You are on page 1of 8

Cena numeru ~ zł 30.

Nt' 124 Warszawa, 15 pazdziernika 1947 roku tłok XX V

MONITOR POLSKI
DZIElili UIZłiDOWf IZECZYPOSPOLITEJ POLSIIEJ
Redakcja ł Administracja: Warszawa, ul. Młodz. Jugosłow. 11. Telefony: Redakcja 896-40, Administracja 864-74.
Prenumerab: "Monitora Polskiego" oraz ogłoszenia przyjmuJą Oddziały PAP; f.ódź, Piotrkowska 133. Kraków Rynek Kleparski 4, Katowice, Jana 11, Poznań Mielżyń,;kiego 8,
Bydgoszcz, Llberta ł, Lublin. Krakowskie Przedmieście n, Szczecin, Ul. 5 I1pca 9. Sopot, ul. Grunwaldzlta 4/6. Wrocław, Traugutta 35, Olsztyn. Marsz. Stalina · 32, Białystok. Grott-
gera 2. Częstochowa, · Al. Najśw. MarU Panny 61. Konto czekowe P.K.O. Warszawa Nr. 1-4797.

DZIAL URZł;DOWY
stopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U.
R. P. Nr. 51, poz. 295), ustala się w brzmieniu polskim
TREM.. l!JZIAŁU ' LRz-eno WEG O nazwy oraz pisownię miejscowości podanych w § 1.
Zarządzenia Władz Naczelnych § 2.
W stosunkach publicznych wolno używać nazw wy
Zarządzenie Władz Naczelnych -000-- żej podanych miejscowości tylko Vi brzmienia ustalonym

Poz. 778.
... .
Rozporzątłzenie Ministrów: Administracji ROZPORZĄDZENIE
778.
.niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze weho·dzi w życie z dniem
Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych ogłoszenia.
Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 9 września z dnia 9 września 1947 r.
o przywróceniu i ustaleniu urzędowych naz\v M i n i s t e r
miejscowości. Administracji Publicznej
1947 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw
§ 1. Edward Osóbka-Morawsld
miejsco wości. Na podstawie art. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rze·
czypospolitej z dnia 24 października 1934 r . o usta,(,aniu
Mi n i s t e r
nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości (Dz. U. Ziem OdllYskanych
1\
R. P. Nr, 94, poz. 850) oraz art. 2 dekretu z dnia 13 li- wIz Józef Dubiel

Przypadek II Dawna nazwa Przypadek II Dawna nazwa


Nazwa polska przymiotnik Powiat Nazwa polska przymiotnik Powiat (niemiecka)
(niemiecka)

.,
Gatka ··ki, gatecki milicki Adriansdorf Węgrów -owa, węgrowski trzcbnicki Bing2rau
Zwóz -ozu, zwoziański lubliniecki Ahndorf Chociebcrowice -ie, chocieborowick; górowski Birkenhohe
Wojtkowice -ic, wojtkowicki wrocławski Albrechtsau Bierkowice - ic, bierkowieki opolski Birkenlal (O.S.
Wszechświęte .-ego, wszechśw:ęcki oleśnicki Allerheillgen Brzozowic -w la, brzozowski kłodzki Birkhage n
Starków .-owa, starkowski kłodzki Alt Ba tzdor! Biskupice -ic, bifkupicki kluczborski Bischdorf
Stare Pi"kal'" -ych-ar, ·s taropiekarski legnicki Alt Beckern Biskupice -le, biskupicki sycowfki . Bischdorf
Stary otok -ego-u, starootocki oiawski Altbergel-Altottag Biskupice Widawsltic -ic-ich, biskupicki !rzebnicki Bischwitz
Czerna -ej, czerniański głogowski Alteichen Krobielowice -ic, krobielowic'k i wrocławski BIUchersruh
,. Gołkowice -ic, gołkowic.ki kluczborski Alteichen Kwiethiki -ik, kwietnicki jaworski Blumenau
Qlębowice -ic, głębowicki wolowski . ,:Aiteiel:tertau KWietno -a. kwiecieński średzki Blumenrode
Dziadkowo -a, dziadkowski milicki A\ten:lU Kalinów -owa, kalinowski strzelecki BJi.itenau
Komorn:) -a, komorriiański kożielski . AILęnwall Bobrow "owa, .bobrowski jeleniogórski Boberstein
Stara Jablona -ej-y, starojabłoński szprotawski .Altgabęl . Bobrowlce ,.ie, bo·b rov:ick i szprotawski Boberwitz
Gądów -owa, gądowski wrocławski :Alt Gandau Bukowica -y, bukowicki szprotawski Bockwitz
Kuźnica Katowska -y-kiej, kuźnicki brzeski Alt Haminer Bogunów -owa, bogunowski wrocławski Bogenau
Stare Jaroszowice -ych-ic, sŁarojaroszo- bolesławiecki Alt Jii.schwitz Ziódla -det źródelski średzki Borne
wieki Borzęcin -a, borzęcil'lski milicki Bornfelde
Stary Jaworów -ego-owa, starojawo- świdnicki Alt Jauernick Prądy -ów. prądzki n i c, modliński Brande
rowski Prężyce -yc, prężycki średzki Brandschiltz
Stary Zagan -ego-ni a, slarożagański żagański Altkirch Wronów -owa, wronowski górowski Braun au
Kwiatkowice -ic, kwiatkowicki legnicki Alt Last Brunów -owa, brunowski lwówecki Braunau
Stara l'v~orawa -ej-y, staromorawski bystl'zycki Alt Mohrau Brodno - a, brodzieńfki ·· średzki Breitenau
Pai'Wsławsko -a, pakosławski milicki AI+.muhlgrund . Brzezie -ia, brzeski trzebnicki Briesche
Stara Rudna -ej-ej, starorudzieński lubiński Alt Raudten Brzezinka -i, brzezinecki oleśnicki Briese
Swiniary -ar, świniarski górowski Altring Pełcznica -y, pełcznicki wrocławski Briickenfelde
Stary Sleszów ~ -ego-owa, starośleszow- wrocławski Alt Schlesing Bru~y Brun, bruński kluczborski Brune
ski Grabczak -a, grabczacki opolski Buche~dor1' (O.S.)
Stary Zawidów -ego-owa, starozawi_ lubański Alt Seidenberg Bukwica .y, bukwicki głogowski Buchenhang
dowski Buszyce -yc, buszycki brzeski Buchitz
Stare Miasto -ego-a, staromiejski namysłowski Altstadt Buczek -czka, buczecki boleslawiecki Buchwald
Stary Wiązów -ego-owa , starowiązow- strzelillski Alt Wansen Bukówka -i, bukówecki kamiennogórski Buchwald
ski Gródczany -an, gródczański głubczycki Burgfeld
Stara Rzeka -ej-i, starorzecki głogowski Altwasser Błażejowice -ic, błażejowicki gliwicki Burgfels
Błażejowice -ic, błażejowicki kozielski Altweiler Będkowice -i e, będkowicki wrocławski Burghilbel
Stara Białka -ej-ki, starobiałecki kamiennogórski Alt Weissbach Zarka -i, żarecki zgorzelecki Burgundenau
Godnowa -ej, godnowski mi1icki Amwald Burkiltów -owa, burkatowski świdnicki Burkersdort
Przesieczna -ej, przesieczeński głogowski Andersdorf Komorów -owa, komorowski świdnicki Cammerau
Jamołtów -owa, jarnołtowski wrocławski Arnoldsmtihle Klekotna -ej, klekocieński lubliniecki Charlottenthal
Osieczów -owa, osieczowski bolesławiecki Aschitzau Dąbie -ia, dąbski legnicki Dahme
Uciechowke -ic, uciechowicki głubczyc~i Auchwitz Daszów -owa, daszowski górowski Dahsau
Jaśkowice -ic, jaśkowicki kluczborski Auenfelde Dęblce -ic, dębicki średzki Dambritsch
O~i -k, otoeki prudnicki Auenwalde pankowice -ic, dankowicki dzierżoniowski Dankwitz
Zawada -y, zawadzki gliwicki Bachweiler Dziuplina -y, dziupliński oławski Daupe
Biernatów -owa, bierna towski szprotawski Baierhaus Dziekaństwo -a, dziekański opolski Dechantsdor!
Dzbanów -owa, dzbanowski ząbkowicki Banau Dziesłavl -wia, dziesławski wołowski Deichslau
Bądzów -owa, bądzowski głogowski Bansau Dębno -a, dębień ski mi1icki Deutscheich .
Groszków -owa, gruszkowski jeleniogórski Barndort Smarchowice Małe -ic-łych, smarchowicki namysłowski Deutsch Marchwitz
Bartoszów -owa, bartoszowsk: . legnicki 'Barschdr rf Scina~a -y, ścinawski oławski Deutsch 5teine
Niedźwiedzice -'i c, niedźwiedzicki wałbrzyski Barsdorf Samborowiczki -czek, samborowi ck i strzeliński Deutsch Tschammendorf
Chełm -a, chełmski wołowski ·B artseh-Kulm Dziewin -a, dziewiński wołowski Dieban
Bierzyn -a, .bierzyński strzeliński Barzdorf Dzierżkowice -ic, dzierżkowicki głubczycki Dirschkenho!
Budziszów -owa, budziszowski średzki Baudis-Ml'esendorf Dziesławice -ic, dziesławicki sycowski Distelwitz
Paruszowice -ic, paruszowicki kluczborski Baumgarten Dziećmiarowice -ic, dziećmiarowicki szprotawski DiŁtersdorf
Biechów -owa, biechowski nyski (niski) · Bechau Brodziszów -owa, brodziszowski ząbkowicki Dlttmannsdor!
Pilawa -y, piławski wrocławski Beilau Dobrogoszcz -a, dobrogoski strzeliński Dobergast
Borzygniew -wia, borzygniewski świdnicki Bergen Dobroszów -owa, dobro szowsk i złotoryjski Doberschau
Wysoka -kiej, wysocki wrocławski Bergmuhle Dobieszów -owa, dobies-zowski głubczycki Dobersdorf
Uniemyśl -a, uniemyski kamiennogórski Berthelsdorf Dobra .-ej, dobrski bolesławiecki Dobrau
Bożnowic('! -ic, bOŻllowicki strzeliński Berzdorf Tarnówek -wka, tarnówecki głogowski Dornbusch
Bobrowniki -ik, bobrownicki kłodzki Biebersdorf Kolce -ów, kolecki wałbrzyski Dornhau
Bogomice -ic, bogomicki głogowski Biegnitz Proszkowice -ic, proszkowicki wrocławski Dreisteine
Bieganów -owa, bieganowski kłodzki Biebals Drzemlikowice -ic. drzemlikowicki oławski Dremling
2 . ..MONITOR POLSKI" ...- 15 października 1947 ró Nr 124

Przypadek n Dawna nazwa Przypadek II Dawna nazwa


Nazwa polska Powiat (niemiecka) Nazwa polska przymiotnik Powiat (niemiecka)
przymiotnik

Drogomiłowice -.i.e, drogomiłowieki średzki Dromsdorf-Lohnig Roszowilce -ic, roszowicki. kozielski Griifensteill
Sucha Kamienica -ej-y, suchokamie;nicki nyski (niski) Diirnstein PrQswwa -ej, proszowski lwówecki Grl:iflich Kunzendorł
SuszYi1a -y, spszyński kłodzki Diirrkunzend'Orf Pro-<'zówka -i, proszówecki lwówecki Grl:iflich Neundod
Suszki -szek, suszecki lwówecki Diirrkunzendorf Grbblice -ie, gro blieki oławski Grebelwib
Bożej owice -ic, bożej'Owicki bolesławiecki Eckersdorf GIYŻÓW -owa, gryżowski nyski (niski) Greisą.u
Boi;kowice -ic, bożkowicki lubański E ckersdorf S'erosławice -ie, siero sławicki kluczborski Grenzfelde
Czerńczy ce -yc, czenlczyck i głogowski Ehrenfe1d (N.S.' Kuźnica Czeszy'C1m -y-kiej, kuźn i cki sycowski Grenzham.mer
Dobrosławice -ic, d'Obrosław i ckl kozielski Ehręnhohe , Dzie1na -ej, dzieleński lubliniecki Grenzingen
Dąbrowno -a, dąbrow i eński kożuchowski Eichau Grochowa -ej , grochowski ząbkowicki Grochau
Dębowiec -wca, dębowiecki ząbkowicki Eichau b. Miinsterb~rg Grodzarrlów -a, grodzanowski wolowski Gr'Osen
Dąbrowica -y, dąbrowicki jeleniogórski Eichberg ~w ~ r. : ary Wie..\:i '~ -ar-kich, świniarski kluczborsld Gross Blumenau
Tworzym irJo -ek, tworzymirecki milicki Eichdorf Brzezina -y, brzeziński średzki Gross Bresa
Droglow :ce -ic, droglowicki głogowski Eichendamm Brzeziny -in, brzeziński grodk'Owski Gross Briesen
Brzosto"vo -a, brzostowski milicki E ichensee (N,S,) Dębina -y, d ębiński oławski Gross Eichau
Dąbrowa Łużycka -y-kiej, d ąbrowski żarsk i Eichenwald L igota Wielka -y-kiej , ligocki oleśnicki Gross Ellguth
Dąbrowice -ie, dąbrowicki 'Opolski E ichgrund Dłużyce -yc, dłużycki wołowski Grossendorl
Warmątowice -ic, warmątowieki legnicki Eichholz Błonie -ia, błoński średzki Gr'Oss Heidau
Dębowa -ej, dębowski kozielski Eichungen Jezierzyce Wielkie -yc-kich, jezie rzyeki dzierżoniowski Gross Jeseritz
Głowczyce -yc, gł'Owczycki lubliniecki ' Eichwege Karłowice Wielkie -ic-kich, karł ' wicki grodkowsk.' Gr'Oss Karlshoh '
Dzielów -'Owa, dzielowski głubczycki E iglau Kotórz Wielki -orza-kiego, kotorski opolski Gross Kochen
Pustelnik -a, pustelnicki jaw'Orski Einsiedel Kr'Ościna Wielka -y-kiej, krościński trzebniekl Gross Krutsehen
Idzikowice -ie, idzikowieki namysł'Owski Eisdorf Maniów Wielki -owa-kiego, maniowski wrocławski Gross Mohllau
Zelazów -'Owa, żelazow sk i świ dnicki E isdorf Nowa Wieś Wielka -ej Wsi-Idej, n'Owo- jaworski Gross Neudąrf
Zelazny Most -egu-u, żelaznomostow- lubiński Eisem'Ost wiejski
ski Piskorzów -Owa, p iskQrzowski oławski Gross Peiskerau
Zeleźnik -a, żeleźnioki strzeliński Eis~nberg
Piotrów -owa, piotrows1<;i żarski Gross Petersdod
Księginice -ie, księginicki wrocławsld Elfhofen -ewa-ki ego, pogalew- wołowski Gross Pogel
Pogalewo Wielkie
Ligota -y, Hgocki górowski Ellguth ski
Ligota Kradz!ejowska -y-kiej, ligocki gliwicki Ellguth v. GrOling
Sarny Wielkie Sarn -kich, s a rneński niemodliński Gr'Oss Same ....
Olszynka -i, olszynecki prudnicki Ellsnig wołowski Gross Scrunograo
Smog'Orzów Wielki -owa-kiego, smogo-
Kalinowice -ic, kalinowicki strzelecki Elsenruh rzowski
Jędrzejów -ow a , jędrze jowski grodkowski Endersdo,r f
namysłowski
Przydroże Wielkie -a-kiego, przydrożański niemo d1iński Gross Schnellendorf
Dziepzice .. ie, dziedzicki Erbenfeld
Chełstów -owa, chełstow ski sycowski Gross Schonwald
Zakęcie -ia, zakęcki ko żuchowski Erkelsdorf
Sadków ':'owa, sadkowski wrocławski Gross Schottgau
Olszówka -.i, 'Olszówecki sycowski Erlengrund
opolski Krzewie Wielkie -ia-kiego, krzew ?lci lwówecki Gross StOekigt
Zerkowice -ic, ż e rk'Owicki Erlental (O,S,)
lubliniecki Zerni.kj Wielkie - ik-kich, żernicki wrocławski Gross Siirding
Stara Bzinica -ej-y, starobzinicki Erzweiler (O.S.)
Ujeździec Wielki -:dźca-kiego , ujej ski trzebnicki Gross Ujesehiitz
Osolin -a, osoliński trzebnicki Esdorf
głogowski Wiry -ów, w ir ski świdnicki Gross Wierau
Leszkowice -ic, leszkowicki F iihreichen
śre dzki Wojciechow'O Wielkie -a-kiego, wojciechow- sycowski Gross Woitsdorf
J a.strzębee -ów, jastrzębiecki F alkenhain
legnicki ski
Gr.iewomirowice -ic, gniewomirowicki Fellend'Orf
Brxezie -ia, brzeski opolski Finkenste in Grodzisko -a, grodziski kozielski Grotsch
Tworzyjimów -owa, t\v0rzyjanowski św i dnicki F loriansd orf S iestrze chowice - ie, siestrzechowicki nyski (niski) Grunau
S!<-rzydłow i ee -ie, skrzydlowicki lublin iecki Fliigeldorf Jagodn ik -a, jagodnicki św i dn i cki Grun~u-Jakobsdorf
Swiebodów • -owa, świebodowski milicki Frankenberg Janików -owa, janikowsld oławski Griinaue
Chwalimierz -a, chwaUmierski średzki Frankenthal Słabocin -a, słabociński milicki Grunewald
Chwaltbożyce -y c, chwaliboży.cki oławski ' Frauenhain Niewiesze -a, niewieski gliwicki Griinwiese
'~ Chwałów ; ' ;' <, .

r:;'lr.kowa"-; ·',
" :owa, diwałowski
-ej, ' dunkowski
, Świdnieki '
. milicki ,.c"
Frauenha,in
Fre'ih~~~ ";
;' ~;~:;:k~r >c. T ' , ; ,i -' =~~, . ;:~:;:r~lfi ~, " sy'!;owski
" oie§~icki
, .' ?r~wiU: '. " .':0
Grtittenberg
l.fsica -y, lesicki bystrzycki Freiwalde Gogołowice -ie, gogołowicki lubiński Gugelwitz
WHele -a weselski niem'Odliński Freudendorf Gogoł'Owice ":ic, gogołow icki milicki Gugelwitz
B;edrżychów -owa, biedrzych owski strz eliński ' Friedersdorf Gola Grodkowska -i-ej, golski grodkowskl Guhlau
Rzędzów -owa, rzędzowski opolski FriedrichsfeJ.de Gola Swidnicka -i-ej, golski świdnicki Guhlau
P ;;,.skowice -ic, piaskow icki bystrzycki Friedrichsgrund Góra -y, górski n i emodliński Guhrau
B~torów -owa, batorowski kło dzki Friedrichsgrund Górzyn -a, górzyńsk i wołow ski Guhren
K or,iowo -n, k'On.iowski t r zebnicki Friedric hski~eh Godzieszówek _wka, godzieszówecki św i dnicki Giinthersdorf
Ec,dzów -owa, bodzow sk i gło g owski Friedrichslager _ G órzec -rca, górzecki strzel i ń ski Gurtsch
Wlóblowice -ic, wróbl'Owicki śr edzki Frobelwit z Goszczypa -y, goszczyń s ki olawski Gusten
C:CE ZÓW -'Owa, cieszowski wałbrzyski Frohlichsdod Dobrzejowice -ie, d obrzejowicki głogow s ki Gutendorf (N,S.)
\ V;,onów -owa, wronowski brzeski Frohna u Karch'Owice -ie, karchowicki gliwicki Gutenąuell

Strzeganowicll' -ic, strzeganowicki wro cławski F uchshiibel Leszczyna -y, le szczyński złotoryj s ki Haasel
I.i Eiec -śc a , lisiecki lubiński Fuch smi.ihl Zajączków -owa, za j ączk owski trzebnicki Haasenau
[ '2ielnica -y, dzielnicki kozielski Fiillstein Milocice - ic, milocieki strzeliń ski Habendorf
Gawrony -n, gawroń s ki lubillSki G affron Jastrzęb i e -ia, ja st rz ęb ski r a ciborski Habicht
Galowice -ic, galowicki w r'Ocławski G allen Pęk szyn -a, pę kszyń sJd trzebn icki Hagenau•
Gnłów -owa, gułowski oławski Gaulau Kurowice -ic, kurow ieki głogow ski Hahnenfeld (N,S.)
Gc·worowice -ic, gaworowicki grodkowski Gauwald Gaiki -ów, gaicki głogo wski Hainbach-Toppendorf
G : żyn -a, gi żyński górowski G eischen Granica -y, granicki świdni cki Halbendorf
J urk ów -owa, jurkowski złot'Oryj sld G eorgenthal Młoty -ów , mł o cki byst r zycki Hammer
C Zfladź -fui, czela d zki gór'Owski Gepidau R.uda Zmigrodzka -y-kie j, rudzki milicki Hammer-Trachenberg
JIi:ilf;cice -ic, milęc i cki lwówecki G eppersdorf Bycz -a, b y c za ńsk i g ło gow ski Hangwalde
F ~ ę dz i wojow i ce -ic, rz ędz iw o j ow icki ni emodli ński G epper sdorf Borowina -y, boro w i ń , k i szprotawski Hartau
Gf,bczyce -yc, gębczy cki strz eliński G eppersdorf Baszyn -a, b aszy ń ski wolowski Hartfelde
trzebnicki G ermanengrund Borowica - y , borowiek i d zier żon i owski Harthau
r' c m anow ice - ic, domanowicki
G ; er a łtowice -ic, g i erałtowi cki kozielski Geroldsdorf Bukowina -y, buk owiilski trzebnicki Hartwasser
- i, laskówecki z ąbkowieki G ierichswalde Jugowiec -wca, jugowieclci śred zki Hausdorf
L :"kówka
brzeski G iers dorf J "r:..:manowice ':ic, je r zm a n ow icki złot.o ryjski Haynauisch Hermsdorf
Co ,erszow ice -ic, gierszowicki
(:') .... lnica -y, opolnick i z ąbkowicki Giersdorf G a jów ka , -i, ga jów eeki lwówe cki Hayne
G. odn iea -y, grodnick i lubań s ki Gieshiibel B iadaszków Wielki -owa-kie go, b iadasz- trzebn lcki Heidegrund
;; ( mielna -e.1, jemiel e ński 'Ol e śnicki G immel kowski
S > k~arn i a -ni, szklarn i ańE k i bystrzycki Glasendorl K<'szciwice -ic, koszowicki lubliniecki Heidehammer
~ ~ kl a ry Szklar, szklarski ząbkowicki Gliisendorf W;'czyn -a, wilczyń ski trzebnicki Heidewilxen
(; 11 -t1. : !ł ny -an, gH:ni ań EJti wol'O w ski Gleinau POf'w iętne -ego, po św ię tnowski boleslawiecki Heili gensee
[ ::' nka -ki, glin ecki górowski Gleinig Koni -y, koziań ,,: ki kozielski Heinriehsdorf
Giobice - ic, głob i ck i górowski Globitschen Stara Jamka -ej-i, staroj a meck i n : emodliński Heinrichshof (O ,S .)
G1rgówko -a, głog ów ec ki gło gowski Glogischdorf WroclszóW -ewa, wrociszow ski kożuchow ski Heinzendorf
G : go łów -owa, go g ołow ski świdnicki Goglau IJn 'kow ice -ic, uniekowicki n yski (nisk i) Heinzendorf
ZVJtniki Lubańskie -ik-ich, złotnicki lubański Goldentraum I'..:.<zyn -a, tu szyńs ki d zi erżoniowski Hennersd.orl
Go;ostowice -ic, gołos towicki strzelińskl Gollschau (" \u c ślice -ic, chroślicki jaworski Henne:,sd'Orf
(; orzeszów -<lw a, gorzeszowsk i kamiennogórski Gortelsdorl P op ' e'ówek -wka, popie lówe ck i lwów.ecki Hennersdorf
1\'ov: a Wieś Goszczai1 -ej Wsi-k iei, I' owowiej- sycowski Goschiitz-Neudorf Nc&l>:owice Górne -ic-ych, woskowicki namy s łowski Hennersdorf
~ ka ski J.ędrychc wice -ic, jędrychow icki gl ubczycki • Hennerwitz
Go < ławice -ic, g'Osławicki lubliniecki Goselgrund Sobin -a, sob i ński lub i ń s ki Herbersdorl
C:J~c : ce -ic. gościeki nyski (niski) Gostal .Jerzmanowa -ej , jerzma nowski gł ogo ws ki Hermsdorf
':, : duszyn -a, g'Oduszyński jeleni'Ogórski Gotschdorf Przewożn :,ki - ik, p rzew o źn i eki ż arsk i Hermsdorf b . Priebus
Go1'artów -owa, g'Otartowski kluczborski Gottersdorf Zaganiee -ńca, ż a gan ie cki żagańs ki HGrmsdorf b . Sagan
Boguszyce -yc, boguszycki gliwicki Gottschiitz }< ierzno -a, kierzel1ski boleslawieckl Herrmannsdorf
;-~'\b !oto -a, zabło,cki śred z ki Griibendorf K aszyce l\llil' o::kie -yc-ki ch , k aszycki milicld Herrnhofen
Ci! otóW -owa, grotowski żar s ki Grafenhain Mo czydl o ic'1 Dworsk \ - ty -kie j, moczydlnicki wolowski Herrnmotschelnitz
GrotOowir.e -ic, grotawicki o.polski Griifenort Nagodzice -ic, n a godzicki bystrzycki Herzogswalde
Nr 124 "MONITOR POLSKI" - 15 p:UdŻiemika 1947 f. 3

Przypadek II .D awna nazw. Przypadek II Dawna na;,;wa


Nazwa polska przymiotnik Powiat (niemiecka) Nazwa polska przymiotnik Powiat (niemiecka)

Moskorzyn -a, moskorzyński głogowski Hel'Zogtal Solniki Małe ·Uc-ych. solnlekl oleśnicki Klein Zollrug
Kamienica Mała -y-ej, kam!enicki jeleniogórski Hindorf Gościradz -3. gościradzki lwóweeki Kleppelsdort
Zabierzów -owa, zab!erzowski prudniCki Hinterwalde Klęrj in a -y, klępiński kożuehowski Kleppen
Klonów -owa, klónowski syeowski Hirschrode SObczycl'! -yc, sobczyckl głogowski Kletteńtal
Jelenin -a. jeleniński strzel!ński Hirschwaldau Klucznik -a, klucznicki nlemodllński Kleuschnił.7.
'labór Wlelki -boru-kiego, zaborski średzki HirSchwerder Klicz.ków -owa, kliczkowski bolesławiecki Klitscbdorl
Puszków -owa, puszkowski żagański Hirtenau Klików -owa, klikowski żagański Klix
Pasterzowice -ie, pasterzowiekl szprota wsk! Hirtendorf Kłosów -owa, kłosowski oławski KJosdorf
Buszkowice -ie, buszkowicki wolewski Hoehbauscpwitz Księginice -ie, księginicki lubiński Kniegnitz
Suszkowice -ie, suszkowicki grodkowski Hoehdorf (0.5.) Księginice -ie, księginickl trzebnicki Kniegnitz
Wysoka Cerekiew -kiej-kwi. wysokoeere- głogowski Hochkirch Księżyce -yc, kSiężycki strzelińs.ki Kniscbwitz
kwlański Chobie -ia, ch obski opolski Kaben
Dobieszów -owa, dobieszowskl kozielski Hochmtihl Kochlowice -i c, kochlowlckl kluczborski Koehelsdort
2erdziny -in, żerdziński raciborski Hohenau Goez~lków Górny -owa-ego, goezałkowski świdnicki Kohlhohe
Borowiec -wea, borowiecki głogowski Hohen!>orau Koskowice -ic, koskowicki legnicki Koischwitz
Lasowice -ic, lasowicki grodkowskl Hohendorf Kiełczyn -a, kiełczyński dzieTŻoniowski Koltsehen
Kózki -zek, kózeeki kozielski . Hohenflur Chomiąża -y, ehomląski głubczycki Koroeise
Nag6rnik -a, nagómieki jaworski Hohenhelmsdorf Konradowa -ej, konradowski nyski (niski) Konradsdorf
Kończyce -ye, kończyeki oławski . Hohenlinde Góry Gór, górski milicki Konradshob
Pietrzykóll -owa, pietrzykowski jaworski Hohenpetersdorf Wronlniec -ńca, wroniniecki górowski . Konradswaldau
Pożarzysko -a, pożarzyski świdnicki Hohen Poserltz
G6rowo -a, górowski trzebnicki Konradswaldau
'?Y ierehles.c -ia,. wierchleski strzelecki Hohenwalde (0,5.) Ligota Wołczyńska -y-kiej , ligoeki kluczborskl Konstadt-Ellgulh
Modlisz6w -owa, modliszowski świdnicki Hohgiersdorf Kopanie -ia, kopański brzeski Koppen
Przesieczany -czan, przesieczański zgorzelecki ' Hohkireh
KOmice . . -ie, kornicki raciborski Kornitz
Wyszki -szek, wyszecki bystrzycki Hohndorf
Gorzesław -wia, gorzesławski oleśnicki Korsehlitz
C, (rczyca -y, górezycki lwówecki Hohndorf
Gołogłowy -głów, gołogłowski kłodzki Hollenau Kartowice -ie, kartowicki szprotawskl Kortoitz
Miodary -ar, miodarski namysłowski Honigem Chociebórz -orza, chocieborski gro<ikowski Kosehpendorf
Starowice Dolne -ie-ych, starowicki grodkowski Honigsdorf KozieIno -a, kozieleński nyski (niski) Kosel
Pfary Psar, psarski oławski
. Kozłówki -wek, kozł6wecki głubczycki Kosling
Htinern
Koźlice -ic, koźlicki zgorzelecki Koslitz
'l'urza -y, turzański lublinieeki Iltenau
Niez·g oda -y, niezgodzki milicki Jagdhausen Kotow ice -ie, kotowicki kożuehowski Kottwitz
ł.:,yślinów -owa, myśli no wsk l jaworski Kotowice - ie, kotowkki trzebnicki Kottwiiz
Jagendorf
-ie, jakubowicki kluczborski Ki-ęskó -a, kręski wolowski Kranz
J'IkuboWIl:p. Jakobsdorf
Jakubowice -ic, jakubowicki namysłowski Jakobsdorf Ujazd -u, ujejski milicki Kreisau (Kr. Mi1it3l:h)
Krzyżowo -a, krzyżowski wołowski Kreischau
Jakubowke -ic, jakubowicki n iemodliński Jakobsdorf
Jakubkowice -ie, jakubkowickl średzki Krzyżowice -ic, krzyżowicki brzeski Kreisewitz
Jakobsdorf
Jakuszów -owa, jakuszowski legnicki Jakobsdorf b. Liegnitt Krzyżowice -ie, krzyżowicki głubczyckl Kreisewitz
Jakubowi:e -ic, jakubowicki głubezycki Jakobsfelde Krzyków -owa, krzykowski namysłow ski Krickau
Janków -owa, jankowski żarski Jiinkendorf Krzepice -lc, krzepicki strzeliński Krippitz
Januszkowice -ic, januszkowicki oleśnicki Jantschdorf Krzeczyn -a, krzeczyński oleśnicki Kritschen
':eszkotle -tel, jesziwtelski strzeliński Jasehkittel Kraszowice -ie, kraszowicki bolesławiecki Kroischwitz
Jasiona -y, jasieński prudnicki Jassen . Krępnica -y, krępnicki bolesł &wiecki Kromnitz
Jasiona -y, jasieński gliwicki Jasten Krz y żkowice -ic, krzyżkowicki prudnicki Krosehendorf
Jastrzębia -lej, jastrzębski górowski Jasterheim Sady -ów, sadowski świdnicki Krotzel
Jaworów -owa, jaworowskl oławski Jauer Dzbańce -niec, dzbaniecki głubczyeki Krug
Jenkowice -je, jenkowieki oleśnicki Jenkwitz Lipiny -n, l i p i ński lubiński Krummlinde
Jarostaw: -wia, jarosławski średzki Jerschendorf Kochlice -ic, kochlicki l'egn!cki : Kuchelberg
Jaśkowice -ic, jaśkowicki opolski Johannsdorf(O,S.) .. Kunów . .~ . -owa, kunowski zgorzelecki Kuhna
Janiszów -owa, janiszowski kamiennogórski Johnsdorf Kónary . -ar, konarski strzeliński Kunem
Janice -je, janicki lw6wec1d Johnsdorf Konary -ar, konarski wolowski Kunem
Janowiec ' -wca, janowiecki szprotawski Johnsdorl Podlesie -a, podleski dzierżoniowski Kunsdorl
Jankowice ,.ie, jankowicki oławski Jungwitż Niedamir6w -owa, niPdam irowski kam iennogórski Kunzendorl
Jurcz -a, jurecki wołowski Jtirtsch Piaski -ów, piasecki kożuchowski Kunzendorf
Kadłub -a, kadłubski średzki Kadlau Strąkowa -ei, str ąkowski ząbkowicki Kunzendorf
Kalno -a, kaleński świdnicki Kallendorf Miedziana -ej, miedziański opolski Kupferberg
Zimna Brzeźnica -ej-y, zimnobrzeźn i cki szprotawski Kaltenbriesnltz Nowa Kopernia -ej-i, ilOwokoperniań- szprotawski Ktipper b, Sprottau
Zimna Woda -ej-y, zimnow6dzki lubiński Kaltwasser ski
Nieszkowice -ic, nieszkowicki strzellński Kal twasserlal Lapczyce -ye, łapczycki milicki Labschutz
Kamionna _y, kamieński wrocławski Kammendorl b. Kanth P iotrkoslce - ic, piotrkosicki m iEcki Lachmannshofen
Komorów -owa, komorowski. syeowski Kammerau Juszczyn -a, juszczyński śrcdzki Lampersdorf
Kamieniec -ńea, kamieniecki kłodzki Kamnitz Kilianów -owa, kilianowski wrocławski Landau
Kantorowice ' -i c, kantorowicki brzeski Kantersdorf Wielowieś -wsi , wlelowiejski sycowski Langendorf
Dobra -ej, dobrski oleśnicki Karlsburg -a, chodl ew ski Langhausen
Chodlewo milicki
Gębice -ie, gębicki strzeliński Karlsdorf Łany -ów, łański wrocławskl Lanisch
Skorosz6w -owa, skoroszowski ttzebnicki Katholisch Hammer Łączany -a n, łączański namysłowski Lankau
Kur6w -owa, kurowski oławski Kauem I -ki, sieniawecki Lauterbach
Sieniawka dzierżoniowski
Karezyoe -ye, karczycki średzki Kertschtitz -ki, bielanecki Lauterseiffen·
Bielanl. a lw6weeki
KoUiszowice -ic, kotliszowicki gliwicki Kesslern Różana -y, różański średzki Lederose
Kulin -a, kuliński średzki Keulendorf Lasowice - ic, lasowicki wołowski Lehsewitz
W1śnicze -Iez, wdśnicki gliwiCki Kirsehen Lipa -y, lipski ząbkow i cki Leipe
KieUin -a, kietliński dzierżoniowski KitŁelau
Lędziny -in, lędziński opolski Lenzen
Kietlice -ie, kietlicki glubczycki Kitteldorf
Lenartowice -ie, lenartowicki średzki Leonhardwiiz
Kłoda -y, kłodzki głogowski Kladau
Gorzyca -y, gorzyeki lub i ński Lerchenborn
Budziszów Mały . -owa-ego, budziszowski legnicki Klein Baudiss
Lasocin -a, la s ociński kożuchowski Lessoodorf
Brzezina Po~ -y-kiej, brzeziński nyski (ni*i) Klein Briesen
LubiEiI ' -bla, lubielski górowski Leubel
Ligota Mała ...: -y-ej, Ugocki kozielski Klein Ellguth
Lubez -y, lubiecki grodkowski Leuppusch
Leboszowice -ie, leboszowicki gliwicki Kle:ngarben
Luiynka -i, lutyneeki żagański Leuthen
GrabGwno Małe -a-ego, grabowieński trzebnicki Klein Graben
Białog6rze -a, białogórski zgorzelecki Lichtenberg
Grudynia Mała -i-ej, . grudyński kozielski Kl~ i n. Grauden
-Ic-ych, karłowi.cki grodkowski IÓ~in KarlshOh Łazisko -a, łaziski sycowski Liehtenhain (N.S.)
Karlowice Mah
Lubnów -owa, lubnowsk! opolski Liebenau
Ks!~ceMałe -ie-ych, księginicki dzierżoniowski Klein Kniegnitz
Kle ili Logiseh Lubieehów -owa, lubiechowski s7!protawskl Liebichau
Łagosz6w Mały -owa-e·go, łagoszowski głogowski
Klein Mahlendorf Lubiesz6w -owa, lubieszowski kożuchowsk! Liebsehiitz
Ma1erzowice Małe -ie-yeh, malerzowieki grodkowski
Klein Neudarf Biskuplee podg6rnŁ -ie-yeh, biskupicki wrocławski Linden aro Berge
Nowa Wieś Mała -ej Wsi -ej, nowowiej- brzeski
Lipienica -y, lipienieki kam1ennQgórski Lindenau
ski
-ej Wsi -ej, nowowiej- grodkowski Kle'inNeudorf Domasławice -ie, . domasławickl sycowski Lindenhorst
ski Bieńkowiee -ic, bieńkowieki wrocławski Lindenruh
Wolbromów -owa, wolbromowski Iw6wecki Klein, N.eundorf Kuraszków -owa; kuraszkowski trzebnieki Lindenwaldau
NaczysławJd -wek, naczysławecki kozielski Klein Nimsdorf Luboszów -owa, luboszowski żagański Lipschau Dobms
Oleśniczka -i, oleśnicki oleśnicki KleinOeis Lubiat6w -owa, lubiatowski grodkowski Lobedau
Piskorzówek -wka, piskorzówecki oławski Klein Peiskerau Luboradz -a, luboradzki jaworski Lobris
pogalewo Małe -wa-ego, pogalewski wołowski Klein Pogel Slęza -y, ślęsk! wrocławski Lobe
Sarny Małe Sam-ych, sameński niemodliński Klein Same Łaziska . -isk, łaziski bolesławiecki Looswiu
Przydroże Małe -a-ego, przYdrożafulki niemodliński Klein Schnellendort Wawrzeńezyee -ye, wawrzeńezycki wrocławski Lorzendorl
Swinino -a, świniński głogowski Klein Schwein Łosina -y, łosiński trzebnick1 Lossen
Ujeździec Mały -dźca-ego , ujejski trzebnieki Klein UjesehuŁz Łojowlee -lc, lojowicki strzelińsJd Loul.sdorl
Krasowa -ej, krasowski strzelecki Klein Walden Łubowice -ie, łubowicki raciborski LubowIU
Wirki -rek, wireeki świdnicki Klein Wierau Chromiec -mea, ehromiecki jeleniog6I\S1d Ludwigsdorf
Włe:Nowice Małe -iC-yeh, wierzowicki g6rowski Klein Wiersewitż Bystre -eco. bystrzański oleśnicki Ludwies<kd
t-.

4 "MONITOR POLSKI" - 15 pafdzierni'k a ~947 r. Nr 124

Nazwa polska

Chro ~nica
Przypadek II
przymiotnik

-y, .chrośnicki
Powiat

złotoryjski
Dawna nazwa.
(niemiecka)

Ludwigsdorf
l Nazwa polska

Lipowa
Przypadek II
przymiotnik

-ej, Upowski
Powiat

niemodliI)ski
Dawna nazwa
(niemiecka)

Neuleipe
Miejsce Kłodnickie -a-k'ego, miejszczań- kozielski Luisental (O. S.) Nowa Morawa -ej-y, nowomorawski bystrzycki Neu Mohrau
ski No.w a Wieś -ej Wsi, nowowiejski boleslaJWiecki Neundorf
Malin -a.. maliński trzebnicki :Mahien Nowa Wieś -ej Wsi, nowowiejski bystrzycki Neundorf
Zacharzowice -ic, zacharzowicki giiwicki Maiwald Nowe Boga·e zow:ice -ych-ie, nowobogaczo- jaworski Neu Reichenau
Malerzów -owa, malerzowsld oleśnicki :Malen wieki
Mar kotów -owa, markot owsk i kluczborski Margsdorf Stara Huta -ej-y, starohuciański sycowski Neurode
Poręba -y, porę b ski strzelecki Mariengrund Nowe Grodzisko -ego-a, nowogrodziski milicki Neuschloss
Niemojów -owa, niemojowski bystrzyeki Marienthal Sątok -a, sątocki oleśnicki Neuscholle
Chrząstowa Mała -ej-ej , chrząstowski wrocławski Marienwald Drogoszów -owa, drogoszowski nyski (niski) Neusorge
Marszowice -ie, marszowieki oławski Marschwitz Nowa Stradomia -ej-mi, nowostradomski sycowski Neu Stradom
Mar cink ów -owa, marcinkowski bystrzycki Martinsberg Nowe Strącze -ego-a, nowostrącki głogowsl{i Neu Strunz
Marczy ce -yc, marczycki jeleniogórski Marzdorf Nowy Dwór -ego-oru, nowodworski oławski Neuvorwerk
Masłów -owa, masłowski trzebnicki Massel Piękocin -a, p i ękociński milicki Neuwalde
M a słowiec -wca, masłowiecki trzebnicki Massltsch Hammer Radzimów Dol!1Y -owa-ego, radzimowski lubański Nieder Bel1mannsdorf
.Maciejów -owa, maciejowski kluczborski Matzdorf Blażejowice Dolne -ic-ych, błażejowicki prudnicki Niederblasien
Maciejowiec -wea, maciejowiecki lwóweeki Matzdorf '" Oleszka -i, oleszecki strzelecki Nieder Erlen
Szczyty -ów, szczycki k ozielski Maxwaldau Grabiszyce Dolne -yc-ych, grabiszyeki lubański Nieder Gerlacnsheim
M ierzowice -ic, mierzowicki legnicki lVIerschwitz Miłochów -owa, miłochowski świdnicki Nieder Giersdor f
Marcinowice -ic, marcinowicki jaworski Merzdorf b. Jauer Gorzupia Dolna -pi-ej , gorzupski żagański Nieder Gorpe
M i eczków -owa, mieczkowski średzki Metschkau Mała Wieś Dolna -ej Wsi -ej, małowiej- l1Jbański Nieder Halbendorf
Michałów -owa, michałowski lubiński Michelsdorf ski
M ichałkowa -ej, michalkowski wałbrzyski Michelsdorf Mirocin Dolny -a-ego, mirocińs ki kożuchowski N ieder Hcrzogswaldau
Mi chałowice -ic, michałowicki wrocławski Michelsdorf Kolinowice Dolne -ic-yeh , k olinowick ząbkowicki N ieder Kunzendorf
Michów -owa, m ichowski złotoryjski Michelsdorfer Vorw~rke Olszyny -n, olszyński lubański Nieder LaIIl.gen61$
Milice -ic, milicki kozielski Militscr. Leszno Dolne -a-ego, leszniański szprotawski Nieder Leschen
Miłaków -owa, miłakow sK-l sz-protawski Milkau Czern in a Dolna -y-ej, czern i ń ski górowski Niederlesten
Mirków -owa, mirkowski oleśn icki Mirkau Zaręba Dolna -y-ej , z a rębski lubański N ieder Lichtenau
Dąbrowa Dolna -y-ej, dąbrowski Mittel Nieder Dammer Ujazd DOlny ';'u-ego, ujej ski średzki Nieder Mois
Nowa Jamka -ej-i, nowojamecki
wolowski
niemodliński M ittenwalde (O,S,) MiQnów -owa, mionowski prudnicki
". Niederrode
Mleczno -a, mleczeński lubiński Mlitsch (Kr. Neustadt O.S.)
l'..rakowczyce -yc, makowczycki lubliniecki Mohntal Wrociszów Dolny -owa-ego, wrociszowski lubański N ieder Rudelsdorf
Brochocin -a, brochociń ski trzebnicki Moltketal Przylesie Dolne -ia?ego, przyleski grodkowski Niederseiffersdorf
Moczydlnica Klasztor- -y-ej, rnoczydlnicki wołowski Monchmotschelnitz Stradomia Dolna -mi-ej, stradomski sycowski N ieder Stradam
na Radostów Dolny -owa-ego, radost owski lubań ski Nieder Thiemendorf
Moszna -ej , moszeński prudnicki M oschen Sucha Dolna -ej-ej, suski szprotawski Nie'd er Zauehe
Muszkowice -ic, musikowicki ząbkowicki Moschwitz Mikoszowa -ej, m ikoszowski świdnicki Niklasdorf
Meszno -a, meszeński nyski (nis'k i) Mosen Mikolin -a, mikoliński ni emodliński Niklasfiihre
Mokra -ej , mokrzański średzki Muekerau M i kołajowice -ic, mikołajowicki legnicki Nikolstadt
Karsówka -ki, karsówecki źarski Mi.ihlbach Płonina -y, płoniński . jaworski Nimmersath
Wios·k a -ki, wioszczański sycowski Mi.ihlenort Nieszczyce -yc, nieszczycki wołow'ski Nistitz
Rzędowice -ie, rzędowicki luhliniecki Mi.ihlental Nieradowice -ic, nieradowieki grodkowskt Nittersdorf
Miłochowice -ic, miłochowicki milicki lVIilhlhagen Niesie b ę dow i ce -ic, nies i e będowieki niemodliński Ni.issdorf
Mienice -ic, mienicki trzebnic ki Mi.ihnitz Radzimów Górny -owa-ego, radzimowski lubański Ober Bel1mannsdorf
Morawa -y, morawski świdnicki Muhrau Bielawa Górna -y-ej, bielawski zgorzelecki Ober Bielau
Mnichowice -ic, mnichowicki wrocławski Mi.inchau Witoszów Górny -owa-ego, witoszowski świdnicki Ober Bogendorf
Moszyce -yc, moszycki sycowski Muschlitz Głuchów Górny -owa-ego, głuchowski trzebnicki Ober Glauche
Nadziejów ,. -owa, nadziejowski n yski (niski)· Naasdorf Witoszyn Górny ,"..": _y::, -a-ego, witbs ~y: ńękj źagański ' Ober Hartmannsdorf
Nadolice Wielkie ' -ic':'kich, nad.oHeki wrocławski " .Nadlingen r.~_' ': .',": .. .fasienica Górna .....:... . -y-ej, jasienlcki ' .0:
"
ny ski (!11ski) . . Ober Hermsd.orf
Naroczyce -yc, naroezycki wołowski Nahrschlitz Mokronos Górny -a-ego, mokrono~ki wrocławski Oberhof
Naratów -Qwa, naratowski górowski Nahrten Kolinowice Górne -ie-ych, kolinowicki ząbkowicki Ober Kunzendorf
Jastrzębie -ia, jast~zębski namysłowski Nassadel Jastrowiec -wca, jastrowiecki jaworski Oberlauterbl:ch
Mokra -ej, mokrzański prudnicki Nassau (O.S,) Czernina Górna -y-ej, czerniński górowski Oberlesten
Niechlów -OIWa, Illiieehlowski górowski Nechlau Mojesz Górny -a-ego, moieski lwówecki Ober Mois
Niedary -ar, niedarski trzebnicki Neiderei Ujazd Górny -u-ego, ujejski średzki Ober Mois
Potoczek . -czka, potoczkowski bystrzycki Neissbach Pomianów Górny -owa-ego, pomianowski ząbkowicki Ober Pomsdorf
Ławica -y, ławicki k łcdzki Neissenfels R atno Górne -na-ego, racieński kłodzki Oberrathen
Nieciszów -owa, nieciszowski oleśnicki Netsche Kościelniki Górne -ik-ych, kościelnicki lubański Ober Steinkircb
Starkówek -wka, starkówecki bystrzycki Neu Batzdorf Stróża Górna -y-ej, stróża ński wroclawskl Ober Struse
Nowe Budkowice -ych-ic, nowo budko- opolski Neu Baudendorf Sucha Górna .ej-ej, susld głogowski . Ober Zaucbe
wieki Obiszów -owa, obiszowski głogowski Obisch
Kuźnia Nieborowska -i-kiej , kuźniań ski gliwicki N eubersteich Wrocislawice -ic, wrocisławicki średzki Obsendorf
P odzamek -rnku, podzamecki kłodzki Neudeck Bełcz Wielki -a-kiego, bełek! górowskl Oderbeltscb
Nowa Wieś Głubczycka . -ej Wsi-kiej, nowo- głubczyckl Neudorf Odrowąż -a, odro wąski strzelecki Oderhoh
wiejski Biechów -owa, biechowski głogowski Oderhorst
Ciecierzyn -a, ci e cierzyński kluczborski Neudorf Stojków -owa, stojkowski bystrzycki Olbersdorf
Nowa Wieś Kłodzka -ej Wsi -kiej, nowo- klodzki Neudorf Iwiny -in, iwi ński wrocławski Oldem
wiejski Olszany -an, ol s zański wolowski Olschen
Nowa Wieś Legnicka -ej Wsi -kiej, nowo- legnicki Neudorf Miechowa -ej, miechowski kluczborski Omechau
wiejski Polkowskie -ego, polkowski n amysłowski Ordenstal
Nowa Wieś Lubińska -ej Wsi -kiej, ·n owo- lubiński Neudorf Osłowice -i c, osłow i cki górowski Osselwitz
wiejski Ose -ego, oski sycowski Ossen
Nt::wa Wieś Prudnicka -ej Wsi -kiej , nowo- prudnicki Neudorf Osiek -a, osiecki lubiński Ossig
wiejski Radoniów -Qwa, rad oniowski lwówecki Ottendorf
Nowice -ie, nowicki świdnicki Neudorf Pągów -owa, pą gowski oleśnicki Pangau
Nowe Siodło -ego-a, nowosielski wałbrzyski Neudorf P ątnówek -wka, pątnówecki legnicki Pansdorf
Nowa Wieś Złotoryjska -ej Wsi -kiej, nowo- złotoryjski Neudorf am Rennwege Pątnów Legnicki -owa-ego, p ą tnowski legnicki Panten
w iejski Ratajno -a, ratajeński dzierźoniowski Panthenau
P ielgrzymowice -ic, p ielgrzymowicki oleśnicki Neudorf b. Bernstadt Pasterka -i, pasterczań ski kłodzki Passendorf
Nowa Wieś Wrocławska -ej Wsi -kiej nowo- wrocławski Neudorf b. Breslau Bukowiec -wca, l-Jukowiecki wołowski Pathendorf
wiejski Pawłowice Namysłow- -ic-kich, pawłowicki namysłowski Paulsdorf
Nowa Wieś Kącka -ej Wsi -kiej nowo- wrocławski Neudorf b. Kanth skie
wiejski Pawłów Trzebnieki -owa-kiego, pawłowski trzebnicki Pauiskirch
S ~.l lirni e rz -a , sulimierski mi1icki Neudorf Sulau Rzędziszowice -ic, rzędziszowicki trzebnicki Paulwitz
J asionka -i, jasionecki źagański Neue Forstkolonie Pawłowice -ic, pawłowicki ząbkowicki Paulwitz
Nowy Gierałtów -ego-owa, nowQgierał- bystrzycki Neu Gersdorf Panków -owa, pankowski św idnicki Penkendorf
towski Pęcz -a, pęcki strzeliński Pentsch
NowI! Kuźnice -ych-ic, nowokuŹDicki bolesławiecki Neuhammer Grądy . -ów, grądzki grodkowski Perschkenstein
Nowa Kuźnia -ej-ni, nowokuźniań- głogowski Neuhammer Piotrówek -wka, piotrówecki legnicki Petersdorf
ski Piotrowice Polskie -ic-kich, piotrowicki ząbkowicki Petershagen
Nowa Kuźnia -ej-ni, nowokuźniański opolski Neuhammer Piotrowice Nyskie -ic-kich, piotrQwicki nyski (niski) ' Peterwitz
Chałupki -pek, chałupecki ząbkowieki Neuhaus Piotrowice . -ic, piotrowicki strzeliński Peterwitz
Nowoszów -<lwa, nowoszowski żagański Neuhaus Piotrkowiczki -iczek, piotrkowicki trzebnicki Peterwitz
Nowy Dwór -ego-u, nowodworski sycowski Neuhof Piotrków Borowski ·- owa-kiego, piotrkowski s trzeliński Petrigau
Bogdanów -owa, bogdanowski średzki Neuhof Pieszków -owa, pieszkowski lubiń s k i Petschkendorf
Nowy . DwÓr -ego-u, nowodworski ząbkowickr Neuhof Byków -owa, bykowski ol e śn i c ki P e uke
Nowe Jaroszowice -yeh-ie, nowojaroszo- bolesławiecki Neu Jaschwitz M i elęcin -a, m i c i ęc i ń ski średzki Pfaffendorf
wieki Piastowice -ic, p ias towieki brzeski Piastenthal
Nowa Kamienica -ej-y, nowokamienicki jeleniogórski Neukemnitz Pielgrzymów -owa, pielgrzymowski głubcz y cki Pilgersdorf
NoWe Kolnie -ego-ia, now~koleński brzeski Neukoln Pielgrzymów -owa, pielgrzymowski lubiński Pilgramsd.orf
Nr l44 "MONITOR POLSKI" - 15 października 1947 r.

Przypadek II Dawna nazwa Przypadek II Dawna nazwa


Nazwa poiska Powiat (niemiecka) Nazwa polska Powiat
przymiotnik przymiotnik (niemiecka)

Pilee -lec, pilecki ząbkowicki Pliz Czerwo!"y Kościół -ego-cioła, czerwono- legnicki Rothkircb
Boleścin -a, boleściński świdnicki Pilzen kośeielski
Pyszczyn -a, pyszczyński śrtdzki Pitschen Rakowi<:e -ie, rakowicki bole sławiecki Rothlacb
Pielaszkowice -ic, pielaszkowicki ś;e~i PUiswitz B iało brzezi~ -ia, białobrzeski strzeliński Rothschloss
Błotn i ca -y, błotnicki ząbkowicki Plottnitz Radzików -owa, radzikowski dz ierżoniowski Rudelsdorl
Rp.domierowice -ic, radomierowicki opolski Pliimkenau Ruda -y, rudzki raciborski Rudweiler
Płoski Płosk, płoszczański górowski Pluskau Dobroszów -owa, dobroszowsłl:i strzeliński Rummelsdorf
Kały -ów, kalski opolski . Podewils Skrzypnik -a, skrzypnicki oławski Runzen
Sżczytniki n. Kaczawą -ik, szczytnicki legnicki Pohlschildern Ryczeń -cznia, ryczeński górowski Riitzen
Paździorno -a, paździorniański średzki Pohlsdorf Zaba -y, żabski namysłowski Saat.·e
-l, patocki złotoryjski Pohlswinkel Zachełmie -ia, zachełmski jeleniogórski Saalberg
P?toka
Pawłowice Wielkie -ic-kich, pawłowicki legnicki Ponlwitz Zabice -ie, żabicki lubiński Sabitz
Bolkow:ce -ie, bolkowicki jaworski Polkau Grabówka -i, grabówecki kozielski Sackenhuym
Polwica -y, polwicki oławski Polwitz Zakrzów -owa, zakrzowski oławski Sackerau
Popęszyce -yc, popęszycki kożueho.wski Poppschiitz Zawidowiee -ic, zawidowicki oleśnicki Sadewitz
Postoiice -ic, postolicki legnicki Poselwitz Szczawi n -a, szczawiński strzeliński Saegen
Mierzwin -a, mierzwiński bolesławiecki Possen Zawiśeiee -ic, zawiścicki górowski Sallschiib
Postolin -a, postoliński rr.ilicki Postel Zamienice -ic, zamienieki , złotoryj ski Samitz
Prędócin · -a, prędociński brzeski Pramsen Polkowice Doln~ -ic-yeh, polkowicki głogowski Sandhofen
Czarków -owa, czarkowski gliwicki Sandhuben
Prawików -owa, prawikowski wołowski Praukau
Czernikowice -ie, czernikowicki złotoryjski Sandwaldau
Przychowa -ej, przychowski wolowski Preichau
Samów -owa, sarnowski kluczborski ,Sarnau
Przyłęgów -owa, przyłęgowski świdnicki Preilsdorf
Borzyslawice -ic, borzysławicki kozielski SassUit
Wziąchowo Wielkie -a-kiego, wziąchowski m!lieki Preussental
Skarszyn -a, skarszyński trzebnicki Sauerbrunn
Przeczów -owa, przeczowski oleśnicki Prietzen
Sulęcin -a, sulęciński oławski Saulwitz
Przecławice -ic, prz;ecławieki wrocławski Prisselbach
Szadurc;z:yce -yc, szadurczycki niemodlińsk! Schadeberg
Browiniec Polski -ńea-kiego, browiniecki prudnicki Pro ben
Probstfelde SUwnik -a, śliwnicki szprot.awski Schadendorf
F ro boszczowice -ie, proboszczowicki gliwicJti
Lipnica -y, lipnicki średzki Schadewinkel
Węża -y, wężański nyski (niski~ Prockcndorf
Skałka -i, skałecki wrocławski Schalkau
Podgaj -u, podgajski strzeliński Pudi,gau
Czarnocin -a, ezarnociński strzelecki Scharnosin
Bielawa -y, bielawski oleśnicki PUhlau
Nieznaszyn -a, nieznaszyński kozielski Scheinau
Przybyszów -owa, przybyszowski głogowski Piirschkau
Puschwitz Siekierowice -ic, siekierowicki ol eśnicki Schickerwi,t z
Bogdaszowice -i c, bogdaszowicki średzki
Łupki -pek, łupecki lwówecki Schiefer
Chwałowice -ic, chwałowicki oławski QuaHwi,t z
Quarghammer Scigów -owa, śeigowski prudnicki Schiegau
Tworóg Mały -rogu-ego, tworoski g liwicki
Queissen Borzycz -a, borzycki strzel e cki Sehildbach
Gwizdanów -owa, gwizdanowski lubiński
Quickendorf Kazanów -owa, kazanowski strzeliński Schildberg
Lutomierz · -a, lutomierski ząbkowicki
zarski Quolsdorf Sadowice -ic, sadowicki . wrocławski Schill
Chwaliszowice -ie, chwaliszowicki
b . Topferstedt Wszemirów -owa, wszemirowski trzebnicki Schimmerau
Czcrwonków -owa, czerwonkows ki głubczycki Schirmke
Kruków -owa, krukowski świdnicki ' Raaben
Sławęcice -ie, sławę cicki gó r owski Schlabitz
Raków -owa, rakowski oleśnicki Raake Sł up -a, słupski jaworslti Schlaup
Rapocin -a, rapociński głogowski Rabsen Słup -a, słupski średzki Schlallpe
Radynia -ni, radyński głubczycki Raden
Służ ejów -owa, służe j owski ząbkowicki Schlallse
Redlice -ie, red1icki wolowski · R~dlitz
Sliwice -ic, śliwicki nyski (n iski) Schleibitz
Radoszyce -yc, radoszycki wołowski Radschlitz
Śliwice - ic, ś l i wicki ol eśnicki Schleibitz
Ramułtowice -ic, ramułtowicki średzki Ramfeld
Nowe Zabno -ego-a, nowożab ieńsk i kożuchow skl Schliefen
Ręsżów -owa, 'ręszowski wołowski Ransen
Ligota Zamecka .y-kiej, ligocki kluczborski Schloss El1guth
Jemna . ".eJ,. jemniańs~i ,. ząbkowicki Raschdorf
-:.( Piszkowice -ic, piszkowicki kłodzki SCl110sshiibel
:.".ic ~, raszowickL . '. , trzeonick i .· ... Raschewit:~
Raszowice h ;, '~,:.' "· ·:' Sławecin ·.;.a, sławęcil;\ski rz ą bkowicki Sch1ottendorf .,: . ' .'. '
Roszkowice · ~ic; roszkowlcki ' brzeski ' . Raschwitz (J '

Schlottnig
Złotniki -ik, złotnicki legnicki
Łączna -ej, łączniański wałbrzyski Raspenau
Klucz -a,' kluczański Schliisselgrund
brzeski Rathau strzelecki
Rataje -ów, rataj ski Gadzowice -ic, gadzowicki Schmeisdorf
głubczycki
Rataje -ów, rataj ski wołowski Rathau
Chmielów -owa, chmielowski średzki Schmellwi ; ~
Ratnowice -ie, ratnowicki nyski (niski) RathmannsdorI Schmellwib: .
. Smialowice -ie, śmiałowicki świdnicki
Gródczanki -nek, gródczaneeki raciborski Ratsch
Kaszyce Wielkie -yc-kich, kaszycki mi1icki Scholzhofen
Rudno -a, rudzieński kożuchoW3ki Rauden
Lipka -i, lipecki ol eś nicki Schonau
Rudnica -y, rudnicki ząbkowicki Raudnitz
Orłowiee -wca, orłow ie cki bystrzycki Schona'll b. Landee~
Rzeczyca -y, rzeczycki średzki Regnitz
Smreczyna -y, smreczyński bystrzycki Schonau b . Mittelwalde
Raszowa -ej, raszowskl lubiński Reichen
Strużyna -y, strużyński str z eliński Schonbrunn
Rychnów -owa, rychnowski namyslowski Reichen
Szonowice -ic, szonowicki r aci borski Schondorf
Topola -i, topolski ząbkowicki Reichenau
Grabowiec -wca, grabowiecki kożuchowski Schoneich
Bog~miłów -owa, bo g umiłowski żarski Reichenau b Pri3hus
Proszków -owa, proszkowski średzki Schoneiche
Przybymierz -a. przybymierski kożuchowski Reichenbach
Dębno -a, dęb ie ń s ki wołowski Schoneiche
Zadro że -a, zadrożańskj górowski Reichen-B irkendorf Ligota Piękna -y-ej , ligocki Schon Ellgutb
trzebnicki
Płużnica Mała -y-ej, plużnicki gliwicki Reichenhoh Obórki -rek, obórecki Schonfeld
brzeski
Wały -ów, walski wolowski Reichwald Podolany -an, podolań ski Schonfeld
złotoryj ski
Rzeszówe'{ -wka , rzeszówecki złotoryjski Reichwaldau Chrósty -ów, chróściań skl Schonhain (O. S.)
kozielski
Rzymiany -an, rzymiański nyski (niski) Reimen Gądkowice -i c, gądkowicki Schonkirch
mi1icki
Reńska. Wieś -kiej Wsi , reńrkowiejski nyski (niski) Reinschdorf Szczepankowice -ie, szczepankowicki Schonlehn
wrocławski
Przylaski -sek, przylasecki kożuchowski Reinshain Doły -ów, dolski Schonthal
żagański
Stanów -owa, stanowski żagański R engersdorf Kraslte Pole -ego-a, krasnopolski Schonwiese
gtubczycki
Rynarcice -ic, rynarcicki nyski (niski) Rennersdorf Balcarzowice -ie, balcarzowicki Schonwiese
strzelecki
Rzeplin -a, rzepliń s ki wrocławski Reppline Bobolice ;'ic. hobol icki Schriibsdorf
z ą bkowicki
Retków -owa, retkowski gło gowsk : Rettkau Pisary -ar, p:sarski bystrzycki Schreibendorf
Raszów -owa, rasLowski kam ienno górski. Reussendorf Pisarzowice -ie. pisarzowieki Schreibersdorf
średzki
Rudziny -in, rudziński szprotą.wski Reuthau Wilemowice -ic, wilemowicki grodkowski Schtitzendorf
Rybna -ej, rybieński brzeski R iebnig Zwanowice -ic, zwanowicki brzeski Schwanowitz
Potworów -owa, potworowski . ząbkowicki Riegersdorf Czerniec -ńea, czerniecki lubiński Schwarzau
R okitnica -y, rokitnicki zło t oryjski Rochlitz Bogusławice - ie, bfgusławicki wrocławski Schwarzaue
Kopalina -y, kopaliń s ki olawski Rodeland Swiny Świn , świnowski jaworski Schwe inhaus
Jankowice Rudzkie -ic-kich, jankowicki raciborski Rodenbach Swidmca Polska -y-kiej, świdnicki Schweinitz b . Kantb
średzki
Trzebcz -a, trzebieeki głogowski Rodetal Piorunkowice -ic, piorunkowicki prudnicki Schwein sdorf
Rogów Legnicki -owa-k;ego, rogowski legnicki Rogau Swiątnil~i -ik, świątnicki dzierżoniowski Schwentnig
Rogi ' -ów, ro gowski niemodliński Rogau Swięcko -a, święcki kłod zki 8chwenz
Roga lice -ie, rogalicki brzeski Rogelwitz Zwiastowice -ie, zwiastowicki prudni cki Schwesterwitz
Kłębanowice -ic, kłębanowicki głogowski RoggendOl'f (N.S.) Swierzna -ej , świerzniański oleśnicki Schwierse
Krajków -owa, krajkowski wrocławski Rohrquell Wyszanów -owa, wyszanowski głogowski Schwusen
Białawy Małe -aw, ych, bialawski wolowski Rohrsborn Sosnówka -i, sosnówecki oleśnicki Sechskiefern
Rędz i ny -in, rędziński kamiennogórski Rohrsdorf Zakrzów -owa, zakrzowski średzki Seedorf
Rogożany -an, rogożański głubczyeki Rosen Klucze -y, kluczański głogowski Seehagen
Rożnów -owa, rożnowski kluczborski Rosen Solna -ej, soleński wrocławski Segen
Rostkowice -ie, rostkowieki prudn icki Rosenberg Ras~ków -owa, raszkowsk. kłodzki Seifersdorf
Mirosławic' -ie, mirosławickl wrocławski Rosenborn Skarbiszowie6 -ie, skarbiszowicki niemodliński Seifersdorf
Rogoźnik -a. rogoźnicki legnicki Rosenig Pogorzała -ej, pogorzelski świdnicki Seifersdorf
Różyniec -ńca. różyniecki bolesławieclci Rosenthal Radecz -deza, rad~cki wołowski Seifersdorf
Roszkowice -ic, roszkowicki niemodliński Rossdorf Łukaszów -owa, łukaszowski złotoryjski Seifersdorf
Wojkowice -ic, wojkowicki wrocławski Rossweiler Radosław -wia, radosławski górowski Seiffersdorf
Trzęsów -owa, trzęsowski głogowski Rostersdorf Radwanów -owa, radwanowski kożuchowski Seiffersdorf
Czerwięcic~ .-ie, czerwięcicki rac iborski Rotental Zabaroowice -ic, zabardowicki oław ski Seiffersdorl
Piątkowice -ic, piątkowicki nyski (niski) Rothhaus Rudawa -Y. rudaw ski woŁowski Seifroclau
8 "MONITOR POLSKI" - 15 października 1947 r. Nr 124

Przypadek II Dawna nazwa Przypadek II Dawna nazwa


Nazwa polska Powiat (niemiecka) Nazwa polska Powiat
przymiotnik przymiotnik (niemiecka)

Gniewoszów -owa, gniewoszowski bystrzyeki Seitendorf Osiek Łużycki -a-kiego, l>siecki zgorzelecki Warnsdorf (N. S.)
Ustronie -a, ustroński lwóweeki Seitendorf Paczkóv.- -owa, paczkowski oleśnicki Weidenfliess
Sieroszów -owa, sieroszowski ząbkowicki Seitendorf Skała -y, skalski jaworski Weidenwerder
Dębowy Gaj -ego-u, dębowogajsl~i lwówecki Siebeneichen Królikowice "-ie, królikowlCki wrocławski Weidmannsau
Żeli sław -wia, żelisławski żagański Silber Witowice -ie, witowicki oławski Weigwitz
strzybnik -a, strzybnicki raciborski Silberkopf Duchowo -a, duchowski mi1icki Weinberge
Swojków -owa, swojkowski oławski Silingental Białowieża _y, białowieski grodkowski Weissach
Sulimów -owa, sulimowski wrocławski Sillmenau Białków -owa, białkowski średzki Weissenfeld
Szymocin -a, szymociński głogowski Simbsen Białe Błoto -ego-a, białobłocki oleśnicki 'Weissensee
Ziemiełowice -ie, ziemie łowicki namysłowski Simmelwitz Bialołęka -i, białolęcki głogowski Weissholz
Szymociee -ie, szymocieki raciborski Simsforst Wysoka -kiej, wysocki s:z.protawski Weissig
Żerkow i ce -i e, żerkowicki lwówecki Sirgwitz Krzczonów -owa, krzczonowski św i dnicki Weiss Kirschdorf
Skidniów -owa, skidniowski głogowski Skeyden Ostrowina _y, ostrowiński oleśnicki Werden
Słupsko -a, słupski gliwicki Solmsdorf Bernacice - ic, bernacicki głubczycki Wernersdorf
Krasna Góra -ej-y, krasnogórski n iemodliński Sonnenberg Pakoszów -owa, pakoszowski jeleniogórski Wernersdorf
Szczedrzykowice -ie, szczedrzykowicki legnicki Spittelndorf Wojnarowice -ic, wojnarowicki wrocławski Wernersdorf
Ozorowiee -ie, ozorowieki trzebnieki Sponsberg Wioska -i, wioszczański górowski Weschkau
Miejsce -a, miejszczański namysłowski Stadtel Wietszyce -yc, wietszycki głogowski Wettschiltz
Stępin -a, stęp i ński oleśnicki Stampen Wiechlice -ic, wiechlicki szprotawski Wichelsdorf
Szczepanowice -ie, szczepanowicki niemodliński Stefansfeld Witków -owa, witkowski świdnicki Wickendorf
Ciepielowiee -ic, ciepielowicki niemodliński Steffansgrund Widów -owa, widowski gliwicki Widdenau
Stawiee -wea, stawiecki milieki SteWtz Łączna -ej, łączniański kłodzki Wiesau
Kamień -nia, kamieński oleśnicki Stein Łąka -i, ł ąck i bolesław i ecki Wiesau
pilstków Wilczkowski -owa-kiego, pustkowski wrocławsk Stein Wi e ża -y, wieżański lubański Wiese (N. S,)
Kamieńezyk -a, kainieńczycki bystrzycki Steinbach Droże -a, drożański głogowski Wiesenbusch
Kałużna -ej, kałużniański lubański Steinbach Ostrowąsy -ów, ostrowąski " milicki Wiesenthal
Jastrzębnik -a, jastrzębnick i złotoryjski Steinberg Wadochowice - ic, wadochowicki ząbkowicl~i Wiesenthal
Kamionka -i, kamionecki kozielski Steinbirn Wróbliniee -ńca, wróbliriiecki milielei Wildbahn
Biały Kościół -ego-cioła, białokoś- strzeliński Steinkirche Drągów -owa, drągowski sycowski WHdheide
cielski Wilczyce -yc, wilczycki oleśnicki Wildschutz
Scinawica -y, ścinawieki kłodzki Steinw itz Wilków -owa, wilkowski - świdnicld Wilkau
Pstrąże -a, pstrążański bolesławiecki Strans Wilka -i, wilczański luba-ń ski Wilke
Strosżowicc -ic, stroszowicki niemodliński Strassendorf Wilków -owa, wilkowski prudnickI Wil1enau '-
Strupice -ic, strupicki złotoryjski Straupitz Dobiercice -ic, d obiercicki kluczborski Wilmsdorf
Pstrążna -ej, pstrążniańskl kłodzki Straussd6rfel Smarchowice Sląskie -ic-kich, smarchowicki namysłow ski Windisch Marchwitz
Strzegów -owa, strzegowski strzelińskl Striege Jalowiec -wca, jałowiecki lubański Wingendorf
Strzegomiany -an, strzegomiański wrocławski S triegelmuhle Wilamowice Nyskie -ic-kich, wilamowicki nyski (niski) Winsdorf
Strzegów -owa, strzegowski grodkowski Striegendorf Wy szęcice -ic, wyszęc i cki wołQ\,v ski Wischutz
Stryjno -a, stryjeński wołowski Strien Woj sław -wia, wojsławski grodkowski Woisselsdorf
Stronia -ni, stroński oleśnicki Stronn Wilkocin -a, wilkociński szprotawski Wolfersdorf
Stobno -a, stobieński wołowski Stuben Wilkowiczki -czele, wilko-w icki gliwicki W6lfingen
Rudawa -y, rudawski ,. bystrzyeki Stuhlseiffen Sosnowa -ej, sosnowski ząbkowicki Wolmsdorf
Żuków -owa, żukowski szprotawski Suckau Radomice -ic, radomicki lwówecki Wunschendorf
Beł czyna -y, bełczyński lwówecki Sussenbach Wierzbno -na, wierzbieński nyski (niski) Wurben
Kątna -ej, kątniański oleśnicki Silsswinkel Wierzchownia -ni, wierzchowniański głogow ski Wurchland
Groble -i, grobelski złotoryjski Tammendorf Wądoły -ów, wądolski oleśnicki Wurtemberg
Tąpadła -del, tąpadelskl świdnicki Tampadel Wiercień -nia, wiercieński lubiński Wurtsch-He11e
Błaże~?~ -owa, błażejow skI karhiennogórski Tannengrund Swierzów -owa, świerzowski trzebnicki Wurzen
Jodłowice "-le, jodłO-Nitki ' wolowsitr T~~n;;ald - " DObrzykowiee -i~. -dObrzykowicki wrocławski Wustendorf
Tarnowiee -wca, tarnowiecki trzebnicki Tarnast Bogdańczowice -ie, bog-cta.kzowicki kluczborski Wuttendorf
-a, tarp i eński Sądków -owa, sądkowski trzebnicki Zantkau
Tarpno górowski Tarpen
Okoły -ól, okolski opolski Tauentzien (O, S.) Szaszorowice -ic, szaszorowicki górowski Zapplau
P ietna -y, p i etniański prudnicki Teichgrund Sokolica -y, sokolicki kło dzki Zaughals
Taczalin -a, taczaliński legnicki Tentschel Chrzanów -owa, chrzanowski wrocławskI Zaumgarten
Jodłów -owa, jodłowski bystrzycki Thanndorf Czechnów -owa, ezechnowski górowski Zechen
Tylice -ic, tylicki zgorzelecki Thielitz Siedlce -e c, siedlecki lubiński Zedlitz
Zabłocie -ia, zabłocki bolesław i eeki Thiergarten Grabice ,.ic, grabicki opolski Zedlitz
Domanów -owa, domanowski jaworski Tnomasdorf Szczepanów -owa, szczepanowski żagań ski Zeipau
-a, kaszowski Thomasort Czyżówek -wka, czyżówecki żagański Zeisau b , Halbau
Kaszowo milicki "
- ic, tomkowickl Thomaswaldau Czyżowice -ic, czyżowicki prudnicki Zeiselwitz
Tomkowice świdnicki
- ic, . wasilowicki Cieśle -li, ciesielski oleśn i cki Zessel
Wasiłowice prudnicki T iefengrund
Glębocko -a, głębocki grodlm"'\",ski Tiefensee Dobrochów -owa, dobrochowski żarski Zessendorf
Siemianów -owa, siemianowski strzeliński Tiefensee Niwica -y, niwicki żarski Zibelle
-pel, czapelski Składowice -ic, składowicki lubińskI Ziebendorf
Czaple ż"rski T6pferstedt
-owa, kochanowskI kamiennt)gó:-5ki Kamiona -y, kamieński głogowski Ziebern
Kochanów Trautliebersdorf
Trestno -a, trestniański wrocłaiWski Treschen Drozdów -owa, drozdowski żarski Ziebern
Przybyłowice -ic, przybyłowickl jawor:;lti Triebelwitz Wszewilki -ów, wszewilczańskl milicki Ziegelseheune
Samborz -a, samborski średzki Tschammendorf Sieraków -owa, sierakowski szprotawski Zirkau
L igota Samborowa -y-ej, ligocki · strzelecki Tschammer Ellguth Cerekwica -y, cerekwicki t rzebnicki Zirkwitz
Turków -owa, turkowskI głubczyeki Sobolów -owa, sobolowski legnicki Zobel
Turkau
Ciermęcice
, -ic, ciermęcicki . głubczycki
Solniki -ik, solnicki koźuchowsk1 Z611ing
Turmitz
Cierpice -ic, cierpickI strzeliński Ciechanów -owa, ciechanowski górowski Zuchen
Turpitz
-ego-u, dziadowomo- Sulisławice - ic, sulisławick i ząbkowickI ZUlzenGo,rt
Dziadów Most oleśnicki Ulbersdorf
stowski Zabrodzie -a, zabrcdzki wrocławski Zweibrodt
Suchowola -l, suchowolski świdnicki Ullersdorf
Jaworek -rka, jaworecki bystrzycki Urnitz POWIAT ZARSIU I ZYTAWSKI
Ujów -owa, ujowski średzki Viehau (Uzupełnienie).
Dworki -ów, dworecki kłodzki Vierh6fe
Zapusta -y, zapuściański lubański Vogelsdorf Stara Woda -ej-y, starowódzki żar ski Altwasser
WójtowieE' -ie, wójtowicki bystrzycki VoigtsdOrf b. Habel- Bieszków -owa, b ieszkowski żarski Berthelsdorf
schwerdt . Białowice -ic, b i ałowicki żar si< i Billendorf
Jaroszówka" -i, jaroszówecki złotoryjskI Vorhaus Bratków -owa, bratkowski żytawski Blumberg
Folwark -u, folwarekI opolski Vorwerk (O. S,) Bronice -ic, bronicki żarski Brinsdorf
Wrzesiny -in, wrzesiński żagański Waehsdorf Datyń -nia, datyński żar ski Datten
Wierzbiec -bca, wierzbiecki prudnicki Wackenau Dłużek -żka , dłużecki żar s ki Dolzig
Zaborowiee -ic, zaborowicki g6rowski Waffendorf Drzeniów -owa, drzeniowski żar s ki Drehne
Bo reczek -ka, borecki strzeliński Waldchen Dąbrowa Łużycka -y-kiej , dąbrowski żar sk;i E ichenwald
Górki -ek, górecki raciborsk J Waldeck Jabłoniec -ńca, jabłon i ecki ż arski Gablenz
Wodniki -ik, wodnicki górowski Waldfriedeek Nadrzecze -a, nadrzecki żytaw ski Giessmannsdorf
Swiętoszyn -a, świętoszyński milicki Waldheide Grabów -owa, grabowski żarski Grabow
Przyborów '-owa, przy borowski wołowski Waldheim Krzewina -y, krzewiński żyta w ski Grunau
Laskowa -ej, laskowski milicki Waldh6h Golin -a, goliński ż arsk i Guhlen
Nowolesie -a, nowoleski strzeliński Waldneudorl Guzów -owa, guzowski żar ski Guschau
Starowice - -ie, starowieki grodkowski Waldreuth Zajączek -czka, zajączkowski żar ski Haasel
Borek -rku, boreeki kluezborski Waldungen Koło -a, kolski żarski Kohlo
MnisU6w -owa, mniszkowski jeleniogórski Waltersdorf Chełm Żarski -a-kiego, chełmski ż arski Kulm
Wąrlroże -a, wądrożański wołowski Wandritsch Lutol -a, lutoIski żar ski Leu ther.
Węgrzee -rzec, węgrzecki wołowski Wangern Miłowice -ie, miłow i ck i ż arski Mildenau
Nogawczyce -yc, nogawczycki strzelecki Wangschutz Opolno Zdrój -a-oj u, opoleński żytaw s ki Oppelsdorf Bad
~AIP'A"no -a, wągrodzieński l~cki .Wangten Pietrzyków -owa, pietrzykowl'ki żarski Pitschkau
Nr 124 .,MONITOR POLSKI" - 15 października 1947. r. ,
Przypadek II . Dawna nazwa Przypadek II Dawna nazwa
Nazwa polska przymiotnik Powiat (niemiecka) Nazwa polska Powiat
przymiotnik (niemiecka)

Chwaliszowice -ie, chwaliszowioki żarski Quolsdorf b. Topfer- Tuchola Zarska -i-kiej, tucholski żar ski Taucheł
stedt Stawnik -a, stawnicki żar ski Teichdorf
.Ręczyn -a, ręczyński żytawski Reutnitz Lubomyśł -a, luboInyski żarski Wal tersd orf
Trzcieniec -ńca, trzcienieelti żytawsk.i Roh:nau Spytków -owa, spytkowski żytawskl Wanseha
Gręzawa -y, gręzawski żarski Rotfelde Siodlo -a, sielski żarski Ze del
Lutogniewice -ie, 1utogniewicki żytawslti Schońfeld Cielmów -owa, eielmowski żar sk i Zilmsdorf

ZMIANY W OGŁOSZONYCH NAZWACH. Ogłoszone w Monitorze Polskim Nr. 142


Ogłoszonew Monitorze Polskim Nr. 44 z dn. 19.V.1946 r. z dn. 19.12.191.6 r . .

:-Iummc1stadtpow. kłodzki - Lewim -it p, lewiński Griinhagen (Ostpr.) pow. pasłęcki - Zielonka Pruska -ki Pruskiej, 7.ielonkowskl
zmienia s ię na - Lewin Kłodzki -na-ego, lew!ński zmienia się na - Zielonka Pas ł ę cka -ki P as łęck i ej, zie lonkowskl
Grunau pow. jeleniogórski - Je'iów -Ową., jeżowski Jorken pow: węgorzewski - Jurkawo W a rmiń ski e -owa-ego , jurkowski
zmienia się na - Jeżów Sudecki -OWi-ego, jeżowski zmienia się na - Jurkow{) W ęgo rzewskie -ow a- ego, jurkowski
Landsberg (Ostpr.) pow. iławecki - Górowo Pruskie -owa-ego, górowski Wildenhoff pow. ilawecki - D zikowo W a rmińskie -wa-ego, dz ikowski
zmienia się na - Górowo Iławeckie -owa-ego, górowski zmienia się na - Dzik owo Iław e ckie -wa-ego, dzikowski

Głogów pow. rzeszowski ustala się jako Głogów Małopolski.


Hubertushof pow. wrocławski
zmienia się na -
- Pustków
Pustków Zurowski
-a, pustkowski
..

Przelargi PRZETARG NIEOGRANICZONY

Urząd Wojewódzki Lubelski, Dział Rolnictwa i Reform


października 1847 r . go dz. 12-ej, o której nas tąpi otwarcie
ofert. Oferty n a de s łane po cz tą winny hyć tak wcześnie na-
dane, aby wpłynęły do Dyrekcji prze d terminem ot.warci:ł
Rolnych, Wydział Wodno - Melioracyjny ogłasza przetarg ofert. Otwa rcie ofert na stąpi w D . O. P. i T. Szczeci-n , przy
PRZETARG NIEOGRANICZONY nieograniczony na wykonanie projektu melioracji, eksploata- Al. Niepodległości 41/42 w sali konfere·ncyjnej (l p.). DQ
cji i zagospodarowanie torfowisk w rejonie Do,rohucza - oferty należy dołączyć kwit na '",pła con e wadium przeta!'go.
Zarząd Miejski w Bielsku ogłasza przetarg nieograniczony Ostrówek, pow. lubelskiego i chełmskiego na obszarze oko- we w w y,. l % sumy oferowanej. D. O. P , i T. zastrzega ;,o.
na budowę żelbetowego mostu drogowego nad rzeką ~iał1{ą ło 4.000 ha. bie prawo dowolnego wyboru oferenta bez wz glę du na wy-
przy ul. l-go Maja, w Bielsku. Wszelkich ~nIormacyj i podk!adek przetargowych d::Jstarc7.y n ik przetargu, jak rów n ież uni ew ażn ie n ie przetargu bez po-
Podkładki ofertowe i informacje techniczne ot.rzymać moż­ Wydz i ał Wodno - Melioracyjny, Lublin, ul. · Krakowsk; e dania przyczyn i b ez wypłace nia od,zk odowania, dowolne-
na w Miejskim Wydziale Technicznym, Bielsko, ut Cie- Przedmieście 55, II p ~ go zmniejszenia lub zwiększe n i a oraz wyodrębriienia po·
szyńska Nr. IQ, p. 23 w godzinach od lo-12-tej, w cenie Oferty na przetarg należy składać w wymienionym Urzę­ szczególnych robót. 2 M- ·1302e
400 zł. dzie do dl)ia 6 listopada 1947 r. do godziny 10.30.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem : "Oferta na Otwarcie ofert nastą pi tegoż dnia o godz. lI-ej w biurze PRZET ARG NIEOGRANICZONY
budowę mostu przy ul. l-go Maja w Bielsku" składać nale- Wydziału.
ży pod tym samym adresem do dnia 23 października do godz. Zj c;dnoczenie Przeniysłu Teletechnicznego - Warszawa, ul.
Do oferty należy dołąc zy ć
kwit na wpłacone wadium do
H-tej, po czym nastąpi komisy jne otwarcie ofert. wysQkości l % oferowanej su my.
Chmielna 66 o głc:sza przetc:rg ni eogranicz ony na :
Do oferty należy dołączyć kwit od wpłaconego w Kasie 1. Wykonanie instalacj i wod ociągu i k a naliz iłcji,
Oferenci są związani ofertami do dni 14 od chwili otwar-
Miejskiej wadium w wysok ości 1 % sumy oferowanej. cia ofert. 2. Wy k ona nie. instalacji centralnego ogrzewa n ia.
Zarząd Miejski zastrzega sobie wolny wybór oferenta, 3. Wykonanie in stalacji dostawy gorącej wody uży~kowej
Urząd zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez w zg lędu
zmniejszenie lub zwiększenie robót, wzgl ędnie unie,..,ażnie­ 4. Wy konanie instalacji s iły , światł a , sygnalizacji. telefo·
na oferowaną cenę oraz prawo uniew ażnienia przeta fgu bf?Z
nie przetargu bez porlania powodów oraz bez jakichkolwiek nów, radia i piorlmoehron ów,
poda n ia powodu. lV[- -13?:i2
odszkodowań . M-13309 5. Uruchomienie 2-ch dźwigów oso·b owych w d omu przy
ul. B artoszewicza Nr. 1.
PRZETARG NIEOGRANTCZONY
OGŁOSZENIE O.PRZETARGU NIEOGaANICZONYM Oferty w zalakowanych kope rta ch z napisem: "Oferta na
wykon a nie ini"ta lacji w domu przy ul. Bartoszewicza 1", na·
Zakład Ubezpiecteilsp6łę'cznych w · Warszawie, · ul. Czer- · Dy rekcja Lasów Państwowych w ' Lublinie odda w· d?;erża'­
leży składać do dnia 25 .1 0.1947 r. - go dz. ID - w B iurze
niakowska 231 oliłasża <' prze'targ nieograńiczony n a wykona- wę Młyn Wodny "KopiÓwka,j ,'" N'adleśniciwie Goście~adÓw, Zj ednoczenia Przemysłu T eletechn iczne go - Warszawa.. ui.
nie robót malarskich w gmachu w Warszawie, przy ul. powiatu Kraśnik .
Chmielna Nr. 66.
Jasnej 26. Termin składania ofert - pod adresem Dyrekcji Lasów
Bliższe informa,cje i po dkładKi przeta;rgowe mo,gą otrzy-
Oferty należy skła dać do dn. 25.10.47 r. do godz. 12 w Biu- Państ.wowych w Lublinie , Okopowa 7 - upływa z dniem
mać oferenci w Biurze Zjednocze nia. Otwarcie ofert nast.ą·
rze Budowlanym ZUS w Warszawie, ul . Czerniakowska 231, 24.10 b. r. , a w dniu następnym o godZinie l4-tej nast ąpi ich
pi dnia 25 .10.47 r - godz. 11 - w Biurze Z jed noczen!3 Prze-
pokój 400. otwarcie. .
mysłu T eletechnicZ!1E'go - W-wa. ul. Chm ielna Nr. 66.
Bliższych infor~acji uzyskać można w Biurze Bud. ZuS Oferty składa ć w zalakowanych kopertach z napisem :
Ofe renci winni Zł 07YĆ w a dium VI wysokOŚCi l % od ogólnej
jak wyżej, gdzie też mogą oferenci otrzymać za zwrotem ko- ,Przetarg na Młyn Wodny Kop iówka".
kwoty ofero·w anej VI ICas.ie Z jednoczeni.a, kwit na złożone
sztów szczegółowe warunki przetargo\'-'e , warunki wykona- Po szczegÓłowe informacje n a le ży · się zgła sz ać w Dyr~l;: cji
wadium n ależy doł ąezyć de oferty.
nia robót, podkładki ofertowe oraz zapoznać się z planami II p ię tro , pokój Nr. 20 od god zi n y lO-tej do 12-tej.
Z jednocz enie P rzemysłu T eletechnicznego ?,8strzega sobie
projektem umowy. M-13245 Dyrekcja zastrzega sob ie pTaJWO wyboru oferenta. M-13259
prawo wyboru oferenta IJ2Z względu na wynik przetargu.
jak również uni evlażni e;'l!3 przetargu bez podania przyczyn
OGŁOSZENIE O PHZETARGACH Nr. 48 PHZETARG NIEOGRANICZONY i wypłacenia odszkod ·, w1!ń. M-·133l(\
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie
ogłasza przetargi nieograniczone na: Dyrekcja Okręgowa Kolei Pa ńs twowych w Szczecinie ogła­ P R ZET ARG NIEOGRAN ICZONY
l) wykon.anie robót uzupełniających w magaiynie Nr. 8 sza przetarg nicogran iczony na wyk onanie 30 l,as ambu!an-
na sto Warszawa-Wschodnia. SO',l\rych do przewozu gotówki. Dyrekcja O kręg ow a Kol ei P a ństwowych w Szczecini!"
2) r oboty wodociągowe i zmontow8JJ1ie hydrantów na Szczegó lowe informacje dostawy i j3kości wykonania kas o gła' 7. 3
na dzi e ń 29 . 10.! ~A 7 1'. przetarg na wykonanie remon·
st. postojowej Szczęśliwice. otrzymać można w Wydziale H andlowo - Taryfowym miej- tu n as t ępujących
obi ektów:
3) roboty torowe przy przebudowie stacji Zielonka scowej DyrekcH o. K. P. lub w W ydziale . Handlowo-Tary- l) budynku admi ~1\ ,( r.
ella Siu ż by Ruchowo - Hand!l)wej
(l Seria). fowym DOKP, Szczecin , pokój Nr. 49. na terenie st. T owarowej w Porcie Centra lnym
Oferty w zalakowanych koperta ch należy składaĆ do godz. Oferty w nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych zaopa- w S zczecinie,
12-ej dnia 24 paździ e rn Lk a 17 r. d o skrzynki ofertowej w Wy - trzol1ych napisem: " Oferta na dostawę kas amhulans0wych" 2) budynku dla dm ::',)':1 kon d uktor skich na tere·nie st . . To-
d zia le Drogowym, przy ul. Wilf?ll ~ki ej 2/4, gdzie w godzi- z podaniem ceny i terminu dostawy, należy wrzucać co warowej w P orcie Centraln y m w Szczecinie.
n a ch urzędowych można otrzymać b li,ższe informa cje oraz !'krzy nki ofert. zna j duj ą cej się w westybulu gmachu DOKP, W arunki i porlkl:::c1ki mo ż na otnymać w gm a chu D. O. K . P.
?odk ładki do skład3nia ofert. Szczecin do dnia 25.10.47 r . godz. lO-ta. Szczecin , Al. 3-go Maja 18/20, po k. 311 w godzinach urzę do­
Do oferty n 8 leży dołączyć kwit na \'lplacone w Kasie Dy- w ych . Ofer ty na. każ d y ob jekt osobno w p odWÓj nych nie-
O twarcie oJert nastąpi dn ia 25.10.47 r . w Wydziale H1!n-
rekcyjnej wadium w wysokości 2% od sumy oferowanej. przejrzystych i za111mwanych k opertach z n apisem : oferta do
dlowo-Taryfowym o godz. ll-:te j w pokoju Nr. 45.
M-13244 przeta r gu w d niu 20 .10.1 947 r . na remont (wymienić ob jekt)
Tytułem wadium do przetargu n ależy wpłacić do kasy dy- .
należy skład ać do skrzynki ofertowe.i w gmachu D. O. K. p ,
rekcyjneJ lub stacyjnej 2% oznaczonej wartości dostawy.
PRZETARG NIEOGRANICZONY w Szczecin ie do d['ia 29.10.1947 r. d o godz. lO-tej, o której
Kwit kaso\vy 'Da wpłaconą kwotę należy dołączyć do ofer ty.
to godzinie n ar.tilpi otwarcie ofert. ~0 oferty n a l eży d .) lą­
Gazownia M ie jska w Łodzi ogła sza przetarg n ie.ogr:;lniczo- Oferty firm , które n ie wpłacą wadIum nie będą rozpa-
czyć kwit ka sy dy rek cyjnej na wpła cone wadium 1,5% do
n y na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku oczy- try~Tane jak również nie będą uznane jako wadium E;otó w· ·
2% od oferowanej sumy osohno n a kaiidy obie·kt (honorowa-
~ z cza l ników gazu na terenie Gaz0wni MiejEkiej w Łod 7.i , przy ka, czeki i p ap iery wartościowe załączo;ne do of ert.
ne b ę d ą t ylko kw liy ka sy dy r ekcyjnej) W7.gl. d owód zwol·
uL Targowej 18. Dy rekcja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofe-
n ienia od ob0wiązku wpłacania wa d ium. Cesje na zabezpie-
Oferty, odpowiad3jące treści kosztorysu, należv sld a dać renta bez względu na cenę i wynik przetargu oraz unieważ­
czen.:e w 8dium n a l eży r ów n ież przed prze', nrgiem uz go dnić
w Gazowni l\-!ie jskiej w ł.,odzi, ul. Targowa Hl do dnia 23 nienia przetargu, bez podania powodu oraz bez zobowiąz:mia
z Wydzia ł e m Drogowym i B iurem FinansQ.wym i zło,ży ć
p :lidzierni ka 1947 r. w za pieczęt owany c h kopertach z napi- ponieSienia jakichkolwiek odszk odowań z tego powodu .
w kasie d yrek cyjnej. Firmy, które n ie wykonywa ły robót
sen~, "Oferta na wykonanie in5 t.3lac ji elektrycznej". M-13281 dla Dyrek cj i przecl J:ożą dok umenty uprawn iające do wyko-
Szczególo we informacje oraz ślepy kosztorys z wamnka- n ywa nia robót oraz refer encje insty tucji pracorlawczych . Dy-
mi przetargu otrzymać mo żna w G azovm i Miejskiej w Ło­ PRZETARG NIEOGR.ANICZ;ONY Nr. 10 rekcja zast.rzega sobie prawo d owoln ego wyboru oferenta
d zi. W y dzi ał Techniczn y, ul. T ar gowa 18.
bez wzgled u n a wynik przeta r gu oraz prawo u znania, że
Otwarcie o fert n as t ą p i w dn iu 28 p aź dzierni ka 19H r. Dyrekc.ia Okręgu Poczt.j Telegrafów w Szczecinie ogłasza przetarg n ie d ał po'z ytywnego wyruj.),u. 3 M-13287
\l godzi nie 10 rano w b iurze Gazowni, ul. Targowa 18. przetarg nieograniczony na remont budynku ObwodoweE;o
\'h:d iu m przetargowe, zgodnie z obo wiązującymi pr7episa- Urzędu Pocztowego w Kołobrzegu , przy pl. Wolności 4. O GŁOSZENIE I O PRZETARGU
mi w wys okośd 5% sumy zaoferowanej, należy wpłac ić przed Wszelkie informacje i podkładki do pr7.etargu można otrzy-
przetargiem w Głów nej Kasie Gazowni Mie jskiej w Ł(xlzi, mać w cenie 200 zł. za komplet w Dyrekcji Okr, Poczt i Te- F a bryka Glic0ry ny w Józefowie ogł asz l" ~rzetarg nieogra-
ul. Targowa 18, a kwit o wpłac eniu 7.ałączyć do koperty legrafów w Szczecinie , przy Al. N ie p o dległości N!'. 41/42 niczony na n ast~p uj ąc(' roboty kotla;rskie i monterskie:
z ofertą . Oddz. Budowlany (II) oraz w Obw. Urzędzie Pocztowym l) Zmontowanie i u stawienie 12 wi ekszych zbiorników że­
Dyrekcja Gazowni zastr zega sobie prawo wyboru oferenta w K oło brzegu od godz. 10.00 do l3 .00. laznych n itowa nych o pojemności ca 750 hl. Zbiorni-
lub unieważnienia przetargu bez podania powodpw. Oferty przepisowo zamknięte należy składać do skrzynki ki te w stanie ,z demontowanym będą nadsyłane z ~n­
M--13251 ofertowej w gmachu D. o. P . i T. w Szczecinie do dni·a 18 !Veh fabrv k
"MONITOR POLSKI" - 15 paździemlika 1947 r. Nr 124
.. 8
2) Zmcmtowame kilku kadzi spawanych pojemności oko- Oferty w zalakowanych kopertach, oddzielnie' na roboty W powyższym terminie osoby zainteresowane winny zgło­
lo 750 hl. Zbiorniki te w stanie rozciętym przyjdą z in- budowlano - remontowe i oddzielnie na roboty instalacyjne sićswoje prawa w kancelarii Sądu, pod skutkami prekluzj:.
nych fabryk. centralnego ogrzewania należy składać w Kancelarii Wy- 2 KC-295
: 3) Zmontowanie i ustawienie oraz częściową przeróbkę działu Technicznego.

trzech miedzianych aparatów dla destylacji aldehydu Koperty bez uwidocznienia firmy należy zaopatrzyć OGŁOSZENIE I
octowego i alkohollU etylowego. ~aJty te nadejdą napisem:
w stanie rozInOi11towanym z innych fabryk. 1) Oferta na wykonanie robót budowlano - remontowych Likwidatorzy Spółki pod firmą "Kaw!arnia Bar Canaletto,
w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji" za-
, 4) Wykonanie nowych aparatów do destylacji gliceryny
2) Oferta na wykonanie robót instalacyjnych centr3lnego wiadamiają, że powyższa Spół]m z dniem 23 sierpnia 1947
według podanych rysunków konstrukcyjnych.
ogrzewania w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. roku postawiona została w stan likwidacji i wzywają niniej-
5) Wybudowanie pieca z wewnętrznym obracaniem dq spa- Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone w P. K. O. szym wierzycieli Spółki do zgłosze n i a ich wierzytelności
la:nia pirytów na przerób 15 ton pirytów na dobę dla wadium w wysokości 1 % sumy oferowanej. w ci ągu trzech miesięcy od daty osta tniego ogłoszeni'a pod
otrzymywania gazu siarkowego. Zarząd Miejski m. Gliwie zastrzega sobie prawo v!ybnru adresem Komisji Likwidacyjnej, Warszawa, ul. Zl1lińskiego
6) Dostawę jednego szybko prądowego podgrzewacza dla oferenta bez względu na wynik przetargu, jak również llnie- pod Nr. 3. 3 M--12!J91
surowej gliceryny o powierzchni ogrzewalnej około ważnienia przetargu bez prawa ze strony oferenta do od-
45 m.~ na ciśnienie pary 8 atm. szkodowania. OGŁOSZENIE T
Każdy z wymienionych przedmiotów winien być zaofero- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 1947 r.
wany oddzielnie w zalakowanych kopertach. Rysunki po- o godz. 12,15 w biurze Wydziału Technicznego Zarządu M:ej- Stosownie do posta nowienia Sądu Okrqgow ego w 5widni-
szczególnych aparatów, lub aparatury w naturze będą do skiego, przy ul. Zwycięstwa 23. M -132\!7 cy, Wydz. I Cywilny z dnia 26 września 194i' r. Nr. T. gHBiI-2
obejrzenia w Fabryce Gliceryny w Józefowie kiBłon:a, daw· zarządza się likwidację Sp-kj p: n. " Zakł a dy Miejsl,ie S-ka
na Cukrownia Józefów, względnie w f:łbrykach wysyłający~h zo. o. w Dzierżoniowie , u L Kilińskiego 18" i wzywa SJę wie-
lub w takich zakładach, które posiadają analogiczne przy-
rządy. Fabryka zastrzega so.bie wybór oferenta. Ogłoszeni,a prywalne rzycieli do zgłaszania swych pretensji w okresie do 3-ch mie-
si ę cy po ostatnim· o g łosz e niu . Lik w idatorami zos tali usta-
nowieni dotychczasowi członkowie Zarządu: Juliusz Badeckl
Wadium w wysokości 1% lub w postaci gwarancji banko-
inż . Wiktor Wiśniow s ki. • 3 M-13059
wej winno być złożone w Fabryce Gliceryny w Józefowie. OGŁOSZENIE I
Oferty należy składać do 1 listopada r. b. do Fabryki ':7li-
ceryny w Józefowie kiBłonia. 2 M -13299 OGŁOSZENIE I
Zarząd Spółki Akcyjnej A. Piasecki, Fabryka Czekolady
w Krakowie Spółka Akcyjna, zapra<,za akcjonariuszy do
PRZETARG NIEOGRANICZONY Stosownie do poste.nowienia Sądu Okręgowego w Swidnl-
wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
y Wydział I Cywilny z dnia 26 września 1947 r. Nr. l RHB/I
akcjonariuszów Spółki w dniu l5-go listopada 1947 r. o go-
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Szczecinie ogłasza arządza się likwidację Sp-ki p od nazwą ,.Gazownia Cen~
dzinie ID-tej przed południem w biurze notariusza D·ra Fran-
przetarg nieogrimiczony na remońt instalacji centra;nego tra l'1a S-ka z o. o. w Dzierżoni o\v ie , ul. !{iliń s kieg o' Hl"
I ciszka Szymonowicza w Krakowie, przy ul. Sławkowskiej
ogrzewania 0TaZ wodociągowo - kanalizacyjnej w pomieszcze- wzywa się wierzycieli do zgłaszania swych pretensji
Nr. l, z następującym porządkiem dziennym:
niach Okręgowej Składnicy Materiałów Teletechnicznych, \~okre s ie do <l-ch m ie sięcy po ostatnim ogłoszeniu. Likwi~
l) wybór P!'zewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Urzędu Pocztorwego Szczecin 5 oraz Pocztowego Urzędu Prze- datorami zostali u sbnowie ni dolychcz3sowi członkowie Za-
2) sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz pru'dło­ ząctu: Juliusz Badecki i inż. Wiktor Wiśniowski." 3M-13D53
wozowego w Szczecinie, przy ul. Roosevelta Nr. 39.
żenie bilansu i rachunku strat i zysków za rok obra-
Wszelkie informacje i podkładki do przetargu można chunkowy 1944, OGŁOSZENIE II
otrzymać w cenie 200 zł. za komplet w Dyrekcji Okręgu Poczt
3) powzięcie postanowienia co do rozdziału zysku,
1 Telegrafów w Szczecinie, przy Al. Niepodległo~ci Nr. 41/42,
4) udzielenie pokwitowania Władzom Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej, Mokotowska Fabryka Ch ~ micz­
Odd7_ Budowlanym (II p.) od godz. 10.00 do 13.00.
no-Farmaceutyczna Adolf G ą secki i S-wie S. A. w Warsza-
Oferty przepisowo zamknięte należy !Okładać do skrzynki 5) dodatkowe wybolTY do Zarządu i Rady Nadzorczej ,
wie zawiadamia, że w dniu 29 .10.1947 r. o godzinie 15-tej
ofertowej w gmachu D. O. P. i T. do dnia 23 października 6) wolne wnioski akcjonariuszy.
w kancelarii nota rius za Małachow :: kie g o - Łempickiego
1947 r. godz. 11.00, o której nastąpi otwarcie ofert w sali Kon- Uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym· Zgromadze- w Warszawie, Kapucyń s ka 6, odbęd z ie s ię Zwyczajne Walne>
ferencyjnej D. o. P. i T. (I p.). Do oferty należy dołączyć nitl będą akcjonariusze, którzy co najmniej na siedem dni Zgromadzenie akcjonariuszów z następującym porządkiem
kwit na wpłacone wadium w wys. 1% od ~umy oferowanej. przed datą Wa:nego Zgromadzenia złożą swoje akcje w jed- dziennym:
i D. O. P . i T. zastrzega sobje prawo dowolnego wyboru ofe- 1ym z Banków, względnie u notariusza, a odnośne zaświad­ 1. Wybór Przewodnic z ącego.
renta bez względl,l na wywkość oferowanej sumy, unieważ­ zenia w tymże termini,e przedłożą 11a ręce Zarządu Spółki
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie B ilansu otwarcia ksiąg
nienia przetargu bez podania przyczyny i wypłacenia odszko- w Krakowie, ul. Długa Nr. 53 do rąk czlonka Zarządu Anto-
Spójki na dzieil. 2 stycznia 1947 r. bilansów zamknięcia i ra-
dowania, dowolnego zmniejszenia lub zwiększenia pr:o\c, wy- jego l\1ilińskiego. 2 M-13090
chunków strat i zysk ów oraz sprawozdań Zarządu Spółki
odrębnienia poSzczegó}nych robót. 2 M-13282
Komisji Rewizyjnej za lata 1945, 1946.
, OGfOSZENIE I
; , PRZETARG OFERTOWY ,;. " ,' .- ' ; .'" "'. .... ~ .,' .. . . ~ 3. Pokwitow,mie . Władz Spółki z wykonariIa czynności
Zwyczajne . Walne " Z&omadzeni~ ' A1{cjońatiU:szy Spółki za czas ubiegły do ' dnia 31 grudnia 1946 r.
Pań:o;twowa Szkoła Morska w Szczecinie ogła~za przetarg Akcyj.nej "Spójnia" Hodowla Nasion Nochowo, pow. i poczta 4. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
ofertowy na dostawę artykułów żywnościowych w roku Srem, odbędzie się dnia 8 listopada 1947 r. o godz. 14-tej wyznaczenie w yna grodzenia dla Władz Spółki za lata 1945,
szkolnym .1947/48 na stan ponad 250 osób : mięsa, tłuszczów, w Nochowie, pow. Srem z następującym porządkiem obrad: 1946 i na 194i' r.
wyrobów mięsnych, nabiału, artykułów mącznych i l~ol(j­ ) Zagajenie i wybór przewodniczącego, 2) Sprawozdanie Za- 5. Upoważnienie Zarządu do obciążania i wydzierżawia~
nialnych, ziemiopłodów oraz wypiek pieczywa. ządu, 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyj- nia maj ą tku nieruchomego Spółki.
Formularze ofertowe wydaje oraz informacji udziela !tr- nej, 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu i rachunku strat 6. Wolne wnioski.
ferat Gospodarczy P. S. Mors., Szczecin, Al. Piastów 18. zysków oraz powzięcie uchwały co do pokryc·ia strat, 5)
Akcjonariusze pragnący wziąć udz i ał w Walnym Zgroma-
Oferty należy składać do dnia 23 października 1947 r. godz. Udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej i Zarządowi.
6) Wybór uzupełniający Rady Nadzorczej. 7) Wolne wnioski dzeniu winni za s tosować ~ię do przepisów art. 399 K. H_
12-ej w kopertach zalakowanych bez nadruku firmowego 2M·-12125
z napisem: "Oferta na dostawę art. żywnościowych" w Kan- bez uchwał, 8) Zamknięcie. W Walnym Zgromadzeniu ucze-
celarii Szkoły - Szczecin, Al. Piastów Nr. 18. stniczą i głosować mogą ci akcjonarimze, którzy złożą akcje,
OGŁOSZENIE II
wzgi. świadectwa depozytowe Zarządowi Spójni w Nocho- .
Państwowa Szkoła Morska zastrzega sobie prawo dowol-
nego 'o/Ybo!l"U oferenta lub unieważnienia przetargu bez po- wie najpóźniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem
Likwidator Spółki pod firmą Hurtownia Artykułów My-
w godzinach urzędowych od 8 - l8-tej. W zaświadczen3n
dania przyczyn i bez ponoszenia odszkodowań. M-13283 dlarskich i Kosmetycznych H. Kłosiń.ski i S-ka, sp. z o. o.
depozytowym należy wymienić liczby akcyj i stwierdzić, że
w Radomiu, ul. N i edz iałkowskiego 2, niniejszym zawiarlamia,
akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgro-
PRZETARG NIEOGRANICZONY że powyższa :::półka znajduje się w likwidacji od dnia 1 paź­
madzenia. Zarząd. 2 M-1329il
dziernika 1947 r. Wzywa się wierzycieli spółki do zgło­
Państwowa Centrala Handlowa PO'W'SZechne Domy Towa- szenia swych w ierz yteln o~ ci. Likwidator A. Janc7.l'wski
OGŁOSZENIE I
rowe, Powszechny Dom Towarowy w Olsztynie ogłasza prze- Radom, Niedziałkow skiego 2. ~M-12402
targ Il!ieo~ani,czony na budowę 6-ciu dużych pieców kaflo-
Niżej podpis1'.ny inż Tomasz Wolski, członek Zarządu firmy
wych do ogrzewania sklepów przy ul. Staromiejskiej 8. OGŁOSZENIE II
Scott Bowne Sp Akc., T-wo przemysło\vo-handlowe dla wy-
Termin składania ofert do dnia 22-go b. m . Slepe kosz-
robów chemiczno-farmaceutycznych w Warszawie, ul. Oko-
torysy za zwr0tem kosztów druku w Sekretariacie P. D. T. powa 21/23, zwołuje Nadzwyczajne V.Talne Zgromadzenie Likwidator Spółki Akcyjnej "Warszawskie Towarz~·stwo
Olsztyn, Staromiejska 8. akcjonariuszy wymienionej firmy na dziell 7-go listopada POi,yczkowe na Zastow Ruchomości , Spółka Akcy jna" po raz
Zastrzegamy sobie prawo dowolnego wyboru oferenta. 1947 r., w k,mcelani notariusza Małachowskiego-Łe'1lp : ckiego . dru gi po myśli art. 419 Kodeksu Handlowego ogła~ 7; a
względnie unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. o otwarciu likwidacji i w zywa wierzyrieli do zgłoszenia ich
~ gmachu H ipoteld, przy ul. Hipotecznej. Porządek dz ienny:
M--13296 wierz y telności w b iurze likwidatora (Aleja Gen , Sikorskiego
1) Stwierdzenie uprawnień przybyłych akcjonariuszy i 2)
Nr 19 m. 9) w godzinach od dziesiątej do czternastej w ciągu
Ukonstytuowanie nowego Zarządu.
J '
PRZETARG NIEOGRANICZONY sze ś c i u miesięcy od daty ostatniego (trzeciego) ogl0szenia.
2 M-13077 Inż. Tom::lsz Wolski.
e
Adam Strzembosz, adwokat.
Zarząd Miejski m. Gliwic, Wydział Techniczny ogłasza OGŁOSZENIE I Likwidator .,Warszaw3kicgo Towarzy~t.wa
przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowhr.o-re- 3M-12429 . Pożyczkowego na Zastaw Ruchomości , S. A. c'
montowych oraz instalacyjnych centralnego ogrzewania Oddział Ksiąg Wieczystych Sądu Grodzkiego w Grójcu
w Palmi'ar.ni Miejskiiej w Gtiwdcach. obwieszcza, że na skutek niezamieszczenia obwieszczenia we OGŁOSZENIE III
Slepe kosztorysy można nabyć za opłatą 100 zł. '\'"1 Kance- właściwym terminie, na dzień 25 kwietnia 1948 roku wyzna-
la,rid Wydziału TechniCZIlego I piętro. czony został nowy termin zamknięcia oostęp(\wania sp"dk.l- Zakłady Chemiczne , . Żywi e c" Spółka z ogranir:-zoną odpo-
Informacji technkznych udzieli Od~ł Budownictwa we~o po zmarłych Cywii z Bekierńw ' Frydman i Bajryszu wiedz ia lnością w Żywcu. Rynek 3, zamierzają przejąć i złą­
Miejskiego II piętro, pokój Nr. 203, przy ul. Zwycięstwa Z8. Zacharowiczu - jako właścicielach części nieruchomości , po- czyć ze swoim majątek Wytwórni . Kitów " Żywiec", Spółka
Termin składania ofert upływa z dniem 21 paździemika łożonej w mieście Górze-Kalwarii. powiatu grójeckiego, ozna- z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach. ul. Ko-
1947 r. o godz. 12-tej. czonej Nr. 80 repertorium hipotecznego Nr. 16. szarowa 3. 3M--12452

PRENUMERATA "Monitora Polskiego" wynosi miesięcznie zł 250.-. Numer poiedyńczy zł 30.-. CENY OGŁOSZE~: O zagubionych dokumentach zł 10 za 1 wyraz. - Edykty,
nadsyłane przez Starost. <Ref Spraw Inwalidzk.) zł 4 za 1 wyraz. - Uznanie za zmarłego zł 10 za wiersz mm l szp. (na str. 6 szp.). - Odtworzenie zagin ionych dokumentów
zł 10 za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 szp.). - Inne ogłoszenia sądowe zł 35 za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 szp,). - Przetargi i wszelkie inne ogłoszenia zł 40 za wiersz mm 1 szp.
(na str. 6 szp.). Za bilanse i układ tab'e laryczny dolicza się 0%. Za terminowy druk ogłoszeń Wydawnictwo nie odp:>wiad·a. Ogłoszenia do .. Monitoru .Polskiego" należy kierować
wyłącznie 00 Biura Ogłoszeń I Reklam Polskiej Agencji Pr sowej PAP w Warszawie, ul. Młodz. Jugosłow. (Pierackiego) 11 lub do Oddziałów Polskiej Agencji Prasowej PAP.
Należność za ogłoszenia płatna gotówką z góry.

Wydawca: Polska Agencja Prasowa PAP. Redagu,je Komitet Redakcy,j-ny.


Druk. N.K.W. S. L. W..,wa, Skolimowska 5. B-405l5