nie w gotówce ą ż innych ż ś ż wyroie- .

ł powinny ć codziennie ł na ł ś
mane w ust. 2. rachunki w Narodowym Banku Polskim.
4. Przy wykonywaniu • ś kasmvych kasy
"Pecjalne ą ą ć ę do ę ą
zl'3ad:
l)' na ż ą ą ę kasa wydaje ł ą
pokwitowanie z kwitariusza o ś ś zarachowanych
kwitach.
2) kwity powinny by4 p1sane przebitkowo przez ę
aby kopie kwitów ł dziennik ł
3) kopie kwitów (dziennik ł pow1nny ć codzien-
nie ;podsumowane, . a ogólne sumy wpisane ł
rodzajów ż ś na oddzielne w ę
kasowej, przewidzianej w § 121 przepisów o wykony-
waniu ż ń oraz o ś ż
towej,
4) pobrane sumy powinny codziennie ł na
ł ś rachunki w Narodowym Banku Polskim
ś lub za ś poczty,
5) dowody, ą pobranie i ł pobra-
nych sum do banku, powinny ć przechowywane
w stanie ą i odpowiednio zabezpie-
czone.
U. Kasy specjalne w ł finaris(}wych (oodzill-
• ł terenowych) prezydiów powiatowych rad narodo-
:wych i rad narodowych miast, ą powiaty
oraz Rad Narodowych m. st. Warszawy im. Ł
§ 2. 1. Ustanawia ę kasy specjalne poborowe
'W ł finansowych ł terenowych)
prezydiów powiatowych rad narodowych i rad narodo-
wych miast ą powiaty oraz Rad Narodo-
wych m. st. Warszawy i m. Ł
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, ż przy wy-
dziale finansowym (oddziale terenoV'.'YlTI) p!'e'Zydium ra-
dy narodowej ł kasa Narodowego Banku Polskfiego.
3. Przepis ust. 1 stosuje ę w przypadku likwidacji
kasy Narodowego Banku Polskiego lub w przypadku, gdy
kasa Narodowego Banku Polskiego jest nieczynna.
4. Kasy specjalne ą w gotówce ł z ty-
ł danin publicznych i innych ż ś pobieranych
przez ł finansowe ł terenowe) prezydiów ·
rad narodowych, przy których ł ustanowione.
5. Sposób dokonywania obrotów kasowych ą
w tymczasowej instrukcji organiza-
cyjnej dla ę skarbowych z dnia 15 listopada
1948 r., ą dodatek do ł ę
Ministerstwa Skarbu Nr 98, ze zmianami, wprowadzo-
nymi ź ą ł sumy
Dl. Specjalni poborcy.
§ 3. '1. ż ę prezydia rad narodowych
wszystkich stopni do ustanawiania w ł jed-
nostkach ż specjalnych poborców (inkasen-
tów) dla poboru (inkasowania) wszelkich ż ś po-
bieranych przez te jednostki.
2. Prezydia rad narodowych ś ą tryb ę
wania specjalnych poborców (inkasentów) oraz zasady
kontroli ich ś z ę ę ą
wytycznych: -
1) specjalny poborca (inkasent) wydaje na ż ą pobra-
ą ę pokwitowanie z kwitariusza O ś ś zara-
chowanych kwitach,
2) kwity powinny ć pisane przebitkowo przez ę
aby w kwitariuszu ł kopie wydanych
kwitów,
3) codziennie specjalny poborca (inkasent) ą
jest ł ć pobrane sumy na ł ś rachunki
bankowe lub do ł specjalnej, ż jednostka
ż której ustanowiono specjalnego }>O'l
ę Posiada ę ą ż w
miejscu ś specjalnego poborcy (inkasenta)
nie ma placówki pocztowej lub ż pobrane sumy
ą nie'znacznej ś preZYdium rady narodo-
wej ż ć na ł pobranych sum
w innych terminach, jednak nie rzadziej ż raz
w tygodniu, .
4) dowody, ą 'pobranie i ł przez
ę (inkasenta) pobranych sum, powinny ć
poddane okresowej kontroli i odpowiednio zabezpie-
czone.
IV. Kasy specjalne w ę celnych.
§ 4. 1. Ustanawia ę kasy specjalne VI ę
celnych.
2. Kasy ę celnych ą charakter poborowy
w zakresie sum ę ż ń natomiast
ł - w zakresie innych sum.
3. ł tryb ę kas ę cel- .
nych w zakresie dokonywania obrotów kasowych nor-
ą przepiSy specJalne.
V. Przepis ń
§ 5. ą wchodzi w ż z dniem ł
z ą ą ą ą od dnia 1 stycznia 1951 r.
Minister Finansów: K. DqbrowskI
80
ZARZI\DZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 stycznia 1951 r .
.w sprawie jednolitego planu kont dla jednostek administracyjnych utrzymywanych z narzutów.
Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 8 ą Rady
Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu
ł lVIinistra Finansów i zrhiany zakresu ł
ń Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U.
R. P . Nr 22, poz. 188) ą ż ę co ę
§ 1. Wprowadza ę jednolity plan kont dla
administracyj nych utrzymywanych z narzutów, stano-
ą ł ą do niniejsszego ą
§ 2. Przez ę jednostek administracyjnych
utrzymywanych z nar::mtów ć ż ę
biorstwa, o których mowa w § 10 ł Rady l\1ini-
mrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad organi-
zacji finansowej i systemu finansowego ę
ń ę ż centralnym (Monitor
Polski Nr A-55, poz. 630), oraz w §§ 7 i 8 ł Rady
Ministrów z dnia 6 ś 1950 r. w sprawie zasad or-
ganizacji finansowej. i systemu finansowego ń
ę ą ł terenowym (Mo-
nitor Polslci. Nr A-102, poz. 1284) .
§ 3. ą wchodzi w ż z dniem ł
z ą ą ą ą od dnia 1 stycznia 1951 r:
Minister Finansów: K. DqbIOwski
MClI'l1tor Polskl Nr A-8
87 -- Poz. 80 i 81
ł ą do ą Ministra
Finansów z dnia 12 stycznia 1951 r.
(poz. 80).
JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK ADMINISTRACY JNYCH UTRZYMYWANYCH
Z NARZUTÓW
Klasa O - Konta ś ł robót kapitalnych,
funduszów ł sprawozdawcze i po-
zabilansowe.
00 - Srodki trwale
01 - Likwidacja ś ł
02 - Finansowanie ill1westycji
020 - Finansowanie inwestycji limitowych
021 - Finansowanie inwestycji pozalimitowych
03 - Inwestycje
030 - Inwestycje ę
031 - Inwestycje ą ń
04 - Remonty kapitalne
06 - Srodki otrzymane
062 - Srodki otrzymane na poc7 ..et ł wy-
datków
063 - Wydatki
0630 - Wydatki dokonane
0631 - Wydatki przewidziane w ż
0632 - Odchylenia
07 - Umorzenie ś ś ł
08 - Fundusze ł
080 - Fundusz statutowy
089 - Wyniki ł ś
09"- Konta sprawozdawcze i pozabilansowe
098 - Bilans otwarcia
099 - Ę pozabilansowe
Klasa l - Konta finansowe
10 - Gotówka
100 - Kasa
11 - Rachunki bankowe
110 - Rachunek bankowy ą
1101 - Rachunek ż
112 - Rachunki bankowe specjalne
1120 - Rachunek funduszów i rezerw
1121 - Rachunek ś ł na
inwestycje
1122 - Rachunek ś na kapitalne
remonty
116. - Sumy ę ż w drodze
12 - Kredyty bankowe
13 - Odbiorcy
14 - Dostawcy
15 - Rozliczenia z ł publiezno-prawnych
16 - Rozliczenia ę
17 - Inne ż ś i ą
18 - Rezerwy i fundusze
186 - Fundusze specjalnego przeznaczenia
188 - Fund1.lSZe na roboty kapitalne
1881 - FundUS-l na inwestycje ze ś
ł .
1882 - Fundusze na kapitalne remonty
19 - Rozliczenia ę .
190 - Rozliczenia wydatków i ł prostych
197 - Rozliczenia. ł ś ł
Klasa 2 - Konta strat i zysków nadzwyczajnych oraz
ł i dochodów ł
20 - Straty nadzwyczajne
21 _ . Zyski nadzwyczajne
22 - ł ł ś ł
23 - Dochody ł ś ł
Klasa 3 - Konta ł i towarów
30 - ł
300 - ł w drodze
302 - ł
305 - Przedmioty ł
3050 - Przedmioty ł na ł
3051 - Przedmioty ł w ż
waniu
308 - Inwentarz ż
36 - Towary
Klasa 4 - Konta ł do rozliczenia
ł ł jednolitego planu kont dla
ł jednostek operacyjnych)
Klasa 7 - Konta kosztów
70 - Koszty ł ś podstawowej
700 - Koszty ł ś
709 - Przeniesienie kosztów
75 - Koszty robót kapitB.lnych
750 - Koszty robót kapitalnych
759 - Przeniesienie kosztów
77 - Rozliczenia ł ś ł
81
770 - 8 - Rozliczenia ł ś ł
wej
779 - Przeniesienie ń
Klasa 9 - Konta realizacji
95 - Realizacja robót kapitalnych
950 - Realizacja robót kapitalnych
959 - Koszt ł realizacji
96 - Realizacja towarów
966 - Realizacja towarów
969 - Koszt ł realizacji
98 - Inne ł
Ą MINISTRA HANDLU Ę
z dnia 28 grudnia 1950 r.
o zmianie ą z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie ustalenia rodzajów i gatunków oraz ś
ł ę wyrobów ę i konserw ę
Na podstawie § 2 ust. 1 ą Minisha
Handlu ę z dnia 24 marca 1950 r. w spra-
wie unormowania wyrobu i obrotu przetworami ę
snymi (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 120) ą ę co
ę
§ 1. W ł ą do ą Ministra Handlu
ę z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie
ustalenia rodzajów i gatunków oraz ś ł
ków ę wyrobów ę i konserw ę
nych (Monitor Polski Nr A-43, poz. 500) po pozycji 64
wprowadza ę pozycje 65-81 w ę ą brzmieniu:
..