cã thÓ ®i qua.
3) KÝnh vµ vËt liÖu dÔ vì ph¶i:
a) §ñ bÒn, chÞu ®îc va ch¹m hoÆc;
b) §îc b¶o vÖ khái bÞ lµm vì hoÆc;
c) Kh«ng g©y nguy hiÓm do bÞ vì hoÆc va ®Ëp.
4) VËt liÖu mÆt sµn ph¶i ®¶m b¶o chèng tr¬n trît.

§iÒu 12.11. Phßng chèng nhiÔm ®éc thùc phÈm vµ c¸c sinh
vËt g©y h¹i
12.11.1. Yªu cÇu
1) N¬i chÕ biÕn thùc phÈm ph¶i ®¶m b¶o :
a) Cã biªn ph¸p chèng ®îc c«n trïng, sinh vËt g©y bÖnh (gi¸n,
chuét..) ;
b) Cã bÒ mÆt ph¼ng, nh½n, kh«ng thÊm níc, kh«ng cã gãc chøa bôi
bËm, vµ dÔ lau chïi ;
c) VËt liÖu x©y dùng ph¶i kh«ng chøa ®éc h¹i ;
d) Nhµ bÕp trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i cã ®ñ sè lîng phï
hîp c¸c thiÕt bÞ röa, ®un nÊu thùc phÈm.
2) Ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p chèng c¸c sinh v¹t g©y h¹i (nh: rªu mèc,
nÊm, muèi mät) cho ng«i nhµ, ®å ®¹c, s¶n phÈm hµng ho¸ chøa
bªn trong nhµ.
12.11.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
Gi¶i ph¸p phï hîp víi tiªu chuÈn díi ®©y sÏ ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu
cÇu vÒ chèng mèi mät:
• QPVN 16 - 79 “Quy ph¹m t¹m thêi phßng chèng mèi
mät cho c¸c c«ng
tr×nh x©y dùng”

Chong 13: HÖ thèng cÊp tho¸t níc bªn trong

Môc tiªu
C¸c quy ®Þnh trong ch¬ng nµy nh»m b¶o ®¶m:
1) §¸p øng nhu cÇu sö dông níc bªn trong c«ng tr×nh cho sinh ho¹t,
s¶n xuÊt, ch÷a ch¸y.
2) B¶o vÖ con nguêi khái bÞ bÖnh tËt, h¹n chÕ g©y « nhiÔm m«i tr-
êng b»ng c¸c biÖn ph¸p: tho¸t hÕt c¸c lo¹i níc th¶i, xö lý níc th¶i
phï hîp víi tiªu chuÈn m«i trêng.
3) B¶o ®¶m an toµn cho con nguêi vËn hµnh hÖ thèng cÊp tho¸t n-
íc.

§iÒu 13.1. Quy ®Þnh chung ®èi víi hÖ thèng cÊp tho¸t níc
bªn trong c«ng tr×nh
13.1.1. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng cÊp tho¸t níc bªn trong
c«ng tr×nh
1) C«ng tr×nh ph¶i ®îc l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp tho¸t níc phï hîp víi
chøc n¨ng, ®Æc ®iÓm cña ng«i nhµ vµ c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ kü
thuËt.
2) HÖ thèng cÊp tho¸t níc bªn trong c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c
yªu cÇu sau:
a) Yªu cÇu ®èi víi trang thiÕt bÞ vÖ sinh, quy ®Þnh t¹i môc 13.2.1,
®iÒu 13.2.
b) Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng cÊp níc, quy ®Þnh t¹i môc 13.3.1, ®iÒu
13.3.
c) Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng tho¸t níc, quy ®Þnh t¹i môc 13.4.1,
®iÒu 13.4
13.1.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
Gi¶i ph¸p phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn díi ®©y sÏ ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t
yªu cÇu vÒ hÖ thèng cÊp tho¸t níc:
• TCVN 4513-88 “CÊp tho¸t níc bªn trong -
Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”
• TCVN 4474-87 “Tho¸t níc bªn trong - Tiªu chuÈn thiÕt
kÕ”
• TCVN 4519-88 “HÖ thèng cÊp tho¸t níc bªn trong - Quy
ph¹m thi c«ng
nghiÖm thu”
§iÒu 13.2. Trang thiÕt bi vÖ sinh
13.2.1. Yªu cÇu ®èi víi trang thiÕt bÞ vÖ sinh (TBVS)
C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh trong nhµ ph¶i ®¶m b¶o:
1) Sè lîng TBVS
Sè lîng vµ kiÓu TBVS ph¶i ®¸p øng yªu cÇu sö dông, phï hîp víi chøc
n¨ng, quy m« cña c«ng tr×nh vµ sè lîng ngêi sö dông cã kÓ ®Õn giíi
tÝnh, løa tuæi, vµ ngêi khuyÕt tËt (nÕu cã, theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu
8.3).
2) ChÊt lîng TBVS
C¸c TBVS ph¶i:
a) Cã kÕt cÊu v÷ng ch¾c vµ
b) B¶o ®¶m vÖ sinh: tho¸t níc hÕt, kh«ng rß rØ níc, kh«ng bÞ b¸m
bÈn, kh«ng ph¸t sinh mïi h«i.
3) L¾p TBVS
L¾p ®Æt TBVS ph¶i ®¶m b¶o:
a) sö dông thuËn tiÖn vµ an toµn, phï hîp víi ®èi tîng sö dông.
b) thuËn tiÖn cho lau chïi, söa ch÷a, thay thÕ.
c) kh«ng rß rØ níc ra sµn, têng vµ kh«ng xÈy ra hiÖn tîng níc ch¶y
ngîc tõ TBVS vµo hÖ thèng cÊp níc.
13.2.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
Nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vµ tiªu chuÈn díi ®©y ®îc
chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ vÖ sinh:
1) Sè lîng TBVS
a) Chñng lo¹i vµ sè lîng c¸c trang thiÕt bÞ vÖ sinh ®ù¬c l¾p ®Æt
bªn trong c¸c ng«i nhµ ph¶i phï hîp víi chøc n¨ng vµ quy m« c«ng
tr×nh nh quy ®Þnh trong b¶ng 13.2.1
b) Khu vÖ sinh cho ngêi tµn tËt: theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 8.2

B¶ng 13.2.1 - Sè lîng tèi thiÓu cña thiÕt bÞ vÖ sinh bªn trong
c«ng tr×nh c«ng céng

Lo¹i nhµ vµ khu vÖ ChØ tiªu tÝnh Sè lîng TBVS tèi thiÓu
sinh to¸n XÝ TiÓu Vßi T¾m
röa

1. Trêng häc:
Khu vÖ sinh cña:
+ Nam häc sinh 40 häc sinh 1 2 1 1
+ N÷ häc sinh 40 häc sinh 1 2 1 1
+ Nam gi¸o viªn 10 gi¸o viªn 1 1 1 1
+ N÷ gi¸o viªn 10 gi¸o viªn 1 1 1 1

2. Ký tóc x¸ sinh
viªn: 15 sinh viªn 1 2 1 1
- Khu vÖ sinh nam 15 sinh viªn 1 2 1 1
- Khu vÖ sinh n÷
1 nhãm trÎ
3. Nhµ trÎ mÉu gi¸o hoÆc 4 5 1
1 líp mÉu gi¸o
(20-25 trÎ)

4. Cöa hµng ¨n 100 chç ngåi


uèng: 1 2 1
- Khu vÖ sinh nam 1 2 1
- Khu vÖ sinh n÷

5. Phßng kh¸n gi¶: 100 kh¸n gi¶


- Khu vÖ sinh nam 1 2 1
- Khu vÖ sinh n÷ 1 2 1
6. BÖnh viÖn: 2 buång bÖnh
Khu vÖ sinh bÖnh hoÆc 1 1 1 1
nh©n 15 bÖnh nh©n

Ghi chó: §èi víi nhµ trÎ, mÉu gi¸o, cöa hµng ¨n uèng, bÖnh viÖn, sè
TBVS cho nh©n viªn cÇn ®îc tÝnh riªng, cha nªu trong b¶ng.
2) ChÊt lîng TBVS
C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh ph¶i cã chÊt lîng ®¹t c¸c tiªu chuÈn kü thuËt.
§èi víi thiÕt bÞ vÖ sinh b»ng gèm sø ph¶i ®¹t tiªu chuÈn:
• TCVN 6073-95 “S¶n phÈm gèm sø vÖ sinh -Yªu cÇu kü
thuËt”
3) L¾p ®Æt TBVS
L¾p ®Æt TBVS ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu díi ®©y:
a) ChiÒu cao l¾p ®Æt TBVS ph¶i phï hîp víi ®èi tîng sö dông vµ
cÊu t¹o cña thiÕt bÞ (b¶ng 13.2.2). §èi víi bÖnh viÖn, nhµ an dìng
cÇn chó ý tíi ®èi tîng sö dông lµ ngêi giµ, yÕu, khuyÕt tËt, c¸c
bÖnh nh©n cÇn lÊy bÖnh phÈm.
b) Cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa níc trµn tõ TBVS ra sµn, g©y Èm ít khu
vùc vÖ sinh.
c) C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh ph¶i ®îc l¾p xi ph«ng ®Ó ng¨n chÆn mïi
h«i thèi bay vµo nhµ.
B¶ng 13.2.2 - §é cao l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh
(tÝnh tõ mÆt sµn ®Õn mÐp trªn cña chËu)

Tªn dông cô §é cao kÓ tõ sµn (mm) ®èi víi


Nhµ trÎ, Trêng häc Trêng hîp
mÉu gi¸o kh¸c
1. ChËu röa mÆt 400÷450 650 800
2. ChËu töa tay, c¸c lo¹i chËu 450 750
röa - - 600
3. ¢u tiÓu treo trªn têng 200 - theo thiÕt
4. ChËu xÝ bÖt bÞ
(600-650)

§iÒu 13.3. HÖ thèng cÊp níc


13.3.1. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng cÊp níc
HÖ thèng cÊp níc ph¶i b¶o ®¶m:
1) ChÊt lîng níc cÊp: ph¶i ®¹t yªu cÇu theo môc ®Ých sö dông
Níc dïng cho ¨n uèng vµ sinh ho¹t ph¶i ®¹t tiªu chuÈn quy dÞnh
trong ®iÒu 4.15, ch¬ng 4 cña QCXD nµy.
2) Lu lîng, ¸p lùc níc cÊp: ®¸p øng nhu cÇu dïng níc t¹i mäi ®iÓm
lÊy níc trong nhµ.
Níc cÊp cho sinh ho¹t ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ ¸p lùc tù do tèi
thiÓu t¹i c¸c TBVS vµ ¸p lùc tèi ®a. Níc ch÷a ch¸y ph¶i ®¶m b¶o
yªu cÇu vÒ ¸p lùc ch÷a ch¸y, quy ®Þnh t¹i ®iÒu 11.9, ch¬ng 9 cña
QCXD.
3) §êng èng, thiÕt bÞ trong hÖ thèng cÊp níc
§êng èng, thiÕt bÞ trong hÖ thèng cÊp níc ph¶i
a) kh«ng lµm nhiÔm bÈn, nhiÔm ®éc níc cÊp
b) ®îc l¾p ®Æt ch¾c ch¾n, kh«ng bÞ rß rØ, kh«ng g©y ån rung
khi vËn hµnh, kh«ng ®Ó xÈy ra hiÖn tîng níc ch¶y ngîc khi ®êng
èng bÞ gi¶m ¸p vµ mÊt níc.
4) Trêng hîp cÊp níc nãng
ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho ngêi sö dông kh«ng bÞ báng do níc qu¸
nãng, rß rØ h¬i nãng, kh«ng bÞ nguy hiÓm do næ b×nh ®un hoÆc
®iÖn giËt.
13.3.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
HÖ thèng cÊp níc ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh díi ®©y ®îc chÊp
thuËn lµ ®¹t c¸c yªu cÇu nªu ë môc 13.3.1:
1) §¶m b¶o c¸c nhu cÇu dïng níc bao gåm:
a) Níc dïng cho sinh ho¹t: theo tiªu chuÈn dïng níc trong ngµy dïng nhiÒu
níc nhÊt trong n¨m bªn trong nhµ ë, c«ng céng, nhµ s¶n xuÊt, nh quy
®Þnh trong phô lôc 13.1.
b) Níc ch÷a ch¸y bªn trong nhµ: theo quy ®Þnh ë ®iÒu 11.9, ch¬ng 11
cña QCXD nµy.
2) ¸p lùc níc
¸p lùc níc trong hÖ thèng cÊp níc ph¶i ®¶m b¶o:
a) ¸p lùc níc tù do tèi thiÓu t¹i mäi ®iÓm lÊy níc ë mäi thêi ®iÓm lµ
3m cét níc.
b) ¸p lùc lµm viÖc trong m¹ng líi cÊp níc sinh ho¹t kh«ng ®îc vît qu¸
60m (nÕu lín h¬n ph¶i ph©n vïng ¸p lùc cho m¹ng líi)
Ghi chó:
§Ó tr¸nh sù chªnh ¸p gi÷a c¸c tÇng cña nhµ cao tÇng, cÇn ®Æt van
gi¶m ¸p trªn ®êng èng h©n phèi, cø 4-6 tÇng ®Æt 1 van.
3) T¨ng ¸p
a) Khi ¸p lùc níc kh«ng ®ñ ®Ó lªn c¸c tÇng nhµ, cÇn cã biÖn ph¸p
t¨ng ¸p nh: thiÕt kÕ tr¹m b¬m t¨ng ¸p víi bÓ chøa díi ®Êt vµ kÐt
níc trªn m¸i.
b) Nghiªm cÊm viÖc ®Æt m¸y b¬m hót níc trùc tiÕp vµo ®êng èng.
Tr¹m b¬m t¨ng ¸p ph¶i hót níc qua bÓ chøa.
c) Dung tÝch cña bÓ chøa, kÐt níc ph¶i phï hîp víi nhu cÇu dïng níc,
chu kú bæ sung níc vµo bÓ vµ c¸ch bè trÝ ®êng èng ph©n phèi.
d) M¸y b¬m t¨ng ¸p kh«ng ®îc ®Æt gÇn c¸c phßng cÇn yªn tÜnh
nh: c¸c c¨n hé, nhµ trÎ-mÉu gi¸o, phßng häc, gi¶ng ®êng, phßng
®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn. Ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch ©m cho m¸y
b¬m: ®Æt m¸y b¬m trªn nÒn c¸ch ©m b»ng cao su hay gç
mÒm, trªn èng hót vµ èng ®Èy ph¶i cã ®Öm chèng rung dµi tèi
thiÓu 1m.
e) Ph¶i ®¶m b¶o cÊp ®iÖn liªn tôc cho m¸y b¬m cÊp níc.
4) §êng èng
a) VËt liÖu ®êng èng cÊp níc lµ èng thÐp tr¸ng kÏm hoÆc èng nhùa
b) HÖ thèng ®êng èng kh«ng ®îc g©y tiÕng ån hoÆc bÞ rung khi
vËn hµnh. Tèc ®é níc ch¶y trong èng kh«ng lín qu¸ 2m/s vµ ¸p
lùc trong èng kh«ng qu¸ 60m cét níc.
5) CÊp níc nãng
a) ThiÕt bÞ ®un níc nãng
C¸c thiÕt bÞ ®un níc nãng ph¶i ®¹t yªu cÇu kü thuËt vÒ an toµn vµ
®îc l¾p ®Æt sao cho:
i) Kh«ng g©y nhiÔm bÈn níc;
x ii) ThuËn tiÖn ®Ó b¶o dìng, söa ch÷a;
xi iii) Cã c¸c thiÕt bÞ an toµn ®Ó khèng chÕ ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é;
xii iv) NhiÖt ®é níc nãng kh«ng cao qu¸ 500 C
b) §êng èng dÉn níc nãng
L¾p ®Æt ®êng «ng dÉn níc nãng ph¶i ®¶m b¶o:
i) Chèng ¨n mßn cho ®êng èng thÐp dÉn níc nãng vµ ph¶i cã
biÖn ph¸p b¶o «n ®êng èng.
ii) Cã biÖn ph¸p phßng ngõa ®êng èng d·n në.
xiii iii) Ph¶i ®Æt c¸c van x¶ khÝ ë ®iÓm cao cña cét èng ®øng cÊp
níc nãng vµ cña bé ph¹n gia nhiÖt.
xiv iv) S¬n ph©n biÖt ®êng èng níc nãng lé thiªn b»ng mÇu ®á.
c) L¾p ®Æt hÖ thèng cÊp nhiÖt, cÊp níc nãng, nåi h¬i vµ nåi ®un
níc tíi nhiÖt ®é 1150C vµ nåi h¬i víi ¸p suÊt lín h¬n 0,7 daN/cm2
ph¶i tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn vÒ an toµn cña ®êng èng dÉn h¬i vµ
dÉn níc nãng.

§iÒu 13.4 HÖ thèng tho¸t níc


13.4.1. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng tho¸t níc
HÖ thèng tho¸t níc ph¶i ®¶m b¶o:
1) Tho¸t hÕt níc
2) Kh«ng bÞ rß, t¾c vµ dÔ th«ng t¾c söa ch÷a.
3) Kh«ng bèc mïi h«i thèi ra m«i trêng xung quanh
4) Kh«ng cã nguy c¬ bÞ vì, dËp ®êng èng
5) §¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ kh«ng x¶ níc trùc tiÕp ra hÌ ®êng vµ
tiªu chuÈn níc th¶i tríc khi x¶, quy ®Þnh t¹i ®iÒu 4.17, 5.17, 6.13
vµ 7.8 cña QCXD nµy
6) VËn hµnh c«ng tr×nh xö lý níc th¶i ®îc thuËn lîi vµ ®¶m b¶o an
toµn lao ®éng.
13.4.2. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
HÖ thèng tho¸t níc ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh díi ®©y ®îc chÊp thuËn
lµ ®¹t c¸c yªu cÇu nªu ë môc 13.4.1:
1) Tho¸t hÕt mäi lo¹i níc th¶i (níc bÈn tõ c¸c thiÐt bÞ vÖ sinh, níc
th¶i sinh ho¹t, níc th¶i s¶n xuÊt, níc ma trªn m¸i) tõ bªn trong
nhµ ra hÖ thèng tho¸t níc bªn ngoµi b»ng ®êng èng kÝn. §é dèc
cña ®êng èng ph¶i lín h¬n ®é dèc tèi thiÓu vµ ®¶m b¶o vËn
tèc tù lµm s¹ch cña dßng ch¶y.
2) §êng èng tho¸t níc ph¶i kh«ng thÊm, kh«ng bÞ rß rØ, t¾c, bÞ
x©m thùc (®èi víi níc th¶i s¶n xuÊt) vµ cã thÓ lµ èng gang, èng
sµnh, èng chÊt dÎo.
3) Ph¶i cã c¸c phÔu thu níc th¶i (®êng kÝnh tèi thiÓu lµ 50mm) ®Ó
nhanh chãng thu hÕt níc th¶i trªn sµn trong phßng t¾m, röa, khu
vÖ sinh.
Mçi bån t¾m ph¶i cã riªng mét èng tho¸t níc nagng víi ®é dèc tèi
thiÓu 0,01 - 0,03.
4) C¸c dông cô vÖ sinh vµ thiÐt bÞ thu níc th¶i ph¶i cã èng xi ph«ng
ng¨n h¬i. Xi ph«ng ph¶i ®¶m b¶o líp níc lu dµy kh«ng díi 5cm vµ
cã bÒ mÆt bªn trong tr¬n, nh½n.
5) Ph¶i ®Æt èng kiÓm tra hoÆc lç th«ng t¾c trªn c¸c ®êng èng
nh¸nh. MiÖng th«ng t¾c ®îc ®Æt ë ®Çu cïng èng tho¸t ngang,
ch©n èng ®øng vµ kh«ng ®îc rß rØ níc, kh«ng c¶n trë dßng
ch¶y vµ thuËn tiÖn cho thao t¸c th«ng t¾c..
6) Kh«ng ®îc phÐp ®Ó lé ®êng èng nh¸nh tho¸t níc ra díi mÆt trÇn
cña c¸c phßng ë díi.
7) Níc th¶i tõ c¸c chËu xÝ, tiÓu tríc khi x¶ ra hÖ thèng tho¸t níc
chung ph¶i ®îc xö lý qua bÓ tù ho¹i, ®îc x©y dùng ®¹t tiªu
chuÈn kü thuËt.
8) Th«ng h¬i
a) Kh«ng ®îc nèi èng th«ng h¬i cña ®êng èng tho¸t víi èng th«ng giã
vµ th«ng khãi.
b) èng th«ng h¬i chÝnh ph¶i ®îc ®Æt th¼ng, cao vît khái m¸i 0,7m
vµ cã ®êng kÝnh nh quy ®Þnh trong b¶ng 13.4.1
B¶ng 13.4.1 - §êng kÝnh tèi thiÓu cña èng th«ng h¬i

§êng kÝnh èng ®øng thoat níc (mm) 50 75 100 150

§êng kÝnh tèi thiÓu cña èng th«ng h¬i 40 50 75 100


(mm)
b) §Ó tr¸nh hiÖn tîng rót líp níc lu trong xi ph«ng, ph¶i ®Æt èng
th«ng h¬i phô.
9) §êng kÝnh tèi thiÓu cña èng ®øng tho¸t níc bªn trong nhµ lµ
75mm, cña èng ®øng tho¸t níc ph©n tiÓu tõ c¸c khu vÖ sinh lµ
100mm.
10) Tho¸t níc ma trªn m¸i
a) Cêng ®é ma ®Ó tÝnh to¸n trong hÖ thèng cÊp níc ma trªn m¸i ë
c¸c ®Þa ph¬ng ®îc lÊy theo phô lôc 13.2
b) §îc phÐp tÝnh to¸n s¬ bé theo lu lîng tÝnh to¸n cho mét phÔu
thu níc ma vµ mét èng ®øng quy ®Þnh trong b¶ng 13.4.2
B¶ng 13.4.2 - Lu lîng tÝnh to¸n cho mét phÔu thu vµ mét èng
®øng tho¸t níc ma

§êng kÝnh phÔu thu hoÆc èng ®øng 80 100 120 200
(mm)
Lu lîng tÝnh to¸n (l/s) cho:
- 1 phÔu thu níc ma 5 12 35 -
- èng ®øng thu níc ma 10 20 50 80

Phô lôc 13.1 - Tiªu chuÈn dïng níc trong ngµy, dïng níc
nhiÒu nhÊt trong n¨m

Lo¹i tiªu thô níc §¬n vÞ tÝnh Tiªu chuÈn


dïng níc
(l/ngµy)
(1) (2) (3)
Nhµ ë bªn trong mçi c¨n hé cã mét vßi Mét ngêi Tõ 80 ®Õn
níc sö dông chung cho c¸c nhu cÇu sinh 100
ho¹t.
Mét ngêi
Nhµ ë bªn trong cã trang thiÕt bÞ vÖ Tõ 100 ®Õn
sinh: vßi t¾m, röa, trong mét c¨n hé 150
khÐp kÝn. Mét ngêi

Nhµ ë bªn trong mèi c¨n hé cã trang Tõ 150 ®Õn


thiÕt bÞ vÖ sinh. H¬ng sen t¾m, röa, xi Mét ngêi 200
m¨ng ®Æc biÖt.

Nhµ ë bªn trong mçi c¨n hé cã bån t¾m Mét ngêi Tõ 350 ®Õn
vµ cÊp níc nãng côc bé. 400

Nhµ ë tËp thÓ, ký tóc x¸ cã xÝ tiÓu, vßi Mét ngêi


t¾m giÆt chung ®Æt ë c¸c tÇng. Tõ 75 ®Õn
100
Nhµ ë tËp thÓ cã xÝ, tiÓu vßi, t¾m
giÆt, bÕp riªng cho tõng phßng. Mét ngêi
Mét ngêi Tõ 100 ®Õn
Kh¸ch s¹n Mét ngêi 120
- H¹ng III Mét ngêi
- H¹ng II
- H¹ngI 1 giêng bÖnh
- H¹ng ®Æc biÖt Tõ 100 ®Õn
120
BÖnh viÖn, nhµ ®iÒu dìng, nhµ nghØ 1 giêng Tõ 150 ®Ðn
(cã bån t¾m chung vµ vßi t¾m hoa 200
sen). Tõ 200 ®Õn
1 bÖnh nh©n 250
Nhµ ®iÒu dìng, nhµ nghØ cã bån t¾m Tõ 250 ®Õn
trong tÊt c¶ c¸c phßng. 1 ngêi t¾m 300

T¹m y tÕ, phßng kh¸m ®a khoa. 1 kg ®å giÆt Tõ 250 ®Õn


300
Nhµ t¾m c«ng céng cã vßi t¾m h¬ng 1 kg ®å giÆt
sen
Tõ 300 ®Õn
Nhµ giÆt b»ng tay. 1 mãn ¨n 400
1 mãn ¨n
Nhµ giÆt b»ng m¸y
1 ngêi/ 1 b÷a 15
C«ng ty ¨n uèng, cöa hµng ¨n uèng. ¨n
a/ ChÕ biÕn thøc ¨n t¹i chç. Tõ 125 ®Õn
b/ ChÕ biÕn thøc ¨n ®em vÒ nhµ. 150
% dung tÝch
Nhµ ¨n tËp thÓ bÓ 40
1 vËn ®éng
BÓ b¬i trong 1 ngµy ®ªm viªn Tõ 60 ®Õn
a/ Bæ sung níc trµn 1 chç ngåi 90
b/ VËn ®éng viªn (tÝnh c¶ t¾m)
c/ Kh¸n gi¶
1 trÎ 12
Nhµ trÎ 1 trÎ 10
a/ Göi ban ngµy
b/ Göi chiÒu réng ngµy ®ªm 1 c¸n bé Tõ 18 ®Õn
25
Trô së c¬ quan hµnh chÝnh 1 ghÕ

R¹p chiÕu bãng 1 chç ngåi hay 10


1 50
C©u l¹c bé ngêi xem 3
Nhµ h¸t 1 chç
a/ Kh¸n gi¶ 1 diÔn viªn 75
b/ DiÔn viªn 100
1 häc sinh hay
Trêng häc, trêng phæ th«ng 1 Tõ 10 ®Õn
gi¸o viªn 15
S©n vËn ®éng, nhµ thi ®Êu thÓ thao
a/ VËn ®éng viªn (kÓ c¶ t¾m) 1 vËn ®éng Tõ 3 ®Õn 5
b/ Kh¸n gi¶ viªn
1 chç ngåi 10
Níc tíi
a/ Tíi s©n thÓ thao, s©n ch¬i, kh¸n
®µi vµ c¸c c«ng tr×nh thÓ thao ngoµi 1 m2 10
trêi, c©y xanh, ®êng x¸ bªn trong khu 40
vùc s©n vËn ®éng.
b/ tíi mÆt cá s©n bèng ®¸ 1 m2 tõ 15 ®Õn
20
Ngêi phôc vô nhµ c«ng céng 1 ngêi trong 1
ca
50
3

1,5

25

Ghi chó:
(1). §èi víi c¸c nhµ ë, níc sinh ho¹t dïng hµng ngµy lÊy ë vßi c«ng
céng cña ®êng phè, tiÓu khu th× tiªu chuÈn dïng níc trung b×nh
mçi ngêi lÊy tõ 40 ®Õn 60 l/ ngµy.
(2). Tiªu chuÈn dïng níc cho mét giêng bÖnh trong bÖnh viÖn, nhµ
an dìng, nhµ nghØ vµ cho mét chç trong trêng néi chó ®· tÝnh
®Õn lîng níc dïng trong nhµ ¨n, nhµ giÆt.
(3). Tiªu chuÈn dïng níc cña 1 c¸n bé lµm viÖc ë mét trô së, c¬
quan hµnh chÝnh gåm c¶ lîng níc cho kh¸ch. Níc dïng cho nhµ ¨n
cÇn tÝnh bæ sung.

Phô lôc 13.2 - Cêng ®é ma 5 phót t¹i c¸c ®Þa ph¬ng ViÖt Nam

Tr¹m q5 ( l/sha) Ghi chó


B¾c C¹n 421,90
B¾c Giang 433,30
B¶o Léc 506,26
Bu«n Mª Thuét 387,70
B¾c Quang 611,14 Hµ Tuyªn
Cµ Mau 507,40
Cöa Tïng 384,28
§« L¬ng 450,30
§µ L¹t 416,20 Liªn Kh¬ng
§µ N½ng 370,60
Hoµ B×nh 384,60
H¶i D¬ng 450,50
Hµ Giang 390,00
Hång Gai 478,90
Hµ Nam 433,30
HuÕ 370,60
Hng Yªn 450,40
Hµ Néi 484,60 L¸ng
Lµo Cai 450,40
Lai Ch©u 391,20
Mãng C¸i 524,50
Ninh B×nh 507,40
Nam §Þnh 433,30
Nha Trang 281,68
Phï LiÔn 461,80
Pl©y Cu 392,26
Phan ThiÕt 326,14
Quy Nh¬n 342,10
Qu¶ng Ng·i 416,20
Qu¶ng TrÞ 421,90
Thµnh Phè Hå ChÝ 496,00
Minh

Ch¬ng 14: Trang bÞ ®iÖn trong c«ng tr×nh

Môc tiªu
C¸c quy dÞnh trong chong nµy nh»m b¶o ®¶m trang bÞ ®iÖn trong
c«ng tr×nh phï hîp víi chøc n¨ng cña c«ng tr×nh vµ ®îc thiÕt kÕ,
l¾p ®Æt ®óng kü thuËt, vËn hµnh an toµn, liªn tôc trong suèt thêi
gian sö dông.

§iÒu 14.1 Ph¹m vi ¸p dông


1) Ch¬ng nµy ®îc ¸p dông cho thiÕt kÕ, l¾p ®Æt trang bÞ ®iÖn,
bao gåm ®êng d©y dÉn vµ thiÕt bÞ ®iÖn víi ®iÖn ¸p kh«ng vît
qu¸ 1000 V, ë bªn trong c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng
nghiÖp (díi ®©y gäi chung lµ c«ng tr×nh), ®îc x©y dùng míi
còng nh c¶i t¹o, më réng.
2) ViÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®Æc biÖt nh : thiÕt bÞ thÝ
nghiÖm, thiÐt bÞ kh¸m, ch÷a bÖnh, thiÕt bÞ b¸o ch¸y, chèng
trém, c¸c m« h×nh trong b¶o tµng, triÓn l·m, c¸c b¶ng qu¶ng
c¸o b»ng ®iÖn, ph¶i tu©n theo nh÷ng yªu cÇu riªng cho tõng tr-
êng hîp.

Ghi chó: PhÇn gi¶i thÝch mét sè tõ ng÷ vÒ kü thuËt ®iÖn ®îc
tr×nh bµy ë phô lôc 14.1.

§iÒu 14.2. Yªu cÇu ®èi víi trang bÞ ®iÖn trong c«ng tr×nh
ViÖc thiÕt kÕ, l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn trong nhµ ph¶i:
1) B¶o ®¶m an toµn cho con ngêi vµ tµi s¶n, c«ng tr×nh, bao gåm:
a) B¶o ®¶m an toµn cho con bao gåmêi, kh«ng bÞ nguy hiÓm do:
i) tiÕp xóc víi nh÷ng bé phËn m¹ng ®iÖn cña thiÕt bÞ dïng ®iÖn
trong vËn hµnh b×nh ®êng vµ ng¨n ngõa kh«ng cho c¸c bé phËn
kim lo¹i b×nh thêng kh«ng mang ®iÖn cña thiÕt bÞ dïng ®iÖn,
hoÆc c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh bÞ va ch¹m vá khi sù cè.
ii) ch¹m ph¶i bé phËn cã nhiÖt ®é t¨ng qu¸ møc g©y ra bëi thiÕt
bÞ ®iÖn ho¹t ®éng kh«ng b×nh thêng hoÆc do c¸c dßng ®iÖn
vît qu¸ møc tÝnh to¸n quy ®Þnh.
iii) lùc ®éng ®iÖn trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn do dßng ®iÖn vît qu¸
møc tÝnh to¸n g©y ra.
b) B¶o ®¶m trang bÞ ®iÖn lµm viÖc an toµn trong m«i trêng ®·
®Þnh, kh«ng sinh ra tia löa ®iÖn trong m«i trêng cã nguy c¬
ch¸y, næ.
c) B¶o vÖ c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh khái nguy c¬ ch¸y, suy
gi¶m c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt do nhiÖt ®é bÞ t¨ng bëi truyÒn
nhiÖt hoÆc hå quang ®iÖn.
2) Sö dông thuËn tiÖn, an toµn
Trong nhµ dù kiÕn cã ngêi tµn tËt sö dông, c¸c h·m ®Ìn vµ æ c¾m
®iÖn ph¶i ®Æt ë chç dÔ lui tíi vµ sö dông thuËn tiÖn cho hä.
3) B¶o ®¶m m¹ng ®iÖn lµm viÖc æn ®Þnh, liªn tôc trong thêi gian
phï hîp víi chøc n¨ng vµ quy m« cña c«ng tr×nh, ngo¹i trõ c¸c
nguyªn nh©n do hÖ thèng ®iÖn ®Þa ph¬ng g©y ra.
4) B¶o ®¶m kh¶ n¨ng t¸ch rêi vÒ ®iÖn víi hÖ thèng cung cÊp
®iÖn.
a) T¹i ®Çu vµo, ph¶i cã thiÕt bÞ c¾t ®iÖn chung ®Ó b¶o vÖ cho
hÖ thèng ®iÖn bªn ngoµi khi cã sù cè.
b) C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ph¶i ®îc chän sao cho chóng t¸c ®éng theo
ph©n cÊp cã chän läc.

§iÒu 14.3. Gi¶i ph¸p ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
Trang bÞ ®iÖn trong c«ng tr×nh ®îc thiÕt kÕ, l¾p ®Æt phï hîp víi
c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam díi ®©y sÏ ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu
nªu trong ®iÒu 14.2.
• 20 TCN 25 - 91 “§Æt ®êng dÉn ®iÖn trong nhµ ë vµ
c«ng tr×nh c«ng céng -
Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.
• 20 TCN 27 - 91 “§Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng
tr×nh c«ng céng –
Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”.
• 11 TCN 18 - 84 “Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn”
tíi 11 TCN 21 - 84
• TCVN 4756 - 89 “Quy ph¹m nèi ®Êt vµ nèi kh«ng c¸c
thiÕt bÞ ®iÖn”
Ghi chó: Mét sè ®iÒu quan träng trong c¸c tiªu chuÈn nªu trªn ®îc
trÝch dÉn trong c¸c ®iÒu tõ 14.4 tíi 14.14 díi ®©y.

§iÒu 14.4. Tr¹m biÕn ¸p


14. 4.1. VÞ trÝ tr¹m biÕn ¸p (TBA)
1) §èi víi nhµ ë, bÖnh viÖn, trêng häc:
CÊm ®Æt TBA ë trong hoÆc kÒ s¸t c¸c phßng ë, phßng bÖnh
nh©n, phßng häc vµ c¸c phßng lµm viÖc.
2) §èi víi c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng
kh¸c:
§îc ®Æt TBA ë trong nhµ hoÆc kÒ s¸t nhµ nhng ph¶i ®¶m b¶o møc
ån cho phÐp vµ TBA ph¶i cã têng ng¨n ch¸y víi phßng kÒ s¸t vµ cã
lèi ra th«ng trùc tiÕp víi kh«ng gian trèng bªn ngoµi.
3) Tr¹m biÕn ¸p nªn ®Æt ë tÇng trÖt vµ ph¶i cã lèi th«ng trùc tiÕp
ra ®êng phè theo yªu cÇu phßng ch¸y.
14.4.2. Bè trÝ tr¹m biÕn ¸p
1) N¬i ®Æt thiÕt bÞ ph©n phèi ®iÖn ¸p ®Õn 1000 V mµ ngêi qu¶n
lý cña hé tiªu thô tíi ®îc kh«ng ®îc phÐp th«ng víi n¬i ®Æt thiÕt
bÞ ph©n phèi cao ¸p vµ m¸y biÕn ¸p.
2) Sµn ®Æt m¸y biÕn ¸p ph¶i cã ®é cao trªn møc ngËp lôt cao
nhÊt cña khu vùc.
3) Kh«ng ®îc bè trÝ gian m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ ph©n phèi t¹i:
a) Díi nh÷ng n¬i Èm ít nh: phßng t¾m, phßng vÖ sinh, khu vùc s¶n
xuÊt Èm ít. Khi thËt cÇn thiÕt th× ph¶i cã biÖn ph¸p chèng
thÊm.
b) Ngay bªn díi vµ trªn c¸c phßng tËp trung trªn 50 ngêi trong thêi
gian qu¸ 1 giê. Yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho gian m¸y biÕn
¸p kh« hoÆc m¸y biÕn ¸p lµm m¸t b»ng chÊt kh«ng ch¸y.
4) Bè trÝ vµ l¾p ®Æt TBA cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu
chuÈn 11 TCN - 21 - 84 “Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn”.
§iÒu 14.5. ThiÕt bÞ ®Çu vµo - b¶ng, tñ, ph©n phèi ®iÖn -
thiÕt bÞ b¶o vÖ
14.5.1. Yªu cÇu ®Æt thiÕt bÞ ®Çu vµo (§V)
1) ë ®Çu vµo c«ng tr×nh ph¶i ®Æt thiÕt bÞ ®Çu vµo (§V).
2) Tríc khi vµo nhµ cÊm ®Æt tñ ®Çu c¸p riªng ®Ó ph©n chia líi
®iÖn bªn trong vµ bªn ngoµi. ViÖc ph©n chia nµy ph¶i thùc
hiÖn ë tñ ph©n phèi ®iÖn chÝnh (T§C) hoÆc b¶ng ®iÖn chÝnh
(B§C).
14.5.2. Bè trÝ thiÕt bÞ ®Çu vµo, c¸c b¶ng, tñ ph©n phèi ®iÖn
chÝnh vµ c¸c b¶ng, tñ ®iÖn nhãm (§V, B§C, T§C, T§N)
1) VÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ
a) Ph¶i ®Æt thiÕt bÞ ë chç dÔ lui tíi vµ dÔ thao t¸c kiÓm tra, ®ãng
c¾t ®iÖn, söa ch÷a (vÝ dô gian cÇu thang, tÇng hÇm kh«
r¸o...). Víi nhµ kh«ng cã gian cÇu thang, cho phÐp ®Æt §V trªn
phÝa têng ngoµi nhµ nhng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ thÝch
®¸ng vµ kh«ng ¶nh hëng ®Õn kÕt cÊu vµ mü quan cña nhµ.
b) Cho phÐp ®Æt §V, B§C, T§N trong c¸c phßng kh¸c, c¸c tÇng hÇm
kh« r¸o, hoÆc trong tÇng kü thuËt khi ngêi qu¶n lý tíi ®îc dÔ
dµng; hoÆc trong phßng riªng cña c«ng tr×nh cã têng kh«ng
ch¸y víi thêi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 45 phót.
c) CÊm ®Æt b¶ng (hép, tñ) ®iÖn ë phßng cã ho¸ chÊt hoÆc
nh÷ng n¬i thêng xuyªn Èm ít nh: díi hoÆc trong phßng xÝ t¾m,
nhµ bÕp, chç röa ch©n tay, phßng giÆt.
2) Bè trÝ thiÕt bÞ
a) Ph¶i ®Æt c¸c thiÕt bÞ §V, B§C, T§N ë phßng ®Æt b¶ng (tñ)
®iÖn hoÆc ®Æt trong c¸c tñ cã kho¸.
b) ë nh÷ng n¬i dÔ bÞ ngËp níc §V vµ B§C, T§N ph¶i ®îc ®Æt cao
h¬n møc ngËp níc ngËp cao nhÊt cã thÓ x¶y ra.
c) Phßng ®Æt b¶ng (tñ) ®iÖn:
i) ph¶i cã cöa më ra phÝa ngoµi vµ cã kho¸, ®îc th«ng giã tù
nhiªn vµ chiÕu s¸ng b»ng ®iÖn.
ii) kh«ng ®îc:
- ®Æt c¸c èng khÝ ®èt, èng dÉn chÊt ch¸y ®i qua phßng ®Æt
b¶ng (tñ, hép) ®iÖn.
- bè trÝ trong phßng ®Æt b¶ng (tñ, hép) ®iÖn c¸c n¾p ®Ëy,
van, mÆt bÝch, cöa th¨m dß, vßi, cña c¸c ®êng èng, hép kü
thuËt (dÉn níc, th«ng giã, h¬i nãng...) ®i qua phßng, trõ trêng
hîp b¶n th©n phßng ®ã cÇn tíi.
14.5.3. B¶o vÖ ng¾n m¹ch
1) M¹ng ®iÖn ph¶i ®îc b¶o vÖ khi ng¾n m¹ch víi thêi gian c¾t ng¾n
nhÊt vµ c¾t cã chän läc.
2) C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ph¶i ®¶m b¶o c¾t cã chän läc ®o¹n cã sù cè
cña m¹ng ®iÖn.
3) Dßng ®iÖn danh ®Þnh cña thiÕt bÞ b¶o vÖ
Dßng ®iÖn danh ®Þnh cña d©y ch¶y cÇu ch× vµ dßng ®iÖn ®Æt cña
¸p t« m¸t dïng ®Ó b¶o vÖ c¸c ®o¹n riªng rÏ cña m¹ng ®iÖn ph¶i:
a) lÊy theo dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña c¸c m¹ng ®iÖn nµy ®ång
thêi ph¶i ®¶m b¶o thiÕt bÞ b¶o vÖ kh«ng c¾t khi cã qu¸ t¶i
ng¾n h¹n (dßng ®iÖn khëi ®éng, phô t¶i ®Ønh trong c«ng
nghÖ, dßng ®iÖn tù khëi ®éng...)
b) trêng hîp m¹ng ®iÖn chØ cÇn ®îc b¶o vÖ ng¾n m¹ch, kh«ng
yªu cÇu b¶o vÖ qu¸ t¶i, c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ph¶i cã béi sè
dßng ®iÖn b¶o vÖ so víi dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp cña
d©y dÉn ®îc b¶o vÖ nh sau:
i) Kh«ng qu¸ 3 lÇn ®èi víi d©y ch¶y cña cÇu ch×.
ii) Kh«ng qu¸ 1,5 lÇn ®èi víi dßng ®iÖn c¾t cña bé phËn nhµ
cña ¸p t« m¸t cã ®iÒu chØnh tû lÖ nghÞch víi dßng ®iÖn
®Æc tÝnh.
iii) Kh«ng qu¸ 4,5 lÇn ®èi víi dßng ®iÖn c¾t cña ¸p t« m¸t cã
bé phËn nh¶ cùc ®¹i t¸c ®éng tøc thêi (c¾t nhanh).
14.5.4. B¶o vÖ qu¸ t¶i
1) Ph¶i b¶o vÖ qu¸ t¶i ®èi víi c¸c lo¹i m¹ng ®iÖn trong nhµ díi ®©y:
a) Dïng d©y dÉn c¸ch ®iÖn cã vá dÔ ch¸y, ®Æt hë.
b) Dïng d©y dÉn ®îc b¶o vÖ hoÆc d©y dÉn ®i trong ®êng èng,
trong c¸c kÕt cÊu x©y dùng kh«ng ch¸y...trong nh÷ng trêng hîp
sau:
i) M¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng nhµ ë, nhµ c«ng céng, cöa hµng, nhµ phôc
vô sinh ho¹t cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp; m¹ng ®iÖn cña ®å
dïng ®iÖn x¸ch tay hoÆc di chuyÓn ®îc (bµn lµ, bÕp ®iÖn, tñ l¹nh,
m¸y kh©u ®iÖn,...) còng nh trong c¸c gian s¶n xuÊt dÔ ch¸y.
i) M¹ng ®iÖn ®éng lùc trong xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, nhµ ë, nhµ
c«ng céng, cöa hµng khi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hay chÕ ®é vËn
hµnh cña m¹ng ®iÖn cã thÓ g©y qóa t¶i l©u dµi ë d©y dÉn vµ
c¸p.
ii) C¸c lo¹i m¹ng ®iÖn ë c¸c nhµ cã chøa chÊt dÔ næ
2) b¶o vÖ qu¸ t¶i m¹ng ®iÖn cÇn ph¶i theo c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:
a) D©y ch¶y cña cÇu ch× hoÆc bé ng¾t cña ¸p t« m¸t ph¶i lÊy theo
dßng ®iÖn tÝnh to¸n cã tÝnh ®Õn dßng ®iÖn phô t¶i ®Ønh, ®Ó
kh«ng c¾t ®iÖn khi qóa t¶i ng¾n h¹n (nh dßng ®iÖn khëi ®éng,
phô t¶i ®Ønh c«ng nghÖ, dßng ®iÖn tù ®éng khëi ®éng), theo quy
®Þnh t¹i b¶ng 14.5.1.
B¶ng 14.5.1. b¶o vÖ qu¸ t¶i cho m¹ng ®iÖn

Lo¹i d©y dÉn, c¸p ®iÖn Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp cña d©y dÉn
(l)
d©y dÉn cã c¸ch ®iÖn lín h¬n 1,25 trÞ sè dßng ®iÖn danh ®Þnh
b»ng cao su hoÆc vËt cña d©y ch¶y hoÆc dßng ®iÖn ®Æt cña
liÖu cã ®Æc tÝnh chÞu ¸p t« m¸t chØ cã bé phËn nhµ cùc ®¹i t¸c
nhiÖt t¬ng tù. ®éng tøc thêi.
c¸p ®iÖn c¸ch ®iÖn b»ng b»ng trÞ sè dßng ®iÖn danh ®Þnh cña
giÊy d©y ch¶y hoÆc dßng ®iÖn c¾t cña ¸p t«
m¸t chØ cã bé phËn nh¶ cùc ®¹i t¸c ®éng
tøc thêi.
d©y dÉn c¸c lo¹i b»ng 100% dßng ®iÖn danh ®Þnh cña bé
phËn ng¾t cña ¸p t« m¸t cã ®Æc tÝnh thêi
gian phô thuéc kh«ng ®iªï chØnh ®îc
(kh«ng phô thuéc vµo cã bé c¾t nhanh hay
kh«ng)
d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn cã b»ng 100% dßng ®iÖn khëi ®éng cña bé
c¸ch ®iÖn b»ng cao su phËn ng¾t nhiÖt ë ¸p t« m¸t cã ®Æc tÝnh
hoÆc c¸c lo¹i vËt liÖu cã thêi gian phô thuéc ®iÒu chØnh ®îc.
®Æc tÝnh chÞu nhiÖt t-
¬ng tù.
c¸p ®iÖn c¸ch ®iÖn b»ng b»ng 80% dßng ®iÖn khëi ®éng cña bé
giÊy phËn ng¾t nhiÖt ë ¸p t« m¸t cã ®Æc tÝnh
thêi gian phô thuéc ®iÒu chØnh ®îc.
d©y dÉn rÏ nh¸nh tíi b»ng 100% trÞ sè dßng ®iÖn danh ®Þnh
®éng c¬ ®iÖn r« to lång cña ®éng c¬ ®iÖn.
sãc ®Æt trong c¸c c«ng
tr×nh kh«ng cã nguy
hiÓm vÒ næ.

b) Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp cña d©y dÉn [I]
TrÞ sè dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp cña c¸c lo¹i d©y dÉn ®îc quy
®Þnh ë phô lôc 14.2.
3) §êng d©y nh¸nh tíi ®éng c¬ lång sãc ®Æt riªng rÏ ®îc b¶o vÖ ng¾n
m¹ch b»ng cÇu ch× hoÆc ¸p t« m¸t; b¶o vÖ qu¸ t¶i b»ng khëi ®éng
tõ hoÆc ¸p t« m¸t cã bé phËn ng¾t nhiÖt.
a) Víi cÇu ch× (®Ó ®¶m b¶o kh«ng c¾t m¹ch khi qóa t¶i):
Idc ≥ Ik® / k
k = 1,6 ®èi víi c¸c ®éng c¬ cã ®iÒu kiÖn khëi ®éng nÆng
k = 2,5 ®èi víi c¸c ®éng c¬ cã ®iÒu kiÖn khëi ®éng nhÑ.
b) Víi ¸p t« m¸t:
Ic ≥ 1,25 Ik®
trong ®ã:
Idc – dßng ®iÖn danh ®Þnh cña d©y ch¶y (ampe)
Ic – dßng ®iÖn c¾t cña ¸p t« m¸t (ampe)
Ik® - dßng ®iÖn khëi ®éng cña ®éng c¬ lång sãc (ampe), theo catal«
cña ®éng c¬.
4) §èi víi ®êng d©y cung cÊp ®iÖn cho c¸c bãng ®Ìn sîi nung c«ng
suÊt lín (500 ~ 2000 W) vµ c¸c ®Ìn phãng ®iÖn trong chÊt khÝ (125
~ 1000 W) khi chän ¸p t« m¸t b¶o vÖ cho ®êng d©y ph¶i kÓ tíi dßng
®iÖn khëi ®éng.
a) Víi ¸p t« m¸t chØ cã bé ng¾t tõ:
Ic ≥ 1,25 Ik®
b) Víi ¸p t« m¸t chØ cã bé ng¾t nhiÖt hoÆc bé ng¾t hçn hîp tõ –
nhiÖt, kh«ng ®iÒu chØnh:
Id® ≥ 1,5Ilv
trong ®ã:
Ic vµ Ik® - nh trªn
Id® - dßng ®iÖn danh ®Þnh (ampe)
Ilv – dßng ®iÖn lµm viÖc cña ®êng d©y (ampe)
Béi sè dßng ®iÖn khëi ®éng cña bãng ®Ìn nung s¸ng c«ng suÊt
lín lµ 7 ~ 12, cña bãng ®Ìn phãng ®iÖn cao ¸p lµ 2 ~ 3.

§iÒu 14.6. Bè trÝ m¹ng ®iÖn trong nhµ


14.6.1. M¹ng ®iÖn nhãm chiÕu s¸ng trong nhµ
1) Dßng ®iÖn danh ®Þnh cña thiÕt bÞ b¶o vÖ (cÇu ch× hoÆc ¸p t«
m¸t) ph¶i:
a) kh«ng ®îc lín h¬n 25A; hoÆc
b) cho phÐp kh«ng qóa 63A ®èi víi ®êng d©y nhãm cÊp ®iÖn
cho c¸c ®Ìn phãng ®iÖn cã c«ng suÊt mçi bãng tõ 1225W trë
lªn, c¸c bãng ®Ìn sîi nung cã c«ng suÊt mçi bãng tõ 500W trë
lªn.
2) Sè lîng ®Ìn m¾c vµo mçi pha cña ®êng d©y nhãm chiÕu s¸ng
trong nhµ ph¶i:
a) Kh«ng qu¸ 20 bãng kÓ c¶ c¸c æ c¾m ®iÖn, ®èi víi ®Ìn sîi
nung, ®Ìn huúnh quang, ®Ìn thuû ng©n cao ¸p, ®Ìn natri.
b) Cho phÐp tíi 50 bãng ®Ìn ®èi víi ®êng d©y nhãm cÊp ®iÖn
cho c¸c ®Ìn kiÓu m¸ng h¾t, trÇn s¸ng, m¶ng s¸ng, ®Ìn l¾p
bãng huúnh quang,
c) Kh«ng h¹n chÕ ®èi víi ®êng d©y cÊp ®iÖn cho ®Ìn chïm,
d) Cho phÐp ®Õn 60 bãng sîi nung, mçi bãng cã c«ng suÊt 60W
®Êu vµo mçi pha ë c¸c ®êng d©y nhãm chiÕu s¸ng cÇu
thang, hµnh lang, chiÕu nghØ, s¶nh, tÇng kü thuËt, tÇng ¸p
m¸i,
e) Víi bãng ®Ìn cã c«ng suÊt 10 KW vµ lín h¬n, cho phÐp ®Êu
vµo mçi pha kh«ng qu¸ mét ®Ìn.
14.6.2. Ph¬ng thøc ®Æt ®êng d©y
1) §êng d©y cÊp ®iÖn trôc ®øng cho c¨n hé ph¶i ®Æt däc theo
gian cÇu thang hoÆc trong hép kü thuËt, kh«ng ®îc ®i qua c¸c
phßng.
Cho phÐp ®Æt chung ®êng d©y cÊp ®iÖn cho c¨n hé víi ®êng
d©y chiÕu s¸ng cho cÇu thang, hµnh lang chung cña nhµ trong
r·nh chung trong èng hép luån d©y b»ng vËt liÖu khã ch¸y.
2) Tõ b¶ng ®iÖn tÇng dÉn tíi b¶ng ®iÖn c¨n hé ph¶i ®Æt trong c¸c
r·nh riªng hoÆc trong èng (hép) luån d©y riªng.

§iÒu 14.7. Quy ®Þnh chung vÒ ®Æt ®êng d©y dÉn ®iÖn
14.7.1. HÖ thèng ®êng d©y dÉn ®iÖn
hÖ thèng ®êng d©y dÉn ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o:
a) §éc lËp vÒ c¬, ®iÖn víi c¸c hÖ thèng kh¸c;
b) DÔ thay thÕ, söa ch÷a
c) Chç nèi hoÆc rÏ nh¸nh d©y dÉn, c¸p ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o ®ñ
tiªu chuÈn dÉn ®iÖn nh mét d©y dÉn, c¸p ®iÖn liªn tôc vµ
kh«ng ®îc chÞu lùc t¸c ®éng bªn ngoµi.
14.7.2. §Æt ®êng d©y
1) Cho phÐp ®Æt chung d©y cÊp ®iÖn (trõ trêng hîp dù phßng)
trong èng thÐp hoÆc c¸c lo¹i èng kh¸c cã ®é bÒn c¬ häc, trong
c¸c hép, m¸ng vµ m¬ng kÝn, trong c¸c kÕt cÊu x©y dùng nhµ
khi:
a) TÊt c¶ c¸c m¹ch lµ cho cïng mét tæ dïng ®iÖn.
b) C¸c m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch kiÓm tra cña mét sè b¶ng
®iÖn, tñ ®iÖn, b¶ng vµ bµn ®iÒu khiÓn cã liªn quan vÒ c«ng
nghÖ.
c) M¹ch cÊp ®iÖn cho ®Ìn phøc t¹p
d) M¹ch cña mét sè nhãm thuéc cïng mét d¹ng chiÕu s¸ng (chiÕu
s¸ng lµm viÖc vµ chiÕu s¸ng sù cè) víi sè d©y dÉn kh«ng qu¸
8.
2) C¸c m¹ch ®iÖn dù phßng còng nh c¸c m¹ch ®iÖn chiÕu s¸ng lµm
viÖc vµ chiÕu s¸ng sù cè, kh«ng ®îc ®Æt chung trong mét èng,
mét hép hay mét m¸ng.
3) Khi ®Æt hai hay nhiÒu d©y dÉn trong mét èng, ®êng kÝnh
trong cña èng kh«ng ®îc nhá h¬n 11mm.
4) D©y dÉn ®iÖn xoay chiÒu 1 pha nÕu t¶i dßng ®iÖn danh ®Þnh
lín h¬n 25A kh«ng ®îc ®Æt trong èng thÐp vµ trong èng c¸ch
®iÖn cã vá bäc b»ng thÐp.
5) ViÖc nèi vµ rÏ nh¸nh cña d©y dÉn trong hép kÝn (kh«ng më ra ®-
îc), trong èng, trong èng mÒm kim lo¹i ®Æt hë hoÆc kÝn ph¶i
thùc hiÖn trong hép nèi vµ hép nèi rÏ nh¸nh. Bªn trong hép cã n¾p
th¸o rêi vµ trong m¸ng cho phÐp nèi vµ rÏ nh¸nh d©y dÉn b»ng
kÑp ®Æc biÖt cã vá c¸ch ®iÖn ®¶m b¶o c¸ch ®iÖn liªn tôc.
14.7.3. vËt liÖu cña ®êng dÉn ®iÖn
1) Ruét ®êng d©y dÉn
Ph¶i dïng d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn cã ruét ®ång ë nh÷ng n¬i sau:
a) Nguy hiÓm ch¸y, næ, ë vïng biÓn hoÆc nh÷ng n¬i cã m«i trêng
ho¹t tÝnh hãa häc,
b) ë c¸c bé phËn chuyÓn ®éng hoÆc c¸c m¸y mãc rung ®éng.
c) ë c¸c thiÕt bÞ dông cô ®iÖn cÇm tay hay di ®éng
d) ë c«ng tr×nh quan träng, c¸c hé cÇn ®é tin cËy cung cÊp
®iÖn lo¹i 1.
2) Vá ®êng d©y dÉn
a) Cho phÐp ®Æt c¸p ®iÖn cã vá cao su, vá ch×, nh«m, chÊt
dÎo ë c¸c phßng Èm ít, phßng cã nguy hiÓm vÒ ch¸y vµ phßng
cã nhiÖt ®é kh«ng qu¸ 40oC.
b) ë nh÷ng n¬i cã nhiÖt ®é tõ 40oC trë lªn ph¶i dïng d©y dÉn,
c¸p ®iÖn mµ líp c¸ch ®iÖn vµ vá bäc chÞu ®îc nhiÖt ®é cao
hoÆc ph¶i gi¶m bít phô t¶i cña d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn (theo
c¸c hÖ sè gi¶m nªu ë phô lôc 14.3).
14.7.4. KÝch thíc ®êng dÉn
1) Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp cña ®êng dÉn ®iÖn cña d©y dÉn
bäc c¸ch ®iÖn, c¸p ®iÖn kh«ng ®îc vît qóa c¸c trÞ sè quy ®Þnh
cña c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ ph¶i tÝnh tíi nhiÖt ®é m«i trêng, ph¬ng
ph¸p ®Æt.
2) MÆt c¾t ruét dÉn ®iÖn tèi thiÓu
MÆt c¾t ruét d©y dÉn ®iÖn cña tõng ®êng d©y kh«ng ®îc nhá
h¬n c¸c trÞ sè quy ®Þnh ë phô lôc 14.4
Ghi chó: Víi líi ®iÖn 3 pha 4 d©y, khi mÆt c¾t d©y pha ®Õn 16
mm2 (®ång) vµ 25 mm2 (nh«m) th× d©y trung tÝnh cña ®êng
d©y cÊp ®iÖn trôc ®øng ph¶i cã mÆt c¾t b»ng mÆt c¾t d©y
pha. NÕu mÆt c¾t d©y pha lín h¬n c¸c trÞ sè trªn th× mÆt c¾t
d©y trung tÝnh kh«ng ®îc nhá qu¸ 50% mÆt c¾t d©y pha.
14.7.5. Ph¬ng ph¸p ®Æt ®êng dÉn ®iÖn
1) Ph¬ng ph¸p ®Æt ®êng dÉn ®iÖn ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn m«i
trêng, tÝnh chÊt sö dông vµ ®Æc ®iÓm kiÕn tróc c«ng tr×nh,
c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt an toµn vµ phßng chèng ch¸y.
2) Ph¬ng ph¸p ®Æt d©y
a) D©y dÉn nªn ®Æt hë t¹i nh÷ng n¬i sau:
i) trong c¸c tÇng kü thuËt, tÇng hÇm, kh«ng ®Æt thiÕt bÞ sëi,
c¸c phßng ®Æt m¸y th«ng giã.
ii) c¸c phßng Èm ít nh tr¹m b¬m níc, phßng vÖ sinh xÝ t¾m.
b) Trong c¸c phßng vÖ sinh, d©y dÉn nªn ®Æt hë vµ ph¶i dïng
lo¹i cã vá b¶o vÖ hoÆc c¸p ®iÖn vµ cÊm ®Æt d©y dÉn cã vá
b¶o vÖ trong èng kim lo¹i.
c) §êng d©y ph¶i kÝn (ngÇm trong têng díi líp v÷a tr¸t, trong
èng trong hép...): trong c¸c phßng cã yªu cÇu cao vÒ vÖ sinh
nh: nhµ trÎ, phßng chÕ biÕn gia c«ng thøc ¨n, phßng mæ,
phßng ®iÒu chÕ huyÕt thanh.
3) Líi ®iÖn ®Æt trong trÇn treo kh«ng ®i l¹i ®îc: ph¶i coi nh líi
®iÖn kÝn vµ ®îc ®Æt nh sau:
a) Víi trÇn nhµ b»ng vËt liÖu ch¸y: lu«n trong èng (hép) b»ng kim
lo¹i
b) Víi trÇn nhµ b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc khã ch¸y: luån
trong èng (hép) b»ng chÊt dÎo hoÆc dïng ®êng dÉn ®iÖn bäc
c¸ch ®iÖn cã b¶o vÖ víi vá b»ng vËt liÖu khã ch¸y nhng ph¶i
®¶m b¶o kh¶ n¨ng thay thÕ, söa ch÷a ®êng dÉn ®iÖn.
4) C¸c mèi nèi vµ rÏ nh¸nh:
TÊt c¶ c¸c mèi nèi vµ rÏ nh¸nh d©y dÉn, c¸p ®iÖn ph¶i ®îc thùc
hiÖn trong hép nèi d©y dÉn vµ hép rÏ nh¸nh.
5) §o¹n dÉn ®iÖn xuyªn mãng, têng, trÇn nhµ, sµn nhµ, ®i qua khe
lón, khe co d·n.
a) §o¹n d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn xuyªn mãng, têng, trÇn nhµ,
sµn nhµ ph¶i:
i) ®Æt trong èng thÐp hoÆc c¸c èng cã ®é cøng t¬ng tù;
ii) ®êng kÝnh trong cña èng ph¶i lín h¬n 1,5 lÇn ®êng kÝnh
ngoµi cña d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn.
b) §o¹n dÉn ®iÖn ®i qua khe lón, khe co d·n: ph¶i cã biÖn ph¸p
chèng bÞ h háng cho d©y, c¸p.

§iÒu 14.8. §Æt ®êng dÉn ®iÖn hë trong nhµ


D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng b¶o vÖ, ®Æt hë trùc tiÕp trªn c¸c
bÒ mÆt puly, sø ®ì kÑp treo díi d©y c¨ng, trªn dµn, trong m¸ng .. .
ph¶i ®îc l¾p ®Æt theo quy ®Þnh díi ®©y:
14.8.1. §é cao tèi thiÓu cña d©y, m¸ng.
1) §é cao tèi thiÓu cña d©y dÉn so víi mÆt sµn hoÆc mÆt b»ng lµm
viÖc ph¶i nh sau:
a) 2m: khi ®iÖn ¸p trªn 42 V trong phßng kh« r¸o vµ khi ®iÖn ¸p
®Õn 42 V trong c¸c phßng Èm ít.
b) 2,5 m: khi ®iÖn ¸p trªn 42 V trong phßng Èm ít.
2) Kh«ng quy ®Þnh ®é cao ®èi víi:
a) §êng d©y ®i xuèng c«ng t¾c ®Ìn, æ c¾m ®iÖn, thiÕt bÞ
®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn kh¸c ®Æt trªn
têng,
b) D©y dÉn c¸ch ®iÖn cã vá b¶o vÖ, d©y dÉn trong èng c¸ch
®iÖn cã vá bäc b»ng kim lo¹i, d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn trong
èng thÐp, èng mÒm b»ng kim lo¹i còng nh c¸p cao su mÒm. ë
chç d©y dÉn vµ c¸p cã thÓ bÞ h háng vÒ c¬ häc ph¶i ®îc
b¶o vÖ bæ sung.
c) C¸c gian nhµ chØ cho phÐp lui tíi ®èi víi c¸c nh©n viªn ®· ®-
îc huÊn luyÖn.
3) Trong c¸c phßng Èm ít, ®é cao tõ mÆt sµn tíi mÆt díi cña
hép, m¸ng kh«ng ®îc nhá h¬n 2m.
4) Trong c¸c nhÞp cÇu trôc, d©y bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã b¶o
vÖ ph¶i ®Æt ë ®é cao Ýt nhÊt lµ 2,5 m kÓ tõ mÆt cÇu trôc. NÕu
kh«ng ®¹t ®îc ®é cao ®ã th× b«n trªn gi¸ söa ch÷a cÇu trôc
ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ, kh«ng ®Ó v« ý ch¹m ph¶i (nh ®Æt
trong èng, trong m¸ng).
14.8.2. b¶o vÖ tr¸nh t¸c ®éng c¬ häc cho ®êng dÉn th¼ng ®øng
1) Ph¶i b¶o vÖ tr¸nh t¸c ®éng c¬ häc ®Õn ®é cao Ýt nhÊt lµ
1,5m kÓ tõ mÆt sµn hoÆc mÆt b»ng lµm viÖc ®èi víi:
a) D©y dÉn c¸p ®iÖn xuyªn sµn nhµ vµ ®Æt hë th¼ng ®øng
theo têng nhµ.
b) D©y ®i xuèng c«ng t¾c, æ c¾m ®iÖn, khÝ cô ®iÖn vµ b¶ng
®iÖn trong nhµ s¶n xuÊt.
2) Kh«ng cÇn b¶o vÖ tr¸nh t¸c ®éng c¬ häc
Trong nhµ phôc vô sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, nhµ ë
vµ nhµ c«ng céng, c¸c d©y ®i xuèng kÓ trªn kh«ng cÇn b¶o vÖ
tr¸nh t¸c ®éng c¬ häc.
14.8.3.§îc phÐp ®Æt hë c¸p ®iÖn cã vá ch×, vá nh«m, vá cao
su, vá chÊt dÎo ë nh÷ng n¬i kh«ng bÞ ®éng vËt gÆm nhÊm
ph¸ ho¹i, kh«ng cã c¸c t¸c ®éng c¬ lý, kh«ng cã c¸c chÊt ¨n
mßn.
14.8.4. Ng¨n c¸ch gi÷a d©y dÉn ®Æt hë vµ mÆt kÕt cÊu
Khi ®Æt hë, gi÷a bÒ mÆt kÕt cÊu víi vá cña d©y dÉn, c¸p ®iÖn
ph¶i cã kho¶ng c¸ch kh«ng nhá h¬n 10mm.
14.8.5. §ì, treo d©y
1) èng luån d©y dÉn ®iÖn, c¸p, d©y dÉn c¸ch ®iÖn cã b¶o vÖ cña
®êng dÉn ®iÖn ph¶i ®îc b¾t ch¾c trªn gi¸ ®ì.
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi¸ ®ì lµ 0,8 – 1 m ®èi víi èng vµ 0,5 - 0,7 m
®èi víi d©y dÉn c¸ch ®iÖn cã b¶o vÖ, c¸p.
2) Khi dïng d©y thÐp treo c¸p ®iÖn
a) ChØ ®îc cho d©y treo chÞu mét lùc kh«ng lín qu¸ 1/ 4 øng lùc
lµm ®øt d©y thÐp ®ã.
b) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm treo d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn
hoÆc c¸p ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ b»ng thÐp kh«ng ®îc lín
h¬n:
i) 1m víi d©y dÉn c¸p ®iÖn cã mÆt c¾t ruét dÉn ®iÖn 1mm2
ii) 1,5m víi d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn cã mÆt c¾t ruét dÉn tõ
1,5 mm2 trë lªn.
14.8.6. èng luån d©y dÉn, c¸p vµ hép nèi d©y, hép rÏ nh¸nh
ph¶i ®¶m b¶o:
a) DÔ luån vµ thay thÕ d©y dÉn, c¸p ®iÖn;
b) Níc ngng tô trong èng, hép tho¸t ®îc ra ngoµi ®ång thêi c«n
trïng kh«ng chui lät ®îc vµo trong èng, hép.
14.8.7. §êng d©y dÉn ®iÖn vµ c¸c ®êng èng kü thuËt kh¸c.
T¹i nh÷ng ®o¹n giao chÐo nhau hoÆc song song gi÷a ®êng dÉn
®iÖn vµ c¸c ®êng èng kü thuËt, ph¶i:
1) §¶m b¶o kho¶ng c¸ch gi÷a d©y dÉn ®iÖn bäc c¸ch ®iÖn hoÆc
c¸p ®iÖn víi c¸c ®êng èng kh¸c nh quy ®Þnh trong b¶ng 14.8.1.
Khi kh«ng ®¶m b¶o ®îc kho¶ng c¸ch gi÷a ®êng ®êng dÉn ®iÖn
chÐo víi ®êng èng quy ®Þnh trong b¶ng, ph¶i b¶o vÖ chèng t¸c
®éng c¬ lý cho ®o¹n d©y dÉn, c¸p ®iÖn, tèi thiÓu 250mm vÒ mçi
phÝa cña ®êng èng.
b¶ng 14.8.1. Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a d©y dÉn ®iÖn
bäc c¸ch ®iÖn,
c¸p ®iÖn víi c¸c ®êng èng kh¸c.

T¬ng quan gi÷a Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a ®êng dÉn ®iÖn
tuyÕn ®i cña ®êng (mm) víi:
dÉn ®iÖn vµ ®êng ®êng èng dÉn, nhiªn C¸c lo¹i ®êng èng
èng liÖu hoÆc chÊt láng kh¸c
dÔ ch¸y hoÆc khÝ
®èt
chÐo nhau 100 50
song song víi nhau 400 100
2) b¶o vÖ chèng nhiÖt ®é cao cho ®êng dÉn ®iÖn giao chÐo
hoÆc song song víi èng dÉn nhiÖt.

§iÒu 14.9. §Æt ®êng dÉn ®iÖn kÝn trong nhµ


1) §êng dÉn ®iÖn ®Æt kÝn trong èng, hép vµ èng mÒm b»ng kim lo¹i
ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh trong ®iÒu 14.8.
2) Trªn mÆt têng, trÇn vµ kÕt cÊu ch¸y ®îc, èng c¸ch ®iÖn vµ d©y
dÉn ®Æc biÖt ph¶i ®îc phñ mét líp ami¨ng l¸ dÇy kh«ng díi 3mm
hoÆc líp tr¸t dÇy kh«ng díi 3mm vµ chêm ra ngoµi mÐp d©y dÉn
mçi phÝa Ýt nhÊt 5mm.
3) CÊm:
a) ®Æt d©y dÉn, c¸p ®iÖn kh«ng cã vá bäc b¶o vÖ ngÇm trùc
tiÕp trong hoÆc díi c¸c líp v÷a tr¸t têng, trÇn nhµ ë nh÷ng
chç cã thÓ bÞ ®ãng ®inh hoÆc ®ôc lç.
b) ®Æt ®êng èng dÉn ®iÖn ngÇm trong têng chÞu lùc khi bÒ
s©u cña r·nh ch«n lín qóa 1/3 bÒ dµy têng.

§iÒu 14.10 §êng dÉn ®iÖn trong tÇng ¸p m¸i


14.10.1. Ph¬ng ph¸p ®Æt ®êng dÉn ®iÖn
Trong tÇng ¸p m¸i ®îc phÐp dïng nh÷ng hÝnh thøc ®Æt ®êng dÉn
®iÖn nh sau:
1) §Æt hë ®èi víi:
a) D©y dÉn, c¸p ®iÖn luån trong èng còng nh d©y dÉn cã b¶o
vÖ, c¸p ®iÖn cã b¶o vÖ bäc ngoµi b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y,
khã ch¸y ®Æt ë ®é cao bÊt kú.
b) D©y dÉn mét ruéc bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã b¶o vÖ b¾t trªn
puly sø hoÆc sø ®ì ph¶i ®Æt ë ®é cao kh«ng nhá qu¸ 2,5m.
Khi ®Æt ë ®é cao nhá qu¸ 2,5m ph¶i b¶o vÖ tr¸nh c¸c va ch¹m.
2) §Æt kÝn trong têng vµ trÇn nhµ b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, kÓ c¶ díi
hoÆc tronglíp v÷a ch¸t ë ®é cao bÊt kú.
3) D©y dÉn, c¸p ®iÖn xuyªn qua trÇn nhµ b»ng vËt liÖu ch¸y, dÔ
ch¸y lªn tÇng ¸p m¸i, ph¶i luån trong èng c¸ch ®iÖn b»ng vËt
liÖu kh«ng ch¸y.
14.10.2. VËt liÖu ®êng dÉn ®iÖn.
1) Khi ®Æt hë trong tÇng ¸p m¸i ph¶idïng d©y dÉn, c¸p ®iÖn ruét ®ång.
2) D©y dÉn, c¸p ®iÖn ruét nh«m chØ ®îc dïng trong nhµ cã m¸i vµ
trÇn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y víi ®iÒu kiÖn ®Æt trong èng thÐp
hoÆc ph¶i ®Æt kÝn trong têng vµ m¸i b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y.
3) Nèi d©y, rÏ nh¸nh.
a) Trong tÇng ¸p m¸i, cho phÐp ®êng dÉn ®iÖn rÏ nh¸nh tíi c¸c
thiÕt bÞ ®Æt ë ngoµi nhng ph¶i dïng èng thÐp ®Æt hë hoÆc
®Æt kÝn trong têng vµ m¸i b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y.
b) Trong tÇng ¸p m¸i thùc hiÖ viÖc nèi d©y hoÆc hép rÏ nh¸nh
b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y.
4) ThiÕt bÞ
ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, b¶o vÖ ®Ìn chiÕu s¸ng vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c cña
tÇng ¸p m¸i ph¶i ®Æt bªn ngoµi.

§iÒu 14.11 §êng dÉn ®iÖn ngoµi nhµ


14.11.1. §êng dÉn ®iÖn ngoµi nhµ ph¶i ®îc bè trÝ hoÆc che ch¾n
nh»m ®¶m b¶o an toµn cho ngêi, theo c¸c quy ®Þnh díi ®©y.
1) Kho¶ng c¸ch gi÷a d©y dÉn ®Æt hë vµ c¸c bé phËn nhµ, mÆt
®Êt ph¶i ®¶m b¶o quy ®Þnh trong b¶ng 14.11.1.
2) NÕu treo d©y dÉn tõ mét cét ®iÖn gÇn nhµ, kho¶ng c¸ch tõ d©y
dÉn ®Õn ban c«ng vµ cöa sæ khi bÞ giã thæi lÖch nhiÒu nhÊt kh«ng
®îc nhá qu¸ 1,5m.
B¶ng 14.11.1 - Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a d©y dÉn ngoµi
nhµ vµ c¸c
bé phËn nhµ, mÆt ®Êt

Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu (m) khi d©y dÉn ®Æt


Bé phËn nhµ n»m ngang th¼ng ®øng

M¸i nhµ - trªn m¸i nhµ: 2,5m

Ban c«ng - trªn ban c«ng: 2,50m 1,00m


- díi ban c«ng: 1,00m

Cöa sæ - trªn cöa sæ: 0,50m 0,75m


- díi cöa sæ:
(kÓ tõ bËu cöa): 1,00m

MÆt ®Êt - trªn mÆt ®Êt:


2,75m

3) Kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn ®Õn mÆt ®êng khi giao chÐo víi ®êng
xe c¬ giíi kh«ng ®îc nhá qu¸ 4,5m.
4) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c d©y dÉn ®iÖn ë ®Çu vµo nhµ víi nhau còng
nh tõ c¸c d©y dÉn gÇn nhÊt tíi phÇn nh« ra cña nhµ (m¸i h¾t..)
kh«ng ®îc nhá h¬n 200mm.
5) Víi nh÷ng c«ng tr×nh thÊp tÇng (c¸c gian b¸n hµng, kièt, nhµ lu
®éng..) nhµ trªn m¸i kh«ng cã ngêi lui tíi, kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn
vµo nhµ vµ rÏ nh¸nh tíi m¸i kh«ng ®îc nhá h¬n 0,5m vµ kho¶ng c¸ch
tõ d©y dÉn ®Õn mÆt ®Êt kh«ng ®îc nhá qu¸ 2,75m.
14.11.2. Trêng hîp kh«ng ®¶m b¶o c¸c kho¶ng c¸ch quy ®Þnh trong
b¶ng 14.11.1, ph¶i ®Æt d©y dÉn trong èng hoÆc dïng d©y c¸p cã vá
bäc b¶o vÖ.
14.11.3. §Çu vµo nhµ
1) §Çu vµo nhµ xuyªn têng ph¶i luån trong èng c¸ch ®iÖn kh«ng
ch¸y, cã cÊu t¹o tr¸nh ®îc níc ®äng ch¶y vµo nhµ.
2) §Çu vµo nhµ ®îc phÐp xuyªn qua m¸i nhng ph¶i ®Æt trong
èng thÐp, ®ång thêi ph¶i ®Æt kho¶ng c¸h tõ vËt c¸ch ®iÖn ®ì
d©y cña ®Çu vµo ®Õn m¸i kh«ng ®îc nhá qu¸ 2,75m.
14.11.4. D©y dÉn, c¸p ®iÖn khi ®Æt ngoµi nhµ trong èng thÐp,
hép..ph¶i theo c¸c quy ®Þnh t¹i ®iÒu 14.8. èng thÐp ®Æt díi ®Êt ph¶i
®îc qóet nhùa ®êng chèng rØ.

§iÒu 14.12 Bè trÝ ®Ìn ®iÖn


14.12.1. §iÖn ¸p
1) §iÖn ¸p cung cÊp cho c¸c ®Ìn ®iÖn chiÕu s¸ng chung
§iÖn ¸p cung cÊp cho c¸c ®Ìn ®iÖn chiÕu s¸ng chung kh«ng ®îc vît
qu¸:
a) 380/220V víi líi ®iÖn xoay chiÒu cã trung tÝnh nèi ®Êt trùc
tiÕp
b) 220V víi líi ®iÖn xoay chiÒu trung tÝnh c¸ch ly vµ ®iÖn mét
chiÒu.
2) CÊp ®iÖn cho c¸c ®Ìn th«ng thêng ph¶i dïng ®iÖn ¸p pha kh«ng
qu¸ 220V.
3) §iÖn ¸p cña ®Ìn chiÕu s¸ng côc bé bãng sîi nung ®Æt cè ®Þnh:
a) Trong c¸c phßng Ýt nguy hiÓm ph¶i dïng ®iÖn ¸p kh«ng qu¸
220V;
b) Trong c¸c phßng nguy hiÓm hoÆc rÊt nguy hiÓm: kh«ng qu¸
42V.
c) Trong c¸c phßng nguy hiÓm (nhng kh«ng thuéc lo¹i rÊt nguy
hiÓm): cho phÐp dïng ®iÖn ¸p ®Õn 220V cho hÖ thèng chiÕu
s¸ng sù cè tõ mét nguån ®iÖn ®éc lËp víi loai ®Ìn cã cÊu t¹o
®Æc biÖt.
4) §Ìn huúnh quang chiÕu s¸ng côc bé
a) Cho phÐp dïng ®Ìn huúnh quang ®iÖn ¸p 127-220V ®Ó
chiÕu s¸ng côc bé nhng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng thÓ v« ý ch¹m
ph¶i phÇn mang ®iÖn cña ®Ìn.
b) Trong c¸c phßng Èm ít vµ cã m«i trêng ho¹t tÝnh cho phÐp
dïng ®Ìn huúnh quang cã cÊu t¹o ®Æc biÖt ®Ó chiÕu s¸ng
côc bé.
5) §iÖn ¸p cung cÊp cho c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng côc bé di ®«ng nh sau:
a) Víi c¸c lo¹i ®Ìn cÇm tay:
i) CÊm dïng ®iÖn ¸p cao h¬n 42V trong c¸c phßng nguy hiÓm vµ
rÊt nguy hiÓm.
ii) Ph¶i dïng ®iÖn ¸p kh«ng qu¸ 12V khi lµm viÖc trong c¸c ®iÒu
kiÖn ®Æc biÖt bÊt lîi, nh: chç lµm viÖc Èm ít, chËt chéi dÔ bÞ va
ch¹m vµo nh÷ng bÒ mÆt kim lo¹i lín cã nèi ®Êt.
b) Víi c¸c ®Ìn di ®éng cã mãc treo, ®Ìn ®Ó bµn, ®Ó trªn sµn
nhµ..®îc phÐp dïng ®iÖn ¸p cña ®Ìn chiÕu s¸ng côc bé ®Æt
cè ®Þnh.
14.12.2. KÕt cÊu treo ®Ìn ph¶i chÞu ®îc t¶i träng gÊp 5 lÇn khèi lîng
®Ìn trong 10 phót mµ kh«ng bÞ háng vµ biÕn d¹ng. Víi c¸c c«ng tr×nh
c«ng céng, trõ c¸c trêng hîp ®Æc biÖt ph¶i tÝnh träng lîng ®Ìn lµ 15
kg
14.12.3. C¸c ®Ìn ®iÖn vµ phô tïng cña chóng ph¶i ®îc l¾p ®Æt sao
cho cã thÓ b¶o dìng dÔ dµng vµ an toµn b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt
th«ng thêng. Khi kh«ng thùc hiÖn yªu cÇu nµy, ph¶i cã nh÷ng thiÕt bÞ
riªng nh thang gÊp, chßi di ®éng..ChØ ®îc dïng nh÷ng thang th«ng th-
êng khi ®Ìn ®Æt c¸ch sµn kh«ng qu¸ 5m.

§iÒu 14.13 §Æt thiÕt bÞ trong nhµ


14.13.1. C¸c thiÕt bÞ ®Æt trong nhµ ph¶i ®îc chän phï hîp víi ®iÖn
¸p cña m¹ng ®iÖn cung cÊp, tÝnh chÊt m«i trêng vµ yªu cÇu sö dông.
14.13.2. Bè trÝ æ c¾m ®iÖn, c«ng t¾c
1) §é cao ®Æt æ c¾m ®iÖn, c«ng t¾c
a) Trong c¸c phßng cña nhµ ë, c«ng t¾c ®Ìn ph¶i ®îc ®Æt cao
c¸ch sµn nhµ 1,5m, gÇn cöa ra vµo (phÝa tay n¾m cña c¸nh
cöa), æ c¾m ®iÖn ®Æt c¸ch sµn 0,3-0,5m nÕu kh«ng ®Æt
nã cïng víi c«ng t¾c ®Ìn trªn mét b¶ng.
b) Trong c¸c phßng cña c«ng tr×nh c«ng céng, æ c¾m ®iÖn
ph¶i ®îc phÐp ®Æt cao c¸ch sµn tèi thiÓu 0,3m tuú thuéc yªu
cÇu kü thuËt, yªu cÇu sö dông vµ bè trÝ néi thÊt.
c) Trong c¸c trêng phæ th«ng c¬ së, trêng mÉu gi¸o, nhµ trÎ vµ
c¸c n¬i dµnh cho thiÕu nhi sö dông, æ c¾m ®iÖn c«ng t¾c
®Ìn ph¶i ®Æt cao c¸ch sµn 1,7m.
2) Trong c¸c cöa hµng, nhµ hµng, dÞch vô c«ng céng, c¸c c«ng
t¾c ®Ìn chiÕu s¸ng lµm viÖc, chiÕu s¸ng sù cè trong c¸c phßng
®«ng ngêi ph¶i ®Æt ë c¸c n¬i chØ cã ngêi qu¶n lý ®iÒu khiÓn.
3) C¸c æ c¾m ®iÖn trong c¸c phßng vÖ sinh, xÝ t¾m ph¶i cã
biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn cho ngêi sö dông.
14.13.3. Bè trÝ ®éng c¬ ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×ng c«ng
céng
1) §éng c¬ ®iÖn ph¶i ®Æt trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng
ph¶i dïng kiÓu kÝn. §éng c¬ kiÓu hë chØ ®îc phÐp ®Æt ë
gian riªng, cã têng, trÇn vµ sµn nhµ b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y
vµ ph¶i bè trÝ c¸ch c¸c bé phËn ch¸y ®îc cña nhµ Ýt nhÊt lµ
0,5m.
2) §éng c¬ ®iÖn dïng chung cho nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng
(b¬m níc, qu¹t th«ng giã, thang m¸y..) vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ
®iÒu khiÓn cña chóng, ph¶i bè trÝ ë n¬i chØ cã ngêi qu¶n lý
tíi ®îc.
3) C¸c nót bÊm ®iÒu khiÓn thang m¸y, ®iÒu khiÓn c¸c hÖ
thèng ch÷a ch¸y, th«ng giã, b¬m níc.. ph¶i ®Æt ë chç vËn
hµnh thuËn tiÖn vµ cã nh·n ghi ®Ó ph©n biÖt.
4) Cho phÐp ®Æt ®éng c¬ ®iÖn ë tÇng ¸p m¸i nhng kh«ng ®îc
phÐp ®Æt ë trªn c¸c phßng ë, phßng lµm viÖc vµ ph¶i ®¶m
b¶o c¸c møc ån cho phÐp.
14.13.4. CÊp ®iÖn cho thang m¸y
1) Mét ®êng d©y chØ cÊp ®iÖn cho kh«ng qu¸ 4 thang m¸y
®Æt ë c¸c gian cÇu thang kh¸c nhau.
2) Khi mét gian cÇu thang cã tõ hai thang m¸y trë lªn vµ cã cïng
tÝnh chÊt sö dông, ph¶i cÊp ®iÖn tõ nh÷ng ®êng d©y kh¸c
nhau trùc tiÕp tõ T§C, B§C. Khi ®ã sè thang m¸y ®Êu vµo mçi
®êng d©y kh«ng h¹n chÕ.
14.13.5. B¬m ch÷a ch¸y
1) §éng c¬ ®iÖn cña b¬m ch÷a ch¸y
a) Ph¶i ®îc cÊp ®iÖn theo ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cña hé tiªu
thô ®iÖn lo¹i I.
b) Khi kh«ng cã ®éng c¬ ®iÖn dù phßng, ®éng c¬ ®iÖn cña
m¸y b¬m ch÷a ch¸y lµm viÖc ph¶i ®îc cÊp ®iÖn tõ hai ®êng
d©y, mét trong hai ®êng d©y nµy ph¶i nèi trùc tiÕp víi b¶ng
ph©n phèi ®iÖn cña TBA, T§C, B§C. ViÖc chuyÓn m¹ch tõ ®-
êng d©y nµy sang ®êng d©y kh¸c cã thÓ thùc hiÖn b»ng tay
hoÆc tù ®éng.
2) §iÒu khiÓn b¬m ch÷a ch¸y
a) ë mçi häng ch÷a ch¸y trong nhµ, ph¶i ®Æt nót bÊm ®ãng
®iÖn cho b¬m níc ch÷a ch¸y.
b) NÕu kh«ng ®Æt nót bÊm ®ãng ®iÖn t¹i c¸c häng cÊp níc
ph¶i ®Æt r¬le dßng níc hoÆc r¬le ¸p lùc trªn ®êng èng níc
ch÷a ch¸y ®Ó tù ®éng ®ãng ®iÖn cho b¬m níc ch÷a ch¸y
khi më mét trong nh÷ng häng ch÷a ch¸y ®ã.
c) Khi ®iÒu khiÓn tõ xa b¬m níc ch÷a ch¸y, t¹i n¬i ®iÒu khiÓn
chØ ®Æt hép nót bËt ®ãng ®iÖn, cßn t¹i n¬i ®Æt m¸y b¬m
ph¶i ®Æt c¶ hép nót bÊm ®ãng vµ c¾t ®iÖn.
14.13.6. Bè trÝ ®éng c¬ ®iÖn trong nhµ c«ng nghiÖp
1) Trong c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ trong c¸c gian s¶n xuÊt
cña c¸c c«ng tr×nh kh¸c, khi ®Æt ®éng c¬ ®iÖn ph¶i ®¶m
b¶o níc hoÆc dÇu mì kh«ng rá vµo cuén d©y vµ hép dÊu d©y
hoÆc ph¶i chän kiÓu ®éng c¬ cã b¶o vÖ ®Æc biÖt.
2) Lèi ®i phôc vô gi÷a c¸c mãng hoÆc vá ®éng c¬, gi÷a ®éng
c¬ vµ c¸c bé phËn cña nhµ hoÆc cña mãng kh«ng ®îc nhá
h¬n 1m. Trong ®ã, t¹i c¸c chç thu hÑp côc bé lèi ®i do c¸c
phÇn nh« ra cña ®éng c¬ vµ cña thiÕt bÞ hoÆc víi c¸c bé
phËn cña c«ng tr×nh cho phÐp gi¶m trÞ sè trªn cßn 0,3m. Khi
®· cã lèi ®i ë mét phÝa, kho¶ng c¸ch th«ng thuû gi÷a c¸c
®éng c¬ vµ têng nhµ hoÆc gi÷a c¸c ®éng c¬ ®Æt song
song kh«ng ®îc nhá h¬n 0,3m
3) Mçi ®éng c¬ ®iÖn ph¶i cã mét thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn riªng
biÖt.
§èi víi mét nhãm c¸c ®éng c¬ ®iÖn phôc vô cho mét m¸y
hoÆc cho mét lo¹t m¸y cã qu¸ tr×nh c«ng nghÖ thèng nhÊt,
cho phÐp sö dông mét thiÕt bÞ khëi ®éng chung hoÆc mét
tæ hîp c¸c thiÕt bÞ khëi ®éng nÕu b¶o ®¶m vËn hµnh thuËn
tiÖn, an toµn.
4) Khi ®éng c¬ ®iÖn ®îc ®iÒu khiÓn tõ mét vµi vÞ trÝ kh¸c
nhau, ph¶i ®Æt c¸c thiÕt bÞ nh»m lo¹i trõ kh¶ n¨ng khëi
®éng bÊt ngê m¸y ®ang söa ch÷a (cÇu dao, cÇu dao ®æi
nèi).
5) C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn c¸c ®éng c¬ ®iÖn ph¶i ®îc cung cÊp
®iÖn tõ m¹ch ®iÖn chÝnh. Trêng hîp cã nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn
kü thuËt cho phÐp, ®îc cung cÊp tõ c¸ nguån ®iÖn kh¸c. §Ó
tr¸nh khëi ®éng bÊt ngê ®éng c¬ khi ®iÖn ¸p phôc håi trong
m¹ch ®iÖn chÝnh (khi kh«ng cho phÐp khëi ®éng bÊt ngê) ph¶i
®Æt c¸c kho¸ liªn ®éng b¶o ®¶m c¾t tù ®éng m¹ch ®iÖn
chÝnh trong tÊt c¶ c¸c trêng hîp mÊt ®iÖn phÐp, ®îc cung

§iÒu 14.14. Nèi ®Êt, nèi kh«ng


1) C¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp
ph¶i ®îc nèi ®Êt, nèi kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cña c¸c tiªu
chuÈn sau:
• TCVN 4756 - 89 “Quy ph¹m nèi ®¸t vµ nèi kh«ng c¸c thiÕt
bi ®iÖn”
• TCVN 5556 - 91 “ThiÕt bÞ ®iÖn h¹ ¸p -Yªu cÇu chung vÒ
b¶o vÖ chèng ®iÖn giËt”
2) C¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®îc cung cÊp ®iÖn tõ m¹ng ®iÖn cã ®iÖn
¸p ®Õn 1000V cã ®iÓm trung tÝnh nèi ®Êt trùc tiÕp còng nh
tõ c¸c m¹ng mét chiÒu 3 d©y cã ®iÓm gi÷a nèi ®Êt trùc tiÕp
cÇn ph¶i ®îc nèi “kh«ng”.
3) M¹ng ®iÖn cã ®iÖn ¸p ®Õn 1000V cã ®iÓm trung tÝnh c¸ch
ly hoÆc m¹ng ®iÖn mét pha cã c¸c ®Çu ra ®îc c¸ch ly víi
®Êt, còng nh c¸c m¹ng ®iÖn mét chiÒu cã ®iÓm gi÷a ®îc
c¸ch ly víi ®Êt ®îc sö dông ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt
bÞ ®iÖn trong trêng hîp cã nh÷ng yªu cÇu vÒ an toµn ®iÖn
cao (nh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn di ®éng, khai th¸c má).
C¸c thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i ®îc nèi ®Êt kÕt hîp víi viÖc kiÓm tra
c¸ch ®iÖn cña m¹ng hoÆc sö dông m¸y c¾t ®iÖn b¶o vÖ.
4) Nh÷ng bé phËn sau ®©y cÇn ®îc nèi ®Êt hoÆc nèi “kh«ng”:
a) Vá m¸y ®iÖn, vá m¸y biÕn ¸p, khÝ cô ®iÖn, thiÕt bÞ chiÕu
s¸ng..
b) Bé phËn truyÒn ®éng cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn.
c) C¸c cuén thø cÊp cña m¸y biÕn ¸p ®o lêng.
d) Khung cña tñ ph©n phèi ®iÖn, b¶ng ®iÒu khiÓn,b¶ng ®iÖn
vµ tñ ®iÖn, còng nh c¸c bé phËn cã thÓ th¸o ra ®îc hoÆc ®Ó
hë nÕu nh trªn ®ã cã ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn .
e) Nh÷ng kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ ph©n phèi, kÕt cÊu ®Æt
c¸p, nh÷ng vá ®Çu nèi b»ng kim lo¹i cña c¸p, vá kim lo¹i vµ
vá bäc cña c¸p lùc vµ c¸p kiÓm tra; vá kim lo¹i cña d©y dÉn
®iÖn, èng kim lo¹i luån d©y dÉn ®iÖn, vá vµ gi¸ ®ì cña
thanh c¸i dÉn ®iÖn, c¸c m¸ng, hép, c¸c d©y c¸p thÐp vµ c¸c
thanh thÐp ®ì d©y c¸p vµ d©y dÉn ®iÖn (trõ c¸c d©y dÉn,
d©y c¸p vµ c¸c thanh ®Æt d©y c¸p trªn ®ã ®· cã vá kim lo¹i
hoÆc vá bäc ®· ®îc nèi ®Êt hoÆc nèi kh«ng) còng nh c¸c kÕt
cÊu kim lo¹i kh¸c trªn ®ã ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn.
f) Vá kim lo¹i cña c¸c m¸y ®iÖn di ®éng vµ cÇm tay.
g) C¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®îc ®Æt ë c¸c bé phËn di ®éng cña m¸y
vµ c¸c c¬ cÊu.
5) Trong nhµ t¾m, vá kim lo¹i cña bån t¾m ph¶i cã d©y kim lo¹i
nèi víi èng dÉn níc b»ng kim lo¹i.
6) Trong c¸c phßng cã trÇn treo cã c¸c kÕt cÊu b»ng kim lo¹i ph¶i
nèi “kh«ng” vá kim lo¹i c¸c ®Ìn ®iÖn treo hoÆc ®Æt ngÇm
trong trÇn nhµ.
7) Trong c¸c phßng lµm viÖc, khi cã c¸c lß sëi b»ng h¬i níc nãng
vµ cã c¸c kÕt cÊu kim lo¹i kh¸c th× ph¶i nèi “kh«ng” cho vá kim
lo¹i cña c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn di ®éng hoÆc cÇm tay.

Phô lôc 14.1 - Gi¶i thÝch tõ ng÷


1) Trang bÞ ®iÖn trong c«ng tr×nh
bao gåm toµn bé
- c¸c ®êng dÉn ®iÖn (gåm d©y dÉn diÖn vµ c¸p ®iÖn),
- c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ, ®o lêng
tõ ®Çu vµo tíi c¸c hé tiªu thô ®iÖn.
2) Tr¹m biÕn ¸p (TBA):
lµ c«ng tr×nh dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn vµ ph©n phèi ®iÖn n¨ng
bao gåm:
- c¸c m¸y biÕn ¸p (MBA) hoÆc c¸c m¸y biÕn ®æi ®iÖn kh¸c,
- c¸c thiÕt bi ph©n phèi ®iÖn,
- c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ trang bÞ phô.
ThiÕt bÞ ®Çu vµo, b¶ng, tñ ph©n phèi ®iÖn, thiÕt bÞ b¶o vÖ
3) ThiÕt bÞ ®Çu vµo (§V):
lµ toµn bé c¸c kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ ®iÖn ®Æt ë ®iÓm ®Çu ®êng
d©y cÊp ®iÖn cho c«ng tr×nh.
4) B¶ng, tñ ph©n phèi ®iÖn (B§, T§)
lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó ph©n phèi, ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ m¹ng
®iÖn
a) NÕu B§, T§ ®Æt cho toµn c«ng tr×nh gäi lµ b¶ng, tñ ph©n
phèi ®iÖn nhãm (B§C, T§C).
b) NÕu ®Æt cho mét bé phËn c«ng tr×nh, mét tÇng nhµ gäi lµ
b¶ng, tñ ®iÖn nhãm (B§N, T§N).
(Gäi lµ “b¶ng" khi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®îc bè trÝ hë trªn mét b¶ng
b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn ®Æt lé ra ngoµi. Gäi lµ “tñ” khi c¸c
thiÕt bÞ ®iÖn ®îc bè trÝ trong mét tñ thÐp).
5) ThiÕt bÞ b¶o vÖ
lµ thiÕt bÞ tù ®ãng, c¾t m¹ch ®iÖn ®îc b¶o vÖ trong c¸c chÕ
®é lµm viÖc kh«ng b×nh thêng.
§êng dÉn ®iÖn, m¹ng ®iÖn
6) §êng dÉn ®iÖn
lµ tËp hîp c¸c d©y dÉn ®iÖn vµ c¸p ®iÖn cïng víi c¸c kÕt cÊu vµ
phô kiÖn b¾t gi÷ vµ b¶o vÖ chóng.
7) §êng d©y cung cÊp ®iÖn
lµ ®êng d©y tõ TBA hoÆc lµ ®êng d©y ph©n nh¸nh tõ ®êng
d©y chuyªn t¶i ®iÖn ®Õn c¸c thiÕt bÞ ®Çu vµo (§V).
- §êng d©y chÝnh lµ ®êng d©y tõ (§V) hoÆc c¸c B§C, T§C ®Õn
c¸c b¶ng, tñ
®iÖn nhãm (B§N, T§N).
- B¶ng ®iÖn c¨n hé (BCH) lµ b¶ng ®iÖn nhãm ®Æt trong c¨n hé.
8) M¹ng ®iÖn nhãm
lµ c¸c ®êng d©y ®i tõ c¸c B§N, T§N tíi c¸c thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn.
9) §o¹n ®øng
lµ ®o¹n ®Æt th¼ng ®øng trong m¹ng ®iÖn, ®Æt trong mét nhµ ®Ó
cung cÊp cho c¸c tÇng cña nhµ ®ã.
10) Hép
lµ kÕt cÊu dïng ®Ó ®Æt d©y dÉn vµ c¸p, ®Æt ë trong gian nhµ.
11) D©y bäc c¸ch ®iÖn cã b¶o vÖ
lµ d©y dÉn mµ trªn bÒ mÆt c¸ch ®iÖn cã vá bäc b¶o vÖ khái c¸c h
háng c¬ häc. (Vá bäc d©y b»ng sîi bÖn nhá kh«ng ®îc coi lµ b¶o vÖ).
12) D©y bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã b¶o vÖ
lµ d©y mµ c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá bäc ®Æc biÖt ®Ó tr¸nh c¸c h háng
c¬ häc
13) §êng dÉn ®iÖn ®Æt hë
lµ ®êng dÉn ®iÖn ®Æt lé ra ngoµi bÒ mÆt c¸c bé phËn kÕt cÊu (®Æt
trªn têng, trÇn nhµ, trªn giµn, m¸ng,..)
§êng dÉn ®iÖn hë cã thÓ ®Æt cè ®Þnh, lu ®éng vµ di ®«ng (x¸ch
tay).
14) §êng dÉn ®iÖn ®Æt kÝn
lµ ®êng dÉn ®iÖn ®Æt ngÇm trong c¸c bé phËn kÕt cÊu ng«i nhµ
(®Æt ngÇm trong têng, trÇn, sµn vµ m¸i).
15) §êng dÉn ®iÖn ngoµi nhµ
lµ ®êng dÉn ®iÖn h¹ thÕ ®Æt bªn ngoµi nhµ vµ phôc vô cho ng«i nhµ
(®Æt theo mÆt têng ngoµi nhµ, díi c¸c m¸i che còng nh ®êng dÉn
®iÖn nèi gi÷a c¸c nhµ víi nhau, ®Æt trªn c¸c cét ®iÖn, kh«ng qu¸ 4
kho¶ng cét víi chiÒu dµi mçi kho¶ng cét kh«ng qu¸ 25m).
Nèi ®Êt, nèi kh«ng
16) Trung tÝnh nèi ®Êt trùc tiÕp
lµ trung ®iÓm cña m¸y biÕn ¸p hoÆc m¸y ph¸t ®iÖn ®îc nèi trùc tiÕp
víi trang bÞ nèi ®¸t hoÆc nèi ®¸t qua mét ®iªn trë nhá (vÝ dô qua
biÕn dßng).
17) Trung tÝnh c¸ch ly
lµ trung ®iÓm cña m¸y biÕn ¸p hoÆc m¸y ph¸t ®iÖn kh«ng ®îc nèi víi
trang bÞ nèi ®Êt hoÆc ®îc n«Ý víi trang bÞ nèi ®¸t qua thiÕt bÞ ph¸t
tÝn hiÖu, ®o lêng, b¶o vÖ; cuén d©y hå quang ®· ®îc nèi ®Êt vµ qua
c¸c thiÕt bÞ t¬ng tù kh¸c cã ®iÖn trë lín.
18) Nèi ®Êt
lµ nèi c¸c bé phËn bÊt kú cña thiÕt bÞ ®iÖn víi hÖ thèng nèi ®Êt.
19) Nèi ®Êt lµm viÖc
lµ nèi ®Êt mét ®iÓm nµo ®ã thuéc phÇn dÉn ®iÖn cña thiÕt bÞ ®iÖn
nh»m ®¶m b¶o chÕ ®é lµm viÖc cña thiÕt bÞ ®iÖn.
20) HÖ thèng nèi ®Êt (cßn gäi lµ trang bÞ nèi ®Êt)
gåm tÊt c¶ c¸c ®iÖn cùc nèi ®Êt vµ d©y nèi ®Êt.
a) §iÖn cùc nèi ®Êt lµ c¸c vËt dÉn ®iÖn hay mét nhãm c¸c vËt dÉn
®iÖn ®îc liªn kÕt víi nhau vµ tiÕp xóc trùc tiÕp víi ®Êt.
b) D©y nèi ®Êt lµ d©y dÉn ®Ó nèi c¸c bé phËn cÇn nèi ®Êt víi ®iÖn
cùc nèi ®Êt.
21) D©y kh«ng b¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cã ®iÖn ¸p ®Õn 1000V
lµ d©y dÉn ®Ó nèi c¸c bé phËn cÇn nèi “kh«ng” víi ®iÓm trung tÝnh
nèi ®Êt trùc tiÕp cña m¸y biÕn ¸p hoÆc m¸y ph¸t ®iÖn trong líi ®iÖn
3 pha; hoÆc víi ®Çu ra trùc tiÕp nèi ®Êt cña nguån 1 pha; hoÆc víi
®iÓm gi÷a nèi ®Êt trùc tiÕp cña nguån 1 chiÒu.
22) D©y “kh«ng” lµm viÖc
lµ d©y dÉn dïng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. Tõ m¹ng
®iÖn 3 pha, d©y dÉn nµy ®îc nèi víi trung ®iÓm nèi ®Êt trùc tiÕp cña
m¸y ph¸t ®iÖn hoÆc m¸y biÕn ¸p. Cßn ë nguån ®iÖn 1 pha ®îc nèi
vµo ®Çu ra nèi ®Êt trùc tiÕp vµ ë m¹ng ®iÖn 1 chiÒu ®îc nèi vµo
®iÓm gi÷a nèi ®Êt trùc tiÕp.

Phô lôc 14.2 - Dßng ®iÑn liªn tôc vµ cho phÐp cña d©y dÉn vµ
c¸p ®iÖn

B¶ng phô lôc 14.2.1 - D©y dÉn, d©y bäc ruét ®ång c¸ch ®iÖn cao su
hoÆc PVC

MÆt c¾t Dßng ®iÖn cho phÐp, A


ruét D©y D©y ®Æt chung trong mét èng
mm2 ®Æt hë 2 d©y 3 d©y 4 d©y 1 d©y 1 d©y
mét 1 ruét 1 ruét 2 ruét 3 ruét
ruét

0,50 11 - - - - -
0,75 15 - - - - -
1,00 17 16 15 14 15 14
1,50 23 19 17 16 18 15
2,50 30 27 25 25 25 21
4,00 41 38 35 30 32 27
6,00 50 46 42 40 40 34
10,00 80 70 60 50 55 50
16,00 100 85 80 75 80 70
25,00 140 115 100 90 100 85
35,00 170 135 125 115 125 100
50,00 215 185 170 150 160 135
70,00 270 225 210 185 195 175
95,00 330 275 255 225 245 215
120,00 385 315 290 260 295 250
150,00 440 360 330 - - -
185,00 510 - - - - -
240,00 605 - - - - -
300,00 695 - - - - -
400,00 830 - - - - -

B¶ng phô lôc 14.2.2 - D©y dÉn ruét ®ång cã c¸ch ®iÖn cao su trong
vá b¶o vÖ b»ng kim lo¹i vµ c¸p ruét ®ång cã c¸ch ®iÖn cao su trong
vá ch×, PVC hoÆc cao su, cã hoÆc kh«ng cã ®ai thÐp.

MÆt c¾t Dßng ®iÖn cho phÐp, A(1) cña d©y vµ c¸p
ruét, mm2 Mét ruét Hai ruét Ba ruét
Khi ®Æt trong
Kh«ng Kh«ng §Êt Kh«ng §Êt
khÝ khÝ khÝ

1,5 23 19 33 19 27
2,5 30 27 44 25 38
4 41 38 55 35 49
6 50 50 70 42 60
10 80 70 105 55 90
16 100 90 135 75 115
25 140 115 175 95 150
35 170 140 210 120 180
50 215 175 265 145 225
70 270 215 320 180 275
95 325 260 385 220 330
120 385 300 445 260 385
150 440 350 505 305 435
185 510 405 570 350 500
240 605 - - - -
(1) §èi víi d©y dÉn hoÆc c¸p cã hay kh«ng cã ruét nèi ®¸t

B¶ng phô lôc 14.2.3 - D©y dÉn ruét nh«m cã c¸ch ®iÖn cao su hoÆc
PVC

MÆt Dßng ®iÖn cho phÐp, A


c¾t ruét D©y D©y ®Æt chung cho mét èng
mm2 ®Æt hë 2 d©y 3 d©y 4 d©y 1 d©y 1 d©y
mét ruét mét ruét mét ruét hai ruét ba ruét

2,5 24 20 19 19 19 16
4 32 28 28 23 25 21
6 33 36 32 30 31 26
10 60 50 47 39 42 38
16 75 60 60 55 60 55
25 105 85 80 70 75 65
35 130 100 95 85 95 75
50 165 140 130 120 125 105
70 210 175 165 140 150 135
95 255 215 200 175 190 165
120 295 245 230 200 230 190
150 340 275 255 - - -
185 390 - - - - -
240 465 - - - - -
300 535 - - - - -
400 645 - - - - -

B¶ng PL 14.2.4: C¸p ruét nh«m c¸ch ®iÖn cao su hoÆc chÊt dÎo
cã vá ch×, PVC hoÆc cao su, cã hoÆc kh«ng cã ®ai thÐp

MÆt c¾t Dßng ®iÖn cho phÐp, A cña d©y ®Æt chung trong mét
ruét èng
mm2 2 d©y 3 d©y 4 d©y 1 d©y 1 d©y
mét ruét mét ruét mét ruét hai ruét ba ruét

2,5 23 21 34 19 29
4 31 29 42 27 38
6 38 38 55 32 46
10 60 55 80 42 70
16 75 70 105 60 90
25 105 90 135 75 115
35 130 105 160 90 140
50 165 135 205 110 175
70 210 165 245 140 210
95 250 200 295 170 255
120 295 230 340 200 295
150 340 270 390 235 335
185 390 310 440 270 385
240 465 - - - -

B¶ng PL 14.2.5: C¸p ruét ®ång c¸ch ®iÖn giÊy tÈm dÇu nhùa th«ng vµ
nhùa kh«ng ch¸y, vá ch× hoÆc nh«m ®Æt trong kh«ng khÝ

MÆt Dßng ®iÖn cho phÐp, A(1)


c¾t ruét C¸p mét C¸p hai C¸p ba ruét C¸p bèn
mm2 ruét ruét §Õn §Õn §Õn ruét
®Õn ®Õn 3 KV 6 KV 10 KV ®Õn
1 KV 1KV 1 KV

2,5 40 30 28 - - -
4 55 40 37 - - 35
6 75 55 45 - - 45
10 95 75 60 55 - 60
16 120 95 80 65 60 80
25 160 130 105 90 85 100
35 200 150 125 110 105 120
50 245 185 155 145 135 145
70 305 225 200 175 165 185
95 360 275 245 215 200 215
120 415 320 285 250 240 260
150 470 375 330 290 270 300
185 525 - 370 325 305 346
240 610 - 430 375 350 -
300 720 - - - - -
400 808 - - - - -
500 1020 - - - - -
625 1180 - - - - -
800 1400 - - - - -

(1): Dßng ®iÖn quy ®Þnh cho c¸p mét ruét khi lµm viÖc víi dßng ®iÖn
mét chiÒu.

B¶ng PL 14.2.6 - C¸p ruét ®ång c¸ch ®iÖn giÊy tÈm dÇu nhùa th«ng
vµ nhùa kh«ng ch¸y, vá ch× hoÆc nh«m ®Æt trong ®Êt
MÆt Dßng ®iÖn cho phÐp, A(1)
c¾t ruét C¸p mét C¸p hai C¸p ba ruét C¸p 4
mm2 ruét ruét §Õn §Õn §Õn ruét
®Õn ®Õn 3 KV 6 KV 10 KV ®Õn
1 KV 1 KV 1 KV

2,5 31 23 22 - - -
4 42 31 39 - - 27
6 55 42 35 - - 35
10 75 55 46 42 - 45
16 90 75 60 50 46 60
25 125 100 80 70 65 75
35 155 115 95 85 80 95
50 190 140 120 110 105 110
70 235 175 155 135 130 140
95 275 210 190 165 155 165
120 320 245 220 190 185 200
150 360 290 255 225 210 230
185 405 - 290 250 235 260
240 470 - 330 290 270 -
300 555 - - - - -
400 675 - - - - -
500 785 - - - - -
625 910 - - - - -
800 1000 - - - - -

(1): Dßng ®iÖn quy ®Þnh cho c¸p mét ruét khi lµm viÖc víi dßng ®iÖn
1 chiÒu.

B¶ng PL14.2.8: C¸p ruét nh«m c¸ch ®iÖn giÊy tÈm dÇu nhùa th«ng vµ
nhùa kh«ng ch¸y, vá ch× hoÆc nh«m, ®Æt trong ®Êt

MÆt Dßng ®iÖn cho phÐp, A


c¾t ruét C¸p mét C¸p mét C¸p ba ruét C¸p bèn
mm2 ruét ruét §Õn §Õn §Õn ruét
®Õn ®Õn 3 KV 6 KV 10 KV ®Õn 1
1 KV 1 KV KV
2,5 - 35 31 - - -
4 60 45 42 - - 38
6 80 60 55 - - 46
10 110 80 75 60 - 65
16 135 110 90 80 75 90
25 180 140 125 105 90 115
35 220 175 145 125 115 135
50 275 210 180 155 140 165
70 340 250 220 190 165 200
95 400 290 260 225 205 240
120 460 335 300 260 240 270
150 520 385 335 300 275 305
185 580 - 380 340 310 345
240 675 - 440 390 355 -
300 770 - - - - -
400 940 - - - - -
500 1080 - - - - -
625 1170 - - - - -
800 1310 - - - - -

(1): Dßng ®iÖn quy ®Þnh cho c¸p mét ruét khi lµm viÖc víi dßng
®iÖn mét chiÒu.
Phô lôc 14.3 - HÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é cña ®Êt
vµ kh«ng khÝ, ®èi víi dßng ®iÖn phô t¶i cña c¸p ®iÖn,
d©y dÉn trÇn vµ d©y dÉn cã c¸ch ®iÖn, thanh dÉn

NhiÖt nhiÖ C¸c hÖ sè hiÖu chØnh khi nhiÖt ®é thùc tÕ cña m«i trêng lµ (0C)
®é t ®é -5 0 +5 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5
tÝnh tiªu 0 5 0 5 0 5 0 5 0
to¸n chuÈ
cña n
m«i cña
trêng ruét
(®é (®é
C) C)
15 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
25 80 4 1 8 4 0 6 2 8 3 8 3 3
25 70 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7
15 65 4 0 7 3 9 4 0 5 0 5 0 4
25 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6
15 60 9 4 0 5 1 5 0 4 8 1 4 7
25 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5
15 55 8 4 0 5 0 5 9 4 7 1 3 5
25 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6
15 50 2 7 2 7 2 6 0 4 7 9 1 1
25 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
0 5 2 6 0 4 8 2 5 7 7 7
1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
6 1 5 0 3 7 0 3 5 6 6 4
1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,3
2 7 2 7 0 3 6 9 1 1 0 6
1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4
1 5 9 3 5 8 0 1 2 1 8 1
1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 -
5 0 4 7 0 3 4 6 6 4 7 -
1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,4
8 1 4 6 8 9 0 9 8 3 5
Phô lôc 14.4 - MÆt c¾t nhá nhÊt cña ruét d©y dÉn

Tªn ®êng d©y MÆt c¾t nhá nhÊt cña


ruét d©y dÉn (mm2)
§ång Nh«m
- §êng d©y nhãm cña líi ®iÖn chiÕu s¸ng 1,5 2,5
khi kh«ng cã æ c¾m
- §êng d©y nhãm cña líi ®iÖn chiÕu s¸ng 2,5 4
cã æ c¾m ®iÖn; líi ®iÖn ®éng lùc, líi
®iÖn cung cÊp cho c¸c æ c¾m ®iÖn.
- §êng d©y tíi BCH vµ ®ång hå ®Õm ®iÖn 4 6
cho mçi c¨n hé.
- §o¹n ®øng trong gian cÇu thang cÊp 6 10
®iÖn cho c¸c c¨n hé thuéc khu vùc trung
gian cÇu thang.

Ch¬ng 15: quy ®Þnh chung vÒ c«ng tr×nh

x©y dùng chuyªn ngµnh

Môc tiªu
C¸c quy ®Þnh trong ch¬ng nµy nh»m híng dÉn viÖc thiÕt kÕ c¸c c«ng
tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh ®¹t yªu cÇu nªu t¹i ®iÒu 1.4, ch¬ng 1
cña Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam.
§iÒu 15.1. yªu cÇu chung ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn
ngµnh
C¸c c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu díi
®©y:
1) C¸c quy ®Þnh chung trong Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, bao
gåm:
a) Ch¬ng 1: Quy ®Þnh chung vÒ quy chuÈn x©y dùng;
b) Ch¬ng 2: Sè liÖu tù nhiªn dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng;
c) Ch¬ng 3: ®iÒu kiÖn kü thuËt chung ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh
x©y dùng;
d) Ch¬ng 4: Quy ®Þnh chung vÒ quy ho¹ch x©y dùng;
2) C¸c yªu cÇu ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh quy ®Þnh
trong Quy chuÈn vµ Tiªu chuÈn x©y dùng chuyªn ngµnh.
Ghi chó:
Danh môc c¸c tiªu chuÈn cña VN hiÖn hµnh liªn quan ®Õn thiÕt kÕ c¸c
c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh ®îc kª ë c¸c phô lôc tõ 15.2 tíi
15.9 cã kÌm m· sè theo khung ph©n lo¹i tiªu chuÈn quèc tÕ ICS cña Tæ
chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ ISO.
§iÒu 15.2. Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong quy chuÈn nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:
15.2.1. C«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh
lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng thuéc c«ng tr×nh d©n dông, c«ng
nghiÖp vµ ®îc nªu trong phô lôc 15.1.
15.2.2. Quy chuÈn x©y dùng chuyªn ngµnh
lµ bé phËn cña Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam quy ®Þnh c¸c yªu cÇu
kü thuËt tèi thiÓu, b¾t buéc ph¶i ®¹t ®îc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y
dùng chuyªn ngµnh, vµ c¸c gi¶i ph¸p, c¸c tiªu chuÈn ®îc sö dông ®Ó
®¹t yªu cÇu ®ã.
Phô lôc 15.1. Ph©n lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh
C«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh bao gåm c¸c lo¹i c«ng tr×nh sau
nhng kh«ng h¹n chÕ chØ trong sè ®ã:
1 C«ng tr×nh ®êng bé
2 C«ng tr×nh ®êng s¾t
3 C«ng tr×nh ®êng thuû
4 C«ng tr×nh ®êng kh«ng
5 C«ng tr×nh thuû lîi, thuû ®iÖn
6 C«ng tr×nh n«ng nghiÖp
7 C«ng tr×nh l©m nghiÖp
8 C«ng tr×nh nu«i trång thuû s¶n
9 C«ng tr×nh th«ng tin, liªn l¹c
10 C«ng tr×nh x©y dùng má
11 C«ng tr×nh khai th¸c dÇu khÝ
12 C«ng tr×nh cÊp níc
13 C«ng tr×nh tho¸t níc
14 C«ng tr×nh xö lý chÊt th¶i r¾n
15 C«ng tr×nh an ninh, quèc phßng
Phô lôc 15.2 Danh môc c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh vÒ thiÕt kÕ
c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh
Ghi chó: M· sè theo ICS lµ m· sè theo khung ph©n lo¹i tiªu chuÈn quèc
tÕ cña Tæ chøc tiªu chuÈn quèc tÕ ISO.
15.2.1. C«ng tr×nh giao th«ng (m· sè theo ICS: 93)
1) Tiªu chuÈn chung cho c¸c c«ng tr×nh giao th«ng
22 TCN 221 - 95 C«ng tr×nh giao th«ng trong vïng cã ®éng ®Êt
-
Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
22 TCN 220 - 95 TÝnh to¸n c¸c ®Æc trng dßng ch¶y lò
22 TCN 82 - 85 Quy tr×nh khoan th¨m dß ®Þa chÊt c«ng tr×nh
2) C«ng tr×nh ®êng bé
TCVN 5729 - 93 §êng « t« cao tèc - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
TCVN 4054 - 85 §êng « t« - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
22 TCN 104 - 83 Quy ph¹m kü thuËt thiÕt kÕ ®êng phè, ®êng,
qu¶ng
trêng ®« thÞ
22 TCN 210 - 92 §êng giao th«ng n«ng th«n
QPVN 0025 - 83 Quy ph¹m thiÕt kÕ ®êng « t« l©m nghiÖp
22 TCN 218 - 94 yªu cÇu kü thuËt ®êng cøu n¹n « t«
22 TCN 210 - 92 Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®êng cøng
22 TCN 211 - 93 Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®êng mÒm
22 TCN 20 - 84 Quy tr×nh kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, c¶i thiÖn, n©ng
cÊp ®êng « t«
22 TCN 171 - 87 Quy tr×nh kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ
thiÕt kÕ biÖn ph¸p
æn ®Þnh nÒn ®êng vïng cã ho¹t ®éng trît, sôt
lë.
3) C«ng tr×nh ®êng s¾t
TCVN 4117 - 85 §êng s¾t khæ 1435mm. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Sè 433/ Q§ - KT4 Quy ph¹m kü thuËt thiÕt kÕ ®êng s¾t khæ
1000 mm
4) C«ng tr×nh cÇu
22 TCN 18 – 79 Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu cèng theo tr¹ng th¸i giíi
h¹n.
5) C«ng tr×nh hÇm
TCVN 4527 - 88 HÇm ®êng s¾t vµ hÇm ®êng « t« - Tiªu chuÈn
thiÕt kÕ
6) C«ng tr×nh c¶ng, ®êng thuû
22 TCN 219 - 94 C«ng tr×nh bÕn c¶ng s«ng - Tiªu chuÈn thiÕt

22 TCN 207 - 92 C«ng tr×nh bÕn c¶ng biÒn - Tiªu chuÈn thiÕt

22 TCN 86 - 86 Quy tr×nh thiÕt kÕ bÕn phµ, bÕn cÇu phao ®-
êng bé
S¾p ban hµnh C«ng tr×nh chØnh trÞ luång tµu ch¹y s«ng. Tiªu
chuÈn thiÕt kÕ
15.2.2. C«ng tr×nh thuû lîi (m· sè theo ICS: 93)
1) Tiªu chuÈn chung vÒ c«ng tr×nh thñy lîi, thñy c«ng
TCVN 5060 - 90 C«ng tr×nh thñy lîi. C¸c quy ®Þnh chñ yÕu vÒ
thiÕt kÕ
TCVN 4116 - 85 KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp thuû c«ng.
Tiªu chuÈn
thiÕt kÕ
TCVN 4253 - 86 NÒn c¸c c«ng tr×nh thuû c«ng. Tiªu chuÈn
thiÕt kÕ
14 TCN 011 - 85 TÇng läc ngîc, c«ng tr×nh thuû c«ng. Quy ph¹m
thiÕt kÕ
2) §Ëp
14 TCN 056 - 88 ThiÕt kÕ ®Ëp bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp. Tiªu
chuÈn thiÕt kÕ
14 TCN 058 - 88 ThiÕt kÕ ®êng viÒn díi ®Êt cña ®Ëp trªn nÒn
kh«ng ph¶i ®¸
14 TCN 007 - 85 §Ëp trµn. Quy ph¹m tÝnh to¸n thuû lùc.
3) §êng hÇm, cèng
14 TCN 032 - 85 §êng hÇm thuû lîi. Híng dÉn thiÕt kÕ
14 TCN 008 - 85 Cèng díi s©u. Quy ph¹m tÝnh to¸n thuû lùc.
4) Kªnh díi
TCVN 4118 - 91 hÖ thèng kªnh tíi. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
5) C«ng tr×nh b¶o vÖ bê s«ng
14 TCN 084 - 91 C«ng tr×nh b¶o vÖ bê s«ng ®Ó chèng lò.
15.2.3. C«ng tr×nh n«ng, l©m nghiÖp (m· sè theo ICS: 65)
1) Tiªu chuÈn chung
TCVN 3096 - 84 Nhµ n«ng nghiÖp. Th«ng sè h×nh häc
2) Tr¹i ch¨n nu«i
TCVN 3772 - 83 Tr¹i nu«i lîn. yªu cÇu thiÕt kÕ
TCVN 3773 - 83 Tr¹i nu«i gµ. yªu cÇu thiÕt kÕ
TCVN 3997 - 85 Tr¹i nu«i tr©u, bß. yªu cÇu thiÕt kÕ
3) Tr¹m n«ng nghiÖp
TCVN 3744 - 83 Tr¹i gièng lóa cÊp 1. yªu cÇu thiÕt kÕ
TCVN 4518 - 88 Tr¹m c¬ khÝ n«ng nghiÖp huyÖn. Xëng söa
ch÷a. Tiªu
chuÈn thiÕt kÕ
TCVN 4089 - 85 Tr¹m thó y huyÖn. yªu cÇu thiÕt kÕ
4) Kho n«ng nghiÖp, tr¹m chÕ biÕn n«ng s¶n
TCVN 3996 - 85 Kho gièng lóa. yªu cÇu thiÕt kÕ
TCVN 3995 - 85 Kho ph©n kho¸ng kho. yªu cÇu thiÕt kÕ
TCVN 3775 - 83 Nhµ ñ ph©n chuång. yªu cÇu thiÕt kÕ
TCVN 5452 - 91 C¬ së giÕt mæ. yªu cÇu vÖ sinh.
5) C«ng tr×nh l©m nghiÖp
QPVN 0025 - 83 Quy ph¹m thiÕt kÕ ®êng « t« l©m nghiÖp
15.2.4. C«ng tr×nh ®iÖn n¨ng (m· sè ICS: 29)
TCVN 3715 - 82 Tr¹m biÕn ¸p trän bé c«ng suÊt ®Õn
1.000KVA, ®iÖn ¸p
®Õn 20KV. yªu cÇu kü thuËt
TCVN 46756 - 89 Quy ph¹m nèi ®Êt vµ nèi kh«ng c¸c thiÕt bÞ
®iÖn.
Ký hiÖu b»ng h×nh vÏ trªn s¬ ®å ®iÖn
TCVN 1620 - 75 Nhµ m¸y ®iÖn vµ tr¹m ®iÖn trªn s¬ ®å cung
cÊp ®iÖn
15.2.5. C«ng tr×nh th«ng tin (m· sè theo ICS: 33)
TCVN 1629 - 75 Ký hiÖu b»ng h×nh vÏ trªn s¬ ®å ®iÖn. M¸y,
tæng ®µi vµ tr¹m
®iÖn tho¹i.
TCVN 1628 - 87 Ký hiÖu b»ng h×nh vÏ trªn s¬ ®å ®iÖn. Anten.
15.2.6. C«ng tr×nh dÇu khÝ (m· sè theo ICS: 75)
1) Khai th¸c vµ chÕ biÕn dÇu khÝ
TCVN 5654 - 92 Quy ph¹m b¶o vÖ m«i trêng ë c¸c bÕn giao
nhËn dÇu th«
trªn biÓn.
TCVN 5655 - 92 Quy ph¹m b¶o vÖ m«i trêng t¹i c¸c giµn khoan
t×m kiÕm
th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ trªn biÓn.
2) thiÕt bÞ th¨m dß khai th¸c
tõ TCVN 5309 - 91 Dµn khoan biÓn. Quy ph¹m ph©n cÊp vµ chÕ
t¹o
tíi TCVN 5319 - 91
TCVN 6171 - 96 C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh. Quy ®Þnh vÒ gi¸m
s¸t kü thuËt vµ
ph©n cÊp.
3) VËn chuyÓn dÇu khÝ
TCVN 4090 - 85 §êng èng chÝnh dÉn dÇu vµ s¶n phÈm dÇu.
Tiªu chuÈn
thiÕt kÕ
TCVN 5066 - 90 §êng èng chÝnh dÉn khÝ ®èt, dÇu má vµ c¸c s¶n
phÈm dÇu má
®Æt ngÇm díi ®Êt. yªu cÇu chung vÒ thiÕt kÕ vµ
chèng ¨n mßn.
4) Kho, tr¹m x¨ng dÇu
TCVN 5307 - 91 Kho dÇu má vµ s¶n phÈm dÇu má. Tiªu chuÈn
thiÕt kÕ.
TCVN 4530 - 88 Tr¹m cÊp ph¸t x¨ng dÇu cho « t«. Tiªu chuÈn
thiÕt kÕ.
TCVN 5684 - 92 An toµn c¸c c«ng tr×nh x¨ng dÇu. yªu cÇu
chung.
15.2.7. C«ng tr×nh b¶o vÖ søc khoÎ, m«i trêng (m· sè theo
ICS: 13 vµ 91)
1) C«ng tr×nh cÊp níc
20 TCN 33 - 85 CÊp níc. M¹ng líi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh. Tiªu
chuÈn
thiÕt kÕ
2) C«ng tr×nh tho¸t níc
20 TCN 51 – 84 Tho¸t níc. M¹ng líi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh. Tiªu
chuÈn
thiÕt kÕ.

Ch¬ng 16: c«ng trêng x©y dùng


Môc tiªu
C¸c quy ®Þnh trong ch¬ng nµy nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thi
c«ng x©y l¾p ph¶i:
1) b¶o vÖ ®îc m«i trêng vµ ®¶m b¶o an toµn, vÖ sinh cho c d©n
xung quanh c«ng trêng x©y dùng.
2) B¶o ®¶m an toµn vµ ®iÒu kiÖn sö dông b×nh thêng cho c«ng
tr×nh, hÖ thèng kü thuËt h¹ tÇng, b¶o vÖ c©y xanh, di tÝch
lÞch sö, v¨n hãa vµ danh lam th¾ng c¶nh xung quanh c«ng tr-
êng x©y dùng.
§iÒu 16.1. yªu cÇu chung ®èi víi c«ng trêng x©y dùng
Trong suèt qu¸ tr×nh x©y l¾p, c¸c ®¬n vÞ thi c«ng trªn c«ng tr-
êng ph¶i ®¶m b¶o:
1) Kh«ng g©y « nhiÔm qu¸ giíi h¹n cho phÐp tíi m«i trêng xung
quanh c«ng trêng do:
a) X¶ ra c¸c yÕu tè ®éc h¹i nh bôi, h¬i khÝ ®éc, tiÕng ån,...
b) Th¶i níc, bïn, vËt liÖu phÕ th¶i, ®Êt, c¸t ra khu vùc d©n c, ®-
êng s¸, ao hå, ®ång ruéng xung quanh c«ng trêng g©y ¶nh h-
ëng xÊu ®Õn sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cña d©n c xung quanh.
2) Kh«ng g©y nguy hiÓm cho c d©n ë xung quanh c«ng trêng.
3) Kh«ng g©y lón, sôt, nøt, ®æ cho nhµ cöa, c«ng tr×nh vµ hÖ
thèng kü thuËt h¹ tÇng (hÖ thèng c¸p, ®êng èng ngÇm, cèng
r·nh,...) ë xung quanh.
4) Kh«ng g©y c¶n trë giao th«ng do vi ph¹m lßng ®êng, vØa hÌ.
5) Kh«ng ®Ó xÈy ra sù cè ch¸y, næ xÈy ra.
§iÒu 16.2. ®iÒu kiÖn kü thuËt ®Ó më c«ng trêng x©y dùng
C«ng trêng chØ ®îc më sau khi ®· thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ an
toµn díi ®©y
16.2.1. thiÕt kÕ mÆt b»ng thi c«ng
Mäi c«ng trêng, tríc khi tiÕn hµnh tiªu chuÈn ®Òu ph¶i thiÕt kÕ
mÆt b»ng thi c«ng.
Trªn mÆt b»ng thi c«ng ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ, râ rµng:
1) C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn, vÖ sinh m«i trêng, phßng
chèng ch¸y.
2) VÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh ®îc thi c«ng, c«ng tr×nh phôc vô thi
c«ng, kho b·i, ®êng s¸;
3) Khu vùc s¾p xÕp nguyªn vËt liÖu, cÊu kiÖn;
4) Khu vùc thu gom vËt liÖu phÕ th¶i, ®Êt ®¸ d thõa;
5) TuyÕn ®êng ®i l¹i, vËn chuyÒn, hÖ thèng ®iÖn, níc phôc vô
thi c«ng vµ sinh ho¹t.
6) hÖ thèng tho¸t níc ma, níc th¶i trªn c«ng trêng vµ biÖn ph¸p xö
lý tríc khi ®a vµo hÖ thèng cèng c«ng céng.
Ghi chó: §èi víi c«ng trêng nhá chØ lËp s¬ ®å mÆt b»ng thi c«ng
víi møc ®é ®¬n gi¶n, tuú thuéc quy m« c«ng viÖc vµ hoµn c¶nh
thùc tÕ cña khu vùc.
16.2.2. Hoµn thµnh viÖc che, ch¾n vµ biÓn b¸o
1) C«ng trêng chØ ®îc më sau khi ®· thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh an
toµn vÒ biÓn b¸o, rµo ch¾n, bao che...
2) ë nh÷ng n¬i kh«ng an toµn vµ nh÷ng n¬i cÇn thiÕt, ph¶i cã
biÓn b¸o, tÝn hiÖu. C¸c biÓn b¸o, tÝn hiÖu nµy ph¶i ®Æt ë chç
dÔ nhËn biÕt ®Ó mäi ngêi thùc hiÖn ®óng néi dung chØ dÉn.
3) Bao quanh nh÷ng khu vùc quan träng hoÆc nguy hiÓm ph¶i cã
hµng rµo v÷ng ch¾c, cao trªn 2 mÐt.
4) Bè trÝ ®ñ sè cæng ra vµo cã c¸c tr¹m g¸c nÕu cÇn thiÕt ®Ó
c¶nh giíi vµ ®¶m b¶o an toµn cho ngêi vµ tµi s¶n.

§iÒu 16.3. B¶o ®¶m vÖ sinh, an toµn cho m«i trêng xung
quanh c«ng trêng x©y dùng
16.3.1. Gi÷ g×n vÖ sinh vµ an toµn giao th«ng
1) §èi víi nh÷ng c«ng trêng n»m trong ®« thÞ, viÖc vËn chuyÓn
cÊu kiÖn, nguyªn vËt liÖu,.v.v...phôc vô c«ng tr×nh thi c«ng
ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng.
(nh vËn chuyÒn vµo ban ®ªm, röa s¹ch b¸nh xe tríc khi ra ®êng
phè, thêng xuyªn lµm vÖ sinh ®êng phè xung quanh c«ng tr-
êng...)
2) C¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu phÕ
th¶i, ®Êt ®¸,...ph¶i cã thïng xe ®îc che kÝn vµ gi»ng buéc
v÷ng, ®Ó tr¸nh r¬i ®æ vËt ®îc vËn chuyÓn xuèng ®êng.
16.3.2. Chèng bôi, vËt r¬i tõ trªn cao
1) Khi thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh gÇn ®êng giao th«ng hoÆc khu
d©n c ph¶i ®îc che, ch¾n ®Ó chèng bôi hoÆc r¬i vËt liÖu
xuèng ®êng, hoÆc nhµ.
2) ViÖc chuyÓn vËt liÖu th¶i tõ ®é cao trªn 3 mÐt xuèng ®Êt
ph¶i ®¶m b¶o an toµn, vÖ sinh nh: dïng èng m¸ng hoÆc thiÕt
bÞ n©ng h¹, miÖng ra cña m¸ng ph¶i c¸ch mÆt ®Êt kh«ng qu¸
1 mÐt.
§iÒu 16.3.3. Chèng ån rung ®éng qu¸ møc
1) Khi sö dông c¸c biÖn ph¸p thi c«ng c¬ giíi ph¶i lùa chän gi¶i
ph¸p thi c«ng thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh, vÞ trÝ cña
c«ng trêng.
2) §èi víi c«ng trêng, xung quanh cã nhiÒu nhµ d©n vµ hÖ thèng
c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, ph¶i u tiªn chän gi¶i ph¸p thi c«ng
nµo g©y ra tiÕng ån vµ rung ®éng nhá nhÊt.
16.3.4. Phßng chèng ch¸y, næ trong qu¸ tr×nh thi c«ng
1) C¸c ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c biÖn ph¸p
phßng chèng ch¸y, næ trªn ph¹m vi toµn c«ng trêng.
2) Nh÷ng khu vùc trªn c«ng trêng cã chøa vËt liÖu dÔ ch¸y, x¨ng
dÇu, b×nh h¬i hoÆc thiÕt bÞ cã ¸p lùc v.v...ph¶i ®¶m b¶o
kho¶ng c¸ch tíi khu vùc d©n c theo quy ®Þnh vÒ phßng chèng
ch¸y næ, cã hµng rµo c¸ch ly vµ c¸c biÓn b¸o cÊm löa, cÊm ng-
êi kh«ng phËn sù ®Õn gÇn, ®ång thêi ph¶i bè trÝ vµ b¶o qu¶n
tèt c¸c thiÕt bÞ dông cô, ph¬ng tiÖn chèng ch¸y thÝch hîp.

§iÒu 16.4. b¶o vÖ c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, c©y xanh


16.4.1.b¶o vÖ c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng
1) Trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng, ®¬n vÞ thi c«ng kh«ng ®îc
g©y ¶nh hëng xÊu tíi hÖ thèng c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng
hiÖn cã.
2) Nh÷ng c«ng trêng cã hÖ thèng c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®i
qua, ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ ®Ó hÖ thèng
nµy ho¹t ®éng b×nh thêng. ChØ ®îc phÐp thay ®æi, di
chuyÓn hÖ thèng c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng sau khi ®· cã
v¨n b¶n cña c¬ quan qu¶n lý hÖ thèng c«ng tr×nh nµy cho
phÐp thay ®æi, di chuyÓn, cung cÊp s¬ ®å chØ dÉn cÇn
thiÕt cña toµn hÖ thèng vµ tho¶ thuËn vÒ biÖn ph¸p t¹m thêi
®Ó duy tr× c¸c ®iÒu kiÖn b×nh thêng cho sinh ho¹t vµ s¶n
xuÊt cña d©n c trong vïng.
16.4.2.b¶o vÖ c©y xanh
§¬n vÞ thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tÊt c¶ c¸c c©y xanh ®· cã
trong vµ xung quanh c«ng trêng. ViÖc chÆt h¹ c©y xanh ph¶i ®îc
phÐp cña c¬ quan qu¶n lý c©y xanh.

§iÒu 16.5. KÕt thóc c«ng trêng x©y dùng.


Tríc khi kÕt thóc c«ng trêng, c¸c ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i thu dän
mÆt b»ng c«ng trêng gän gµng, s¹ch sÏ, chuyÓn hÕt c¸c vËt liÖu
thõa, dì bá c¸c c«ng tr×nh t¹m, söa ch÷a nh÷ng chç h háng cña
®êng s¸, vØa hÌ, cèng r·nh, hÖ thèng c«ng tr×nh kü thuËt h¹
tÇng, nhµ vµ c«ng tr×nh xung quanh...do qu¸ tr×nh thi c«ng g©y
nªn, theo ®óng tho¶ thuËn ban ®Çu hoÆc theo quy ®Þnh cña
Nhµ níc.

Ch¬ng 17: An toµn lao ®éng trong x©y l¾p


Môc tiªu
C¸c quy ®Þnh trong ch¬ng nµy nh»m ®¶m b¶o:
1) An toµn cho ngêi, thiÕt bÞ, vËt t trong suèt qu¸ tr×nh chuÈn bÞ
vµ thi c«ng c«ng tr×nh.
2) An toµn c«ng tr×nh ®ang x©y dùng vµ c¸c c«ng tr×nh l©n
cËn.

§iÒu 17.1. yªu cÇu chung vÒ an toµn lao ®éng trong x©y
dùng
Chñ thÇu x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu vÒ an toµn lao
®éng díi ®©y:
1) ChØ ®îc phÐp khëi c«ng x©y dùng sau khi ®· lËp mÆt b»ng
thi c«ng nh quy ®Þnh ë ®iÒu 16.2, trong ®ã thÓ hiÖn c¸c biÖn
ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng, phßng
chèng ch¸y, næ.
2) Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ b¶o hé lao
®éng, gåm:
a) Thêi gian lµm viÖc vµ nghØ ng¬i;
b) ChÕ ®é lao ®éng n÷ vµ lao ®éng cha thµnh niªn.
c) ChÕ ®é båi dìng ®éc h¹i;
d) ChÕ ®é trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n.
3) Ph¶i cã biÖn ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng cho c«ng
nh©n
a) Gi¶m nhÑ c¸c kh©u lao ®éng thñ c«ng nÆng nhäc;
b) Ng¨n ngõa, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c yÕu tè nguy hiÓm
®éc h¹i g©y sù cè, tai n¹n ¶nh hëng xÊu ®Õn søc kháe hoÆc
g©y bÖnh nghÒ nghiÖp.
4) Ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ quy ph¹m kü thuËt an toµn,
vÖ sinh lao ®éng. Cã sæ NhËt ký an toµn lao ®éng vµ thùc
hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é thèng kª khai b¸o, ®iÒu tra ph©n tÝch
nguyªn nh©n tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp.
5) C«ng nh©n lµm viÖc trªn c«ng trêng ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ
c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc ®îc giao vÒ tuæi, giíi tÝnh, søc khoÎ,
tr×nh ®é bËc thî vµ chøng chØ häc tËp an toµn lao ®éng.
6) Mäi c«ng nh©n lµm viÖc trªn c«ng trêng ph¶i ®îc trang bÞ vµ
sö dông ®óng c¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n phï hîp víi tÝnh
chÊt cña c«ng viÖc, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c trêng hîp lµm viÖc ë
nh÷ng n¬i nguy hiÓm nh: trªn cao, díi hÇm lß, n¬i cã nguy c¬
tai n¹n vÒ ®iÖn, vÒ ch¸y, næ, nhiÔm khÝ ®éc...
7) §¶m b¶o tiÖn nghi phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t cña ngêi lao
®éng: nhµ vÖ sinh, nhµ t¾m, n¬i tró ma, n¾ng; nhµ ¨n,
nghØ gi÷a c¨n hé, níc uèng ®¶m b¶o vÖ sinh, n¬i s¬ cøu vµ
ph¬ng tiÖn cÊp cøu tai n¹n.

§iÒu 17.2. yªu cÇu kü thuËt vÒ an toµn lao ®éng trong


x©y l¾p
Trªn c«ng trêng x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o mäi yªu cÇu an toµn lao
®éng nh:
- An toµn ®iÖn;
- An toµn vÒ ch¸y, næ vµ cã ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn chèng ch¸y;
- An toµn phßng chèng sÐt;
- VÖ sinh mÆt b»ng, tho¸t níc, phßng chèng b·o lôt;
- Th«ng h¬i, chiÕu s¸ng, chèng « nhiÔm ho¸ chÊt ®éc h¹i;
- An toµn giao th«ng, ®i l¹i, vËn chuyÓn víi c¸c biÓn b¸o, chØ dÉn,
thiÕt bÞ che ch¾n, rµo ng¨n c¸c vïng nguy hiÓm;
- An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c x©y l¾p;
- An toµn cho: c¸c bé phËn truyÒn ®éng, vïng bÞ ¶nh hëng cña c¸c
m¶nh vôn v¨ng ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng hoÆc gia c«ng c¬ khÝ,
vïng ¶nh hëng cña c¸c bé phËn dÉn ®iÖn, c¸c nguån bøc x¹, hå quang
®iÖn,...

§iÒu 17.3 Gi¶i ph¸p kü thuËt an toµn lao ®éng trong x©y l¾p
17.3.1. Gi¶i ph¸p phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn vµ quy ®Þnh díi ®©y
sÏ ®îc chÊp thuËn lµ ®¹t yªu cÇu vÒ an toµn lao ®éng trong
x©y l¾p:
• TCVN 5308 – 91 “Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng”
• TCVN 3985 - 85 “TiÕng ån - Møc cho phÐp t¹i c¸c vÞ trÝ lao
®éng”
• TCVN 4086 - 95 “An toµn ®iÖn trong x©y dùng - yªu cÇu
chung”
• TCVN 3254 - 89 “An toµn ch¸y - yªu cÇu chung”
• TCVN 3255 - 86 “An toµn næ - yªu cÇu chung”
• TCVN 3146 - 86 “C«ng viÖc hµn ®iÖn - yªu cÇu chung vÒ an
toµn”
• TCVN 4245 - 85 “Quy ph¹m kü thuËt an toµn vµ kü thuËt vÖ
sinh trong
s¶n xuÊt. Sö dông axªtylen, oxy ®Ó gia c«ng
kim lo¹i”
• TCVN 3147 - 90 “Quy ph¹m an toµn trong c«ng t¸c xÕp dì - yªu
cÇu chung”
• TCVN 2293 - 78 “Gia c«ng gç - yªu cÇu chung vÒ an toµn”
• TCVN 2292 - 78 “C«ng viÖc s¬n - yªu cÇu chung vÒ an toµn”
• TCVN 5585 - 91 “C«ng t¸c l¨n. yªu cÇu an toµn”
• TCVN 4744 - 89 “Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong khai th¸c vµ
chÕ biÕn ®¸
lé thiªn”
• TCVN 3146 - 86 Quy ph¹m an toµn trong b¶o qu¶n, vËn chuyÓn
vµ sö dông
c¸c vËt liÖu næ.
• QPVN 2 - 1975 Quy ph¹m kü thuËt an toµn vÒ b×nh chÞu ¸p
lùc.
• TCVN 4244 - 86 Quy ph¹m kü thuËt an toµn thiÕt bÞ n©ng.
• TCVN 5863 - 95 ThiÕt bÞ n©ng - yªu cÇu trong l¾p ®Æt vµ sö
dông.
17.3.2. ChØ dÉn
Danh môc c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn cho c¸c lo¹i c«ng viÖc trong x©y
l¾p nªu trong tiªu chuÈn chÝnh vÒ an toµn lao ®éng trong x©y dùng:
TCVN 5308 – 91 “Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng” ®îc liÖt
kª díi ®©y:
1) An toµn trong tæ chøc mÆt b»ng c«ng trêng:
TCVN 5308 - 91, môc 2.
2) An toµn vÒ ®iÖn:
a) TCVN 5308 - 91, môc 3: An toµn l¾p ®Æt vµ sö dông ®iÖn trong
thi c«ng.
b) TCVN 5308 - 91, môc 22: L¾p ®Æt m¸y thiÕt bÞ ®iÖn vµ m¹ng líi
®iÖn (m¸y ®iÖn, m¸y biÕn ¸p, m¹ng ®iÖn, tr¹m ®iÖn).
3) An toµn trong bèc xÕp vµ vËn chuyÓn:
TCVN 5808 - 91, môc 4.
4) An toµn trong sö dông dông cô cÇm tay:
TCVN 5038 - 91, môc 5.
5) An toµn trong sö dông xe, m¸y x©y dùng:
TCVN 5308 - 91, môc 6.
6) An toµn trong c«ng t¸c khoan:
TCVN 5308 - 91, môc 7.
7) An toµn trong dùng l¾p, sö dông vµ th¸o dì c¸c lo¹i giµn gi¸o, gi¸ ®ì:
TCVN 5308 - 91, môc 8, gåm:
a) Giµn gi¸o tre, giµn gi¸o gç.
b) Giµn gi¸o thÐp.
c) Giµn gi¸o treo, n«i treo.
d) Th¸p n©ng di ®éng.
e) Gi¸ ®ì, c«ng xon.
f) Thang.
8) An toµn trong c«ng t¸c hµn:
TCVN 5308 - 91, môc 9, gåm: hµn ®iÖn vµ hµn h¬i.
9) An toµn trong sö dông m¸y ë c¸c xëng gia c«ng:
TCVN 5308 - 91, môc 10.
10) An toµn trong c«ng t¸c bi tum, ma tÝt vµ líp c¸ch ly:
TCVN 5308 - 91, môc 11.
11) An toµn trong c«ng t¸c ®Êt:
TCVN 5308 -91, môc 12 gåm:
a) §µo ®Êt cã m¸i dèc
b) §µo ®Êt cã chèng v¸ch
c) §µo ®Êt thñ c«ng
d) §µo ®Êt b»ng m¸y
e) §µo ®Êt b»ng m¸y xóc
f) §µo ®Êt b»ng m¸y ñi
g) §µo ®Êt b»ng m¸y c¹p.
12) An toµn trong thi c«ng mãng vµ h¹ giÕng ch×m:
TCVN 5308, môc 13, gåm:
a) Lµm mãng têng,
b) Lµm mãng cäc,
c) H¹ giÕng ch×m
13) An toµn trong s¶n xuÊt v÷a vµ bª t«ng:
TCVN 5308 - 91, môc 14, gåm:
a) T«i v«i
b) Trén v÷a vµ bª t«ng
c) VËn chuyÓn v÷a vµ bª t«ng.
14) An toµn trong c«ng t¸c x©y:
TCVN 5308 - 91, môc 15, gåm:
a) X©y mãng
b) X©y têng
c) X©y èng khãi
d) X©y lß
15) An toµn trong c«ng t¸c cèp pha, cèt thÐp vµ bª t«ng:
TCVN 5308 - 91, môc 16, gåm:
a) Gia c«ng, dùng, l¾p cèp pha
b) Cèp pha trît
c) Cèp pha tÊm lín
d) Gia c«ng vµ dùng l¾p cèt thÐp
e) Cèt thÐp øng lùc tríc
f) §æ vµ ®Çm bª t«ng
g) B¶o dìng bª t«ng
h) Th¸o dì cèp pha.
16) An toµn trong c«ng t¸c l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn:
TCVN 5308 - 91, môc 17, gåm:
a) L¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n.
b) L¾p r¸p c¸c c«ng tr×nh b»ng thÐp.
17) An toµn trong thi c«ng m¸i:
TCVN 5308 - 91, môc 18.
18) An toµn trong c«ng t¸c hoµn thiÖn:
TCVN 5308 - 91, môc 19, gåm:
a) Tr¸t;
b) QuÐt v«i, s¬n
c) D¸n poli - izobutylen;
d) Sö dông xi m¨ng lu huúnh vµ s¬n ac®ªmit;
e) èp bÒ mÆt;
f) KÝnh;
g) Méc.
19) An toµn trong l¾p r¸p thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ ®êng èng:
TCVN 5308 - 91, môc 20, gåm:
a) L¾p r¸p vµ thö nghiÖm thiÕt bÞ c«ng nghÖ;
b) L¾p ®Æt vµ thö nghiÖm c¸c ®êng èng dÉn.
20) An toµn trong thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ngÇm:
TCVN 5308 - 91, môc 21.
21) An toµn trong th¸o gì, söa ch÷a, më réng nhµ vµ c«ng tr×nh:
TCVN 5308 - 91, môc 23.

Quy chuÈn x©y dùng viÖt nam (qcxdvn) tËp II

C¬ quan chñ tr× biªn so¹n:


- ViÖn nghiªn cøu kiÕn tróc – Bé X©y dùng
- vô chÝnh s¸ch x©y dùng – bé x©y dùng
C¸c c¬ quan tham gia biªn so¹n:
- Vô khoa häc c«ng nghÖ – bé x©y dùng
- côc gi¸m ®Þnh nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng – bé x©y dùng
- viÖn khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng – bé x©y dùng
- c«ng ty t vÊn x©y dùng d©n dông vn – bé x©y dùng
- c«ng ty t vÊn x©y dùng c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ vn – bé x©y dùng
- tæng c«ng ty x©y l¾p m¸y vn – bé x©y dùng
- trêng ®¹i häc x©y dùng
- côc c¶nh s¸t phßng ch¸y ch÷a ch¸y – bé néi vô
- trêng cao ®¼ng phßng ch¸y ch÷a ch¸y – bé néi vô
- viÖn khoa häc kü thuËt b¶o hé lao ®éng – tæng liªn ®oµn lao ®éng vn
- viÖn y häc lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng y tÕ – bé y tÕ
- vô khoa häc kü thuËt – bé giao th«ng vËn t¶i.
Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam tËp II ®· nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp
cña nhiÒu c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc, trêng ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu,
c«ng ty t vÊn, c«ng ty x©y dùng vµ cña c¸c chuyªn gia óc trong khu«n
khæ dù ¸n LuËt x©y dùng ViÖt Nam.