y

y y y

y

y

IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség): A légitársaságokat tömöríti, székhelye Montreál. Az IATA-n keresztül az áraik megbeszélésére a légitársaságok speciális mentességet kaptak. A légi közlekedés gördülékeny biztosításához, a számítógépes rendszerek (pl. a helyfoglalás) összehangolt m ködéséhez elengedhetetlenek az egyértelm azonosítók. Az IATA egyik feladata a légi közlekedési kódok meghatározása és karbantartása. ATP egyezmény: Gyorsan romló áruk szállításáról szól Belföldi fuvarjogi szabályozás: LSZ Nemzetközi fuvarjogi szabályozás: Varsói Egyezmény Szabályozza a fuvarozás megkötésének módját, okmányait, feltételeit, a felel sség eseteit és mértékeit, és csak az egyezményt aláíró országokra vonatkozik. A fuvarozási szerz dés akkor jön létre, ha a helyfoglalást visszaigazolták, ill. legkés bb, amikor a küldeményt átadták és az ezt igazoló fuvarokmányokat aláírták. A berakodást a légitársaság alkalmazottai végzik a fuvaroztató költségére. A határid túllépéséért a csak akkor felelnek, ha az áru elveszett, vagy külön határid t vállaltak. A kiszolgáltatáskor észlelt hiányokat reklamálni lehet 14 napon belül, a kártérítési igény 24 hónapon belül érvényesíthet . A légi fuvarlevelet nem helyettesíti a szárazföldi típusú fuvarlevél. A címzett áruátvételkor megkapja az eredeti példányt, melyen szerepel, hogy a fuvar- és egyéb költségeket kifizette-e már a feladó, vagy a címzettnek kell-e ezeket kiegyenlítenie. Chicagói egyezmény: biztonságos légi közlekedésr l szól, Míg a Tranzit egyezmény: a légi szabadságjogot korlátozza. Jelenleg a Montrealli egyezmény van érvényben. Veszélyes áruszabályozás: Az ICAO A szervezet a nemzetközi légi navigáció alapelveit és módszereit határozza meg, el segíti szállítás tervezését és fejlesztését. Az ICAO TI technikai utasítása a veszélyes anyagok légi szállításáról. A IATA-DGR el írások tartalmazzák valamennyi ICAO/TI követelményt plusz egyéb el írást és korlátozást alapvet en a veszélyes anyagok légi szállításában. http://okjtetelek.vizsgazz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=169:1 6&catid=6:0391-06-1&Itemid=8

ICAO TI/IATA DGR [szerkesztés]
y

y

Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet Veszélyes Áruk Légi Szállításának Biztonságát szolgáló M szaki Utasítások (International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air; röviden: ICAO TI) Nemzetközi Légi Fuvarozási Egyesület Veszélyes Áru Szabályzata (International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations; röviden: IATA DGR)

Az ICAO TI az ú.n. Chicagói Egyezmény 18. Annexe, amelyet az 1971. évi 25. tvr. és a 20/1997.(X.21.) KPM rendelet tett közzé. Bár az ICAO TI az els dleges jogforrás, s ebb l készül az IATA DGR is, mégis a légitársaságok az üzleti szabályzataik alapján a IATA DGR betartása a fontos. http://hu.wikipedia.org/wiki/Vesz%C3%A9lyes_%C3%A1ruk#ICAO_TI.2FIATA_DGR

php?old=6 http://adr. mint pl. rendelkeznie kell azon ismeretekkel.hu/index. szigorúbb felel sségnek és követelményeknek kell megfelelniük.chemical-check. Ide tartoznak azon személyek is. aki veszélyes áruk léig úton történ szállítását intézi.html Légi úton történ veszélyes áru szállítása IACO / IATA szabályozás alapján Az ICAO / IATA szabályozás kimondja. hogy minden olyan személynek.hu/hpc/web. akik a küld cég részér l felel sséget vállalnak. a Gyártói Megfelel ségi Nyilatkozat kiállítója és aláírója.A veszélyes áruk szállításával kapcsolatosan az alábbi szabályozások irányadók: y y Az IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) légi szállítási szabályai. http://www. Az így megszerzett igazolás 24 hónapig érvényes és az ellen rz hatóságokkal szemben ismeretigazolásként szolgál. akik a Gyártói Megfelel ségi Nyilatkozatot (Shipper s Declaration) kiállítják és aláírják. melyeket az illetékes hatóságok által elismert oktatás keretén belül szerzett meg. stb.dhl.php?a=adr&o=vuV6ri_I0x . Azon személyek. és minden IATA szabályozást követ légitársaságnál. szállító társaságok. http://www. amelyek alkalmazandók minden ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) szabályozásnak eleget tev országban. spedit rök.hu/hu/expressz/szallitas/szallitasi_tanacsok/veszelyes_aruk.shp. Célcsoportok: csomagoló cégek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful