You are on page 1of 12

LYÙ LÒCH CHUYEÂN GIA

1- Hoï vaø teân


2- Ngaøy sinh
3- Quoác tòch
4- Chöùc vuï
5- Ngheà nghieäp chuyeân moân
6- Trình ñoä hoïc vaán
7- Ñaøo taïo khaùc
8- Ngoaïi ngöõ
9- Thaønh vieân caùc toå chöùc chuyeân moân

KINH NGHIEÄM COÂNG TAÙC TAÏI VIEÄT NAM


Naêm Teân döï aùn
NHAØ ÔÛ - BIEÄT THÖÏ
2002 Qui moâ :
Ñòa ñieåm : TP.HCM - TIEÀN GIANG - CAÀN GIÔØ - ÑAØ LAÏT
TRAÏM PHAÙT SOÙNG DI ÑOÄNG S-PHONE
2002 Qui moâ :
Ñòa ñieåm : TP.HCM - VUÕNG TAØU
XÖÔÛNG SAÛN XUAÁT CHANGSHIN ( HAØN QUOÁC )
2003 Qui moâ :
Ñòa ñieåm : THUÛ ÑÖÙC - TP. HCM
VAÊN PHOØNG CHO THUEÂ - NHAØ ÔÛ - BIEÄT THÖÏ
2003 Qui moâ :
Ñia ñieåm : TP. HCM
NHAØ TREÛ
2004 Qui moâ : 3 Khoái hoïc
Ñia ñieåm : Hieäp Bình Chaùnh - Q.Thuû Ñöùc - TP. HCM
KHO DÖÔÏC LIEÄU TW 2
2004 Qui moâ :
Ñòa ñieåm : Q.Thuû Ñöùc - TP.HCM
BEÄNH VIEÄN UNG BÖÔÙU ( KHU XAÏ TRÒ )
2005 Qui moâ :
Ñòa ñieåm : Nguyeãn Huy Löôïng - Q.PN - TP.HCM.
NHAØ ÔÛ - BIEÄT THÖÏ
2005 Qui moâ :
Ñòa ñieåm : TP.HCM.
SAI GON M&C TOWER
2005 Qui moâ : 40 taàng, 135.740m² saøn
Ñòa ñieåm : 34 Toân Ñöùc Thaéng - Q.1 - TP.HCM.
NHAØ ÔÛ CNV KHAÙCH SAÏN GERUCO
2005 Qui moâ : 3 Taàng
Ñòa ñieåm : Thò xaõ Moáng caùi - Tænh Quûang Ninh
CAO OÁC VAÊN PHOØNG 151 VOÕ THÒ SAÙU
2005 Qui moâ : 3626 m² - 12 taàng - 2 taàng haàm.
Ñòa ñieåm : 151-151 Bis Voõ Thi Saùu - TP.HCM.
NHAØ ÔÛ - BIEÄT THÖÏ
2006 Qui moâ :
Ñòa dieåm : TP.HCM.
VAÊN PHOØNG CHO THUEÂ
2006 Qui moâ : 264 m² saøn - 09 taàng
Ñòa dieåm : 56-58-60 Hai Baø Tröng - Q.1 - TP.HCM.
TRUNG TAÂM TM-CAÊN HOÄ TAÂN THAØNH
2007 Qui moâ : 2846 m² saøn - 2 taàng haàm - 1 treät , 2 thöông maïi - 17 taàng caên hoä
Ñòa dieåm : 66 Taân Thaønh - TP.HCM.
TRUNG TAÂM TM-CAÊN HOÄ BEÁN VAÂN ÑOÀN
2007 Qui moâ : 2 taàng haàm - 1treät, löûng - 4 thöông maïi - 31, 37 taàng caên hoä
Ñòa ñieåm : 39-46-56 Beán Vaân Ñoàn - Q.4 - TP.HCM.
TRUNG TAÂM COÂNG NGHEÄ PHAÀN MEÀM FPT
2007 Qui moâ :
Ñòa ñieåm : TP.HCM
KHU PHÖÙC HÔÏP VAÊN PHOØNG - KHAÙCH SAÏN VIETNAM AIRLINES
2007 Qui moâ : 2903 m² - 1 taàng haàm - 3 khoái cao 30 taàng
Ñòa ñieåm : TP.HCM.
DÖÏ AÙN KHU CAÊN HOÄ CAO CAÁP ÑAÁT PHÖÔNG NAM
2008 Qui moâ : 159,890 m² - 1 taàng haàm - 3 kghoái thaùp cao 30 taàng
Ñòa ñieåm : TP.HCM.
NHAØ ÔÛ - BIEÄT THÖÏ
2008 Qui moâ :
Ñòa ñieåm : TP.HCM.
CAÊN HOÄ CAO CAÁP GOLDEN LAND
2008 Qui moâ : 16.400 m2, 22 taàng
Ñòa ñieåm : Quaän Thuû Ñöùc, TP.HCM
NHAØ ÔÛ CAO CAÁP
2008-2009 Qui moâ : 420 m2, 1 treät, 3 laàu
Ñòa ñieåm : Phöôøng Nguyeãn Cö Trinh, Quaän 1, TP.HCM

QUAÙ TRÌNH COÂNG TAÙC

Naêm Teân cô quan


2002 - 2003 Coâng ty TNHH Kieán Truùc Xaây Döïng Haøn Myõ
2004 -2005 Coâng ty Coå Phaàn Kieán truùc Ñoâ Thò Codesco
2005 - 2007 Coâng ty Kieán Truùc ATA
2008 - 2009 Coâng ty Kieán Truùc Winter Group
2010 - nay Laøm vieäc töï do

Toâi xin cam ñoan caùc ñieàu ñaõ lieät keâ treân ñaây laø ñuùng söï thaät

TP.HCM, Ngaøy…….tha

Ngöôøi Vieát
Nguyeãn Thò Moäng Ngaân
NGUYEÃN THÒ MOÄNG NGAÂN
27-02-1978
Vieät Nam
Nhaân vieân
Kieán Truùc Sö
Ñaïi hoïc - Naêm caáp : 2002
Thieát keá doà hoïa
Anh vaên
Hoäi vieân - Hoäi Kieán Truùc Sö Vieät Nam

Nhieäm vuï

Khai trieån kyõ thuaät

Khai trieån kyõ thuaät

Khai trieån kyõ thuaät

Khai trieån kyõ thuaät

Khai trieån kyõ thuaät

Khai trieån kyõ thuaät

Khai trieån kyõ thuaät

Khai trieån kyõ thuaät

Khai trieån kyõ thuaät

Khai trieån kyõ thuaät

Khai trieån kyõ thuaät


Khai trieån kyõ thuaät

Khai trieån kyõ thuaät

Thieát keá sô phaùc

Thieát keá sô phaùc

Thieát keá sô phaùc

Thieát keá sô phaùc

Thieát keá sô phaùc

Tröôûng nhoùm khai trieån kyõ thuaät

Tröôûng nhoùm khai trieån kyõ thuaät

Tröôûng nhoùm khai trieån kyõ thuaät

Chöùc vuï
Nhaân vieân thieát keá
Nhaân vieân thieát keá
Nhaân vieân thieát keá
Tröôûng nhoùm thieát keá
Thaønh vieân nhoùm kieán truùc

TP.HCM, Ngaøy…….thaùng ……naêm 2011


CURRICULUM VITAE

1- Full name
2- Date of birth
3- Nationality
4- Position
5- Profession
6- Qualifications
7- Other training
8- Foreign Language
9- Professional Associations

EXPERIENCE

Date Project
HOUSING - VILLA
2002 Location : HCMC - Tien Giang Provice - Da Lat city
Large scale :
S-FONE MOBILE STATION
2002 Large scale :
Location : HCMC - VUNG TAU city
CHANGSHIN MANUFACTURE ( KOREA )
2003 Large scale :
Location : Thu Duc dictrict, HCMC
OFFICE FOR LEASE - HOUSING - VILLA
2003 Large scale :
Location : HCMC
NURSERY SCHOOL
2004 Qui moâ : 3 Khoái hoïc
Location : Hiep Binh Chanh, Thu Duc district, HCMC
DRUG STOREHOUSE OF CENTRAL GOVERNMENT NO.2
2004 Large scale :
Location : Thu Duc dictrict, HCMC
TUMOUR HOSPITAL
2005 Large scale :
Location : Nguyen Huy Luong, Binh Thanh district, HCMC
HOUSING - VILLA
2005 Large scale :
Location : HCMC
SAI GON M&C TOWER
2005 Large scale : 40 storeys, 135.740m² square meters in floor area.
Location : 34 Ton Duc Thang, district 1, HCMC.
APARTMENT FOR STAFF AND RERUCO HOTEL
2005 Large scale : 3 storeys
Location : Mong Cai Town, Quang Ninh Provice
OFFICE HIGH - RISE BUILDING
2005 Large scale : 3626 m² square meters in floor area, 12 storeys, 2 basements
Location : 151 - 151 Bis Vo thi Sau, HCMC
HOUSING - VILLA
2006 Large scale :
Location : HCMC
OFFICE FOR LEASE
2006 Large scale : 9 storeys, 264m² square meters in floor area
Location : 65-58-60 Hai Ba Trung, district 1, HCMC
TAN THANH TRADE CENTER & APARTMENT
2007 Large scale : 3 basements, ground floor, 2 storeys of commercial, 17 storeys
of apartment, 2846 m2 square meters in floor area
Location : 66 Tan Thanh, district 15, HCMC
BEN VAN DON TRADE CENTER & APARTMENT
2007 Large scale : 2 basements, ground floor, mezzanine, 4 storeys of commercial,
31-37 storeys of apartment
Location : 39-46-56 Ben Van Don, district 4, HCMC
FPT TECHNOLOGY & SOFTWARE CENTRAL
2007 Large scale :
Location : Thu Duc dictrict, HCMC
VIETNAM AIRLINES OFFICE & HOTEL COMPLEX
2007 Large scale : 2903 m2 square meters in floor area- 2 basement- 3 storeys of
commercial- 33 storeys hotel
Location : HCMC
DAT PHUONG NAM HIGH- GRADE APARTMENT AREA
2008 Large scale : 159,890 m2 square meters in floor area, 1 basement, 30 storeys
of apartment, 3 blocks
Location : HCMC
HOUSING - VILLA
2008 Large scale :
Location : HCMC
GOLDEN LAND LUXURY APARTMENT
2008 Large scale: 16.400 m2 square meters in floor area, 22 storeys
Location : Thu Duc district, HCMC
LUXURY HOUSING
2008-2009 Large scale : 420 m2 square meters in floor area, ground floor, 3 storeys
Location : Nguyen Cu Trinh, district 1, HCMC

WORKING EXPERIENCE
Date Company
2002 - 2003 Hanmy Contruction-Architectural Co., Ltd.
2004 -2005 CODESCO Urban-Architectural Joint-Stock Company
2005 - 2007 A.T.A Architects Co., Ltd.
2008 - 2009 Winter Group Vietnam Co., Ltd.
2010 - Today

I commit that the above declaration is absolutely true.

HCMC, …….…………

The writer

Nguyen Thi Mong Ngan


NGUYEN THI MONG NGAN
27-02-1978
Vietnamese
Architect
Architect
University - Year of granting degree to 2002
Graphic design
English
Partner - The Vietnam Architects' Association

Work

Construction Design

Construction Design

Construction Design

Construction Design

Construction Design

Construction Design

Construction Design

Construction Design

Construction Design
Construction Design

Construction Design

Construction Design

Construction Design

Concept design

Concept design

Concept design

Concept design

Concept design

Team Leader - Construction Design

Team Leader - Construction Design

Team Leader - Construction Design

NCE
Position
Designer
Designer
Designer
Team Leader - Construction Design
Partner - Architects Group

HCMC, …….…………………………………………..