tgl

a'uu.<oJ ens

'uE){qelurDdrp {nlun np uplpun8Suaul Bup,{ vlpr up8ucplrnsesleJpqs u?Ieups:l?lrur pllqede r?! E)lplu,rur upSurreqDq 3uc,{8up() rSpq nlurual pu!qpftg SueAlp.r&^strnqur.)d nllP^\ uslprpr,{u.rw pu)rp) ullsnl Juep slrppq zpEJpl ur!.1 ucp upp ur!J lurisnl^-rruqln8 )JHi tD;tt nl o4tt?4 uo4nutls;loptu tiuJO lb4 I'll)ut tt4,4L11 tqDqs@qnu^4npru tlfft) tdtjt i t,^t\b$ttu,jt,t!,, nott)

rsl sJ 11 " '' . -"-,..! ri i. -i ' :j

,>'r ri ,l -----r-f-l-l

rpl].))jrs rr nt,tr'rnIrl tpillrurt Iul.)s un:iurqIrt.rsI,iunlIp^\up)rtlur.\.)\ rur rtlpJI ul]urliluntrr.)I t]nI(l rrlnl nrtf rnl)rtr.)l *Lr.)lfl rprt psrq urp 'srlvui nplr plr.))j Ir rU.rtp\ntlt)\1r^Lllldtu,)s lnqls r,{ur:llr)rpV u:tl))I iJup,{ lppu upp uIullilunuritl Irttu.rrllIt,nplpr r,{urq rpr (n,Frqs) n})lp,\l ur?srqrq)l lrlu.!\rr{liJue,{ dup-t() (lrrl.rs,lrl|puIIrplllp rljDq rul upsulp lriuuH :rlplrrq pI||S (lplvqs) \vlplluprl ntIp,t\rlusrqurl rlv^\pqI EUJJU):qp.,rrlipplrf Lrnj ur,lpun.jltu.urnclrrrlur Bur,t iiupror8pquulq)l{rqrpLunu(rIuin rdP Jqpp uplrrspprrq nFj-l ,tlp,nLu qrlo uulrlplurp:Jue,{ ruJdis ,trSups Bue/iur3urpnrlv )rlps l?u)Jul Lunulturltt uplqaloqurur ultlu;rp uvlSuequriluaLrrrur r)ns rplrrrli uurpnurr:{ ppplEpr)DluJl ur.rnO Ip qspuulr)llr]suprrq .rr! ul')llr,upFsrp n l r u l n L u t u r , \ p'll u . r r p , { s p l d u l J l r p q u l J ) B u r , ( c d r l n j n r r : r t u u qvqJ\^D,4.u)lrllqrs l plltslnlnu.(u :puaq flup-^:rlqrrq eles ortsn 'u"Suelr8u?d eduur pr tsls.ls urrpnrurl {uoururE,{euJq e)lutrr.squq uery (tDlcqs)nlIE,$ rpuslu trele nqpn,r lruun e,{uuB)tuuntturttr teqrlc rDe,treql rdela; 1r€ ue{euntturrtr nduDur st sllqede (ue0),, i etelleq Jr[l rnl^l euPs Epeueq"quel rp upsPlaluad(ueqtad)qnl tnlequJad urpl dpsnSuaur qElpsetlltu"Iep pul?s8ue,{ sllppq up8uaprsptua(un8Jp uE8uapeprqtaq ,qElelat rul qpq ureFp slrpequeSuapJrlp.nLu is€luaurn8r"qEls?laftms uec tauowlD q8ryng uep (967 uep 767y11 4qo111o rtsl44loJ-ronr{'I-I Qnpua^uau,IrSel qpuDl Suedp^uuele^e,ruad mpl euajg\' tD4ur1tu rJeplt,o{p SuedueqeqursrluD .,.sl1 .uD4rryogur?u! uo(J,, :l?u{l")l ?dusl rd4al .rrsr{ rs{3uq q {reu lpdpp eAdurqes seqqv nuql

u,)rqr)uu,xtrp u,'",.,'",1',u,,,,,1,q,1,I iluri ruro.,, li:,]:ll'liTillil,l

mandi atau *tdhunya sena tidak takut kehabisan l|Ial(lu shalat, maka bena ah ia tidak dibolehkan bertayamnum. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikhal'Islam Ibnu Taimryahsepertidileiaskandalam (b)m.i)) danmenyalakandalalnal'Ma;a iIal Manliniyah ,tI-Ikhtiyatat ,ihlm.65) bahwa rrrimadzhabJumhur(mayontas) Adapun pada kondisipenama, padadasarnyaix dipcrlntahlia| air menggunakan dan tidak benayammum llegitu poia J'llaln korldisi sllalatpddawaktunya air, iuuus menggunakan la dapatmclaksanakan kecuaLdrr ia waktu shalat,langanlah menyalahkan Jt(a ia kehabisan l'cndaparinrl'rh akibat inr dia sendirrlithpeDyebabnya scncliri,sebab mrskipunSyiulihul dadarnenjadilapang, iangnrembuatdin initenang, dan ia lslam dan yang lainnyamengatakan berlayammLlm shalal W;rllahuAlam Kemudian saya mclihat asy Syaukanilalnprknyx condong yanll saya scbutkan.Lihatlah 'r S'il tl 'Ltrnt kepadapenclapat

(r/ t26 127).t)

154

ut r"ya*a'^

991

b.uu'q auol uop,npgud .INtu.N

|os

rur slrpeH,, wotol!.lo \|nlnB urElpp Elp{leq r€lpH nuql zpr.lpH-lpp^utnlpqutadd?snSualu qrun,{uauJ e,{es p,^es nurPq' /AVS qellnlnspdeppda{€,{u€uaq elslu.{EtaJ pr.tlv, ue(l : r'.Irsup3uq u?3upP8J.d ntesqpps., :€lP)lraq

Enpe)

E^u8ue[n SuplnSuaLu nprd Ipprr uApsuep (ueISuurl) ./rtrrrr rur ptpl,ple{ p^{qpq up{splafuaul qelJt rutpl ue(I pppdueuplruad :p191-elpl ,. pAurlnl lnl?quJruupcJ,, upHlrrp qplcj rrJplppuultnqisrp Suel lrqpt slrp?H : eqjpuad urliuJppiuutlsul.rfilittlnlJ,)d r{ps edp:iu)Lu Ipptt upp,rul qeJpssur Lrr!:iurlr ur,)u!Irrq 3ur^ strppqqnlnd lpdu. I|pV .uglp,{p^\ued Jnlrl rlu)irlurq qilo rrpl)pnIrpt|1fi'f Ieprt pluqptu.l tuiJups nlfbq Inrrrl rLrstr pfq 'p,{uuplndturs.}I :luui qnlnd)salup!uopad upnlnqppu)J rIrr(j urIl'Iltlt) rlvs rlrl.)lilur,{ uuruopJd pn(ursp)alJu, rI]uJiiuJur uvnLJpl\rPrt)I tpqrlt rul r t strppq upltpn8uJul urplup urrl urulupp rurlnf^s ^s| upl)rur,urqq qsprtn]lSurLu lrlp,nw :ste)Frqu,{ps /,....e{ur]lpd.rl |rlnlrtu p88urqrsntuqsurlDl rrplJl ;ucrors epEr^rquq.|rqrl slrpirqepu lnq;rslrt slrpprl_strpeq prpluprd 'rur ,eiuunr; [Pqsptclllep uBlrpt frpIp,{sl c,{uuq$rqr{uaur e3Surqrs 3uc{ ueturp ntts tunlnpurlu tullcs Sur.{ usl€ir^\urd tnlrr[-rnlo) tll'Itwaul tde|Jt 9r. eqp ) qnurrl u,{usupsq-slrpDqu ndqsrl^l .iur uvturp uplrpl-rrq SusI slrpeq-s!prq uplrpsep.rcquslllr. gp,{srp nlr lrles tuei elot8uu tnluqurru 1n;un uuluun'rp lcdep tue,{ efespde netu uPqDddusnturl^l :elr,)lrrqJr|rr.r
]PJPJ IP]PJ IDIdUTS

YANNIITI 9NV NVOIOTVSNAd dvsncN:I]^t :gv8

sanadyangsangat diriwayatkanoieh Ibnu Majah dengan ash-Shan'ani berkata: lemah." Dan "lladits ini diinglari oleh Yahyabin Ma'in, Ahmad dan 'Amr bin yang lainnya. Mereka berkata: "ini riwal,at ad ;(hahd al-wasithi.ia pembohong." Daraquthnidanal lSaihaqi meriwayatkannya melaluidua ialut yanglehrh halidz rrtenyendkatl lemahlagi. an-Nawawihcrkala:P.1ra sava kedha'rfan haditsmi. asy-Syafibctkala: Sedndainva saya Inllah maka itu pendapat tahu sanadnya shahih Allah saya kepada dra tarahasilistikharah lbnu Abr t{atim dalam d/ //d/berkala l)ari Avahnya Ini hadits bataltak bcrdasar. Kclrga DariAhu'Um;rmah,diriwayatkr olchath fhabrantdalam 7597) dcngansanad dannva nl Mu'idmdl-Kohil(VIII / 15.1/ d a n d r s a m p a i k a n n yd a l a m M r r Dd , R u l d h \ 1 . 1 8 6 ) a guru Di dalanrnyaada lshaq bin l)aud ash-Shawaf, 'l kcteranl4an alh hab{anr. dan sayalidak mcnemukan mengenai jtrgaadaI Iafshbin' Umar,kalaan Nasar dia, dia lidak brq.ln(tidak dryt rcaya)

Kecmpal l)ari lbnu Umar, bahwa Nabi membasuhpembalul (perban) R ad l)araqulhnidan berkata Il ra " A b u A m a r a h ( y a k n rM u h a m n t a cb r n A h m a d b r n l sangat lrmah (lhd il]'dan al M.rhdi,salahsatuperawinva) hadits a,,rr! ini tidak rlrrllr 'Unr.rr d,ln ;it Ilaihaqi(/ 22lJ) I telah mcriw.tyalkarnya lbnu secaranzrqr/ dcngan sanadyanS rir.rrir, kemudian ia ' "Ilaririwayatjbnu Umar,hadits ini\*.rri, berkata: hadits melaluijalur Setelah menyampaikan hadits kedua jalur'jalur yang lain sen;i pertamadan menunjukkan berkata : al-Baihaqi mendha'ifkankeseluruhannya, yang ditetapkandalam birb ini "Tidak ada sesuatupun hal RiwayatyanSpalingsrlrl, mengenai iriadalah hadits yang lalu yakni hadits dari Jabn Atha'bin Abi Rabah dan tidak kuat. Tetapi di dalamnyaada pernyataanahli yang sesudah mereka fiqih dari tabi'in dan orang-orang 'Umat mengenai mengusap nwayatkami dari Ibnu beserta " pembalut.
156 Bob:Mas4ap P.dbatut daatois t''nnta

L9I

.rrutoltttti uoFnpgu.A n nBDn qDg

! p urlle, up,{slp fl uulqr fv^^r r8ulpdp lsplt n1ruup tpuuu uep nqpn^\raq elrlrl e,{uslprusnpquJplpp JrpuDplnspruau q rptllll, nuql v.{\qpqup.Ilp,{!,\\llrpqelJt ,lsuag lnlequad desn8ueu_r uequmel r8eq uclnq rul urpuis lplun, nuql uup larlerd rur p^iqeqnlulSue,{l€uJ1l, 'Durq Bue,{ nuqI |t,stD lpqu.rdqp^\pfu u p8ntnerlag {r/,// rtre_/r qpful ,rq.u(5 isr: qalo p8nIpuErure8eqas L',{uupLuat upru.l uup pnvCIqJlo rnlnt)\rp e,(Lr r'.,r,rquq lpc{ppuJd uelvte.(uatlr uz?H nuqJuDrpnlue) 'sElerp qpllnSnS rur lpdppuad upiu,)(] ,. tpqoupp lnlcqtu)ddvsnSuiru,, ue8urp..qnspqrp ndulpul qns'qur.)Lu,, rnrr:Siluau luprt lJur,{r)( ):tiJup qpuunS-srundnptu lpprl ur ino lp Inrq lsqrppd qlluunssp upp utr JnO-lt qrlo uuldrtJtrp r^upll lp.ul]^s uvp tp.up,{srpnsas snlpq rspsuadruol uvlSupprs 'luAuupIn)ip.JJur ndLupru pnluJs liupro:rsJs Suer(uplenq.rJd Ipptl rlvliniinS'(lr rluuunq.sv ul?.rnO-lu upp lrlppuqleseprq plvhl ., t1tuuDtuharu4 tDn\,1rnluri trlt\ trl|tu nt)nt,ri un4nit\rtu tltuo;l qruntutw n4nn;yJ., q

" ,(, r/t'

t/

q( , .'"..r r--:rr --J l 'q' r'
" ^AVSrqeN epqesuu(I

utq ., D^uut)/klun vrD ry UDrr4 'ury tuoqaqu2ulop!,qryty,,
[.

,2r--'T \::-l 1:

(rr{r,r^vrp
qrllv or?ruJg qEIDpP eAulriP(],,

(!i-t1., ll) etelraqnerlag lnlpqulad dpsnEurur p^uupltp,ue^srp rlllrtuaw urzpH nuql ,nlr qeqasq)lc) lpprl e,{uuqp,{e,,r\uf,d tnleI rnlpf !iuqptuel t?iJues lJalorrpr{qprlasrp,uB)ispla[efps puprurp8€qaj qeiel itfi Ipl I rrr sllprll urlqnlnquliLU lprlppedE.{uuE{nIeJ.u leprl nerleq strp?q e,{utrP)fleru{rp tedspua&aq Idpte.lrnpipiu)iu.{uPqunSuap tzdpp Hur.i Srrrlo3llrro {ns.ruret nptl:rqqpqrs .rb"qrsgJ" qalo r.J"fnq ur:irplrlrpntu.l tpnl tnq)slJt snpeqluI .rnJeFrnptrnfelau e,{ueprlpaS :un;Hursrpplpsn]?q3u€I rsLUn,nuqJle$e uep pqebruplld )ed"puad SupBe&.qrbeqrpg I" lrur qpq uelep nqq epuv :"lelDq EicS

BAB:HAIDH
u'alifbcrkata mengcnaidarah baidh: "(I)) Keruh, yakni perlrnSahan rntara warna putih ddn hitdm, (epcrtiair kotor. Ini brdasarkanhadits dari Aloamah bin Abi Alqarnahdari ibunyaMarjanah maulaO€kasbudak)' isyahra., ia bcrkata:

-,-"Fr k"l "- )-JL4-iu ,i ,i

.'

-';.

"Kaun warila ucnbawa la lga larrq li lal;rtr rvi, a.la kzpas buwaroa kuning. Maka sara ('Ais,vah) bcrk;tu: ".langanlah *aliaa tcrbara-buru hingga kalian nr.'l;h:tt gantping .rang betwanta putt'h. " lbnu rni kceuah Lrleh Sayabcrkata:MarJanah tidakdrpcrcaya, (rleh y.rngsemaknn Anrrah lradits Hibban.TllapikemudiandisLrsulkan juga dari Aisyah. Diriwayatkanolch al Baih;rqr (1,'336) dengansanad hasan.l4 sisimem ilr d:ui Meskipunzalqal, haditsuridipandang beberapa pcngenran hadils oilaimarfu'.Sisiyangpalingkuat ialahdtrkungan yangtersebul hadits inidengan dalamKilab setelah Ummu'Athiyah kalimat "Kum/ tiduk m,ngtngguv u1n apa terha&tp wtrn,t kuning l,tn muvt st(i." keruhhi setelah

2s Liharlah Lu4

d/ oinrl

(l/218/l$r

158

Bab: H.idh

691

qPtoH:cog

puj?,{ru,{uluqrlru erv{tauEptpJpqs ?r t.Iptu uE{lp88wlpr ,lllptrq p Ut!)qrleuret E)II tuetq rup^\ uptuap qpleqqprupuepqpqprqptsnut qBrEpprplue u"Iepaqru.ru lvdpp qetul]eJ Elpl^l qprpq qcrpp upBrrap rndruetraq 3ue,{ qpqppqptsnur qelep Buelualuel8uetauatu v B n l3 u p ^ q p u t r t p { l l p p { t r n p q u p 8 u ) p u p f l u p l u r l t r q 4"p,t iu, slrppq?npa{ p^lrpqpips lSrqlPdup}uzc s,{ddun{npuad srrpeq uep rul slrprq uEljpsep.lJqrlns esputunleqes qnjal uep Burunl .Llplaur eu.Ie,\uJq en qpq brqes pt,(,{usqalo uellnqasrp 3o?r(qplpppJpuro. Er 3ut,{ e^\qeqe{ps r8sq lldrupt ,.lelue(uolsllnueurpTtel uurpnure) lllruulss lht.4) qelJ-f, ureipDuellnqrsrp 3ue,( er,(sreqng ntly Llurq rlPurl?J rJrp slpeq q.Jo rrqpl eIelas uDllnfunlrp eusulreSnqrs rzfel; urelrq eGr?^r\raq qpreqgejep e,trqeqtedppuadreq ntr pies nlncJ 'ruP)lne,{S-,{sp u?){el"^(np EuEuIEA?qas setilodpul uep qeqzppqrtuI t'ns ?spui rlnlaqas qpreq qeJepr?3eqas exudp3Su?8urur Ieprlglruert\ lun€)l E lqeq uDllnrunuau lur ueple^u]rd pu{ew

qalo slrprq uellnfunl,p urel Buu.{ ueurrau.*r'1 o-!,ryJ;"rJl,"J[ft 'urEI

BAB:DARAH ISTI}IADTTAH
u'alifberkata:

,r-.-'tz;-l

\JD

YJ'

q+

Jr

4.r-v

r/-

_f))

"Dari lkdmah hi Ilanrinall\)t .... "l I.R. Abu | )auddan al-tsaihaqi.

{-"*-r' ' "'"1 "'' "' bahwa ia scdang istiha.thah ,

' "lkrrmahbin Haminah Ini Sayabcrkata:Aslinyaberbunyi: ' " yanS yang N'lungkin benar lkrimahdaritlanrinah. anehr salah cetak Ahul)tnl llka nt yaknibinliJahshBcgiludis'ibu(kan drlam S:|ntl, Ikrlmah dilr yangbrnar,lilu apamanlaal i nlenYcbulkan l)enyebulao ilu ddlarnsanadha(lrlrdan mcmulaidarrdirinva ApalaSr hclbtdil ()l( y,rng dalilmkil;rhnylr drlakulan h rnu ,Lhl ringkasan dengan dcnifllr (btgitu tnrlk.tD dilla lcksaslinY,l I drv KrmLldlanl,tnrnr:lh barirl./Jnlr pida huruf rri, dan hegiltriuSi ).rng lclIh dis('brrlk,lrr 'Himniilr" InlsalithYanBbcnal dal ketika memb.rhils ilh rstihadhith) dalamul'Mu.ylutt kiur drnganmen-Jr,fr/,r hurul r//r, Seprnidrschutkln lainnyaO danvang dalamrrlQu,rr^ Syaikh al.f'nlanni, kar"ya

L r ( D u l a m c d r $ i i ) r r ' , 1 1 / 8 1 r )" l k r r n h l r h , n h l l H n n r d !

160

4ab Do,ah Hihodhuh

:n*' ti+l

'-^

r(1x., f

( F (.<ra,-+1

,i: ,f, { rf'h

r;: /r,(:K.,,.,,7

:tepqs uq1,tiu rurur8ue{ tuplo {ormqrulu resueq"l .rnl"rArurl,ii tuel s|lprq-slrpeq upltnqrluJur eI!trl eteljrq Jrls,nl4l
eAPS uP_tourouad uep gtoz ou(qu,{ruulsl uErdol-l0l 001/,lll)ruprqpql lpqp.ltuef1puup tll!, u Ltr'\'q n,.nV p ruul,t,rnn wqr,.p n11flsq )vqtJitup{es uptpnur)I '\RgtI) qt,lllqoqs VQ,LUrlupp^utirqlpluau qrlrt plpq p,{uurel nup^utp ruprqpLLJ, uutpiv,ru.)drnpIrnlpl.u qtuDrdnWlDr,tpqyp qtv p,{uurIJL,,{u,,\{u'ru rJppvruvsBup,{rsl)^ upSuap selrV puusnruurpJpp rsppbr,t{ p,{r\d qpc rpurq SLrrA qelru ,./rarf !utrlIprq)nf,nS ID sp l /r, q J I o r l n l l r p u e p I r l r h l r r r qs p u V p u u s n u lr r p p p . ( u l r q L u u 3 u r r u e r p u u u r p ' , t , t u h t WD u t p l r p t u l p s l r p Hl e u r l l n q . ) s r p : i u e , { t tdp upALrJp upeqlJq3ue,{qunf urq qvll pqv peusnluusp uvlr{nu nlritrq upal tl'llll|l, trr t)up Eirl\nuru Jlle.nn :etelDq cies 'rucrqeq.L_qte .u.IJ,r.rtp ---.16^r,J!p r|ye rJvtyeueged luef eie Jetuv,, :epqzrreq qelJrrltsp\,,

')) {" 0n'Y,.} "lf'(.?. '[ ffi ]:q 1 :1:1"
iute?rq Er,q|mo urqqullnpqvuup lr{nulc :.rrr|slst ruulppleFqS urlnpnprx,, lnpo[ eppdetell'q Jrle,n

IYTSHS:trvg

;):AJ\J,^1r'tllr't ir 6>tii :c-rJt Jy-- ;ts J#

'..

.

^

t

t,".

..:/

t"

{;-- ,u-r- nr',st,l ,,:r,t-.r 7'r"1'trk'S'
bcliao betsaMa: Ikatan"Dari lbat Abbas dati Nabi SAW., ikztan Islam daa pokok-pokok agama itu ada tiga dan diatasl'la lbcrdiri) dasar-dasar Inlam, BarangsiaPa tueniryagalkan satah samnya, maka kafrrlahia dan halat darahnya: Bcrsaksi tidaL ada sescmbahan yaag haq kccuali AIIah' shalat yanE tclah ditetapkan dan paasa Ramadhan-"ll.R' Abtr Ya'la dengan suad hasatr. rnl hadils alas mcragukan kebenaian sangat Sayaberkata:Saya SAW Mu'alif scndiri mtnghasankannyi dari Rasulullah berasal k a r e n am e n g i k u t ia l M u n d z i r i S a y a t c l : l h m c n g o m c n l a n n Y a sebaeaiberikut: "f)an bcgtufah al I laitsamibtrkata dalam./I Mqnu'(l/ 48\ srya ada bagisaya sankslRiwayatAmr bin Malik Di bcrkata: dalamnya kecualtdart lbnu llibban loatsr4 ,rl'Nakhrirni tidak nrtndapatkan K e n d a t id e m i k i a n , I b n u t l i b b a n m c n : t l a l t ' A m r i n i s c b i t S ' t l ''Melakukan brrkala "lladrlsnya dan kesalahan asing" Ilcliau1u8a anaktya dannya " dranlgapbukanperiwayalan Ini scmuamcnuniukklnbalrwahrdits rnl tidak bisndtladikaD t l ) L l r u l j a h a r t n ak c i e n d i t t a n l r v la . t r r r r v dr h L l n h ufr' r ' r L l ' rt P A ' l / rr r k rl yanyaa/ 1(abu " lnr yangdinukilolch al'Munlw i dar Dzahabi LrLtupunJ'd'r', mun8krn " ia haditsrlu.hrh. Sesungguhnya trdaks/rafirlt lbnu Abbas Apalag'isal'rh perkatadn hanyaterhenti(nd!q!r sebaeai (''dlr ) haditsini' Perawttnt tcran8katnya perawinyameragukan satu kccu'ilr ialahHammadb'n Zaid,ia berkata: Sayatidakmengctahuiiya Sa'id brrrZaid meyakini kemarlu alrnya rclahdimarfu'kan. " Saudaranya dikatakanoleh tetapitidak untuk diiadikanhujjah sebagaimana an-Nasai dan yanglainnyaberkata "latidakkuat " WaLlahu as'Sa'di. Alam kepadaseoranS' Kepercayaan Di sini sayaakan menambahkan: dianddlldn t tdakddpal rlan olchlbnu Hrbban yanghanya diber oerawr brlu i"Uugui.anu letah sayaiela\Landalam Pendahuluan' Ini bagaimana (td!rs/g) [-a!! lika mas;1ahpemberiankePercayaan 162 aaa:snaut

tgl

tolotts|oa
q(lJr tnrr' unlurrlnriu.d !t* nule r(I rr(j) tt41,,t!O 1Pn :Pt1t1 il

Errctruellv nqellPl\ rq?N epsdJ{ e^uuel.rypuaru turla{ rur II){eN-uee\eut yrlbnpu tp8€qess"qqv nuql rJEp Jeq(unslaq slrpEqETr uedeSSuplaq rur ?^esnlt puajp) zueqeJ"s')l us{n)lspl'u (rqeN-ls {IPW lnq.rllrv,) prprnqalnaur urpuasu"qqrH nuql

BAJ}: IAIATNYA ANAX-ANAX SI
u'alifberkata: JG :JG "-r- ._,t "+l ,,'. :-.((.

_/ )/r '.; H i.'...... -

.a)i ,'* .I

.o-

..

"-,

.')\-"rlre .>\'. J r..

l*,.-.-_*

'A,n.Itin Sva'aib dari n-vahn.ra dari kakcknva, i2 b<'rkdla: " I)ari Rasulullah bcrsabda: "Itrrintahkn lah shalat ani\k-zaaknta k'tika nctka h:ranrur tui,th tahun. .. . " I I .R . Ahmad, Abu I )aud dan al-IIakim dan iakrkata: (lni).r/ttlrr, nlcnuruljalur Muslim.

hildrl\ tlakimnlen\hilhihk^n hnllwit.Il Adil|radug;l sala bcrkata: p,tdrMlrslim Kenyata.innYrr rnrnrt'laluilalurpcr'iwrtyittiLnbctlumfu lrdrkdrmiki,tn Anlt l)inSyuaibhok.tnhrti).tndarirangkitianrrw.tvr Snnild datr salunya du.r Muslim fladitsini nrcmpunyai sanatl rlrisrl'rh darr !,anglain melllui taltrrAbdul Malik bin ar Rahi' hrn Sabrah ()leh dalamversim.lrlu lni yangdlmaksud darikakckn!a ay.rhnva pefnyalaan al-Hakrm "Jl r/, menurulialur Muslim " Seandarnva hal menjrlaskan initenludapatmtmbcriduamantaat nrL-r'alil di pradugalersebut atas Penama : Menghiiangkan Kedua jalur penwdyalan lrtln adanya Merguatlan haditsdengan ulama, Apalagi lalur penamadinilai lemaholehsebagian m e n u r u t h a s i l p e n e l i t i a nu l a m a u l a m a meskipun Ahmad, al'Bukhari dan yanSlamlam, lerkemukaseperti .ialurpenamaini rdera (baik) dan dapatdijadikanhujlah

164

Bob: ShatalnrdAnat-onaL

ggl

lbuD.l|uy n/turolotts 9w

a lqs oo)PnoonqYuouns lJJzlep et\uuellselrfue(u qelat ?r(pseueunpSeqas 414LntS rr . r q P l n urrp S p q a s . r q p u -u eq l l l e w I n p q v q e q J s 'u{snr InP[ enpe)l peuesue{Sueprs lrunuau uP)[r!q I

MENGENAI BAB:PENEGASAN SI DISEGEMKANNYA IAI"{T I'ADAI{ARI BERAWAN MENDI]NG)
u'alifberkata:

,l'1f 11 {--u .;r,r -r-.'r

';

L-

]n ,---rl ;)/.,

/Dari Rurailah ttl-Aslani, ia bc*:tt;t: Kani fu:nantz Iltsuhtllrh SAIU .lalan svatu pcpt'rangan. B<'liauh'naMa: "Stgt'ra*;tnlitlt shalal kalhn *clika hari h.'rnwa ! t^chab bnnngsiap'' .vanR kehabisan wa*lu shalal Ashar nkan t?rhapns analn.va " ll ll ' Ahmad dan lbnu Majah. ' r l!lr''r' rnr Ir.r.trr' Yansrrafirl.iarr Sayaberkat.: "r,rr,Ti raLrh rhJ " llcmikran diriwayatkarr olch *uktt i,lJr " Barangsiapo krhdbivln lanS Bukharidan yanglalnnya Adapun sisakalimatlain dari haditsterstbuladalahkala kitla ramp'ri pcr.rr+ krliru mlmarfu Lannva inyr Salah.attr Buraidahsendui yang p(rlama, sepcrlr kepadaNabi SAW. Yang terjagaadalah dinyatakan dalarn dt'Tuhdzib oleh al Halldz Saya sudxtr dalafi o.''Lb'liqs'Raghih (l/ 169)kcmucltandaltm menjelaskannya dan Jrua' al-Gholit(no.255) inisudah dicetak O

166

Bob: ecag&a Magdai Diesmta,nlo

L9I

ottr ptoqsnwa ?os

lul IeH rnqnqc uEpqnqnqslelpqsruades lepll undnPlp,qlrySpy{ eupsJ.rqlpqsvlurdas,piutnluaq leleqsueSuap p,{uus{lndrunS!au, P r p I r p q ' n t I r , ! 1 J e n l t p s f p S u a s e S u a pD , ( u u p { p u e s l e l a l l l u p S S u r q r s p l s q s u s l l r q l p 8 u a u l 3 u e , {A u P l o p s o p r p u r 8 u a u t l riPHuPl)t.,1 iUpl rdpl{ pluilrnSSur{uaru Fpy nptp tpluqsntlp,^\ nllP^{ uelsplelu.ur Ivpll plarrur qpqzppu qpqrs plarJul qpqzpPtu IHpq uplnqrulIvquppd'rul slrppq FIpp urelepe,{uurEl IIep lqurp8uaur ;iup,{ urp rur)ne,{S-.{sp rtn_TBu.ul lpdepuad :eElrrq sXuS Jrlt?,nhl 'upqstcul lrqrJt eluerl slqeqrEleJteleqs nDts,$tsledrs purcln elvd 'mqnqo p€:turqgupfueuraur .rpfe.{f€Fqs {cpp uftmfle^\ r[0nDl e^uln{uxl tpFrls nlry^r Ins?u ct:furq tU"fuEurrut nll teleqs dnqrs usrru?$lylrd DrJr^{ setrq e^rqsq up{rlnfunsrtu 1utqrpelJ ..utpnwl -lI. .Efa,alFq ll/, tplpqs ntleA aqtt tc.lutEs tcpqs utryeuzsleJen, lepu tue,( Huvtt, ,.pv.l ppt, t t! q c.tedeH deyts^.qc.qz.Ft7 deys lv npasflueu nl! rnp!rte, ?.r'aqnltunfis,, :epqr,sreq qelFpseU, fPPlt

t { ' , - l ( 9r t J t , , t r:''t rr{'---!T '{

l ' , r "# l f d r-'l

rTffi'r1 rl
:etDlrJqer 'rlppDteO rqv strpuq uelrescprrq trefeJ ptturq tuetuclurul qelpl (.e.{$Ltulcqs l8eq r6ls,{) tsln_rDp uep (!eq.loqr{ seteq)zv^rsI n)|P^t undepV,, :elelDq Jlle, n

.VASI IYTYHSNDIVA\:gvg

ditunjuklan oleh hadits mengenaiNabi benama para shahabatnya yang kehabisan,'raku shalat Ashar karena tertidur dalam sebuah perlalanan. Parashahabatmeoganggapbesarpenstiwa itu Kemudian bagikamu? padadriku adasuritauladan Bukankah Nabibcrsabda: hadits disebutkandalam .lftlft Lalu disebutkanlahhadils iru Begin ah Muslim dar .langlafiny a hadits Seandainyayangdimaksudkanoleh ialahmemanJangnya shalatsampat ma\ul $altu shaldlbellkulnyJsepefli r,raktu scriap (asy-Syaukani dan yang lainnya),tentu hatlrtsinr rnadzhabmcreka waklu Shubuh ]]remanjangnya merupakannash yang mencgaskan waktu Dhuhur Mcrcka lidak mcngalakannyn hinlga mencapai shala( mengecualikan dcmikian Olch sebabitu merekaterpaksa haditsyanglelahkamr dari ketenluao atas Berdasarkan di Shubuh hanyamengkhususkan pcngecualian tidakbenal,kirrena ini terangkan, pengccua)ian itu Shobuh dibenxrkan' ShubuhIJagaimana shalat untukmerllhal.tsl hadltsini tidakdimaksud Yangbcnaradalah, mengchrarkirn mullakkesengajaan secara letapiuniuk mengingkari at.r'argumentrri itu .halat iw.rLturyaOk h sehah sebagar iauahan dar mereka dalam,r1M, hullo(lI1/ l11l\ Ibnu Ilazm bcrkata: scL.rll sama apa dalil atas yangDerekanyalakan "lniridak menjadi dengan kamr bilhwa waktu Shubuh lidak Mereka sepeDdapat bcrilaini lidik hinggawaktu shalatDhuhLrrIlcnarlah mcmanjang \a;lklrr wnktu seliaP shaliltdengan mcnyanlbungnya nrcnunjtkkirn hahwasiln-v.l mcnunjukliln ini Tetapi bcril:r hnnyrt sesudahnya shalat shrlittlatn. bill.is waltu nrrlik shalat hlngS,l o.angyan8nrenSakhirkan deng,rn vallSkcdu,r, pcrlanrit hcrsanli\lng itu t ik aklrirwrklu shalilt bahwaorangY.!nF lxlak lidak lrt'rsambunS,juga metlunlukkan nraupun atau keluar'wakturtu terSol()n8 shalathingga mengakhirkan Segabah betikutnyaNanlun meskipun belummasukwaklushalat tidakgegabah (khabar)ini tidak membicarakan tersebut.Penjelasannya hal berita keluamyawaklu khabarlainyangadanashmengenai adapadakhabar bahwaorangyangbcramal daruratmenetapkan shalat.Dan keadaan yang batas waktu pelaksanaannya tclahdllctapkan dan melampaur Allah SWT Allah batas-batas Atlah SWT, bcrarti melamPaui berlirman:

" (r r r,;,'',il;fri:]re
168 Bob wattu Shol/l hto

J]! tlr .lJl )JJ>

, t.

-1,4 !r,J

691

b,<v,oto$ ntpa qoq
1c8r4rrD.,rDa r,,s *, urElDp /,) srrr nrdrg r..

"rln(t.flrp

rp tnqJs rJquJns ufltnq.)srp r)t Uvp rurdrsrLnoln ,rurulr.qr.lrpl,:j:; piutrqrrt p)lrt,rltrq]|rr)qLUl,lpr\l (ruriq)r/,rr,r^ lPlpJ :up8uerrlry

n,,,,, 'r,qr(5 isr: ".,ottll;rl'l] lnlrllurd squo,{rrruurr;r1rd lnlt\litN tt,tlt,,\tI,4l tu\}lvp ru1 urltnq)srp rti.)drsIrJpt\ urp upIlp.{D^\rjlp trdrlu)d ()1 rur 69, l) ntr qrlrl rrr^s urrlppIlurlnlriju'tu upq) upscll hrfpqs rurltLu ,1t,. qorrdrsqtlur .l',{sl, r3sqrrqle iJurp:d tplvqs n1qe,r,r rrPg ,, .1,1vrj;q ^Etldg tlo^tqnU otlKJ I'r,rn,pp ruplnp.{S qJlo Isp l) $lrdrprurtpdppurd n)rqklJstl)lO nrurq:JuvIrur upd ulpsLuulDru ql8urtrs l]8iiurq u,(sl, nt{p^\ riu3urtiruur.uIt3pqsvlrf Huu,{ rUnq rrSeq)s sttppH rur puuesuu3urp LuznHnuql urp ltqDqsBueA L/rrl?qpqJ"q1p r.,/r/ iunh }lnsru/Ltt lrFr{ qetou")fle,{p,,i\ur(l,, iuoi SuDto un4 qDluoiuol ut,l' aolDut tlotoda! ot1u,U o4"u un4url4n nunrl olrl utlttu Mxt^ uol nut\ tuDlump qDl.oAsL lorlsrrtl, ,, :up,r(sv Ie psryAI tt nqv tpedr:l qDqtr{leq) F,urqreur{], lernsqrlo Bun_1nprp uep1,7rrrrrr5 !/rrlrr.{)qplil upJep uellnqasrp q€lrl dp{3ual elgaasrur sllpgH
,, E,{uwel8ue,{ urlsnl l U H uep uoqoiualQd uolnu q odasr8tury .otsl plo4s ,1r4o/k,,

t'rrt)N r\trrt !^{rurpl iJur,\ rqluq)sr.rp urp rt) l

!rrrf-

a ' K 9' r ; t ' r l
;i

p'.!- lil

ltr.r1T... ,'

:IurlnTlaq rqeN epqesrgadas.e.{s1, lepqs nrrp^\ sneq uDFueJruau SueI urElslp"q_qppq sppdal qzqua)t uesnreqel nlpns e{€tu ,Jpfpde88urq .efsl lepqs nq€,{, uESuEfu€dtad E^uepp rSpqII?p uqnq rur sltp?q ?^\qeq rPuaq qpp[s €ItI (6ZZ :r{prebEg-I€.SO), othuo BL0{tuoro-Buoto qolopoo4er2tu y uodDtat"4 tlo sDtoq-sotry fippr.u BlotodDrs&urrog,,

YANGDIHARAMKAN BAB:WAKTU.WAKTU STIAI.AT UNTU K PEI-AKSANAAN
u n a m c n q o r r e n ( a r ih a d i t s ' U q b a h b i n A m i r y a n g
mengatakan:

F;i e

kj

.)ltl-J

ir),

))

'A.la tigajan rang RasulutLrh SAlll ndarang ktta mclaktkan shatatdi.lalamt va atau mtngthur orang-orang mati kila, " padawakt$-waklu Mu'alif berkarir:"l.aranganpcmakaman arnansanrpat nrcngakhirkanpcnraft kcsengajaan mal<sudnya tersr'but waktu-waktutcrscbul.Adap$ntanpas( gajat(rjadi pcmakimnn padawaktu-waktu itu tidtik dimakruhkan." dahnl '!)'dr' 's''r'L an-N.rwawr Saya berkala: lni pcDdapat ini langsungpcnrlapat kepacla mu Maslrraseandainya alil mcnisbatkan ini hadits masih penSertian Kcmudian an Nawawi,hal inilebihbaik. seDagarmann untukorangyangsenSala, dan membalasi bersifatumum (83)' tidak pembahasan relahsayajelaskandalam Ahkamol'Jurut'iz, adadasardalilnya. Yangwajib ialah mengathirkan penguburanJenazah (dimakuhkan) kecuali Jika dildawatrkan hinggakeluar waktu &dzalaft mayat. lni peodapatpengikut Hanbali sepertiyanS ber"trbahnya dituturkanmu'alifdalambab: Jdl,4rz(ienazah){J

110

Bab: tldtj"'MtIl

tone Dihatunraa unt"

t1t

tons tp totots tnbsu.w qr'w

jodfpu{ :qo4

uep o uIPfulelSue,{ rpritlv turrpv lP u^ ,l ttt)l ln npjl\u ftu|nH kl trq\V uol,J |uep l|tlv efll lt,.t'rv It /tt// LLrl.lep urtlspl)tuatrl 3up,{\tlppq lu,{upq qeqesJpueq pitnl ptUrln upt8pq)sqi)l()tp,LDnl upq .p^\tlsrnllp,r rp ry'r,/rns lpleqs urr Ipn.).)xlr.d rpu.3u.)ttrJr]l',nu qaloupltnqJsrpSuUr( uerpnula) (qnu nSrn4ht.,t) qe]n) tuelpp nlnqpptal qrq u|lrll'p ul)ltnqrstlr llfl.rlIturi rurlsnhlUplJlngs)rpEq upllEsrplrq (uPIrI)rIr{ull) qt]tlu Il!rj )lf^1 lpl?(llpSmr.tplrlal upln{ulrp tll)rpnIllel 'rnprtlrr cua.rr:lutllfirftlurlr)l 3uD,{npte uplednlrel Supx tr]lErls pLur_,tn (llqr-l r,{uurvl uv.{rJrn.r.)u.ru tuu^ uep.nqr!,D nw1o utupp 'r uvjspl)lip plll[urp:Jpqrs n]rlptulu lrq.L)plrlrI LJpzvu.flpleqs Suprelaur rrxun, nuql r^\qpq(trrr(u^1u) 3un{nprp rl.lo upp sr}Erp qpqbnslrpeq Lrul runurnupruriJu.rltuqpp dn)llr.lalqPzeuallslpqs uqqpfl p,(ullep slP Ivprl qvqrs pru )trp lpdeplpprl qezvua[lelpqs us{rlpn-]a8uu rdplrl, rpurq rur u€q p,{urprlsVuvlrlenJa8url^l :elolrJq cIcS .r.qezsurf telPqs uep rur lsq s,{ureqsv ue)lrlenrrSutru (ueuelJ qcqzpeur In{r8urd) erfr.rJruuyo,, :etp{Jrq Jrle]n

.V,,ilIISI NJJVIil NVq IUVHVIYI^I

v NWVNAgUi[NVOIISUitlIws Io IYTSHS MACN!ilt Vxirusl I IvdVONAd:trvg

BAB:ADZAN
u'alif bcrkata: "Itu wajib^lal.lsunrrah." unluk Sayabcrkata:Munghn rnu'alittidakberkcscmpittxn meniclaskan .tnil pcrnyaliLannya at.tu mcngklanlikasr nl;rk,t yang bcnardari kcdud pcrnyataltritu JiLa hcrkcscmpltan, lagt akangugur lidak diragukan pcndapat adzan disunnahkannya dt itu tidakl ,Adzan syi'arIslxmyangpalingbesar mana BaSaimana jikatidakmendengar adzan didacrahsualu suara Nabi SAW scndrn irla unluk mc ltrl tlialaumenyerangmcreka kaum,ilkanmcnd ng,i drri Hal ini discbutkan I'cliauSAW mcnahan Jrkamcndeng.rrnya, ,Jan ditl.tt ashSh,tlnhan yarg larrtnva Jr,rl,/l Kc\\'.rJrhan hcr bukanlah daslrkanh;rdits Pt'r intahrrdzan rlr,r,tr;l Meka yangbcner olch hadilrdi havirhtirrgk.l( irriditttapkan lnryangdishahihk.trr rl.n,ttlz,tnin lurlhuAilir,r/, r,tlrh krlcnlurnhLrf d;rlam,r//'inn',r (l 6i 68 den IV '2()) oleh Syaikhll,nu l.rimi-vah nanti tlliclaskan samp.rllllgL.rt Birhk.rn /i/l/rrr irirr,stpcflr;rkan adzitnkrtlk;t dalil lain alaskewaiiban Kami nk.tnrrlrnytbutkan "Shalat.lenazah' asy Syaukani telahmcnycbulk.rllnva membahas pad,tts Suit,l .htr,tr (l/196'197) beseltahadils hadits lain dan udahinya denga| pemyataannya: Dreny "Alhasil, scmer(lnya tidak perlu ada orang yang mera8ukan ibadahscpefli besalsepcnirni,sebab hukum waiibdari ibadah-ibadah -dal nya sepenr dan api itu lebihlerkenil daripada diatasbendera dal bagr syilarini tldakdikhususkan Kemudian bersrnar m.itahariyanS hendaklah shalatJum'at. Ba8i setiaporang yang akan shalatpun iqamah Tapi dalamjama'ahcukuplah adzandan mengumaidangkan secaJa saluorang Adapunkaumwanita diiqamatioleh diadzanidan
112 &obA,1-,

tLl

'-Pv cw
rtrr l.qun3 raqunrs JrlBinu NHq rsrp. rerpJ rp{d r1trdrp srBs udrpnu.x ff

rrrl) iRrlrqtu uilspn,(u.nl

r?8pqas Llellp.up^srpSupI qpuebr uelnleJ.ul tpsrlaslefg qplalas rrqlPu.qrquNqPqas,urutv,pauq(uaur tqpNlnFqppurlu nle^\Erpl us)lr 'lulei piurppupas rp lpdruel qeulpbr lrlprt Prpnlu;rt'P{ulPlr?rls lplrg unrwl' nqolnytlo? nuoYut Fuot,, .,tuttuv :unnrt'.l
i( . ': ..----'-) .:.1. h;r ' i)

:lplrgrrul sllprqrJpnr)Iundntpn$s nlppvdrl rsdrups upp ,{ulvdru)trp uplnlrlrp qplurbr vlns qtqalr,{vs p}p:Urq \rl)rl pfruq\/ Llrfrul ur?7pf qrtuphr tl\hu)) rptmlnlpJrp uplrlr,uunsr(L, urlPlrSu.)ru (1af l) llnh! lDLuriltp qrlln lno n(rql upzlJf rf,uuu:{Hrrrl)urtunlrp tudluitrp (rr\nqqrurllht oPlnlPI)Lu up(lf(nrns.)I rilrq splJlilup,{ rul IrJgp :ptelrrq e,{es ('lsp "' tulslls Uslurprp qrlrl elrtur,lDteturu nrue) :slDgrq rrlrrlrJq usrpnturl erut,l rleprr !uelrtl|)Icrp nls.[,, :u?zpe qelgseur usleJvtnturw rlElrlrs !ur strppqrEUrSurur ulclrrq Irlu.nl l (rPP!"'rl) \Otg) ttt,4^stnjo \eqv qrI upO (ZI9)/,rr(./ p.{uuP)ltu,{?,t\urur nqVqryoqs\ epp ue)lspltfu^rsqupl puplurp8pqrs ,/rryrrA 4rrlrts poursur3urp urqqrH nuql uup qpurpznq) nuql tr!ls,{u nrplpppurs 'rur strppqptnf uv{tp,{E,rirrul rbeqrpgIp uep ruqlnberr(l pP qelPl^l nuql rlurruo pp pneo nqv 'lprlEprd lri.q ueloprlrl.l 'qotlttlsrev unrtl\ srlnuadSuplors qelesqJlo uElre^e,{\utp tul IEprl rur strpPqr^lqPq uPsal lraqLuaru u€Elr^urad :elpllrq cles tur ,/'peqrMelo ueueds^\FIp srlpeH,, :(Z0Z-l0Z uJtq)uczpu r:,{uuclts.ue,{srDElnur p,ne pquad qrqqeX rpq\r'urq prez ulq qsllnpqv sllpeq leurguaur ete)grqJllertrI^l .. rlvlal lllnpl upSuap pules pltup^l runEl iiltuq(ual ?)llru! rpp -rlppuneleq 'rde1 uerl(urp ?fps pslq 'lpse lunlnq rrep lrtrup,'t\ runpr uplrenla8uau lnlun lp,{el 8up{ IIep ppe qtI qetinq '(lelSurual) uqrpplrp qpsIeprl p,{uEua.lgr{ 4uJrk 3ue,{ppues-peues DlrlrrLrur (uezpe) e{uu?{qrfe^\rp I"ue8ualuslrppH elruu,\l tunl])l lppr} stru upzppEluuelqrb,$Ip Ippo quitnq ep"d.I qerp8ueur SsrI FJep Ppe)PpII elluP^\ r{ntun qElullad e8nl qpJal lnlun qetugad qelal uns{ Sunpus{ eJspnes-erupnps Blrrau tDfelalulnol ruedasEures Ilrpi

penMalruan ini. Krrena itu iqamah dilvari'atkan diial'ukan di tempat Hal ini dituniukkan shalatagarlebih dapatmenjadi pemberitahuan. suara oleh haditsAbdullah brn'Umar, ia betkata:Ketika mendengar slalat' iqamah,kamiterwudhukemudiankeiuarunttrkmelalcsanakan Mengenaipemyataanlbnu Qudarnahini. sayaberketa:Adapun dalilbaeiapayang tidakbisameniadi Ibnu 'Umar samasekali hadits lclamat) Ibnu'Umar mendengarsuara beliau,sebabmunlC<in disebutkan lqamah (nimahnva) dekatdarimasjid l{al initidak memerlukan liarena dalam s)t,Jr,, dan sanadnyar,4zr, sepertidilelaskan di tempatadzan denganhadltsB al Iladits jllr rcrputus )bu Doud (521\.Berbcda ' U t s o r a n d a n B i l a l K a r c n a n y as a y a t , m u n q d l h i )n t a r a A h u a (no l6j) danscandaurYa ddlamI )ha't AbuD'Lud nrcncantumkannya !/i.r,/r pun tidak bisamenjadi dahl hagrpcndapatdi atas Apa yangIbnu Qudamahnukil tlari Imarr Alnnad pun Pefluada 'tcmpat"nya, oleh Imam Ahmad hukan catatan Kala kata. d i m a k s u d k a nt e m p a t a d 7 a n ,t c l a p i l q a m a h Y a k n i m u a d z l n tidakkcmudian bcrialan iqanlahnya difiranaiaberada, menyuarakan brrlatir Abdullahbin Ahmnd D;iam al Masuil(61/ 220), lclakl (rdakbcrjrlan ayahs.lya Seoran8 "Sayabcrkatakepada nlcnliwab:Lrbih sryasokal iqamah? Ayah saya mcnyuarakan ketika jika iqamah ditcmpalnya dst disuarakan ptndukunSha(lns dan Abdullah bcbcrapa a{saI mendapatkan Saya (1,'224) mcriwayatklndalrAhdullahbin bin Zaid.Ibnu Abi Syaibah "Adalahbagian dari rprril, mcngunundanllkin ia Syaqrq, berkata: adzandi mcnaradan iqamahdi dalanrmasliddtn Abdull,rhl( lah slaiifi Abdur Razaq(l 5t)6) dan memprak{ekkannya sanadnya 'Umar bin AbdulAziz mengulus belrrrpa otal)!, bahwa meriwayatkan rqamah,nraka ke masjid denganpesa:Jika shalattelah (dr(c8,akkan) untuk shalat.Sanadriwayat ini tuga Jrdrl Ini lelas berdirilah menunjukkanbahwaiqamah itu ada di dalam maslrd Mu'alif bcrkata: Muadzin disyari'atkan mcmbacatalswib, yaitu metrgucapkan tAshshalat, khairun mioanaaam" dalittr adza'r Shubuhsctclah metrgucapk^ Hai'alah (haf a'alashshalah dan haf .va 'atal falah -pentl, AbrrMahdzurah berkata: Ya Rasulullah! Ajarilah aku adzanyangsesuaisunoahl Kemudian Nabi mengajarinya dan bersabda: Jika untlk shalat Shobuh, kamo mcngucapkan: "Ashshalatu khairun minannaum, ashshalatu khairrrn mimnnaum.,.. " II.R. Ahmad dan Abu Daud ad-" 174 Bab:

p,{ulnsEu utnqp}u)quad ueptelsqsupISSupd rpSpqas uelle.r.l?,{srp 3up,{ uezp9 uJplepueeJpqupp upr8pq ue]l.nq,unouuowwunt1|4 ntnlnqsqsf zylqw'rur usSuel.lal upllesppr)g :elsllrq 9,{9s , ,,,AYSIqDN qntuktd tlrtt qnlnLls nloqr Dw)r^J uo4n ulotol qlt$sJol Dmqujtu oJ,,

" ,.' qr. {.- f ,Kc,e ,Kaaf
, :'' .'' -'

,e-'t;i"

w

"

qPrnzpqPI nqv uep ,]gr)r-la I tht)t!!,91D uDuna tUplupurllnqrsrp e8nf lpstutrsueSuelala) t4t)V ./nsrlltt V 4 tlcn:l1t?,zv nr14oJ.vep let1.as, uplr:J8upd p n)Ir^\ p,{ulnsrtunqplrl)quDtu ul ,, tplrqs lnlun pnpal ufzl)u undppv r nt ilurr{) uplun:tupqLurtu Inlun rpluC)rpqs pultuad upzpuruppp riu0q ur.ltr:,utisrlrut qr.'l,lstlrj ]rtulraqnprpg rUIlp^e^\u lllilqrqvqsur(urlrurrz ri) nuql.r1rl.r).1uelrng nuql lEqoltiplBr)s pAul.Ileppt(l,, urIptr,{ urp 3u}ri luir^1u 1,,(v,nu sulursrlqrs:xlsppr :ulvlrrq r.usfN uf uup zputpl Suplpl:qlp G9l, L9l / l) tuops m urplppruv,ulr\Sqsp!e|llIl, nuql s)rppq usSu)puc^alar strppq rur /r,,,rrs ru.rp) (9190l!)/r,t)0 nqv qt4n|t urplBp luq{plrp rur strppll
8up,{ upp r,ruqpq.L qlp 'r.€suN up'pnpcl nqv lI H,. u.nmtuDt0ta unIDq4 ntDIDqsq\Dunrurn fiu tun)q4 nlolnqsqsv :Uoluo4clorn nrtou 'qnq 45 DuDull u,zpo uD4'iuop Dun8Dul nuDq o4tf,,
.'

I4PLI,]PI

^-i

tear\

"' ^ ri r, r-l(, l(.-:\ 11i

t(p-^( a -<' ',

.,-;

r"

t..2

t)

,--ra

frt : rf

?'K!

-

:rurqrntun qtseu.r 3us^ eulprlj lsplgqurJur 3uD/iurrl le,{e,nrrrpe eua-rer1 uelpnsleurp 3ue,{uvliq rnpirl uuzppusp upzprrnpdlr)teluetuel uJnrun qrs"u lul qBmzpqll^J nqv sllp€qurSunpuv) zpguH-tpuP)lptP)lp ruodas 3uE^pPues ryr{rrys (28 .l) rrr.,,r{-rr q./r^SrllpJpD ur8urp rd\eqrql-qle q.lo uep (€ZllI) rbuqug-IPq;1our4e.tr:rr\tnCJrl"l pnp ,urneur.rPurur runn"el ruBlpqsqsp, ruesreqtpp iqelej-lp,qrpnsrs €Ltlpu.)dBuE,{ u?zp?lueJpcl,,e}Dilaq er 'tr i?urll, nuql slrpprJ uo{tps?pleq tuI nDlE^{Insptu llnJaqas ulef tpdwrDdas ndueq usr,SuspucurDlp 8up^ 'eureuad 3ue,{qnqnqs vezpe ulglep uelle.up^srp p,{ueq nlt ql,{lslpl :"ls)tDq sd€S

waktu shalat, tetapi hanya bacaan yang disyari'atkan untuk membangunkanorang yaltg sedangtidur. Ini seperllbacaantasbih terakhir yang lazrm diucapkanoleh oraig-orang zaman akhlr ini sebagal penggantr adzanpenamaShubuh panilurg inikarena Sa]r bcrkata:Saya mengumikan lebarmasaiah I'erlama cltngansrnnai rni sudah Pra[tek yang bencntangarr paramuadzirr negaradi urelyebardiprakekkanmavrrlitas oegara Islam, dan paril penullsyangbcrsedia hal : Sedikrtnya menjcl.lskan rnl cukrrp Mayoritaspenulis telrrlsul Salfid Sabiq mcrasa global dan tidak mcnJclaskan, menJclaskannya secara olrh hadits1*.rri,lr, bnh\\,a/,r/\nrl, sebaBaimana ditegaskan ltu ada dalam adzanpcrtarnrshalalFalar lni bcrttrla yanglalu dafr Ihnu Ruslandan nsh kelerangan dengan kcpacla Shan'aniScmoga Allah membcrikan kehaikan kcduanya.

Kcdua

yangtelahlalu,Jclitslah l)ari kcterangan bahwamcngucapkan yang bertcntangan nrt!r/it pada adz.tnkcdua Shuhuh atlalah lrrl'rr,/r dcnSan rarr.r, danpcncntangsazaal senrakin ini berlambah dcngan penama sama sekali. kccngganan mcreka mcnSumandanSkan adTan le{apimereka bacaan /.t\wil'padaadzin kedua Ilelalir Dx'lcslnrikan reParnya tirn)arr Allth Sw l bcrikutini baSi mrrcka

{',r,;;,F

'*i--

-n , (I\L

j)l

.^ , (I1l

-'J-r.-:-:l

'Aputuh kttnn rhn no.\q,nrikun,l,'nun yurryhl)th n\nhlt 5,\t t1t l'Jngttbihh,ul trr "(Q S Al tJaqarah6l)

(\.r:;lJrN
'',likum.rckdtrk\t!&th r "(Q S Al Baqarah:103) (hidah): Sctelah dar menyebutkan hatlrts Abu Mahdzurnh lhnu 'Urnaryangtelablalu yangmenegaskan I,r\rril,pnda,r.l7an bacairn pertama, ath'Thahawr menSatakan "InipendapatAbu Hanrfbh,Abu YusufdanMuhammad Scmoga ' Allah merahmatimerekasemua Ad-, 176 Bob,

LLI

'dPY 't"s

'ptro nqv '\'H..'IeJolp uele lepp qlaeb, otp !.tseN-uis uezpe et tat e.o(J, :epqP.stq ,qeN e,Iarlnffitmsas seov ueo,, f L-r-r (rt Jc rt

."'r!r q'",^ i,-.-",^ i,i1,r,,..,-

,y; it^: -',

I ,-.

i rfr.-r

.r(;.,^----r.t- (,-,..<.. . , .. if",:
( , .- : ,,: . 1 , . 4
i .,.

,, .--l - - , . , . ' " J-- _ b \ . ' ^ :r -.t .

rl!r,^

:PrPIrrqJrlPrnhl (ug7 114ru77',1r'q1'1 plirs rpqillrr,\'n'Lun,nuq[\trpllqrrrp r[]N tp,{p,,'\u rl):iuniiiiulsrf n spll' utDq ltlt)Il lst, wplt p epurur tr,{r^\rU ( lu)ri slrpPq ntpnsuplrir^\l rid rulurr r:tpur rlrqrrrrl r]nsnI LIrLU)r.rry.tr] riJoI(Jl(r1,)tt, jr]srurLU nrrl.xl npll qrq)l3uei pru.) urLLr!r rqnplirrtu qniiiiuns :etelrrq s,{eS lrll,.n t! ..'urunl ru! rup,{ uup rllpu lur SurrAeupru !p (otlp^a) Epe p.{upq runtll,r l ers}ue p,{\qpq ruln nu(Uu?zpu u€p (.rprun, nuql Iulpi) p,{uuczpE uDllsie^[urur r.esBN-u!ucp r,npq?qJ.-q]t] :?lDFJqJrlp.nW l-,4Asqvllv r8tq Iur trrlIrrr upldnprqSueLu brlnplqrl(uadurru qulrl lJuv^3utsJo ' tvurlas u{eur upllv$Bullrpqqrl 3up,{r/orl,rr!p8nlIUI Gld o,rttlltJ urirlrp plunrqlutuaru qrlat e{us uepBunlnpurd slrppqstrppq Ir^upq rlr[Luau'unlsnl'urqlngqrlourl]s,{p.,\\lnp Jrp,ntuqrlouplrpdrupslp :tuEi rEurll.nuql slrpuqLuPIrip uellnqaslp I!rJd:s PpeqiaqBuP,{ SuPIo pnpa{ u?p etu?uaduezppruadas LlrlouPlSuppupuIn{rp uu{laUcrdrp s?lv r8pl qepnur qrqrl uE)iqeq ?ue[, qtuuns uunlp e,{ur]pe IP uedaP 'rl€plrpnI rlP)l tlrutoqq uplselaltpqPlatpuer]JrpUeqas enp,.unouuoutla |nloqsqs'o,, uee)eq ueqrqL!u ueSuap?urpuad u?zp? uplpprqlualu Iul 3u?i qrrrriuprnlr P)lriu€r{rD{pllp r{ppnru lp8ues :elputqa,{e$ !.'uu0:trrext{ pefral lsp+ etturqrs pnpo{ B?p eEeurd uezpe urlue treupoqued ue{uDltuou.ur elrl nUp^,r learp lutrlf,qrs EiuuE{plr33isr@ sslte,ljeisld,, itcleJ vezpe leurtErrB el€)l]rq J![e,rj,r'l

dar at-Turmrfui (ia mcnasb,hktn): " Mcrelq bcrtanya: Apa yang kami ucapkan ya Ras[ldlah?" Bcliau mcnjawab: lMohonlah kepadaAllah a.npnnan dan keseharandi dunia dan akhirat-" Saya berkata: Menurut at-Tumudzi hadrts ini shahih.tetapl drd'l yang tenngkari, sebabdalam sanadnyaada Fenambahannya 'fahya bin al-Yamandan Zaid al-Arnmr, kc'duanya /lrr'f Saya mencmukan dalamhadirsini empatjalurpcri$.ly.lla y,tngielabsa-va iebutkandalam,4rr-7!?nr dl-ML\tdt hab.landal]..' lnn dl Gh,tli(2441. | periwayatan dr manakalimattanbahaninitidak adakccualidalamjalur yanlidrd '/; makatidak bisad ipraktekkan. nganlahseseo Ja ranglcrt ipu oich kclerangan Syaukaoi asy dalammasalah sebab inl, beliaulidak (lan membenkaukepadanlasalahini haknyasepcrlipengrccknn penelitian. Mu'alifberkata:

,Jr)r _r_i' is

dJ! ,l*

,

-*tt

::Ju i^L ii *,
lrA --!Ul :J ;'l

,

, l L ' 1 ,llil (( ...u-?

"Dari Ummd Salandh, ia bcrkata: Ras hrll;th mcngajari sa-va kctika :rdzan Mtglrrib (do'a): " Yr A ah, in;malam Mntdah dataflg... dst."" h S a y ab e r k a t a :M u ' a l i i t r d a k n l c r J c l a s k . | l t n t u s i d r l s r r . sl 't p,rdahal ir1r didugr benar, tidakdrorikl.tn Hidrts ./1,,r llch.iu sehiogg.r tlal inilid.rk b.tik At I!rnrudzr dan lain l.rrn hdak mcnlakJrnjnya (bck.ts rnrald bud.tk) Ielah mcriwayatkannya mclalui;alur Abu Ka(sir "l dari Aljfurnrudziherkale: Iadits Ummu Salamah UnrmuSalamah. " Kiucna rlu (asin8) jrdr,, dan Abu Katsirsayalidak mengcnalnya an-Nawawiberkata:'Abu Daud dan at-Turmudzimeriwayatkannyl Di dalamnyaada perawiyangtidak dikerali." ke Hadits seperliinr tidak boleh diinformasikan masyarakat, kecualidisertaipenJelasan statusdha'ifirya. Mu'alifberkata: Disunnahkan bagi orant yang mcndengar iqamah meniruhan ucapan orang yang iqamah kecuali ketika mengucapkan: r'Qad qamatish shalah," maka ia dianjurkan mengucaptan: "Aqamaha Allah wa adarnaha." Dari sebagian 1'18 8ab Adar

,r' pl?)ueqqsJreqnlnqv IsuaqSurpd r 8up,{pI?J €lEt ruI :rurpJru Plel leur8uaurelrlJaq L/r\e,4\eN'uY. :nPrlaq uEelE urao qelo uPllunlrp rur uPur{Sunura) ntr e,{un{nq SueJnueleleiuad undtlsaur Jrle.nrur.IEp dert.rs eped.Iutplpraw luprl vserlupuas rur lpua8ue(u utp.Su.rsrp 8up^uenn1a1a1 ur1gun4 raqaluEqalourd {epu n p s l r p c q - s l r p P q P I P p l r q g l e s e u M E I l n q J s r{ e p n s 3 n t ' t l e l a s ur l.Lups u!,IrP\Ppr)q PpPl uvq)louJd:ctelrrq ?res rrr!r\ IPPrI .r"" ugus,l qsrp ,I s,(uepep uep rrqrl 'f,Iedrrl uprlqJlourN -t,,, :urzpenu! rgpq up{qruunsrp SuuI leq1eq fturtu,ru etcryrq JrI?,nI/{ '!P^PlPlpl lnlun leqJsEu pips ntuJt 'upllrqrrlrp nFrd !,{urspuEaS rdvr.rq)qur\pur^tr.n snruq utp qrq.l r,{rsrppd pln,cludu{snupruuvp nlpl3ur,{unqelqnlndas lnqilsr)lqirlqr,{usrlntrplplJsPururd znl sP}ru?Ir}ulul){radwr,{uaru rlEpn\ plps urp qrrlIIlr upqrlpsil upqvlEsJl uu3uap qnuJd rur rur . u n"hrl. r, qplrl p,rqEqurlrsdups p,{ps uelsduresalpped (tVZ\ r,^Iit-t uJtttp uep (t pDj n.tv /t,Dq1 ]'JJplup pruvs urr|rp rpv 3uc,{tp)pr )urpr uclspla[u)LU tlrlr] pinl' rurstrppq p,(p( pups qrllnlnran upnJnqppurd nrplpp slrp?q ntrnsdppurl.rJl ;)I p^uruprprEIrutp.uaSualu urlsplalueur qEpnsrurp) pnpd pnB(JnqV pqs11, .tuiDllo IDLlo s]]nurd nqV p,{uruyrp qrlo ndptal e3nl SuuA 14 qalondrljel qEJupBupi q lnqsvliuppues,, upplp,{urrd uep ,.(\ul;ul) urplurr,llrpf r(tvlpbsV r^\v^1riN qJlu p ue l 1 u P ) i l r . P q p rF l q P t u Jn ! s l t n P q l q ) \ q r l u ql v P r t r \ P l Pp J | . e r L ul r Lrtllnq.srp 3up,{) slrpuq url.rcsrpreq urx?auq uelsnsnqlSui}n ., uo4doln ot Juoi parlrstloluo4ltuno4out'utzponw uDyogurpwut ndD uDttD:t 04trx,, ,, ,c, ---:J -. . . ), ,e1 <c o{ { , .T-1 .r.f

rrPpLunulnueqraSuad uDlleseFlaq rrurtn)irraq'I^li/s rqENppqes 'qpuJDbr as po',, 8ue,{3uuo uDidernlp3ue,{edplt-led ,,tlolttlsq\11ouDb r{Elpr uelinluerD Aue,4n,Ilsnl :slglrtq eIsS :uBldprnSuaru gurur ..'eqefiepe e,a qeuYrqeurebh, :IIclde lqPN er €)lllrx 'qsur€bl rJIP.w,,'qe!eEs qsltewzb pej,, :uerdetn'u.st nerJerDnlutu rtrtrlq JsIIg €ra{sq (u?lllsIa.$!rJp) rq€u pqeqsqs

Setelah hadits Bukhari-Muslim dari Abu Juhaifah l,ang mu'alif dalam al'Majma (Ill/ 104)an-Nawa$i berkata: Cisampaikan "Kemudran savamemperhat,kanmulutnva ke sanadan ke sana,ke kanandan ke kui " "Setelahsamparpada I)aiarn rlwayaaAbu Daud (disebutkan): '' ilaltya'ulush Hayy!)'dlulRt[oh' t^mefibelokkan lehernyakc Shalah, kanalrdan [ckiri.telapitidakmemutarnva'Sanadnyd J'rdrfi (ll Kemudian Na,vewibt'rkata | / I06 I{}7): YanU an srrrl, r.rlrha

mcncnSokkan kanandan ke kiri kclika nlcmbaca ke !:luar,1r'dld, ( t ltryvtt uhrh Shult h clanhuyw ulul I.Ll,th\ dan lidak berpularsr fer I r yangdisebulkan mushannil"' oleh

Kemrr<lian bcliau bcliaubcrkala Rrk:rnrck;rn kanribcrkiltd: Ylnll mcnoleh dimaksud ialahmcnggcrakkan kepxladan lchcrnya t,rnpa rnengalihkan dadanyadari arah kiblat, srrla tidak memindahkiln kirkinya dari tempalsemula lnilah maksudpcrnyataan mushannr! yangdijadikan dan tidak memutar lnilah yanS.\rrriir dan masr&ar ,ra, olchSyafi'idan dintantapkan nrayorllas oleh ulama. lnidipandang dariscgiliqrlr

Adapuntlipandang pernyataan sanadnya dari segrh,rdils, dan r/rtrlrlrScdangkan rlalamriwal,atAbu [)aud adalah dr lidak \ldrlr. seh;rb dalant sanad itu ada Qais brn ar Rabi , dta dhd a/<lan cii m e n y r r d i r i d . r l . r mp r r n y a t a i l n n y a ' D a n i a t r d a k m e m u l a r , ' sch,tgain).rlf rcl;rl) siya jelaskan ltlam Shuhih 1)urri(531)dan Ahu sallrmeyulrnr h.rhwa'berputar dlrr wryal mityor'r(us Ilpryilng ilu me drnr,rlsud orulilr siniadalah dr nrcnolch kanan ditnke kiri relcrlr ke jclasLnn sana y;rng srrdah say,r di dilntidakpcrlusaya ulanlllaSl

YangperlLt ttringalkan ialabbahwa lagi dalamrrwayal []ulh,tn al lrdakadakatakatil ke kanan danke kirr. ltu hanya adap^dariw.ryd( MusLm,sefcrlilrlnhsnya sampaikiln rrlrr;haditsnyadalam/ntr a/ Penishatan hadrtskepadaBukhari dan Muslrm olch Ch,rlit \233) mu'illll(mcDgilulrn Nawawi) i kekurang haliar y.tn8 hali adalah lrlas Lilratlah ;ikaAnda mau l'athul Brri (ll; ll4-l15) Mu'alifberkata:
:r\),i'.J' , r L ! 1 ) l a - + A JJ U 4rl s.;l _t
,Ii-tl

.".i , " :l

( r, r ,,

rr i*\41 ;-U -U
180 Ddb Ad"h

lqt

uEPyeos

pu?ur rp 'qgrv, uou e.Ie3au-?l33Ju Pt!?lfllal 'geueH qeqzp"u IP Ip lnup8u.d Ip{upq qalo ueln:lPlIp sPre lallerd :"lslrtq s.{rs rurP)i3ue,{ ., qeJlueHnqv lgdepuadlsl SuPBed '|nlnqs rol,, PtPIrrq pPu{v ulcrul ..Iqlellaq uleur |tuoaoh t)no PI PItl){ uep (sIrPqlaq)/rtr's rrull{p)nSueur lnluequ.ur tr?p I/sr'/rr,(ni,H uP{dE)n3uaL! PlPdElusnrPqts t/r/try.s urpi)q qp.eruPr ( u r r p P n u rr l r t e ) r P l P l l r q P r ' u J l q a l q l I l P p ( U P I l P A E ^ \ l r 1 J , , I(l (f Itulq) ppuqv uPurl u^rPl Itstl'1o uvlPp uPIlnq)s
tP lul qclq tuPlPPuP)lIPduIPs p,{uuErSuq.s LrpprUI lrvler}r)Iquleul 3u",( srlpPq sllpPq{P,{uPg urlr luq rql.ll)q vre3.sLupun'snlnlqppns/ryrreqllaul PIIt)I Pfil(nq.s'/^ VS klrN rr')nIeIp 3upi rurd.s (ursupq)/rryr uPIsnInlJur ur,'puPIludel)Lu yrlJr.)u rlnrn,{uiut rul,tul 'lllplJq qP,Ptul,l qPl)lJs ruvlur tur14l PrPlulrrsrrl)l()l lpv rltpll tll'lnqt|J) /rrl!/9,)rr urSu:)Plur qPlPsvLU (Z9 t . l ) ruulnp,{s {sr q}l)pqr I (Ztg Otg)tn\t uqt/ Ill4tittc L/,/.r, Ip tul (ullsn!\ lPirr^\u uvp uPlctu usp lr^ulrPqrqeq$l LLrrlPp rt|)jrdas {p qvlal rur slIpIrH (tl,uu Ltop))rnl)4 qt'l)t n|toqtl)ul Duorl ut pqrs ullrttl ttoluDttt t |nu tl\ttls ut,4ttrytIl qol.\ t'4tt,, " t(t r.--:\ trz\o 6l\ ,t- .<f c , F. q.-'r

: iAVS rq!N upqus uelltseprrq '(prtstru rI) ninuaur tupnrr )r?t|laur el)rrul Lunleq)s IJIplrq {Eptl uIPllp rp vpulral ulnlrq tustur ellfundEpv qp.purxl PIuu 'pr fsulLr (tt) pmv nqV qtq|r.ts urptpp lrrqtplrp rursrrpPH PIuur"l Hut,{ uPp rurlsnl{ ]dI\., n'{untda4 qDdlu.tu2ur ary^q^ \ulsou'luls?u [o\s qodurtuut tolfiu Suoto'8uolt nLys t4DN '4o nrs\[ uorynu)4 4n] n un4utPlPtPpt nlt loloqsDtrulln8'unsls,

,..,1r+*. .{. i . ,,C l 4.[ ' . , fe ,;''- .' 'z ]I '
,, ,. !.?.-( o o.-:..!.\.

*
I.Ja

.n,,o " {rr o #

( 'ro

I
,

rro ?# r'---l -.rrnf , ,, ,. <rc i i,,,.

qenernH :Iu"q"dry (I$ qe.{{eqrP) Ip upluaSuad ueSuao pI[sP(u ?PElaquIPIIII nqv slrppqqplnlr uadas e,{ue,{to^ts :srs+tqeIes DIrraI ueg ulap rso{$sads (|e1rrTelalu 'qepqs qtqEweb peo ozudEri?a2rv Eqeuu t1fP2I ttlPr.lt iaqJ" telJaq e,sqeq 'seav ueF uetpe,{ealt @ ,zPviW-F

iaan terhad,ap di sanaadapenyia-ny sumah Nabi SAW: sepertitelah , atauyangmendekati seperti di singgung itu, beberapa imam shalat diri menyukupkan denganhanyamengatakan: Lurus, Lurusl Ini peringatan peringatan beryuna orangorangyangtreriman dan itu bagi Mu'alif bcrkata:

i1u'iigg';t ; J<;u+i
.,"..' i''", )er"- t-S)t4 1, Sl" C:!"

',,'ji e,/ JL4JTJ
-r'r z ]ijl \l

{ JlrlJrr, r--r ",.,.,Ir,l--l

"Dai Mu'adz al-Juhani dari Nabi SAW., h'liau brsabla: " Pcm bangka ngdn, bcnar- ben ar pe mbang kanla n, * ali, ra "k dan kcmunafikan! ldalr orang yaagmcndcn&u pcnnnggil AIah nedanggil da rengajak k.pada krbtTtnttrnga , t.:lapi dia ttulakmcmenuhin-la." l{.R. Ahmad dan ath- I habrani. Sayabcrkata: K^rena mu'aliltidakmrnlclask.rn slalusnya, h,ldr(\ padahallidak pularil\.r, Iiadilsrnr rnididuSa rirdrr,4 \,diilr danrrdak darijalurIbnuLahi ahdari Zabanbin Iraul Kcdudnyir,t,ril l{,rfv.r mcnganggap caca(pcrawi kcdua olch al Ilaitsarni adillrh su;rlu kesalahan. Mu'alif bcrlata:

( Lnl \ 1

ir;i,u-:, ;

'llbntt 'Umar berkaaa: "'Iidak a.Ia ndzdn atau iqznrdh hitgi . Al-Baihaqi dengansanad,.tang shahihSayaberkata:lni salahbesarMu'ilif hanyameniru pcD(lrprl dalamNdilulAutho(ll/21 .\,danasv Syaukani asy-Sayukani nlcnir u (l/211\ Atsar ini rrwayat Hafidz Ibnu llajar dalam dLTblkh^h al 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'U rnar Abdullahbin (lm.rl Abdullahbin ini al-'UmarialMukabar la,/rd ^ebagainrana sayajelaskan ddlanl adhDtu'lfuh (ll./270) Sayameriwayatk.tnnya n,elalutMuth,t,ir,tl AbtlurRazaqdari sisi rni, maka lampakny,t merekamengira bahq'a itu ,{bdullahini ialahAbdullahbin 'Umar yangterpercaya Padahrl dia. Dan secara lahir atsarrni benentanSan denganriu,avat bukan
i82 tub Ada^

f,8l

,*PY Sos

gt!{raq pl ur€qsnH llulq q?rl?lnH IJEp lP^?^\lr IsI?s g^und n1e1 ulel8uelonete ue8uepEulzurle8eq ee rde:...L Lqt?o4s'uiupeuss pnslpunp 3s€,{qPqlrPduPurlSunurelepee4ey'1 ru SuproqzlEpe .. rnqplr{lp lilpll el,, :quboJlo ureEp eN egzpgeHl" ulq ,, uulle^p^{u u l1trrt^l-lt PzqV ulq SIIJPH-IP qellnpqv {eue p,(utlu{Buep usllPlP,\\uatu unlsnhlllulq qeqlIDX,, qrqlrvU rr?pupp 'rw eleptnuja1 uvltnqa.{uau grzprl4;_ro qeqtteSSuelual e,{utpeqlrd 'ruPtPurqrl PpPd t telapulurqtqr; tut rl) ' \p\ tpfrl rurqpqttpdqrq.r\ snlptsSupluit uelu)tuo8u.tu l.ep\(ZZ/\) qslq4tqLlo IpH p,{uppups tnqsnNtuelepr.Ielnz zV zpllptl I€ undPpv (lt/fi) qn'{ntt LUpipp :elP)IIaq t^\r,\\Ir uPnllSag t/,,/rvsP^up€uES,, rl;l(r rn\tlp upp €tr?lI.)q N uPp (lfl/lll) IbPqrvg-lP r,!\f,r\r Lrp(66t, Ll) ,tnutt,tttt, Ltlrled N pP'(lf l.lll)bPZPUrrTqv rlrlouir:llu.{v,l\Inc (l'()t' l)ruqnrbvlP(l qDSiutr qoftD, tp DP l!
tuit)unlDu qtr^\ty, lttlt,I n\oqs nltotl t)ttunh tunol tutouttnuau t).1.,!)ru ql]iueuPH IP qtq]ltd sllpeq IlPp urtl r/r,,(v/. r,rqrq (Lrpllr,rit^\uIp) rnlrlrlxr p8nl up{lsnSurul iiullus lul uelP.{l'^lu.d lnlPl Enp.) (/{J/ll) q y q r p \ Sr q V n u q l q ) l , r u p ) j l r ^ v $ r r r d q v ^ \ r V . r r P p . P q l V ( l P ^ u 1 1 t r ) lrpF pl r A rqV nuql qrl, . t 'dt p t ur u|qPqurP 1.. t'ttttt'a unnl Iut|ut:tulu rdupt (oPrlulP.{uattl)(fZZ,/l) qPqIP,{Srqv nuql uep (9ZIlTII) P s h r ' r u XI n N V r u r I n F l t i P ( l u n P l n s l q v n u q l n l t P A l l v l P p P { u u P P p 't uvfr (ht)z t0( lt4t,;1r|t1^nw rutPtvpnlIPx tuI\iPH IP InlEIInlPt)u, (tr I lll uPt Rot l) r/t"Y/r t/arinscrr txPIP(l :PlPtPtq e{Es lbeqlug-lY' l' H.,'Puetear qpflu)t-qp4o)r rp rrrpDq PtJJs PrruPA rDt Prl truPuttauJur 'qeIsrv, ueo" uep qeueb! 'aezpe Euleren'htear e! e^qeq '

C-qti? D { rrr" rfif

}

:ep)|I qJlF.nI I sEleIp IuE)ln€,(S'IsE ltdepuad qepeql 'pe(uqv uIPtuI qalo qEfnq ueTpeftp 'u?{tnqas qelal luodas ",{3s rur Jpstv .!q'ltV ?FPdrl lollzprJq 3uelPlJuru?{P nIe qPIPdV. :sl",llaq uzp qer?ur nsllag ,,Zu"zpPuqePn,{ua(u (e3n0 €lluP,a.ums{ qq€dv, :elusl-lprPrrln, nuql :sre)llaqsI'ueslx wqqew /lJJEp' (Pt'{/coq qrEJsP qPqE{S IqV nuql Teq Suer p€oEsue3uap(l7Z /Dlot u"fr{"lo

"Umnu Salamah penah mengimdmi homidalamshalatAshaqia berdli di antarakoni " Hadits jni diriwayatkanAbdur Razaq6uga), Ibnu Abi (1288) danal,Baihaqi Syaibah dan piua perawinya terpercaya, kecuali Huiairah(sava trdakmen6;t'nalnya). Meskipr.rn demikian,ao-Nawa\\'i menshahihkannyaiuga al,Hafidzddakberkomenrat dan rerapr dwayat int dikuatkan riwayarIbnu Abi Syaibah oleh melaluiialurQatadah dari Ummu al-llasan, "sesungguhn))a io melihdtLlmmu&jhlmdh, istlrl NdbiSlW, tnengirutnikaum$'anita, h&liti:rttuskt/ dengmnen,ka, h Saya berkata: Berita ini sanadnya shahih,paa perawinva lcrprrcaya dan diketahui perau'iperawi dari llukhari-Muslim scl.rin (yaknial-ISishri). bemamaKhairahrxtrala lJmmu al-Hasan Dia LImmu Salamahl)ari Llmmual l{asaninibanyatpcrawiperawi lerpcrLava (hadit\) Dalamar TlrrLl, diisyaratkan meriwayatkan bahwaUmmu al lhran salah salupcra*iMuslim,d.rnIhnuHibban mcnycbulkaony;l (lV.'2l a)) dal.rm,1^r\rtr',rr Kesimpulannya: Bahwaatsar ats:urniIayak dili*sanakan, alalagr lclah didLrkung olch rnaknit umLrm darisabda Nabi: "stsunyluhnru tuum wdnltd \ttu|uu:tulan kunlungk,un /rLrftr, iht "schagairnan.rlah rt kirmrnukil dari p( rkir(.rl1n Syaukini dilam d{ .s'dll .rrr./r, asv d/ lnSnrlah, hal ini pentingt Mu'alifbcrkala: el-) ,t--:,. .-iI '. uril J )rtu -:Li u,.''- -L- .L, \.-- . ,"L. .; f_rr'l .j,.; D

,u . *;.

t'"Le -u r_r--_-:*.
(( 4t L"-j: .-4

";rl-Atsran d;n Sa'id bin Man.shur meri wayatkaa .lari Aflnli, set"unglguhn.va masuk masjid, nrercka telah fielaksaflaka.t ia shalat di .lalanrn-va. Kemodian ia menvamh seorang lclaki mcngunrandangkan adzan untuk mere*a, iqamah dan beliaa ncngin, ani shala4iama' ah-', Saya berkdta:Bukhiui memu'allaqk,ln atsdr dandtm.rushulLan ini olfh al-Baihaqj rlcngansanady^nB \hnhih Sebagian dari merclia lerkadang rrtr/rdl(mcnjadikan sebagar dalil)r{engan hadits dalam ini jama'ahberulang memhrtlchkan shalat kalidirlamsatumasjid,padah;tl ralidakbjsadiladikan hujlahkeeuali karena duaalasan
184 Blb, Ad-.

s8r
'qp,euptlpl?qs a)l3u?lep eTt'tpl"tls u€letrdutalpr er Inlun usl prlsprrt rqp,pu"l tqeqs nFl rp,{undule(uEueroasas ?Iq€dV,, tnlun prCspru :Plrrlrrq n!rlJq (9fl. ll ,/r,r/l /r,ur?Ird SuPro rlPiuPqruI lPqutp rur u?qPlPseurad UPI(r?JPIrp pr(ulJutu.dtp8ur8u.ru'8up{upd 8rrp,( nErl;qJptuatuolupsplSrludtlnl p^psnlrrd r,rlp^S^seurpul r.nrp uvilutr.)rl qpll2r uplntual p,{ps3up,{ pJpd rru.ilu.ru ruprur upspqpqLued 8up,{ qelrspur r(lr lrpq Surled 'ur8urluru.q }Pdrp)nqast)) {pprtuppnv{ttuorrluio'lrp rr\rf Pnpal uullllu.p uPiiui(l q Vrtu lttpt) elDtslJur{ prlirrlulp t)jlru 1I tl,,r\rrr rlp,r,Lup(j)q riiuplnfiu;)tu uerul url) LrrTprrntu riund IPpII ur:rJrIiJuntu)) iinrl prlirrurp ntr ]'r \r'uV urlurprf iluri qp.pLUr(

,. rlir.r r.xlrJtu,{ur,\\l).r(l f.n\lul]Ptn^rtlr'trflz,l7,Y/rrLIIrrlfl)r',\rrul'itlu,\u,\\rr.nrlruIrtlrq.L(ll , l r ' \ I . J q 9 t 1 t ) r b r | LrIg I V ( I \ l ) r , v ) , / I t r l : P r P l r ) r lt , / ( e . i ( ,, lurfPuvs urijuap rlvn.).)l tlulPg nqV trl)P uurlluirr^\rrIP lupr.l.,,:Irlt .rq 'qt,PLUeli)q ruuiqPql qlv PAUriJrrnlJl PruusirqurPturrulJvqJs l r l u q s u u p q u u r n rJ l r l r q u J l t l l r q P I v l ^ l l | l i q s u v l n l U l ) t u qrilrt IlrlJu uullPdvpuaurn?rlrq uetpnturl'lPlPqs uPlnlulrlu qereurp SuPtrp.lAVsrlullnlnsPd r,\\qrq'Pluqr^! Inlun qpurput\l ui:p qcrlsg nqv urq ueuqtd rnpqv IrPp (P^!'strup uProuourd qalo uPIrsr{tsrp uuSuep 6lLr) tllosnyJr urelPf ruerqPq-L-lu tu,{B,'|\u rv?r'd r"1\qPq uItnLuruJur rr)j|lq vir'sul'rfnuD) \ntPtsr)g IP\lr'! rLn pIfsPuJ nqprvl vLuuln qrqrl qPIDpt rulnllPrulp qul)l DuIrtuIPSPqrs D nuql nlual PuarPr{'qv|unr qu,fturllrq uclv IPpo pn,sPW rp lYlriqs 'lPltntu PJDrsuP)lqsloqtp PluIupuEJS lrlstur rPPnp)I qP,PtuPhrq PIJTauI tvl€qs BuPInd nultq uPlpnlu.) [upLur:lu'luusp quuilrl.I r,{uPnpalPtuPslaq uvlnwlau uPpl?uin qrJolnquPsrp elrrattl Pr{?tll'prlselrlal Irlvr{s uPp r3rrdpn,spli{nuql Pue$q pE,\\sV uPpqeureblve^\qPq'unqPrql [P ,,sz/ 8up^ peurs uFSu (o8t6Vlqox-1o uo{ nw-p ureFp luerq"q-l'rDP ep bezlU lnpqv uup l60l,t I) iDuuoqstlt^,JtuPlepuPltP,{e^{uaur 1, "er pn.s?t^i 'lnqasral slrpEr.l I^le.Iadsr"d eped urq qelnpqv :nlre^ rJEp qrbBJqrqal Sued leqeqEqs qalo 8u"luatlP qEIaI : lnDn utq

mpa.l

9rpeH : et$vvad

mata itu lebih sayasukai Jika ia tidak mendatanqinya, terapiia shalar sendirian dimas.jidnya, makaitu baik Jika sebuah masjid merrrpunyai unam rawatib, lalu satu atau beberapa Orangyang tertrnggalshalat merekashalatsendfi sendirr.Saya 0ama'ah),kemudian(hendaklah) tidak menyukai meleka shalat berjama'ah,meskipunjrka mereka melakukannya, tentub€rjama'ahitu sudahmencukupimereka.Saya idak menyukaicaraseperti yangmerekalakukan.karcnaulamasalaf sebelum kita tidak melakukannya. Bahkan,sebagian mencelanya dan sayaberalasanatasketidaksukaanitu karena memecahbeiah kata {taliiqatulkolitah). Sayajuga tidak senangadaorang yangengganshalat di belakang imam jama'ah (rawatib), lalu bcrsamayang lain menanSguhkan pergi ke masjid di waktu pelaksanaan shaiat l)an ja_paah setelah shalatselesai, merekamasukdan rnengadakan shalat (lagi).Dengancarasepeiliini muncrl perselisih dAn an ,;'ii.tdtulkuhmdh (memecah belahkata).Padakcduanva kcntakruhan ada Semua ini sayatidak suka terjadi clalam mas.yid yang mcnrpunyai imanl dan muadzrn(tetap) Adapun masjidyangdibangun pm8gu prnggirl:rJan di ataudi kawasan yangtidak di adzanioleh muadzinlctapdan ll(lak punya imam rawatib, sehinggaoraig orang scdanglewat atiu beristirahal dapatmelakukan shalat dimasjidlcrsebur, rnakahal itu tidak saya benci, karena titiak nrengandung pct\Bcttt^r t.rjriqdu! kalim h d,\n trdak bcranr ada ordng orang yang tidnk suka dirnamr olchscseorang mercka lalu mcntadtkan imamv.rn,t lain 'Sava Asy Syafi'iberkara rrdakmeng,rtnkan, sc\rorangridak jika bolchshalat sendirian i:rmanrpu shalar berjanra karcna ah, N;rbi SAW lcbrh mengulamakan shalal di t ril iama'ah rpida sh;ll.rscndll n Tidak dikatakanr Shalat lrdakmcneukupi itu r)r.rng v.urgmeLrkukanDv.r sendirian Kami hapal benar Ada bebcrapaorrng y.ln8 teflinSgnl shalat (Jama'ah), lalu Dereka melakukaoshalal scndiri srndirr jama'.th disaksikan Nabi, padahrln1crcka oleh mampuIJlendrrikan jamaah,lalumerela Dan adasegolongan yang inggal orang tc shalat datang masjiddan masing-masing merckashalat ke dari scndin scndn I Merekatidak menyukai(melakukanjama'ah) agarridaklerkes.rn adir ' pelaksanaan shalatlama'ah dalamsatumasjid dua kali Apa y;rngdimu'alaqkanolch asy,Syafi dari shahabat mdulhut rtu dari al"Hasanal-Bashri,ia berkata. "Parushahabut Nah lluhtnunuLi pcrnah mauh hesebuuh SAI4I masiid ianshalat(j.tttu uh)tctahu\at,,r ku mereha shalat sendii-serdn H.R AbiSyaibah (lL 223) \86 aat unt"ant n"tar

/81'nn,ntu1ooJrntl{

qDq rf

lu+d LII.V)quv *3sqaqIsrF qsuurN lnu'rruBJqBl'l urlrg

undLLnq8u.tu In)un uPIPuPJu.lau P,(cS l3el sPnl qlqal SuPJ qPlales upr?In up\nlJJueIrI rur uPsPqtquad exuqnSSunses'nll qalo uPIde)r)IpqPIil nPrl.q:,InlunlJd :iur{ rde rqrsrla{u:tu lnlun sllpPq lIlPp llqurP8u)tu qaloq 'uetprq ltd qeJludurtl'tuts ue61 ,aAVS IqEN \rpr1 r:{fru uPlPqurPBPPPdIpPtl)l IPpII IttI lutdas rlilo lnlprp iJuP,{ lrprrtu,rr\lIrI uep (Iruaqlp) uPlqnllt(rIlp 3ue,{ uPIepuIl uPp lIIlp.s qP.uruPI nlpns trlrprs nlr qs.eulPluP:tlpalu.lttl '()pqtrlelral P)l:ritul) tlu,PurI?l r'Ipru lP33ulu)l uPlP IPpn v,{uIIJPqeSlt,{uPq tPI'ltrul qv.eurel nrlrt r:\rrJU PJrqPdP 'ql],vuPl LU Lrpp(prlisr nlnualu) IiI;lJrsrrq PlrI.)(r rrll]tu iJuuro lrlrqs Iv8;{urtrrtuplp ul)r)lu u\\tlrxl nrlrll Sulrr() l'iurppupJs qpq)s'ur|Ilt!,trn{sIp liur,{ PLuflr.)dqP,Pturll r rput$lPlJd ueqeJ.ulJd urlIIIlquIIuJlU lul UtulluJd InlUJfl : uqsrg urstH qrlo up{sel)ftP Iu)dJs'lnq)sril IqrrN tstt! tpPd ll'Ap,ru uplurlSun(U.Lu|],(uIsrpLroI LuqPPsdnl IIaq utulP,{ur)d 'A\VS IqlrN Irrp urrsl?sred PdIrrJqItPq urrdnpur lrlnurp lpprt uPlqlsrlaslidlP iJul'i tullruad uPrPqujrt)

?npr)

Prutu.d

:uPJuPpuPd ppiqirq qvq)s nlr 8ut^ ulHuap ( UPll;tolllul?l ) ulllslrlllp esrq p rul 3us.{ elej^l PLuEuad qP.ttuEf lElDqs uPIPSSUIlJI eu)lPl Ieprl 'plnd qrli,,'\ rppqs 8uB,{(Ilrr(urBuP)itliq Ip qlfP,^\ llrlPqslPuJtuaLUqtlvt'P lurs rp p)rl ueposrad und"pv qIllr,\\ l€lPqs Huc.{ utlutr iiuelepq tp quuuns lPlPqsutlllosrrd qlllPpPt{ufJut)ltlaq lp qPuunslPltqs uriJor qPI?Snlxil nPrlsq PurPsraqqr:,Pltttl lElPus lPstriasq€ltt 3uPtr Su?Jo:)s PpP P{uLuel€p Ip 8uP,{ uPlPoslaC ,{(\VS lqrN ur?p upnPqurq l,!r(llZ ulq) tul n)tnq urPI€P DpDd24 tlobllpolls.tiq or nltl'tut SuDto uD{svletp ul)lv,.lr^rraat^L}q lDplls tP44o7tt1,, ]lr1,r\rr* sltpeq utSuap uESuPluJuJq lapq uep utSutSuruoauts rrueq 8up.^qeltul sele lp lllLlts.ril lueis u€3uap pltsPul LrlelePSuelrr qe.?ulpf uplnpuad u1?)lqllJ{zuaw l]tueF usllro,{Pr{ :usJndErsr)I 'Tletr'{ tu"ull IrEP youo$D,,lhLi. JJuvp ue]JnqastP e,{q"slulas 3uE( u€O ..'cIl?.4\Plureun jeiundulatu SueI pI lsPlu tuzJep lp

tguEl!8uauqaloq)l"pIL, :erelDqtleJIu"Hngv q"."ureir€Fqs

penrbahasan masalahini dalam satu kitab lviudah-mudahansaya menpunyai kesempatan unt]lk merealisasikdnr.,l tr:6ya.4 h. a. |ln r,Mcnyaringkan bacaaDshalawal dan Mu'alif bcrkata: salam kepadaNabi .., rindakan mengada-adayang dimakruhkan (dibenci)." S a y a b e r k a t a : L o g i k a n y a , m e l i r i h k a n b a c a a nr e r s e b u l disunnahkan Mana dalilnya?Jika diiawab:SabdaNabi SAW ,Ila kamu mendengarkan nuadzin, maka ucapkantahs(Frti dN 1,on.g diu&pknntya, ketnudian Lncalah shalawat unnti,r..,,Masalah ini relah berlalupadaalineamengenai "dzikirketikaadzan' Makaiawabannva Ajaran/ perintai ini ditujukankepada orangorangvangmendeng;fken adzan. tidaktermasuk muadzinnya. Kalautidakdcmikianberartiakan terladimuadTin meniawab ucapandirin_va srndiri 'I idak ada ynng herlendapat sepcrtiilu dan pcnddpat dcmikianilu hildh dt dal^11.1 itgama (diranyakan): Jik:r dikalakan Apakah mu;idzin dila.a mc h^L.r ng shallw^lkepada Nahi SAW sccara lirih (samar)? Saya bcrkata: Seeara umum tidakdllarangYangdilarang r.rhh m r m b r a s a k a m c l a k u k . r n D ys c t i a pk a l i s . l c s a ia d z x n ,k , t r c n a n a dLkh.ru,atrkan orenamh.lh nambah bacaan adrandrngitnmcnyrrt;r kan bacaanlarn dan mcrrscj:rjarkan intla y.rngdinashkanolt.h NibiSnW yailu:ynn!t h.lrus drlakuknn olcltorangr'ang mtndcngar idr,rn dtng;lnvang lid;rLida nashnya da htliau rattu h.rc;r.r s h i L l . l \ \ ,r ) l1 hr n r r , r r i z r nn r I r r i k : r n L rth d ( l i r l . r l\ r n g h c l r i i1 c l ( Mllkarcnrngk.lnlilhrLl

lE8

gab: Mmhuanr ltujll

681

'otbts 'tu^<r!d,,K qw

(ledppuadntes qllps urlSupuauaul) r/rrrl c,(pdnnlupq'Jlrtu tpdvp Suci Ut[qnqv \]!ptu\-qppip) rrrpJ r.'P'p rsrs SuerDleu upp rsts nlpsuuf pqp.l lp.d!pua&aq (lpqj.^ ulnq) {"/rr, iiupi 3ul),) lplrsjaqtelnr nlr $utiladrp I lIPp lll'f ur)fduppasurplrsrs iilrp rr1.p Plq,rloqui.ru u urp rst\ ntusrrPp(srlrltrd) r/r,i4 tplrsrrqlprnpuplnq ntr pqpdlpdpl)ll)!i r,)q { iiup,{Supro3Lrp8.drp Surri Irl?plrlpp r,\\qpqlllr,nru urlrr-'dlufsrlr Hut{ Itlpplrlrp ulrlrl|qrrdru.)ur Hupi iiuu() drll.rsriluqqplspl)f nslPuPA\eq pHSurqis urT) ur*sulllrl ulrllrs*lr.rl Irprl undqrl(ururprp.) 't/1h1.,1 pAusnlt'Llrs tn\\n qrP)fl qPP)uI Lrr{rrsrpirq r .S aH I r l I r . n uq r l o s I r l P f N u n S l l u r s r p u r i q r l l L L r . )jL U I

r3rl.))

r l l r e u P l s l r l r t r n r ) t r u rF I J t l f q r l y r p . ) . l q r ( l ) l i i u f i lf 'ur(lIr.lrr30l qplur)nqtrlr,qrnrnlrp lpr r rlplpsrrlr lriill)Lr.)d ')ulrrls qrlrsr,Lupprid r\rtrqlU;LLr riilturqJs rnp.)) trlu, l{ /.r)/,rlliL,dnprq.rl rrfiJuip iiupu)slIllul ru dfrt)s )|prl rsr\upp:iupplrrdrp rahrt)l ursnjrqJ)t lpqrrpud't|l].r.r?,r\.)l uplnq rtrrl rlr{prq qrqeliiup^ nlpns lBdppu)d lciruvilurt\l {\trr!.).1 utlrnr.)rqrl snrrq ilur,{ upluosrrdIp,{utq r,{ulu}ltp r(I:u1ev.rq vie5 eIulQ l .r'g^(mdru9ur$ ur8urq Eiurusndrrrelur,qnqlrl ploStua dntnuJur tele{s 8up.{Supro ql|lurrtDq-rtpqrrq qrqrl Suu,{ ledepurdu dllsJu| 'rurtedcpurdunp qJloqrur[Eqrnlrrugrdrurur ru!,{ urrpsrrPul SlrPIqrtrurJur ilurro rfeg,, :ledupurdqpnqst|p Irlcp'lrlupuvlututnturur qslrlJs lurnPdnlou.tu urnlnq ruurtuaurulelrrq rrls.r

IVIVHS I}I{VAS-IVuVAS:gvg

antaradaiil-dalil dan hak-hakmemriihyangrerhio{iafdarinafiu dan tujuan-tujuan pribadidiantaranVa 2 (dua)kair.iah ada Pertama Kedua Yang melaranglebih didahulukan daripadayang membolehkan. : Buki ucapanlebihdidahulukandaripadaperbuaran yang kemungkinan mengandung kekhususan atauyarg lainnya di sampingpada sebagiandalil dalil yang disampaikan mu'alif perbuatan tidak jelas merupakan rujuan yang disengaja, sepertipirda haditsAnas dan atsarAbu Bakar

Sclarritu pcrbuatanjuga bersilatinsidentit yangtidakbisa digeneralisasikan Berbeda dcnganbuktr bukti verbal I(u aturanyangbcrsifat umum di manadi atasbukti bukti vcrballahpraktek,pr;rktek kaum m slimin dulu dan sckarang bcrjalan Kita tidak lahLr itu ada srorangdari merekayang berjalanatau duduk denganmenrbuka pahanya sepciliyangdilakukanorang rrrang kalil dcwasir 1nrdan oratlgoran!: Islam yang Irlc rru nlru nrctekJ menlakai panlalon yangnrcreka \r,,r./.11:tu sebut derrgan '/r&rrr' (celana pendrkdi ataslutrir,yalg biasa rlipal,rr paranclayan-pent.) Olehscbab janganl;rh dengitn itu, rtgu mcngut,rntakin diilll dilll jik.rtrndnp.rl I dipcgnnts gaulya,l, pahailu aural, bahwa pirtrls m;{kn rrr olchmayontas ulama, scpcrrr dimantapkan olch.tsvSraul.rnidalant NailuI / uthu (l | / 52 53) dan rr .lr/ r/./arar' ( I / I riO I o I ) Ya,mungkin bisadik:!lilkiln hllhr,r kciluralen pahak.hihr rng.rn daripada keauratan kcmdluan nrlilhyallg dan drrrrrtirngr lhnulQayytnr dalafi lbhdzihLt\ Su'klrscpertilelah nukrldalam saya rrllnl,r (l 301) f)alam iraliniberarti pahayangdistbutkarr menycntuh dalanr lradrts Abu Dzar sccara lahirdalam tersebur hadils dlsebutkan bilgran v,tng pakalan tidaksepeiI ntcnyentuh adadi alas kcm.ilu.ri Il,iltnibcrhrla dengan yang apa dlgemerircurgkan Ilaztnkemudldn Ibnu dikutip oleh mu'alitdandiakuinya Masrhadasatulagi,yarlurnu'irlilntcnyenaka IulLlldan pusar p b e r s a m a a h a ,k e m u d l a ob e l r a ut i d a k m r n v e b u t k : l n i r i r l n v a d Kenyataannya tidak benar, itu srpcrtrdijeia\kan olehasySyaukanr (Il,/55), bahkanrrudrialikanolehsabdaNabrSAW'Yangdt diumra pusalddtt! tltt iu durnt " Hadits ini i.rir./r,seperti('lah savajelaskan
190 Bab Stt/ut stdnt Shatd

16l

latoqs rdfrt-ttub<s

q's

p,{uupsplafu.C rnqvlelrp lepu uep ieuelrp lepu erp ,prez utq pPuqv nurun epEd ndunuaq slrppq upJelnd { bhow urldnptJ! ,firma erpJas \Nq'q1{r,/s Irrpll rur s}rpeqpeuEq:plDFaq s{DS r'. ryeu r'entuata]|le,{ulteq {rep uruur Dlvd qrlo uulqrq€qslDeluup.JnbneErr).pnec nqvqrlo uulrs,{s^\u rC,, ...'tsp "' 9t t pdral aep Avntnt trfeq aetu;tp tcletls etrae^r qpfedv,, |qer e|rs nurul'l strpeq reur8ueu'|,te)lraq JrlD.nI I 'Dl)retu pppdal Inlunt.)d ucluiquriu qsllv nSouras!,{uupp p,nqlq rnqela3uaur r rrf uplsrd.l.)LLr r:,(es 3up{ nlEnsJs Dpnd)I p,(ps rrpllpqsru)tu DlaraluuDppnLU)s |ir\ upsrlrlu.rd lur uup ulpurdnlnuJur ppe nslpurtnlr8urul 3ur,{ 3up.ro :lupIo urxHpqrs uPqEqLrtpurd edupl uf\)nqisrPelPs rPq n 3uE,{ rrqLUns rurlppp{uup),spliiuiur qqrt plps riuuriluu Irdrlrl uup t?Inurpllrd,))j (rrItuJp,{sr3u.rtrt qu,{srV, D^i,|)Ltttry ,, ntt I!t,,\ tlt)nr.r;,/
tlpl.lDl,it t'4ru1 I]'tntl rtsu t lulr\ rltl., tiltt t)||Dl ntllut 'Tuu\rl,,

l,\ *rt ))

:qrAsrv, uBp,ry-lrut stlprq upltrnSui)lu lpslp. rut 'npJ) vilnlr1/yrrli urSurpJPLull, nu(urrl:)p su)pq p3niurltr,{r,rr lr(l i/rrlrrl. PruPs lus\urs rIuppupS.. pr{nttl srrud uvp urBhr} ltidrpl,,, :clt?Ilrqsr?qqv nLlql Luulpp spqq n(rqlurp (Sg7t ,11btanrlsn 1t, tnq)srJ lp,{pursjpupru V ly uIsFrp utllvi?.^\rrr(I rlprlrpisrqV oql tuvlqrqrupu)Lu ir,{lsrursrpurr, qD.nrry u,{pq 197. ntq) rroruqsnN.tr tZ llqt,ltH :tlvltrqll :ptrr)lrf,q '{p,{srV, uep rpru(1, ntlql ,svqqv nuql rr,{u^rgr/rtp.4ssIptrq qrlo u?)t?uPrJllp Ur.d?sueSurllcdulrl enpal uup utnru rlarDJ{ surqra) tued Dtot:tue ue6eq-u"6eq uDpl"dureuru ulal'lu q?lue8upf ru)lr'._{ ( t C:r nN -u V 'S'O)/, 'zlarrep qeduea FueI edelpwaty eyanur uesetryted-.Eserqted uwJtly.Iraea en, e\2taw qeluegu et rwo,, ,^, ; & i+;r. (;::-t!.it a d,

-A r{,,{., ,.h r

tqEIIV ueE tg !{lJlurul Eelep uurfelgfsruJlls.nld 'qspuaq8uau ppuv l,ruqnp,{S,Is" qpFer$.I .ptDfeutas ": 3u",{ urcl slrpeq-stlp"q Surdlups\p (tLZ uep LrZ) ,oaaJl-lo :oJe.IJp

dalam al.Irwa (274) dan d,alarnDha'if lbu Daud (91-98,\ Fenomena ini samar bagi asy-Syaukanidalan Neiful Authar (IL/58), lalu dia mengrnggulkan kemarfu 'annya dan melalaikan adanyafdKor iahaldh (kexdakiitenalinya salah perawt seorang hadjts-penr.). Adapundr am dr-.tdtl(1,/l6l), asy,Syaukani berkara "Hadits ini lidak dapat dtladikanhujjah." Maka asy-Syaukani benar, tetapibeliau bimbangdalammembefl pengarahanTidak ada tempatuntuk menerangkan itu hal Mu'alifb€rkata:
-,r-rr J J

((l'
'Aiqah tsnnlguhnfd dia ditanya: I)cngan bcrapa "Dari pakaian wanita itv shalat?... 'dst. Sayabrrkata: Demikranlah mu'alif menuturkan hadnslanpa r , i { r 1 4( l e r i w a y a l a n ) l ^ u f r c n j e l a s as t l t u s h a d r t s I { a d i t \ i n i a n drtiw.tyitlkan oleh Abdur Ilizaq d;rl.rm Mrl\rrrrrrrrl(lllr d/ 1213) dan (l I / 22,1) jalurpcriw;ryal:rn lhnu Ahr Syaibah darr M.rkhuld;rnorang y;tng hcrli{nva kcpndir'Aisyah mcngcnai dst Sava bcrkata:Itarapcra$rinva terpcrc;lvil, tclltlr (ll d:ll;rms;rnndnva y r d i l \ c ( ) r n n p e r i w i l ( l i k r r n l , l r aM i t k h u ld i r n A i s y i t h i n g l r d a l B 'Rlirtr (hsrbulk,rn jrrlLrr n.lm.urva n bdurR.rzaq nrro$i\',rlkitn mcltlrrr Ilnrnrrral llasan,ia httk.rtl Sn\\ nnltlk]tllil,|t S&tnnl\ ^!n Nnl'l SAW, itntut nuXun htlu knnnt,/,n &rrrrlzrr " S.rnrrlny.r rlahlr 'AJ; l):utit aninvaganris ,llaubnjLr kllrung lmanr Malik mcriwavrtkln dalarn Muwt!hth,r(l j60) ijan nl d a r n v i rl h n r A b i S v a i h a ha l B i u h ; t q(rl l ' 2 j 3 ) m r r r r r a y a r k a na r r , ci Ahdulluh Khaulani, yarimdipangkuan ll dia N,lrinurah.(hcrkrla) ''Scsungguhnya Maimunahpernahshalaldcnganbatukul uug dln juga kcrudunBlanpa " Sanadnya rlrafirft kaln Dalarnhab inr ada atsaratsarlain vang mt'nunjukkan bahu,r shalatnva waniladengan ba]ukurungdan kcrudunB sua!uhal yang sud{h diketahuidi kalanganmereka lru barasmrnimal pakaian yang harusmerekagunakanuntuk menutupaural waktu shalat Ini tidak dinafikan oleh riwavat lbnr.rAbi Svaibahdan a] Baihaqi
792 Bob Srotut-syaa Shator

r'61

tDtDtlS !tutu.nl,r!; qw

tuI ..tltzulj qnqput \\tSpqas upSup&l [upqlurrtu eulpln svll.ro{u^L, r,r'li.)q (69. II) trqtny FttoN urplpp rupln?r(s,^sv (/rq) l)un(i nqv qtqntf ucl (9LD .r,rnl1o uepp iur{Iplrp rur s!p?H p{uurelSup,{rI?p pnp(] nqv'urqsnnl-rrPrflng )J ll. lt iu4opund trttl.'4 nolo) nl ilupund rntn ll urulntnnes n!) nd 1 unt |od flr)r unSwl !otntlt un;lt\|Dpu| uunl4 tlul n^ut'|.).,s Llr\t,tlDp,\uot..

(':

'*:

rf- 4q"'f'^

:-:

' . ] t , : r - - . t) . - . ' r .

"

,lt rrP
rul tltlr r.)!lA\V\^rqvN 1rt)q rlilr) ii(Illlnln p r(rru prufqrtu)(l rs |riulptt,q urlr{nlunu.nu rur u|lJuurpl ll(lrl ull,.rJs pluu tl Irlrrls rrlIp^ (IlrpiuLLrll, nlrLllslrpuq q.rl(J Lrr)jrjnlrrnlrp rtr.)d.)s n,drprl ylrl , r i . . r , l r j . \ i l l r r l r l l l 0 r 'U r i l r ! l t r l l, r . l r ' r , \ . i \ r,, j r . l l s r . t r . l r . j l l I r , t r , \ 0 r , \ n , l \ , u iiurl utprq dntnu.rrtlupqrlr,rrl l tunt.rdppr tut \trpvq urtllr(l tn/ q loltr UJu.Pl OLg) t,,t\t upldrl.rt plps qplrl rurd.s (lrrq) r|rrrl p,{upl|uus:rrlsrllJqrrleq .rbsqle8-lu uep pnc(l nqv .U.tI ,,'(ueqros) Suepu.tl.tr eluct eueler us urp lelerls rlepJ luero gueleleut :etcuteg e! ,qeplert Mre(t,, AVS qe nl6e\,,

,l-..--rr1

.l:J

nl(cr'

))

l.{.0.,(,(-

(,-,r

}

((t'-1. y2af ' f '{q 'q { ffi l: ff" {{
.t{ell i JIeuoDS Svui tl'-g SucAnc|P.r{ed-lusrs{ed,,:ttrpnfqu^{sq lp Etpll'q Jrle rrl4l |-lletv nqene/l^ pt(up.lA rHpqpuruln uep eu-tndurrs Surlpd8ue,{erec enruasru1

zlna 41r/ftls 3up{ ppu?supfuap qpqrp,isrqv nuql U H,, 'uruosuro4uopBunpnu4 '3u lfi4 nfoq ti utito4txlqruryas uoquap qopDloqs lDu] 1olo4stlj onr ot t o)/lex,, :evl'taqet'levr Il, nuql rlep urpl ue)e,{pn^uad rnpiure;eg r1!4Dqs e(upeves ,, utD4uDp3unpnr24.\urury flfoq :tDto4t d oiu uo8uap ,olotlsDtuo1u,,:qe)gaq nplaq . qeqlqlp{){-p urq rerun, uep "_r

Dari lmam Ahmad (dikatakan):"Tidak sah shalatorang yang mampu melalokan itu, tetapi meninggalkannya." Juga dari "Sah (shalamya), Ahmad (drkatakan): tetapiraberdosa." Ibnu Hazm sebagaimanakebiasaanbeliau bersikap aneh denganmaknalahir hadits.Beliau(lV/71) berkata: berpegang "Orang lelaki yang shalat dengan pakaian yang lebar harus pakaiannyadi ataspundak ataukeduapundalnya. meletakkansebagian .Tii<a tidak melakukannya, batallahshalatnya. Jika pakaiannya sempit, maka dipakaiseperti sarungdan ini mencukupinya Baik adapakaran lain maupuntidak " Sayaberkata: Ibnu Hazm berhentipadamaknalahirhadits,dan jika Iidakmcngharuskan b,crsorban ia mampu.Ini bcienlangandengan haditsBuraidah danlugahadils Ibnu'Umar,scakan akanbcliau lidak menSclahuikedua haditsini ini Tcrmasuk sikapanch,IbnuHazm d:rlamnras.rlah menycbutk;ul yangmcndukungpcndapalnya, padahil (idakdemikial, beberaplatsar pcndapatnya, bahkansalahsatunyamenentaog vaitu yang br:haLr ''I scbutkan berasal Muhammadbin al-Ilanalivah rdakadashal.rt dari (selendang) alaskedu.t sorban di baSioranSyantitidak nrelclakkan pundaknya dalamshalat" .lika shuhrh, ats.ll inr schagiri banl;rhrn yangbrbaunv.llali.tn pendapalnya, kt mutlaken lrdrL tcrhadap karena (pemyalaan) batu(pakaiirn), di dalamsanidny.l \llu diln dibatasidenSan yaknilbnu Sawaral Kindi lt ,/r,ri/ mcnur r/ 7i,1,r, ut ada Asy'ats, a d l l n l b n u H a z m t i d a km c rru , a y n t kn l lv , s ( r t . rI h n u A h r S y a i h a h (l Mr\h,t"tal(l i .\'19\ dal^n meriwayatkannya Mu'alif berkata:Menutupaurat kctika shalnt,l)iriwayarkao dari lbnu Abbas: oleh lbnu asy-Syakir

"Sefingtuhnya Nabi SAPII terkadang ntlepas*2n pecin-ra, *emudian menjadikannla sebagaipcmbahs ii depimnya. " untukmemhuka Hadlls rnilidakbisadiiadikandalil Sayaberkata: kepalakarenadua alasan.
194 Bah sro/oL"rftt Shutol

96l

)otnqs tol.^')a/o(sqos

'e]|.uuP)l l€lalu plarau u"qupnul-qppnl^l ntt I8opue p,{upq lPqual lnqpau.ulu?SurprntnSpsrq SLrp^ up€,(ersrual nlensIuI plnquDru p,{uqrle^1 pupunr8eqas rfpqupJppvledr{ uEqtie,\\al ntens turlpp pJedal€)lnquJelu lPlEqs ntu.t,r?uaqsrl? ry €opup ?,{ur€pqeas urpl Supi qpppqr-qep?qr up8uepupllrurpsrp ?srqleptl p,{uq?peqr P.rprElpl 6uei upJsl rg,r.{sleSpqrsr[pH utplep eledal plnqtllal I .ur?{lrurp leftl pu"rureSeg ?r?q p{ps qpulrd 3ue,{ uylreuaqrp rsrq I?prl iiullpd 3op,{rSoJeup qplppr rol qul?seur tuplpprseI I tp PlIl ,/r'rl,/r{iiuoloued up^\rplrusr8pqrsqalo p{u€leda{ P)lnquatu 3up^ r[prJ rurlpp tlrrqnurrd Ur]iiu.puer3olpup8uad undppv plrdrl ur:Jurp lelpqs uvlqrloqtui., Intun ryrll,rvnclv -"t.,"]r$;:l rrJrsrl,)^ueru uusrlr uplrpctrp tttlpl lr?prl Buvtrpu)drnlln) rut Intun pIu urr frqlnlrl LrriluIlltlJIulLU ru urnr:l rrrrilutsr: Ilsn rn11n1r:Bur1upa1 u lr\lr)V riunJltrpurrpnttlrl SurAutLUrtsntu runprl uBd)plp lvsnlJtu iiuti rnllrl urluoluol.r.rdur.rur rlrrrt{ trir)l iiupr()-dupro rnlDIJut prp:J)u ruplslrJr:iJJu rI dnsn^u,)ur 3ue,{ Sursu.rntlnq qelepv llr,{upq vlrdel vlnqLurtu'rdptrL rJpprqr rlnseurau elqal u8nI trdru)l nrdruel nniirg rtndr.)l3up,{ drlts urlnq qrlypp runLun uplvtuplelrp tp^\al plrlil Insptur)l rlldr{ DInqLurur upps?rqilJpl?s rsrpprl )nrnuar l ut4]unu qnltDs ut'ln:tryolq 4oqL)q t!k!.'t ttn11y o,{uqn8tunstg,, ,.

rio rror-f re
tur nlnq ul?lcp nlel Suv^ slrppquellssppleq.,rrlrrl5 un4r,uns4opu|lDpu24 utusnw luntt )s o4tD4ut4tuna Dulnda)sls tutolsl iloysDtluoitlo ufisl1,, :lE,{E,l^ll urrJsnIN qeqasruplqnJ{eulrp epp upp u{nqlal EIpdaIur8u.p Irlpqs 'rur qelpseullupl€p p,{es lpdppuad nI IEqueduap uplltuaq 8up,{ slrpeqslrpDr{ ue{lpsepDq Suuuadqrqal selrqtrladlenqlurtu puarol .selequadlpnquau! qppnu_r rqeN 'nll slrpEq {epu e:{rlal nI l€q uelnlriatu 111\vs rJeprqEIptrJleur nuaj,\ EI"dr{ elnqruau (u"qaloqa l EreJ?s ue{Infunu)oi )ipprt rrll s}lpEq\fi/Dqse41I : e\pat lellnur ' or.f QtgZ') qDl!. O,Llporu?lep pdul?)et d€)l8unBuaru qelal e^es rur uEJr.?qpa{r8vtl r1>1nq re8eqasdn{n, Fpuafuau 8u€d r){es-se nuql le,{p.tiry f, r{p rul sIp?H i eu!€tlad

Demikianjuga rujukan mereka hadits m&f1t' A.lrk.w : d^A kepada

"Datonglah masjid'masjid tu defl8dn kcpalaterbuko ataukepaladiihl. Sestlgguhnfopenutup'peiutupkepolnitu mahkotakdum muslinin, adalahrujukan yang lemah,sebabhadits ini sangatlemah Saya meyakininya ndudhu Hadits ini riwayat Maisarah bin Abdu Rabbih.Dia ataspcngakuannya sendiri meriwayatkan " maul hu Al lraqi berkata:" Mtru k (tcr1i1p,t:^l) h adrts Dalam Synhal J,nni.Al]Sh.rXril, Munawibcrkata: al "Dari sana,penulisnrengisyaratkan kcdha ilannya.Tetapidr s.rksikaD riwayatIbnuAsakirdengan olch rcdaksl:
I

" ;.

',' - .,. ". | " j-ll > J tt -;r.-u ,.r

''l)Ltrrnthtlttu ntt:1nl nu:1J rlttgtn ktyrth ttrhutu ouu kL1t,tl,t tud,rt[\r St\l1]t!rylur\\11\t l'nthrt,l,t, tti^ld hutl,tk,urnnustinttn t i Salaberkata: Mun.rur lrdakrrcny.rrn|arlnr) .il s.lna.lnya unluk dllrlilr At).rkirh l.r\.rL rnr lkjirkscbirgai rr,rralh" .r(,ru s,rksr hadrts bagr Kcsimprrlannya. hrdrtsinrpahng posisr trdaldal;rnr sirngat Icmah, trLl.rk trolrh drt.tdikan d.inti.lik nrrnjcl.rskanny.r su.r1u d.rlil ld.rlah d()s.r Ktmurlian jel.rslah h.lgi s.rva b.rhw,lhidi(s rni d(,ngan kcdun (Maisar,rh pcrawi udhu'nya vcrsinya:versr Adi melaluilaltrr )bnu mrr bin Abdu R.rbbrh) dan vcrsi Ibnu Asakrrbersamanya melaluiialur yangsama telahdrcalnlolehas Suyutidalamirl Jnnt .ljh.Shnthi, deng^n 'Adi) versrp(r!amd (r rwiLyrllbnlr dan dalamnl-JLtnli'al Knhb dcnBdtl ve,rsr kedua(nwayat lbnu 'Adi dan Ibnu Asakir),sehingga al-Munarvi mr ngLla hadits inr larndengan sanad lain,lalu ia men1adikannya sehag,ll pcrtatuaTamlalrya al'Munawitldak \aksl(pcnalukung) hadrts bx8i mengelahul sanad lbnu AsakrrSebablika mengelahui, tentudlalldal yanS dalarlkerdncuan irl terjatuh diikulioleh KomisiPenelitran Jdrr' ( re*-Slrglri dr Lemhaga KajiaoKeislamanL 31,32 dan 33)d Mesrr
l9O 8d6. Sldr"r ru,!r Ji!!/!r

(( J;J*JI

L6l

'otrrs tub^t lbn^s qnq

oirll,luulnunu.)r llvtil B,{utluptururdlllvt} rpp lpprt |urelrs r^uenutas :.8etl qnttn'l rpvluJur urnrunlrllr(I rul itupJP)l)s rur uvruuzLunlJq)s leuJlrpHurI rurPIsr SuP,{ uusp[l rrpSurf)ppqsIntun urp s€rqlJq rnurSu)W nlrr,{ 'nltJ nrtq 3ur:,{ruIp{ upsul:[u:)d riieq ulntrln lllep s^uppp uEIqp(rJul 'rdpl{ prurlrlrp uDIurSur8uaur tvd€p€Iett| snsnq{ lrJep IEprl nprlaq nrllaq ulrl rlPnrJ\'{Pllntu r-,r?.ris t?ueq qellpprr lrleqs pIltal vpdal dntnuJru upnup)nrI reuelJurur pluepetnlvSuaru Irlpp 1n1rrn pprd upueHliu.rl rrr,rquq rnqetalrp n1r1ilup,{ upspl)lurd .lrlp.ntu iqPIPpPosP.A\ trll'4 urlPpurt nlvnsntr urrnluurlrpreq'ulldrlnlt;) Ippr) u,{uueel?,{ur) up{dr}nlJ3t nlurt 'p{uuEln{eleu netlaq ulrl upp e,{uu?lnlelalu 'lpuaqnlr pIrI rpequd qpnqas rlPnrr{ t?depuad iAVS q" nlnsu! ntuat uiuftsvp Dp! I?prt plup8pLt'elepu?)lspp pperpSueI (un){nq upnlutlrl rlpfpp,r'Grry;y tpru ur8uap plpda{ qnqruaul uelnfue undepv t,o1o-ttpoureleptuq44 u Aus 196z ttDJ 0 qelrl slp!q up)FuEprSednlrypn 3ue,{3ueroqepllnru rF€luaur erlvur 'tnqJjrrtslrplqqeir'\Pul.ienl rul...r/?)nnqa^urlu lp tnpuJs rmeunl^l.ly Ji, D|l )e?tes Suei sf,ryEque>fryq.nqpnta s[p€q l8eq ry? e,{und lppr} I$lEsq€qas'eueUadIsIe^ sllpPqr39qrs{esue{ip"tlp esrq{ep!t CllJl und,,tqpnow v,\eled, vep lpruqas €npe{ tsla^ uEiflsTperd lutel €Irf

BAB:TATACARASHAI.{T
u'alifberkata:

nt 1! ;r ;

It)r -;i; iririr i,,.;;L<;,. ,- .1;9--_j. -^rL,- f : *. ._.'-,;.i, .'
" r , , 11 1 , . . 3 "r..r--r
c!

"_:",
r u,

, " . !, i - , 'j E )

.,\

i)r-*)' .*-

:;rr1 ,-<-l .

'/Dati Ahlullith bin ()hunn4 x sunggthnra Abu.ll,rlik al-Ast'ari mtngunpulkan kaumnya, kcmudian htrkata: Savabfikata: Lalu bcliau tucnyebutkan haditlt .vang paajant tcntant se.likit flengenai silal shalatNabi. Bcliau mcn,t'cbatkdn c,rra (shalat) tnak-ana* di bcla*ang orang laki-laki dan *aum wanita di belakang ana*-anz*. Juga disebatkafl mengcnai lcmpal ortutgoraag yang saling mencintai *arcna Allah daDkcagungan pTa Nabi bagi mercka.... "Il.R. Ahmad, Abu Ya'la dentan sanad ,as,o (baik) dad afl{akim ,ttliartbefuatat tIShaliih sanadnya." berkata:Periwayalan inidikulrp olehmu'alifsecara hiuliyah Saya (4/ 48) Kami tidakmelihaipcnghasanan dai it-Toryhib beliauiiu benar P u t a r a . s a n a d n y aa d a p a d a S y a h r b i n H a u s y a b D 1 a l h d t l (Boncirng) riwayatnya, karena.jelek hapalannyadan mwlhtharib
198 It'b: Tdta Cald Shatal

661

totottr tuo.)rnJ:coq

r'!rlr.d Jr.lunr r'tun8 nDlu riolod q31D!qBl.i Htp,r,r l.fiuaLLL r!r)r I rHt inru,urr pra,r p,iuRl.)r.'r rBqrIB ,,Iut,8ru$ tuBI uep n'l n'orp ritr'!i urp nI!,ntr tnBi 8trrro nn u!r.nl'lrt nll..r ri3p4 RI6latI qq) ,DVe r/1"r rrrl 2r qpl'ri ull.p srtnu{ slnfuq'tru.q rrrir rrsvr q"rv trsn'tp(lrsrlla q,rLtN ltrunarDJ \.Tl epFd

t nquhnJ tDDrulEp tr.d)s', q04tt!; uf;?u.p qelsrJeuJq8ue ]/outo\psttuqueSu)p,, !uunqr),, ueI$lnucur rdplat,lnel tedturt ru€lEp r,{uuDf nqJ,{urru Jrlt,nul p8niLrlirTwad /rrrsrlll-l, urel?pue{tnqrsrp rUrdrs'Luupql) urqueurqpXlnpqV qrppeteuaq3u? lert uuqEJssJl 'Jrlp.nru Ep! nlr .,tuunq{)urq qpJlnpqv,, ueelE)rd uetpnulr) t Ei6zz-8zz uewe]pyeped uulp Hup,4 (trlpl"sqpptrs t.op u?p rrlrzo.)tufF1s Suplep stp,Dq qolt,pl. Dtt|.tDWYlndrpe\ta rutel lptuaulo{ qeleqr.l eduuequeq}qpnLuaI u P p u P J r? q l 1 r l d P l l n a u n u ) t u p S n f I q E A S u p p u t p l r t l p s l l 'i,g]l ou) (pneo nqv lnjnuaur :nlrsri) tinoj tqt uouns I.oLtO we:P-p r{uuep supai SuotoClsuel}rie^\uaur e,{psntr qeqasqalo i, ulrqri qplps{eIupq urp irsrru slppq up-11e,{E^luaur )re,{u"q ldpla} .!nini (ei),, qubDJ-1o :e,{uu?eleiurr,{ uESuap ureqp zpgeH-p qalo ss,€ulnp 3'..:'? rur stlpeqrPue8ua(I1 aupunpI€d ledppuad-ryd"puad ue)ltpqDdu]rul usp e^nrlcrlp?uatu Sued 8u?.ro r3pq {edursf nI Fq ?uunvdeqas

BAB: HAL-HALYANGWAJIB DALAMSHALAT
s'alif bcrkata dalam menwayatkanhadrts:

i.a ,i? il +:, : ;* .,L-;,,
.a .;lr.a ,; l-r,4r .r -[:(. Jl .; Li

((lL;i
vany ncla*sanakan shalat tidak )cmhaca UmmuI Qur';tn (dalam riwalat lain: t,'atihata! Kit:tb), naka shdlaI .ra itu kuHng, ia kurang, ia kurdng, tilak s.:rnJrnnr,va.', ll.R. Ahmad dan Bukhlri-Muslim. Sava b(rkala: I11ny.rt.t;rn tt'rsclrult('ng,tdungduit(2)knti(.tlr Il 11.fi,r l)(nrsl,.rt,rr) kcpadn Ilnlh.lrr M Lrslinr secat mLrll,rl a n1(.nr bcr lrsln birhwa r hadrts dur\\av,rtLan ltuUr.rridahnr inr rl rAlr.\Trrrlilr ini salrh [Ja.jrtsdrriwayxtkan llal scndirr olch Muslr ldnpa l]ukhari Mungkilr kcsaiahflhit itn rnl bcr.L:aldiur riwaydr Bukhariddlam r.//errrihdan Al'thl J&; yangkemudian /&,/,/,, olehrnu alil atauolchor.rlrg !inl dikuttpnya riwayatinrdinisl)atlran kcptd.iBuUrat sr,. r ara mutlak, maka muncullahktsalahan inr, seb.rb rrw.N.rr B u l h a n y a n g a d a p a d a k e d u ak l t a b t e r s e h u!l r d a k brsa dikar,rkan lhahih,betbed.a dcngan riway,rrvang dlnrsbatkan kepada.Sruhth BukhanInilahyang dimaksuei ketlka memutlakkanpenisbatan menurut islilah pata ulamaahll hadits 200 y"rg waJib ur, auLhur dolanShatct 'tlta.nngsiapa

l0z

tolotts uol?p Etftt4 FuoI tot11,H qos

.. PAuUeqsualJI Ir.);)Iqrqal u€p ln88un qrqal 8up,{Plareur pnslEt^l Ji rrypundrlsJru 'tur qrq uleleprpp 3u?,{yr{rts SurlpdSuri ntpnsas rul., ntplriq pl.rrI l slrpPq urqrqPqsal uPllnlunurtuIPprtrurUPP)P,{ruad,, ytP)llJq l,lr(r crueqrLIr't.:l L/r1r\1PN IqslUVrl/rrly'\ uPIt.rrqur.rur uV 'slrpvqupqrqPqsJ{ rJqu uollnlunuaur:lPpas}rp?q lnrnurtu rutzplJulllc p^1qpq'nqpl.lrlE.n(u r,{usnrpqas:f,re{rJq pI?S rrrelv{u:ad ., qEl?us?q uPersq||erl -8ur-re{urrur-puJturury.t{e./sturpd tuEI sttpeq rul,, :elrlrlrtq qre,4-Je welpp i.p\JeIllv 'usqqrH nuql utp qErure?nq)lnuql 'I PseN-uv'u -11vstt4lnlnmy rPlvtlsudurPtultPl PPtttt' 1t.,., ,p p.dn)s'tuyed nryelcrls E,lnqngguis.rs elNarvd et lp gupa' P,stlPEq)tq|v zped '!sp"' ue.tno l uutn tFZ "e(1,,:etctlrtq ArP!.aeu uelp taq..' tt|yett!ueuqeu!qe11!ut5,11,, : Prcqu.rut p! aelprratJl 'qerletnl! nqv tuelel:rq ,p tEleqs ,IE Lte.I P[t s,,

1,tr rTrf tr.] Ji

trt --tr.l

t,yr.\".1" rfll.af 1j ** )) "t'1 'q .Ttr,

:ulerlrJq er '.rluraul urs,nN $rpcq uecJeq ue)ltugu,{u,ru I-I|, {r,lupP(.qp[eurscg, Sqlcd SupI IIgO :Pte{rtqJIF,nW rqe,ti) yr qeqzpeoleeq1gll)l 'v^uulpl3up.{ qlqnqg uepp ue1ru.{emwp GTDpno] nqV urp Auounslt sqnuad-sqnuad pne6lnqv qtlo vepwel?ue uplte.,(e,,rrurp rur slrppH ( € fl?, e8nf ,, tq ry :riunqraqqelepp(01/Il) tuIIsnWl€,{p,auupSuap rpnsas 8u?l 1,j--.,1, ..J€..rrl, '. ' . 1 . J f :rrl ) .' .:. ulcl tu€I€A GSZ/ll u€Ilnqasrp 3u",{ le^e,,i\u :ue8uap : p?ruqvle,te,lru qeppett jt +11' jn:-r1l li:reu4Je1,1 enpa;

Sayabcrlata: Al-Hafidz tidak bermaksudmenshahihkan hadits, sebab sebagian ahli hadits menilai (hadits) mengenai bacaan: 'Basmalah' ini cacat oleh kesyadzdzan(keganjilan)-nyadan berteDtangan dengan semua perawi terpercaya (tsiqah) yang meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah dan tidak menyebutkan 'Basmalah'di dalamnya,sebagaimana riwayat Bukhari-Muslirn dan yang lainnya dari hadits Abu Salamahdari Abu Hurairah. Hal ini panjanglebaroleh az-Zulai'iydalam Nasbur dijelaskao Rayah(l/ 335 Merujuklah ke sanal 337). Saya berkara: Ini riwayat Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, melaluijalur Ibnu Abi Hilal, namanyaSa'id,ia rancu.Karena itu saya memu'talkan hadits ini dalam komentar saya tcthad^p Shdhih (hlm.499'cetakan Maktab al Islamv) Ibtu Khuzoimah al hadits ini \rdrrr, di datamnyatidak ada Kemudian seandainya keteranganmcngcnai nrenyaringkanbacaan 'Basmalah atau (kemarlu'annya) terangkatnya kcpadaNabi Pcrkatilan Ablr Ilurairah padaakhir hadits:"Sesungtiuhnya shalatku lcbihscru di antarakalian p:r " detgan shalatRasulullah. tidak mrnunjukkln kcnrarlu aDsctiirl ap.i y,rog dipraktckkan Abu I lurairah, sepertiuraian rrner Svaikhul lslam (l rldlamdl-Rttdwd / 8l). Lihatlah! YanBbenaradalahtidak ada hadrts rrdrrl yangnrenr:r.rngkan yangada lentanSmenyaringkanbacaan'Basmalah''lrlapi ialahh.rdils \hdhih iari Anas mcngrnai mclirihkan (meny:rnrarkan) hacaan 'Basrnalah'. mencnrukan pcr yang Saya sepuluhjalur iwayatannva sa,va scbutkandafam krtab st\y^SlulutashShnh ,r, Nrlr .1,,1f' Sr:h/grnn sanadnya, srbitiixnnrnliIlnyrr pcnjelasan, a dan rrd:r hahu besarrrralfi Ilasrnrldlr', sirnndnya baca.rn Jr,rrl// Nabi SAW tidakmcnyarrngktn Inr pcndapat liqlh dan:rhli hndils Muslim mayofltas ahlr rnenurut yangbcnardantidak ada keraHu:tn dilanrnya Bdrdngsiapir di v.tn8 (mcngetahui) lebihluaslagidalamnrasahh dapatnlerujuk ini rDgin l:itumdrn dapal nl(mudahkanselraporanB !ang littdwo Sydikhul berhkirlu;ur. Mu'alifbcrkata padajudul:()rang yangrid:rkbisanrcngucapkal bacaanwajib denganbaik: )>, .;.,\_.Zjt
: .n--.

d.'

€;,

,f ;'

,

'!

a-91,

. !:!

-Lt

,l

o ,-------a J 6-r+ : ,r-! )1_,,rl "'", , 202

l:

Eab Hal.holtdns walibdahn Shalal

)p 1,.'*r,s-t 1r, .1.,t)l ,, 7S'r,; ,lji-'.
Haditl Rifa'aL bia RaE, scsoaggthnya i"O, ,O* nr* tfietgajarkatt shalat kcpa da seseonag. Beliat bercabda:,.Jika betsartamo ada Qzr'a11, maka bacalah daz jika tidak, maka hacalah tahtuid, takbir atat tahlil kemadian nkt'lah-, H.R, Abu Daud dan at-TirDidzi, Hadits dihasankan oleh at-Tinnidzi. Sayaberkata: HadilsiniriwayatRifa'alr mengenai.orangyang burukcarashir-lamya' riwayatnyabagiorangyangdisebutkan dan oleh mu'alif Penghasanan hadits oleh at Tirmidzi sendiri bukan menjadikannyabenar sanadnya Hadtts int shihih tanpa keraguan sebagarmana tefahsayaingatkandalam Srdhlh Abi tuul (807) Kemudian hadits iniscbagai sakikuat bagihadrrs Abi,Aufa. Ibnu ia berkata:

!'
"ll1

,'

:..tu, ]"1rr & 3r
\"1\
)J ,-) ' 'il, a!

\r l'ttr)f

r 1r itr1, ii--___t',

{ " r . , . , . ' , - ' " 1 . . , } , , 5 r t! l ,
''Seorung lelukidutunyktTtdtt Nttbr :;AW Jd h.*nn,. Srnu{gut ryu suya tilukmumpu ft.n*mhtl x dikirpun Jun al Qu ot, nttu qarihth dku sesuatuyangmen.ukupi sryyt Nbi SAll wrlowub (mc' bacd) "Subhontllah wulhamdu lilluh wu lu iluhu iltuthth uuttuhu Akhur *alu haula wala quwwuta iud billdh." ' H R. Abu Daud dan yang

larnnya. Hadits ini dishahihkan oleh al-Jama'ahdan sanadnyahasan dijelaskandalam sebagaimana ltu'u ulGholil(303) HadirsRifh'ah ini dijadlkanhujjaholehlmam Ahmad dalam masalahinr sebagaimana diriwayatkanoleh anakAbdullah dalama/-Mo:ul/(81/287) Mu'alif berkata ketika menyebrtkan anggota-anggotasujud: Selain mereka mcugatakan: tidak mencrkrpinya sehingga ia sujud denga{ dahi dan hidrqgnya.
'ob: Hdt"hattang wajib ddtoa Sh"tar 203

Nabi SAVI ber&sarkansabda Sayaberkata: Yangbenaradalah dalamhaditsberikut ini. '.,.'.".,i 'r--,'\l "',i (( -'.:+' t -a-.1 w J )tt at t 'i e.^^-----t J j-.J o )\-, ) )' ".
'Tidah ada shalat bagi orang yottg hidultgnya tidak menyerltuh tanah seryfi i meryerltu hnf a dahi. "

Hadits ini r*alufi menurut Bukhari, sepe(i dikatakanal-Hakim dan adz'Dzahabidantugadalam statusrtdtlmelaluijalur Ikimah dalam Shifatush Sholat dari Ibnu Abbassepertitelah sayajelaskan Mu'alifbcrkata m€ngenaidudr|kakhirdan bacaantasyahuddi dalamnya:

11J-lJ ).-:

c-j

riir

" S"sa n#qu h n.t d (Nrbtt b. r*rt,t At Padd oang rnnF hunt| taI., shalatn)'a: ".Iika latnu sadah ncnqanEkdt kcpalamo daisttitd lerakhir .lan kamn .laduk s.'k&tar (bacaan) tasvahud, naka s/.n pumdlah shalzlnra. " Saynhcrkata: srvir lrilak mencrrukan scdikilIun ntalan sclr'rtr 'orilnB lrutuk cara shrl.rtnva' Sav,r rtu dal.rnrhatlrtsrnengcnxr r-ants a s u d a h m e n g h i n r p r r rj r l u r t a l u r h a i l i t r l I t r p a d a a u . t l ! , ! l l t t i tt \ . t n rlt ncnrrrk,rn scl,.rilirrrrrrv.r dt ngan l,rllrlz
j_-,-L')l!

))

((

""..':
{-!

,
.J (!, --Jr

''Jttu k,tnn Jittlul Jt t,it1.ah tnt/att.ttttlttltllt lttl togth shuLtr, (ltalukdttrld, ptrngkulttlld Lldtt lt'rtkI\1n JtdrstrhtJ\l4 ilitr,t:vkunhh -pdt ) Pdhnkrntu, tuki knt lun tduptk ktki knon Llihrnltrikon kanurlr,ut htt,tlultttsv,rlrrrl"DiriwayatkanolehAbu Daud (l 137) dengansanadr,4rr'l da.lam dudukpcrtamir rasyahud lniadala.h dablatas diwajibkannya tasyahud,sebabsesuatuakan dan kewajiban duduk saat membaca wdlt, karenaketergantuflgan ilu kewajibankepadasesuatu nrenJadi
204 Rab Hot hat ynr rvajib ddtan Shal.l

egz

E ,'tt11s tutlop ql{bA1 ol Pq-PH c.g

..'ppI qeE I .qnlolut leir wrrlteJet awelessv, (uet{deJntotut) tqsllttlcu,leJelh oep aeaef qete !alellateatqeteLl I /qntefeteqea umi.rvls. -t .ndJzstv, :aPldeJaauao, nelJeqqeJ ':AVs qtFlnszv eatP aq PPqs EfeS :elelteq e! 'tfnll Elq Jl.?'A yro,

rf

3;-t:

1;6J 44 -a
tT-}-! rr\i*
. --J

16rf{qrv)) tro (/ Si1" .

.<ro i-d

a rfi! i*. c-if'
1

:,ru?lv$,rl,urSururetP)lrrq.t!lDrnN (6lf) r,, 1/, L IIrp lr.rqlrtrp q/rlrrls lnq.)sr)lslrptrl ntlPl uiPs l8q?pPd/r,ttl/ snlPls | l l u v t l r , r ' ^ \ r x u . , t u . , " r r d lrP.t u r ' 1 l u r p \ n l r P q r r r l P I v ^ \ r | J d r \ l ' r x tFD.,l rLrl.lepzptlP|['l]] ttl qrlo (lrlo clnd uPrIr(IJC tuqtnburPal_pe uPlqrqvqslp u€3utp IbPqIegJP Lrpp rurlsnl^l{rrrelng lrrp tryr,y'splruBs 'saqqvnuql uepruqlnbejPall cseN u€ qllo uPIlP.{P^\urp slrptH : vluPlr)d uPp lnqesrJl uplnq pn,set\ nuqJpPusnltr qelPpP uPlrlul (Z)PnP utPtPlrrd :clelitq t{"S spturp lnqeslel ijunpus8urur lrPlnur ..'lurel tep Paqelser eruaP4qrlea lP lunJ4ds ueldgJoSvaut ,to"X,, :etei|J4 e! eA qvq 'seqgv nuqJ wp ueryel'e AltlP qYl.J"

rc

,"--tY )) tti, :',

,, t.y,,,,,. { ,-t t

y, \l : A {,1, ,:{. "tt

:Dtc)lrtq qsEepno nuql :etDFtqJ{ctnI J 'e^uqepnsas sPqqvnuql u?p slpPq qalo uDIpnsleuIIp P:{I eiusrrpEq I pnq"^st] neruaSu)d'V4nus 3u",{ quluolnq uer{ruap rSeq el€qultur E^uqrle,\\ Igptl ue{lnfunuaul lul lePqs PiuPurndulas Ppr\ir: )inpnp uEIPrPAsurur PJPquJu.I 4aQ{el't {npnp u"Tpp FnqP{s?l ewut \p '(tlruuns snqbq) q14;.\ uPp lE^eau us8uap epaq.raqru]

Dalam Balryhd ttaram al-Hafidz Ibm Hajar t'crkata: Hadits diriwayatlan oleh Abu Daud dengan sanad siairi. Saya berkatar Demikian sepertidikatakan ai'}Ia lidz . Akan tetapl teks-teks yang saya temukan dalam Sundn Abu Daud tidak ^da " tambahar\ "waburakatar pada salamkedua. Hanya ada pada saiam pertama. Begitu juSa yang diriwayatkan ath'Thayaiisi dati hadits nauquflbut Mas'ud dengansanaddari para perawinyayang tJrqa, (terpercaya)dan ath'Thabranidalam a/'-l(a (10191)secaft na{u'. bi ash an Oleh sebabitu dalam ShiJbt Shulat Nari sayamcngunggulkan 'tidak menambahkan'wabarakatuh" dalamsalamkedua (pendapat) sebelumada riwayat yang dapatdijadikan ,/ra/rl untuk mcndr.tkuog itu adanyapenambahan Hadits tcrscbutsayariwayatkan dalam d/ /r-i,o (lll30 32) tlan ShahilAbi Daurt(915\ l)

206

Bab:Hdl'hol roae Woiib.lalan Shalal

Lja

tototts tuoldP!,lttorLnna

subi tottloH :9o8

tuotutlry otulo4quo8ula4ol1u uop ,,) rur 8uptr slrppH (,p lns onpaq ,...;\'.q1* I ' r , { u n q . r r q B u p p{t B u prl p r u n n u q l , nl, : ,:;:-; ejlrup rsTpelluol €pprypIJ slrppquvSuip tflq.sl.l sltppq-sllppq rq{tl rlpl derlrs p,{uueSuqenpal lelSuu8ueu.r rqpN p,\\qpq (uelelp,{u)u 8ue^)slrppqr{elrunlas us)lresepDq melSuetr rrqlvt rrqqvt ueldrrnSueu e{oal upSuelte{Sup8urtu undrpv 3ue^ Vrqr(sSurled8ue,t .. rnqulrl e,{es pnfns Llrcll]p(ur8upD tslSuc8uaul rpu.8u.ru slrpeq rul,, :elqjrq qn,l lo tue':,p zprjpH lp upp (,ry1r{{.s, ruplpp p.{uupllp,{p.4\u)ur qpup,\\V nqv urlsnl lnrnuarr r/trqr ppuEsueSurpruzpH nuql rur lrlrp prrurlV 'r ps.N up Wlo Lrl,Ilr,{p^\urp slrpe}J ts,{uirSurlal p,{uupilupl pnpirt up{snjnl)ur p33urqpnfns vnp.)I ilunfn updu.p rnrp utrurlrd.)I luISur:tu)Luulrl.)I (rpp pnlns E{ual '.nlnr utp luiuplpdal clr).rI .nlnr vlrtrl lel?qsulel"p €,{uuE8uel tai{SupiJur!u 'slrllp^{nHlp urq unf.)I tp)jiiuciJu x ,^AVS lqpN lpqrl)ru ur lrlrl^i u,(vs rlplJtuBp upp p,{uuptuurd /rr,i/| tDtnhtLt,l. urvlppuu{lBilr,,r\u r, pnlnsuPpunSupq lrqp\vqsqnlnd.supp slrppq le,{upqupllPsEprrq p{rlr{ uvSup})pISup8uaur undepv uwJ8ue,{nq{el upp pnlns npuj flqlpI rppd eilnIupSupl ls)lSup8unruBllp,up,{s6 :elevaq e,{e5 'enptl te.elpr upp urpreq uqurl ';edureey "' ,nlnl uep uo8upquep ,rl)lnr e)lur{ 'etuq ucp cnpr)I ""ururqr lnteirqrlet Elurl 'cureurd 'lEq lsdrue r|Ivlcp uetusl pnpel lt|)ltue8urru uc)trleuunsr( :Ete)urqJllsrn

t{nIHvNNnsIo cNv TgH{yH :ws

IVTSHSIAMIVO

MenurrJtkaidah menafikan sedangkanyang itu menelapkarJ. ushul fiqih yang menetapkan di dahulukan daripada yang menafi'kan Mengangkat tangan di antara dua sujud bersumberdari sekelompokulama solaf I)i antara mereka Anas ra bahkan 'Umar lbnu sendiri Melalui jalur Nafi', TbnuHazm meriwayatkan keduatangannya hahwa(Nafi') mengangkat ketika sujuddan antara 'Mengangkat pembahasan dua raka'at sena sanadnyakuat. DaJam (hlm 7), Bukharimeriwayatkan melaluilalurSalim KeduaTangan' (Salim)ketikamengangkat hin Abdullahbahwaayah kepalanya dari sujuddan ketika akan bangun mengadgkat keduatangannya Sanad hadrts Srdrr, menuru( Bukhari dalam ashShahihd^n utnnuh inl dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hambal,sepefli riwayatkln di dan asy Syali iscna scb;tgai al Atsram Pendapal jugadi riwayatkan rni madrhabIbn! [Iazm. l.thardLMuha ,r Mu'alif berkata:f)alam haditsMalik bin al-lluwaits mata bc unyi: "(Nabi SAlr:) b.:rtakbir k(mtdian mcflgangkat kc dua ,angannya. " ll.R. Mnslim. Ini mcnunjukkan takbir mcndahului mengangkat tangan. Tapi al-Ilafidz mcngarakan: " Saya tidak melihat ada orang yang tangan." bcrpcndapar takbir mendahului mcngangkat dalanrm;rdzhab Ilanali Sayabcrkala:Ya, ilu salahsalulx'ndapal S e t e l a h i k e l a h u ik e s l ) a h i h a n a d i t s m a k a t r d a k a d a d l a s i n h d g A h a g i s e s c o r a n o n t u k l i d a k m e n 8 , i m a l k a n n y a p a l a g ih a d i l s (hln I 1.1) ini mempunyar riway;rt ad I)aruquthnr rlukungan Ant\ bagr dengan lrgacarn Sckalidenflan Yangbenarialahmcmpraktckkilr caraini,lainkalidcnBan cxrainidanlarnkalilaSidengan _vang cara Ini Hal terschul rncnr()ntohyang lebih sempurnakcpada praklcl Nabi SAW ^ Mu'alif bcrkatamcnge ido'^ iitah (2) D^ri 'Ali, iabrrkara:

:Jt!.

,1'I ;>-Ar 1ur,r .1r ' " .,rk ,, S ;, trr

((tr'
"Rasalalah SAW apabilaberdiri unmk shalat, bclia.t bcna*bir, keazdien meathaca:"llajjahn wajhiya (Ah hadapkan
208 Bab: Hat-hdtyans Dnrnnah&'n ddtaa Shatal

*qjahh)... wa ana tninla moslimin (dafl aku ter1naflk orangonng ltlam)-., ist."H-RAimad, Moslim, at-Tirmidzi, Abu Daud dll. (3419) Sayaberkata: Matan dari at-Tumidzi dalamdLl-ltu'anat ;',\41...,) \". 'hdl!t )rn! t?lrh shuhih.' Jttetdpkutl... d.a\beliauberkata:"Hadits int hason ), Dan demikian pula diriwayatkannyaoleh Abu Arvanahdalam ushShahth nya (ll/ I l2 dan 205) dan oleh ad Daraquthni(l/297) (A,qd.[) perawinya Sanadnya r*a&/rdan semua terpercaya sebagaimana drkatakan olehAbuth'Thayib al-AdzimAbadidalamkomentarnya. Inimenurut Muslim brri-unyr rr... i;:SJ Adapun pemyalaan Halidz lbnu llalardal,trt llutuyhul al Mrrart yangrnutlak ()leh selclah mcnydrnpaikan riwayalMusliIn ilu mu'alil "l)alam nwayatnya (discbulkln) drscbutkan: hahwartudalamshalar Malam " l)an drikuliolrh asySyaukani, berkata ra dalim Nnilul Authu/ (ll, l6l): AdapunM uslm nrcngkhususkan untukshalal malamdan ' behau mcnamb.rhknn kata "di trngahmalam. kata Snyabrrkata: Ilal ini sallh pirham ttagiMuslrm (1,'185 l1t6) lidrl ^(l.tsv^rit at,tu lamhahan sepcrli itu Ii'litfi ((aInbahan) ada itu pada haditslhnu Ahhasrirng disanrp:rikannv;l \ehclunrhidrrs ini tlcngan rtd,rLsr 1l.rl.rdz)

J-lr , iit,

-:'

, 1J D

))

3rl ,,... i.i,-Jr
''KLrilrt htLltt tnruk :htltt Jr k,iguh ,t(ldn (Nahi SAll ) nkltrrk]?kun 'Alklunnn hArl htnnlu (a AIlthl lt4itur puit ) Ini ltnisdo a yangkctujuh dalamKitab(t)i,,lr-\ Jr/rr,/r) Scakan rkan pcnglihatan asy-Syaukani heralih sana ke ketiknnrenulls, mak.i (eriadah kekcliruan Adapun kcsalahpahaman al-Ilatidz muncul karenl Muslrrn mc' ullskan hadlts dalamkumpulan ini haditshadits mengenar shalar malam.
Bab Hat h.ltint Dsundhraf, dutln Shalot 209

Jelaslahbahwa kesalahpahamankurlo ini telah diir],aratkan oleh Syaikhul Islam lbnu Taimiyah pada akhir uraian hadits ini dalam al-Kalim at-Thatyib (hlm. 58 -tahqiq dari saya). Beliau berkatal " Dikatakan:Sesungguhnya adapadashalatmalam." ini Di sanasayamengomentarinyadengansingkat dan mengingalkan adanya riwayat at-Tirmidzi dan yang lainnva dan adanya kesalahpahamandari alHafidz, ash'Shan'ani asy'Syaukani. dan Asy-Syaukani tenggelam dalamkekeliruandalam kitabnyayanS larn as Sailal'Ianar (1/ 224) BehauberkatamengcnaihaditsMuslim (bacaanini) tersebut:"Dalam shahihnya,Muslim mengkhususkan yanglain memutlaklannya Maka untuk shalatmalam,meskipun mutlakharus ditangguhkan makna kepada maknakhusus." 'l'ampaknya asy Syaukaoi menuiisiniberdasarkan ingalan,tidnk meruJukkepaday'y'dlrl Authd, Btli^rherkar.l ''l Iaditsini diriw^yatkanluga olehlbnu Hihhilndcngantamhnh,rn ;''l^'Jl Jr lU r:r' urlul \lr.rlnt\{.,r1, " llctrka hcrrlrrr Asy Syafi'i meri*ayatkannyo luga denganrnen)b:rt.rsr sh.rlill l)dda wiiiib. BegitujuSa selainlbnu Hrbbandan nsy Sy.tlir Scd.rngliirr p^dashalalmilam dst Scblgarmann r(,lirh Muslrn mengkhususkan sayanukil didcpan r( L A-'r \!.rtih Kcsimpulannya: lladitsini drI)(r!nlulktnklrLr\u\ sh.rl.l( b.rgr telih s.ryn s.bLrtk,rn huL.ln menur paraptrawi yilnS ut 5flirinM uslrnr, nralam scpcri drr v:rtlu |l irsvSr.rrrl,rni.likahac,ran l rnr unluk shalat \cp(' tl irlr.rlagr Lrutuk \lLrl.tl Jri,,,//r, disyariatkanuntukshaht/)rrllnr. lagi or.r gy:rnghcr.rt.rl tidaksamar bagit)r1ng padariw,rya( Abu AwaD,lll Kcmudian dan dan lbnu Klruz.rirl.rh .162), (no yailu r iwayalAbu I )aud dan yangl;rinnva dalam .tld,/ltr-nya berbunyi: redaksinya

,,_f-l
" ps1,1,,u, nuultnt yang "Dat soyn, tfuh oruny

J,J L'..,,

semikian lafad/ mayorlldsflwayat hadilsscbagarnrana saya ' r1m 8,1) I)an komcnlar sayapatla ShilutulhSh.tluh \hlm adanya haditslain yangsemisal "bah kuat dengan ra.
1:

9

Fnt

Disunnuh|an .ldldd Shrlar

Saya mengmgatkanhal ini sebabsaya melihat Ahmad Syakir daiam mengomentari hadits ini dalam ar-Raudhah fiengat^kanbahw^ matan sepenirni tidak ada!Maka tepadahperingatanuri. Untuk itu tidak mengapa orang yang shalat dalam bacaan tawajuhnya mengucapkan:"lua ana a*walulmuslimit " (Dan sayaadalahorang muslim yangpertama)lni bukansebagaiinfbmasiatasstatus diinya, akan tetapi karenamengikuti Nabi SAW di mana beliau mengikuti bapaknya,Nabi Ibrahim al'Khalil a.s. Atau mungkrn maksudnya mengikuti apa yangNabi SAW perintahkan,scpertitelah bersegera sayajelaskanLihatlah penjelasan say^at^DZadulMdikl Mu'alif berkatamcngenaibacaanisti'adzah.' ','

J.:

:

,/ ':. ^\tL' , _r1.5 g ;r \ , J "jl

"': " cG : r_r:J -rr J\i1 ,,

{, f"' lr Ju"--jJ' j-' "xt').-'r :o c' a' -|:, Mundziri ber*ala: 'lDiriwalalkan dai Nabi, hzhwa "Ibn belixn s.bclan, m.mbaca al-Qar'rn m(ngu.apk,n A'ulnt billahi htinas!-Svaithaniftajim (Akn h' indunq kcpa.la Allah .l;tri sctan fang tcrl1ttttk). " (idak pernnh nlcnenrukln Sayab€rkala: Saya hadlts mi\rdrkitpurl yangtt lah dikenal, kecurlirial.rm ,{r'dr,r.r/ dirlamkitab ki(nbsunnah (riv'ti\y^t) al IJasan hahwaNxbi mcml'i, ir rsl r';rdziLh A h DnudadA darr (ta'awudz), mr:nvebutkan hrditsrtu kemudian beliau yangdranllril l mar.1sil{,r n .rI f].rshr ,1rd bacaan i/, dill I s,r r Karcna dalamshalat Yanglcbih ullmir turrstr',rdzah ini bukanlahbacaan hrdirs dati .labrrbrn Muth rm dan denganapa yang disampaikan terkadang menambahkdnkata: (( -:*rrl g=Jl lr lyang nah.r lagi scpe i haditsdar Abu Sa id al mendengai mahamengetahui). Khudri riwayat Abi Daud, at firmidzr dll. dengansanad,rravrr. Keduanyaditakhnj dalamul'Iwt (312) I)alam babtcrkartal Baihaqr dua hadiis di atas hanyamenyebutkan isri'adzahpada Mu'alif b€rkatamentenai disyari'atkannya raka'at pertama tidak pada raka'at-raka'at yang lainnya: "Yang lebih hati-hati membatasi diri pada apa yan8 disampaikan jrrtar, yaitu isti'adzah sebelum membaca al-f atihah padaraka'at per-tama saia.t'
B a b H a ,\ r l ) o a t D t ' n n " a t " . a " u - ' n , U 2lI

Sayabctkata: S'anai _vang dinakudkan mu'aiif tidakjelas. sebab perkataan: ':-5,- J, ,, (dan tidak di,rm) darrAbu Hurarah ddl.rm ,, haditsyang tersebut dalam kitab (F?rri S''/rrdlr)tidak jelas,apakah yangdimakudkan adalahdiam secara mudakolehbeliau.Tampaknya diam yang dimaksudkanAbr-rHurairah ialah diam yang teiah dimaklumi, yartu diam untuk membaca'do a liitrth'yang rclah disebutkandalam kitab (h|m.266) L)iam lama inr tidak ada daiam hadits fersebut.Adapun diam untuk membaca 'isti'alzah d^n ',.?vrdld| itu karena sebentarlidak akandirasakanoleh ma'mum yang mclakukan gerakan bangununtuk melanjutkao raka'at berikutnya Imam Muslim mengisyaratkan bah*a diam Iama yang dinafikan dilam hadrtsinl mungkin ditetapkan dalam haditsAbu Ilurairalt dr atasMuslimmcnyampaikan yangnrrnafikan kcmudinI hadits dan mcngrkullnya dengan hadilsyangmenetapkan Kcduanva dari Abu I I urairah dansanadnya siitu.Karcna saling melengkapi, makakcdua hddrts scakan i{u akans.ttu I)adrts l)cngandcirikianJelaslah, hahrv.t hadits initidak bcrsif;rt mutl;rk kamimengungSulkan dan disyari ilrkitn r)\'.r ivii/r/nrftsctial rakn'l(bc(las.rrk.tn lirmanAllah:
t .': ,, .lL i-{-U : 'F' iil

r )j , .

rknu tl Q1i n , ntlt bt :rtul:th "k-tl,tltit ' t\,11,1! trtut)kqmJi /1/i,iir (Q S An Nahl alt)

'.I.AI1

Lh (nL,tnu

lni Nrd,rlr,rlv rn],lrh h Vr?/r, ilrlInt ntrdTh.th Svali i dantirunggull,an (,lf h ll)nu I l.rrm d.rlltI.n lllttlt,tltuWrll:r hu A l.rrrr ,tl Mu'. il b{rkata ntrngcnai bacaan'Anrin': ,,1)isunn:rhkan bagi seli.rp orang yang shal,rl... ruengucdpkan: 'Arrrin', sctrlah mernbaca al-l hlihah yang dinvaringkan padashalarjahriyah dan vang filirihkan pada shalarsirriyah. I)ari Nu'aim al-Majmar, ia herkara:
F= .r 1/!1a> -,r ajjr # :. tlr,

oJrA
l)!

,'i
r:.,,,))
;> s\! !r

\:--l*.
f! rJ -

r)

;-lw .,, ,--ifllr

\,, rr :4
((

. .

Jl

:

,Lrl

l!!.

r

Jl

"Saya shalal di belakdng Aba llarairah, tnaka ia memba.a: Bismillahirrahmaniftahim, kcmndiaD tucrnbaca
2l? b u b H r t h u ,, u n t D r u a , r h k r n , t u b d S h r t ' , .

Kctika sampaipada /*aladhdhallia', iamcadaajaaotah paa ncngvcapkaa :.amin. " -. rt Saya bcrkata: Hadits mengenai'basmalah'telah beflalu Sebagaimana telah kami katakan di sana,tidak ada yangjelas mengenai 'basmalah' bacaan: dengansuaranyaring, juga kami krtakan di sini 'amin' tidak adadalil mengenai nyaringnya bacaao: Yangadaadalah 'amin' adanya bacaan: secara mudakbukanmenyadngkan bacaannya Qu'ar'. gtcapkaa:'aain' Mu'alif b€rkata: "Ibntr az-Zubairbersamaorang-orang yang di bclakangnyam€mbaca:raminl' sehingga(terdcngar)suara gemuruhdi dalamnasjid...." 'I Sayaberkata: idak ada atsarselainmi yang(ntcnerangkan) adanyabacaan:'amin' para ma mum shalal.Atsar rni tidak bisa dlad anrrllid lidak dirnarlir'kan Ihnu az Zubairkepada Nabi,padahal banyak hadits mcngcnai bacaan nyaring Nahibukanbacaan nyaring parash;thahal bclakang di Nabi Bacaanamrn'sebagaimana dimaklumi adalah do'a dan hukum asal do'a ilu dilirihkan membacanva sebagarmana lirrnan Allah SW'L (Q S Al A ral:55):

'Uamal

tr ,-:i -\

, | .r>l

(lr.tt.r\, I);!n.rv,rl makakitatidakboleh krluard.rr hukurn r asal, kccuali hcrclas.rr dllrl yangrlrlrl dan karnite[rh kcluard.rli hukumnsal k,rn 'anrin dalrtnr rnrslrl.rh baraan ny.rrnr.lm dcngan slllf,rnyaring kalcl)ir pr,rktcldarr N.rhr ari.r dilo ka|])ibcl hrntr pa(la huLult ,rsal nrcngcn.rr ( b l a a a n n m l n) o l c h p a r e m a ' m u m I t u l r h y a n gr n c n y t b a h k a r r asy Syalii mcncabut ketnbAltigll ttLrJnni" (pt'ndapirr ianra)nv,r,tli manabeliau hrrkaladalam ILlnn(l.65) "Setclah selesaimembaca al,Qur'an, imammengueapkan amtn' dcngdnmenyltringkan sua-ranya diikuti olehorlng txangyangada agar dibelakangnya. imammengucdpkan:'amin',mak Jika merekapun mengucapkannya dengan hanyadidengarolehmerela masingmasing dan sayalidak suka merekamenyaringkan suara:"Jika merekl " pun melakukan tidakmenBapa. Kemudiansaya mentakhru atsar lbnu a?-Zubairdan menerangkan keshahihannya pada hadirs (952) dalam udh.t)ha'ifdh,sert^ menyusulkannya dengan arsar shahihlain dari Abu Hurairah
8!b Hut.hJt \aag Dguaadht rn drt'd rhdp! )13

( o :it-,,")tF "

'amin' di belakangimam dan bahwa beliau menyaringkanbacaan: suaranya,maka sayapun condonguntuk mengikuti memanjangkan dua atsai itu dan saya melihat imam Aimad berpendapat begitu dalamapa yang telah diriwayatkananakAbdullah dari beliau dalam al-Masail (72/259'| Pcrkataan mu'alif, "disuDnahkatr bagi setiat oralg yang shalat..." mcnafikan malna lahir dari sabdaNabi: l)l )) ll,)l ;,,l 'anin', maka bacalah: 'amin'!" "Jika imam mcmbaca: dan hadits yang scmakna yang disebutkanolch mu'alif. I Iadiis ini menonjukkan wajibnya membaca: 'amin' bagi ma'mum, l)alam an-Nail ( / la?) asy-Syaikhani bcrpendapat wajih tidak sccaa mutlak, tetapi dcngan syaratimam mcflgucapkan'amin'. Adapnn bagiimam dan orang yangshalatsendirian,bacaan:'amin' hanyalah stnnah- Beliar: bcrkata: "Dari scbagian ahli ilmu lbnu Bazizah mcriwayaikan wajibnya bacaan:/amin'bagi ma'mum karena mcngamalkanpciinlah sccaralahir dan madzhab l)zahiriyah (letcralismc)mcwajibkannyabagi srtiap orang yang shalal. yanSlerk(nal, vangtrd.lk inranrnrerck:l Sayabcrkata:Scbagai 'amin' sccara dr nrullakdcnSan alis,rnlcrschul bacaanr mewatibkan d^l^m dl Muholt (ll,).62) IbnuHazm berkata atas, 'amin sebegainranr drhil.,r lclah drsrl.ulkiln "Adapunbacaan: rr shitl,rl ndrr dandr b,t( v ritrr secara -viara}olehimam dan orang viing dan hanrso]eh ma'm unr " seclra n.r/r/, (r l,Jti Bacaan:'amin hirru\dipcrhdlikar) d.rnt ikholch Sayaberkata: n1{:n,vcrtii, brrkanmtndahulul baeaarr diabaikanYrng sempurna 'amin'imam Penntzrh sering ilalggal olch kebanyak.ln orltngorang ini d yang sempalsayakuntungl Mcrckil yang shalatdi negara-negara 'amin dan n)cndahului baaaanamin rmarn bacaao menyaringkan tcrbukalnl memulai Pclang8aran sebelum iman'r dengan memr:lainya masjid, rmam rnr.rm kebodohan mereka dan keeng,ganan adalah akibat mereka, mengingalkan untukmengajarkandan paragunrdanpenilsehat Nabi SAW Alrbild imdm nrnnhuat innin, muku sehinggasabda k b a c a l a h';a m i n ' . . . "t e r l u p a k a n e c u a l io l e h o l a n g o r d n g y a n g perlindunganAllah dan merekaitu sedikit;umlahnya mendapatkan itu DanAllahlah tempatpertolongan dimohon.
214 Bab Hathnt wns DBunnahl', ttdlad Shatal

Ma'alif berkatarnengenai bacaanramia' jugai rrAtha' betkata: Ai{! mcndapatkan 200 (dua ratus) shahabat di rDisjid ini. Ketika imad shalat mogu.apkan' waladhdhallin'. ^kn rnendengargemuruh suara'amin' dari mereka." Sayaberkata:Khabajdengan rnatanini dla {diriwa,,atkan oleh (ll/59) melalui ialur Khalid bin Abu AnLrf Khalid ini al-Baihaqi terhitung perawi yangtidak dikenal, karcna hanyaritenerimardrr-s& dari lbnu Hibbandan sayatahu nilai turlrrqbcliauSetelah akan rni (rqfii, seorangperawi yang ada keteranganmengenaipemajhulan menerimal.rrlir.r lbnu Hibban oleh lbnu al Qathan Te(ati ra .r.rrr, dari (riwayat)lbnu az'Zubairsecara ringkassepe(ibaru salasaya sebutkanfl

d.tu- Shul Hn! htl faf,s Di:unndhkah

2l5

RASULUII-{HSAw. BAB: PETUNJUK
ALQUR'AN MENGENAIMEMBACA SETEI-AHALFATITIAH
u'alifberkala mcngenri lala cara mtlnba(a .rl-Qur'n selelah dl-lratihah:

arl

:Lr

'Jr

t

r ,,

1,t, lh u Ahbz.s, st'suttglluhuya ia ntcnrbact al I'ilih)h "l),ni sc!itp raka'at." dt sitlu d-r;tl dtri al l)aqarah.lalrnt yangkuat. sanad II.R. Ad-l)araqulh i dcngan (lr \,rn.lditu ku.tt,.tlk.t (lrlirmr)yit Say.iberkrla: B,{gitlrlr.tnrr (l )irr.tqulhnr rIr,r\ .t/r,,/rr '3lll) adaSlhlhrn Anrtr dah nlr nLrut .rrlI ,r1 ll,rjlr..lia \argrl ./r,r'll l)rl,tm 'tt litrkh,rJr.Vk{(ri,'(hlI ?:6) ' hacl dan BLrkhar kal,r " Mr|rftar ilsnv.r haditsnyi ll(hk d ituLs r brr ayahn\',r, hcrk.rla lcIn,rh nrtnirukdn lbnuAhil latim(2r1.r202) h b h i d l t s n y , i l a m e r i w a y a t k a n i t d i t s a d i t sb , t l . r l s , t \ n p r r n . t h mr mrnrmulnvri Kullilh sedang lbuat bllal hildrt\" dl lr dalam.rdh I )lM da menq,\tak.\n nl,tng S,thl \t'Lr Ad7'l )Tahabi p c I l d l r mm c n \ c h u l n v\d h a g a i t m h ' h u n g (VllJ 290)h.th\\,t J,rldprrtr,rdrn!.r f)iscbutkan dalamalr 7\rq,rt jelas) (trdak samar bagilbnu Hibban Mu'alif berkata, masih menSenaihal di atas: "Cintamu menyebabkao kanu masuksotga." kepadanya
216 Bah P.tulul Rel/lLh ddg.tut Mnbea

. r )r-L-d

,"".,1,,

Saya H(ata: Ini akhir pemyataan Bukiari yangdikomentarinya d,alam Shahih-nya. Seharusnya mu'alif menjelaskan. Komentarkomentarini telah sayav^lkan dal?:m Mukhtashar Shahih al-Buhhai

(r/tez).

M!'alifbcrkata: r'Dan ia rnclaksanakanshalat (yakni Fajar) dengan (membaca surat) ar-R!m," Saya bcrkata: Mu'alif mengutipnyad.arihdul Mo'ad, sepeni beliaujelaskan dalam'pendahuluan bab' Saya telahmengomentarinya sebagai berikut: "Saya berkata: Ini tidak benar Diriwayatkan oleh iin-Nasa i (1,'l5l) danAhmad(V.r363 dan 364)melaluijalurr Abdul Malik bin 'Umairdari SyabibAbu Ruh darisalah orang st shahabat NabiSAW bahwaia shalatShuhuhdan mcmbaca \ural ar Rum. kemudianra bingung Sctelah usaishalal,ia bcrkata Mcngapaada kaum shalar bcrsama kaumtidakhaikcarabersucinyal yangmembuat Mcrekalah kamidalamkrbingungan (ketika) mcmbaca al,Qur'an Syabibini lbnu Nu'aim l)iscbuttuga Ib u Abi Ruh. Nam,r panlgilannya Abu Ruhal Himshi.Disebutkan olch lbnu I Iibbandalam atr 7\rr,,ar "Tidakdiktahui kejujurannya lbnual-Qa{han bcrkata: " la mt'nrprrnya i cacat latn |'th;tttl M|tyk&1295)I)ansrnidapil drkct.thui bihwa tidaklah trerhuat baikor.rng vanSnrcnganggap haik (Synbrb), dulu nauPunsekrrangSchah sanad bi|rl mal.rn hadilsny^ (lcng.in b(rl('nlnngnn lirmanAllah SW I'
''Bon'N\ttqtl

((._.k_*L.Lri1.

rr

t\t'U hubutt hlruk nntu gt lun*ru nu)rhut nnttotptt lni tu snttlni (QS Fushshrlal:46)

Wallahu lanr. A Mu'alif berkara mcngenaimembaca al-Qur'ansrtelahshalat Maghribr

ir l)
o j---+r ro). "lltz. . J r l jEf

it

.,.t :Ju lt ,-'-= u"
-r, _i )l (orJ ) a

'' ,1, {-/ e/u' li

qub p.t"ntLr Ra\utL4rh nns.ar Mdbe,

211

(<';3

;.":.dr,j

'Abr Daad atcnycbatkaa daiam hadits Atnr bilt Sfl'aib dari ayahaya dad kakcknya, ia bcrkata: "TidaHah ada st rat''fiat pcndck baik kccil nadpan bcsar, tnelaittkab a*t mcndeagar Rasdallah SAW. (meabaca)-nya dalam shalat waiib' kctika bcliar mcngimamijama'ah. " " Sayaberkata: Hadits ini tiwayat Muham mad bin Ishaq dari Amr bin Syu'aib. Ibnu Ishaq ini pera\ri hadits mudullas(palsu) dan 'ananah deng,an sanad dhd'il meriwayatkannyadengan versi dafamDra'if Abi Duul (144) Karenalalaiatasi?riJrdr. Ia discbutkan hasar l nya,komentatorZ7zlr Ma'ad metg;angq4ap sanadIbnu Ishatl Mu'alifbcrkara menqenai membacasebuahsurai al-Qur'an: surat-suratbagiantcrakhir atau tengah-tcngah, "Adapun membaca maka (haditsnya)tidak tcrjaga, Saya berkata: Berkailandeigan ayal aval dl tengahsural lrdilk ayatayatdi akhirsurat, dilerlrnaAdaPun pemyalaan dapat ini Jiytd Ii'liquuI Karenaitn sayamengal^kai, \(al?\m.tt' sendiriolclt "Pcrnyataan diralal dcnganapayangdisarnpaikan ini Shnlah(hlrn20i) (yakni Ibnul Qayyim) dalam Rnrr/dha\h penulisnya menqatakao di manabcliau mcnrrkilbahwaNabr SAW mcmbaci sallr "Tidak scorangpun ayalatauayallerakhirdari sualusuralkttrrnh dalamshalitlsunnrh int dua nrcrnbaca ayatbcrrkut di Faiar, manabeliau

(r r., ,;p, h ult. . .
danayat:

Lf ) J ir

u,l ajiu Lrr r,&r,

{rr '"-

J'} t)r"'

olehMuslim(ll ' l6l) dan dfiwayatkan berkata: Hadrtsnya Saya yanglainnya dai lbnuAbbas.
218 Mdbe'o Pauni" R6atutbh h.nseaui Bab:

b€rkata: Haditsinidisebutkan mu'alifdalamjuz di Saya oleh II bawahjudul: Ayat-ayatal-Qur'an yang dibacadi dalam shalar Sunnah Fajar.Maka, seharusnya mu'alif meraiatkutipannya dari Ibnul Qayyim, ataupalingtidakadaisyarat, dengan hadits ini.O

Adb:PauhjukR^utultul' ndg.nai Mnb.dt

2t9

PERTAMA RAKA'AT BAB:MEMANJANGKAN DAI-,{MSHAI.ATSHUBUH
s'alifberkata: Nabi SAW.mema4jangkan raka'at penama tebih dari rafta'at kcdua dan dari sctiap shalat. Baratrgkali beliau memaniangkan (raka'at pcrtama) sampai tidak terdcngarderapkaki. rilkr'al mengcnal khustls Sayaberkata:Initidak diriwayalkan shalalDhubuI salir shalal Telafimcngcnai Fajatatausetiap shalat lclaki dali l)iriwayatkanoleh Abu Daud dan Ahmad dari s€orang 'Aula bahwaNabiberdri padar^kl al pcltamashalat AbLlullah Abi bin kakt derap lrdakterdengar Dhuhursampai yit'rg scoldng i/tarena li.lakdrket,thurnyrt Pcrawr Iladitsini {,/r,? (lll' ll7) dan s'rv'r r i d a k d i s c b u ln a m a n y a l . i h a t N d i l ! A u t h t l t dalamrrl/fi'a (513)daol)lttl 4h lt'nl(143) mtriwrtyatkan Mu'alif bcrkata: "lni karena Qut anul t"air disaksikan' olch Allah SW l. dan paramalaikat-Nya'" disaksikan dar benarhcrsumbcl I paramalarkal, Sayabcrkata:Pcrsaksian dtlelaskan Allah SWT hanya Nabi SAW Tctapi,persaksian sabda oleh lbnu Nasht Abuad-Darda yangdiriw.ryatkan oleh hadits//ldtil dr-7irl\i' l)r daianr dal:lm Qr,otlut lait (hlm.36) dan lbnu Jarir dalam haditsini ada Ziyadahdari Muhammadbin Ka'abal Quldzi sanad sepenidikatakanal Bukhari dan rang ini T.iyadah munkarhaditsnya bahwaZiyaclah lairrnya.Al-Halidz lbnu Kalsir (ll L 54) menyehutkan menyam haditsini Adz-D,|irhabr dalammeriwayatkan menyendiri paikanhal ini dalambxrgrafiZiyadahdan mcnyatakanr t y " l n i a d a l a h m a l a n - m a t a n ^ 1 8 m u n k d t( d i i n S k a r i ) i d a k kecualioleh Ziyadah " disampaikan,
220 bab Mda"ia"sr.r Rahadt Pcnana .tdto

ti: "... Nxzul ilahiiai, apa\ah, tctap ad. hingga M!'difbcrt shalat Shohh !'ai ala! hin'8. tqtit f4iar? It! dan ini s.mua bcnar." SaFbctlrerr: Yangdimatsud'Nuzul lhhi'talah sabdaNabi SAVI: jl+' .:-rJ \J,Lr-!, r t--Jt d' .l;+ fr \f ,' t'

.J-

J' 19 J,) J,

. t.
d4

''
J,

r4J \-:rr-:_,

,;' ' ..

!:...,'.. r,
J *+

'.J

',':.

; .,,

'i' .'.:l " j tr a Itv

. 1ro"-1 J'

', . f '^-btv

'Allah turunpadosetiap tin8Sal nalam k langitdunia hiry1gd scptrtilu yang bcnlo'ukrpo,lu Ku malamakhix Maku,4llah herfrman "Orung akanAhutuhulkm (lo u)ryta.Orangyangmonohoakqwlu'Ku &tn Aku herikun.Orunr wn! mrnohat umyrn bqrdu Ku ukan Akt utrytun " lladits tni thahihtttut.rh,utia ini\\iryatkrn (rlrh scJLrmlnh bcsarshahabill Saya mcntakhrijseballran dannya dalam a/ lrwr (45{))dan Slnthih l)uul(l I l8) Scbagran Abu kat^ lcrawr mc|lambaltkan
., -*"r:IL:,1. .'.I .u J'lt!'ttr.t."Lt'tt,a/r'(Jrl,rn ..1 s,rlu nwnyal "lr?/',/ )) 'lb l)alam,tr liqur ,t/ .livltl 'uLtnt.t nl lllt ,tl \ay.r trlalr ht rkaLr '' pcrnwr srpdkal lrihw.' (rrral //,r,1/) lttapr m.ryofil.r5 l.l;rl, ad.r hrnStnlerbil laj,tr,sepcrlrdikal^kan rl llalitlz d.rlanra/ firrlr(lll 21) Adapun kcheradaannya hrnggnshll;Il 1:liar, snyr lidak rnrnernul;trr r rwaya(yang jelasyilng mendukungnva B(nar, (lal;rnrr i*;ryir iln Na\a i ' ,larr Ahu l{rrrarrahJr\ct utk,rn {, -.-::]' } j J ,, t .n r,r,;,r.,

m,tt,rhfftnoin#t ncakuprp.r varg LlitLrturkarr pcnulr: oleh ) fang nre ( lbnulQayvim). al rrl: tctapiriwayatini.kara llrlidz. vrT lganjil). xdn padn Kini sava berkata: Kesalahan dari fiwa),!l itu n)tlngkrn Muhamnrad l:nra il hin;\bi t'udaik.Mcnufut an-Ni\a idllsnr ..1Drl/ bin ul liun wt al-l.uilah (no.1tl6)dan lbnu Khu.,aimah <lalanut:littthul krpadakrr lbnuAbil)zi b ihlrrt 86-E7)nrclluijalur lcl,rhmcriwayatkart d a r i a l - Q a s i n rh i n A b b a s d a r i N a t i b i n J a b i r d a r i A b u t l u r a i r a h . lbnu Abi Fudaikini mcskipunlsrqrrh dan lterpcrcaya) dipal diiadikanrl,/tr, dalam ush-Shuhihuin. telapi kata lhnu Sa d. iil banyirk haditsnyatelapi
E4b MdanjansLon Raho ot i'cntno duldn

221

ada kesalahan padagurunya ;idak bisadijadikaniulbl. Kemungkinan salahsatuperawiMuslim. tur?a,t sebagai ai-Qasimbin Abbas.Ia meskipun bin tetapidinilai lolrrr (lunak)olehMuhammad al-Barqial lJafidz.lbnu dalam disebutkan "Tidak dikenal." Sebagaimana al-Madiniberkata: Riwayat kebenaran yanglebihmendekali kedualah atasan Barangkali i { ditentang 'Amr hinDinar pera$ oleh maupun malrnnya. ini bsiksanad dariNafi' bin Jabirbin Muth'im dari yang Ia sangaL.rigar). meriwayatkan "Hinggaterbitfaja1"diriwayatkan lafadz: hadits mar/u'dengan ayahnya Ahmad(lV18l)danvang dalamar-furirr,/(hlm.88), olehlbnuKhuzaimah kitabDzildlol-.Jdntu1h //rt lladitsinitelah saya rt dalam li Thkhrl lainnya. lain: mencmukan riwayat dua (507\.Kemvd saya ian as Sunnah Penama Dengan ldfadz. t u--Al CF e;. \l"Szh'nka't n"h'r matohai'). f)iriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah julln melalui jalur lbrahim al'HaJaridari Abu al-Ahwaslt (la memarfu'kanhadits) hadits in r r/lu r/ pada lbrahror Saya bcrkata: Meskipun t t/trir,/, 'l ini. yaitu lbnu Muslim Dalam ur:tuqrib al llalidz berkata: unal hadit$-hadirs'r'd!qrl' memarfu'kan haditsnya, Kedua : Denganlafadz:

( st)hin!4!rkrhit fuittr un t,rmhtut ,tl Qt m lurl'ntv dari shdlut / rrlr/t ) l)iriwayalkan secaranrrrlir'olth ad-Darimi (346 347), Ibnu Khuzarnrahdan n hnriid (lll504) melaluiialur Muhammadbin Amr dari Ahtt Abu tlurarah. Salamahdari Saya berkata: Hadits ini karena perdwinya ragu ragu, lldak ala\ berbobot.BagaimanaMuhammad bin'Amr merlwayatkan az Zuhri datr dengan hapalannya sendiri,jikaiaberb€da kemampuan dengan bin Abu Katsir dariAbu Salamahyangmeriwayatkan Yahya ragudrtr*a1atk'rr"lrlr ', hnggotoi^ rrnparagu lafadz ,r Fl i Muslim dan yanglarnnya yangterakhirdan Jadi,haditsinitidak sah,kecualidenganlafadz denganlafadz yang terakhr inilah semuariwayat yang s,'r'r' itu WallahuA lam.U diriwayatkan.
222 aa: u*anjaa*o" Rdtd P.nona dttdh

BAB:FIALHALYANG DISUNNAHKAN KETIKA MEMBACAALQUR'AN
u'alif b€rkata: "an-Nawawi bcrkata: L)isunnahkanbagi sctiap orang yang membacaal-Qur'an di dalam atau di luar shalat kctika mcncmui avat 'nhnah'. fiernohofi anngerahkcpadaAllah Sw'T., dan k€tika mcncrnui...." berkata:Ini hanyabcrlaku dal:lmshalal nraliinr, scbaSimana Saya padabagian bcrikutnya dalam akrn dijelaskan hadits olch HudTaiiah yanghenari^lahmcmbatasi padapclaksanaan kltabini Kepatuhan yangada dan tidak mclakukan pcrluasan dcngan,/iydJ dan syari'at pcndapal pnbadi(rlr hal d(yari atkaniugadalim Sea,rdainya di atas i,r) drn Nabr shala( lardhu,lentuNabi SAW melakulannya \e.tndainva tenluajaran drsanlpajkan, dtlam nlelakukan, ilu hahkrndrsnorpaiLan pcnlingdanpadn fardhu lelrih daliursha]al shalrt sunnah shala( shalat K e t a h u i l a hb a h w a a p a y a n g s a y as c b u l k d nd i s i n i t r d a k shrla\\,al atkannnya ha(ilan bertcnlangan dengan hukumasaldrsyari anggapan sebagian kcpada Nabi SAW dalamIasyahud awal Sepcrti ikhwan mujtahid kita dalam masalahhadils Nabi SAW yang rnulia semogaAllah membalasmerekadengaokebaikan menSenai yangditujukan padalan8gal tulisan kepada saya 2/8/ 1397, seiumlah dalil-dalilddanyaperbedaan sini Itulah apa di dalammcnyampaikan sayar"Seandainyahal yang telah sayaisyaratkandalam pernyataan juga dalamshalat'shalal fardhu,tenlu Nabi SAW itu disyari'atkan .. melakukannya. " dst. Sebabkondisinya memungklnkanuntuk hal diberitakannya sepertiitu dan dengantidak diberilakannya trdakmelakukannya. Untuk menunjukkan bahwaNabiSAW memang itu denganadanyadalilyang melarangkamrmen8amtrilhukum asal
Bnb Hal-halyanrDnunaahlathaild

223

-alhamdulillahyang ada,makaj€laslahbalwa tidak adapertentangan adanvapemisahan kepadadalil yangmenetapkan denganberpegang iru. antan dua masalah WallahuA lam. Mu'alif be.katai "Disunnahkan bagi sctiap orang yang mcmbaca:

{ n,'+ F JF t-L -(:L;';i
mmglcaplan: ( t'Ya, dan a*t termaslk orankor,tng yang n"n.vaksikan hal im'J. Ketil(a mcmbaca:

( r' '-','r'!j"r)\'qL"ri J'e J ) Q
iamengucapkan:

-\+-:,' J
("Yd, sny bcrsarsi'\-Krtik.r m(mbaca:
.':.

{,.. iamcngu(apkan:

-Llt

F JjJt

-l-

+l.l

,11 c--:,1
("Akabcri nn k'pn.la;{ //a/r"). I)an kctika mtnrbaca:

}o { r :-1,r-r .rr;,!i :-r,-,-'
ia mcngucapkan:

3:,ri oi, ;u. .
("Maha Su.i Tuhanku yanq Agang'). q:Lran scpcllrrtu irdddlitu Sayabcrkatd: l\dak dlclaskan,apakah a(aulidak?Oleh karenaitu, sayamcngatakiln udak?Teiahditetapkan hadtls "Adapun bacaantasbih secaraumum sah, berdasarkan irirrl, dari Ibnu Abbasdan yang lainnya Hadits ini ditakhrii dalam sebelumnva bacaan'bacaan ShahihAbi Dtud (826) Sedangkan hadrtsmdlr'dari Abu Hurauah denganlaiadz berdasaJkan
224 8.b l.I"l.hot Nns Dnt.h.hL4n ktitd .

Lj' 15+iu

ir' ",:..

tf

))

(t'

"(J-

l.

.

-J'

,

"Burangstapa attan kalian fiembaca: 'Wauini wazzaitutli', di kcmudian selesai pda akhir uyat: 'Aloisa Allahu bi AhhrmilHukimin', '&tla.../sr."H.R. Abu Daud dan yang makaucaphanloh: lainnya Di dalamsanadnya scorang ada perawiyanSridakdiseburkan namanya Penjelasannya padal)hd'il Ahi t\tul (1561tlAn ada ul Mi\\,kah(86(J\ Akan telapi ,Jcapan h,tlo , pada ayar Q S Al Qryamah drbcnarkan Diriwayatkan olrh M usahin Abu Arsvah. berkal;r ri

,ll.'ri

| ;1\l

];

:t;J--

:Jri (( J'Jr

.r-L-- ,:r .rL ,rt"
.Jr.*

''/1ln nt.\lt /all \u stuLl llt an t unlhw KuiAtt unuhat lhx tlatltl\th,ptlrt,r lh an whvlutnttuttt . h1,r'u!tunt[d Mdh,t t SuLI utAtttL!,nltturtt:l alttnnttu uounuktn hl tu lLTn'lutnt l n t i t , u t n n \ i l '' A A u n t t l u t u r n v d n u R t , t r l t l l l i hS A ll R Ahrr I),rLrd drngal snn.rd viilrg\r,/r//,darrscor.rrg ltl,rkr (id.rk I.l 5c(r,rng shrh.lbat Nabr Krlrdikdrkrt,thulnva hcrhilh,r\,r ()lch par,t ulam,r K.rrrna rtu s,r\i.r srhrig,iinr,rnil drntakltrnri nrcrrr!.r\';rlk.rnya dal^n Sh rh Abi l )ntul ( ia 821) nh Mu'alif bcrkata Dcngenai sejunrlah hal-halvangdisunnahhan dalalnshalat:"(7) l'akbir-takbir daldmshalar." S a y a b e r k a t a : M e m a s u k k a na k b i r d a l i i n l , a r r r r r lrrl r a l , r r t nrellyclrsrhr l)cnntahNabi SAW lcpada orang !i g iruruk t, I sh.llitlny.t untul bcrtakbir, srh.rgalnrana A[)u I)iluddan virng riwavat lainnyadarrhadrtsRila ahbrnRati' Hitdits inrditaLhriid.rldrrl srrrrl, ,4ri.D.nrrl(8(lI Dengan i, nraka 805) iD baeaan takbr .rdnla rdlr, d,rn r h dlkuarkan scrara umumolehsabda Nabi SAW
Bub Halhalytnr Dj/anuhto k.Lhu 225

u ,,F'

,i'i...'?:
3 t't't

,.2-,,1.)) L') r-'r'

"Shalatlahsepmi kamu rnelihataku shLlat." Imam asy-Syaukani dalam Ndil al,Authar (ll / 222-224) dan il kemudian dalam @r-Sd al-Jarral rr'elaporkan bahwa h ukum asal bagi persoalan yang terkait denganhadits 'orang yang buruk cara semua shalatnya'^dalah wajib. Dalam oz Ndil, asy-Syaukanisendiri menyatakanbahwa takbir takbft ini berdasarkan beberapariwayat hadits,namun kemudian beliau lupa denganpernyataannya dan itu (l menyebutkan dalam d-s-Sail /227 228),bahwa(takbir) itu rermasuk s'rrafi Maha SuciTuhanku yangtidak pernah scsat ataulupa dan Imam Aimad mcmilih hukum wa|l scptrtidikisahkan h an Nawawi ole dalamal Maimu'(III/ 398) dan berhujjahdenganmakna umum dari yanglalu,scdangkan hadits hadils'rlrangyangburuk carashalatnya' fircnjadi samar bagiasy-Syaukani schingga bcliaumcngatakan dalam (lmamAhmad): 'Dalilkarni mcmbantah terhadap Ahnr:rd ialahhadits 'orangyangburuk carashalatnya'. Sesungguhnya Nabi SnW tidak meny!ruhnyamengucapkan takbir takbir,r/r4.r/(rt rl)lndahan darrsatu yanl; lain -pent)dan mcnyurulrnya rukun kc rukun mcngrrcapkan takbiratul ihram." Beliautidak ingalhaditsri*avar Ahtr l)aud dan yanglainnya.O

226

&ab: Hal.hat tans Di'unnohhdn kaiha

BAB: MEMBACAA]-QUR'AN DI BELqKANG IIW{MSTIAI.{'T
u'alif berkata: 'r-.. Diam tidak harus dilakukan imamshalat.-.." Saya bcrkata: Ungkaptn nru alrl ini ntenrbcrr rlrrg,r,rn diam imams(usain)embuual Ir.!lihrh l(rl,t' s( disyari'atkkanya baSi waklu unluk membaca Fatihahbagiorrng y,rng hclal,rngrrv;r, al di s e b a bt i d a k a d a n y a s u a l u k e h a r u s a nr d ^ L D ) r ' D c t . r p l . lrrn i l t d disyari'alkannya scsualu sccara mullirk lJnlLrk ntcnolik fridultl \(l\ rlr ini saya mengatakan:

"Sesungguhnyadiamscperlirlr),rd.rhhr/,/i//r(l:rl,trlr,tg;rlr,r'1l(j samasckjli darr NabrSAW I r,rrr hclr,rrr adadasarnya SAW lr,rrtr'.r adaduamacamdiam(dalamshillal) (lt) takbrratul Perlama Sesudah ibrrnr untrrkrncnrh.r(.r ,1rllrl,rh Dasar hadilsnya tclnhltrl.rlu cj.rrAlrrrIlLrr,rrrrrh r d.riSamurahhrn Juntluhdan p.rr,r Kedua : Sayameriwayalkan perawihaditsbcrselisih dalam menctapkan dLrllry.rng kedua Sebagran mereka rm. dan mengdtakan'Ynilu witllu selesai membaca tnlthah Kcbanyakrn al meogalnkiln yaitu ketika selesai menlbaait Qur',rnse ,rl luruhn! il l rl,rh yan8,benar sepcrti tclah sayajelaskandali\t\\ , lb li4rtl dLJiyadd,anyanF,ln:..'nyaLlhat juga Rr:duhth Shufult karyaIbnulQavyun H a d i t s i n i , m e n u r u t s a y a , a a c a t k d r ( , n al e r p u r u s r . t n l a i periwayatannya Diriwayatkanolehal}{asandariS.rmurah MeslJpun global, mk[./]/adanmei wavJlk,tnnva mendengaLr al-Hasan dan se!'aJa ia
Bdb Monb,!'. ttQrt M dl bct&uq tntuh 221

denganversi bn'anah serta tidak menyatakan dengan tegasbahwa ia mendengar hadits ini dari al-Hasao. Karena itu, ditetapkanlah kedha'ifanhaditsini. Dalam haditsinijuga tidakadapenJelasan bahwadiamnya(irnam itu) lama sekedar(bacaan al,Fatihahma'mum) Maka madzhabasy, Syaf i tidak mempunyai pegangansama sekali dalam hal ini. Renungkanlah! Adapun apa yang dlsebutkanoleh asy,Syaukani dalam ar,Jar/ oLhrtu (I / 225)b^hwaNabi SAW diam lamasetclah selesai membaca al Fatihahkemudianmembaca $urat, tidak adadalanrriwayalriwayat hadlts.Iampaknya bagiasySyaukani terjadikcrancuan antara nash hadi(sdari intcrpretasinya olch ^l.Khaththahl y.rngmenyalakan: ''Sesungguhnya (imam) diam agar orang yang dibclakangnya 'Prrnyataan mcmbaca. rni dikutipolehirsySyaukani dalam/, /V/r/ (ll/200) MungkinJugainterprclasi SyaLrkanr asy sendrri terhadap riwiryal dari Ahnad. "Jrka (imanr) mcmbaca 'rul*llnlhatth naka diamlah ia st1cnak." Saya(ahu hah\aa dianr yiolt kcduasesudah sclrsarmembacasural sc(ara (untasitu /r,r'rl sintd haditsnya. Kcmudian sayauraikansr(ara Ilnci ma\nlah tni d^l;,1trl It\!u'dl Ghotil (1r128,1 288).O

228

gdb Mtubttu At Quian .ti b.ldLansrdad

BAB:TATACARARUKU'
u'alifberkata mcngenai tata caraauku': Diriwayatkan dalam ruku'posisi rnembungkukschinggakeduatangan dapatmenyentuh kcdualutut. 1'apidisrrnnahkan dalam ruku...dS. Sayabcrkata:I Inl ini trdakcukup 'Iclapiharusdisrrlai(sikil) 'or;rng yanS lcnang dipcrinlilhkan drlam hadits m(:ngrnar yangburrrk carashalatnya' hadits d^n lirnnya Anchnya, mu',llildill:rrrkitabnva (hlrn250)nrcnyehrrtkan rerscbur scbagiiln hal dan y.lnglerlair hadrls (lcnSan ini kclikanlcnukil ny.rlaen l anrpaknya lraulupd lt hnl pcr y;rng ,ttl| t1:LLnr tl tlt,t,lz,thd SytDllul(lll.4t)6) ll.rn All,rhlah ,l I trnrtal p('rl(,1()ng.ln rrr(t)()n [).rl,tr)) kcr(nrp.rt.tn savabrrkata l,clllr drlct.rlruibilhuil rnr (lat)n1(irlxrL,lch u.rlrrleni!n trDt,titltt t \tt'nrig,)yn F wdl/,lid.rk k|r mchkukanh;tl hrldr barl.rh rni I MrlelaklankcJuati g.lnpiid.t kcdur lutur jaii 2 Mcrrn&]ilngk.rn jao kcdun lclapalt.tn8.rr -l MemunjnngkanpunReung ;l I).tPar melakukln ruku drngan dianr schlng8.r sr(i.rl,rn8got,r m r ' r t g . r mth i' lm p .n t , rn r a \ r n A r \ t n B r r m Af,r ,yang saya schutkan scnlud ilu diletnpkan dnlilnllrifyak r$.ly,rl nr(rll.trnar hadils orang!ltng buruk r.arashalatnyr' lnr tlitakhrij dala .trlix.r\, .\&]lr (hlnr 133 l3{ eerakanal m MrLr.rb.rllrlarni) Mu'alifbtrkata:

J|--!

) /"t

Rth

'lttr (rtd RLi.l

229

)Jl),,lr -Lir orrrl r{ J'.1 "' JS" t'-." ljLJr # )' 'Dari Uqbah bin 'A tr sesaagguhrya ia nko', lala mercng' gangkan kedoa tangannya daa melcta*kaa kedaa tangatnya di jati-jarinya dari atas kedoa l ataya s€rta ficrenggattkat belakangkedaa funnya. Ia bcAata: "Dcmikianlah sala mclihat Rasulullah SAW shalat."" lt-R, Ahmad. Abu f)aud dan an-Nara i. Sayaberkata: Putaranhaditsini beradapadaAtha bin as Sa'ib dan ingatannya sayatidakmenrimuklnscorang Ia sudahterganggu itu perawipun yangmeriwayalkanhaditsini darinyasebeltrm Bab inr yang tidak dibuluhkan haditsAhtr seperti dilengkapi olch riway?rt hidils ini McnLrrul oleh mu'alil scsudah Hamirlyangdisampaikan riwayatAbu l)aud dan al Tirmidzi yanSiuSitntnshahihkannva, potonganhaditsini bcrbunyi: (r" t.-{:], . .arL' tuD a+ 'Jr' !+,-t-,."' "

'i

' 'lt!" )'

'"i

st liur/^[t'rluu htrutnv,t. tttt "M,tkuia ncltt,tkk,tnk,tluattuqpttttl,,t
,tkr H m,nXsra\ttnt h\lu,t h uI iht

jari dlxaklckknn dandi|errnl.thkitn Dan mercnggangkan jariini tx'rrar rlalanr J,/ar,^l 9r,rfut kirmr schrrlk.tn Nabi scbagaimana olch ,tn Mfii O

230

Bab.roo Cad Rutt'

BAB:DZIKIR DAI.{M SHAI.A.T
u'alifberkata:

L-

J:,lt;

-k-

,'i', +r j r, '.. |-6y''>.'.,a," -J+'u, , JL' | .-' - t - 1 , L P r -. ) . ) .

" -:r,, t_\ ,..-. , . i , -*'" , i

I)ari Uqbah bin Amiq iaturkatt: ,'Kctikaturun ayzt Fasabbih bisni Rabbikal'Adzin (nrakabcnasbihlnhdtngan nama Rabb mu yang Agung), Nahi SAH'. brrsabda ltpdda kani: ll.ladikanlah d.fal itu (s..bngai hduan) ddlan n*u'kamu!"', II.R. Ahmad,Abu Daudd:roya g lainnya dcngan sanadTa_Dzrl (baik). nlu'alitberk.ttd scmls.rl pcrryala.rn N.L$ir* BeSitulah diro ilu .rn r dalamal M.rjnn'(lll /,11 3): Abu D;ruddan tbnu M.rt,rh rcriwlry.rl kannyadcngansanadlrrrua (baik) " Al-llafidz tidak menyalakan tr} d,^lam lral it.'tbllhi\h (li 212) Pada semua sanadnya panlan ada Musabin Ayyub,n,tmanya hin Iyas Amiral Ghaliqi, tidakdikcnalsepcrtisaya dia nyarakan dal^m1)/rd / Abi Daud(152 153)d^n l^ar' dl.ChdlT (334) Seandainya haditsinr rrdrr, lentumenunjuklan \a,!rbnyarasbih lniberbedaderu.tnmu'aljt' yang mengatakannya sebatiai y^og tutt'ktll Hadits uri discrrai hal yangakandisebutkan mu'aliidalambah'Sujud komplemcn oleh Kemudian mu'alifberkata: Disunndhkan bagi orang yrurgshalat baik sebagai imam, ma'mum maupunorang yang shalarsendirian,
Bab Dzihr dobh Stub 231

mcngscapkdr: 'Satnj'a Allaho lintaa hatnidah' (Semoga LllaJt mcndcngar orang yang memEji-Nya) ketika bangkit dari mko'. Kctika ia tcgal bcrdiri . . . dst.
.^'

i, c*, - o -r * ;' :'.;;.r, -r,
, -:.
6

:"j r, P : _ * ""'.

--,.
I' J

4.,r-'

.i,

...

.rJl

:.-

!o-r^,-

,'rr; ,, ijr {;u-Jr, -u-r

J, :-.t..J-.

"D,vi Abu Ihtrairah scsonggrhnya Nabi SAlL mcryTucapkan: lsanti'a A .thu liman hamidzlr' (*noga Allah memlengaroraag yang mcnnji-Nya) ketika mcryqnE*at tul2ng bt'la*a gnla, .tari ruku'. Kenru.lian .lalam posisi berdiri btliau mcngacapkan: 'Rabbana walakal hantdt' (Ya Rabh kani, dan hagi-Mt srgalt pujr."ll.R. Ah''J d dan Bukhari-Muslim. Sayaberkata:II,rLlits ditdkhriidalarrrrl/rwa (331)dcrrgan inj barryak lambahan dalanr heberapa sumber (tJacrrrr Unluk mcnguatkinfcndapatmu'aL!tcnt.rng kesunnahan dr nlas)bagima mum, sayamcngatakan:"n tlalahielas bahwadal,rrn hadrts adadrratlzikrr rni If irfnrir llata,n tuni tAllttuhntd lm'rnLlltktnkAbancund.rri rukrr'. drn I\act,r|tll,thlamwtl'*u/ltrlllrrir'lctik,rlelahhcrdrrte8rik Jrkarna munrtr,l,rk pcrl.tnl,r). ntenSuf.rpkar) dTlk[ / 1]i/,//(dzrku g.rnrrnt-ia nl ngucapkan nrak.r sebagai a dzikrrnril,u(dzikirkrdua) ()ranliorangyaogsh.rl.lt. Drnrikianlahyarrg d4rt'rng.rkan mayont.rs oleh dr Inanamereknlranrpirtiddk mcnden8ar drikrr 'Stmi'uAlhhu linul ,[.ra ii r/r'dari inranr,melainkanmcrekatelahmcndahuluinya dcng,t dztkn Rtlhhtrt tttlaknl hondr' lnr penenlangan yangJclas terh.ldnl) hadits Seandainya salah seorang darimcrcka herusaha menjauhr, r,r pun akaniatuhpadaFrncntangan yanglain.yiitu mrnllosongkan lidal i dari dziklr yangdisyari'atkan tanparrl/(rr. An-Nawawi(lll./420) berkara: "Karenashalat didirilan tanpakosL)ng sedikrrpun daridzikx,mrkn jikakedua dzikirbangundan i'tidal tidak diucapkan. kosonglahsalnh satudad dua keadaan dari dzikir." itu 232 B"b D.itu doto-shutul K|do;t

Bahlan sayamcngatakan:Sesurgguhnya baca n ta-srni'(Safii'a Allahu liman hamidah)dalam itidal hukumnyar,r-rr//rbagi setiap orang yangburuk yang rhalat karenatelahditerapkandalam hadits'orang carashalxtnvn Dalam hal ini Nilbi SAW:bersab.la

'-s ;p';' l+
J .]* ,&-

,, G- r.{i*'i-,; f'; y r1'ir
J^' ".1'-* i'-,-ertl :- :a * ,,.., ,i, + ,.-r.- i-:. .-, ,. {,:+ .j: :.. Wt,

''SLsu nyguhnvt:h,la :uloh rttll dun hrtu tklok ukanstmTrtrndhinggtr n\it\'t rq'ur"nl\t,t u,ulhtt sLhteitNtnu t(hth Alhth /nntdhkon tunrlin tktlbn ld t k \'l ggu!rltt,U tuhl,r,ryntcn.ol!len ,tlofl.ttdt ktndn't l|,tttguLlTkt S,tttil AIthtt lnor hantdth k('nulru hr\lol ttl lk lrut'gu tttltnt 1ungyu,t14trw rri. dst tu llddrl\ rllr drrw,ry.t(kanoLrh Abu l)aud. an-Nas.ri(pclaporar) h.rdrtri r lx]li.ru) diln )'nn8 l;rinnv;r dcngan sanadr,l:/rrl scna ditakhrij d.tr tirlAn\ Shnhih Ah l )tuJ (8(l4J M.rka holt hkah scse,rr,lnB ltr'l)rod.tpar srlcl,rhlcternngan Inr b.rhu.rl,,r.,rnnr?vrr'rr(ial',rzl//,h,tgir,(1i;tp()r.tngvrlgshtlil)rLl

t"b D .n ,in'h sh'I

233

DARIRUKU' BAB:DZIKIR BANGUN DANI'TIDAL
u'alifberkata:

,,'k'),. rL-i,',';'

t)"9/!- , tUS"3'
, ' ,,.-r;j':-l ,*l',,

cu! 'r x'

i'. " ."', ''i,,

{*u rr.,1, r\) l-')

-i\ "'r,} rr"''l\l

dua catata dia!as mcngandttng Sayaberkala:pernyataan lbDu Maiah tidak tcdap tt , Dalam riwayat Abu D'ruddan Pertama 'Allohun"tu ntntrnt (Ya Allah! Sucikanlah k^r^'k^ta jalut hadils t'a8'r tlalam sehagian .- J: L" i"*t"*n "ut Pelawl larn

t ncpalarydariruru' nt ngutapran unt *1iil|**""tL' - Y ttot't Rov i u puji an n t nrtn )' o'or i)'t' "' " "I"Zi..".1" oo*t tt'ihanlah a*udtnpn s'rljudaatnbun ' ' "'i;ii'7irr.' vdidh' d'rntbnu ii'fi'.'e#"0, *"u,-, Abut).rud

hdhwa brlia" 'Dari Abtlt lah bin Abu'Aula dari Nthi SAll: ' (lalant

riaataaa reaua, ffi;i;il.;ffilil iilil3'liiT.":!!rtu tambahan dariruku"retapi
il,in[''"'uaor' tungun danAhmad: -uit* fta*'l"yu tenurlrtMuslim
234 ddnI tittal ooo,o'*i' a""eun ddnR!t''

. ..ri ( " 'ul,t#' " l ; " C{!'

.;-ir ui fliri :J'i-:--) )) rk

"Beliau fieftgucapkon:"Yd AIah! BagLMu pujian . . ,t A ah! aku Sucihaftlah ...." DemilqantambahanteNebut diiwayatkan dan dishahihkan olch (lY /212). at-Ii'midzi Mengkhususkan dzikir iru dibaca sesudahruku' (entu mem' butuhkan dalil. Kalimat pertama dari hadits ini diriwayatkan olch seiumlah besarshahabat melaluijalur pcriwayatanyanBJrlr/r din di d a l a m n y at i d a k a d a p e n a m b a h a n n i O l e h k a r e n a r l u s a y a i (pendapat) mengunggulkln bahwadzikir inibukan lernrasuk dzrkrr 'Ictalr ruku', berbcda dcngan ia adalah sesudah dzikir sebelumnya umum Untukrtusaya tidakmengcl()mpokkanny;r do'ayanSbcrsrlal daLam dzikrrdzikrr ruku dal,rmkrtahsayaShifutt Sl ldt ot Nnhl $11 h h s S A W , k a r c n t a k u t m c D a m b a r r a r r r h ay a n g t r < l a k c m c s t r n y a , rneskipun Ibnul QayylnrnlclakLrkaD itu, dar k|'du.rk()nrcnlill()r hal puo,sfp(nirru .rlil tr{lil nrtnr;,larr k^(y^ny^Zulul Md tu/(1,/22I) Rerrungkarrlah!O

tlb Drkn { .tn

ron Lukt, Jun t tdti

235

DAN UNTUKSUJUD TATACARATURUN BAB: BANGUNDARIS1IUD
L ddri wa il t u'alif berlata dan bcliau menycbukan hadits "fbnul Qdrvimbrrldltt: yrnsoL"r't gerddisamnaiknn: N /l sesuatuvang I;'r";r"rt lY vang benar' I idak diriwayatkan ini bencntangandenganyangdipraktckkannya "" lxLatr iniht'rasal beliaukatakanPenafran 'UmardariprirsanSlia Demrkian sckitardLrx sctelah hadils lbnu :;",r,ltti;";tg nrenvebulkan olch al-llirkim r. -i,r, irtii". -""*^takan: "Hadilsini diriwiyalkan syaral Muslim Mo alll d.tlafi dt MllstuJrokdar men8ala(an .rtas hirdrls mu'aiil mcv'rkinikeshahihan i,frt tt.'"1"f^.1^" Ini .rrtinya Rcliaulal,.r '"u alit mcnatkankehtradaannva? ;;;;;;;:;,";;^t',, larynnya yilll!l m'laldikdnnYadcDgrtrr dt'ngallhal rni .tralrLomcntator " I iru [l.rhk.trr bcritrclitl.nr i* a]rr rtl Ilrikrm ;;,i;""k:; r r r \ J tr ' t r r r ' ' \ ' . t r r !l , l r l rl r I r l I t r r ' t t r ' r r r lI(| | I ' ' l r r ' ' I ^ l ' l r I { r ' r r r r uJ 'n r J r k r i / r " ' 1 r l l k n . r , , ' , , i ' l ' ' r . , ,,, ' l r , ' l ' * r r Jr hr r u l r r i l 'l ' r l r r r r l t'lulrimi h'lr'rLl dJo ,f,"ti.f)lfr,"t ftu"l,t ,f.t r pcnlih'trap'tn h^\\r u'rliu r u r rr I J r \ . t r r 'n l t l . t k k . r rL i l . t g r I h l l l I l ' r ' l r tl \t t li u t r Sya'rklrlch lhnul Qayytmrt'tttstst hadits pcnih.rhihan Ad.rpr.rn I nanti'luga.dar akandilclaskan seperti 'r"r,''rt"ii,, iii"r air,"narkan I p , f 'rklr\hnu IIn'l n . r l , , r r n u ' u i f r ^ , , n ot t n r n t n n g ad r n B j nh n J i l * t v d n Pt / r ' ' r r a n u ' / r . r 4 r lJ . t r )h . t L t l l s m p c t a t r lA h r l H u r n l r ' r h nanli akandr;elaskan selragaimana lcdua ldngan Mu'alif berkara: "Yaitu (yakni melctakkan f

hadits " para pendapat prnulis ,.*rori i.Jou iuturr..tikaturun)

hnrl' hrrsumher hrnar_hrnn' karena t,enar berkala:Inryang Saya darl praktelmaupunperrntdh N'lbl SAW beruoa
236 T.|o ca@Tutununtlt sltud f,ab:

PraktekNabi SAW dari informasihaditslbnu 'Umar.ia be{kata:

"Nobi SAW kztihasujudmeletakkan keduatanga nyasebelum kedua lwumya."H.R. Al-Jama'ah,di antaranyaal-Hakim, ia berkara: " Srrrr, menurutsyarat Muslim" dan disetujuiolehadz Dzahabi seba8aimana diakuiolehkeduanya(al,Hakimdanadz,Dzahabi) Dan IbnuKhtrzaimah (I/3I8/627) menshahihkmnya ditakhq dan -78). dalan ol lrwo (ll/ "17 Sedangkan perinlahNabi SAW dari inlhrmasihadits '.r,.ft Abu Hurairahyangberbunvi
LJ i)f
.1J .r) -!I -Lu r) rt

rtl,th \ ntry & hlkbt tlttal, nktku un.rtt,thh it holut l \(t'tfli hohtutit\\t ontd ltr Llrktunhlt hiu tat.ymnt wh,lunt ttlvt! ll R .{hu llaurl, an Nasa r dan 1urhrakkrn) kdm l i l l J t n l a ' a h S d n . t dl t a d l { s r e r s c h L r r k i t l i t r 0 N a $ i t w r d , u l ar Zirqiull /,/ylri/(baik) drku.rtkrn dan r,lchll Ilalidz IhnLr laiar, I jLrg.r s('pe11i irkan dltrla\kan lladrts,nr drtikhril dirlaorsurnhcr vang biru satirdrs{'lrulkirn IlB,t lll l8)) dan datinr .\,,?r//r \tl ,4hi l taul (i89) Kcdua hr(lits rnr lrdik drtcnt,rnllkrr'u,rlrolch hndr(sW;r rl b r l l r l r y a n g d i k u t r pL r l c h u a l i l d a r r I b n r r lQ a v y r n r I n i h i r d ' t s / r , /i / , m , vallu nwayat Syarrk lhDU Abdillah rl Qadhr la ,//ra tlan buruL i7 hal)alannva,nr,rka rwayitl krlrrkucil.tnnvi lidak hisa diargunrrn tasikan.Apalagi ra hcrtentnngan (deng.tnkedua haditsdi at;ts pell ) L)leh karena itu al Halld, ,Jalam lluluglut Mn.nDt. llt(k^t^ "Sesungguhnya haditsAbtr Hurairah rni Ichih ku,rt dnrifad.r l).rdr(\

''Krtikd

ri ".nt., Jj

Wail" yan8scmrsal Pernyaraan disebutkar olch Ahdul llaq al lsvbrlr (hlm.l47) I rhal J'rrii,rs, .51,//,r/r Dalam Z).lul Mo'ul Ibnul Qayyim nlclakukan kesalahanyang bcliau mengunggulkan hadirs Wa il danpada hadits lb'ru lelasketika 'Umar dan Abu Hurairah seba8aimana beliau iuga melakukan
B u b T u r tI r . d 7 r . r n , m , L ; a 211

membantah mi lain kesalahan-kesalahan dalammasalah Sayatelah ala'/adtlMo an -r.nOuorinv" t""-o ti" q dalarlat'Ta!!atu"t! Jiyad conlohyang saya dmbilsatu di Kiranya siniperiu tiinnya. ian vang N sahda abiSAW pengenian akan ieli.lah
...., '',:

iX.'&': ,'J;t'!'y.k .iF )u ))

(susunannya) hadits mendugabahwa ini terbalik IbnulQayyim gGan berbunvi: ii'Ji Asalnya ,t *'rlf'1 caripetawrnya.
tangannya)Pengertian kedua kedualututnyasebelum lerakkanlah a ' i o . r i ; , t u - " n ' . t ' u l l r n p r a d u g la r ny r i t u p c r n v r t a r n . h c l t a u
''Scsun!,*uhrrya itu mrlelJllan letlua tangrnnva(littlud Kaxl onlJ 'O"", lutuln),r" Brli'ruh, rkata I arangatr .f,lur" ) \chclum k( Llu.r m l n k k n nl ' 1 l u r n ' f . " l f r t i . " f , , t , h c r l u t u l n v a n l d r ' t l ' r hl d n g a n e l ' lututnYasebclumkcdua tangannYa bclr'lu nla\ di Pernyalaan atas ditimbulkanoleh kcblngulrgan perkataa;paraahlibahasascpediirl fniruT Abadi: kakl "scsungguhnyakcdua lutut onta rlu ada padii k e d u a

" depannya M't unl '{rs't' Karena itLrath'fhahawi berkaln dalarr Svurh onta itu kedu'i lulutnya ada padr ktdu'r (l/li0): "scsungguhnya r rrrrlS"l 'rrgkrrr.l"ni i""*^",,"., U.*',r't* hJgr\( tnr'r l'rnII IiIl:II''II t h' I I ) r ' r r d ' i ll \ r l t t t u r M n i l . t - , n t , . i . l , i , i , ,rf i r n r r L i a n I I r r ' r r t r t yanSJdxpa'lI krdoak'rkinyasttx'tlil'crILrltrllrviI n^Jt"Auu tl.,rutnyu litr\llnnvl (kirkr iri, p^,ir't.a ra r.i.'lnv" ving atla p'rdaledrr'r rtr rr dclrS'l ptrlnfia I'lli rnclclakk krduii n,r"pt i" nrclnuldi A"ouIrnvu). t l L r nl ' r l r Ir L J n r r r Ft l l i o , i , - " n , , 1.,, ' , , r i ' . j o,rn r nr l ' u n y d r r r u r ' r r r u r d i Jrl Jd Ji rra'rrr 'trrg r\ 'rl ttt"trt t ttrl'( iriuinur', ro r.r tutu'\Lp(n r rtrr tanpaadaktkabur'tnn)'rkna hadits maksud l)enganinilelaslah Nya pqibagi Allah dtastaufiq didalamnyaSegala lahir menllnjukkankeharusan Kemudianperintahini secara r 'rzarl rni tcbag.lrmunlt rrdrl rt lhnu.ll rzmd'rlam ..iJ*"rfun vdtrgdikulrp'rlch mu dlrl d rrr at Muh,.tlla 128) Hukum s/n,,,/7 llY lbnu Hazrn adalahsalahberat' melakukan Pend^pal rtajfi ini mengisyaratkanlarangan vang kesepdLatan dilutll 'rlt h adanyd dan Lebahkannva membanlah d ud ' ara va ll i v"ii f'trifriot aufu. o1'Fanwa 881 nBmemeulchkan
238 Bob To!' cdtu rutun 'ntuI Sujld

yangterlantaryangharus suna./r bcrlata: Di sini adasebuah Saya Yaitu sebuahst/rta, diinSatkankembali untuk dilaksanakan. idi sepuluhshahabat haditsAbu Hamid as-Sa mengenai dalam (la meriwayatkan):

ljt^- ,.a.,,)r Jl .s t{r . ..is '.
.2. :.. l-L\a !.:J,L, :U?o

/

tt ffi ^rr J;-;

tlit

-,

'

..)rrr
!r?

,

,-y'UJ '\>--r

C,

4.r> ;f

t"ri;'
k&luu "RahlaaNabi SAW turun ke tanah dehqa metenggurykun rangannyddan kedualambungnya,kemudiansujud. Porc sh,thubrtt stmua mengatokan:Renarengkau.Memang,lctnikun N,'LbiSALy n_va H.R. Ibnu Khuzairnahdalam .Sl,rlrrl shalat." mclakukan da,|'fidanyanglarnnya (l/ll7 3l8) dengan sanad sdyalala bersrrna ini Jikaandamcngetahui dan nrcrenungkar) 'lurun' yangartinya lurun denganmercnplaDllkan keduiltangandarr dilalukank(ualr inibiasanya tidaknrungkin makajelaslah lambung, bukanlutut,denS.an tanah Inibuktildrn tangan bcrtemunya dengall t'ctunluk Wa s( kclcmahanhadils il Allahlah ha8aiPrrnheri atas Mu'alifb€rkata: "Adapun carabangundari sujudkctikabcrdiri untrl (mclakukan) raka'at k€duaju8. da pcrbcdaanpcndapat. Yang disonnahhan me|rur|ll mayoritas ialah mtngantlal aangan lai mtmulai dcngan rncngangkat Dan rncnurut y?ulB kcmudian Iuauahmt sabalomtantan. " Sayabcrkata: Yang henaradalahpcnd.rpalk(:dua,bcldatarkan haditsMalikbin al-Huwairils bahwaia bcrk,rla

' -; C.t'4 f S ;rrJ'*l-, ;>r-, -CLif ,
.J !''lt

'.

I
.i

,.r;!i,r-\--ll
! l-tru !j i-l

"Tidakkah akan aku ceritakan kepdlLtmu tttttdnS shaldt Rolululloll SAW? Kenuriian io (memperu4akan) shulat ii luar n/dktu shalal
ttab T'ta C'/u futuf, untut Sulud 239

Kaika iancnganghakeptaryo dan vjud fuduapda laka'atlcramo ' podo bapegang Kenudiatl ia bangkitdenSan ia duduk deagontegale. tanahlbuni)" Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan asy-Syaf i dalam al-[Jmm dan pelaporan hadits dari asy-Syaffi lni teks mengenat padatanahdan ini keduatangannya Nabl S,{W dengan U.rpegangnya asy'Syaf i Al-Baihaqiberkata: pendapat 'Umar bahwaia berpegang dengan "Karru meriwayatkandan Ibnu al ketikabangunBegitupulayangdilakrrkan IIasan keduatangannya tabi'in dan lebih darisatuorangdari kalangan 'Umar diriwayatLirn s'r.rraultuttlltl Sayaberkata:Iladits Ibnu ddldnr saya.jrlaskdn sanad rrarlt dengan /irllvil(baik)sebaEaimana Llan 967) udh Dhu'ifih (1'radrtske dan dalam s,/frr ri s''r/dll dan lafadznyil padabagianbtrik nya /av'/ akan disampaikan "1/1dl' ( !/r'rl''4laydk) sannd dengan tt Harbtrneriwavarkannya Abu lshaq btrikut srbagai melrwayalkann\ra il sccara,na'i,1 AzraqbinQars

;+ .,L"Li
'AAu nllnr

::)\*-r\ :-.-'---. f' -;) i

D,httrhtt ' ot1niJrlo'5l lt :ltLry\'!ttr1r lhuu (J,tr1t A\1iht l"tulkit Ktnntlkltt t)ku h'tttltt\'tl pd,t At,!nt tnt1.l,1|ltti\t, 'tup,tJrn'ta, Srld mtlilt't! Rrntlt!llth SA14 ut ttttniatat' (ll 't nl,tkuk,ttttLt lnl hidrls ,r;r.: :cb'tgairn'rnasryit sebolkilrr darr scLrr.rngltn plra p( nlrkhrijlldhLrhl trleh s.tn:r lxl.rl dr\(bulk.rtr M'r tl't darr stflrang. kcmudian drcun olch komrnlal()I LLhl halliy;th dnriS'/'rl'rvr '\)r'rl'rlschrrrllgil dcnS!rnnrellSulipnyasccar,t lid:lk dihellkilnnya Rerrfir v:rnS scsualu ,neiasakcny.rng.lcngall )tnr(rg'r kah ra nrellkukan hal sepcfliini(litlnmkomcntitfnv'lrnl Allah mcnbimbingkamr dan tl ia dtng'tn Saya berkala: Sunnah yang btnar rni dilakrrkan tidak mungkl l'c4rc8'ing mengangk,rtlulul sebclumlangiln, sr:lrab paditanah ketrkabanliun kecuah dengancara ini lnilahyanglclal dalarn lagi hadits-haditsyang meliuang menyerupai (perilaku)binalang yang meLarang shilat, khususnya hadits Abu Hurairah yang lalu lululnya bellutut sepeni berlututnya onta yang mengandalkan ked{ra 240 Bouratuca,aru-n uatd.Suiu'1

ketikabangunsebagaimana saksikan. kita Maka seharusnyalah orang yang shalatberp€gang padakeduatangannya ketikabangunagar berbeda dengan binatang. Renungl€nlahdengan jujur! Hadrts ini.juga mensyan'atkannya istrrahat uraiannva duduk clan l^t|a A ah ^kand.ljelaskan nanti. Peringatan:
Kemudran sava me|hatadasarujuz menpcnar cdrdbangun (dtd dalamshala( karyasebagran pcmuliskontemporer yangmendha,ilkan ha<lits Saya a2 kecewa harus menga(akan demrkian. Dalam fenelitunnvabeliau.;auh dariperr)huklian llmiahdtn tjd.rk lupuldari fanatismc rnadzhah, berbeda dengan dugaan kamlsemut,i tlcllausibukmenukilapayangrrok, rrrelipat yangberhe(Lr, apa cngg,ln mrlakukanpenukllan yang rclevan Sehinglla pcrnh;rca pun titlal mcnyadan bahwa pcrnyaraannya memrrkul hllik l).nditpatnya, bUkan rncrrdukLrlSnya, lcluasa rncngr dcngan itik kcl.as mcnchar dan kcraguan lcrhr!l;rIyanghcd^Fndapdl, malas mengkntrsi tlukungannya, dan m(nyrnrpaikanhidils ,/r,/ / scperlilayakny.r hedirskuar dcngan rrfnyrlrulk.tl] per pldahal ialurlalur r$'ayatannya l)(,liau hanya mcmrhki drrajalurprr iwayatan y,Lrrg silngilt l(rn,lhdanpar.r pun nrcngrra lrtmlrat.a jrrrrl.rhny.r sunrpai lirna Kcnrudirrn helraudcnganJadtat prn.ti!ng |lr(nllur iuknlr m.tt;Lrr Drat.ln hr(lltsnv.l hingg.t nttrrr.;qr,rr rt,prrluh nrirclnr (.t|rl),r ,rnl).rlv.l|tgh.rrrll, lc(.uillimcnrrrlr,rh pr,rs.rlrgl.r schinggrr hcrhi(,rr;r soil ilu l).nclitiannr.r nyadi nrt hegilu p,rnt,t0g K,.nx'rr.rr lil.rl,l(rl.rlrr1,,rrr1.rrrg,ts,rr,,rVr,,r..,..rrr,.tr,. lct,rprschagran t(tl s,tlapcrludisilmp.rlk.ut ro ,tlfrl pur.r|c th.r(,t nlcy,tklni y,inglclahsavi LrrarlanM.rkilsdyarrcngalakan a|.r I ll.rdns Malrk br nl Iluwainrs dis€pakarr Lt,shahihannv;r o[.lr scmu(r ulamadan m( nurijokkan ndanva bfrpegang padakcduir t.rngao kctlkahungkil Bahkan pemahaman dentrklan dllerr'lu oleh ornngorang yang tidak melaksan,rkdnnya Iug.r karcna rncnciuga SAW melakukao rtuakibat Nabi hal ustanya sudah tuir I rhatlah Mughu karya Ibnu Qudamahal-Maqdisr tl (l/56q) penulisydngtrrhornlatyang dimak\uddi atastclah AdapLrn membelkanscsualu yangtidakdiberikan olehp;rrapendahulun),il Beliau berkata(hlm 16): "Hadits $.rrr, lnr tldak menerantkan denganielas mengenai berpegang padatanahdengan keduatangan
Adh TNa Cotu ttlun untuI Su1"d

241

begituatauberpegaigpadakedua brsayangdimaksud Karenaitr.r lutut ketikabangkit " sendiriyang perdmbangan iniberdasarkan Beliaumengatakan beliau rnr' hadits padahal memahamr ilJdlam rn-j;i;;;

imam. yangme;:fl ."nr",rnu,u.tr*u..-ua bail ll:ilT::Hl mema vanetrdak mengamalkannYa,

A berbancra rabdarisukrt i l"-lr" *it"t i?t".n asysvali vang h^drr\ tnr oLIJnn tl tol\ 'erelahmcl'rp"rkan ff;;il; mengatakan: pcrintahkan l.I,endapat inilahyangkamiamhilMakaklmi d ' r l a m' h d l n tn g ' r r , u r n g y . t n f i u n g u n d a r i s u l u d r t a u' l J d L I L t karcn I'r'rt t'rngannva rm'r'rn kcdrra r"n'tt drngan u.niglng poOo mengikutisunnah " 'b:rn8kit dcngan Bahkan Irnam Ahmad yirng bcrpcndapat lr'trr' Ihrrtr t(ldprl Ldli t(rrki Irr'rr)(hrrrr''r' ',r";i;l;" h'lrrarr ' M " " r t / d n d r n \ ' ' |r r ) r n r < r / 8 n r ;:;:i:ti"";;;;;

tlenean i*f.t,utt u,'nvo " mtnesusurkariJ"''"::'ll?i il1':1il yaitur la drtdu yangkedua,
bangkit tclnlnk Lakrnvn kr:du'r uiunF rr".ii.i ion iia,t t'"nglil d€n8an

2. "

r h ' r n r r l l t s tt t t l " ' t t n A l l d n v a s c p ( r t l l n r l a h^ p n ) n n g ' l l l r l r n l li n r ' r rn I I n A r ' r h a s l i i a n g b c l u mr r ' r 'c m ' r l r l c h lhnu al lluwa rts brlritu Setclah mentakhrii mntan hitdrt:' lidnL ltrdipnl k'tl'r L'rtir "o l'1mmn(itnhriLhlsny't -"tr^i"t^., lnnllitrlnv'rlr'id't ni-r-' urLni -"ko ia berPcgan!dcn8^n Lcduit 'J"rro*ion 'r l'rl't k rl'l p"t" pcrreliliir'rdilsn)tyrkurr l"tlr\\ i"nott

pcnclrrnrr ti*lvirt riw'Lv'tthrdirs sel'cnrhrsil i.i'".lri (rlchil Alh'tnr "Jli"r,i" apay rngdrsebulLirn eiitif"ft "f-'ernit"thadap (ll dalamadh'Dhu'iJah i 392) scbagai,lfult dr saya\(:bu!kan salra Sayaberkata:Apa yaIrB dcngitnltngKaP' utu. U.iiuu Kotuupunbeliaunlenyirmpaikanny'r srltr't' d('trgnn yang sesuar iii"pt tt"nv"r"rt mengambrlapa yanglalnnya' kemudianmengabalkan ai pernyataaD Amlrs(norr Dibawahini adalah kedualangann!a denSan Dan raberpegang "Menurut asy-Syali'i: tambahan:(( !-* )) Inl padatanah, sayatidak menemukan
corc'rr/rf, Bab: T'dta dt" Suiud

242

pada (p€ndapat) asy-Syali'i atau lainnya, meskipun berpegang dengantangan adalah suatu kelaziman. Maka renungkanlah! Mengapabeliau mengambilsebagian yanglain dari pemyataanal-Amlr yang dan menin8salkansebagian juga dinyatakanoleh semuaulama,baikyang pro maupunyang telah dtelaskan. Beliau menrnggalkannya kontra sebagaimana karena dapat menolak kemungkinan cara kedua yang telah beliau kuatkan dengan dukungan hadits Wa ri yang bcliau sendiri (hlm.24) mengakui kedha'ifan dan kemunqathi'annya,selain kcterpencilanjalur kedua tanpajalur'Jaiurnya yang lima dan hadits dan dukungan macammatanhaditsnya denSan sepuluh yang beliau juga (hlm 29) mengakuikcdha ifannya, tctapr Ali scbagai saksibagi hidils wa il Iladits bcliaumenjadikannya lcmah mclakukan kesaksian karenasangat Ali ini tidak layak ja tidakdikcnalprtbadtnyit ada f)idalam sanadnya Ziyirdas Sawai, darinyakccualiAhdurRahmanhrnIsh.rq dan tidak meriwayatkan juga discpakatir.l,La scpcrti dikalakan olch il, al Kuli yang kiltaal Baihaqi. adalah ilu, an N;rwawi Karcna n bdurRahnlan, yanF :nuruk, yakni sangallemahdan rl.trirliatahhidrls saksr jtu dxiu,.ryalkan Ali mcngtn,ll f)^nlugi hadits ini khusus dl| urig;Li yakrri hirdits W;r il taslalrud,srdanSk.rn dariraka'atkedua, banguD dari suiLritAk.tn t( lirpibtliau yarrg i/lrr'y'inimcngcnlihnngkrt (hlm ')9)rrl(ntt'nrrr W;r hrrdits rl kcnrbatr rncng.rlrkan k€Il)udiarr
lnI

jcl.rs, " l laditsinirr,rrt, ,l.rrr Malik ,,tr,r/rrlt serlanIk,rn h,rtlits jelas " rrtrpi tidak yanBk('ntr.rdiklrl dua hartsy tng dltlar)r Iniiah pernyataan perhatian thl sc'orang ilntu ptrn lidakmenarik 3. ,,//r,r hadrts-hadrts y' srptltl An.ta Pada saat mcngumpulkan cara'banBkil'versikeLlua nrcnurul ketahur untuk mcnBuatkan 'berp*gang lrnah' pndahadlls beliau dalammenaf-iin duSaan Pdda faktory,tnB Malikbin al-Huwaints,beLau(ptnulis)menSabalkaD (hlm l7) rni. kualnyaversrkedua Betau mengatakar] menentukan o " C a r a ' b a n g k i t p e r t a m a i d u k u n g l e h h a d r t sI b n u ' l J m a r ' d menekan tangandenganPosisi mengenai2/r(menggcnggamkan -penl.) jika -\r/rtn dan sepertisedangmembuat adonan rolr oleh prakteknya...." dst.
Bob: TotaCa/o Tltun unt" Sulut! 243

tr,'##"3'f"#i$3".# -f ffijj:'ft
cardbdnglrlprnamn bagr ii"'" tirrtr?rrri,ta"l dukungan "da
'f,*.***"i. tangtnn\a b' ra\ildirI t'eJua f n"" U mardengan 'if Belinuherkal'l al U mari yangdfir 'Umarbcrpegang tanah pada l:""""*iu Ibnu (l BaLhaqrI I 135)

: ff[i# [Y ili r":n: i;i" tru:[l"Y# ffl';r i:li,i ;xi:i xx'll';'"x\,lil;:Ti'*1" :itll:l"l
lr' (bdlk), prra\'\'r ferJ\\rnyd ltrfr'('rln .l/lnm;'/,l / )r,/i/,/, {ll to?) laladr hadilsny^JLrg'r lleliau tidak rnenyanrp'tikd rrdaksr''

,r;;;;;^i;;;^;.y, ir^'!.111il?llif':1,':ll.
tt-s) (hlnr iuutt ot."iifin.tti'.ui",, .lntp"ltt"u a"'iptnhrha\an
i^brrkalal ^l riwaynt Arrtqbin Qars,

lli:'il:lllllil liii,ff rnl$1lJ;'ffJ;ll;;" hill1"",,':;ll
tlt .^' ;tr i-1; " ,r,r-i ,u ,;' a;^iJ' ";ti t -(' -r ,-* -[.,, il :"j'''LiJ ' '-t
,, r'-<- r-r-(o--(1, .,t
'l'tt lt"t tL*t at hLli'tt I h t r t l / ' t n t t ' t r t A r th a t t t ' t 1t!'tt't\'ttrJ t ' \ 1 ' | \ ' ) ' tlt 'I1 ! ' i ' t \ ' t t ' ,\t' t l I t ' 1 1,,,rr.,,,;1,"t,r',', t t t tt ' ' t ' i " ' t " tt't"tttl' t t n" "n laIt'\''t't ',i',ii",i,),, .,,,,,,,t.,,i,',,," t 'r,,','t't" '/1kntrllt,tt

i:: i,,,r,

uIth h Ik.' rnotinL,th'r'nr,tkt ddIt t,'t1|

(ii tclschLrt lrln\ \c\udah rlu Kcnrutlian pcnuhs yeng r'llulra nlcn8,utrPkiita'kata sa,va ''s yabcrkntr l)an inr s'rnad yang lirwr'l (birik) Srmur Ptra\uny't

t'cliaulakukan Karaiatar'begitulah ,ill,i'ii.l t'"' ."t h^r rmdr r'rlukdn rt'r "l nk a I'ahu n'nur ;J;. ldrenr u'r'tluaal^u ";;ii:;u';;;;",er'rs dalam'halatt'rrkan i"'.""
"*"*n"t' 1emah. ""'ri
BdbTutuCo/t Tulun u'tuk Suiud

244

Beliau rnengutipkata-katasaya ini pada pembahasan hadits'ar.z. beiiaumenjawab denganpemyataannya rnengenai "lni hanya menunjukkan masalah 'berpegang dan (elah ditunjukkanoleh hadits Malik bin al-Huwairitsdi mana ia menceitalan caJashalatNabi. Permasalahannya bukan mengenai padn Ji:1arr'atkannya bcrpegan8 tanah, letJpimrngenai tala.ar,t (masalah dlr). " dan posisiberpegang Sayamengatakan: Bena( ada dua m;r-salah. DisJari atkannya berpegangpada tanah dengan dua tangan dan masalah rrln (menggenglaamkan tangan dengan posisi menekan kr bawah keduatangan sedang membuatadonanroti pent. dengan scperti ) ini Kcduii masalah masukpadamuatanbuku Anda: Fi Kaifiyurnt rtLr,lcntu Andn NuhulhJint-\hafuh Seandarnya tidakddamasalah lemharunluk mcnguraiklnhadits lrdnkmengonsep bcrlembar Wa ilbcrsxma Malik l)crsama malxn matannya hadits dan lin)n (mcnurul Anda) .lan scpuluhmaclm l.rlur pcfiwayalannya padakcdua llrllannyay;rng salah satunytnrcngenai bcrpcganS yanS pahadanlrrrut, t'(]rL)cda dcngln l)adits Malik, membualAnda nrcnv,rlakan ragu lcrhadapadanya bcrpeganll dcngln kcduir lirngrn vangditun)ukkan oleh hadilsMaLk I);rn kini Arrd:r. 'be4.egang untukmcng.tkur J rsnrl;rr r nt,rn tidnl. kcmblrli adanya hadr(s \lurlt,rr kcdul!tintnn' v.rng drpahanridarr M.dik dln scmlsirl rnrnFitkur nval kao bahw,r lr,r(lrt\ lhnt| (inrar A d,rtull.t r.rD fcr l h r u [ ] n r a rt . l . l \t r l . r \n r (l , l k \ , u l n k a ru l r t uk : u t n am c n g i k u t r h sLrrrrrllr, lcnrahSegal.r hLrkuk,rl.r.rr,r lLr.r usrr ,rti{Lr Iujibagi AIhh I( krladirv:tnts henar \, rrr)t l.rhnx' rllu(k,rnA tja kcmh.rli scl.l,rlr y,rng rnr'ng.rhnr agu,rr kr'r tllrnLr\nhi \unl'Suh lrngj,luh N . r n r L r n , ; l l , i l L . r hn u l l sy a n S r n u l r na k a n t e l a Pp n d r t,r rni, lauliqkelrldilnyal kclrcn.uan \clelahAllilh hcnkan "Setelah hr'hau Saya mcrasa Lcer*a hnrus rtu orengalakan p(r)vat.r.rn bahwalbnu'Urnar rrclakukitn lrllhili kr'p.rdil h,il 1)leh rLukarenatcrpaksa u\ia luanya(hlnr 72 dan 92) Bcliau rncngingkariapa y,tngrel.rh arrk diakuisebeiumnyr ke\akslnn a(as Ihnu 'Unral dan muriclmurid Il'nu LJmar "Sesunggrrhny.t nalakukan hal rlu bukan karenausla lua, lclapi begitulah s e n a n l i a s a e l i a ul a k u k a n" A l l a h l a h t e m p a l m c m o h o n b penolL)n8an
Buh TutuCatu rurun u ut tuJutt 245

Oleh sebabitu, kami minta dengantulus kepadamu'alif 'berpegang untuk tetapkahan padapemahaman dengan kedua tangan' dari haditsMalik, bukankarena lemahatauusiatua,tetapi itubagrandai suntuhseperti dijelaskan dalamhaditsIbnu 'Umar j yangtelahdiakui keshahihannya mu'al4 temtamasaya uga oleh jalur lain yangsenada menemukan dari al-Azraqbin Qais,ia berkata:
' i'-: i-.'., t (ltt t)l J^j'--: --Jr, .-.o),t -.a__J' J r-r . ' ,: 9tl ._-_;l , rr

^!_," "r:,1 ,, L;? H ;r J-) _rr
{r',t';

;,'r ) :u\rr(:rj! U
-ttnrl (r'L-''J-1'.j

''Aku mtlihdr lb,lu 'U,n.rt ldldnl shulit bopeingau ALntu hdngun 'Ap( tni?" Itrltdll Ldu uku hcrtanya: ntnVrwah Sayt ntlthat Rasu hiluh mclakulannl,,r.' R. Alh l lrahr dalarrr ll ani a/,,1rvzl -penomoran (3,I89 dari saya) Adapun haditsIbnu 'Umar yanglain mrngtn.rr'a7a, lamr akanjelaskan dcnganlanpa mcnyNakankcraguan (nangvar)11 bagi yangmrlii) melakl|k,tn mcngcniilmu hadits, hahwabcllau(pcnulis mcndha'i1l(an kcsalahan haditsini Beliaumcnv,rmpaikan dua alasan dalammenilaicacal hadits inr. Penanra : Yunusbin Ilukair Kcdua al llaltsamiblolmrro;rl Ah.lsi pcrtanra, Mcngenai alasan hrll{lunrrnglru f.rdr l)rrhcd.l.rn prndapatantaraparaulamatentanS mrmuli(t/r?l\/i/)at.rurnrnecla (rirrft) Yunus,menukilpcndapat pendapat mcrrkn t(,nlang hal pada pcrnyntaan'lujur tetaprmelakukrn ini dan berpegang dari Ibnu Halar kesalahan' Dariperoyataan Inibrliau nrcmahamt i/ bahwaYunls ltu,./r,r jika tidakadadukunSa karela taklidkepadalbnu llajal beliau dan mcnolak pendapatpara rmanryang memberikan/d./aiq(pujian) kepadaYunus. Anehnya,setelah mencentakan bahwalbnu Adimengatakan. "Pararmam telahmempercayai (rdlrir4)nya, beliaumenga[akan al'Mian, Mtqaddinah al-Fath da\ dl-Ihot." " "Llhatl^h
246 Bob Tataca/d Tr.un untut Sujud

Maka ketrkakaml meiihatnya!ernyatapada bagian al-Mizon, adz-Dzahabi berkata: penurupan biognfi Yunrs datatu haditsoya." "Dia &uaz@aik) pendalatbelau.l,alu. Im memukulbalik,bukanmendukung, apamakud beliauini? ' "Ia al-Hafidz berkata: drpenelisihkan D ut al-Muqa&limah "Kejujuran " adalah sifatnya Abu Hatimberkata: Yunusyang seperti sebelumnya. Keberadaan Inijuga sama bahwaia baik dan diperselisihkan sifatluiumya menunjukkan Hadts menurut M'lrthalahul haditsnya drarnnva llalidu al alasannya dengan Mu aLfmenguatkan ydng dan menlclaskan kedudukan hadits-haditsnya b.tnyak dari
saya sebuah hadits darl A isy;lh mcngenitl kepada menghadfkan d/ kornlakcrinSAl I lalid/ (lirlam /'irl, semangka dengan makan (lX 2573)tidak menjclaskan kedudukanhndi(si r l)ran)nvn lraZirl olehbeliau dalanr./z:ova(lilm 27) al Halidzdiiadikan ll I)zdhirhid,rl. saya d/ Kemudian merujuk /hr, ternyaua(17 perkataan lul ini mengadopsi lu'ur' darl lbnu M i rtl pengertlan Lllub(rir (r bah*n Yunu\iltr vang lnijugadengan memlsttkkan Yunus Olehsehab ,tdz Dzahahr llu barkhaditsnya dalam karyanyaMu nlitu ar Ruwtt ,tl Muntl\tlLm liltnt htnn ar.Rald(bhn 192 l8:l) YrrnLrs l.tta ,rd/ l)/,thabl h Yujihu ' ; u l u r ' . b n uM a ' i n m e n , l a t a n ( ) r , t n g u r l r ' ( l ) ( r g r l u\(c k ( r M r l k \ k V L i t i d h )v ' n Bt u n . l u I r ' 1 ' . r . lr r l t , t' r mengtsy ka hirhwn !itngrirk.ttirkrnnv.l ril np.r Adz I)zahabi diri hukitn nl(nc('la k.tujurllrd,rnrrw.rYrlnln itu adapada Yunus. ynngkcluartlr.tsLrl N'lurtr'itl) Te(apikarenadia mcmirlg ()rnng (irJtl.l h^dr1!nya (ternpat) Sultan Ilal inr tidilk mcnychdbkan ah, kctrk,t M^thuhllul lld,lit\ Al)r /rrI scpcrtidiketahuidalam rr" ra Yunus: Apa ynngmcnytb.rhkan drrrlgk.rr dilanyatentang " A d a p u nd a l a ml r r d s a h h a d t l s , ' i a v 1 l d . r l h a B e l i a ub e r k a t a : menSetahuinya.' Kesimpulan d{)sa dosa pcnulis semoga Allah mcnSampunr Sesungguhnya kami dan dosa-dosanya udak mengambll manfaal apa apa darl para imam yang beliau nukil menllcnai pernyataan-pernyataan
Itab Ttta CatuTutun untuk SuJud

241

Yunus bin Bukair ini, juga ti&k menerangkanalasanmendha'ifkamya at-Taqrib, padahalpemyataannya karenataqlid kepadalbnuHajar deJam 'mengenai jujur tetapimelakukan kesalahan Yunusbukanlahsebagai alasanuntuk mendha'ifkanperawi itu. Kalau diteliti dan dicermati, kami meogetahui betapa sering Ibnu Hajarmenghasankan haditsyang beliau ucapkankata-katasepertimengenaidiri perawinya.Hadits 'AiJyah, misalnya, rbagaicontoh dalam kaius uli. Seandafryamengeni musthalahulHadits,tentu penulismenerangkan alasanpendha'ifan hadits sepertimengatakan:"ol-Jorh(pencelaan) Iebih didahulukan " daripada/d i/r7(pemujian) Makadijawab "Initidak secara mut!ak, tetapi dengansyarar,lika beliau sebagaimufassir(ahli dalam menguraikanhadits)danli.rr, (al i dan proporsionaldalanrmenetapkan sifit-sifal tercelaataspcrawi hadits -f,ent).' Adz Dzahabi tidak yang dinukilnya darrol Mu'rilith, dafampernyataan mengisyaratkan bahwa kata kata yanS digunakan untuk menctapkancelalrntid:rk Maka renungkanlah ini, u ahaipcmhil.a! bcrbahaya hal krni Jclaslah y:rngmendha'illan Yunusdankekcliruan bagiAnda, kckeliruan orang itu Iabrr dilri kctidaktahuan tcntang ilmu yang mulra ini (ilmu Musthalahul Iladits) L)anapayangakansavasampalkan dalarn memhantah alas?rn yangkedua akanmcnguatkan ini, masalah atas di bagiAnda A l a s a n e d u am c n u r u p c n t l l r s . r d a l a hI;lr. lt i l \ . r i nb i | l I n r r a n k l r sckitarnrasalah al Abasi Ienranklla ini tclah mengkonsrp alasan nrenghabrskan) kcdua(hnrg,g.r sepuluh lcrnbilr tlnpa m.rnt)rat vang b(ritrti Itrkadangbcliau mtmulai scper(ikchias.tln dnlanr nyir Iuz rnt nvcbulkanhal hal y,lngI idak.(1rlbuhunSa nnyi deng.r alasa yr r! n n duSadn rnr Kesinrpulan hcliaudan urarannya daliinl ialahbahw;j yangnlcnwiya(kan .lan al llaitsamiinr telahad.llrmaoranS hadl(s, retapidra n,rjhulut (trdakdiketahuikepribadiannya) hdl menrrrut penulis Kt'hany:rkan apa yangbeliausampaikan dari diambildari pt'njc'lasan scbagian karya knryasaya Kemudianheliaumenyehutllrn al Hatidz d.tlamd/-1-r:sdr dalam mengritik mctodologrnrr6-r{pera*,r l b n u H i b b a n , m e s k i p u nt i d a k m e r i w a y a t k a n a r r p e r a F i i t u . d kecualisatuorang Setelah beliaumengutip hal scnada i itu hal dar Icmpatdalambuku'bukusaya Inibcnar Namun,karena bcberapa relatifmasihsangat baru mengenal ilmu ini (Musthalahul Hadits) yangterkritik beliautidakmampumembedalan antarametodologr danjalanyangsayatempuhdalammenguatkan hadits al Hajtsamiini
248 Bdb:Tatd CatuTt,n untut SuJud.

yang diriwayatkan oleh lima perawi rsr'4a,(terpercaya) Beliau pala p€mbaca memberikan kepada sebuah contohvangmeneranE*an tentang penentangan saya menururanggapan beliau dalammasalah ini terhadap haditsMu'ad.zmengenai qdlha(keputusan) manasaya di menghukumr r.rn haditsitu karenabeberapa rrl /€dl alasan, diantaranya tidak dikenalnyaal-Harits bin 'Amr diserrai rdarslq Ibnu Hibbban. Penulismengirabahwas€tiaporaig memperolehkepercayaan dan lbnu Hibbanadalahtidak dikenalbaik pribadimaupunkepribadiannya. Di sinilah tersimpan kesalahandan kekeliruan heliau yang mengan pemyataan (hlm. 56)hahwasayarcjalandengan tarkannya kepada Ibnu Ilibban dalammenempuhmekldologitersehur Sekarang akansayasampaikan bukti-hukti vangmenuirtrkkrn validitasmctodolo8isaya dari pendapat pendirpat ahlr ilnru dan kclelirranluduhan beliau terhadap saya. I ndz [)Tahabi mcnyatakan dalambio,lrafinya Milik brnal Khail az Zi\badi ''Kqujuran adalah lcn\)alnya Hiwahhin Svureih, lbnuWalrb, Z.rid bin al Hababdan Rr,rsydin (hirdils) tclah x rirvityirlkan (ngalakan:I)ia lermasuk darnya lbnu al Qathan yang {)rang l r d . r k( r g u h k e j u j u r a n n l , aM ; r k s u d n y ,tri d a k s r o r a n g l , L r n n( nya(akan hahu,a ^r9a, Mayoritas ia ularna ngalakan nx bahw,rr (|anByang guruvangdrriwavatk,tn t(rmasuk (hadils)nyit ;rl olch Jama'ah tidakdimunkarkan dan riwiryalnva, htdilsnya irdri, ''Al llalidz rntDgakuinva berdasarkan kardihrnithlam a/ /.rirrr, (al nanrunkcduanya llalidz dan adz Dzahahr) tidak rDrnyebutkan hrh$a Malikbrnal-KhairazZabadiiniacla ialatl:r rqdt Ih i IIihh,ttl I ( V 1 1 , 4 . , 0 ) d a D d n l A m ud t l i t h i n \ c f , ? r th r l n y di i l I { a i l s a m r h r n a th r 'Inrran flerdasarkan kaidahyang mrnladi p{rgingrnkarni dalenr mcnshahihkan hadits adz-Dzahahi, Asqalanidan al parahalrdz yang l a l n n r c m b e r r k a n r r l J i 4k e p a d as e b a g i a n e r a \ a i a n g b e l o n l p y mrmperolch ltrrtrrqsrailra ntutlak I-ihatlah nrisalrryr htograli Ahmad (rerr,/larya adz,Dt.a]r"$tttat ar.tihLtzib bir Abdalr al Amilr dalama/ karyrr Asqalani al Adapunorangorang_vltnli tclirhnlempcr()leh arriry4 dati lbnI llrbbandandiakuinya olclr(ahl had[s)bahkan rk] lnenSalakan rnrr mengenai orang-orang dalam satu kesempalan 'Ju1ur-jujur' ini dandaiamkesempatan "Ke-Juluran lain: adalah lempatnva" mara dt ini adalah sebagiandari kata-katapujian (rir?1i0sebagarmann
&ab:Tdta CdtuTutununtul sulud 249

sini sai'a airrn tciah 1;m^klurni, jumlahnya ratusan l)an <11 s"pttluh saiailari merekayang beriririel ;l'7' r:hagai merlyeb,,rtkar't 'ILhdzihut Tahtfzii' ajlat lrara pcrl)ba( x dapirl conrcrt . laitlrlip; Can denganJelas mengetahui orang"elsdl'ut namadarisepLluh Berikutini adalah 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8 9 l0 AhmadbinTsabrtal'Jahdarl Ahmad bin Muhammadbin Yahyaal Bashri al Ahmadbin Mashraf Yami Ibrahim bin Abdullah bir al Harits al-'lan)hl bin lbrahimbin Muhammad Abdullahal Asadi Atrr:lrrllah hin Ibrahimbin Muhammad Mu'awiyahbrrr as Ish^qbin lbrahimbin L)aud Sawaq al Isma'ilbin lbrirhim Rahsr az'Zarqt Isma'ilbinMas ud bin al Hakarn Al A.r+adhrnSa rtl'rl ll'rm rtl rni

srnl'rla dar r'rarvq i lhntrI I rl'h'tn menrpcrolch Merekaini semua a|n tcrsehul al ll'llidz mcny(rkin lr'rh\r'd Mcngenai()rangorang r'tar"'7 yunjbu,u saja saya sebutlnn adtl'rh d'rri ciu;rungk'rprtn stb'rgian ngerr'ri (tlrrr'1:) vlng l'rin rrr< lun'ai."p^trtl ut"t,puraha{idz l \em's'11illrJl lln l)l'lnt'lr'L (rlang or:rng ) dan nrcngcndl ditrimercka tnil nr'rnI)rl(rlrlr pcr't\\ lx l il\\l l'irn v i al kclaziman llairdz mcngellal r''r (hnJrlsh'r'lrr:;r Irckr h rrr tirrr$ 'ry'!ll'irr yinF tbnu r,r,r.,14 I lrbt,an "r' l y ' r l \ / ! / ( t ( ] r ( ' r l t r pr)i r li 8' i' o l c h s a t u a l ^ u d u i ( r r a n S a d i l l ' l h nrrl( r l ' l r irr r'r rn sa\ "M.rrr,/I(ditcrrrnJ) scpeni n rrv'rl'rk l)Id't l( n]11'rl rclt'rgt rtr " kha* alirknnn(lirlIh krl(rAcs'r gcs'rrrn Yangpelingseya 1I'rli(t/ rL'rn Sf\LrrrSSuhn!'t'rl untul Irr(rr1lirl orlnr, ya;;tidai bcrilnru j " n g " n I b n u f l i b b a n ' i a l a n r k e L u r : r n g h r tlrr ' t l i ' r n n \ ' r ,";oi",t 'trk'n'tl) krpedaPtriwr-l('r'twryant ''rly'tll(lrLtrL /drl/rlq mcmberrkan / ' ' r l ir r Hn t ' 'l"h d \ v u \ r L \ ' n t n g l d l r l n ' t l . r d a n n H l kr l d l d t r ( l \ r ' u l r " / r l n l h t r l rl r ' n l ) r r , * n a . n r t ' t h a r , . f ' . , t l \ l n l { M ulh n n I J \ n \ l l L n " i ' l ' n srkrdarlsklxl nlrnll\ ditk'tnnnl'lrn bel i<arena iautidakbisa mcskipun vanghanla l l u i u p . t u * i d e n g a np e r a w il a i n d a r i o r a n g ' " r a n g beltru nlamptt nrem;erolehkutsiq d^(i lbnu Hibban Kalaupr"ll alasanlrya. o,"rot.autun, beliau titlak mampu nlenyampaikan alrihul'kuat' mentlenai P€nlberidn IrulahyangpemahsayaisyarttkaD
25A Bob Tlta C" 'r"tun 8tu| Slj'c

lcpada riwayat ai-Haisamibin lmran perau i hadits'd///dan penulis al-Juz melJJtkiltya daJamkaryatya (al-J z hlm.58) di mana beliau mengatakan: "Sesungguhnya (al-Albani)menJad*anriwayatilmaperawiini ia penyebabketenanganhati terhadap dari (al'Haitsami) sebagai " haditJnya. Kemudian menjawabnya denganpernyataannya 'Dan haditsdenganperasaan haditstidakbisadishahihkan sepe haldyamimpi." Demikiarrlahbeliaumengatakan semogaAllah memaafkannya perasaan Sayatidak menshahihkan haditsdenganpenimbangan sepeniapayangtxliautuduhkan,akantetapidengan penelitian semata, yangtidak sempat asalhadisdan sanadnya vang n nritl mengenai oleh semuapara pen|ults'fohhrijulAhdlr?s(penclusuran dilakukan periwayalan oleh kembalilalur-jalur hadits penl.) sepenidiakuiscndiri penulisa/ "/z;(hlm 40 dan4l) dan mengenaikepribadian kepnbadran yang para perawinya,khususnyaal'llaitsami dan orang-orirng darinya,sehingS,a mcriwayatkan hcliau ditpat drn8an tenanlthatr m c n e r i m ah a d i t sa l I i a r t s a m id a n b e r b a i ks a n S k a e f , l d a n y i L k dit!nJukkan ScbagaimaDa olehpernyataanal Halidz i$ Sikh,t$ idiJilrlr drtcrinra memb;rhas'oranSyangdapat riwayatnya dilnyanSd(olnk' alasan varlgnt{'Denr)rl rrwlval d.t|ipcf,twl SambilmenJclaskan Brndapal (rir,r/rala/,r/,r[/1,) rlrcngirl,rL.rr yanglidak diktnal kcirrrurarrn) a \,tng

(u 2e82e9):
"Karcna kabar kabar rlihatrgLrnatirs rlLr ,1i srl:rIlurk \.Itgk,r kr.lp(l.r ' perawinya jika Apalagr per.rwr pef,rwr I).r.r!.invi b,lDy.tk lcr Sayaberkata: pild.r i$ eynl rrw,r rn('nka, y,r( indikasi k(munll.an r dantidaktampak al scpeflihalnya HailsanriAs Sakhlwlnlcnltalak,l0 ''Banyaknya riwayatpcrawl perawiltrpcrenya rsescor.rng.rlan d,rr sikapberbaiksangka kepad^nya" menguatkan lnilahalasanadz-f)zaiabidani"llatidzd.rlamnr|nrbcril.rn.,1r^/t peraw;perawiyangtelahdisebutkan didepandar or;rng.orang kepada yanghanyamemperoleh rarlsrrT I bnu l{ibban I)arr sisr lain(para dari perawiper sclaiu memberikan r./,/aq awi rnerrka hafidz)tidak kepada lhnu Hibbr . Tsiqat d.art Dalam membantah pendapat Kau!sanAliarrrirh al al'Mu'alinri al-Yamanimempunyaiungkapanyangcanuk mengcnaiorang rrang
Bub TbtaC.n Tu.n rn,.k Sujud 251

yang nr.rnper.leh teutsiqltnv Hibban Mereka heradr pada lima rrm!:inya andalmenurut behaukecualitrnek.la4 tr: akhir ting,k:ltirl]. penlele\;rn \ecar.1 iri:rfrl menrjuk rn. Bagj!rr:ll tl)gmmcnlperoleh (l,/ 417.{:i8) padadr'LinFTbersama kome tarnyadarisaya penulis Intinya, bahwa d1-Jk melakukan kekeliruar nvata d^lam mendhaiflianhadits'dlr lbnu 'l-lmar, pada karena heliau berpcgang sebagran apa yang dikatakan mcngenairdltrr4 Ibnu Hibban tanpa mengetabuidetarlpcrnyataaopara hafidz mengenathal rtu seperti padakurrpan adz Dzalrahi dan al'Asqalani, samping di berpegang kutrpan yan8konlradiklil yangbrliausendiri tidaknlcncmukan ialan keluarkecuali harusbrrpeganll dcngan kutipanyanprelcvan untuk mendhaiftan hadits Yangpalingpari l keraguan bcl)au tcrhadap kcscsuaun bcryrgang dcngankcdua iangan ketika bangkil dengansunndh k^ren^ ^da 'at,r. dasarnya dari dua hadits /rrrlrl sclninhadits salalT salunya nrengenar hcrpegang dcngankcdualanlaan dan yenSlain benemu yilngpertaDa padaparaulanra kemudian drngaD mt'nguatkannva Scsu(lah kritik terhadap rtu, a/./rrzsecara dctrrl v,lngbertentangan pcnd.rlat dcngan hndilsv:rn8lidak 5r.rrlr. ll.rraularni, nrt su.rtkan n l e n ! t i r i l h r lk r s a k s i a n s c h a g r a nJ r c n d a p r (r ' r n g k e m u d i a n n r e l r t : r k k , r n ns,t!c . r r a r d a kl ) r r ) f o r s i o n a la n m e Lb i h I e h i h k a n ! t d \chJgr,rn rln ini rrtuhkan aiun rrr frrD,rsal,rhiln u mcngc{,lnrnvil, n](,ml lu.rrrl,rnkcstml,,rl,rn !\.rktrr trd;rksitylr dipnlk;rn v,llU,srn)t.rl v.rnB .irL.tr,rn}'] s.rv,r .1rl.r d.rf;rtk,rn lrsrrDputnn h,r lr,r0vang,rl,rJl lrrrd;r (li(nng, v.r s,r ul.rnrrgrr,rD1r'n!ur,rL.rri!,r hrrLrrllrrrrLrs d,rl.ur Allahhlr ( l . r n f r s c r i rd I r l r r r r f , rrlr r r r n 1 ) l )f,(, r l ( ) 1 1 n n n h h t' Mu'alifbcrkrta:mcng(nai t{ta (irrasujud:" l )isunrr.rhkan ba8i ordng )dng,sujud, mcmprrhalikan hal-hal di bawah ini dalam ( sujudnra: l ) menekankan hidung,dahi dan kcdunlangnnny pad.r laDrh s(rt.r nrrr(nggangkanktdun (angandari krd ;r la tbungnva." Sayabtrkata: Bahkanini s.mua hal-hdl vangur11r r,rngt|lalr dal,rnr drsehrttlarr hadil{ ()rangyanghuruk sh,ll.rln}.1 cilra nlilllrrdrts h.drl\ l.rn \rbaparrn.rna Anda nleng(r,rhlrinyn tclrth l,i\lin rlar drt( ( l r r d k h r r i , l n l a n r . l r r , t u 5h n h lI h l r n I 4 U - I 5 l ) l S h L

25:

N'h f*,

Ca., t uan uatrb slj"d

I]AB:KADAR SUIUDDAN DZIKIR.DZIKIRNYA
u'alif b€rkata mengenai Uqbah:

(( " i , ')F-----" d

'

' : ' t^,.------l;1... ei

))

"Jadikanlah ia dalam stjtt.Ina | " l)^n sitnadry ajafid (b^ikl . Sayabcrkata:lni kelcngkapan hadltsyanglalu Dr sanakamt menjelaskan bahwasanadnya / Maka ingarlahl r/,ta M'alifbcrkara:
'*5. 4! '

L. :J L! Lrl-rr

,)

;--r-:, ),-url elr. .-,L\ . *.

1*.fi1 ,-:"r I

l-ra',
ll

'r<-)

I,L- )t-!

jL-ilrr j.1) ,,,. -!.",-,,1 rr -G-'...,

"Dai Ands,ia b..i,Aata:Say rida-ktnclihat uu.ronrro,.,orf Icbih sc.upa .chalahyz dengan (shalat) Ras altah SA|1. daripadz anak ini -ra*ni 'IJmar bin Abdul Aziz n aki, kami mercbalrkan diri dalatn tuka' dcntat, tcpalah tusbih dan .talanl $tjod deogao scpaluh rasbih (jaga). " lt.R. Ahmad dan Abu Dard dan aur-Nasa iderlg rsan dja.r.yid. Sayaberkata: Ada catatandi dalamnya Pularansanadnva berada pada Wahb bin Manus dan tidak memperolehnrlrr.\r,, kecuali dari Ibnu Hibban Karena itu lbnul Qaththan berkara
Ihb Kadd Srtu,ldh D.h,ar't^"" 251

d^lam dt'Taqrib "Tidak diketahuikepibadiannya."Dan al-Hafrdz (tenutup)." berkata:"Mdslr// Mu'alifbcrkata: 3-

. '.,,..' 6^;: btt .?.t:JSa: "'
t{_-:---:-Jt r:jl rtr

.,,;;i Jt W'l'r*'S
JF,
D ):,

-^+teidG
(-l>t.r---?

,t't,

i, ,.aJ tar? 4:----^]r
clr r-{) ).. rLAr.rJ

{ - r . . - r . r r r 1L " ) } ; ,r
"I)ari Aisyah, scsttrrt aahnya'Aisyah kehilangan Ras allah SAW dai tempat tidnrnya. Tibe-tiba taflgann.va menycntdh bcliau sedangstjad scra,vaberdo'a: "Ya Rabb! Rcrilah dirilr ini kttaqwaan dan bcnihkanlah ia. P:flEkan ftng pzling bdik mcmtunihkannya. Engkan P"linduflgdan I' F asanva." ll.R. Ahrnad. r.//2 lnl Sayabcrkata: Sanadnya y' I )r dalanrnya MtNnti lV | :21J9) Nnlibin tJ rarYang nrcn$av;rlkan, Sa'id, daridiahanya adaShalihbLn drk('n^l)rntskrprrn perawi yang ,tnihl1l ltidrk maka dia tcrhitung turlrrl Ibnu Ilibban llivrlvat darr At\YahYrn8ll,.rfri' memperolch (/1',/,r' dalambah ini ialah haditsntr 5 dan 6 tlalanrkrtrrhrrl(r'alrl Sunneh) sAW ttrsrl.'t r di do'dtcrscbut ata\lrdlr, t,trsrrutb(di' I N.rl)r L)an MLr\lrnr(Vlll {l) s I u u m u m .t i d a kk h u s u s n tL r k L r l u d ) c n r i k r alrrrr , l . r dari meriwayalkannya hadi(sl; d hrn n fqanrnkng(n,rrd()n Nahr yangdipanJatkannYa Mu'alifbcrkara:7-

'
(t ... . <^a6 a-!el lJl \-.:!ir,r

'-rr -:r r -t.

'J-r--

.

nlGtika sltjud, Resalbcr.lo'a: "ya AIIahl Anpunilah kcsalahan daa kebodohaoka, kclebihanko dalamttatu ufitsan, dan aPa saja yat g Engkat lebih otcalletahttiflla daripa
254 Bab: Kada. Saiud don Dzihir.tzihimra

Sayabcrtata: Demikianlahmu'alif menyebutkannya ranpa menisbatkan kepadaseseorang. Tampaknya dalam hal ini beliau mengikutiIbnul Qayyimyangmenyampaikannya dengan cataseperri itud an hdul Ma'ad.Saya tidakyakinadaperawiyangmeriwayatkan do'a sujuddengan cara demikiandan sayatidak menemukan yangmelakukannya seorangpun yakin kecualilbnul Qalyim. Saya hal ini adalah kekeliruan Ibnul Qayyimsendiri.lmam Bukhari-Muslim dalam shahih merck^ meriwayatkan hadits Abu Musaal,Asyari dari Nabi SAW.bahwabeliaubcrdo'adengan do'a ini Kemudian Abu Musa menyebutkan hadits dengan lengkap ttapikemudianiab{'rkata: ". - '.'.'-, \\ JJt ',-ri -15,b '"-': ,, .. .i. " -l; .r Ft ;"1 l6riJl ;,t ,,

"Engkau Yang mLnlahulukan, Engkdu Ynnr mngakhirkdn Llm Enghu Maha Kuasa atas seyalosesuatu ' Kalimal ini mengltantikan do a Nabi SAW
4i g,!

)i

)

|J+Jr

r)

''Enxkuu Tuhunku I iduk uda tuhon k..unli F:ryhtu Begitulahsecaraumunr BukhariMuslrm merrwivalkanr)yn. tanpa mengkhususkan untuk sujud Dala .trdr"d/r (Xl 16,1) ny;r a l I l a l i d z b e r k a t a ' S a y a t i d ^ k r n r l i h a ( a d id c m r l r n n d , r l : I n ru r n do i l ' scdiki(pu ialur periwayatannya Bagianteraklrlrdaritlo a'luber.tsdld.nrhirdltsAlrk Inrkhusus $ doasesudahsalam Dalamsaturiu'ayilt drscl,ull,tn irdrr,/ /,?ir drr,/ lanv tm " Mu'ahl mcnyehutkan scsu,t| (hlm i2l) trrnl]i'tny.' I)alam babjnr adadzikir dzikirdando'a do .rlnin yangdapntAr)(j.l temukan dalamJ'r/&rdrr..lrdrr (hlm. l5l 156) Mu'alifb€rkata mcngenai caraduduk anlara dua $ujud:

)) s F' j, ;:'jt':,.,
| ;rL-" .rr,1,,
"Dad Aisfah bahwa Nabi SAW beralaskan k,tki kirinva dan rfienetakkan yang *anan "H.R. Buthari dan Msslim,
Bab Xan SuJud dd lhtt,' d"t'd," 255

kepadaBukhari adalahsuatu Seya bcrkatai Menisbatkannya Mustim(tanpaBukhari da.ri Haditstersebut riwayatkhusus kekeliruan. (152) -pent.) ditakhrijdalan al llwa' (316) Abi d^ Shahih Daud dan di yangsudah sayajelaskan sanaO cacat Haditsini mempunyai

256

Bdb Kodot srjud d'n D2trn d,ikmrd

BAB:DUDUK ISTIRA}IAT
B'alif bcrtxla: r'Kar€nd bcragamhadirs, para ulama bcrselisih pcndapa( mengenai hukum duduk istirahat. Kdmi menvdjnpaikan ringtasdntbn$lQn)) im In(ngcnai
hal ferscbrr ...." Kcmrdian mu'alif rrcnvampaikannya. Sayab(rkala: Inimenrmbulkans.r gk,rJnad,rbany.rk hadrts g va si lngbed(tnk tx'lilkang nrcngcnar rrr,ts.rlah Padrhitltrdtl drnrrkrar) rnr 'Ictapiscmu;t hadlts mcnclapkanadtnva (dLrdukislr',th.rt) l rd;ritdil hadits secara nrull;rkmcnafikannyaInliny.llid:rkdi:,chu(k.lnnya dudut islrrah,rl dalanscl)agian hadilsLrd,rk n)cnrmhrlkan dup,arn adanvabcdil Sclrab hcrl.r dill):rl pc tik.ltrdakdcmrkr.tn, lxrnd.rl],lr laninlunrullddir \ctr.tI rrrrd, y.rnts tidak tlidasarkarLrtl\ kcs('|,rl;ll,rnha(l(\ I rdal scor,rn11|Lr ,rti;r r-,rng ltrlrcntlap,rlrlcrnrkrarr Mu'alil bcrkatl: rrScsrrngguhnya Abrr ,Umarnah di(anya knt.urg bdngkil. ltrli,ur nrrniiwab: "l)i a(as ujong kcdra rcltpak kahi bcrdasarkanh.rdirsRifa,.rh-"" Sayabrrkata: Y.tn8drrl)nksud Ahu I jr rnnr,r lal,ri Zl,trtMd\nl ll ya l tdrk nlr.n.muk,r nrna |angt:ll.tn rni S.r o Uxia k()ntcks iIl,th Iml 'Al.u Uirl,tnLth hagil\.llau dal,tm huku hr()gr,rlj.tl;lu anilLnyav,tng befnamd'[1nlinl.rh Kenrudian s.ryatemukalt d.tlnnrantdt.inprnggrrst buah rr.rslah herbahasa Indrirdar r Zr?,Jrl/M,r l,/r('rtuhs Atru Atrtlillrh Mul]glinrnr yanSbenar f)an pfmyataan Mu'dlifr ,,Mcnurur hadirs Rifa'ah yakni hadils Rifa'ah bin Rafi'. I)al^m aI- Masa il (8t / 286) Abdullah bin lmam Ahmad herkatai I'b rhdur t'u^hat

257

!'Saya mcndcngar ayahko berftata: .,Jiia s€seoi r|1gmef,ilit, hadits Malik bin al-Huwaraits -{ajn mcndckat- maka sayaberlrarap tidak mengapalah pilihan ittr.,,,' Sayaberkata: Kemudian Abdullah ncnyebu*an .d{rduk rstirahat danberkata:"Hamad bin Zaid melakukannya., "Dan sayamem ih hadirs Beliaub€rkata: Rija'ahbin Nafi' melatui bin Ajlan. lalurThariq
.:
.:^la; ;> !,l

r;-'-r

tt .-t

6r

"Kan*lnm :uiudluh sehixggo kunu xnury datam \11tudXonudinn bonyunldh vhingu kamu te anr d ltm .tud k Kdtutlu ,ututhh :ehtttzqu kanutrentnglolun niud Kcrnu!nu htrttnLth Saya bcrkata: Hadirs ini bukanlahh itd lntuk rncnr.rcjakan kandunSan hadits lbnulHu\a,airilsdan tainny,r yanB .trkldt.ngan alasan lrdak dischulknn Llalam hadits dr.rlts, dLrduk istirahar hrrkunrnya va,rrrl bukanwztil, mcngapa duduk istlrall.l( tsct)ut r( ditct}u(Liur dalamhadrt\ mengenai(Jrangyang buruk r'arash.rlnlnvi y.lngLr rudi,tnN.rhr mcngrjarkan kcpldanyahal hal y.rrrg l,a1lr lrukin vn|lg\rr2,/l llitu aoluran auturanL.ih^t Mrqru\lll l.lll dl

Kalcnalcmahlly:r,/r roll.lh. l.rrnl),rkll.',.t r\lrrtr,rtlLr'nrlr.rlr IrD.tnt //ir,/r menganalkahadi(s n lbnultluwrirlt\ rlarrrnil.rhsrr.rtLrkt.l,r.n,rr.rnyan lidakatlakcraguan dalamnya di Mu'alifbcrkara: r.I)alanr hadils tbnu Ajtixr ddapt rUniukbahwa ia bangkil denganujury! kedua ttlapak kaki ya.,' Saya b€rkata: Jikayangdimnl,sud ill hddit\IbnuAllan ddri rnu yanB Rrta'ah disebutkao daiaDr riwav,rr Abdullahd.tr Ahnrdd,nl.*u r dalamiwayat lerstbuttidakdis{]bul[,1fl ntcngcn,]i B.rDgkit' DnnrtLr yang NabiSAW bcrikankepada ('.angv.inSburuk iugadari pelalaran cara shalatnya'. bukan dari praltek bcliau scbag,timitna telnh diterangkan dcpan.Jika yangdrmaksud alifbukanhadirs di mu iru, makasaya tldaklahu I)alam vcrsiPcnama adakerancuan ungkapan di manaterkcsan haditsRifa'ahbukdnlah hadlts riwdyarIbnu ,\lan. Padahalkedua riwayat rni adalahsaruhadr(s Renungkanlahr
258 Boh. Duduk t'ti^hul

Mu'al-ifjogabcrkata: ..Scmua oraag yang m€nccdtakan tata cara sha.latNabi SAW tidak rdcnyebutl(an duduk istirahat ini. Dlduk istirahat hanya discbfikan dalam hadits Abo Hamid dan Matik bin al-Htrwairits." .Sit'at Sayabcrl(ata:HaditJAbu Hamid menyebu&an shalat Nabi SAVI -di dalamnya ada duduk istirahat disaksikanoleh sepuluh shahabatNabi Padaakhirhadirs diseburkdn: a* |'..-..,. JUJ rI\^ l\ ffi JP) .:., 1 ' c-r-L.z lrt'U rr

"Para shahabutherkata: "Komu bmat Memont dtmikuulah Nahr SAW melakukan shalar"" ()lrh sen)uil fladits lersehut diriwayatkan penulis dJ.\irr,rr, dan yanglainnya dilakhr4 dan ya dalamo/ 1ma (305)IladrtsrnrbLrkanhn diriwayatkan liamid dan IbnulHuwairirs. Abu srpcrrr dugaan rr.rran lbnulQayyim.Tctapibersama keduany;t srpuluhshahirhtl ada Ndbr yangmenyaksikan shalalnya Nabr SAW Scdikrt\ek,tliadd vr,,r, yangdisepakali riwayatnya olehsciun)lillr hesar shah.lh.ll Nrbr \f fcr lr
lnI

J i k a m a s a l a h n y a e m i k i a n ,n r a k a d r r d u k r s l l r a h d lI t a t u s d pcrhatian mcndapatkan scring d4)r.lklrlkan dan barkolchkirrrnr lal r k maupuo para wa rtdscrtil tidakb(tehLrcryth,rk kr.patla .rngyp;rn i'rang b a h w a a b im c l a k u k a n n y ia r e r )\ri k r l . l l . r L r s i , r r a I i n o n r c n i n r N k r r t ,r menunjukkan bahwr parash^hnhitlid,rl nlrr bc(l;lb((Lrkln.l| nr,r prrklek Nabi SAW yanghersilir rilLr.rl ll(]l,rL.r y,rnsditakrrk.L d,rn karena ada hajal Mcmbedabcd.tlrn ,r,!lr')r\(.nr,i lrlui(rl ((l.r)!un pcrasaan) tldakdapatdrlerinra Mu'alif bcrkatamentenai lb ul Qayyim: ,tsrandainya bimbingan Nabi SAW.sclalu ddlanr benluk tindakan normarifhr a, tentu akan dilaporkanoleh setiaporang vang mendrskripsikan (menggambarkan) shalaf beliau." Sayaberkata: Pernyataan sang,ll inl anth l]( rsumbetdartscor. u r m a m s € p e r t i b n u l Q a y y i m . B a r a n g k a lm u i l r l - s c n d i r iy i n B l i merendahkancrlla tuntldh Nabr SAW Sehat lrdak munlitrn edr yangd,royalakan'Setiap tutltlah orangy ng nrcndeskripsikan shalar NabiSAW telai sepakal melaporkansunnah,' lentu hal rtu diketahui oieh orang yang mempunyai perhatian khusus untuk mengamali
Dob:Drdu* tshdhd 259

perjalanan sunnah dan jalur-jalur p€riwayatannya Saya tidak tahu -demi Allah- bagaimanamu'alif mengutip pernyataan ini tanpa memMkan komentar sedikitpun yang menuojulCGndi dalamnya ada yangmu'alif menerimadan menyetujuinyaLihadah sikap kesalahan yang dilakukan mu'alif dalam karyan-val citra sazzaft merendahkan kiri-misalnya , do'a tawaiiuh' tangan kanandi atas Meletaklantangan 'Amrn', membaca al'Qur'an, dzikir dalam rukun, istj adzah.bacaan kepadaNabiSAW Sembilan shalawat d/ikirdalam suiuddan bacaan oleh Abu llamid dan para tidak disebulkan rarnalrint semuanva shahabatvangmenyenainyaketikamendeskipsikanshalatNabiS kemudran APakah jugaorang lainlidakmcnyehutkannya Demikian 11u llalidZ ditolak?Icntu tidak Oleh karcna al nnuhs rui.,hiluhatus nlenga(ak:tn: pcrnyalaan lbnulQayyimdengan mcnolak ''Ada sebuahpertimbangandl dalamnya,scbahtr/"d/l J"'/' o y a n S l c l a h d r s e p a k a ttlr d a k d i k e t a h u io l c h s e t r d p r a n g y a n S dar tata rnclaporkan cara(shalalNahi SAW ), lctapi la menS^rnbdnya I secara kolektil " mereka 226) Inirth olch scnada disan4raikan asySyaukrrrrr(ll I'ernya(^^n dr kerag,u.ln dallmnyit yanglrcnrryang((lak adasuatu Mu'alif bcrkata:"Apa yang telah diprnkrrkkan Nabi SAr'\'' murni tidak mcnunjukkanb.lhwaitu aturaflshnlalvangsesual sr:cara ruttrl', .rvnz,M,kecualilika diketahuibdiau mclahrkalnYa sebagai makapcrludiiknri ...." SAW rncllkrrkartnv't l'.rh$.r Nalrr bcrkala:Kila Dxrlgttalrrrr Snva
,rrrrl, drn srlr l ll dill I h.hefrfil il\fck sr'hltg,lr l)trt.rrl],r r( Pntl.rddsnrrly.lhLrkumltu(rdak ngnndungcil''l( Mrk'l hiilangslitla y.lng cnuduhnya ada r.r( tl, i'i h't!us br:'t rnrmbuklrkal) va rni M.rlikhrnal llrr$aurls l)ra vrrrrr,rl Salahsalu pcrarvr rnr' Pcra\rih^dils herlkul
', )--.'\ , t-ir , r.J I +l', ,l

Kt'durr

''Shrtl.trlLth kunr x h'tgLtntuntt

l ih'tt ttu'h' u

srtatshalatNabi yang dra sampalk'rn KabaI mengcnar lergolon8petintah.Lihaldl't'uth dan NdtlulAuth'rl
260 &ab Dudrt tsttah'l

Ketiga

Sunnah diiwayatkan oleh sejurnlahbesaiparashaha. [l bat sebagaimana dijelaskan dalamhadirsAbu Hamid dan biasanya mustahilmenjadi samarbagimereka b:rhuaNabi SAW melakukannya karenaada hajat,lrka pernrasa l a h a n n v a e m i k i a n J r k a r r u m u n g k r ns r J dn r c r u r u r d kebrasaan. maka iu lidak samarbagi Nabi SAW sepertr yangdirasakan mereka. Disaat itulahNabrSAW meng rngalkao mereka Karenaapa kami sebutkan hukanlah sebuah fakta,maka.lelaslah bahwaapa yangdrlakukan Nabi SAW di atas. karenaberibadah scmalahukankarcna adahajat AllahlahMahaPemberiraulik O

&ab:Dudu* Isn.hd

261

BAB: SIFAT DUDUK TASYAHTID
u'alif bcrkara: /'l Iadirs Wa'il bin Iluir relah disebutkarn:

'llalu sayi, ntclihzt lrcliau menggcra*kann.va (iad tch njuk).la Saya berkata: Irri kes.tlithan hesaryang mcngc\nnk.tn trdnk ieoiangpundarr penulis Snrldn ddn Shtltihyang k()nsisrcn den,ain yangmercka nwayatnwayat nwayntkan I)ad.rhilltid,rldcnrik'an Ahu f)aud,an Nasai, IbnulJarud dalam,r/ Mrlr/a4a, IbnuKhuzaimah dao I b n u H i b h a n d ^ l a m S h t h i h m c f ( ' k a r c l : r hn r c r i w . r y r t k r n n y r r scbagaimilna Anda krtahurhddilsini dit.rklrnl .lal.lnr Jlr,r1,A/r Jr./irl ( h l m 1 6 9 )d a n l b n u l M u l a q r n ,N a w a w r , r n I b 0 u l Q . r ! r ' r n r n c n d sltahihkanrrya ditxkh.rjdaliin)Jrdlrr,1 h Iliu,r I lt7 ) tlan Perhatian: Saya melihat sebagran angnrcngler.rll,rnl,tl dr.rotar.r or tnyd duiL su1ud pegangannya dan dnlan hal ini adalahk,rrtnaIbnul Qnyyim menyebutnya dalam Z:klulMd'dd scptftt mlnvebutk,|np.ng,gerakkln (ari)ketikatasyahud SayatidaktahurclircnsrhehaukcttaI riwayar (ganjil) .ttddz dalamhadilsWa il Inlormasiinr pcrludicalar Makn sayamengatakan: "Ketahuilah, hadilsrnidiriu,ayd(kan AshLm K ularb hrn oleh darr ayahnya dariWa dan dinwayatkandan 'Ashirnolehsejumlahbcsar paraperawttsiqdh(terpercaya). Mereka semuasepakat dalam hadits jari te$ebul disebutkan mengangkat relunluk Telapimereka mcrnt'agi tiga kelompok mengenaitempardiangkatnyatelunjuk iru. 262 &ab: DduLTq'.hud Silat

Penama Kelompokyalg memutlalkan,tidak menentukan tempat
tertentu. Di antara kelompok ini adalah Zaidah bin Qudamah,Bisyr bin al-Mufadhal,Suryanars-Tsau dan Su$an brn Uyainah,meskipunungkapandeskriptildari merekamenunjuklan padasaattasyahud. Kedua Kelompok yang menyatakan dengan tegas bahwa tempatnyapadaduduk tasyahud. anrarakelompokini Di adalah lbnu Uyainahdalamriwayatan,Nasai (l/ 173), (no.697), Syu bah dalam Srarr, IbnuKhuzaimah Ahmad (IV,,319), Abul Ahash dalam 7'hahawi {l/152) d.^n al-Mu'jamal Kabir arh Thabrani (22./34,,80), Khalid menurut Thahawi, dan Zuhairbin Mu awiyah. Musabin A b u K a t s i r d a n A b u ' A w a n a h ,k c t i g a n v a t n u r u t m 'Ihabrani (no 84,89dan 90) ath Mereka semuaberbedadenganAbdur RaTaqdalanr riwayatnyadari ats lsaurr l)alam ul M \h.1,"n1Abi\r R a z ^ q ( l l / 6 8 / 2 5 2 2 ) .d a n n y a A h m a d ( l V 3 l / ) d a n d Mu'im dl Kuhi ath.'I habrani(22.14 '8 | ) dil.rr,ikan 'Ashim bin Kulaib "f)ari atsTsauridan darr av.rhnv.r. tr:rkata: ia ' . .i!
_1 ,.!\! _--!4:i , .Jt .( L)' o! rl-* _rJ.. e {-L .J r,r_.,

.j.I
*.u

))
. )

rJ r.='

.r-;r I

. -*t1

o-r-;

-r

;jll . -r+

s r ,) r ., r jl i ... .:l

'' L;)r ,J> ot* --L\.r

'Aku mdirik Nabi SAW rnLngangka kdua taxgunv Jttutn (dun suiul denganmduikkun k&lut shalat ketika tahbi . tafigorlnydlutus dexgdnkeduarelnryLtnl'a), konu,lt,u lu,lul dmgan beralaskon kirirlld ldfl /nclddkka t.tnfan kirnlrn kaki di otasluttt kiinld rlan lengun tungunkonandi uas ptha karutnnya, lalu berisyarat denSun telunjukkya heflru,li.tn ldfl sujuddengan keduatangafinyalurus kedudtellfiganla. '
Itab. Sfut Dudur T'dyhutl 263

Sayabcrkata: Susunan redalci dari mu'alif dantambahandari Ahmad. Penyebutan sujudkedua setelah berisyarat relunjuk dengan dari mu'alif adalah salah besar. ini karena Hal bertenrangan dengan riwayal parape.awiterpe.caya yangtelahdisebutkan depan manamereka di di trdakmenyebutkan suiudsetelah ada (dengan berisyarat teluniuk). perawinya Sebagian menyebutkan (sujud) ada sebelumnya. lniyang diyakrni kebenarannya Tetapimereka menyebutkan kedua tidak sujud untukmeringkas penglrngkapan Sedangkan Zuhairbin Mu'awiyah menyebutnya seraya herkata:
j>

'..

a!. ,.tl'
-,

r.ajrl .l-\-

olJg

trl

-rL

r,...

r)

Ktnuulnt (Natu SA14/ suiu.l dolqttundtukkun kcluu ntngutt.y,t ) !m^&,rLt k&hl !&np,ltiuLl loryan mtlLttktu kcdud tutt1urlut Iunt: LL lltt, kalm tdin14u, JttdnlukJml4an lxnlustut k,,kiktri ]t I lh v n ihat (Zuhrttr)nto4ttuku LtontkurtLlt ,ungongktr p t rLIut4ukwt.'ll R Ath I hxbrrnrdcngannomor d i (lclan ( r ) 8,1) Srsc()rnnHlcng.rrikin Melalur prnclrtranrnt lrllihat lcllslah suatu lr\,rl.lh.rn1:r I)a m( nvls{kankeragu.rn bagisirpapunnrt ngcn.rr rntlllll]cr,Llk,!n (lcluntuk)rli.r tnradu,tsulud lcraprdlri st.rp,r l'r'r sur yang rnenyclistltr kcl.ll,thilninil I).rrrats l'sauri scntu;rpcra,,rirrrlr/r ,rt.tud.lrrAhdut ll.rzaq v.rngnrclakulan kcsirl.th,rn ltul -l\,lrin Savanrcnanggapi:Yang sayalihal Walllhu A lilm rts tld.rk \alah dalan)hitl lnl Keh ahan adn pad.r;\bdur Razaqkartn.r due sahrb,yakni Pct1 rnl.l M eskrpun lc4rcr eava (rsr4rrlr) n l r,rrrl: da sepcrlI dll;tF()t kan ()rang,menurut pendapal mcreka ada kccul rgaan sebaSran pada din Abdur Razaq l)alam akhu brogrdfiAhdur R,rzaq, dalam dt Ibhdztb al-Hafidz berkala "Dtantara lhktor diingkartnya Abdur Razaq adalah riwayatnya dan ats TsaLlridari 'Ashim bin Ubaidillah

''

d a r i S a l i m d a r i a y a h n y ab a h w a N a b i S A W
264 84b. Sifa!D'd"t Td,ah"d

'Umar pakaian,lalu bertanya:" lni melihat mengenakan haru atau bekas?" dst Dalam ad-Du'a. ath-Thabtanr berkata "Diriwayatkan oleh tiga hufadz dari Abdur ' Razaq Inilahsebagian kecuigaanpadadiri AbdrrrRazaq Tsauri. mengenai(riwayatnya)dariats rrw,ryrl b€rkata: Diantaraoranllyangmengiigkari Saya ilinwayatlan Abdur RazaqialahYahyabin Ma'in, seperti lbnu 'Adiy dalarna/ Kanl (V.r1948)Maka htndaklah Wa haclis il dipandang darisisi ini. S e b a bp e r t a m ai n i d i k u a r k a no l t ' h s e h a hk c d u a d r bawah rnl Kedrr,r o b R i w a y a l A b d u r R a z a qd i t e n l a n g l c h A h d r r l l a h i r r (lV13lll) dan MrrhiLmnrad hirr al WitlrdmenurulAhmad merrwayalkan hrdr(s at;rs di Yusulal FaryabiKcduanva 'Il\auri \lrllrd ditriirls secara lanlisung tanpanrcnvebullitn telunJUk. scsoddh hcrisyarah dcngan t K r ' d u a p e r a u i t e r p r r ( a y ai n r s e p a k . r n r t n y c l i s i h r A l r t l u r R a z a qd c n 8 a nl c b i h m e n u d r r h L ak c s a l a h a n n 'I.rau b(,nrnrbcr AbdurRazaq, n JirLrtinri dio bukanats nl lrlrvirhrralrh salu nrurd letrl nls lsnLrrlrhih hapal harlrts,rts I\auridanp;tril hadits Ahlur liitz.rqdan l.o\anrr .lraad,rAbdullahbin ll W,rlidvant \,rntnttrrur rtl
l'rIhati.rt|: r v. n M c n l l ,n , r rh . r d r r A b c l t t r { . t z , t q d , tL l u . t , , r a r t g r r r g r r l . r l t r l ' a n l a lr\rl.rh.ur Iir l.ul.r

Kedua

(i.rl.r // |lt K()nxnr,flor l7rlrr,/rrdl ng.rtnk.rn nt rtllttt1ny,t '' rtch r n l)rriwitvatkan rn)p,tt .tl ferilwikeruah l irm rrlz Ll.r ( t u g at r i w a y . r t k a1 1Q ( l l Q a d a l a h k rc p c r a u r L r n t L r k l n) liarhaqrpt nt ) Snyabcrkata:K(xtlrnl.ttor lalnrrLr ny,l h.rdiI Lrf,intrldlr yangter.lirpdl ditlanrpelapor,lrl [1l\h,n ]l ,tl ke8anjrlar padapar.iper.rwl sehrngga mcnrnggalk.tn ada lnl lerrrbul di atas,kemudiania menyampalkan hadrtsmt.ng(nar dudukantara duasuJud sepeni disct'utkan ala\ di Komentalor TanlulMuit,! luga lalai terhadapapa yang dilikukan Ibnul QaJvim yangdisingSung sebelum dr atas, ini
Bab Slat Dudut T^luhtd 265

oar la mercsponnya dengan mengomentar-i hadits yang beliau takirij, lalu menisbatkannya kepadasebaglanpera; yang menjadi tempatpenisbatan orangpertama(komen, tator Mushanaif-pent) dan menambahkan: "Dan dishahihkan oleh lbnu Khuzaimah dan lbnu Hibban." Diantara kelalaiank omentatorZadu!Ma,a./ialah beliau tldak mentakhrij apa yangdisamparkan ulang oieh lbnul Qayyim mengenai menggetakkan (tcluniuk) datam r^sy^hud (l / 242). Tampaknyabeliau mencukuDkan penlakhriian riwdvat vangsudai ad.rSeanrlarnva rrrunrul herpihak kfpadanva. renru hrilaual.rnmenutn,r,n.i.,t .,n nya denganmeletakkan r.rlrrjriwayat pildatenrp^l kcdua bukan yang pertama dan mengingarkanpara pcmt)aca bahwaapa yang dilakukanlbnul eavyinr rlu ;al.th Ini s atu slkapketcrgcsa_gcsaan kurangcernatnya suatlr dan dari kdmrnt, ,,t /, t.t Atr',"t:1:]'An lr'ncfirran ,,,,.,,, ,,,,,rf, ial.lnydngmuddhv.rrtu r,/./r./ Mu'alifberkara: .,Al-Baihaqi bcrkaaa: Krmungkinan yang di_ maksudrmenggcrakkan' atas bukan mrngulang_ulang di mi.rrg_ gcrakkan tclunjuk. Ini agar scsuaidenganriwayar ltnu ar-Z(bair:

rjr (( W;-,-) .ro., ;i;

J6 H;l

rt ..

t'Scsunggt hnfa Nahi tt^All: k..rika b.,tulo,r bcdsrirr,tt d(oE,,n jarinla ta2p,1 mcnpgtrzA gta*Iannrt.,. lt.li. Abu I raud lleng ns n d shahihdan disebulkanoleh an_Nawawi. Saya berkata: Sanad inr trdak rrdrlr. Kcmungkinin di .r(a\ bertentangan dengan ungkapan harliyah hadits Seandainvabcoar. haditsrnrmungkrn dapdtdt,imJlIdnLlengdn lc.ralr mg1np.,ir1,r.1r. maknalahirhaditsWa ildan dilakukan kompromr, yaknisekaii rclunjuk digerakkan dan padakali yanglain lidak diScraklian arau.hnyarakirn yangmenetapkan didahulukandaripada yanSmenudakan Haditsini didha'ifkanoteh Ibnul eayyim dalarn1trlut Mn itJ d.\n saya memastrkanpendaparnyarN dalam Tdkhii Shilar oh.Shu/ut an-Nah dao Dh,,t Ah t'tauJtll5r ranpom.n,berr i[ l.clu.rugunrul meragukan kedha'ifannya. Secara ringkas disebutkan
266 Bab: Stlat Dudu' T8rahd

'Ajlan dari hadits dari riwayat Muhammad bin Sesungguhnya mengenal Amirbin Abd lahbin az-Zubair.Ibnu Alan yang'oerbicara haditsnyatanpa telahmetiwayatkan hadits.Empat penwt terpercaya k a l aL a t d r ( k 5 r > t rttratrdakm,nggcralkannv,l'r'penttr*avat dari Amir Dengan inr ben;rlah adanyakeganjrl;in dua perawiterpercaya 'lrwayat ini. tambahan Cukuplahbagiirndakerapuhan dan kelemahan tambahanini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan Muslim (lll90) dari jalur Ibnu 'Ajlan juga tanpa menyebutlan tambaharr Korner\tatorZ/ululMo'ad benar'beoarmelaiailan in tbmiui ini sehin&la mengudtkannya iamenghasankanhaditssejalandenSansanadnyadan (h l l / 1 7 t 3 ) D r s a r n p i n g l d a l a m m c n l l o m r n t a r iS y a r ho s - S u n n u hadllsWa il,kot\\cnl^l(rr/,^hl l',411,1,! dan menyebutkan menshahihkan kedra hadi(sdi a1a5 lt(.tpl, mengakomodasi luga trdakbcrusaha liqhiyah Karenartubehru aspck tampaknya bcliaulidak pedulidengan tidak mengger^kkan iarinya dalamlasYahud D i s i n i p c r l u s a y a t a m b a h k a nm a n l a n l h a r u d a r r l t J k , , l Danasan rnr Pada waktu waktu tcrakhir ini sayanrrlihal Slrrkh Ahnr.'d al Gharniridalam karyanyayang baru sa;adilclbrlknnrrll1lr/,/rd, 'lbkhrij Ahnlits tl-Bidav&, Bidtyut tl Mltl!nhil (lll/l3b l{01 b bahwahnditsWa il r/fiail nrtny,rlakln h.rh\t,rkrl.r /,lrrtr berpcndapat kartna kthtnv.rl.rnrl,trt bcrasal dali parapcrawiscndrrr. hanyalah lnrrp,r'rrrt nSScrnkkirrr' hanyamc ycbutkan isy.tr.rt //r1,,/,(l mercka t ;ru'al .ltrnr.rrlrltl,r yar)g tclnkhrt perlalanao [Jnrrdhku I)eLlam ]r,lij.r rk,rrl krPildilLr s.rl.r.rd,t tncmbrr Il tahun140t3 , sc(xrngmah;lsrswa malalah aI lsl!^hnh Slrdrntttltrdul kopiandari diJcddah sebuah 'mtnggcr akkllrl l dalamttsvahrrii kcganlrlan Kabar itamcr)gcnai ber iar Yrm.tn mahasiswa isyarallulisan \c(rrang rrtcmbcri dankeshahihan (ihamiri dalam mitsrldh al Syarkh umum dia selujudengan Secara hadil\ h,tdrt\ danlebihluasdalamnrcnlilkhrii yangdisebutkan atas di 'isyaratdarisebagian haditshadils rsyaral' dan shahabat khusustlya dari Wa il. Di antaranYa lain dari Ashim bin Kulaib dan ayahnya lentang darj 'Ashimvangmenielaskan brnQudamah riwayatZardah 'menglierakkanjari' Dlarelahb€rusahakerasmentakhn]semuan$av^l teotanSberiuzju2 dan bcrlembar-lembar itu disertaiketerangan ada suatuupayayangdiharapkan lmbalanpahalakcba*an sumbemya di sisiAllah SWT
Dudtr Tqahud Bab SilAt 26'7

rDt:

kesendirian ._,,l1gi, ,auan dalamrDenJelaskan bukanlah &rr, pemUenaraa UerluL-u t ag m denSan nwayattad" (ganlil)nya,karena beb"."puulu,;; ,i;;;;;
Paraulamamenerimariwayat ini dengan mengakutsaia keotentikannva, tidal, rerkecualr -"r.l" rr-"*",,ali mengdmalkannyd. scperual Barhaqr, N.rwawid"an ar) larn rarn Mereka\emunsepakat pcrlunva riwayatrnrsr.r.ru penafsiranbaik dari orang yang mendeklarasjkan k e s h a h r h a n n v; r r p u n a r r . , r n n 5 ma J v,,ng n"y;;;;;;.;; h pcngakuan Tidaklah samar bagiscscornng bahu,a .r,r/ rr itu cabang dari arslft# Seandainya tid.{khcgiru,lcorr] :rl Baihaqiridak mcnaksakan untukrncnu[*it,,,rl,,ii diri Jr ng.rn rrvarar her rieng,rn r,rnf,n J.rn rr,nsrrJf i.rn ,,,i,i ", nerlumenglnvalidasikin riwayatsclr.(i yangdrlakukan saudara kita dari yaman ,lpulog, nf,nnifr"fi, ha,lirs ",.n.,.u, lhnu az ZuhdI v.rnF nr(.nvdt.rt.rn nJa/./r,,t rrrtnk ler|lr f,en,rku . \cmi.nrnrd tl.l s.ruJdr..r d,r ydnrat) llta -- " bcrpt-odapar hadirs Ibnuaz Zubairirusfa,/.:tg"ri,f l i n r l a h t , n J a f . r r! a n , l h , . n . r \r, . t r r r r ( lrlrh drtcl.r\k.rn Sekarang rrnggal hadirrZaiciah lanf.r pcnenranS k.c;;ii w a y d tr r w a y a ry a n g h a n y am e n e r a n g k a,n s y a r . t t . i Jitwnhdnnva idal.thscbagai bcrrkrrr l \ \ , . r t ! d n H r l r r , . r n n g k . r r r , , l e h r \ \r.,r. ) ,a r . nrr h u l , r r l . , h r r ir,r n,rsh yanr rnt,ni.rdakljr /r?r,,rl, kilrcnnn,.,,u.u,t,,,,,ii* Xctrilltislritn, Lel;t/irn;r lsyarat dijicrlal itu gerakanMrsal. scse(r.rng ikan r rn)bcI1 iryatal .l)ekarLrh kcpadakur

-pengerahuan drsisiAllah_ saVa m1t1tral ada

Penama

K'.lrrr

Kcfud/,,rdnH\dnPvanB , \cd,1l h.rJI|| Id.l.r rB U\Ild\ldr,tul rrJdl(,.uldngpun m(.rnnhdmrhdiw,r,,rd |. dr, astxlakmcngj4(,.lllJn tdng.rnn\ N4r||lJtn d trt.lf\.r8l begrtu yangpahngba,t yang at<an Jauh.C.ontoh iami sampatkan kepadapembaca ialah hadils dan.A$yah mengeDai sbalatparashahabar belakang di Nabi SAW sanlb beJdiri.Sedangkan beliaududuk. tsejiuu,r,e.r,b.r, ,L)udukldh" 15ydrdr. Krpada parashalrabarHadirsrnr orsclrJ,arr Leshahrhanni)l.lrytt \ll llq), Srlrdp.,r.rnH \a yalr8berakaltentu tahu bahwaisyaratNabitidak sekedar 268 B"b sild Dd,L ,r.6lahur'

s 5 : ' ' : 1 1. ' :: y , ' , " v a n t r a u h r ) o nm , . n r h " r r ' r * u n , n r I 'LrLrukl<rnr

mengangkat tangansepeniketikaNabi meriawab salam kaum Anshar dan beliau sedangshalat.Isyaratini tentu disertaigerakan tangan Karenairu, tidak selayaknya kita memahamibaiwa riwayat,riwayat inr t'enenfangandengan r|wayal tahrih,tetaptJustruada kesesuaian. Sayayakin. yangmenshahihkan lnl menJadiperhatian orang bagi dan mengamalkan hadits dan bagi orang yang mengakui keshahihannya kemudian memberinyapena'wilan dan ttdak meryatakannyasebagai haditssyalz(ganjil). pendapat Di antarariwayatyangmenguatkan diatasadalah hadits 'isyaratNabi dengna rla,/ mengenai leluojuknyadalamkh!tbah Jari .lum at scbagarmana diriwayatkan Muslim dan yang liinnya dan ditakhriidalam 1rw.r'(lll/77)Adalahsuaru d/ kelaziman hah\laNibi mcnftgenlkk;rn lclLlnJuknya sebag.ri isyaral ketauhidan. hukansckedal ()leh rsyaral tanfa nrengllerakkan lelunluk I Ial ini disakslkan riwrval Ibnu Khuzainrah dalam.\rdri, nyjr(lJ./351) drlnglnsannd )/dan ./r,r Sahlhin Sail, scpcrtihadits laladz: Imarahdengan
(( t{.) ,lNabi ,1!,tbrti ts|d,t!t l( D ltt{L,i4k,tnau ' ''lhn tu+, 4vr )a' t ),

en,t ttt

t(l nukn\\t \imhil

lhtlu Khu/alm.rh m(:ngrlct cl r\ ik.rn hndl{\ rnr.l'ah iDt drngin pl nrcdvnl.lk.ln llalr lsyaralkhirtilr ,rt,rr di rninrh,u dcngantclLrnluli kctiL.l h( r.rd.r d.rl,rmllrull),thnvarlan mcngcr'akkarnv,r rkil rrrcntl)( krt rk,r) rsy.lrir ru Kcsimpulan: Mcnrhcri isv,trnl dc 'tiln tchlnluk lidak mcni,t(l,iLrn ,rd.rny.l gcr.tkan,lelilpr justru mrnctapkan adanva pcrhcd.r.ln antarr k.dun hadrls dr ilils lrdrk benal ser'aralrahasamaupun nrcnunrt kardall hqhiv,rh Ilar i urarandi atils, Anda mengttahuikekcliru.l \aLrd, a klt,i dari Yaman dal.rnr rlt,vak ini bah \,r'a isvaral nreniadnkangcraknn Mcngennr I hadils bnu'UrDar

,, tur-----J',5-+

,{-I*,'_r

.i

-"t::J'

go

-r'

_sP ..

''Sunlluh td tuhihhenit hUl tyetanddnpdld bey, uknt pri relunjuk
Bab Sild DudrL T6r.had 269

Ia mengatakan hadits ini tidak menyebutkan penggerakkan (telunjuk). Saya menyatakan: Yang lebih mengetahui maksud hadits 'Umar? Nafi' menceritakan ada isyarat dalam apat; kami atau Ibnu shalatIbnu'Umar bukangerakan(telunJuk) Sayaberkata: Benar,tidak disebutkanpenggerakkan rnungkin lnivangbenar AIlah Kedua-duanya Jugatidak sebaliknya. mincintai keiuiuran. Maka untuk menentukan salah satunya dibutuhkan dalil Ini bersamakami, sepeni telah kami sampa)kan bahwaIbnu'IJmartidak dinyatakan denganjelas seandainya Benar, menggerakkan iarinya, tentu ini akan menentukankeunggul^n kita dari Yaman l)an ini tidak mungkinl pendapat saudara (teluniuk)rnibenal mcnggerakkan Keriga : Denganasumsibahwa ()lehhaditslbnu Umar (lanyang bcnartidakdl.Jelaskan keduanya menSSerakkan lainnya,kami berpendapat (lcluniuk) dan trdak mcnggtrakkannyr diholehkan Sthulu:Suhutt Shan'anrdalam sebagafnanadipiliholetrash slva nrcr)unll yangutrSllul pirndapat (l/290 291)mcskipun Yang k menggcrakkabcrdasatkan aidahliqhiyrh n dan yangmcniadakan daripada didahulukan menetapkaD kefadn karena Wa il mernbcritianpcrhatian khusus rrr<r siht shalalNab', terutamarncngcnar periwayatan Wa rl hcrkata dalamt:rsvahud beliau <ludr.rk

'+

.'

.Ik

;4

,:., , r-' I . - ,

-\'-lL'i

: --li

'

''Suyuturkuru. nllrh'nit?'n l?u:utu11th \uyu Sungguh tku "k SAIV fugtimuuhetut Jl.r/i/t . t^r' Kclnudraornbc'kitn

|'-''

'

t\ ) l\

'i,
-/

.=, !:r! .:-::

,:,,

" Kem*liun beliaududukdengan heraluskan hinnya, fulu kaki ffielddkh n teldptk tangnnkinr)'a .li dtdrt Nha Ju tutut kiri Belidu menLadihon hatussikutd,ltan kanumtya ur,tt7,thu ,1i ku, tn, lnlu mttryBaryptn(luQ iannyt dmgunnothuut y:buuh lntykaron, lulu menl4utgkur (rtluniuk)t1t 5irn ,tlihnl prt hd u mot$.raklunqtusrtntrll,tulir Kt1 uJtdttr\t Jttd,rr nrtnttut tlulu \uotu musim ditltn, nultht oraug orLttty \Ldanlkun tutto ttutgtt nnrtki [l.7rtn , lntk,to, tlnkditt,t bLthk pakuiun mcn:ka karou ktt,ty nu. l la<1irs tirn\,r';ry.rlk;rll olch InramAhmad danlainoya.lci d^piLt l?n tl tnrt dn Wa il mendrskripsikan lasyahud Nahi SAW \e(.ir,r.rlur,rl rnr scndirian nrenvebutkan Ia hll-halvang 'I h shi]h.rl'rr rri,lkdi\chulk.lo I lain,yartu: l'enama : Me lr(akkansrkudialirspah,r Menggcnpq^mkan t,|l J.lnnr(nrl\r.nbngk,lrr ,l.n,ltn dua i n lentsah ibu t.rIl dxn tan Krligi : MrnB.rngkal rnrrrgq|r.rLk,rn darr t|lurrluk Keetrpat: Icrusnrt,trgg<:rakkarrrry.r .rklrrr ) it hrrrpr.t,t dr Kelima( : Mcnggcralka (inlt,tn Jrh.rlrk|ak:rrau p<rd.r \,r,rr s.rnr pery)idahan (ddrisatu uIun kr rukunyJDg rn) I l.r gct,tlank ll,njul dirhnrn$.ryirl Sayaberkata: Mcnolakotensltis 'Ashirnhin terkucildari Zaidahbin Qudamalr tanpal)crawi-pcra\\'r Kulaibyanglarnaclalah suatu kesalahan hcsar, karcna dLta llasnu Penama: Mereka meriwayatkanlry.rral dan rsyardttrdnk his.t jan menatikanadanyagcrak.{n Kedua r KeJujuran Zaidahdan karenasudahtua, la sdngtt(,litl dalam meriwayatkan hadlls Paraimam sepakat mem, berikan kesaksian dapatdipercayarnya Bukharratas dan Musllm pun berhujJah dengannya
Bab: SilatDrdul rtwhud 271

Ketlua

D dArn dr*Tsiqat(W 340),It'nu Hibbanberkata mer'ge'f'aiZaJdah: ''la termasuk hafidz yarlg teliti la mengakuibukti verbaljika telah ahli sebagai hadits tiga mendengamya kali. Ia tidak menilaiseseorang olehorangyangadilbahwaia ahlussunnah kecualisitelJ disaksikan "(la)termasukimamyangkukuh" Allah Ad-Daraquthniberkata: 'Amr WaliyYul SwT sehagai Mu'alif b€tkata:

-a. 44. -, - -:

.rik-

-

: iU J'>Jr

r

-*'
et ,I'b

'

.'--,,,r.

i-i,

r r . 3 \ - - - l r . r - t r ) ! L r- ! . 1 1 ' ' r , i 1 1 , j 4

'--^;

I ,.- ,t-!

y'aya mclihal Rasuhlldh "Dnri Nu'ntar d!-Khttta-i. b.'rk;ttd: s:dan{ dl,luk dalam shdinl sdnhil tnmg'utgkat idri tt:luni*n.Ya '/dan ncnvtndongkann.B scdikil ddn benlo " ll 'R' Ahmad' lbrruKhuzdimahdcngan Abu I)aud, an-Nasai, IbnrrMajah darn sanadla,rrrT(baik)-l btrkala: i{lak!Iladrt' rnrltnr'rhsan'llnr'r l )r tlrlatnttv't S.rya a r' r . r , l rM , i l r kb r n N r r n r i l ia l K h u z ; r rl l ' n r r l Q ; r t l r ad r r n' r d / l ) / i r l ) ' r t ' r Mitlik nr( rrr( ng.irt,rkan ngro.rr '' Mitlil ti(1^k (lan((l'tl lll( r rwnY'ttl'nrl rnnv'r drkclrhulkrl)rrh.tdl " A l l l ; r l r d zL lr l r m ' r r 7 i q ' r l ' t d ( h . t d i l s ) r n a y i t h n v ,k c . u . r l rt t r . r 't (/,ru'r) h;tcltlsnl irlk.tn nr('nF,iri!.rI h^h\rait lun,rk ntcrrgamalk;rnnvr (i(lak r.rngdrcrxrdongkan nlenrmukaniari Savx a lam kedhoifannvaWallahu di sc(clah yntakan Mu'alif ltcrkata: "Madzhab Syaf i brrpcndapal adanya berisyarardtnganjari satukali ddn menurut madzhabIlanafi" '" initidak mempunyat dan Savabtrkata: Batasan_batasan cara_cara adalah dasarran,ralsamasekali.Yanglebrhdekalkepadakcbenaran gcrakan tidak membalasr saiaia madzhabHambalikalau pendapar pada saat mengucapkanlafadz Jaldlah' lni bukan bcrasaldart iari bahwa Ahmad lbnu Hani dalam d/-M"sni/(hlm 80) menYebutkan 272 TBrahud hb. SlotDudu*

Imam ditanya, apakahseseorung memberi isyaratdenganjarinya dalam shalat? Beliaumenjawab: dengansangar. Ya. Makna lireralhaditsWa il yanglalu itu menggerakkan (relunjuk) secara kontinyuhinggaakhir usyahud tanpadibatasi ataudisifatr, sepertidiisyatatkan olehath Thahawi dalam 8\)/hul Md'an;(l/ )53) lhidah Mu'alif tidakmenyebutkan hagaimana caradudukorangy;rng shalat dalamtdyahudfada shalat yangberraka'a( scpcrriShuhutr dua, Apakahia dtrdrrk ,f,rd\v(mcniadikan telapak kaki kiri schagai alas duduk pent ) seperti pcndapal Ahmad arau d\tdok tth,onrk (menyetuhkan prnggulpadatanah fent. ) sepeflipendapat SyaUr? asy Yanghcnarm(rnurut srl,apendapal ha(lits fcrtamaht rdasitrliin Wa il bin IIutr, ia berkala

;*\1r =1 rlt ^i-r,:j!

,1,
j-*.r .--,. Lr .r--,:' "-u., .r']'i
"'i
ti:r

;..
",i
o-t

-,-i'
;,,

(( d r..-'l ''5tt\'r ut(,tlnttjr!t

._t&.i,*--.t

---:,r r rcl.;'tlJ

Rtt'Llull,tlt S.1lt /nl!1 tt ttrlitur tlit, ,nlNLd hlltu! tlt'tttltum k rtl:a tnuht,lu/ n tL"thlhJuJul t,tkr'Lt ^\',/ui hh,ttu htr t k ^\1hl,t,rn,1 ,tht,tktu']htlt N,ltt knt rt, nkl4tkl\tn trtttgtut ku ttnw Jt at: paltu kaht Jd, ntonyttltun imnw untuA h(tlt,',t \L,trttDt.,l,t,*A,n ttty kirintu lt

u t u : k ' t h k n H R A n N a s ar ( l r 1 7 3 ) d r n g t n r r n a t l v a n g r i , r l l r lnr nrfncrangkan bah$ashalat yang dicir,skripsrl,rrt Wa rlrtrr r'leh shalalvnnBbrrrikd'al dua lludlls Wa il rni drkuatlan()lehhad(s 'Arsy,lh drn lhnu Llnrarvlng lclah disamp,rikan mu'dltl p^d.r olrh bnbsrlil dLrduk do(.tra sujud Mak:rbenarlah vanglelnhknnlr dua apn karakanAlhamdulillah.O

4th !il.t Dutft'ralwhu,l

213

BAB:TASYAHUDAWAL
u'alif berkata mengcnai dianjurkannya mcringanlen 'I'idak din$kil tasyahud awal: "Ibnul Qayyim bcrkata: bahwa Nabi membacashalawat kcpada beliau dan kcpada menganjurkanhal keluarganyadalam tasyahudawal . Barangsiapa itu, s€$nggrhnya ia nrmahaminya dari fcnornrna-fcnomena urnurn yang dapat dijclaskan atau dispcsifikasikan dcngan trsyrhud akhir." ynng layak untuk S|ya bfrkatai l'idak ada dalil drSuDenlasr unrumldsebutdlalaJden!#n lerrorrrena menspesifikasikanli'Domcna tasyahudawal Ftnemona li'nomena itu tctap padasilnl gcncralnya yangdipegang parapenentangnya adaldh olch Dalilyangpalingkuat IhnuMas'udyanStcrsebul diatas lladitsinr,scpr(i drnyalak;rn hadits lbnulQayyrm tidakrr.rrr, karena lcrputus sanadnya. mu'alifsendiri, bagikcduakelrnrpr)kini(ant;ualx ndukung tclahmemenuhidalil'dalil './rrl2/ dan nrcnerinSkio unlunB ru8,inyrdalnm dan pcoenlangnya) l .fi,\rli\h, nantilanpak bagrAnda Alhon fi:h Sh' ,&'alu Khtiil And yangsayaulgSulk.rn apa kebenaritn tlalil yangmenalikanmaknauflrum Kemudiansayamenemukan ' pemyataan lbnulQayyrm'l idakdinukrlbahwaNafi mcmbaca dari dalamtasyihudawal keluaqq,anya kepada dirinyadan kepada shalawat Nabi SAw shalalnr,rlam Aisyah ra.mengen.risifat Dalil iniperkataan

)l
Bab rErahud A@t

2l4

.
,"

,:r, i'":'l c'f+
,-i

'., '. . -" ". i t ) -f'&n r' ,+ Jn ,-y'^,1
I !r r->.: .. . -u-a.r
'. ,.. ,; ,.:.

P

.. t- | .,-", 4 - , f 4) ffic e ""t,jo *4

{..-,*rr} ui--J i..!' -; 1,
"Kaml menyediakan slwok dan air wudhu untuk Rasululloh. KemudianA oh membangunkan beliuudi suatu m&tm yunl itt kehendukiurltuk menbangunkdn Sd.ldh ha:;iwtk don berntdhu, beliau thdlaLsemhilan raka dt tonpd luduk ktuoti \atu raka\t kalelapan Di sinibeliauhenlo'u keTada Tuhannvo,mnthnt $atuwat untuk Nuhi Nja, hemudianhungunto po salan Udhuru) ntuk meLtksanaktnraka'at ke srnthiltn Ktmuliu nu&* nnulu 'l uhannya. menhaco sh luv'dr untuk Nohr Ltanbtnttl :rrtt men2nopkonvhtm wng komi lapar nnnlugtrna " Hadits irri,diriwayatkand^lam Sh. tih AhuAPrrrat (ll , 324)dan Munin(ll / 170) Shahih tetapi Muslim (idak rrrclaporLdn nrnlnn ya Secara kcsplisit haditsinirnenun'ukkan hnhw.rNahrnrcnrbacak.rn shalawat un(ukdirinyasendirr dalaml,rsyahud rwal scirhag.rimana padatasyahud.rkhir m;rnf:atyang.rgung, beliaulakukan Ini m.rk.r g('raham ambillahdan gigitlahia dcngan (kiln krlsa')vnng,rdrnyn bcrpe1]ang tSuhlahdanlakukanlah dcng,tn sr.rrus m.rnl,rirl ,tgnnH nu pent ) Dan lidakdikatlkanr Srsungguhnyn ((lilakul.rnl rr)i sh.rl.rr d:rlanr rnalamKan)inrenga(akan: das;rrnv.r, Pada scsuitlu y,tng dus!.rr,tll,tn dalamsualu\halatdisyaratkan pulitd.rlanr shalalsltdlal\,ritgLrmtanl)u membedakao antarayangr4l1) dnn ying \rrr,{/,[ IJagly.lngmrnuduh harus adaperbedaan dapar menunjukkan dalilnya.O

Bab T^,ah,d awt

275

BAB:DO'ASESUDAH TASYAHUD AKHI R DAN SEBELTIM SAI-AM
u'alifberkaaa: (6) ',' : .rL i ''. ., J ." - - €. .J-rl -'t(

,,. : *'ti -- 'r

. >rL-l -.'

' r,

,, . - . .,.)r -1 .r-L:r' Jl

.l

.'r ,.+rl

: .,-'l-.. .i iJt-.J' 'r.)l

"I) ri Sldda.l bin A,t.t, ia h'rlat,t: I)alam shalnm.va,Nabi SAW benlo'a: ya AlLth! Scsan4tahnta aku ntntohoo kquda-Ma kctcgahan dzlam stgala zrz.san--."lI-R - An-Nasa i. ndir.n(-it yinB Saynb€(kala:SrnrdnvaIitmpak'r,rrrr. let.rpr (('(r'h I I;rdits (trflwlvJtkrn inr Itch /n Nasarnrrrrralurjalur t{ant.rrt brnS.tlanr.rhdarr idel .lariridariAbulAla dariSva,Lrd Sa Scmuapcrawinyi r\rydr(t$pcreaya) l{anya s.rJih,rditsrni(tug.t) drrrwayatkan oleh Yazld bin Harun dan ats'l\auri dari al Jariri Keduanya(Yazid dan ats'Isauri)mcmasukka adtaraAbul 'Alil dro Syadad sroranglclakidari mar8atlandzahh, ra trdakdikrlral hadrls tr'rcdcatMaka tclarlahKcrnudr.rn lnllahyangmerlycbdbkan h . r d r t s n i b r r s r l a tu m u n r ,t i d n k d r b a l a s ( ) l c ht a r y a h u d .M a k a l t rc ungkanlah Mu'alifberkata: (9)
Jr 4-a-r-r 'E
-,r ).,J ir

F!

2'76

B"b. D" u Soudoh'r6)nthun arhn,b^

:

.".:
\-.t)

(t..'...-..-1v',

. --=,

. i',,1.' " r. .-rjl fCt :. te-:.jt
{ )Jl) ,.1 olJ, }

ttDarilbnu Mas'adxsungguhnya Nabi SAW tclah fieqaja*att Lqtadanya B.nttcapkan do'a ini: .'Ya AIIah, percam*anlah hati-hati kita dan damaikanlah antatu sesatna kita..-.', H.R. Abu Daud. Sayabcrkata: Menisbatkannya kepadaAbu Daud adalahsuaru kekeliruan,sebabtidak ditemukan dalam S'r-rzaz,nya tidak pula dan disebutkan dalamkumpulanhadilshadirs lbnu Mas'udolchitn Nahilisr d^lafi adz Dzakhuir As'Soy0thi dalam dl Jd/ni u'h Shqtltl menisbatkan hadits inr kcpadaath Thahranidan al l{akim saja Seandainya hadits ini ada dalam srrd, tc|tu as Suyuthi mcnis ba(kannya kcpadakitab .S'rr,/,rtu Sedangkan Iaitsamimcnycbor afl kannya dalam Miinu dz Znwu tl Bcliau tidak mcncantumkan hadits dari salah satu cnam pcrawi dalam karyanyaini Beliau (X,/ berkata 179): 'Alh lhalrilni mcriway.rtklnnya rlalnnl// /(drlf dcngan s:rnad (7,r|r,r,/)dan vangbaili dalirln Au\nth ' nl Sayr (clah mcn\)clatirnbit) nd l)u.r' d^tt ,l M nnlntk drr' hrrrgr,rfi llrnu Mas ud d tltm Ll lvl't ,tL1th (p14a) I // ,lrlv,r,/n,I, (rtitr d. s a y ar d a k n . n (r n u k n n i d r t s l u L l u k l l L r n l a l t r l I h r KenrLrrliarr rllencrrrulannvr r,rv,r padah.lb il l.rsv.thud d,rl.I 511,tun,41, d,ji path b.rl. Sh;rl;rtdil;rnr,//l./,r/,/,1,,/t1,2h5) l )nLl ( (iarrlbnuM.rsud, matar)nvJ hrrbu Vr

'4:-lr u-L: r..f .:,LF L-L, g. ;, j.;, ,o- ,,
L .. . LJ rtr / _-aLr r_+]!'l

SAW n.,U tttrt ktmt lo o dLt'a !bttlnthttt r hlt,tr (hunn,i) trrv,thutt )11AlLtht tu!uAdttlnh ltntt hntt m r!.tttl k,r'/i Al-Hakint berkata: "Jldrilr menurut Muslim dan disepakarr ' adz'l)zahabi
ftub Do r Sauddh Ttyhrn Athnddh 211

''Rt:ululhlt

Sayabcrkata: Ini perlu dipertimbanglon. Di dalam sanadnyaada Syarik bin Abdullah aLQadhlla dha'ifkarena buruk hapalatnya al-Hafidzberkata:"Julur tetapibanyakmelakukan MengenaiSyarit<. ' kesalahan Dari jalur Syarik ini, ath-Thabrani meriwayatkannya dalam dt Mu'iam ol Kahit (X/ 236/ 10426)dan dinilai baik sanadnyaoleh al-Haitsami, tetapi penilaian ini tidaklah baik. Hadits ini ditakhrii dalam Dha'if Abi Daud (172). M!'alifbcrkata: (l l)
U-l! .)LJ rr Jb :-'L! Ju

'Jt,,
)

\ ;:.-

,t. r.r,- : i,, Jr Jr 'rJ) l (( . - .

'Dari'Umatu bin Sa'.1,ia bcrkata: Ibna Mas'ul m"'ryait ri kami tastahod....uH-R.Ib^u Abi Syaibahdan Sa'id bin Manshur. daldnl stlr,tp Saya berkata: t)emikianlah Sad discbutkaD )) (Said) scprrlr padahat salah Yangbtnar (( L' ini lrcnerbitan, parapcrawrhesatdand^l^n d MrJtlrtt,rl dalamkilab-kitab discbutkan (l/296 29'l) Pctawrinr acialahLimarrhin Sa id lbnu Abi Syaibah t .rl bin Adapun'l Irnarr Sail adalah A nrhar an Nakha'iashShahhani shahaballtntu hukandrar seoran8 'UmairbinSa'rd sebagainrana per.rwi p:rr;r scsu(l'rhrryir,td.llrh M p s a l d hs e o r a n g e r a w iI t w a y a ll l u k h a r r t r s l i mv i r n gl t ' p r r ! . t \ . 1 bdhwafrlnl)\,Lrnh,r(lrl\ kcmudian tanrpak s,,rafillr.'letapi Sanadnya bcrlrurrlr bukanlbnu Abr Sy.trl).th, dariSa id bin Manshur

(rc....J1"L-Yr
"la( LJnur) bdlt'tta:Nuhitildk hLnlo\t. dsl

e",)

Lihallah bagaimanakeadaansanadnya.Ibnu Abr Syatbah Alilmran: l93dan 194)tl menambahkan(Q.S

278

Bab:Do'a S6udoh Tdtahu.l Ahhn da,

BAB:DZIKIR DAN DO,ASETEIAH SA]-AM
u'alif bcrkata pada no. 6:

lang menrbaca ayat Kursi $?telah s"I..s;ti shalat waiih, maka dia dalamjantinan Allith hingqz shdl"t lr..ik trl,r, "t |-R - AlhThabrani dcngan sanadhasan(haikl. B c g i t u u a l i fm c n g a l l r k x n n g . t r l c n l r u k a n . r l r r n d z r r r d a r r m dr M al'l Iajtsami diikuliok h komcnlal( Z/,rrl,1/,r ( I :30,1) I l,rlidz dan )r ;,/ Al menSatakan dalamNdtaiiul Alld,. l l rdtt\ th,ail,(rsrng) di rl.rl.rnr d.rr sanadnya kelemahan ' ada Sayaberkata:Sayalelah mcnjcl.r\linIlyndalamdJh l)ltr'tlult

{.,-- ,L! .-l,JJr"rrr}(( .;i)l "Dari Ali sesunggnhnydNrbi SAW l,.-rsdb.ta:Ilaranlsiapn

(5135).
Mu'alifbcrkala: (10)Dan bcnarjugdbahwabcliaumenrbaca tasbih 25 kali, membacatahmid dan bcrtakbirjuga sama(25 kali) dan mcnglcapkan:
\-er' ! ({ !)_) t

/"

6-r.> .,irl ll Jr)n )) )

(

'' : ,)t

ttab D2irn dud Do'a yktah Satan

279

"Tid* zdz mhaakcctali AIIah. Dia lzag E a, tidaL ada *I@Ia bagi-Nya. Bagi-Nya kcniaan daz baginya pajian dan Dia Maha K&asa atat scgala scsoafi,, " joga (25 k^li). Saya berkata: Mu'alif mengambil bacaanbacaan rnt darl z,4d al Md'dd l?Ipamenisbatkann ya kepadasiapapun.D ia hanya membert ini dari hadits Zaid bin Tsabit,ia bacaan-bacaan bcrasal isyaratbahwa berkata: '', '.

.-;N

(f*"----.----) r17r ,r 3t , U)ti ;)-.2 Jt J, rtl.*:. I t* rt l:.J" . ..,+w I u\'.,: "i vU' " :.r ),
f, J.r.rr
(.

3u .t$
^ "!, J
l^.l,>t!

, f.
:Jli

C

)\-,e,
,,-

_., -l>.'
J]t

,.-

:-"'

Jl)

.. -

!'

tu

J'

g.

. i,. .*'LJ;

.*l.,ijr ,i

'." t,J*'..-,,___+ i-r.l

_--

:!!5 11
''Llo, ht lqtiittuh

t^'J'i,r :JL, .l Jjiti.&

;'

;

mtLl nwrban tr..hih :ttkh \'1.\ni \litqr \hnLtI bLrta[.hi 11 /.tlt 1 nlu dnl'Ltt t {unt\d l.t l\11r,hrndhmtl .l.t l\tliJo d r n L l i t u t v L t k \tl l I in n t"1t)i) Jt,l,tr,tl'yt'Lat,tnt :h,rlutur'n:h,tt A1t\1,t,|\ r ( 1n i J b i l \t l, t ) l y k,t h R ttrtl/ u l l,t h S:1 11/ntnvtu lttt t bLtkdt,l lldlr Yl Otnnr'4 \hoit mo4|nth llt Tt K4!kn id.li^\t,ltrh htt.t,n itt 2t tult ,l,n ha',tLth rultlil li tuldnnrx buL tt Mtbi \AW Jt,h,t.t'litukntt t th lrgi lto l ztil dtlhng kLytdu hott\hih

no 4rl Hadilsdiriwayatkan Nasr'i (1, l9U)dari Zaid dan d;tri 'Umarsemrsalhadrls rnidcngdn nad,va r*ahlr Riwavet sa ng lbnu olehal f irmid?i(3'll0), Ihnri penama(dan Zaid)dishahihkan (1,253)danadz I)zahabr (752), al-tJakim Khuzaimah ',rr'lLhlit' ttdak akan melahrrkan kecualikalrrniil Pcrk.ttaan 'ln iloluilfu Alfuh lni yangdimaksud sccara bahasa sepenidijel skat) kalimallainpadakalrma( d^lamLivn al-A/obUntukmenambahkan tersebut dibutuhkan dalillaindan uritidakada.Inilahyangtidakdrsadari dan mentakhtl) ia oleh komentatorZrlr/Md'.]l,i sehing8a melaporkan haditsdi atasdan cukuplahdemikian
280 Bab D,tti/ ddn Do a sadah Sdtad

Secara lahir yang dimakudkan oleh hadits ialal baqan. 'Subhatu Allah, a alharrldu li Allah, wa la ilaha illa Allah, r,a Allahu Abbaa' sebanyak25 kali dan ters€rahakan dimulai dad mana. W;rllahu A lam Mu'alifberkata: (13) ,"- ,,'-.. _p Jt, , ; 'i-,v* - t ,".: :JLt Ce. J::----J' Jr .-3 _,{ dr'ri -, . ,,

:f.:'dt t.-? Pt

,i,--,'. o\,.

r a.i>, cr4.,

J:a-.;r

o-\- J:.-rr lJ .!ul' | .l-t*ri;\
D -r-r .,o r i.w r

".r-, "r,')' o' \

I(

,

,'- :
6-l.J ) :J-.: J ,) . -+ .t-r. Jl L< , r,. ,1.:1 ., I "

"-'l "I)ari AMallah bin (ihatnn, s'!tu gguhnyd NitbiSAV.) b<Lsatula: Barangsiapa scltelum 1rcrgi dan nclipat lclua kakinya scasai shrrlat MaFhribdan Shtbuh, membacd: (rang artintd:) I idak ada tahan k.:otali Allah yang Satu, tida* ada s..katu baEi, N.t it. bagi Nya ktnjdz dan bagin.va s"gala paj;, litangd Nr') kebik;n, I )ia .t ang mrnghidrpkan dan nwnatikan .lan I )id n)tlL, kuala tlas segala s.'surlrr. -. "ds(. - | l.R. Ahmnd. At- l irnridzi mcriwdyalkannya (anpa kalimat:'Ilivadihi al-khairu' (dirangannya krbaikan). 'lrrmldTi Saya berkala: At menFrl.rl.ir "lld\! tht,!h 'lhtltilt 'l (i),Uk,rsrng drn olrnlik) l'rnrlardn slulih r,l,tt it t rrnr(l/r r drpcnrDrbanglrn.karcna hadits inid,rrr n\\'ir!.rl Svlhl bin ll.ru\vnl, d a r i A b c l u r R a h n r . r nb t n a i h a n m d r n g n n ( l ) u r u l ) i r d l , \ n r r l l dif)lh.lhlan lrrenut pcndap.it yanil r/r,./,/r/ ut \cpcdi t(lah drs,rInp,lll.tn (hlm 59) , pada sanad !ian malan hadl\ dd.r olch al'llatidT (k(bimhanSan) kcgoncangan dan Syahrmengenar lbnu (iharrrrr
Mcngcnaisanad hadits,pada satu waku Syahr nrcngal.rkaD I)ar r lbnu Chanm secaramay'i "Persahabatannya dcngan Ibnu (lharrnr nlaka haditsini ll,r^,rl Inr ya R dn-iwayatkan diperselisrhkan, Ahn),ld (lV,'221) Dan pada waktu yang larn Syahr menSatakan 'I)dl lbnu Ghanm dari Abv l)z^t secara mdlJu lnr riwayat alrl rnnriizr danjuga an Nasa i(126) Dan pada kesemparan lain ia mengarakan "Dati lbnu Ghanm dari Fatimahra " Ini riwaval Ahmad(Vi'2981
Bob D.tri/ dun Do a yt.lah Sulan 281

Ini suatu kegoncanganberat yang menunj ukkan lemahnya Syahn sepertitelah disampaikan. Karena itu an-Nasa imengatakan: " Syahr bin Hausyab itu dra 7. Ibnu Aun pernah ditanya rcntang hadits Syahr Dia menjawab: " Sesungguhnya Syahrdicela orang banyak, sedangkan Syu'bahorangyangburuk pendapatnya mengenaiSyahrdan Yahya dlQathan meninggalkannya(menganggap Syahritu rzdrr& dwayamya -pent.). Adapun mengenai matan hadits, pada salu waktu Syahr menyebutkan shalatFaJarbukan Maghrib sepenrdalam hadirsAbu pada waktu yang lain ia menyebutkankeduanyasepero Dzar, dan Jal;rm hadits mursallbnu Ghanm dan hadirs Fatimah Pada l.escmpatan Syahrmenyebutkan lain shalat Ash^r Jitempat Shalat Maghribsepenirlalamhadrts Mu'adz. trkadinS Syahrmenyeburkan (yangartinya) yangnrcnghidupkan yangnlcmalikan. Dia dan terkadang dra tidak mcnyebutkannya Trrkadang Syahr srhelumnyamenam 'Dahkan kalimat(yan8artinya)Di tanganNya kr haikanda rcrkadanll dia tidak menycbutkannya. (yanll Tcrkadang Syahrmcnycbulkan aflinya)Sebelum pcrgidan mclipatkcduakakrnva ia dan rerkadanH l i d a k m e n y c b u t k a n n y a , a h k a ns L r i r t ur , a k t uS y a h r b i m b a n g b ! pahala bacaandi atas kart,nahal rtu titlak pirlrr rncncrangkan dilerangkan sekarang Kcsimpulannyasrar)dainyn kegoncargal mtngenar sanad darr perawi (cr matan lahirdariseorang ini rrrtTrrl fer( ,tva) t('olutr(iik nk;rn mencntramkan uotukmorcrimahtditsdr ;rr.rrLalu,hagainan,r hati (pada kfnyataannya) ktgr'nL rnganrni lahirtllrr Sr.rhrrang terkcnal /.lhi'i,l ttu? M e s k i p u nd e m r k i a n .s a ! i r n r e n c n l u k a n u k l i b u k t i ) a n J l b mengualkan mencntramkan unlukrncng.rntallan dan hali hadrts thnu G h a n m i n i b c r s a m al a m b a h n nl a m b a h i l ny d l ] g r r l n h b e r l a l r l yangadapadabanyakhadits(iansnvasrmlallar) lad.r keterangannya dt'turyhibwd ut.Tirhih(l/262/169 112/ lcrbilin Mdtabih Shahih al-Ma'arif Riyadh) Sebagian hddits-hadits prnguarilu sava,/|y'r, dari (2563) Wnluhu Wnli)i.tt Titulq dalamash-Shahihah Mu'alifberkata: (15)
. J .t' ,2' r '-rj, ',. v/J I ./$-Jrl.) € j .r_ ' '.)' ir t, J .,, . ,,

.:i'Ca ,^',59t J Ci-.,i ,"u"rrf r...d; 6r, fiiri
282 Bab Dzitil don Do'a et.tah Sdlan

lAbt Hatia acriwaltz&aa bahwa NaA kctika tclcsai shalat bcrdo'a: 'tYa AIIah! Izdibalah agamayaag mc4jadi pegzagad bag:i@saola ini ncajadi baiL... dtt.' Saya berkata: Di dalam perkataan mu'alif tersebut ada beberapahal. Pertama : Mu'alif menisbatkanhadits kepadaAbu Hatim Nama panggilanini secara umumditujukan kepadaImam Abu Hatirn ar-Razi.Nama dirinyaMuhammad bin Idris,ayah dari Abdur Rahman pendis al-Jarhwa at.1.a'dil. Behau tidakmentakhrijhaditsini YanSmentakhrijnya ialahAb!' Hatim Ibnu Hibbanal'Basti Maka seharusnya mu'alil memtrri penjclasanyanSdapatmenghilangkankeranc-uan Apalagimu'alif menukinya dat Ztrtul Ma'ar.l karyalhnul Mu'aliftelahmelakukan inr danberkata hal Qayyim. "Abu Hatim telah disebutkan dalam srdr,, nya 'dalarn.\rr?rr, Mu atifhanya mcngatakan nya sehrngga teriadi ke(ancua n yanSlcblh /r(rryl,,/, Kedua : lladrls ini duiwayatkan oleh pcr,iwr danlebihtinlgr tingkalannya dirnpadrlhnuIlibban l)ra )1n,, r dalamrr.\r, a (1,197198)d.rnd1 adalahan-Nasa ( l l 7 ) l b n u K h u z l i m a h( m c r i w a v a t k a n ) waal Luilah dalam.M,rri, nya (745)nrrlalurialur IbnrrWahh Ii lalt rembcritakan keDada I lalshbin Mrrisarillt r Mus.r sava dar dari Alha birrAbu M arrvandari ,tvihn\ir(l,uI bin tJqbah ab sesunggLrhnya Shuh,rih kcprrtl,rrrr,r Ka nrcn( ilnk,rn cr (haditsini) secara rn,rrfu Ketiga Ibnu Ilibb,rn ntn\,!nvatknnry.r(5.11 Scsungguhnya Abr M?rwarid)melalul lbnLr is Srri, rat'.rkaln ltlil) ialur dibacakan kepadaHalsh bin Maisarah dan sayamrn dengarTelahmenceritakan kcpaddkuMusabin (lqhah (hadrs)ini

Saya berkata: lbnu Abr as-Sirrr bernamaMuhammad brn al dengirn Mutawakkif itu /rd Ttarena banyakdi.urigainya Berbeda Maka. Ibnu Wahb,yaitu Abdullah imam yanghafidz dan terpercava. Ibnu Wahblebih menyebutkan haditsdari riwayatmerekamelaluiJalur kepada lbnu Hibban tnilah laqlid baik daripada menisbalk.rnnya yang jahat dan tidak kembali kepada ilmu Ushul Karena rtu
&ab: Dzitn dan Do a vt.tah Satan 283

konentator bdul Ma'ad (l/ 302)n\engat\*ap tn ?a/(caca| hadits ini tetapiialur yang sehatdi sisi para karenaada lbnu as-Sirritersebut, imam baginya menladi samar Padahalkalau saiakomentatormau dengan cermar, tentuia akanmengetahuibahwa cacal memperhatikan itu berasaldari salahsatupengikut hadits,yaitu Abu Marwan ayah ' Abu Marwan: " la ridakdikenal Atha An'Nasa iberkatamengenai Pernyataan dipegangoleh adz Dzahabi dal^n ol-Miz.on adh ini d^n Dhu'aJd, akan \elapt kemudian heliau membalik urutan sanaddan mengatakan: "Athabin Ahu Marwanmeri*'ayarkan dariMusabin ljqbah d.ui yakniayahAlhi, dengan ,1ia, Musa,perawidaranal memasukkan anakdanayah, scbagarlnana ketahur dariayahnya, ar)1rra Arrda Adapun dal^n),i.Kaswla<lz-L)zababi bcrkatamcngcnar Abrr ya adz l)zahabr Marwan:"(la) trrpcrcaya Iampak dalamhnl rnl (5I0 ?(llli). mcogikutr Atlry"rng lx al nrenyatakilng(u dalim d^ 7l!/+r/ d a nI b n uI l i h h a n ( V ' 5 8 5 ) a n r u n , k a r e n a ;Alj l i d : r nl b n u! l i b h , t n N r dl[rnal kuranghillr h.rlrdalarn mrmberikan /.rrlr,,?(otcntikasi) vang hiti, makr kami(mcmilih) hcrsama nvataan pcr dilp.it mcn.ntramk,ln sanrpa r .rn Nasa i vangmcn;at| prgangan I)zahabiddam karyanya adz ntngalihk:tn itaripcgarrlta k.t imen(nruk;rn nvalaan vangdaP;rt F(r
(scnftnlnrn) inI S a v , r r r c r r e r n r r k pn n d U k r n s i r , t h i r { i r l sn r .v r r l l l h a d r l sA h l l l rc h r r I j , r r z , t h . Al s l . r r r v , r r r g r i n i t i r l i k i r n r i n

\,. :-!

.$5 a;;' .,---.,- ,-:, a l r
'' -i

J.

rr

v\D

j.j

..-, .l J,i \r i:.li.r
''Rtsululhth u SAtl kLt&r:ltuht Slruhuttltd(ul Aslu,t) n:lrUntrld Dun :uyr t rtkmtngrrthutk.nldll fu[tduntnyu,,tpk,tn ,l,tfun perTtltnu nutunugk'n :udnnyu hin$d lt.lt lut l)utr \hnhnh,tl . ftcrJo\r .vtte tt ttt')u.) YuAlluh duntaikunloh ,lsr. Haditsnridirrwayatkan lbnu as Srrridi d^lamAmdld Y.utn oleh jalur lshakbin Yahyabrn lolha *'n al | ,nildh (124d^n 509)melalur (dalam "'lelahmenceritakan lbnu Abr Bar?ah lain kepadaku tempat llnu Buraid)al Aslamrdan ayahnya"
284 Bob D,iLn d'n Do d s.t.tah Satam

lt-"' *+''

Sayabcrtata: Sanadhadits ini sangatlemah (dra'il).lshak natnk (ditinggal) oleh sekelompok besar para ulama Abu Hatirn mengrsyara&anuntuk tidak diperhitunglkanhadits lshak, yakni karena sangatlemahnyamakatidaklayakdljadikansebagaibukti. Benar,do'a secara umum telah ada dalarDhaditsAbu Ilurairah sampai kata'kata:'ttd'.ril,i'(binatang temak)menr-rrut riu,ayatMuslim. Sedangkan do'a (yangaltinya):Sesungguhnya bcrlindungdengan aku keridhaan Mu sampai Dan aku berlindung kepada"Mu dan-Mu. adalah termasuk do'a suludsepeni telahdiseburkan dalamkitabdan sisanya adalah do'atcgakdariruk dan setelah selesai shalat Mu'alifberkata: (l7) 'r': ', .' ',-, .\. r8,.- .,': ).r) /rr:.. JD f, d t-rr. u rl - - - - ? & .5-, .. ,, . . J-+ J ',:' .r-JL f+U :o\--.a _b r-:

"Abu Daul tt.tn at-ttaLint mtriwivatkan batr*o N"ti S,tV: pada sctiap x:h.sai shaldt t..ngucapkan: /'Yn Allah, schattanlah tubuhla.... " Sayabcrkard: S,rvir lr(hk t,thurlatr rnanrsuml]er nuayat ntu alrl rnr Snv.r tidakmcncnrukln sv;rI( 'pada sctrilp sclcs,rr shal.rt. hagido'rr r n r d a n i $ . r y i lA h L D a u d . r t aa lr I l a k i n r , s a y a i r r g a t n l r L n r c r r t n r u k , r I r ! r r d ( i . r \ . p c r t i l n r ( l d l l n r i $ . r " - . rI l{r.Ir k i r rlrn r l . r l t t . r l r l , r s . r n r r r i t lr I\'rt,rnr.r Ahu l),ru(l r r\r.r\ntkdnnyn rnl d.rl,ur,// /t(r/t,(50r)0) r)r.t,rtul 'li,l,rh l l a l u r . l ai r b r M r t n t u n r ab r r k n l . r rncrrrr;rvrtk,rrr krp.rd^ku Ahdur I{nhrn.rIl Al,u tt,rtrahscsungquhnv,r lrrn ri bcrkalalrp.rd.r ,ryihnyn Ildl),rkkU, ,rtu nrt,ndt.rr[,rr rnSkrubcr(lo',r seti.ip fagr

Bab:Dzttu da, Do o ytrluh Setdn

285

:l J\) ft .,,' f+U' :Jrdf !ar- j;r--.l ol ;-i. ,'.. . .., t.,t . t, ' ,i,: '-.,i '.2i. ,
.,t)t -)tJe W J.).f !,J' f(I)r r/Aattl ,-a.Jt

.

'.1.t:,1.'?.'

',.':

${,', \-.. r ;j,.
.'
rr 1---.1 ,Pl

-.-:'.:t

l,)i 1"i
i: s

'

; .jr

1r .Jiy
.2 .
;.:>

LJI!->b

(j+.t-u!

.,,.:.

..j--J

"Ya ,anoh, senatkantoh rubuhhu'. Ya Atloh setuttkanhth pendmgaranku.tu AIIah, sehathanlah penglihuronku.Tntak ada tuhan keatali Enghau.Enghau mengulunginl'utig k,lli wahtuptgi duntiguturli w*t't nre Ayrh (lan Ahlut Rahn,n) berkata.Sayunendenlur Rusulullah SAW bodrtu Joniknu. tna*a vyt sukumencotlroh sumnh kliau Danenxkuuhnn'it Ya A oh. scsunzguhnya htrli*lung kepaduMu ,tu,t &u kekaJirundan heJnkiran Yo Alhh. vsungguhny't tkt '1 bcrlinlungkqula-Mu dan siftstkuhw ul'A olu ttlwt ln ud t Engkau.Engku nengulunginyt tigu kth w*tu Tugi,ltn try,t koli wuktu nr( F)nghau h{nllt'u l.',nikntn, ntko vv,t ' t' ' menconafisunnthnyu. olch an Nnsl Idalam,4n rldl ytt",r) Atsar ini diriw,ryatkan ( w a a l - l . a i l u hn o 2 2 , 5 1 2 ) ,l b n u a s S i o r ( n ( , 6 7 ) d i r n Ahmad (5/42) Ao Nasa i htrk.rlr ".ln li' hin Mircnrun lidak kuat " A1 Sayaberlarr: Pcndapal drpe.s(lisihkan lirll.j/ rnr "Jujur,letapimclakulankcsal,rhdn berkala: Kedua Sayabcrkata:Snnadnya,luvrr ftaik) ataunrrndekati,,^d, sek.rll Al-Hakim(l/35) mcriwayatkannya sccara nn8kas melaluijalur lain Dari Hanrad Salamah bin daritltsman asy-Syaham M uslimbin AbiBakrah diuiAbu Bakrah, dari iaberkala: . 4., gLrJrl . , " , 4 . ' . . ' ,!! !J'jl (*€xl ,J J4 € .
( i4t

'," ' arlr Jf,

!"- &

)r

e!-tJ

_t /dl,

lr-\Jl

-.,

286

aat, I>;tt

d"r Do a '.t.tdh Sotad

"Saya mendcngar Rasul lah SAW berdo'a: ya Allah. sesungguhnlaahu berlindung hepada-Mu dari hekafran, kefakirandan sika kubur" Al-Hakim berkata:"Srdrr, menurut Musljm dan diserujuioleh adz"Dzahabi sebagaimana telahdikatakanolehkeduanva. Ini diriwayatkan olehan,Nasa (l/ t98 danIli,3I 5),Ibnuas Sini i dalam Anal al Youmwa al-Lailah(109), al-l{akim (t ,252-253)dan olehAhmad (V/44 dan 36) dengan lebihsemporna dari MLrslim hin Abu Bakrah,ia berkara:

'CK,

);-\-- rr;;.J '-'at "r*,t :!---u tr"l; j'ei (:fi
..,-,,.-,,1 i -

.l.L

,!

JL\

,\

, ,n' ,, 6 L./.r' /r _rtJ f+ .-,u lf. ..1,'. :- . J' . L. . j_]'Zyun*uUAu'u ub*i \hn/.)t(honulk)'j Mr\ti., n!ut|tr!tkut tl,it itu) Ma*altkupm h"^hid srt(tiitu Atuhkuhr4uvt tuakkn.,f,nt siay k ,tuno,e(ol.h &'L t it Sdy,t,r,ttt"\$ t )ti ngtuu ,,ty,ttr,u hetkata S{sunglthn\\t Rosrlulkh SAW ntr ruitpk.nnw dtvt
Sayabcrkata:Maka telasl,rh |cr r*,ayar,rn pcnclrrran d.rrr dan rnr dalanlriwryat ,ll I Ilkint h,rnyrndi hadrts bihwa rncn8t ,rrrrrrh,'rr p e r l l n d u n 8 ad a r r k c k a t i r a nk r l , r k r r n d n n s r k s , lrL r h r r rK c r r l l a n , perlindungan yangdiu.alk.inNil)i SAW sclcsar ini sh.rl,rr ItIrh|tt,r dcngrndo a mcmohon (i,rIl kcsehalan drri$nrnlkndAhu I ).ruJ v.tnlt lainnya, rnilidaktiisyaratkan vang sclcsar sh.r1.rr Wallahu l.lnr n Mu'alifberkara: (19) Ahmad, lbn (AbD Syaibahdan tbnu Majah dengansaaadmajhul me'iw ^y^tk^n dari Ummu Saldnrah bahwa Nabi SAW.ketika s€lesaisalam dari shalat Shubuhbcrdo,a:

,r'\kit

1\:6',t.tt UU'*.Ur

;

' lirL ))
F!

"Ya Allah, aka mcmohon kcpada-Mu ilmu J'anE bcmanliat, rizki yang has dan aanl yang ditcrima. " Sayabcrkata: Tetapiath,Thabranidalam a/ Mritt"t,t\h Sh\fhi menwayatkannya (trclak dengan sanadtanpa pcrawirnulhul ada dikenal)
gdb D.ht dndD! d '.ktth.\,/u287

an-Nadhif di dalamnya,sep€rtitelah sayajelaskan dala.r'ar-Raudh

r99.
Pcringalan: penerbitan,sepenidalam Mrarannaflbnu Abt Dalam b€berapa Syaibah(X / 234) melalui jalur periwayatan perawi yang tidak dikenal, partikel tunlah (gdrticleo/srrrurra) 'Abi dihilangkan Q

288

Btb Dt,rt, ,1da ' kt.\'h Sal'n D"

BAB:TAIHAV4X/U' (SHAINT-SHAI-AT STINPIN'
u'afif berkata mcngen dlsy^i' atk^nny^ tathaw |vu I ai

irr J)l t- : -16g
:

nl J 1 , ..,r ;u' .-<'*-.. ,,
.",. ,.

" . I r,. . . L+a..,- _.5

, .f _f'

.,r, .J, i,j

.5,,..;t_. I ,,L _*lt *. 'Umamah (diriwanttkan) hahwa Easult ah SAll'. "l ),tri Abu hcrsabda: AIIah tidak mengijitkzn bati s(ordng hamba (mdakukan) scsuatu yang lchih uaua daipada shzlat dua nka'dl rdnq ia la*ukan.... "{ l.R- Ahmad dan aa-'I irmidzi strIa dishahihkanoleh as-Suyuthi. Saya b€rkata: as-Suyulhr mcnshnhihlannyn dalanta/./,rDr' d:h Shnfhi dcn8anbahasnkr)dr l)|ldm prndahuluans,lyatcl.lh menycbulk.tnbirhlva kodt'Suyuthi kodt txiakbrsa d4adikan 1'tgangarr dan sekallgus alas^n-alasannya l.ihallah l)cndahuluanr Hadrtsinr salahsatubuktrba8i apa yanBtelahsayasebutkar) Sanadnya lilari riwayatBakrhin Khunais(ia lcmah)tlarr Laits r//ra bin Abu Sulaim,dia juga didha'ilkanoleh perau'inva, Tn idzr at Beliaumcneatakan: "lni haditsgr,rrr(asIng). kami lidak meDgenzrlnya kceualt melalur riwayatini Ibnul Mubarakberce|ira tenlanB Bakrbrn Khu|1ais dan padaal(himyaia meninggalkannya HaditsrnilelahsayaJabarkan dalam.SrA,/d,dl Ahonu:dh l)f (1957)
Bab: Tathawu (Shttu' shatatSuhnuh)

ililt

289

))

( J':4 san pai k.pa.laka bahqit Ndbi SAll'. brrsatula: hituttg. I )ao kanru .lan.innqan mcdthitunE "Istiqanahlah kctahuilah bahwn anralm .rdng lrnlinF brik ,r.ltlah shnlat la', tilz! r,c tllihzu i'rlhu /('.nrli t,. r'tj::.t.i r rrl.rl tcrpulrrlr Saya bcrkata: M u alil telah nr( l.rkul.rn !rn(1,rkatr tangr,r ha{lilskrpddr M,rlrl srrrrrl,slhrnNg,r m.rna brliau ntcrrrshatlt'n irt. menrbcri kcsanblhrv,rhadi(siri ,/r,/ i/tnnp.r s.rnird l'.r.lahallr,r, rrrr adalah hadrls \rdlr,t (lcnuaD\an.rd i1,rrr l\,rl'lr,r (lur\',r\,i1l,rn,'l, lr nlu r Ahnratl mcl;tluiIigt ialur Scnn(lanrv,r irhl rrl(rrNb.rtkn rrl.rl, t,,r,l,r Ahmad (rnlrr l( l)ih k D.n jalrrr lrrrpcriu.rv,rtnL n)rrrlaLhrri lrrirls trr lr\(rr, Kemudia snyir r!,/ .//I;lr.//,/ hadits-haditsptrr.lrtLuntnv.rdnl.rnr Mu'alif bcrhara rncrretnai.lisrrrrrr.rhLan shnldt trlh.rwwu' (li ( 2 )" i ) a l a n r r i w . l . r / \ h " k , l r , ; t ' , , - , i . : ; * t . r i " " ; i n l ' w " , -,-alr: stbda: Rasulullah lt<'r l/IElah

'/Shnlat su ah ),t tcor.tnF klnki ll run,;h ahl,rh.,rhnt,t, maka baranqsiapa ung,au, biil.,h. u r,thn.t,t t thn,t,). " lrnr.rh l)r(i.rl,rnrryaadasrlr.rrr11pcr,rrrr Sayaberkala:Sdnndnya yang rna7,|la/(ttdak .itkinal) Jan ltntrli\,r)n!r trlnlr sn!,r \nrnl,r rl,rr / dalam dt- l i 14 n/' Rqrl, ( l l 5t)),kcnrudril't i.tl.rnt l r] l n t, ti .1 n l rr' (248 219) al-Mukhurah Mo'alifbcrkara: (3)

290

ts'b Tih'.-"

tsh'td,hutrt Junn'h)

-\t l .lJr,

(

') t+ L^;L: !;

:&;-.}

rsL.-r
l'l' Yts

'Unnr, ia bcrkata: Rasulullzh SAll! "Dari Abdollzh bio bqsabda: La.kakanlah scbagian shalatma di dalam mmah daa janganlah kama jadikan (nmahna) bagai k bararr-H.R- Ahrnad dan Abu Daud. Sayabcrkata: Mu'aliftelah menjauhikearnpuhanlladits inr jrrga Rukhar|M$limdai. rtway^l lbnu 'Umar dandrlakhru ad^d^larnShahih dalam ShuhihAbu Doarl(1027).O

Bab.Tbthuwu (Shdtat.shutot Suan'h)

291

BAII:MACAM-MA(:AM'I'ATHAV wt P
': l ;. , f . ' . . 1 , : ' . : ( . . : J . . ' , : l r . r i l , . , e. j! \ . t ; . : , . . . . ' . i . . . 1 b.rhwa4h" tr/.r, ,a. r.tal' rrrtaLuLar l\ /l "*'i*.vartdn Y Ishalat dcngan lunrlah vnng h.rnvak. SLr.lah ia snlam. I al'Ahnal bin Qais hcrkat.r ktpa,lanvn: "Apakah rnda taht. anda Iclah scltsai (n,tlakrrlan raka'!|t), gcnapatar Fxnjil?" At'o l)1.rr rreni.lvah: "..-Savanrtndtngnr k('kasihkuAh'ral Qnsitnb(rsnbdn:

,, *o-- +

j-

" t lt.t!..t':\.:ai h.'nbt r!!.t l-!,.::i:'''!:' t''; A"' "'L "'' \:,tn tinqArt h k,t l)it tkan nt(n{rngkrtntt ,khi Ihri'r'idnln"l n' ,Ku'n Eis,,t L.'eL'h,rn L int,'.""ll.R.Ad dtngan sanad rf.rrlrn kt(rrali ad.rsnru I'r.|ng l drrs t/zsatln}; diptrsilisihkanktadilannrarrt(' t.l.r\k.r )\,rr.r\l Sdl.i brr kaln: S(b.rikll).rnru .rlrl(jrln (tr|l.rL r l d , r n . r {li) . r r n r : ' r ( { l . t h b t l i i l u n r . n r s b , r l l , r l r h , t L l r t s r n r k p},lrrd l, r , r q r c1r sehabsan,rtl ii.rrr,rl ltarlraqrrl,r/r/r,i.rrr rlalnnr v.r ttd,rl.,r(l,r r,r$I l, rlnv,r Ahrnatl nx ! r$,t!.rlk,r I )t v,rrrg,lrl'r'rsr'lrsrhl,rn rrrrlri|ntLrlt,r r K t n r r r d t l r rs u v a r n t ' n l i k l \ r r t r t \ nt ) r r \ , r ' r l , h . r ( j r l \l r , r , 1 r lts ( r 1r /,r',r (,15 U 7) .lukurrgnl,r.i,rl.rrrr,r/

292

B.t,u"."- -",.", roru"rt,

BAB:SHAI-AT SUNNAHFAJAR
u'alifb..rkatn mfngrnii k('rldmaan \"nndh lj.jn': (2)

: J',i * . ' j j '

I e; ;t--J,Jt -. -.;l--1r,. s;rh.|d: "DariAbn Ilordirah, s"sunflguhnv" Rrsah lahSAWb nlah kamu tinqEdlkdn lua raka';rt ,hjar, m.skipnn kana ".tan4 tgdh oh'h Ln.la." " lI.R. Ahmad, Ahu | )aud, al-Raihaqidan 'll|ahawi. Sayabcrkata: n (l.r,lu,rkr Ilrkrn nrcnrr'],|l ll.rdrls rnl

Mu .rlrltiditknx'nfraneL.rn Al.dulI laq,rl lsvhrb ok,h rlalr drkutrolehIhnulQathaD Sehasitinrirn drscbLrlkdn dal.r)l rs SunutulKuhrt,hdrtsini ,rr irlLi4 tanpil sdnad rnenrrrul (ll pendap.ll tsalhdqi manabchau al di nrcngalakrn :171) ''f]rrrwavatkan Abu llurrrrlh darr hch.rll Kemudian mcnyebutkan hadltsnya Seantlainya $allr secara lahrf ia hadrlsin1 sebagar dalil hagi orang yang n1cnclapkan sunn.thnva Fajar Kcdua L)cngan melrsbatkannya secara mutlakkepada ll;ifinqi, al rlru'ahfmemberikesan bahwahaditsini'n,/rl,,r,//Padahiil tidak demikian. Bahkan mcnurur al Baihaqr sendrrr ia tanpa sanadsepeni lelah Anda ketahui Maka seha r u s n y a m e n g e n a ih a d i t s s e p e r t ii n j d i n y a t a k a n "f)an (drriwayarkan) al-Baihaqi secar^ mu dll.!q."
Bab. Shalatsonat Fajar 293

Kemudiankarenalebih tirrggitinglotanoya, at,Thahawi mestinya didalulukan daripada al-Baihaqi. Setelah saya itu berbicara mengenai hadits menjelaskan dan (cac^t)nya (1533). "7/dt dalaft\ Ilwa (438)d^n anh,Dtu'ilah alMn'alif bclkata mcngenaidiringankannyasrnnah Fajar: (2)
'.'"/'|'

;.;

k W!, r"))uk,'J,i 'r;i'ra\'J
F,C1*:1
I "/J -\--r.lr) l

:,..:

,'

(;ui_-Jl

'Aisyah, ia furkata: "Rasa|allah SAIV-shalat daz raka'at "Dari scbelam pagi dcngaa meringao*annya schintge akt raEr apakth beliau mcmbaca al-I'hrthah dalam *cdua ta*a,at ita ztaa a'dak?"'11.R - Ahmad dan yant lainn ya. 'perawiIain iru Sayabcrkata:Siapakah ? llukharidan Muslin) dalam Siafir,lr mcreka Seandainya mu'alif menlshrtkannyakrpdda Bukhari dan Muslim t€rlebih dahulu. baru kemudian kcpada yang lainnya, tentu itulah yang tepat Hadr(s ini drrakhrit dalam .\llra,trr,[ Abu t)aud (n4t). Mu'alifberkara:(3)

n' u aou'5, $!!. Jr-,
,r:-r J., | 11

L*i;, iur.s' , L-Ji;
u I,r, 5!ri o Yr-t t-,

*udr ;u i;-,

:l-lu, .J-it.Jrr .JjtJr. { ;;r-]J,, lDari 'Aisyah, ia fur*aIa: /tshalat dua ra*a'at Ratalu ah SAlt: sebelam shalal F-dar sekrdar (wakt u lznt dibutohkan ,tntak) atembaeaaI-Fatihah. "H.R. Ahmad, an-Nasa i, al-Baihaqi, Malik dan'fhahawi. Sayabcrlara: Pernyataan mu'adilmengandung bcberapa kntikan Pertama: Hadits dengan redaksi sepertiint bukanlah riwayal an-Nasai, al-Baihaqiatau Mahk. Mestinvadengan redaksr hadrtssebelumnya.
294 Bdb shatat Sunroh Fatal

I(edua

K€tiSa

Iladis dcngan redaksi tersebut di atas dha'ifkarcna terputusnyanntai periwayatannya. Karena itu Thahawi menrlainya sebagai haditsrr! ?d/daririwayat Muhammad bin Sirin dari Aisyah, tetapiia ridakmenderytar langsun,l dai Aisyah,kataAbu Harim. Mengahnkan (penycbutan) Malik dadpada al-Baihaqi dan an-Nasa'iadalabkesalahan yanglebih nyatadaripada sebelumnya KarenaMalik lebihmulia,lebrhmasyhur dan lebihtinggitingkataimya. Kesalahan kesalahan sepeni ini banyak sekali dilakukan mu'alifschingga dilacak. sulit

Mu'alif bcrkata mcngcnai surat-surat yang dibaca dalarn sunrrih Fajar:

Ft',ef';-ffiitj-,

,( Li i,r';',lb'r< ,r;<; +,.' y ) -, ,.-.ti r,
. ,-., ., | - ,u..u, ", | ,, upf -s:

"'r

irl.' , L,lu

,,

"Dari Aisyah, ia btrkata: "Ddld , shalal dtrd rak,t'ar I ital Raeulallah ntcmbaca: 'Qal ya a! /-ahdl Kali |un' d:n ,Qd hu wa Allahu Ahad.' Rcliau nclirihkan (bacatn) krdtan.va." lt.R. 'l Ahmad dan hahawi. Sayabcrkata: Sanadnya.tdil ll.r(ir(s r rrl,r{rrl,|,, (t.rfu(u\) r haditssebclumrrya. d;rlanr sepcni Ada ,41:rlrrditn h,rdrts Ahu I lur.ru.rlr (anpapcrkataan(ynnganlnya):'Bch.ru lnclirihkan kcdua v.r. ltracaan) dan ditakhrij dalam .l'ruhrhAh l)uun ll013J Mu'alifb€rkata: (2) t ,-. -'D r L--a JLi ) +-------.-J' ,," '..'" r. t ."..2'i. 1 : _,.+ J[ ',, J-J' J, +:, . .,

{ ,-r 17t-:.ltl&r ! ,li F ,;.-n, J, J-:J lr J -^+r/q

-f, lt ;
/'Dari Aisyah bahwa Nabi bersabda: ,/I)aa sa,at yanB paling baik dibaca dalam dta raka'at sebelna Faiar adalah
B"b. Shat4tS/",oh Fak, 295

/Qd yt ayTu-halKafina, dat .Qul howa Allahz Ahdd',H.8.. Aimad dan lbnu Majah. Sayab€rkata:Begitulahtertulis: (( - . . \ }a lS ; pa<la seriap pencetakan. salah Yangbenardengan Ini membuangkala:(, JlJ ,, (kona) dan kalimat sesudahnya adalah kelaniutansahdaNabi g - , , ( d u a \ u r a t \ d n g ,p a l t n g h a r k dibaca .-). tsegllulah bunyi hadrrsriwayat lbnu Majah (1,351 at Tazitah),Ahmad(W/239) dan Ibnu KhuTainrah datamSr.rr', nya (f ll4) sertaIbnu Hibban(610.Mawarid) Pc ngatan: Dalam Ibnu Khtrzaimnh sebelum hadits xriadatanlbahan: ,, . -.t--{.?'pL-, JU, Jr

.

a.',' ,

.,

.

--5,,..iU'

''Nubishulor n4wr nttuit \.hdun l)huhutlu Ju tuktitt llhfturn Aiutr yotryhlkt'lIiduk noingylkannyr ( Ai\yah)hakjta D.jn tx,/t,tu &r\rr.,Lr "Kcirudian hadirsdi atasdrscburka IjegituJuga dalarrl rfwayat hmnd,hanyaAhmad mcnvcbulkan n vfuhnnlito lnt yanSb(,narSedangkan dillarr nwayil lbru Khuzaim.th t,l(li rcr (clak Wallahu Ianr salah A Mu':rlif bcrkatamr ngcnaido,a scsrdahslralatsunnahllajar: an-Nawawi berkata d alaIIIal-AdzkanKami mrrilvayatkan dalam kitab lbno an-Sinnidari Abi al-Mulaih .-., da.i dynhnya bahwabcliar shalat dua raka'at Fajar dan Nabi shalat di dekatnya dua raka'at yang ringdn. Kenrudianbcliau mrndcngar Nabi scdangduduk berdo'a: ;;. _; .-(-. _L-;r ,. -' _ lt; :" ,J. -+r, - -

',"1 ..., :JF Jb .. :*tU ,L-f *\ ,,

F L-rl.,r.:__!'rK,,

r r , L L' r \ t f

"r5 'W ?

'Ya Allah, Tuhtnnva Jibril, Isralil, M ika'i! dan ( Ibhall n ra) Muhamnad Nabi SAW, akv berlin.Junt kepada-Mt dari api adaka,"tig k^li.
296 Bab shatotSunadh Fajal

Dan tami orcriwayatlan dalam(kitab Ibnu as-Sinni)juga dari Anas dari Nairi, beliau bcrsada:
:.,..!', _,.,:..,. al'rAJu_r' :or_uJ' 0 y_.,
.|, ' j,

,._-,1:..p ar^_+ I

f

. 4*=.j,l

_U ;-

,,

.;-,rrr.-:),ti . "=l .;t'r:P,
rt rA?' Jq I -F. Jc

l'|l
|

I
'"1

) r 4 J l\ J J '
t,,:..

,,

4Jt)

vlt!

a.rr' /.4,

"Earantsiapa di pagi hari Jum'at sebelum shaldt pdgi mcngucapkan (_vang anin!a): Ako ncm.rhon arrtpun kcpd.ld ytng tid* ada nhan krcuali Dia Yang Maha lli.|up..afl A ah aktt berlohdt kcpada-Nya, tigr kali, maka Allah akao mengampani dosit-dosan.va mskipt n *misal Oan.vakn-lr) hnih Sayaberkata: Krdua hadilsrnr sanS,tt ./r,/,/ dar)lidak h{rlclr dramalkan blrhkan orang olch orang (lihrlchLannya) v.rng peud.rp.rl htr mcngamtlkan hadrts,/rdililalam lidh,i ilil amirl Mnka,p(ny,rD)pnrto kcduahadilsrni olrh an Narvawi dan kernurhan oleh nru alrl tanp.r nlcnjclaskan yangnrcnvchrhl;rn kedudukrn nrun.ul;lngglpnnholch d i a r r r a l k a n ,a r u sd i i n g k a r i J i k a t i d . r l . l a l u a p , i m a n l , r i rd i l r h t nr('nyamp.rikan krdui hddils,/r,, i/rnr l l . r d i l s ) f r l , rr n , r N u L v .trh n r r r sS r n r r(rn o l ( l l ) n r r l a l r r1 ; l u r t , i l ,rn Y a h y .h i n A l . r7 , r L . r r r y . r N a s r ' r L r t , rt 1 ' r r lu i h b a n l i d , t k h ( ' l r h r { m( r\!itvirlkan (h.r(til\) dannvi darr I tbh;rn ,rd/ brn Sii i(l k.rt.r "r r d a k . r d a . r p d a n v , ! r i r r i M u h a s y u i n n h i l M r l r l r l l)z:rhab np b dr.rogSaf rcb.rg.rr hadrts rraal?roleh rl Ilalirtz lhnrrll.r1,rr l)criwi Inilahschuah sanad kcgclapan di|lds kcBclapan juga riwayatlbnu ls Srlni (no 8l) mclalult.{lul lladits kedu.r, lshaqbin KhalidhinYazidalBalisi katalbnu Adiy: "Meriw.ryatknrr sclain hadils r/,r/ld,'yang menunjuklnn lelemahannya dafi Abdul Aziz bin Abd!r Rahmad al-Quraisyidrrufigaioleh lmanrAhnl.td dari Khushail,du ,/r./'/ karcnaburuk hapalannva dan rr'rganggu ingatannya padaakhir(hidup)nva D

Bab: Shaht Sdn.h rqar

291

BAB:SHAIAT SUNNAHDHUHUR
m u'a-lifbcrkata mengenarkeutamaan cmpal raka'at s€b€lu €mpal raka'al f)hrhur pada no.(z): Ketika ia shalat scbclumatau scsudahf)huhur, makayangltama adalah ia bcrsalam setelah setiap dua raka'at, meskipun dibolchkan ia mcnyambunFnya dcngan satu salam, kalcna sabdaRasulullah SA\ll:

{C*

*

: 1 r : r ' r 1 , ( .r5 .r5 ,\ts3r. I JSr i:i-, ,,

.,Shalatmalam dan siant dua-dua.,'ll.R. Abu l)aud dcn8an e^^d yfirt shehih. ial'rtt Sayaberkata:Di antarasyaratsyaralbagi haditss'rrrlrrir prra prla\{r ArVrr' (gdniil) d.iri rr\r'iryirl perawinya tidak rl',r,./.u inr l)trsynr.rt;rn lid.rl (hB nlrlrr lain (lerpercaya) bagihaditstcrschul Mrtltttt dalanrShthth llttAlt'ui haditssemisal oleh haditsini Scbab LlaItlbtru tJln'trl'rrlf'l periwayalan dan yanglalnnyamelaluijalurlurlur Irunv'rl berasnld.riI lambalranrnih:tnya kat^ on dlkn (srang) kd.t^ larnyanglugit al P( Alibin Abdullah AzdidariIbnu Unrar,litnpa ra$'r 'Umar.Al [lalidz dalam,,/li]t, mrnyirlak'ttr dari meriwayatkan lbnu sebagai berikut: yang ringkasannya tambahan ldrscbut '/r/ /'// "Mayoritas ahli hadits mcngansSaP 'Umar tidak ( c a c a t ) ,k a r e n ap a r a h a f i d z d a r i p c n g i k u t l b n u salah'rlas ilu tambahan dan an Nasa i mcnShukumi menyebutkan sanadyang kual darl perawiDya.Ibnu Wahb meriwayatkand(o8an 'Uma., ia berkata "shalat malam dan siang itu dua-dua " Inr ibrru mauquf. Mtngkin tetjadi kerancuan bagi al'Azdi anln^a mduqu/ dar. olang yanS fierfr.'tnakatafibahalr ifli tidak rrdrl, menurutpendapat 'tidak mensyzuatkan ryd& (ganjil) bagi suatu iwa-Yal yang thdhih
298 Sln,ah Dhuhar Bab: Shotat

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, bahwa ia shalat (sunnah) di siang hari empat-empar." Ini disebutkan dalam al-Mushannaf(ll / 274) del'qan sar\adyang shahih. Sayaberkata: Jika tambahanini ridak benar,maka hadits yang Jrarr, berbunyi:" Shalatmalam itu dua,dua. .." memberipengenian bahwashalatsiangridak sepertiitu, alan tctapi dilakukan emparraka ar langsung s€perti pendapar madzhabHanafi Al-Hafi dz berkata(lLl283): "l)ikomcntari bahwaini logikamurahanyangtidakhisaditadikan h'4iahmenwut pendapatyang unggul.' Sayabcrkata: Iladrrs drkuatkan (h,rdi!s ini oirh mcn8cnar)shatat IJhuhadelapan yanSdilakukan raki at Nahi SAW padas,rnlI:arhu padasetiap Makkahdengansalam dua r:rkaal I I;!ditsini diriwa),n{kan olehAbu Daud (l/203) dengan sanacl slrll, ddn drscburkro dntnnt Shahih llukhtn Muslntl tanpasalam Al Ildlidrdllamr//Zrr(ttt .1t) bcrkata:lbnu Khuzximah nlcriway:rtk;rDr)ya men(,litk (iaprr daor pr ylnll mcnyambuog shalat lJhuhabaikrlilakuk.ur delapnn rakir'.rt .r(.llr " kurangdariitu Sayaberkata:I lldrts inr dipcrlilrarknlbahwir1xnd.rl;rrynnglrhrh saldmpadasctiap utamaadalah dua rakanl haBi\lul.|l sltnlut !ing dilakukan siang i Wallahun'lan) har Kcmudiansryil Dtene'nukiln;,tlrrr l, lalur lx,rr!r.ty,rtan n d,r pcndukung beberapa saksr h:rgiIridrlsIni,\,rl,rl) y,rrrf \.rtu ya r/r,rl,//r sayariwayntkan clalantar Ruulh un N,t,/hit\52t) K^trr1.\ Jtrtttl hadits alhamdulillah irrisirya sampaik I't]|,d.\lultilt in /1hilr,n (lIt-,r) Mu'alifbcrkata rnengenaimengqadha dua sunnaht)huhur:

r:r .i,r fr j;'

, i'r :.:luq;
, ;*>t- iUt, .p.-r;'r "j;L;

"Ibna Majah nreriwayatkan ddri ('A;s/ah), ia b.rkdta: Ras dlah SAlL ketika tcrtingtal empat rakatat sebclum Dhthar, bcliaa nelakakannla sctelah s'halal doa n*aat srsudah Dhthor,"
Bab: ShatatSurmh ohuhur 299

Say. bcrkata: Ka.ena mu'alif tidak menjelaskankedudukannya, rnaka diduga hadits iri shahih.Pad^h tidak Hadits ini riwaya! Qais bin ar-Rabi , kata al-H afidz ddarn d!-Taqrib:" Dia Jujur tetapi terganggu kepadanyasuatu iigatannya setelahtua dan anaknyamenisbatkan darinya,lalu dia menceritakaD' haditsyangbukanberasal Saya berkata: Hanya Ibnu Majah yang mencantumkankata 'sesudah lni dua raka'at'dalam haditstersebut. tambahanyang diingkari, karenahadits tiwayat at-Tirmidzi melalui;alur lalur lain 'Aisyah tidak mencantumkankala dengan sanad shuhihi'uqadari 'sesudah raka'at' Itulah yangdisebutkan dalamkrtabsebelum dua k i n i . K e n r u d r a n e m u n k a r a nh a d i l s i n r s a y ak u k u h k a nd a l a m ddh 1)hailuh (4208) dan saya ingatkan kclalaian komentalot Zr../r/ yangnrclalui hadrlsriwayalat l\rmidzijuslrumenghasankan Md ,r./ Ll IhnuMajahbukanmcndha'iltannya hadits

300

Dab shdt t su"@h Dhuhu/

BAB:SFIAT.AT.STIAI.AT SUNNAH YANGTIDAKMU'AKKAI)
u'alifbi:rkata padano. I : Adapun nreringkas dua raka,ar saia (yahni sebelurn Ashar) bo,taldrtnn Drmah.rmnn umum dari sabdaNabi SAW.:

,, o.{- jr>r ,f5 _* ,,
"Antata-\ iap dla ,rdan ,rda shat,rl. , S d y d b f r k a r d : n p . i v a n N , t I r r \ . , r v a l k ,An r r I r , r u , t rh t l a l a n rh a h . J r , r l , r t ! l r l r n A \ l t , r r ' L h f r r n L jn l r l m I r . r r t r a r l a r rm r . l . r l r r r t.r,rl A h u f ) a u r l a d h l ) h r y i r a lM a q d . r \d a ln 1 t t M u ^ t r i dtntttt tltT nask,rlr ulh l)httl ,iyttlt,rlKhdrldr) nrerrtr,rv.rlt,rr) I dar AIr r,l

,, -i-r-, :-;ri i
'.\f'uti.ttul"iyd

Ndh! SAtt: \ltnLrt Jur titu.u !.h.rult A\tut. Atl N.rw.rwrr)rengntakan al^m nl Lldlij1t ,,San:rdrva !i \ly 7) slar,h/r I)an sayabcrkata: [Jcgllulilh nratnnnva l]alangkalr h,rditsdrngarr malan de'lnrkran iidalah.\1ll.1? (8,rniil)dan yang lcbih tcrjagaa,laiah O e n g a o k t l a k ^ t a . d t h dt t n k d , t n n ( t l ( n p , a re m p , t t r . r k n . i t ) t

"L-,-

JL. ..!T: ;11

e,l

il

PenjclasannyaadA pada Dtn i/ Atu D.ntf el5) un-Nadh (691).

inn u,-nuu,jn

Mu'alif bcrkata pada no. 2: ,.Dalaft salu riwavat dari -_ lbnu Hibban(diseburhan):

Bab ShaL'tSunndl to,g Tidot M4 a*br

301

o9csanEgphtfa N.bi SAW chalat doa rcka'at sebelnut

Mactuib-'
Saya berkata: Rrwayat ini te.putus sanadnya dan Oiingkari Yanglebihterjagaadalahriwayatp€namayangadadalam rnatannya. kirab dari haditsBukhari yangberbunvi:

((,-. .-,;lr J" r'* ,
' "StuLtrldhsebelum Mtghnb. Karena itu lbnul Qaly rm dalamibJul Ma'al dan Ibn u l{ajar dalam Iiothul Bai yak\n tid.ak ada riwayatbahwa Nabi SAW melaksanakan terlupakanoleh shalatdua raka at sebclumMaghrib f)an ini sernua komenlaro(TnllulM.1'dl,sehinli8.Ua mcngatakanmengenaihadits ia (l/312) lbnu Hibban dalamkomentatornya " " Dan sanadnya sfia,trlr Sayapcmah nrcngatakanoyi srpcrll ilu d?rlant Shufuh,fi th \2-\3) sayalah penyebab jatuhdalarn danmungkin ia krsalahal karcna inr, la banyaknlemanlaatkan kitab krtahdan has'l prnrlitran saya Ada yang ia kutip secaralitcral tanpa memberiprngakuan scbagian kasih meskipun sedikitpun atauberterima sckalisaia kepadlsaya ia sabda Nahi SAW : Tampaknya tidakmengetahui

,r

.

'

'

" (, -.U' -\-) ,' -r. "irl 5';) 'AI'h nlikhosw&w kqalu dn.qrurytnL*h,r:yukt kqn,h onn.t
ynnSsepclc tsahkan banyakmen8ritlks.tya va k.rrlta scbab i.l h.t lrndakannya ,)lrh Saya berharap lcrnrotrv,r\r rasa cintakebnrkan baSi untuk merrka bukan berdasarkan kaum muslimrn dan Daschat atau drngki Kaml mcmlrhor)keselamatan kepada kecemburuan Allah SWT. TetapisayapernahmenSingatkan adanyakeganjilanriwayat rnr adanya kcterpulusan sanaddidalamnya.Karena dan tampakbagisaya perlu ada pcnjelasan yang memuaskan itu sayamemandang dan al ulh Dhu iJah(5662).D telah sayasampaikanp^d^ Silsiluh Ahadhs

. , . . :. . ,

'-.,i". .,

302

Bab: Shatdt Sunndh,ans I'idaL Mu att@d

BAB:SHAI-ATWITIR
u'alifberkata di bawahiudul .Qunur dalam Witir': Qunur dalam Witir itu disyari'alkan dalam semua sunnah berdasarkanriwayar Ahmad, Ahlus Sunnah dan yanq lainnyada.i hadirsal-llasanbin Ali ra-, ia brrkara: : ,Jt'
!(:Jtr;,

L! Jrd tr' .it.lJ
tl,J i.5 ,Lj -.

.lt!
^e.

dxr Ll +J.JJ

..','

.

.
ll

-,;
c!--!a

:j.r'-*'

,,

ftL')

o' .-r-,
" asulallah SAW tclah nwryajari sa.vabataan-b*aan vang saya acapkan dalam witir (.vangartin.ta): ',\'a Atlah, h'tilah aka pctariul hersama orang _tang tdzh F'ngkaa brri*an pemnjuk... F,hgkaa Maha lirkah, ra Iuhankani,ianllaha Aqung. Sc rota AIIah nembtrikan shalawat k..padd N,'hi Mahanunad. " " Sayaberkata: Pcrnyataan atasmcngandunli dr dua kfltiknn Pefizuna: Menisbatkan hadits int dengan lrngkap kcpada scmu.r perawiyang tenebutdiatasadirldh k$alahanrnu al scbirb (yangartinya) l)an scmoSa kata-kata Allah metrbcnk.ln shalawat kepada Nabi Muhammad,' hanyadarr rlwayar an-Narar tanpayanglarnny.l Kedua : Kalimat tambahan inl dholJ tldnk ditrnarkan, merurur al-Hahdz lbnu Ha1ar,al-Asqalanjdan Zarqani Ada kemaJhulan dan keterputusan dalam sanadnya. l-ihatlah penjelasannya Anda menghendakidalamu litlkhish :jika
Bob.Shotut w,h 303

ilan Syarahal-Ma*ahrl Tetapi kami ridak melihat ada penghalang terhadap kalimal tambahanini, karenasud.ih I-.tasa diprakekkan ulamasalafsepen saYajelrskan dalam Trlkhbh Stufdtush,S hdlat Mo'alif berkata: Qunut shal.rt Shubuh iidak disyari'arkan kccuali ada bencanayang menimpa (rmat lslam), maka di dalam yang lainnyaadaqunut ... . Dan shalatShubuhdan shalat-shalat menurut madzhabSyafi'i qunot dalam shalat Shubuh .-. disunnahkan." Sayabcrkata; Kemudiannru alil mcnyamparkan hadl$ yang dua menjadi acuan madzhab Syalii (crsebut, salah satunya -!r,?,r,r, lcrall yang ditujukan kepada qunutnazilah InilahyangbenarI)an hadirs lainmcnjelaskan qunutpadasbalar laJaryangdilakukan NabrSAW terusmenerus hin88a beliau wafat, akan letapi mu atrl' mendhdiltannya l)alam hal rnl mu alil bcnar Namun,kcmudian bcliatrdrnB.u)ragu mcngakhirlpembnhasannva drnganmany.tlakan ''Alipun yangtcrjadi, ini pcnctapat sesungSuhnyn pcrhcd;ran vang dibolehkan, ak adabe(lanya arayangdilakukandandrtrnggalka trcl .rnt n yangpalirrg petunjuk ScstrnptLrhnva baikirlih prtunjukMuhanrn.rd bcrkata:Jikarnibukin krragu.tn iniyrng kanrr Saya harapkan ying lentu r{'ru|ikin kcEoncanSnn \angrt I)r man.rPada mul.trY.l rnu nhlr))cn8.rkur disyari trdak qunuldal;lm atkannva sh?rlil Fajar sanLr (dcngan sekalr dan filda.tklrirnyabrlraufircngu.ttkan pcndapatnya pelunjLrk n rcng,rlal ) b.rhwa all qunulrnr NabiSAW i1unr(rrinlgrlk^n 'Iilapr paddhlrl !lng haqtanp.t,rJ.l orenBitiir hcli;ru mcng.rl<rkan lnl d k . r . t g u r nd r d a l a n r n y a " P , r . 1 i l n vs n m aa n l r r a d i l . r k u k a n , r n d ynng dllrngg,rlk tstgainrana sanri anlird ntlrlirksitltaknn rr(l.rk alkdn d,ro'menrnggalk,rn disvari yang drsyan atkan? yangscpe l inr dari mu'alil akandiclaska ddlam Prrnyata.tn ' M e n y a r ' i n g k a b a c a a na l - Q u r ' a n D d a l a m s h a l a t( l e r h l r o ad a n (TnndmulMntrrtl edisr melirihkaniya'Lihat halaman263 bahasa Arah penl )r ln .th dr dnlara yang meyakirrkan sayabahwa mu'altl tldak mcnehlikembaliapa yangrelahbeliautulis Inr yangmcnyebabkan b e l i a u b a n y a k m e l a k u k a n k c s a l a h a od a l a m k a r y a n y a i n i (Fiqhr: Sunnuh). OranSyangpaling sedlkitilmu dan pemahamannya pun akantahu bahwa ini suatr.r kontradiksiyang nyata Q 304 &ab sh.l.t wtt

BAB:SHAI-{T MAIAM
u'a ifbcrkata fentaJrg keulamaan shdlat Malanr mrnurul sunnah: (2) Salman al-Farisi b€rkata:

ttRasutullah SAV: b.:rsrb.la: ',Lakukrnldh okhnu shalat ,rtdlan. Scs t,gquhn-ra ia ktbiasaan orang-orang srbclant kanru, ntt'nh:kat*an kinru *cpaia I uhan mcnghaput ltjttclan *tj.'Lkrn, m..njauhi dola lat ncnolak rynvakit darj tahuh. "' Sayabcrkntn:Adi (lu1h,tlv.lnltd,rpal dinnrbrl i pcrnvat.r.rn dar r n u ' a l rtlc r r c b u t u i l i l t i d n kr ) r f n \ , r m p . i i k i.r c ' i u . r y r t i n n y(,lrl n M rn tid.{k mcnltl.rsknrt krdha'ilannva lladrts rnrriw.ryat I hxbrnnr AbdurRahrn.tn Sulitulla ath dnn bin rl bin Abu .rl Jaulclar al A masydari Al)ul 'Ala .tn Nuri dari Salman. r Abdur Rahmnn, kataAhu H.tlim, tidakbisa lrr.r, ddn dl.rdrkan kata Ibnu Adiy, nrayorilas hadilsnyd lurus dan scL'agian vaog ada dringkari Kcmudianlbnu Adiy menyampaikan haditsi r ciengan menunlukkdn lctakkcmunkarannva "Abul Adz Dzahabr nterlgatakan. 'Ala,saya ' tldakmengcnalnya Haditsinr driwayatkar at'I lrmidzrmeialuiJalur darinudydt l.tin Bilal.A!-Tirmidzimeng ta}.an "frdts']sh1/,hih dilihard;fi sr,si sanadnya."
Pab.Shatu' Maud 305

Saya berkata: Cacat hadits ini karena tiwayat Muammad bin 3a-id, oia sakirpanas,diapem-bohong -kara,{nnrad bin Shalihdan empat ribu (4000)haditsnyar'?rdr, (parsuJ. tsenar,hadrts ini tanpa kalimal rerakhjr (yaog arrinya)r "Dan mcnolakpcntakitdan tutruh,"adaiahiazia (htik) ntauir,rlr," (akura!) At Ti mldzi,al-Hakinr yanglainnra meriwayatkanny;r AbLr dan dari Umamah Al.Hakim menshahihkannya Cis(1ujui DTahabi dan ad? Scdangkan al-Baghawidan alllalidz al,traqi meniiaihadirs milasan rnu'alif Senndainya memilihpendapar initeotuIebih reparI{adilsinl ditakhrt dalam.r/ /n'd (452) dan,i Mtsykah(122t'). Mu'alif berkata: (3) Sahalbin Sa'd berkalai

\:^)

u j-.t

!-^€li

:Jt4, I€

.,!r Jr
"t',r

6f ) J+t lql ;., c _,\r 1,, ,-,, r'r

{r....,,'6r
datang kepada Nabi SAl4l, Ial,t b kata: ,,ttai Mah am ma d ! H id apla h :t..kch cn.la k n a, sK ongguh n./a Liun a *an mali. l),n kctahuilal bahwa kc-mulyaan*x:orang karcna shalat malanrnla dan k..hontrat.tn a k tr.nd t;.lak trry,tnntnq kepada orang lain. " " S a y a b e r k a t a : P c r n y a ( a a lr n i s a m a d c n g a np c r n v a l i . r n t scbclumnyn Hnditsriwayalath l h;rbr;rrrr didalar san.rdnya.r,l,r rnr Zalir bin Sulaiman, Jujurt(laprhanv.rk ia dicurigar seprflidricl.r\knn dalamut'Ltq b Mengenai hadrts al I Jqarll inr mcng.[akan '"l rdatada " dasar sanadny.t fr(rprJuga dinwaya(kan hniirrs dnli Alibu) AbrThalib Iladrts .labirdan dan riwayat keduanya r.l\!rr(b,rik) sepeditclah sayaielaskandalam d-\l? .\rdrrr.r, (831) Mu'alif bcrkata crengenai etika shalar Malam pada no. (2): Kemudian ia berdo'a(yakni ketika bangun tidur) d€ntan apa yang datangdari RasulullahSAW., maka id mengucapkan: : ;-.,-, jI-'J _/ J --, 'lJibril

... 5t*

.-i \r .J, \ ,,

,, .-d,JiJ' 3;'
306 uab: shatdt Mdtar

'tTidak ada Tuhan keazli hgkaa, Maha Srci EagLaa .... Daa furilah ah nhmat dtri sisi-Mz. Scsaaggahaya Eng*ad Dzet yang Maha Pcathd. " Sayab€rkata: Apa yang disebutkan dalam hadits inisudah ada dalam dua hadits sebelumnya.Tampaknya mu'alif teriebak oleh pernyataanan'Nawawi dalalli'o1- dzha " Kami telah meriwayatkannya r A dalafir SunonAbaDaud denga sanadyang tidak ia dha'ifkan dari 'Aisyah." Saya berkata: Dalam 'Mukadimah' sudah sava jelaskan bahwasanya tidak boleh terjebakoleh diamnya Abu Daud terhadap hadits Liharlahkembali'Mukadimah'!Haditsini salah suatu salubukti peringatan Didalamnva Abrlrrllah al-WalidDia kala atas ini da bin al Ilatldz dalam dt'l'uqrib lvr k (lr),lr) haditsnya dan drjadikan peSangan ad-I)araquthni olch yangmengatakan: idakdrF rhirringkirn "-l haditsnya, dan mendha'itlannya Sedangkanbnu lltbban I mempercayainya maka,al-Hafidzmcngambilialanrengahanrara ked\tany^(ta dil ddn tdar-srq) dengannrenilainyascbngaihadils yang /djytr(lunak) Namun anchnya, m(ngapa bclinu di.lant tn Nrtt il (24ll) menghasankannyar Mu'alif berkara:Kcmudian ia mengutapkan:

,,. . ...a \' . .: I *:J'

'-

--l' ;

I ' -r' --drr' ,

"Ya Allah, btgi-Mu stgala 7uli. I;ngk,n ('ahzva hagi Ltngit danbanri...." Sayabcrkata:Ini lcrntasuk .r Illrl,lhsh,rl,lt dt, Mill.rnr lli$.r\.rl Abu Awanahdalam S'.&allr/r dan Ahu l).rutl trldh D)fnjtllsL.Ln nya begilumenSenar do'n rni, yailu dari hadi(sIbnu Abbd\ y,Lng rnirsih umumdalamSrdll, Bukhar Muslnn,IalLr i mu'alilrncngambilnya dan mengambil riwayatAbu Daud yang sudahbersilar khurrrs dalam at'Taujih(l/270) Inilah yang benar, sebabyang khusus nkan yanB umum (mutlak)sebagairnana mengalahkan lclah dl(eralkan kaidahini dalamilmu Ushul.Maka, mengamtlil yangunrumdi srnl tidakbenar Mungkrnmu'alifmendut.r inihadrls lain Mu'alifbcrkata mentcnai bilangan raka'at shalat Malam: (l)

ffi i' i'--,

u'|t, 1u! r - ! : : +

-3'-

rJ

'r

Bab: ShdtdlMaton

30'1

tDari Samarah bia londab, ia furkata: ./Res ouah SAW menyurnh kami chalat Malam scdikit atat banlak dafl (arnyanh) katni neniadikan witir $basai akhir sh"lat Mzlam" " II.R. Ar-'l habrani dan al-Baz.zar" Savabcrkata:Mu'aljf mcngulifnva darl iy',rittt n laa\ti,Illl/ 25il)meskipun t'cliautidak mengrsvararkan bcgrru Sry^ tidak !,rhrt krn;tpabeli^rilidak menukilnyasecara lcngkap sehin!t"q,r dapatnreniadr jelas kedudLrkan haditsnvaSehab \anaadakirlimal dansanadnva di ,./lar/'Atau mu'alifmengutipnya dari.r,Zdqn6(1,'217) Mu'atif juga ,|arrrd vangmrngisyaralkann mene$itkan hadrtsini dengankxta ya sebagaihadits dhd'iJsepetlt telah diielaskandalam 'Mukadimah danal Bazziudanathl)alam sanad fhabraniada perawiyang posisrnva dicurigai, a!-Bazzarscndiri lalu mcndha'ilkan hadirsnya 'lttapi \ayamenemukan pendukung atla baginya dan jalurlarn, namun lrdakdapat menguatkan kedudukannya karena lcmahnya ialur ini Saya(elahmenjelaskan rni (lalamrr.J,l)hd loh (5284) hal Mu'alifbcrlata: (2) o\L. L. - _: -Jr *; _ -lt --l

..j-rt
, -Lt,

, , . i)L- .j|t-r ;,"-.q, ..'.4r

J-'.; .rr*='_r 5

-C

-r-t_: -U^.

- : U - )- _ .

-*-..t
i .--+ -:lt' '-: ;tt (scbuth hadits) yang it "l)nri A ,ts ra. diri*a_r,trka ntr: 6angkdtn.rd sanrpai kqada Nabi. Bclitu herkata: "Satu shdlal di nasjidku s.'banding dcngan sepuluh riba shalat -... I)an (a.|d).fang lebih hdil .rari itu s"mua (rditu) dnd raka',tl .vang dilakukan oleh scorang hamba di tcngah malam.", II-R. Abusv-Syaikh lbnu llibban dalam Kr'raf dts-Tsawabllnn al-Mundziri dalan at-Targhib wa at-'Ih.hib tidal menjelaskannya. Saya brrkata: Trdak demrkran Justru denganpctiwayatan kdra 'rult,i!,r',berarti mu'alif telah mendha'itlan hadirs ini
308 Bab tih'tot Maton

sebagaimanadirumuskan dalam 'Mukadimah' dan di sanasayatelah mengutippemyataan beliaumengenai masalah Lihatlah kembali ini 'Mukadrmah' Di dalam hadrtsitu sendiri ada indikasrkedha rian, yarru pemyataanmengenaisatu shalatdi masjid Nahr sebandnlg deng?Ln halat sepuluhribu kali. Yangdiregaskan dalam hadits.hadrrs rtidrrr: \ebanding dengan\eribu kali shalal Karenai(u hadts nt,nunhur (diingkari,/tidak diakui) Mu'alifberkara: (3) :Je
r, ^lr+ _, "'

S*.41' -'*,

JJ' ,i _', -€k J. J'or.rb

J- --!'.

J . ..

;\*, ;
.*.) ,i

-'L. U, . ;L: *"': .J ,.,

"J,

-tL ;\-,

'-

,r: \

" . i ,, ..1-i_r.tr ,# cL-:^-I, _/
I JLL_L . /

bin " Dari l_yas Mu'aw iyah sesmggthnra Rasulullah bcnahda: "llaruslah ada shalat Malam mcskipnn (sekcdar sata kdli) pcnsan susu kantbing. I)a shalat -lang lila*akan s$udah shalat 'Is-ra su.lah tcnnasulshalat malan..ll.R. Ar'l habraniPara perawinvat174r, (lrrpcrcava)kecualiMuharnmadbin lshaq. Saya bfrkata: Mu'dlil nrt'ngrrlrpny.r ar ?ar1lr/, l)alarrr darr pernyataannyn rsvarJt ada mernul:tlkan(lllantLlt ndnaac.it Litl.ur)) had'ts krrrnr Ihnulshaq rawrharlrts nl, rrairl/,a( rctlg.urdu \ualu Ix B pcnipuan pcnl ) Sctrra lahir,Ibnu lshaqox riwavatkannya scrar,r 'zl arln Seandarnya nrcny.ttitkan ia dcngan /.rr(/ri (dari kll.r 'hdddLlu&t, ^ttn\.r,t l![ah rnenctntakin p(nt )lentu tidak.^(.al Irlilpl hadits m€ngdndung ini cacallaln,yailu stalus ,rr^d/, scbab Iy.rs blr Mu'awiyah bukaDlalr shahabat, retapi harryalah lelunrpok dari tabr'xr (ahun 122 H lladils dengan kecil Ia nreninggal rrdaksidr,(as rrLr ,./rd'y' lrteralnya Un8kapan menLrnjukkan kcwajiban sbalalMalaor walaupunsehcntar Cukuplah hadnsIbnu Abbasyangmenyenar(hadllslyas)daldnl kitab sebagaihimbauan shalat Malam yan11 lelah dikuarkan oleh af Mundziri dan al Haitsami
Aab. :;solot Malan 309

Kemudian sayasangat1'akindeaganapa yrang telah sayabetusaha mengingatnya kembali ketika melihat hadits dalam Mu,jam oth. Tlabrani al-Kabir Q/ 27| / 187) melatui jalur Muhammad bin lshaq tecata ,flu'an'an- Wallahu Waliy at-Taufiq . Kitab berjilid int telahdicetakatasusahadan tuhgiqda SyaLkh Hamdi as-Salafu. SemogaAllahmemberibalasanbaik kepadanya. Adapun hadits lain no. 5 telah didha'ifkan oleh keduanya f al-Mundziri dan al-Haitsami). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam dz 7,uhl (h1m.l6) dengansanad Jrdr,r, sebagaimana telahsayajelaskan dalam (3912)dan sesudahnya utlhDha'i,fah sayarakhrij hadirskual lhnu Abbas dari riwavat Abu Ya'la Mu'ali f bcrkatapadano. (5): Yang lcbih urana ialah mcnckuni (shalat Malam) dcngan sebelas atau tiga bclas raka,at dan bcrhak mcmilih anlara mcnyambungataumcmutusnya-r isyahb€rkata:

'rt,4

Y ) Q\-Ai) Gt +1.r5

'.'.-'

'.'

,ltl-

.1rJ'*1-,

JliU ))
.t--l .rrt

),1i t- ,l r-u____+
{;Lr ori-.lr .r_.I ,,. -,

","i", :+f t,e

"Rasulullah SAW. tidak lr..fttah nrcndnrhah tn.h hul)rn Ranadhan atat pada balan lain k-bih dari schclas .,rka'nl. B.'li& shalat empat faka'at. Ma*a janganlah kamtt r.. .t rakal kebaikut dan panjangr./a.... "l l. R. Bukh.ri-Muslim. l)anjuga Bukhari-Muslirn tclah mcriwavatkrn dari al-Qasim bin Muhammad, ia b€rkata:

oln-.p cil5

a :J'r; tr+ a\ u^," u e )) ) ';.' 'r:.' i,1J^^ j , ar,(-) q1 ..;ir a S "i,r; -*,

"Saya mendengar Aisyah n, ,ncngata*an: Shalat Malam Rastll ah SAlry itu tcpolah ra*a'at ,lan bliau delakakan vitir satv fakatat." 310 Bab: shataMotan

Sayabcrkata: Sambungan haditsal-easimriwayat Bukhari Muslim ini berbunyi:

,, ;,(.:;i

j-)t JU:i .r,J, ,t',

5,0: ,,

"Dan beliau shalat dua raka'at Fajar, schingga saTtuunld tiga h.ltrs Maka adabeberapa yang ditolak dari pemyataanmu'alil ini hal Penama : Pernyataan.'Berhak memilih antara menyambungclan memutus' memberipengentan, tidakadaperbcrlaan antara keduanya Padahal didcpandiielaskanbahwa,memurus 'menyambung' lebihutamadaripada dalamsh; al \halal srang berdasarkan . "Sha/ur dalil MuhtmrlanStangluu,tut iniartinyaadaperbedaan Renungkanlahl l)anmenycbul kan siang dalam hadatstcrsebut ilu r-yd,/_: (g.lnlrl) seandainya ridakadajalur jalrrrpcriwayaran hrdit\ dan hadits pcndukung yan8tctah (tiuraikan lain Kcdua : Mu'alil trdak menycbutkan dalilny.tligl brtns r.r[.r.,r1. padahal hadirs itu dan'Aisyahluga.ia bcrk,rta

;F .:,)u.$c .5Ll {g ;' j.*, .,---'5 ,,
F.:iD I Lr,i! cl-Lrr
i*. i)r -1-! ! ( q,___

''Rusululhh SAW rtuht Mnl,1t" hdtt't,ttt. ko u,tu Itrd ketikanonltngtt tl Shbrh btluu :lnttur tur rtkrt ur ringan."Il R ttukharr(JII,35 Swrh d ttth) ntctattn JalurMillik dari Ilsyam bin ljrwah darr ayahnyadarr Aisyah. Demikianpula Ahmad nlcriw.ryarkannya ,'l713) (VI dan dalamsalunwnyaldan beliau ,230)disebutkan (VI
)) l'l

gab: Shotar Motaa

311

"Don fuliau l4/iti/ lirnn tu*a'at tanpadudukedikit pun kzatali padanka'ot terokhil'Sanad riwavat rni atassyaratBukhariMuslim. 'letapl sayaberpendapat kata,kata:'tiga belasraka at' ini suaru kesalahan dari Hlsyam di mana dia berbeda denganaz,Zuhridalam riwayatMali(l/ 141) dan melaluijalur az-Zuhri adaMosiim(ll/ I65) dan Abu A$anah (Il/326), ia berkata' "f)ari Urwah tiSa belas raka at B c g i t uj u g a B u k h a r i ( l l T / 6 ) , M u s l i m d a n A b u A w a n a h meriu,ayatkannya melaluijalurlalur lain dariaz.Zuhridandiikuti oleh Imran hin Malik (matanhaditsakandiscbutkan), Muhammadbrn Ja'farbi az Zubairda.i Urwah. Bahkan riwayardari []isvamsendirr ini Muhammad lshaqherkala: bin Hisyambin fln ah hin nz Zuba dan ir Muhammadbin.la'farbin az Zubairkeduanya lclah menccrjtakal kepadaku LIrwah az Zubair dari bin darr'Arrvah i N nhi.i:rber rstr ka(d:
(an J o /jr .J:nr

'J'1-','uk [t:r '. .,l-* H;,' ,,

J4i+
'

,
j4.

.,. i-.Ll=ir''
, " - u - 1 , ( r v - , i . , ) , r . -{1 > 1 1

(Vl ,276)dansanadnya tavlr,,/(baik)

lltle!luldh S/11L \hdhtr llhtlttn tut httu: n*t ,n, dht tnkn at \1t't,ltt I.itytl :tlxlunt Shuhult:.t lx ltr nAuitt, drn :tbdta nrl,nt nd nth .lt Jw luu ln bL,linu Witit tt'kt nlknt h tn lulul'" lt R Ahnr.,d

R rwayat mentrnjukkan ini bahwaHrsyam uLlhtharib(goncaog) rr dalanrmeflwavatkan hadlts Padasalusilatdia menjadikan raka'at dua sunnahFajarsebagai tambahan atas tigabelasdanpadisaalyang lain menjadikannya sebagaibaSian 'ligabelasrcrsebut dari Dan ini yangbenarbedasarkan alasan dua Perl,rnla Kedua Sesuaidengannwavar para perawl lerpertaya lain dan Urwah jaLlurlaltrr Sesuar dengan periwayat drui 'AisyaLh, larr s(penr al-Qasimyang menyalakan(shalatMalam) itu .1alur

312

&nb Shotar Mata,n

tiga b€lasraka'at termasukdua raka'at Fajar dan sudah disampaikan.Jugajalur Abu Salamahyang riwayamva berbunyi: ;\ or--r : J\;. ) )l .".".
i:o

-

J
) rtt

< 1-^, -6
.4n ) 6

,.

"-"t htliau palu hulan Runulhtn dtrn hulun l.tin igo belds rihuir, Jnnturanyd dua ruk it l;apt ''Shalu

.{ Jt-alr

H R. Muslim (ll,/ 167). Rrwavit yan*isemisal dengan riwayatint l^lah riwaval Imrrn darrtlrwah herbunyi:
(( ,>rJr ''lJtluu :htlu J:') , 4') ) o J-:-, J\ ltu Jl-"r JIJ ,,

tilu b(lu5 tutkd ut t?,mtsrk

,nkd ut tittdt

H R Muslm (l I,/166) dann hmad(Vl./222) Ben.tr. hadits berlent,tngan ini drngannwayar Abdullah Abr hrn Qais,ia herkata:

rr:r

i)U

. ,JL-: ,

, ;/-:' .:\ -.. ;t'ii:--(
t\?

. f ; ,;,);_.
/ €L'

btntnyt ktp,nlu'1i\y(h Rt/!tu (tukd t ) ltntulrlltth SAW ndaLukon L,/itir? 'Aisr.h ttotj.twih 'Entpdrdan ti.qa,nin ltur tigtt, dcluJrt,t dtn hgli. *puhth Jan tig . Beli& tidrk lffn Wttl lebih,l,tri rigubelasntht' ttthtu kurunSldri tuTd "HR Ahmad (VI/1,19), dan Abu Daud (l 2l,t) dan sanadnya rlirhr,/l,kara al lraqidalam lukhri1d lhvd

''SLtw

D a r i r i w a y a ti n i d a n n w a y a l - r i w a y a te b e l u m n yd a p a r s a disimpulkan bahwa'Aisyahmenceritakan tentang kebiasaan shalat yan8 dilakukan NabiSAW. Dalamrrwayar 'Aisyah ini menceritakan
Bab ShatdMr'ba 313

tentang tambahan raka"af yang terjadi pada suatu wakn di mana Nabi sebelummelakukan sebelas nka'at, memulai shalatnyadengandua raka'at ringai. Saya bcrkata: Ini dikuatkan oleh hadits Zaid bin Knalid al-Jahmi, ia mengatakan:

.:-:e \:'J, ,r .itul 14 Al J s-: ._r:+* . .2 -rD atl"'..',.' Jf t fr.tt

,4..'.i..:

.,f,

.rr:

-

..

,

s ;1,\_,F
,,., . L. !41,,r

r) ,,
: .rr

: ) ,ja

r;) :.< ) J- i ,_#* jJP ,_+_s,* ."i+ jjl, ,;,,:.s, j-, - .rii -ii .,;;

;k, Jt rl ti+ 5,';,'1,r::k , * i
u*'ri,* .,)^j:l -" ,;'riV ,p]gr:, .;;
"Sunqtuh dku m.lirik thulat Rusululah SAW rulu suatu mthon. lulu aku berbuudkut rungga pintu aruutmdanyulur ltusutulLtuSl lI shulit dua ruku'at rin!:an,kemudunbeliuufiolur lu ntktit ptttti,utp. pnjany danpuniug, kcmudtan beliuu shalat luu t,th ir vtt'Ul ih pmdrk don,tuarakuit szbelunnyu, kemudtun:hdut nktit vrnt Jw pcxLfrkdundua lebih ruhtbr vbrlwnnya,kenulun:lahr Jn ntu ar vangkhih ptnfuL dariLlutt kdit \6iun y (koklliu, 'htLt J ud rukabt yangIAih N, rk Jdri du nku\n \elvlu"rnvt). kotuLlun bLlnu t tldkukon Wtit Mutu:emuo uu tigubelus rukuur " 11R Muslin\ dan Abu Awanahdalam.t drlr masing-masing lbnu Ndshr d.tri dal^n Qifdm al.Luil (hlm.48) Kalimar yan8 rclluLs anraradLril kurunggu8urdalamriwaya(Abu Awanahserlapelaporan h.rdtls dari beliau(Abtr Awanah) Sayab€rkata:Mungkir termasuk didalamnyacJua raka.rtsunnah yangLlenganjelas ba'diyah'Isya Saya tidakmenyatakan hadirs ada shalat'lsya, sunnah'lsya danWitirdiui nabibcrjumlah menyebutkan apalagitrgabelas raka'at Tetapi,sayamenemukan sebelas, haditsyanS kemungkinan iru, yaitu hadits nwayat Syarahb bm Sa'ad, menguatkan ia mendeDgarJabir birt Abdullah bercerita:
314 B'b. sh4tatMat"d

,: "Kami dutang be ond R&\ululloh SAW dan fluldhi.v,th Kerikuktmi beradadi Suqya, RtLtulullah SAllt be in dan labirdi vnping btluu 'Isyu lalu brliou shalat ktnulian shalut tito tuld. nln dt (terpercava) HR lbnu Nashr dan para perawinyarsrgrr, kecuali Syarahbil bin Sa'ad, dia terganggu inSalannva pada akhir (hidup) n ya. Wa A llah A lam. LJ

gnb: Shdtol Mdlan

315

BAB:QTYAM RAMADIIAN
u ' a l i f b c r k a t a m c n g e n a ib i l a n g a n r a l a ' a t q i y a m Ramadhan: '{Bcnarlah bahwa orang-orang pada masa 'Umar, Utsman dan Ali mclakukanshalatdua puluh raka'at." Sayaberkala:Mrngcnai Utsman,sayalidak mcngclahui ad.l perawiyangmcriwayatkan drmikiirndari beliau. meskipun dcngan sanad yang ltu il. Adapxn mengenai 'Umar dan Ali, hal iru d r r r w a y a t k a n a r i k c d u a n y ad e n g a ns a n a d . s a n ay a n g c a c a t , d (l schagainrana sayauraikan teiah secara rincischrngqa tidaktahu saya bahwasay.r tclahrnclatLlkannya hegiluI in.idalam karyt saya.t .//drrr 'lbtuwh dar sayi nlcnjclaslnD birhwariwayntrirvlyat mcngenar (tdak rr,t\nlih inrtrrrlll\ukjcnis.rw.lvat yaDg br\.r sallnll Dtcngualkan yr,i/',4, salLr d(ogitryanB l,trlnylr diLn srundrrnviildl I i$,.rvrt y:rng rtu yirng k,l|to.r,rda ,rl,rs.rn lrnel)ru kcnlLrJi.rn al,tsa ltu hlllrrg, s(hab liddk ndilsr(,rang (ulanr,r) yangnlrnrnnjitnllkan pun nnanr h.(.dlnnv,t scF..nr y,rn8hr.rsa drl{kukitnulinrn \dlil, krnrudran hrralrhmcntcndckkaD har.rdndnn mer)rprrhanyak rak,r',lt l)uknn lnr.rnanjangkannya Say.r trlah mrrtrlilskanbah!r'a ticl.rk ilnta'atas ,rria duapuluhrala ar .juga ,lanhadrts yangrla,i, dari 'Urnardenltan ynrS paling sanad Jrlrrt vang sr'suar dcngansarrnalNabi yang diriuay.trkdrl rrleh Aisyah d a l a m a h i r d l t s n y a a n g t r l a h d l s e b u t k a n a l r i m k i ( a b .l e l a h y d ()leh drrrw.ryalkan Malik dalantl Muwaththa r as Sarh Zaidra dar brn ia befknla JJ* --+:..-..s

3 r t - l tr S y : j t i
316 Bab Qiron Rada'han

.i -r- ! ,.uU t"';-

JI

' . ./, . , r' ,19'. r i O*i W so4, , : J": - ,+r,j. L5 o . . , . t t .,i_t I .r:- d-Ct
!
'I'n,t,

.,i,,'.'.:,,'
J

r.Ea'(tt

)r J./-.,-

..,t

l.J U,

btaal.Khrththnn n?nta,,uhIJh,ry Ku at, h,,t Jan 7rtnttnt ,tJ ! )an melahwnuhLtn (shtlat) benamu orung_rtrang ,ebph:/ak.t ,ut.,,Snib hnkatd "Ddn imam mcmheLtt rat$an (aydt)s€hinlg L.tmiber!.rultll puda tonEknttonghathrrcna lamonyt brdii dnn karni haru sehsut 6hahtt) ketihakrb't lij t.' Berdasarkan riwayat ini sayamenetapkan. bahwasebelas raka,at vdnl J llrkunrN.rhtsppanjang hrduprvavangJrber kahrmerup,rl,nn {ldlrly.rnH mrnc8d\kdn bdhwashaldr Malarnrr.laL serara muriakrru srnr;a4sepenidugaanorangbanyakdan tidak ada perbedaan antaril sh:rlat Malam yanliditetapkan sebagai shalat $yaratdan shalat_shalal b( sunnahRawatib, shalal(icrhanaatau shalat shalallaur Shalatinr dlt(tapkan scbngai shalatb{rrsyarat karcnaditekuni oleh Nabr,bukan l(arrna laranlqan penambahanraka'at dari beliau Beryegang pada hadils hadilsmutlak dan umum mengcnaihimt,arran mcm"p.rtanyat s h a l ; t lI i d a k m e m b e n a r k a n e n a m b a h a n a k a . a t y i n g t i t l a k p r drI'aklckkan Nabi sepr(i rclnhsayaiegaskan tlalant Sholor trlhruwih mcnN,.n.fer m.r\nldh; prn0ngvdn,{ \jrv.tku.rt dcng.rn lan br.herapa x u r n . r nJ . r r rJ r . l r 'rd n i r nrt e r k r , m u kJ , i n I n r t \ . r , r r l a l a h r a larangarr D c r l c F a n g { ] n g n h a d t t sh a d i t s u n r u r n d la lrlah drhlt.lsr iil,r pcng.nr.rnnya praklckNabr ()teh l)an sayamcngatakan: ''( )rang vangntclakLrkiln dr ilras hal hdnyatnlt scpfrtr r)rd lava ,'l nrelakukan shalathcrbcdadrnSan yang rlipraktekkan Nabi harl, Drldngan caranya ata{r dengan l)crhuJ h kcpada hadirs hatjirs Lrnrurrr lru.scpctlr ynnH or.rng shaLtl surmah I)huhur, misiiln].a, rakn,allt [ma sunnah F',rlar cmpalraka'al. atauseperliorang \halat yanS denglnduir ruku r ukudantrbcrapasujud Kekacauan initidaklahrarnarhagir,rarg hcrakal' Yang
,1, ,rr..r,,' n.,I., "n rr.. _kru,). i|ri,,.brii i,,urln, i.r.r rn..ri,. l . :i , .,. * l r.a : :r i , t r r 9 " ,- r , i L r D r r'l lJ r ^ r . l . r t . . \ , , r d i n n , " , " R d, , * . , - , , 1 . " I ""-, r".,1.,, xrwr nr,su rFrup, poput{rrtas drn |tror penyerrddn krta .iunnah t,{rd, n i . ) 0 { u k d ' i , ! l d " ! u t r n A n i q r , ' . , , I n , . . p " t a 3 rL s ( o s u n , r d 5 D h u r u r , s s . . s " l , , tr . , . i l l ' r r t . d nr a \ , , t d , , a t H a , r R r m F . p . f l , s 4 \ b b c b i n t r n n . d r d i ,

8ab Qitan R.nazha^

317

Sebelum pembicataan ini saya telah mengutiP dari ai'Faqih al-Haitsami bahwasanyatidaklah dibenarkan menambaharau menguranSi(raka at) Witir dan sunnah f)huhur' l-rhatlah kembali dalamkitab kutiPandarrsava atauringkasan Haitsami) (perr;yataa!r terscbut.Ini sangat PentlnS. ini Dalam kesempatan sayamengatakan: Syaikhlsma'il al Ansharitelahmcnulis sebuahrisalahmengenai (Shalot lbruwlh) Nanrun sangat a banrahanatas kitab tersebut kc;uluran rtu bantahan tidak menganduns baik disayangkan sangka mcnyanrparkarl payahbcliau susah ilmiah.Dengan dantidakbersifal (ahrt, tidakkual sendiri dalilyangbeliau dengan bcrhujtah bantahan, dalil-dalil yangsaya;adikan ke(ika meniawab dan kesombongannya raka'at Reliau adanyatambahanatassebclas sebagaihujjahbagirtdak sayaini kccuali melestarikanaPayang (clah tidak meniawablu-lydft clakannya shalat l arawih dan nrr:r mengcnai terjadipada masyarakal raka'al dcngannl( ng'ldn lcbib dall scbelas B€liaumcnambahkan yang yang tiditk saya kal;rkan pclsis sel)el(r adakan pernyataan 'rllalrrn'rl lrtlak tcrhadap danr/,/il,;/21' ahli dilakukan hawanaliju pelnvalain vant hclr^uida (P(:Inyalaarr sayl scbutkan mengapa pcr sebagai inLatan adakantcrbadapsaya) (hl'n 5) bahw.r\ay:t !i1(rrgrngknrr l'ertama : BcliaumeI)yebutkan laklid kepada'rl Mubar;tklutt peoambaha ini k.ircn,r \rrrus nliitr lllclrr Fitnah ini tidak pcrlu sayalan8tsal)l !irng baik Y'tngprI)'tl:trr bantahnya,seb;rbPira Pcmbaea lid.rLsuka nl'tckn sdl r't lahu kontra,yang suka.tlau drl'rnr slap'tlnrn krpitda saya lidakF-l n.thbendklid bahwa 'lcrapi hal rlu mtnl'tili Pcnv(h'rh manha;ilmiah saya saya I)l anlardmcrcka'tdirlah orangmcny(r.rng beberapa kcdcngkran ahliilnru vamg savang rocnyi$rl)an beberapa dankedzaltman Kedua msndhartk'tnYit/id : l)alam hlm. 15,beliaumenuduhsaya dua puluhrakr'al darl perawi bilangan bin Khusharfah 'Umardan demi tuduhantni beliaumenSonscpmenulis) ( unluk menetdpkln dalaorfi salahnya berlcmbarlembar bahwa Yazid petawi lerpercaya berdasarkanpendapal inam, padahal beliau tahu bahwa saya tidak berbeda pendapat dengan mereka dalam hal inr' Dalam krtab iersebutlSlclat at' 7btar.'ih) sayamengatakanberkaitan

378

Bob:Qiton Rdnadhan

dengan penjelasanmengenaialasanlemahnya ,jumlah bilangan raka'at'yang diriwayatkan oleh yazid dari Ibnu'Umar: Pertama,sesungguhnya lbnu Khushaifah, meskipun 6ri?d, (terpercaya),akan tetapi Imam Ahmad dalam sebuah riwayatdari Yazid: "Ia munkar(diingkari)haditsnya ." Kemudi.rnsdyatrgarlan ketr:rperr.ayaan Yazirlr{atam kcrengkrlan uralnn a dant idakpcrlusala nukil Bagr sar v a n g h r r m i n a td d p n tm e r u j u k n y a 'n t u k r n e y . r k r n \ a n u adanyaruduhanpalsuSyaikhIsma.il terhadapsaya Dalam hlm. 22, beliauJugamfnuduh sayaberhuijah dengannwayatIsa bin Jariyah dari Jabirsepcrri hadrts 'Aisyah mcngenaibilanganraka'at Tarawih, namun kcnyataan kita sayatidak membenarkan tuduhanitu Saya .,Dan mcngatakan dalamkitabtersebut secara harfiyah: sanadnya rasr' karcna(nwaya()yang sebelumnya ' Saya telah menr.oba untuk mclepaskanSyaikh darr tuduhanini karenab€liautidakpahamkatakara. 6Dr,r qablahu'(karena yangadasebelumnya), apa mamun tcrlalu bcrar untuk mr-lakukannva \eh,rbthdwdtlr sayaakan tcnimpdlesu.ttu vangtel.rh n)en,mpa Sydlkh I Inrul ttu makaamhillah w.ih,r(,ran,a i,ranl4^ngmcmilrtr | ! I'elataran I)alamhlm 4l. brliaumentrduh sayn mcnganBgap hod()h ulamasalalvangsh.lih Ini ttrduharr yangpalurg bt'salyrng beliauIuduhkankrpada saya, sebab tuduhantuduhan scbtIum ini bcrkailan dengan lrilmuar raya, schrng4a rnungJrr rala,,aya \,ddh(tdt.,r yanB b e t c r d p d d 5 , r l , i ,l l a n b s l r a uh e n a r, l a l a n rh a l v a n g m diruduhlan r.ryzr.,lldufun lepada \ s.ry,r lcldhnrrnrl.rfkdn belidu berbohng Addpun rrrduh.rn ydnginrh,,rhuhungan denganakidahdan agamasayasertapemah.tman saya terhadap akidahmcnurur manhaj Salafush Shillih Dan alhamdulillah sayasudahdikenaloleh semuaorang sebagai pengikulsalafdan saya mengaJak mengikuii Salafush Shahh dalam berbicara dan menulis,seperti pernyataansayadalam katyasaya Shalut ut-Iu\twih: "Seanda;nya benaradarambahan melebihisebelas raka'ar yanS (bersumber) darr Khulafa'ur Rasyidinatau ahli
Bab: Qirra Rana4ha6 319

Ketiga

Kccmpat

tentu ddak adap" Ir'rn hukum yang lain dati Parashahabat' tambanan dibolehkannYa f , gitn-i, itt"oti -"nyatakan dan keilmuan ;t,, k"rena kami rnengakuikeutamaan merekad^ri berbuathid'dhd atn *t"f""ft"y^ *"."t^.a* agama dari tidakbersumber mereka rnr Jikatambahan trnar_Penal den{al apay:T -"nu-t,ovo, t^lu touahanyaberpegang dari Nabr' maka apakah kemrtdian iii"ot*^"'t'"ra*r sayamengalrg untuk sayaberupaluduhanbahwa halasan salu Dr:nrlAllah ini salah n"o n,tarrtt tt^'" "t"*a salaf? Allah lah Dzal v;tnsdtminraircrlol()ns,n i;:;,';;;;

.Sr,t,il'nya (l!"194) sekl'rh t ;rm lhnu Khrzaimah dllam rirki nl Nat'l meng(naihilang'trr .".u,]i,,r*,r" n*t,,. hadrlsr/ralr'4 rakr'ar' mt ngclra' till'' hrnssa hclns li^t,'i, .n,'i"i v^t,,- nlrri\cmbilan dit'i'|:hk'r M aka'hitlt hl'tlr ,.t'erbcdirirn v'trrg rnr l^.'nclal)dt stsuaru
' \nr t L \ h , r l . trl' i r ) a l ( l r h l r r r !rv t l k r r r I ' i l r w

Faidah:

.,.,,,.,",.,*i,,i1,""r.1,,::.,",,',it,
n nr ' r r u t ' i r ' ! ' r- \ ' 1 " " ' H r [ , , ; ; ; ' ' , " ; i , i ; i ': " " " . ' \ ' r r f r l r ' r h \ 'r h ( r r ' ' u stdrtitplr rr (ukmcnSlkutrnva rrrlaldil rr.rng

y'rn8r|l'thdrtiwaYatk'rr) Khrrzairnahl)'rrishalal - lbnrr P,,llv.lll,rn adanYit ': .1.'ng^n l" t"i"l n'"mlx)lchk'rrr l^.naml)alrarl it L '1,*., i],'i;; 'l Di ant'ni iitkl( ,''i.':r,,,1,,"*ta.,t'i"'\'''i1\"tll'tnhrrrumlx{d'trlN'tbr Rnmldhnn(l l I l'ah'Qrvirm ,,t t' i ru J'rl'unI rl'rhsatu i l l"l"'',',,t*,"itf r l . l I r l ) n nn g . r l ,
dan dalil vang mcnLrnlukkalr

'r.rdbv(r)utka'lr shil'll)Ji,'.,':'1.t,'l:ilili,l tlir^')*^: n,c b'tllwa hell
' di ktrjakan schinRarnadhan Yangbcl'ru

iiiriitr""*Jtli"

"t d'rl hrl(lils Ais!ah (ial'iIrldrra vrrsr' KenruJirn nrenYanrfaii''in \alah s,iluD!a.tdal^h

ra,, ,, ;-li u,.<, ;i
"Sh.t!t hr!tnu ti!'lh'l't:i

, ;ir

.!)'t ; .r''-';s
I'bilr'.-l

"

r'tka rttJittnrrtrottv't Jt'1l'tkn'dt

320

tLb Qi.n

Ra^adha"

BAI]: DH[ITIA SITAIAT
u'alif berkata:"lladits diriwayatkanoleh Alrmad, at 'Iirmidzi. Abu [)aud dan an-Nasai dari Nu'aim alGhathafani dtngan sanadiaylid (baik) dan lafbdz !r-

'l

irmidzi dari Rasulullah SA\\'. -..." sqclah nrrnycbu(ka hadits tcntans kcu(anraan shalar l)huha:

.i,L,? , .- ,r

'.,
!\ .i! ) ra)' ,r l(( o,r>r;Lr) i

"Allnh Aztn wa.Ialla bcrfirnd: "Ilai a ,tk n,tnusit, iantn., *'kali-kali kam nt'lcnrdh dari. mtu t rakn',,t.ti,twal si^ng. t ta Akr akan nu'nnkuVinu l; akhir(si,tflgL" lnr h.rhlvn scrnu,l r^\{rn!,r Savabcrk^ln: rnrrrln)lJLrlkaD s,rngl,r.rn l)( r r r r ( r w , r y d t l . t d n f l N u r r r ) I n ( j { h ; r lt r d a kd t n r r l r , r n l l . r d r t s f r r n okh darr Jr rw,rva(k.rn Ahrrratt Abu I )audd,r r N u ,rnr (lan\.rnadr\'r \l,.rr, nrcrurutsyaral d4e 1'l? (,16:') Muslrnr repertr LrsLn'rd,rlrm,r/ (b42)m( nshahrhkannyn dan lbnu l{rhhan at AdapLrn lirmrdzr mcri$ayatkannvidcdpnnmatarrsr-l)(rlr DN'alildarrihadrts adJ)ru d.utAhrrl)zar Sanldnr'r Abu da .ir\cbu(kan hnfln.shthih di\n drt^khni dalanrrrl-./rud(465) n S e d a n g k aa n N d s ai l r d a km e n \ l d y a l k . r h d d i l sr t l i d d l a n r n y.rng telah direrbrtk,tn .lika pcnisbatanhndrt\ ,t\ Sun,n ,.Jh.s'.Drljr'd dalanr beliau merrwayatkannya kepada an-Nasa iinibcnar, balangkah Narnunsetelah,rmdl ds-Sunon uLKubru ^tar Amaldl Yaumual l^.1rld, ol-Yaumwa al-Lilah diterbrtkanternyatahadrtstersebuttidak ada
&ah Shatat Dh"h' 1)I

Bcr:nti la lranya ada p adaas-Surcn al-Kutra dan dinisba&an keoadanva uieh a.l-Mazidalam fuhtu.ulAsyaftlx ]4) ldaka ;elaslah bahwa mu alif menrakhrij secararingkas retap, $engandung (acat, sehingga didugabah.ra hadi6 ini hanyamcmpunvai sdrujdlur.padahallehrhdan rru.Peringlasan her.o..Jr..1,en, ,ni.e, u1g dilakukan oleh penllis u..Taju!-Jalni 1l7 U-sfrrlConroh,conrohdaii tlnomena rni banyaksekalimenurut saya, antaranya di haditstersehut. sehinggahampir hamplr saya mengatakan: Sesungtquhnya alil mu menukil takhrijnya dari bcliau(penulisd/ l) Mu'alif berkata: (4) Dari Abdullah bin .Amr, ia bcrla(a:

J)

)\ J a^at ;s t. ,6 p

_, ,t\ t*t

.-rJ!

4:r

J

Jr.r.J'dr.

v.LJL.

I

rr

.-i>.

"Rarulallah SAg! n..ng tus stbuah.lctas D? ($rir.rh), ktmulinn ncttAa mcnryettlt-h harta ranl,asat Titatp (ghanim:th) dzn bcrgcgzrs kcnhali ... ,naka L ar tultah lx.rvhda .... Barangsiapa vnng b wa.thu, knadian p.rgi kt naslitl dcngan pi*aiinnvt yang lalu, na*a ia h.hih dt kar kqra.la t,tjndn , lcbih banrak ghaninahn.la an khih t?p,tt h..nhatinrd.,. .R. A h m a d , a t h , l h a b r a n id a n A b u Y n , t a n r e r i w a v a l k a v n s s€misalnya.

Saya bcrkala: Dalam pcnlakhrilan ada pr,rrrgklsan rni yang bcrcacat scpcrtlpadauraiansebelum Sesungguh Ahu ya,la rnl ya mcnwayatkannya m ahadirsAbu Huralrahmelalurgurunvalhnu dari / . 'AbrSvaibahtlala Mu,hu, dar\^naluva,ll'r,/rlrrrr,nurur.r.,r Muslim. Jadi, seharusnya alif menycrtaknnkata .dari hadrs mu Abu Hurairah sesudah kata ruhwuhu(y anjr sco)rsnlnva) lladitsrni ditakhrij dalan o 7A'Lqu Rtlthih((l/215) Din tiharlah '5r,,t,,, dL Tat*hih(no 661d^n 664\ Mu'alifbcrkata: (6) ',a$":.r"' '"i ,, .a

P

e

-r+J.r' - l-*

) i--:' . :Jb .8t .'i, '-r . ,,

322

Bdb:Shotat Dh'ha

t . -,-._- ' . 1 ., ; . ' 1 , . . - . ' ? , l' !i . ; i :d$.L)-art !JLrJ ": ., 3t, J>-;'
jL----:l'. rr-r d1,l qr... -1+ tl:o-,;\L.-:L-

i
P

;l

.r-,- JrJ #iL!r I { ,r*-_. "Dari Anas ra., ia berkata: .,Sava mclihat Rasulallah SAltl dalan suatu pe4ialanan shalat Ta-sbih Dhvha delapan raka'tt. Ketika selesai, beliaz bcrkata: ',SesangguhnJa aka t.'lah melaksanakan suatu shalat,harapan dan *tttmasan',.,.', " lI.R. Ahmad, an-Nasa'i, al-llakim dan lbrru Khuzaimah. Kcdra yang terakhir mcnshahihkannya. SayaberkataiI)alilm prrnvataan adadua hal ini R]tama : fladlts tidak ada dal.tnr ar.\!arrr aVr.r,t :r,lraalr N;rsar, prrrgcnran pcnrshirr;rn sebah bcgrtulah da| hadrl\k( |.rdn a n - N a s a s c c a r a m u r M c s t r n y a r l t l a s k a nr l a l a r n i u d us-S a d Kubru An Nasar mcrrwayarkirnn!n da,nnr 6 Sunon ul.Kuhhr,luga dalam lril d Llulr'itt k^ty^ dl Halidz lbnu I ldtnrdan trdakre(.arnurn nirsknh datarn d']'i Amald finu wtl /r,l/, yangdrtr.rhrrk;rn Maghnbr dr Kedut : Sanadnya sah, tidak nreskrpun disl)ihrhk.rrr h duap(1iru,r i)t( ( l l a k r n rc l a nl b n u K h u z a r n r . r h ) n Ad r s r h u l k n n t r h vd o oru alrl,laKna(lr(1ll.rnrny.rad.rarih l)h.rh.tkhrnAhdllll.rlr al Qrrr,rrsyi, tcrln;r\uk di.r pcraurrrd.rtdrk(rr't (,,ti,,,/) scba8almana lr.rg) {)t,rn8 g jrrnhuk,r brogr.rliur,r iclas }il dal^mdt lLJtl M.rkahcnd,rLlah drbrtr olrh or.rrrgyarrg berminal. It'tapr,hadrrs r cnladr't,rtirt o|:h hadirs inr pendukur)g bukanlcnlang hadits ldrn lak.r'.tt rakl irtnvir Lthatlah dshShnhthth(ll24j

Mu'nlif b€rknfanrrntrnai hnkum shalal l)huha:

rr te
I ---.. ;-/r
Btb ShaldtDhuha

"r,,)
323

r7ari Atu Sa'id al-Khsdri, ia berkatat "Nabi SAW ahalat DhfiL schingga kani mengatakan: "Beliao tidak meningealkannva." Dan hrIir" mcninFPaIkanova' schingFr ionri,ncn sotal; a n : " B. lid It ti dr k me lr kaznf,kan oua ""' ll.R. .\i-Tirmidti {tania mengtrasankannya' ada Atiyah afAuli Dra Sayabcrkata: lelapi daldm sanadnya ditakhrtt .ifiai/ karenabanvak beisalahdan menipunva Hadits ini ilalanr d/,hv./ (460). Mu'alifbertata mcngenaibilangan raka'at shalat Dh(ha:

t-:: J,. w

c |J;t! lr jt,
Fr I!2u

))
)

{c-*
hahwit Nahi SA|V shalat "Dari lJmnru Ildni (dirilvavatkan) rdkit'al'" tasbih I)huha drlaPdn raka'al dan s an st'tiaPl"a ll.R, Aho l)aud denFan sanad yang r/ralrrll'

a/ MoTirra'(lll"3o) Sava berkata: Bcgrtulahan'Nauawr dalarr svllralUltkh'rri dandiikLrtlolrh ltrk,d,r,liln nrrn.rmt'rhk^n lllcn rut \llu flasangkam('tck:t al llrrlirlzlhnrrHaiartl^l^I!lntlitlkht\h Int sirl'rh ada Iyadlrhio (rn N.\\,uit\!dan lhnu I tajar) scbahLlidalarns rn'rdnya i Al ll'rli(l/ l v A h ( L r l l . r h .i k n r n l I l . r h r r r r M a ' l a n i p e n d i r l ' t n l l ' i n r i M r s i r /ir{/'Jlr In( r)ttirl.tL;ln{l:ll,tnr,r1 ' l ) r , rl L r . r t ( / , / f r r ) l ) ; t n l , r l i . t u l t o t r , r s t ; r t ' r t k r t n l ) d h u a d r a d l n n t t l F r r r rl r r q r ' r ' l z l t r ' r h a l ' r n l t ' t " I r , " r , r * r N 4 r r ' l r r n ' r r l ' ' r tB r r l l r ' r r r l)r'' r'trr " n \ ' r ' l r l n m ' / / ( ' r " ' / ' l r r ' I r l r ' n l d t n L a n 1'r.rr.'th,tr'1,'llr kuat Jugahrgrltr tlrpr'rLavaIttapi Ahrr l{nlim mcnSn(akanl)ra lrdilk " drlarl lrryanya i/'/' /)'r lrlr mcngatakan t'r:lrrrrr (l2l'1) n)(Il l)nn ddrr ialur lyatlh luga lbnu KhuTitrmah Khuzainlah'rlclr ke \ { , r } _ d l l . l n n y a , i a d r n r s b a r k a n r r y a p a d al h n u n tctapl aI ilahclzdalamatl'url?(Ill, 53) Beh'tuId'rkmenjelaskannya Jcnqan nrrnBal'rkdn m( mh(' I dukunSdrr ''I)alam rrwaval ath Thabrani dari hadlls Ibnu Abr Aula dilanya oich hahwa dra shalal Dhuha dua raka'at kcmudian NabiSAW shalil rstrinva,Ibnu AbiAufa menlawab SesunglEuhnya
324 Dhuho ,db: Shat4t

padahariFathu Maktah dua raka'at.lnidiartikan bahwadiamelihar Nabi SAW shalat dua raka'at dan kemudian Ummu Hani melihar delapan raka'at berikutnya. l i menguatkanpendapatbahwa Nabi SAW melaksanakan shalatDhuhadengan dipisahpisah.Wd Allahu A'lam SayaberkataI 1'etapi dalant sanad dari arh Th.rbranr rerdapat nsv (ll Svatsa Al Haitramr ..,t8) mcnBnr.rk,i ''Saya tidak mencmukan rangyang mcmherrkan rzrsrg o a . (()tentrkast) /,//, (celaan) atau kcpada asy-sya rsa saya mengarakan:I)ra tidak diktnal dan lrlah drisyaralk.rlr dt'ntikian rrleh adz l)zith;rhr dengan pcrnyrln. lnyitdnl.lmd/ M/:r/, ''llan),a S.il;rmah Raja yang (mrn$.ayilkan)darinva', S{] n brn dilc8dskan al Halidzscndifl r)lch cialanr Tirg,rlilengan dt ntrnvatakatl ' ' I ) i at r d a k d r k . r a h u 'i .ladrdLrkrrng.rrr hadirr.rsvSv,r'rs,r krp.i(inh:rdit\UrnrrluHani lcmah I)annrclaluilalurn{! S\,r'ts;t,.rl Itazz,rr juta rrx,rr,,vayatkann\'a (l 357 l,lll kllt,tutllntt) l)

Bab shrtrt Dhuha

325

BAB:STIAI-AT TASBIH
u'alif bcrkala setclah menyarnpaikan hadilsnya: "Al-I lafidz mengala-kan:l ladirs iri diriwayat kan |chl$i hanyak jahrr. l)an dari scjumlah bcsar shahabal .., schi ng,!!aperla(aan b(liar: " l)an sya;kh kil a al I lalid, Abul I lasan al-Maqdisi." Saya bcrkata: Mcrufur pcrirililnh;rnyanll Iazrnrh rlaku drkalangan para ahlihaciits,iika k;rtaill ll:llid7 disnmp;rikan!rr.rra onrun)nrirkn yang dirnaksuditditlatt ditulrrk;ur kcpailaal l lalidz A lrrn,r.l lhnu l i ap r (l nr dil.rkukrnrnLr'.ibhukar hanynill (( rnFalirrr) l'.r,iahal I al Asqalani ; bukan bcliau yang dinrrksudal llalidz dr sinr,lct.rl)rrl ll,rlirl/ il Mundziri l'rrkataan dr irlis.llrga p.rk.tli,rn .rl Mrrrrlzrrr .lalanr d lirghib (l /2J!l) Karcnr (ll n slrnyn mu.rlil nr.nvrrl.rl.t|r k.r1;l lirSl pcnjclasuntul rncnShilangknn Ir.riugn r1u ll.rl s.rul.r drlnkuk,rn i l rl o l r h m u a l i l p . t d a r w . r l h a bZ a k , r (h 1 m . 1 5 7 ( i t m . r n r LM r n n , ' l ) r ( l i \ r blhasa Arah p( nt ) U

326

Boh shatu rdbih

BAB:SHALAT FIAIA1
u'alif berkata: Ahmad m€riwayatkatr dengan sanad
shahihdad Abu ad-l)a . " lLrJ a : tt. ," 1,,J r . : L r L ! "t:..J-'i .\r I

1'cr-J'

,,,;?tt

. l i . - : J L r . ; r o r ! - l ,L ; : -

.--.

--.

Nabi SAt/r: tu'rsnh.td: ,. Itd r,, nqridJ,i, ttrt,R "Scsanggahnya betwudhu, Ialu mcnvcnpuflrnk;u, tru.thur! n, k.. rrrdi,rn sh,rlrt dta raka'at dcngan r..,tqrunra. ntnk:, Altnh a*an ncnbui k.:pad.n1a apa vang ia ninta, ti*'gruk;n at:tn dit,,at:Ebhk;n.. Sayabcrkata: Bigairr)iru hidrts inrrlr//r/r.trk,r (lr,t.rl,irlr r,rrr;rit,rv;l ada pcrawj yanp, aih l\til,rl drkrn,il) tnr drrirv.rv,rrt,rr,rl,rnr n rlr u l M u s n a d( Y l i 4 4 ? . 4 4 3 ) m c l a l u r l a t u r M . r i n r r r r A h L , N l u h . r n r r , ) . , ( t r ' a l M u r a i a t T a m i n t i I b n u M n i b ( r k i l n S , r r ,r. r l , r l r n r . n t c , r l n r . r r I b n u A d i y n r e n g a r a h l n l l c r c l . r s , r r kh a l r n r .b r r , r r r d r , r , r 4 r , / an (trdakdikenal).' Kareni ilu adr f)lahlhr l-^-rkara( l)ra) tr(t.rtdrk(o.rl' ditrl.rhLr'

(n/278).O

Lihatlah iika anda mat

Miztn, d / iyn.Llt\tl Mat ,t ,E Znrr hl

Bdb. Shdtut Hald

327

BAB:SHAI.AT GERHANA
u'alifbcrkata: Paraulamascpakdr bahwashnlar( lrrha n itlr su,,nah 'nrkkad(vangdikuarkan) bagikaum tcta&i dan oarawanitaSayabcrkata: I,t r nyat.r,tn nrengnndurg (lLr,r r)r hal ['crtanr.r ltngalu.in \cpakal iru batJl Abu Awitn,thd^ldm.Vdrl// n y d ( l l r 3 9 8 ) l r r ( n g n l a k a" P ( n l c l n \ i D l c n t n n g k c w r l r h a n n (icrh;tnl ' shalnt Kcnru,liiruhclrau (Abu Aw.rn.rh)nrcl.rporkan hrberiljr h r d r t \ \ l r , ? r , , tn r . n g e n a i p c r r n r a h r n i \ c p e r l i s a b d i r NdhiSnW

,, lrt .. t^ *;i
''Ll.tI\t iiht l\t1 , 'nrljhdt (.{ttt,ut,t) nttu \ttttdt,tr,

, l)Li ,,
'

I n rv . r n g r l , r k u l , rIrb n LK h u z r r r n r drrh l , r n r r r t , t r r r r l rn r , r n , r d r r . r J/ a hrll.runlcng.{nk,ll) l :](]U) (l ''lJib pcrintah s h . r l , r k r t i k a r ( r t a d rg . r h n n . rI I t a l a h , r r l n j r t ( " bulan juga mrnyebutkan lbnu Khuzaimah bcberap;r hadilsmcngcn.ll p(rnrtahinr lblah dikctahui,ada.lah kelaz inran[hnuKhuzaimahdalanr Sh.thih .,y^ bahwa kctikd mennnjukkanl€nn(ah bukao $ajih. beliau rnencrangkannya dalambab-bab karyinvr Makamnsalalr dari hukun shalal Gcrhanattiperselisihkan Kartna itu al Haflcjz dalant ul.I'i1t (II / 527 be(k^ta h ) ''Mayorrtas ulama menghukumt\unnuhnunkkul atat s h a l a lG e r h a n a A b u A w a n a h m e n e g a s k a h u k u m w a j i b n l a n
328 Bab shdtu adhana

dalam Sftalfi,nya. Sayatidak melihat hukum wajib rni dari selain Abu Awanah kecuali apa yang diceritakan dari Malik, bahwa beliau memperiakukao shalatGerhaaasepenlshalatJum'atdan az,Zainbin al'Munir menukildari Abu Hanifahbahwabeliaumewajrbkannya ' sepeni halnvayangdinukilolehparapcnulis darimadzhab Hanafi Sayabcrkata:lnipendapalyangpalrng unggul, mcmbr-rktikarr pcnlclasan berikul ini: Kedua Bcrprndapal'rrrnnr' inr rnengabailan perintahpcrintah yanSdatangdari Nabi SAW mengenat shaiatCerhann tanpaadadalil yangmembelokkan hukum ashnva, dari y^;\r '|9tqib Asy Syaukani condong kcpada hukum rvurd dalama tui/al Jtmr (l/ 323)dandrakuioleh Shadrq Khan dalam o Ruudhdh Ntulivh lnil^h yang benar, insy.r Ln Allah Anchnya,tbnuHazmdalamkaryanyaul MuhdtLt (lerhana darisrsi oditknrencrangkan shalat ini hukumnya 'lttapr, hcliauhanyabcrbicara tcntanlitata den8an udrany.r sangnt rinci Barangkalt bcliaunenyampaikan yang hal (id.rkdiutanrakaD sehrngS.l tidak scmpat mrnrrangkrr) pcndaprlnya menl4enai hukurn shalat Gcrhana Mu'alif bcrkata:Abu llanifah bcrpcndapat, $halarC;crhana ilu dua raka'nt dilakukansepertihalnyashalat'lcd alau Jum,at, bcrdasarkan hadirsan-Nu mdnbin Basyir, bcrkala: ia

.T\

.2-

-.
F

.\
..

'2,1 .-, "*\".J]
'i'

."t-..'
.

Yr. rr - ._-iiJ , {L

. L -*.
, L ,'.
(( -r*:-'l

.:-!{

"rlr _q.

.-J'

,

"Lasulu ah SAW. shalat busama kami *arcaa ada gcrhana malahdri $"bitgaiotaoa shalat kalian, Irliau m*u dan sajad dza kali daa lali, daa mcmohon ktpada Allah hjngFa matahai lamp.* hcmhali. " DalarDhadias alQubaishtrh llilali (dis€buakan):

e,-r-f5 i^'1i., --i.l! : JU *.rJ, ":---rr,ljl
uob Shalt ccrhtno

,' ,,
329

l Lr,r-JrJ -r.r.r",rri

,

(( !P\.J'

--+.i.'

j,

w *:+..

:.'"i

-:. 6-t-4

"Nabi SAll! htsabdz: "lika kamu melihatnq @crhana)'nalz lakanakanlah shalat elErti shalat wajib yant pzling baru yang lamt la*szna*an."II-R- Ahmad dan an-Nasa'i. Seya bcrlata: Pendapatini ridak sah, karena haditsnyaridak shahih,ia mudhthaib (goncang)sepeni akan diielaskan nanri dan benentan8andenganhadits-haditsr,alr,,r dalam bab yang sama.karena relahmenyebutkan dua dari hadirs-hadirs rrdr,, ini, meslinya m u alit tidak perlu melirik hadirsyangmenentanlinya Saya relah membicarakanmasalah ili dald'n Kt!hl \hnltn Rasululloh SAll :halaktl Ku:ruf yangs^yatulis bchrrapatahun yaog lalu,saya hrnrpun dalamnyasenrua di gr,rhana hadits hacli(s nrrngcrr.ti yangsayadapalkan, sayatcliti lalur jalur pen\\'dyntnn nr,rr,Lrr dan malannyi, sayaJclaskan maodyanltsrdrl, dan nr,rn,r ydngtidak \lr(/trlr, dankemudian s.rya tutupdenSan kr\i )pulan r hadrtsh.id tr?/ri, dar rrs {lcngandiurrtkan sepcili uraian ddlam karv,t r,\ya SluLltn\tt lhdnt nn NdbtSAlU min dt fukhir,ltrdt ?irsl)n ScmogaA llah nrcrrrrrd.r rr hk:r saya mclakukan pemutihan pc fetakdrrnyn dan Sayatclahmclakukan tol;rlbahwalradrrs r dar t)rnrlrliansccara an Nu mandanddriQubaishahadalah hadirsvang\irtu hrt)tdidr|lgnn apayanlitampakdari lap()r.tn ilil yrng dnlrrnfrllwiynt.i nv,l mu (keB)nlin8.|l)) adakcmudh{harihirn drrin bu Qil,rl\th 1,,t(jns rus,tir. diamensarakall l)arian Nu rnanhrnB.rsyir Oub.rrsh.rhIIrl,rlr' d.rri .rl '[)an dan padasalltlarn(nrcngatnkan) an Nu rnro hrn ltn:\vtr .rl^u 'I)an pada ydngl. n lagr(orrngatnk.rn) oranglan saat llurQubn$hrh al Hilalialauo.anglain' jugaadakenndhrh,uthiul l)al:un matannya (kcgon.ilngdo), n I scB (yanganinya):dua kali tlua kali Abu Qilahahlugadalanr kata-kata saturiwayat menambahkan kata'l)an ia bcrtanya kata tcnt^ngnv,l dan dalam riwayat Iain nrengtsanti kata-kita itu dcn8.rrr 'Dirn mengucapkan salam' LlharlahIrua ul (]hdltl(lll / 13)\ Dalam suatukaidahyangtelahdirumuskdn dali\mM stltn/nh (dinyatakan) (kc8on.an8an) srh.rlali l1&/rrs bahwakemudhthariban mr indikasi adanya kelemahan dalamsuatuhaditsdan peraurnya yang tidakakurat.I-alubagaimana mu'aliflayakmcnjadikan hadrts rniuntuk hadits-hadits menentang srarrr?
330 Bob. sh4tdt C.th.@

Mr'aliflrr*ata: bacaan al-Qtrr'an.

Dan dibolehkan meoyaringkan ata! meljrihlcn

Sayaberkata:Telahditetapkan bah\-r.a siralalGerhanamalahan dilakukanNabi SAWIharya satukali dan sfi,r,li,(diriwavarkan) bairwa f,cliru menyerukan hacaan al.Qut annyd.\cprnr ,tjjsla.ldn ddldm llrllaz dan tidak benarada haditsyang menentangnya Kalaupun . r d a . a d r t s e n e n l d n IB r l ( ( a p l e r u n g J { u I ta l r rm , , n B . r p a u : a l r l h p n l m menyamakan antara'menyaringkan' yang didasarkan pada hadrts rrdrl, dan melirihkan' yangrrd^kshahihhadilnya Masalah scnadn telahdibicarakan dalamhabQunutNazilah MakaincarlahrLl

Edb: Shatdt o{huna

331

BAB:SHAI-{T ISTISQA
u ' a l i l b e r k a t ap a d a n o . ( t ) ; " M c n y a r i n g k a nb a c a a n af-talihah dan .J'ztt /ritnta Rabbikal A,la padarakd'at pcrtama dan al-(ih.rsyivahscsudahal-|alihah pnda
raka'it k€dua." Sayabcrkara:Mc y:tringkrnb.rcaeD pada r:tknir(lx rl.lnrillrcnnr hersumhcr rt^ri Nahr d;rlaml)irdits Ahdullilh hin Zard vingcti\cbulkan d a l a n k i t a bd a n d i r i w a y a l k n d ; r l a m , ? / n u ( l t t . ' l 3 . 1 ) /, A { l r l u n r ) ) c n g k h u \ u s k i i D u , r s u r . r rt c r s c b u t ( l r , r l a s r r ( l . r l , d (lar N,rhi SAW l)r ct,rlarn hcrsunrht'r \ccarasah san;rri ha,iirsnya :rda M L r h a n r l r . rh i r rA b r lu l n 7 i l h r n L l n r a r ; r z Z L r h n ) r a \ i r n g r r , / / , , / i / d l I thntl^h I tlllh^h il Mrrr,a/rrl l,r r v,radz l)z;rh,rl,r dirn M?\r/', fi,/rli, l ,.rr r ,r ,rz , zr rIr t . | l t . t h q t . , ! r : t n t l t l l l l { l r , t r , , / , i , 4 , / . / , , r ( \ { . l l , M;rL,r,yaDghcnar ,rrl;rl,rh nr(.rrfir(,r sur,rra1,,r s.r1,r r,.rDg rrrrtt.rh. t r ( i . l k x n 8 h i l r u s l , l nu r n ll ( 1 l r n l u r \ Mu'alif btrkaia: "S(t( lah s{.ksai ddd s.rlu khnrtrah, orang{rdng yant shalat mrmindahkan sorba -sorbannrcrckascnrua... dcngan mcngangkat rintgi-linggi langdn-la gan rnrrcka kcrika iro (b€rd0'a)." S a y a b r r k a t a : I ) a l a m h a l r n i a d . r d u a n r n s a l , r h , a r r gt r d . t k \ discbulknndalilnyitolch mu atit' Pe(arna Kedua Orang,,ralg vaDg sh.tl.rlnt!rnrndnhkitn,i(\fh,rtl \rJrlr,lll mercka Merekamrngangkaltangnn(nnga|nlcr(k,l

yang penaoraha(lits Dalil untuk masalah dnl] Aht1u11ah Zaid, hrn ia berkata: 332 Bnb shatd k'iau

clrrLr

,

j,,

J r.lrl [L Jr__-:-'

,,',

Ll-

.6 :')

u r-.

.

^; " _ l _ - ru l _ '

,'. 1 ..

_

:_G ._ --*.

.,,

,"

;

I :.

(( ,e. _r.!, j"r.:

,.A,\'*

4)i;

"Sdyu nelihut Ra!u/u//ahSAW k.tik1 ntetu,hoi huiun unai ttr,t (lhald lsti\q.l) mtm.tnjahlhjn d. tr ddn penninmn "k,m\fiatyuh Alxlultuh he*dta: 'Ktmuhun N.hi .\Atf motghodupke nrah kibktt ,JdnnonD1tlahtu,1 \ot htrnw den*tn ntnhahk taun atavryu menTttt hu{tut hlh'uh rldnJtntt uhpun nn**utunnvu hnano heliuu Iladits lni drnu,ayatkan Ahmati tlengansanadyang kuar, rttapi menychutk,rn',ant:lah Inrn mcnghrdapnyahcrsamit beliau'itlr \r,r./,t (ganlil) scbigiinrnna sava r(gnskan d;il.{rn .!//s//d,ul Ah&ti.^ ndh l,hn iltfi (562e\ I)alil Lrntukrnas,rtah kcdun a(l.rl^hh.rdrlsd,riAnas y.tog akan (lr\ehulkin dnl.rm krtah sirlLj riwaya{.Anits t)adar)(' 2 (du.r) l),rl;rrI|

lr.,-ir -'r,1' .-r: ,.i-r; .l.,":!f, ;r
''LtlI

'J":t t't D ,, ;,j+

knrllulhh 5..1U kt.ll huttn ,yu du hnliit "t,ttt,,t.tA.r I )u, tnn itlt U, tututrt .gkLt r,tnydttrtn.gttt tn.rt.knsurhhl hid. r , I l.'d it\ ,/r i/,r rni dll r$,a1arlanilLrkhar darrtlirnaushullanrrlctr i .tt llaihaqidan yrrrawi larn L)alanr rrway.rr (id.rkdisrburkan ull rx,r.ki bcrlcbihar) dalanrntcngallglnlldr)gan Bt,rl:brhan hanyarJilakukan rnr oleh Nabi SAW srpc(idrsehurkandal.tn)hadils,Arsyxhdalam krrrb dan hadits An.ts d.tlam Sh ih Rultnn.Mu:lnn M.rka sayabcrpendapar. hrrlcbihandnl.tmmengangkar tangaudisv.rnarkanunruk imam hukan Llnlukpaaaorn mumnya Mu'alif bcrkara pada no. ( | ):

ir"'r3

;r ir ,r[i
'.,... ) Ni -,iit) Brb Shaht t'tirya

i .l-*lL n*

333

{au4, *;,

. J , r r - , 1 ( .. . L + i ,

- Dari 'llmar bin AMollah bin Zaid at-Mazini, bahsa Nahi SAtl keloar bersama orang trntakmcmohon hujan (shal.rt Istisqa), lalo beliau shalat bersama m.:rtka d a raka'at denezn .t cn)drh+kan bdcnn Qu annva...."Jst lt.R. At..tamaiah. Saya berkata: Dalam takhrij ini ada tol€ransi Mcn!,aringkan bacaanQur'an dalam hadirsini ridak diriwayarkan olch Musljnr. dilegaskan olehaz Zila irlalam Nalhhu Rn|dh (ll/219), jugatrdak rliriwavarkan olehIhnu Maiah Lihat al /la? (66,1) Mu'alif bcrkarapadano. (3): Karcna riwavar Ibnr Majah dan Abrr AwanahbahwaIbnu Abbasberkara: '|'''-: J-lj:- -ul $' . . ! :JI;; ;r. -, -. ' .' -L, ,,

.r-rr

..L--, F:*{J "
t-r| r+!'
,,-.. -;,!

... .i

r.,a t.-!:.:
.. . -i-r
w>Lr l..l'

\,*, r-..5'!. :. -;,t ]L+

, -: :JL, - .a!r r-r
,\:!"

I

1. -'

.,
I

L!-1, LiJ.

'Arirl'i .latang hcpa a Nzbi SAtt: "S.'ofang ,nt turki,t,t: .,r',, Rasul llah, ak lata g k4ralana dari su,ttu kdun rrn6 ntmpanrai aoak 7'aptnthth.rirng nlnk b..ti-k.rt dn hin,,Lns vanglida* gaqth. " Kona.fi,n Nnbi SAtl! n;ri* ninhrr li;ntan sambil mtnuji.tllah dan bcnl<t'a:' l',t t lzh. siranitah kani denganhuja.rang hik a*ibarn,ya, nlinpah, kEar, ta !,scp.a;t dan tiditkkoaor. Lalu t ranlah(hujrn)....,,1l.R.IbnuMajah " dan Abu Awanah. Paraprrnwinya tcrpcrc:rvar( tdpi al-l ldfid, tidak menjelaskannva ^l]rn at - Ihl kh i sh. d S a y a b a r k a t a :S e p e r t ld i k a t a k a r r u , 1 l i , ,p d r a p c r a u , i n v , r m lerpercayaTelapi,sanadnyi(idak rrdrl, srbagalm.tna tclah \ry.r sebutkan dalam MukaJimah Dr dalantsanadnya ada ea.nl vlng merusakkeshahihan hadits l ladirs ini nwayar tl ubaibbin Abu 'li.thI dari Ibnu Abbas Hubaibinr banyakmclakukan penipuan ('r,.i///a) sepertidikatakanal-Halldz dalam at-'lhqribdan perawi penipu (muda is)rtdakbisa dihujjahkanhadiisnva jrka ia meflu av;rlkannya 334 au st'atdt'ti'qa

mu'an'on,seperti secara j telahsaya elaskan dalam ,M ukadimah'j uga. tvlaka. barangsiapayang menshahibkanhadits inisunSliuh ia lalai akan jahir Maka mgatlah! .acatnyadan terjebakoleh sanadnya secara Mu'alifberkata padamaralahdo,a-do'aIsrisqd;.,(l ) asy-Syaf i berkata: Tclah diriwayarkan dari Salirnbin Abdullah dari ayah ya yang memarf!'kan riwayat kepadaNabi SAW."

... U €.; urj-;ij,i ,iu ,j-,,-r
j ri, .r*:*-rr -f--lr, 'rr'o; -; -l';.--

r:';k

.it 1r

L, Airi
r,',,1-,L

"Scsunglguhnya Nabi SAW. kctika shaldt lstisttd b.-nto,a: ,,ya Allah, siranrilah krtui dengan hujan rtng ncn-7elanrdtkn ... Ya Allah, stsanglahn.ya kami mtntuhon ampun kepada-llln Stsungguhnya F: gkat adatah llaha f'"ngdrrrt a,r, makl kifimlah k"prrda kan ihujan.r.antd as.',,' Saya bcrkala: [)i dalam kilah dt U"]'n ll 22'2) dr\churkl|n )) dcngan DrnBhila gkan.rrtrkt'l ( _r )(il,) Mu.rhl mcnctapkanarlikcl',r,' karer),r mrngrkurrIbnul Qayyrm d.rlanrZalril M,r rr./dan sanadnyatr rputus (ttr,q,?/rt ) \ct(rrr Anda lc(.rhrt|.dnn saya tidak menemukan peranr yang mcrn,r ulkan ny,r ag,rr l,rs;r rrslr dipenimbangkan. Mu'alif berkara pada no, (3): Krrika nir berranb banyaknya hujan ini mrngkhawatirkan, bctiau bcrdo'a: h dnn I ev 6)))

(( u:i;) uJ r-/'Ya AIIah, sinmilah dentan siraman Rdhmat bukan siraman siksa, atat bcDcana, atao *chancorad atau sinman yang mencnlgclarnkan. YaAIIah, (siranilah) di atas bakirbt kit dan
tub Shatar htiad 335

tempatlempat firmbzhnya pohon. ya A aL kiratu ilah) dj sekitaf kami bokan menimpa kani." Setnna ini thahjh dan ditctapkan dari Nabi SAril . Sayaberkara: I)o a vang pertamatldak rrrrrl/r,sebdb as_v-Syali,r merirvayatkann_va lbrahlm bin Muhamm.rti drngan sanadnya ang dan l zranuldarial Mathlab bin Hanthah, drrrrvavatk;Ln nl B.{ihaqr olrh (lll 356).bcliau herkata:" lni hadirs nfun,r/" [ ) c n g i r n k l a r l l i k a s l n r ^ a / b t , l i a u m c n r u t a l k a n n y ; rd . r l , r n l tl Muitnqt dAn dirkuri olch pensyarahrryd Sv:ru!.ini (lV r)) lnl asy pemu rilan vnnN, sioga( minor, k,tre it Ihrilhrmhin MLrh;rntnt.t(l,lr,r IhnLr Ahi Yahya .rl Aslami al Mad.rrrr rrr(rngg.rldrn dituLtuhdLrrt,r Kan.nakcmLrngkrnan inllah,lradii\rni txi,lkdisrlrutkirn (rlchvrn;rngt\nr darrparaptnghimpun h^dirshadls do a dan dzikir,seprrrr Na,,r,rs.r. arr nl .lazari. lhn(rl Q tyv rn dan parapcnghirlpun tainnya Adapun h.rdits sesud^hnyadis|burkan l;tt,\Dt Sh h n ./L,l Mrlriz rlarrAnas y.rngyimgd ischutklndilanr kjtib I Iadrts dnlkhrrl uri d ^ l ^ n r l l , t u t \ l l / 1 4 4 l . l 5 ) t ) i s . u r ,s a y nt t r l , r l a , , d a t l ) . t l u r { tirlur plriwayatan _,-an6harryakdari Ands I{.rl itrrltanvaltrh Larcrra Sv.rrLt r . l I r g , i r r r . h u t tr,,r,rh . l r ) . r l r t r ' t . r t utr. , u rr \ . r . t r . t , . r , r l Ir,r ,,r|.rr,rrr ., n t r r I schagnrmar(idrsvlrntkan Lrlchal l{atidz dalanr ur Tatirt drng:rrr " n r (n g . r t , t k , r r ( l ) i i r ) t u l u rt c ( l l ) r c l a t r r k . r k r s . r l r r h . r r r ) m n ry I t i a , r r l . r l .S h r r r i b i nA i d r l L r h b r r A l \ r N , , r r , r r . M , ! i . r rrr.l . u k ,n k r

S v . l l r k r nA h d u l l i h , r r rN a k h , rr a l K r r t i y . r n l l ; r r g , r , / l , r i l l , a L k . r r h . t , r l r h j / K . ( n . r r t u \ r v . t r r r ( , n \ . r l . r h l n:U , r l r l v . r i ,/r,r plk,lrrunrr,nvchLrtk.rI | l , l l l , r( l , r l n u tr\ . ' r ! \ ' , r \ ' . r r .h |,) ( l r ( \I l , i l l | , r t r , ) r r r ( . r r r ) U t k . r r , , t , r 1 , l| l r \r rr l( n l ) . r h l r rll, r t l t(r) r , l | Uv r r } ]t 1 1 l , r k r r n j !j t r l r . r \ , r l , r | r , \ \ . r \ . r t , r 1 r , r ( t r r \ . l , ; r h w .k , r r ( , i l r , r d r l sn r , / t r ' l / l , . U . n . r , r d . r r ) \ ! , t l i k ! . r n g 1 f I S,r N 4 . 1!k Ir'nLr)tk,rrrl.tIrr(J

336

aot sturor t'tis4o

BAts: (tD I'll-AWAlr Stf
u'alif btrkarn:'rl)ari lbnu Urnar,iaberkara:

(( uf;.

r;,

;

;Iljr

;

"Rasututlah 5Alt. nt'ntbata*an ktpatla latti at-eur an. A-:,Aa .:anlrdi pa.la atat .9ajdah, b"Iiau hkbir dd stjud. lalu kaai pan snjud." ll.R. Abu t)aud, at-ttaihaqidan at, akinr. iabcrkdri\: " Shrhiho,,cn rui syarat ltukhari-Muslior-" Sard bcrkdla: AJ.r dLra (..r(nrirrl,rl.rn) n!,rl.ll|lrdr .rl,r\ t)(r ll.rdrl\ t r ,/r,/ i/. l,1rcn.l rrrl.nur l1\rr,.rvit ul Al.u I ),rud,l.rrr L i , r r 1 , r . r l l a r h l q rn r r ' ir\ \ , r \ , i t k . r n .i d : r l i r r s a l . r i th r r d i r s n t d n . ( l . rA l \ l u l l , r hh r n t l j ) r l r . r l [ 1 n r r l 1K , r l i n l l l x l i t / d , r l , ] u /itl^li^lt 'l )\t tn il K,rrtn,r rrrr llalidz dalarrr al /n,t:q/, rrl M,a,rr bcrkata S^n,idnvll,/rr i/ ' 5c;unrl.tlt btsar para shahnb.rl lrlah nrcriw,rv.rtknn \ulu(l lrl,rw'.th Nabr SAW karcna (mcmbae.r) banvik aynr al Qur',tndi am beraganI kcscDpdlirn, al)rIrd.rk \(1,r.ro,.l lel shahilirnlpunmenyebulkin takhlr b('linu ktllkn \ulu(j Karcna itu kami cond()ngberycndapattidal drstarr',rr k:lnnyalakbil lni lnr nuavat dari lmam Ahu llanilah

Kcdua

L),rlnm nwayat al-tlakirn lidak.rda kata-kala,Idrrdlr' (behaubcnakblr) yang mcrliadrlala kun.i da]am h.tdrr\ itu Al.Hakim meriwayatkannya melaluj lalur Irhaid lnh ( d e n g a nn a m a d i r i d e m i n u l i 0 b i n ' U m a r a j , U m a r i
Dab:SlJd t ita@h 13J

Berbeda dengansaudaranya Abdullah (dengan namadiri srandar),dia seperti telal disampaikan, ,ifia y'dan hadrts yang rercanrumdalam ShahlhBukhdn.lv\L\ltn dan yang laituryaJugadari jalu. tlbaidillah (lengan karatiimiirutii bukan standar).Maka inilah satahsarubukri kedha,ifan ( A b d u l l a hb i n ' U m a r a l , , U m a r i ) .L i h a ( l a h al-lru,a (4t t -472\ Mt'alifbcrkara:
.:J I ,l lJl : ).^J J

,xr .t-* .lli I D t>t. .I--r_.

( ( , )".. i l - l ) .J

"

t

.:;,

tAbnullah bin Mas'ud hcrkata: Jika kamt ntnhao atat 'Sajdah'naka bcnakbirlah iar, !x.rs.rju. ahtn apabit, knnn mngangkal kcpalanru rrrdka &.nakhirlah.,, Ilcg'tulnlr atlf m(nyeburkannya mu r^nparnunrstrrtj!.rn Irl,ir(j.l ( , r n n H n r s . r v ir i J d k r ( n ( . r r u l , . pnL r ur , , . r r r g \rv d rr r r r r r r r.l r r k , r r , r r r . , , l r . p a r i I h n r r a r ' r r r A l U a r t r a q r r l tl , r 5 r t r . r n r . r r r r n r r . a l l , r q t . r r . r h , a M t k e p a d a o r a n g l a U r d a n r n e n 8 n l a k a n : , . 1 ) a n ( i ; s c h ul r a a r r r l a r r . r r i k b rh t r r S h a b i h a r i a l l l a s a r r l l t a s h r i .r a b e r t r a r rK c r n x r t r , r nr \ t . l , u r k . r l d l r i (rrwayatnya) Ar Rabi rni,kataal Haljcjz .tutulcrat,r hLluk tr.rl)irl,rrny.l S a y a t e l a h n r c n c m u l a n s ( | a l up r : t l r r I t l a rr l h r r u M . r : . ! t t yan8menJ;rdi dasilrhadirsrni. drrrrv.ry,rrkarr Ibr)rr (,k.h Al.r Sy.rrI),rlr J a l a n t l M u ' h a t n a l( l l , / , r ( . t , t l u r . r l u r A r l r . r l . , r , , \ \ , r t , . ia berkata:

( e#.-+J

,ri\,
tt.J-tu.tt
' "*"Sr' , I

e;r
t

*.b

!". ii
,. r)1,,

6-r>-'L

"Kmi nmbuu (tt-Qur'an)trha&tpan Abu Ahtuftuhndn r:; Sutttn,n ddn kanu herjdldn. Kuaku m.lcittui uy.t! Sujddh, hdrtu ht.ltnkho, mmfter{ ir'atut ddtl mfilucupkan salam...

bin as-Saib wakturtusudah terganggu rngarannya
338 aab:SaadTitawh

Atha menduga lbnu Mas ud melakukan halnu. Tltapr. ,Arha

Dan diriwayatkan dari Abi al-Asyhabdan al-Hasan,keduanya berkata:
'(

fi', t:t

| | i lrl

(( Je--

()t,.

"Ketika seseorung membacd ayat 'Sdltah'. muk te holnl?hil dAru mmgangka kepalanlya waktu suinl dan Paraperawinya tsiquh, terapidi dalamnyaadn [{usyarnrL1.u r Mughirah,keduanyaperawihaditsrzrirtu/lll Dan diriwayatkan dariAbu Qilabahdan lhnrrSrnn . ktriu.rrrv,r bcrkata:
(t ,.) I .xl ltJ

"K.tiku sd!.o^tnt n(nbota twt tdihh l! tun, ,tt,ltti. t,,tLt t,t tntnq ..tpko. Alfuhu Akhtr (Altoh Mttu Bttt) Saya bcrkala: Sanddnyn \rdlrt, d,rrrrtrrrrv,ry:rrlarr (jl(.h n l,dur Iiazaq daLrnra/ Mrs,trr,,z/ (IIL'1,1t).'5ql0)dt.nga sarr,rd I.rrn varrg tllr/, (juga)difikrduany.r (Abu Qilabahdan Ihnu Sr in) h,r\lr(\ Lrrr,r s(.r , Kemudianb(ysanr.ral Barh.rqt,hth.ru rrr|rrrv,rv,rrLi l,r )r lrtrl,r solud l ilawah (l;irr MtrsLnr hrn YasardaDs.rnnr!tv:r irirlr/, M u ' n l i f b e r k a l a : ' l c m p a ( , l c m p a l u i u d d . r l d , ra l e u l , n . r d . , s li|nabrlas.

'
e"'

i; ff "lr J.*i , j.
,F"*''

or
\JrlJ'

-

'i,

'.,,.

J .r\

.:.:

.? o-ru

; /.i-

11 ':U-r----" /'Dari Ant bin al-'Ash (diriw.t.laftan) bahwa Rasututhh membaca lima belas (15) ayar Sajdah dalam a!-eur'an, .li aataranya tiga dalam surat pendek dan dua sajdah dalatu jural al-Haj."H.R. Ab|dDaud,..., ..., dan ... dan dihasankan olrh al-Mundziri dan aa-Nawawi .
qtb suJud nhdh

3J9

di Sayaberkata: Tidak demikian Hadits lni tid^k htltan,karena daiam saoadnyaada d']a petuwlyangmajhul(idak dikenal) Setelah haditsdari al-Mundziridanan'Nawawr, al-Hafid/ dinukilpengha-ranan dalamd 7irll'lri!, mengatakanl "l)an haditsdidhaiftan oleh Abdui tlaq dan lhnu Qatlrthar) darrnya ada Abdullahhin Manin, ia mlrrrldan perawr Dr dalamnya (bernama) Haritsbin Sa'idal I(sqi,ia juga tidak diketahui Ibnu al kecuall hadilsinl r" Makula rncngatakan Dia trdakpunyahadits memilih,ridakadasajd:{h keduapdda Karenaitu ath Thahawr Ibnu llaznt tia]anr delat ayal terakhirsuratal Ilnlt lni pendapal d'Muhollu. dr wtanabcliauberkata "Kartna lidak hena( vrau, dan Rasulullah rni SAW dan trdal inr dari'tlnrarhrnal Khalhlhnh Akan tetapi, henar .!dxkt'srpakatan. Abdrrllah stad Abu ir(il)nrda thn anaknya sutrl(l dnlanl avnl lbnuI lazmrn(mrhhdisyari alkannyir Kemrrdian b:rhwrl dalamkilabdaD nvtbLllkan m( ,ryal saldah y^ngdrsehutka lain ulanra sr.tludnlta. ada .lya(siljdah BJlan discfakalipara lada scpuluh ;t!h d.rlam ,tl srprrridi(crir.lknn l hah,rrvr .!r,arl M,1\t i(.1'21l),|1^nyr {tcnSnn rnengc,r i slidahsural'Shad nt said;hsrrralF-ushshilal lrr:liru Kt rnutliarr ktdu.rnva(lhnu l{,r/nr den ath'fhlhawr m|nlvayitkan btlietrsrrttrri dan SAW h,rhu,r drngirnsirn,r(l vanH',r/alrlr RasLrlull;rh S a q s d a l a r n s u r a th a d , s u . i liln N r i n r , s r r r r l l I n s v r q rd . r n L r r aI t I a 'llga (,lrh d; sur.lt t(1,tkhlr r sLrLtl sur,rl k viingdrisvnrnttan hadrl\ [\'nd( Inr, nr(\lrfrin ,/r,/ I/ snnadrr\4, l.ttl tt Krsinrpulannya.h.rdrt5 o l t h k r s c f a l . r t a r ru n r , t (u n l L r k c n r f r i k t . l k . r n n ! . , drdukung pad,r kcdLta hddllslradils s'rlr,trktt rr,rL nrengcnai saldah hcrdasarknn 'al I Iiij'. makasaya trdakD)cnemukan rl/rr.r,llau kcsepdlii|(all surat n u m a t u n l u l n r e m b c r i k . rk c s . l k s r aa t a s h a l t t r s | b u t A d a p u r l n dapnldimnkhrnlr drsyari'atkannya sutudkeduadnlamsutat'al-llaJJ' ,rl.llagr lrdnl praktek yangdrlakuk.rn sebagian shah.rhrl bcrdasarkdn yangrnenenl.lngnya Wallah!A lam adashahabat Mu'alif berkata mengenaisyaratsujod lilawah: "Adap$n riwayat al- Baihaqi dari bcliau (yakni lbnu 'Umg) dcngan sanadyang -menurulnva dalarn a/-Fbth shahihbthqabeliau mengatakan:

';ir

il--,,Y,,

340

Bab. S,Jud ?:it4wh

"Tidauah eeorzry sajod kccaat dalam keadaaa nci.'Maka riwayat ini discpakati...." Sayab.rkata: Dalam sanadnya dan al,Baihaqi (ILz325) Abu ada SahlBislrbh Ahmad: menceritakan kepada kami Daud IbnulHasan al-Baihaqi Sayatidak menemukanbiografi Daud dalam buku,buku biografi yangsayabacamungkin adadalam buku Jainyemg tidal sampa i kepadasaya. Benar,riwayat ini disebutkandalam dua sanaddari al Jurjanr (irn.355,505 terbitanBeirut),kemudiar, ir A.L)n dalamTankh.lurlon So a/1Nuhaht karyaadz--Dzahabi ditcrbitkan, makasavatemukanriw.tyar (XIIIr 579)dimanaadz Dzahahi di sana mensatakanr "Ahlr hadilsimam terperraya. musnadNaishabur, meninglqal tahur 27J ll . ' Arsarrnrlrdakdishahihkrn adz Dzahabr dalamL Mfiulztz,th (itrgkat\^nSunonal Baihoqi Btlt^\t tidak meniclaskannvaWallahrr A'lam Mu'alif berkatamcntcnai sujud dalam shalat: ,,al-llakim mcriwava(landan mrnshahihkan menurul Itrkhari-Mustimdari Ibnu'Umar:
(-d4ri6\--!r,

r".\: "-: .-,., **
-! ;

{: ;r
-' 4'' 4 r-!'

, ,
r -r

"S"snnqqnh la NabiSAV. sujuddalan nktt,,rt F,natu;, Dzuhut. Lala shahahat m.lihat bclizu /.lah nrmhaca / Ihnzilas-Saidah'. "

sh,ht suntr

Mulliz dariIbnu'Umar

Sayabcrkata:l{adirs ini ridakJrdrlr. mrskrOun clishalrrlrk;rrr Lrjtlr nl Hatim Llr\el^h,'tiddr D.?,'h.rhrJ.rnJirtutraj a ti.tz,tala ,,/ /.,,rr, H |n al-Qaththan dan az T.arquti Alasannya merek.t hanya m('lihar sanadnyasecara lahi, lalu menshahihkannyaAl llakim rnerrwavar k d n n v am r l d l u i j d l u r a h y / b t n s , il d d d l s u l d l m , r n . r rl n r r n l d . i t A h L l Y )

Secara lahi, sanadini shdhth,tetapt munqtht (t( rpunrs) llal lnr dijelaskan oleh selainYahyabin Sa id. Yazidbln Harun menqarakan Sularman at-Tarmi memberitakan Abu Muiliz ia bcrkaraSara dan tidal mendengdrnya dariAbu Mu lliz darilbnu Umar
Bab S4j/4 I it4*t 341

Hadits diriwaya*an oleh al-Baihaqi, Ahmad, Abu Daud dan ath-Thahawi. bahwaantan Sulaimandan Mu'tamir bin Sulaimanmenjelaskan yang tidak dikenal. Mu\amir mengatakan: Abu Mujliz ada seorang Dari ayahnyadari seoranglelaki yang dipanggtlnya: Umayah dari Ibnu 'Umar. Haditsriwayatal-BaihaqidanAbu Daud. Umayah ini disepakatitidak dikenal, maka kembalilahhadits (Sulaiman at'Taimi) dari orangyangtidak dikenal R iwayal kepadanya dari orangyang tidak dikenal ini tidak bisa diiadikan,4.fu, menunrt paraahli hadits At llafidz relah mengingatkanalasan ini dal^m karyanva ar'folkh^h: Setelahmenyebutkanhadils dari ialur Llmayah ini, al-Hafidzmengatakan: "'[etapiia bagial Hakim diSugurkannya riwayatalh I hahawt dan (mcnrprt) at liimi) mrrdallis Sulaiman bahwai:r(yakni menunjukkan Sayaberkala: Karcna ini, Inram Ahmad tirjakb.q)c8ing drn,.a;tn (hlnr .l1l)Abu Darrdnrengatakln haditsini f)alam Mrarl r7-nya Imam Ahmad dnanyalcnlanSrmanryanS "Sayamendengar l nrcni.rwah irtak DlruhrrrBcliau dalamsh;rlat ayal memhaca Sajdah (Jrnar dan b(Ili'rla 'litti Il)nu h'r(lils bcliaurncnycbulkan Kemudian (l dariAt,rrMLrlli/. n hrrlil.i S(bnglttr mcndcn6nrllya ticlak Sulaiman 'l da' hadil\ ini hLrknn i It'ntr lnl.rr ulamamengatakan A d i : c k , D l n a l a s a n t ' d u ay . r n g l i r s y : r r a t k 0rln hl r r r a r t t l r n r , r r . r l ; r h hadrts kcmursalan tidrl \ah drl,rdlk.rrr lid.tk \r/r/, rnakrr hadrts Kesimpulannya, ya dalamrhalil(1,,(l-xng bagi sebagaittalil ctibolehknn \ulrrd I rlalv,rh Yangl'(naraddhhhukum,a rrrltyang dilir tkan) bacaan Qur annya dipilih oleh Abu Hanifhh dan rni pcngcrlritnreci{Iil/r.rri, ditrI ut an Imam Ahmaddiatas0

342

B"b,sujutrit"*h

BAB:SUJUD SAHWI
u'a.lifbcrkararnengenai tempat-tcmpalyangdisyari'aakan sujud: (3) k€tika lupatasyahudawalntar trpa mclakrkan salahsatE.s.rzra, shalatbcrdasarkan wavat al-Jama'ah ri dari lbnu Brhainah:

Jt . ? rLer J-,: E
(.b .r )Jtu --\tu

-r'

.r ,

fu.-"--

"Scsantguhnt/a NdU SAW. nelakuka shatat, latu s..k tdh dad raka'at beliaz bcnliri, makajama'ah mcmbau tttsbih u tnk kliau dan bcliau mclinjutkin shal,ttnra. S"td,h sch,saishdJat, bcliau sujnd daa kali kcmudian salam.', Sayaberkata:Mu'alil rrdakrncnyebutk,rr dahl h,ritr dis\an it kannya sujud karena lupa melakukar saliir salu sunndh shdlal. sedanBkan menyamakan sunnahsunnahdrngantnsyahud rw.rl dnlirrrr masalah ridak dibenarkanberdasarkan alasan ini dua Pertama : Tasyahud awal dipcnelisihkar kewalibannl,:r scpertirelah d{elaskan padabab'Tasyahud', makalasyahud lidakbisa duamakankedudukannya dengarl hal yangdiscpakarr hat kesunnahannya, bukankcwa1ibannya Kedua : Yang benar, tasyahud awal iru waiib berdasarkdn diperinrahkannya 'orang yangburuk shalamya'melakulian tasyahud tersebut, sebagaimanasabda Nabi SAW kepadanya:
Bat. Sstud Sahei 343

!-ur

| _.:pt1 . ;..:^-btJ;)-^z-rl Ja--,. 3;

' ..

. ..
.-:

,:,. J> tlli ,,
. i

j, eS7^-ll " M&n jika kdmududuhdi tenguh shaldt,tetangldhdan htntLLtkantdh dengdn ki/imu, kenurlianbotalah nuyuhud. t.l R. AhuIraud taha dengansanadyangraqu Oaik). Maka ditetapkan penyamaan tersebut diatas (anrarx tasyahud awaldenBan sunnah-sumah yanglain) tidakdibolehkanArlinya perlu adadalil lain mengenai disyiri'atkannya (lupanrelakukan) sujudkarenii srrnnah sunnahshalat Mengenai ini ShadiqKhan hal tlallm.r. Ru Jhntl bcrdalildengan hadits ir lrri-\>U ff,_l-''Btxitunqt

", rr -r*-5

.i-.."-'.'2,

,,

fuheudn&h dut sttlu<l.lntltarJits hadr lncnurursrvr, diriwayatkan oleh Abu I)au(l dan Ahmad scrtapcnwi peritu i larnnya Kcmudianb.lidu (Shadiq Kh,rn)bcrpendapar b;rhw;r rrdakad.l pcrbedaan .rnfaranusnufl(yi\ng disunnahk.rn) nniuh (yang dan dianjurkan) Lihallah hal t'l; (u RtunhnhLil29) I30) dan {elnh drdahuluioltlr lmanrasySyarknndrlam ,r\ .Sttiltl i ./on (1i211)75). trtapihrlraunrcnrgaslan pcrb.d.i{nantara yang\|ajrhkarcnd suJud r)lcnrngrtalknn rrrll dan suild y,!tE \unmh knrconmctlrnggalkrn 'aaaal l -rhatlah .\',//l ar klrcllir|']i pcntingl Mu'dlif brrkatn s.lclah mrnvebutkandua hrdits rrengr ni prnentuansisikcyakinan bagiorangyangratu-ragu:,.1)alam du.r hadils ini adadalil bagimadzhabjumhur(mayoritas) biihwa apdbild ratu-ragu (mcntingat) bilangan raka'at (yang tclah dilakukn ), seorang yang shalat harus mcnc(apkan bilangan terkecil vang diynkini dari jumlah raka'at tcrsrbut, kemudian rnelakukansuiud karcn| lupa." Sayaberkata:letapi pengerrran keduahaditsN abi SAW rersebur ridakbersifatmutlak KeduanyadirujukankhususkcpadaoranSvang tidakmempunyaikecenderungan lebihdalamkebimbangannya, maka ia harusmenetapkan minimalnya AdapunbagioraDg sisi yanglampak ada kebena-ran meskipun pada sisi maksimalnya,maka dia harus menSambilyangmaksimalitu. Hal rri sesuaisabda Nabi SAril: 344 a^b s'jud s.hni

:U_!)d ) ..-.rPl rzdt j. ),p j ..rl t 4Jl P _r-tI ;1_ f
4;)rt P4t
el' C.^J-J LJ;rr

\t

:sft

Jt .etPt

..

''

:

Jl Jlr

'

. ','

.':

dr,-l al LS F"

: \srt t3t .etPt

(

i't*

.i ','! ,;.. f,. ... ": -[,....i - .r+ e ,1* (+ (=t rdl

"lik4 $lah yttu dad bmu mangolonti ketaguan dotan shalatn:n.mako jagalah yang kmr (dalam satu riwayat: 'mohalihatloh )dng tehih ajamin hcbtntamya,' dalam nwayat lain: 'makalihalah ap yan2 dia yolini bnor, dalam riwayat lain: 'rnahojagalah ydag lebih mcnd.hatipda yang baor), lalu sempumahan. uapbal salamian suiud &ta holi." Hadits riwayat Bukhan,Muslim dan Abu Awa nah d^lam Shahih mereka.fu\rayat versikeduadan ketigadari mereka,keorali Bukhari dan versikeempatdari an-Nasa i Riwayat yang merekasampaikan dari hadits[bnu Mas'ud. Meskipun lelah menyerahkitnuntuk mengambil dugaanyang kuar dalr tidak membatasidiri unruk nx ngambil (raj(a'ar) yang palinS sedikil (seper(r madzhabAbu Hanifah)sesuai pen8errian hadirsrecaralahir, an'N awawilalu mena'wili dan mcngeluarkannya pcngertianlahiriah dari hadits,sehinSga dapat sesuaidcngan pcndapatmadzhabnya.Mak:r 'makajagalah/ dalamhal rnian-Nawawi memahzunikata: hatl-halilah, sebagaimcngambil (raka'ar) yanB sedikit, yang diyakini dan tidak samarlaSibagimu'alifjauhnyara'wil ini. Bahkan tidaklahsahlika beliau mau memperhatikanvariasi,variasidari riwayat yang saya sebutkandalam hadrrs,sepeni sabdaNabi S AV\t .naku lihatlohapu vang y*m bcaar', suatup<neg.rsan dia ni unrukmeng.rmh teydtindn yaogdapatmengalahkan anglqapannya Pengcrtian dikuatkanoleh ini sabdaNabi SAW dalam hadits Abu Sa'idberikut:
t t , &\ r aJ rJ'l t! rr

"Moka dia .idak tahu, berapa(/aka'a| diu telahshalat.,' Pengertianhadits ini bahwa oran8 yang dengan hati,hari mengambil yang benar setelahmengalami keraguan,sehinggadia tahu
Bdb:Sry/dS.hi 345

sudah berapa (raka'at) dia shalat, tentu dia tidak menetapkan pada sepcrumr tida* diiclaskan dalam o ihan raka'ar an3 sedikit. Penetapan \dbi menicla{k/n se'rr"iPerintah Lad.is. Hadia lbnu Mas'udjustru kepada S,A\iI- untuk mengambil dugaan kuat ya.ngleblh mendekati yang b€nar, baik raka'at yang sedikit, maupun yang lebih banyak, kemudian sujud dua kali setelai salam Adapun di dalam keadaan 6gu-ragu dan tidak ada dugaan kuat' ia menentukansalam. Dalam masalahini ada indikasi perbedaan frghiyah yanltefu^ndung oleh kedua hadits in i. M aka renungkanlah ddn yangpanidng |enJahardn uraran mimembutuhkan Masalah yang luas, sedangkankondisinya tidak memungkinkanuntuk rtu Barangkaliapa yang telah sayasampaikandi sini cukuplah sebaSar penjelisanmengenaikewajibanmenentukandugaanyangkuat lika dioeroleh dan ini ringkasandari risalah yang sayatulis secarartnct an-Nawdwi L)i dalam risalah sclagai bantahanterhadap(Pendapat) yang tcrscbutdalam hadils Abu arti ini sayamenjelaskan ragu raSu yaig tddapat dalam dar ailr Tahad' (berhat;hati menen(ukan) Sa'td menyampaikan/rtd r/ (mantaal hadits Ibnu Mas'ud. Saya Juga manfaat tambahan)yanS hampir tidak ditemukan dalam kitab mcn' ntrrl\.ln vanH h.rJrrs bahwa1r'r;wr l'rlin! dr manapun, anlruanYa. 'mcngambil yang ketentuan yakniAbu Sa'idtelahbcrlatwa: sedikit, dari lebthaman'(ut-tohdntdan meriwaYatkannya NahiSAW Inisaya pcndapat midzhab llanali' jadikansalahsatubukti alaskcbenaran ini madzhab bahwaPcndaPal ietapi sayatidaklupa mcngingatkan, adalnhtidal batal shalatnyaordn!!Yamgragu raSu yani mengatakan padahukum umunr'I )an masih dimasukkan Yangbenaradirtah Lenar. batyaklagifawu id'fowo/lainyang dtrgan ptdolon8ann llah n'lah pulidan anugerahO sayasampaikanBagi'Nya segala

346 a"t' sq"dsot'*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful