You are on page 1of 11

Monitor Polski Nr 6 — 607 — Poz.

127

127
POROZUMIENIE

o wspó∏pracy mi´dzy Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem OÊwiaty


i Nauki Ukrainy,

sporzàdzone w Górowie I∏aweckim dnia 2 lipca 2001 r.

Minister Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Pol- — do 2 osób na studia magisterskie,


skiej i Ministerstwo OÊwiaty i Nauki Ukrainy, zwani da-
lej „Stronami”, — do 10 osób na studia cz´Êciowe/semestralne,

opierajàc si´ na postanowieniach Traktatu mi´dzy — do 3 osób na studia doktoranckie.


Rzeczàpospolità Polskà a Ukrainà o dobrym sàsiedz-
Kierunki i liczba studentów b´dà uzgadniane co-
twie, przyjaznych stosunkach i wspó∏pracy, sporzàdzo-
rocznie w terminie do koƒca marca.
nego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.,
Artyku∏ 3
kierujàc si´ postanowieniami Umowy mi´dzy Rzà-
dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Ukrainy
Strony ka˝dego roku b´dà mog∏y kierowaç do szkó∏
o wspó∏pracy w dziedzinie kultury, nauki i oÊwiaty,
wy˝szych pracowników naukowo-dydaktycznych na
sporzàdzonej w Kijowie dnia 20 maja 1997 r.,
sta˝e naukowe, na okres do 40 osobomiesi´cy rocznie.
uzgodnili, co nast´puje:
Artyku∏ 4
Artyku∏ 1 W odniesieniu do osób kierowanych w ramach ar-
tyku∏u 2 i 3 niniejszego Porozumienia:
Strony b´dà wspó∏pracowa∏y na zasadach wzajem-
noÊci i równych praw, zwracajàc szczególnà uwag´ na 1. Strona przyjmujàca zapewnia:
nast´pujàce zagadnienia:
— bezp∏atnà nauk´,
— wymian´ informacji o systemach edukacji, planach
ich rozwoju i kierunkach reformowania, — niezb´dnà opiek´ medycznà w przypadkach na-
g∏ych zachorowaƒ i nieszcz´Êliwych wypadków
— kszta∏cenie kadr w specjalnoÊciach b´dàcych (bez leczenia chorób przewlek∏ych i protetyki),
przedmiotem obustronnego zainteresowania, — mo˝liwoÊç odp∏atnego zakwaterowania w domu
studenckim,
— rozwój i podnoszenie poziomu nauczania j´zyka
polskiego na Ukrainie i j´zyka ukraiƒskiego w Rze- — mo˝liwoÊç odp∏atnego korzystania ze sto∏ówki
czypospolitej Polskiej, studenckiej.

— zapewnienie mniejszoÊciom narodowym — ukraiƒ- 2. Strona wysy∏ajàca zapewnia:


skiej w Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej na Ukra- — wyp∏at´ Êwiadczeƒ stypendialnych,
inie warunków do nauki j´zyka ojczystego i w j´zy-
ku ojczystym na poziomie przedszkolnym, podsta- — pokrycie kosztów podró˝y do miejscowoÊci doce-
wowym i ponadpodstawowym, a tak˝e w szko∏ach lowej w kraju Strony przyjmujàcej i z powrotem.
wy˝szych,
Artyku∏ 5
— popieranie wspó∏pracy naukowej mi´dzy szko∏ami
wy˝szymi, w szczególnoÊci wspólnych badaƒ nad Osobom przyj´tym na kszta∏cenie na podstawie
historià stosunków polsko-ukraiƒskich, oraz wczeÊniej obowiàzujàcych dokumentów regulujàcych
w dziedzinie polonistyki i ukrainistyki, wspó∏prac´ obu ministerstw Strony zapewnià konty-
nuacj´ nauki do momentu jej zakoƒczenia na warun-
— popieranie organizowania wspólnych imprez na- kach okreÊlonych w tych dokumentach.
ukowych, konferencji, sympozjów, olimpiad i kon-
kursów dla m∏odzie˝y, Artyku∏ 6

— rozwój bezpoÊrednich kontaktów i wspó∏pracy Strony zapewnià osobom nale˝àcym do mniejszo-


mi´dzy szko∏ami wy˝szymi, ponadpodstawowymi Êci ukraiƒskiej zamieszka∏ej na terytorium Rzeczypo-
i podstawowymi. spolitej Polskiej i osobom nale˝àcym do mniejszoÊci
polskiej zamieszka∏ej na terytorium Ukrainy warunki
Artyku∏ 2 do nauki w j´zyku ojczystym i nauki tego j´zyka oraz hi-
storii i kultury ojczystej w przedszkolach, szko∏ach pod-
Strony ka˝dego roku b´dà mog∏y kierowaç do szkó∏ stawowych i ponadpodstawowych ogólnokszta∏cà-
wy˝szych: cych w ramach systemów oÊwiaty publicznej Polski
Monitor Polski Nr 6 — 608 — Poz. 127

i Ukrainy oraz sprzyjaç b´dà podnoszeniu poziomu na- — mo˝liwoÊç odp∏atnego zakwaterowania w domu
uczania tych przedmiotów. studenckim,

Strony sprzyjaç b´dà stwarzaniu warunków do — niezb´dnà opiek´ medycznà w przypadkach na-
uczenia si´ j´zyka ojczystego w szko∏ach wy˝szych, g∏ych zachorowaƒ i nieszcz´Êliwych wypadków
zwrócà szczególnà uwag´ na kszta∏cenie nauczycieli j´- (bez leczenia chorób przewlek∏ych i protetyki),
zyka polskiego i ukraiƒskiego, podnoszenie ich kwalifi- zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
kacji, jak równie˝ doskonalenie znajomoÊci j´zyka
przez nauczycieli innych przedmiotów wyk∏adanych 6. Strony b´dà wspó∏pracowa∏y w zakresie organizo-
w tym j´zyku. wania na terytorium Ukrainy kursów podnoszenia
kwalifikacji dla nauczycieli j´zyka polskiego i in-
W tym celu: nych przedmiotów nauczanych w tym j´zyku na
Ukrainie z udzia∏em wyk∏adowców z Polski oraz na
1. Kontynuowane b´dà prace wspólnej Komisji Kon- terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kursów pod-
sultacyjnej do spraw szkolnictwa dla mniejszoÊci noszenia kwalifikacji dla nauczycieli j´zyka ukraiƒ-
ukraiƒskiej w Rzeczypospolitej Polskiej i szkolnic- skiego i innych przedmiotów nauczanych w tym j´-
twa dla mniejszoÊci polskiej na Ukrainie, w sk∏ad zyku w Polsce z udzia∏em wyk∏adowców z Ukrainy,
której b´dzie wchodzi∏o po 6 osób z ka˝dej Strony, zgodnie z zapotrzebowaniem i w uzgodnieniu z te-
w tym przedstawiciel mniejszoÊci narodowej ka˝- renowymi organami do spraw oÊwiaty obu
dej Strony w charakterze obserwatora. paƒstw.

Posiedzenia Komisji b´dà odbywa∏y si´ dwa razy 7. Strony b´dà wspó∏dzia∏a∏y w zatrudnianiu w szko-
w roku na przemian w obu krajach. ∏ach i przedszkolach Ukrainy, w których nauczany
jest j´zyk polski, nauczycieli z Polski, a w szko∏ach
Strona przyjmujàca pokrywa koszty pobytu eks- i przedszkolach Rzeczypospolitej Polskiej, w któ-
pertów, Strona wysy∏ajàca zaÊ pokrywa koszty po- rych nauczany jest j´zyk ukraiƒski — nauczycieli
dró˝y. z Ukrainy, zgodnie z zapotrzebowaniem tereno-
wych organów do spraw oÊwiaty obu paƒstw.
2. Strona ukraiƒska skieruje, a Strona polska przyjmie:
Terenowe organy do spraw oÊwiaty Strony przyj-
a) nauczycieli j´zyka polskiego i innych przedmio- mujàcej zapewnià zapraszanym w ramach niniej-
tów, które nauczane sà w tym j´zyku, na kursy szego Porozumienia nauczycielom i wychowaw-
podnoszenia kwalifikacji, w limicie do 40 osób com przedszkoli:
rocznie na okres 10—21 dni,
— miesi´czne wynagrodzenie oraz wynagrodzenie
b) m∏odzie˝ narodowoÊci polskiej z Ukrainy na ró˝- za okres urlopu, zgodnie z obowiàzujàcymi prze-
ne formy kszta∏cenia oraz doskonalenia zawodo- pisami wewn´trznymi,
wego i dokszta∏cania w szko∏ach wy˝szych i in-
nych typach szkó∏, w limicie do 140 osób rocz- — niezb´dnà opiek´ medycznà w przypadkach na-
nie. g∏ych zachorowaƒ i nieszcz´Êliwych wypadków
(bez leczenia chorób przewlek∏ych i protetyki),
3. Strona polska skieruje, a Strona ukraiƒska przyjmie: zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami ka˝dego
z paƒstw,
a) nauczycieli j´zyka ukraiƒskiego i innych przed-
miotów, które nauczane sà w tym j´zyku, na kur- — bezp∏atne zakwaterowanie,
sy podnoszenia kwalifikacji, w limicie do 40 osób
rocznie na okres 10—21 dni, — za∏atwienie niezb´dnych formalnoÊci zwiàza-
nych z zatrudnieniem nauczyciela (zameldowa-
b) m∏odzie˝ narodowoÊci ukraiƒskiej z Rzeczypo- nie, zezwolenie na podj´cie pracy itp.).
spolitej Polskiej na ró˝ne formy kszta∏cenia oraz
doskonalenia zawodowego oraz dokszta∏cania Koszty podró˝y do miejsca zatrudnienia i z powro-
w szko∏ach wy˝szych i innych typach szkó∏, w li- tem ponosi Strona wysy∏ajàca.
micie do 140 osób rocznie.
Artyku∏ 7
4. Uczestnikom kursów, o których mowa w ust´pach 2
pkt a) i 3 pkt a) niniejszego artyku∏u, Strona przyj- Doborem kandydatów na kszta∏cenie w drugim kra-
mujàca pokrywa koszty pobytu, Strona wysy∏ajàca ju wymienionych w artykule 6 ust´pach 2 pkt b) i 3
zaÊ pokrywa koszty podró˝y. pkt b) b´dà zajmowali si´ pe∏nomocni przedstawiciele
obydwu Stron. Strony b´dà uwzgl´dniaç rekomenda-
5. M∏odzie˝y kierowanej na kszta∏cenie, o której mo-
cje organizacji spo∏ecznych mniejszoÊci narodowych
wa w ust´pach 2 pkt b) i 3 pkt b) niniejszego arty-
— polskiej na Ukrainie i ukraiƒskiej w Rzeczypospolitej
ku∏u, Strona przyjmujàca zapewnia:
Polskiej — przy wyborze kandydatów na studia magi-
— bezp∏atnà nauk´, sterskie, dokszta∏canie, kursy podnoszenia kwalifikacji,
praktyki oraz inne mo˝liwe formy nauczania i doskona-
— wyp∏at´ Êwiadczeƒ stypendialnych, lenia zawodowego.
Monitor Polski Nr 6 — 609 — Poz. 127

Artyku∏ 8 zyka i literatury polskiej, w limicie do 10 osób


rocznie.
Strony b´dà udzielaç sobie wzajemnej pomocy
w zakresie zaopatrywania szkó∏ i placówek oÊwiato- 6. Koszy uczestnictwa w letnich kursach j´zyka i lite-
wych w podr´czniki, literatur´ metodycznà, Êrodki dy- ratury pokrywa Strona przyjmujàca (bez kosztów
daktyczne celem zaspokojenia potrzeb oÊwiatowych podró˝y).
cz∏onków mniejszoÊci narodowych.
Artyku∏ 10
Artyku∏ 9
Strony b´dà popiera∏y polsko-ukraiƒskà wspó∏pra-
Strony sprzyjaç b´dà rozwojowi i podnoszeniu po- c´ wydawnictw i zespo∏ów autorskich w przygotowy-
ziomu nauczania j´zyka ukraiƒskiego, literatury i ukra- waniu podr´czników, s∏owników, przewodników meto-
inistyki w szko∏ach wy˝szych Rzeczypospolitej Polskiej dycznych, materia∏ów i pomocy dydaktycznych z za-
oraz j´zyka polskiego, literatury i polonistyki w szko- kresu nauczania j´zyka polskiego i ukraiƒskiego oraz li-
∏ach wy˝szych Ukrainy. teratury i historii.

W tym celu: Artyku∏ 11

1. Strona polska skieruje, zgodnie z przedstawionym Strony sprzyjaç b´dà doskonaleniu treÊci podr´cz-
przez Stron´ ukraiƒskà zapotrzebowaniem, wyk∏a- ników szkolnych obu krajów z historii i geografii w ce-
dowców (lektorów) j´zyka polskiego i literatury do lu osiàgni´cia lepszego wzajemnego zrozumienia
pracy w szko∏ach wy˝szych Ukrainy, na okres do 3 lat. przez oba narody. W zwiàzku z tym kontynuowane b´-
dà prace wspólnej polsko-ukraiƒskiej Komisji Eksper-
2. Strona ukraiƒska skieruje, zgodnie z przedstawio- tów do spraw doskonalenia treÊci podr´czników szkol-
nym przez Stron´ polskà zapotrzebowaniem, wy- nych historii i geografii. Posiedzenia Komisji b´dà od-
k∏adowców (lektorów) j´zyka ukraiƒskiego i litera- bywaç si´ raz w roku, na przemian w Rzeczypospolitej
tury do pracy w szko∏ach wy˝szych Rzeczypospoli- Polskiej i na Ukrainie. Koszty pobytu ekspertów pono-
tej Polskiej, na okres do 3 lat. si Strona przyjmujàca, koszty podró˝y zaÊ ponosi Stro-
na wysy∏ajàca.
3. Strony przeka˝à sobie do koƒca marca ka˝dego ro-
ku komplet dokumentów wyk∏adowców (lektorów) Artyku∏ 12
— fotokopi´ dyplomu, ˝yciorys, rekomendacje, da-
ne personalne, informacje o stanie rodzinnym, Strony w okresie obowiàzywania niniejszego poro-
znajomoÊci j´zyków obcych. zumienia dà˝yç b´dà do przygotowania do podpisania
rzàdowej Umowy o wzajemnym uznawaniu i ekwiwa-
Szko∏a wy˝sza zatrudniajàca wyk∏adowc´ (lektora) lencji dokumentów o wykszta∏ceniu oraz stopniach i ty-
w ramach niniejszego porozumienia zapewnia wy- tu∏ach naukowych. Do czasu podpisania umowy stro-
k∏adowcy (lektorowi) na podstawie zawartej z nim ny stosowaç b´dà postanowienia Protoko∏u mi´dzy
umowy: Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Ukrainy
o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajem-
— miesi´czne wynagrodzenie oraz wynagrodzenie nego uznawania równowa˝noÊci dokumentów ukoƒ-
za okres urlopu zgodnie z obowiàzujàcymi prze- czenia szkó∏ Êrednich, szkó∏ Êrednich zawodowych oraz
pisami ka˝dego z paƒstw, szkó∏ wy˝szych, a tak˝e dokumentów o nadawaniu
— niezb´dnà opiek´ medycznà w przypadkach na- stopni i tytu∏ów naukowych, podpisanego w Warsza-
g∏ych zachorowaƒ i nieszcz´Êliwych wypadków wie dnia 18 maja 1992 r.
(bez leczenia chorób przewlek∏ych i protetyki)
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami ka˝dego Artyku∏ 13
z paƒstw,
Strony b´dà popiera∏y rozwój bezpoÊrednich kon-
— bezp∏atne mieszkanie (bez op∏at za us∏ugi telefo- taktów i wspó∏pracy szkó∏ wy˝szych na podstawie ist-
niczne, telewizj´, energi´ elektrycznà), niejàcych mi´dzy nimi umów.
— za∏atwienie wszelkich formalnoÊci zwiàzanych Artyku∏ 14
z zatrudnieniem (zameldowanie, zezwolenie na
podj´cie pracy itp.). Strony b´dà sprzyja∏y udzia∏owi naukowców i spe-
Strona wysy∏ajàca pokrywa raz w roku koszty po- cjalistów w seminariach naukowych, konferencjach,
dró˝y wyk∏adowcy (lektora) do miejsca zatrudnie- sympozjach itp. Warunki finansowania ich udzia∏u okre-
nia i z powrotem. Êlane b´dà ka˝dorazowo przez organizatorów imprezy.

4. Strona polska skieruje, a Strona ukraiƒska przyjmie Artyku∏ 15


wyk∏adowców i studentów na letnie kursy j´zyka
i literatury ukraiƒskiej, w limicie do 10 osób rocz- Strony b´dà popiera∏y nawiàzywanie bezpoÊred-
nie. niej wspó∏pracy mi´dzy szko∏ami podstawowymi i po-
nadpodstawowymi (szczególnie z rejonów przygra-
5. Strona ukraiƒska skieruje, a Strona polska przyj- nicznych) oraz wakacyjnà wymian´ grup uczniów i na-
mie wyk∏adowców i studentów na letnie kursy j´- uczycieli.
Monitor Polski Nr 6 — 610 — Poz. 127

Artyku∏ 16 Artyku∏ 19

Strony b´dà sprzyja∏y realizacji wspólnych przed- Niniejsze porozumienie wejdzie w ˝ycie z dniem
si´wzi´ç aktywizujàcych proces nauczania i inspirujà- podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia
cych potrzeby poznawcze m∏odego pokolenia (konkur- 2003 r. Termin ten automatycznie przed∏u˝a si´ na
sy, olimpiady j´zykowe i przedmiotowe, zawody mi´- 1 rok, o ile ˝adna ze Stron nie poinformuje drogà dy-
dzynarodowe, wspólne programy artystyczne itp.). plomatycznà drugiej Strony, co najmniej na 6 miesi´cy
Warunki uczestnictwa b´dà ustala∏y mi´dzy sobà zain- wczeÊniej, o swoim zamiarze wypowiedzenia wa˝noÊci
teresowane instytucje. tego Porozumienia.

Artyku∏ 17 Porozumienie podpisano w Górowie I∏aweckim


dnia 2 lipca 2001 r. w dwóch egzemplarzach, ka˝dy
W celu oceny wspó∏pracy mi´dzy ministerstwami w j´zykach polskim i ukraiƒskim, przy czym oba teksty
i wymiany doÊwiadczeƒ strony b´dà wymienia∏y dele- majà jednakowà moc.
gacje specjalistów. Strona wysy∏ajàca pokrywa koszty
pobytu (hotel i wy˝ywienie), ubezpieczenia medyczne-
go i podró˝y.
Minister W imieniu
Strona przyjmujàca pokrywa koszty zwiàzane z re- Edukacji Narodowej Ministerstwa OÊwiaty
alizacjà programu pobytu delegacji (przejazdy, koszty Rzeczypospolitej Polskiej i Nauki Ukrainy
t∏umaczy, imprez kulturalnych itp.).

Artyku∏ 18

Niniejsze porozumienie nie wyklucza mo˝liwoÊci


realizacji innych przedsi´wzi´ç wczeÊniej uzgodnio-
nych mi´dzy Stronami.
Monitor Polski Nr 6 — 611 — Poz. 127
Monitor Polski Nr 6 — 612 — Poz. 127
Monitor Polski Nr 6 — 613 — Poz. 127
Monitor Polski Nr 6 — 614 — Poz. 127
Monitor Polski Nr 6 — 615 — Poz. 127
Monitor Polski Nr 6 — 616 — Poz. 127
Monitor Polski Nr 6 — 617 — Poz. 127

Related Interests