You are on page 1of 3

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.04.21
Monitor Polski Nr 25 — 898 — 18:19:25 +02'00' Poz. 243

243

l
KOMUNIKAT PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

v.p
z dnia 16 kwietnia 2010 r.

w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2010 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku
2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skaże-
poz. 276, z późn. zm.1)) informuję, co następuje: nie promieniotwórcze materiałów środowiskowych
oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek promieniotwórczymi.
wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych
kształtowały się następująco:
Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu lud-
moc dawki — 60—126 nSv/h (nanosiwer- ności kraju powodowane obecnymi w środowisku
tów na godzinę) i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwór-

.go
(średnio 89,5 nSv/h) czymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stano-
wiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicz-
Cs-137 w powietrzu — 0,2—8,7 μBq/m3 (mikrobeke-
nej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu ro-
rela na m3)
ku.
(średnio 1,9 μBq/m3)
Cs-137 w mleku — 0,1—1,1 Bq/dm3 (bekerela
na dm3) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki:
(średnio 0,5 Bq/dm3) w z. M. Jurkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323.
rcl
w.
ww
ww
w.
— 899 —

rcl
.go
v.p
l
— 900 —

l
v.p
.go
rcl
w.
ww

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56
Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48
Bezpłatna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl
e-mail: wydawnictwa@cokprm.gov.pl

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 1131/W/C/2010 ISSN 0209-214X Cena 3,90 zł (w tym 7 % VAT)