You are on page 1of 1

Monitor Polski Nr 11 — 720 — Poz.

203 i 204

1 2 3
88. Dawidowicz Waldemar Stanis∏aw Wroc∏aw
89. Gniewek Urszula Wroc∏aw
90. Gomu∏kiewicz Maria Wroc∏aw
91. Janicka Jagoda Wroc∏aw
92. Jarzàbek Janina Wroc∏aw
93. Kamiƒski Wojciech Jacek Wroc∏aw
94. Ko∏odziej Barbara Katarzyna Wroc∏aw
95. Korta Barbara Marianna,
Korta-Szarek Anna — s.c. Wroc∏aw
96. Legi´ç Krzysztof Wroc∏aw
97. O∏piƒska Jolanta Maria Wroc∏aw
98. Or∏owska-Dudek Kinga Wroc∏aw
99. Pauter Czes∏aw Kazimierz Wroc∏aw
100. Prus Danuta Wroc∏aw
101. Radojewska El˝bieta Wroc∏aw
102. Rózga Stanis∏awa Kazimiera Wroc∏aw
103. Sobków-Kucmin Irena Wroc∏aw
104. Soko∏owska Jadwiga Wroc∏aw
105. Sterc Cecylia Wroc∏aw
106. Tarkowski Jan Andrzej Wroc∏aw
107. Wieczorek Barbara Wies∏awa Wroc∏aw
108. Zaporowska Janina Jarmi∏a Wroc∏aw
109. Grzela Joanna Maria Zàbkowice Âlàskie
110. Stàczek Jan Marek Zàbkowice Âlàskie
111. Grzelak Bogdan Pawe∏,
Marciniak Ma∏gorzata Anna — s.c. Zgorzelec
112. Turkiewicz Gra˝yna Stanis∏awa Zgorzelec
113. Tarnogórska El˝bieta Zofia Z∏otoryja

204
OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO¸ECZNEGO

z dnia 6 marca 2002 r.

w sprawie wysokoÊci sk∏adki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyƒskie w II kwartale 2002 r.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia Sk∏adka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. i macierzyƒskie od jednej osoby w II kwartale 2002 r.
z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, wynosi 54 z∏.
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45,
poz. 531 i z 2001 r. Nr 73, poz. 764) og∏aszam, co nast´- Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego:
puje: M. J. Ho∏ubicki

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 03   Z\G 


Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa, tel. 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52, 694-64-77; fax 694-62-06, 694-64-77
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.gpkprm.gov.pl     !
T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 134/W/C/2002 ISSN 0209-214X Cena brutto 5,10 z∏