You are on page 1of 1

MonHor Polski Nr A ,l 8 - 282 Poz.

229 i 230

. § 1. Tworzy się w Kunowicach Oddział ' Urzędu § 3. , Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło­
Celnego w Rzepinie dla kontroli celnej obrotu towa- szenia z mocą od dnia 1 lutego 1952 r.
rowego w ruchu osobowym.
§ 2. Zorg:mizovl ania i uruchomienia oddziału do-
kona Dyrekcja Ceł w Poznaniu. Minister Handlu Zagranicznego: w z. C. Bajer

230
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 26 stycznia 1952 r.

w sprawie kwali.fikacji zawodowych do nauczania w s7kołach artystycznych I i II stopnia.


W związku z art. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. b) odbyły po uzyskaniu świadectwa 2 lata praktyki
o . stosunkach s,łużbowych nauczycieli szkół artystycz- zawodo~ej nienauczycielskiej oraz dwa lata
nych i zakładów szkolenia artystycznego. (Dz. U. R. P. praktyki pedagogicznej w danym zawodzie
Nr 5, poz. 40) i art. 6 ustawy o ·stosurikach służb.owych w wymiarze co najmniej 6 godzin tygodniowo.
nauczycieli (Dz. U. R. , P. z 1932 r. Nr 104, poz. 813) § 3. 1. Osoby, wymienione w § 1, w przypadku
zarz ądza się, co następuje:
uzyskania świadectwa z ukończenia odpowiedniego
§ 1. Kwalifikacje zawodowe do nauczania przed- studium pedagogicznego nabywają kwalifikacje zawo-
miotów zawodowych posiadają: dowe do ustalenia w służbie nauczycielskiej, o 'ile
l) w szkołach plastycznych II stopnia - os<1by, które odpowiadają innym warunkom, wymienionym wart. 4
uzyska ły dyplom (świadectwo ukończenia) wyższej ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o stosunkach
szkoły plastycznej bądź zagranicznej szkoły arty- służbowych nauczycieli szkół artystycznych i zakła­

stycznej, kt órą Minister Kultury i Sztuki uzna za dów szkqlenia artystycznego (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 40).
równorzędną; 2. Zasady i tryb nabyv:ania kwalifikacji zawodo-
2) w s zkołach muzycznych II stopnia - osoby, które wych do ustalenia przez inne osoby niż wymienione
uzyskały świadectwo dojrzałości oraz dyplom w ust. 1 określi osobne zarządzenie.
wyższej szk;oły muzycznej bądż innej szkoły knl.-
§ 4. Minister Kultury i Sztuki może przyznać
jowej lub zagranicznej, którą Minister Kultury kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotów
i Sztuki uzna za równorzędną; I zawodowych bądź do praktycznego nauczania zawodu
3) w sz!,:ołach muzycznych I stopnia osoby, które osobom nie odpowiadającym warunkom określonym
u zys kały świadectwo dojrzałości oraz dyplom w § 1 bądź § 2, je że li wyróżniają się wybitnymi osiem-
wyższej szkoły muzycznej albo świadectwo ukoń­ nięciami w dziedzinie nauczania.
czenia szkoły muzycznej II stopnia bądż s~')coły '-'"
§ 5. Przy stwierdzaniu kwalifikacji zawodowych
krajowej lub zagranicznej, którą Minister Kr '/ t'ny
do nauczania przedmiotów ogólnokształcących w szko-
i Sztuki uzna za równorz ę dną;
łach artystycznych I i II stopnia, a także kwalifikacji
4) w szkołach choreograficznych I i II stopnia: wymaganych do ustalenia w tym zakresie, stosuje się
a) do nauczania przedmiotów choreograficznych odpowiednie przepisy obowiązujące w szkolnictwie
osoby, które uzysk ały świadectwo ukończenia ogólnokształcącym.
szkoły chQreograficznej II ~topnia lub dyplom
§ 6. Zarządzenie nie dotyczy nauczycieli i nau-
wyższej szkoły teatralnej (aktorskiej) albo
czycieli zawodu szkół artystycznych I i II stopnia,
świadectwo ukończenia średniej szkoły aktor-
którzy w myś. przepisów dotychczasowych posiadali
skiej bądż innej szkoły arty's tycznej, krajowej
kwalifikacje zawodowe do nauczania bądź uzyskali
lub zagranicznej, którą Minister Kultury i Sztuki
ustalenie.
uzna za równorzędną,
b) do nauczania innych przedmiotów zawodowych § 7. Uchyla się zarządzenia Ministra Kultury
- osoby, odpowiadające warunkom określonym i Sztuki:
w pkt 1-3; . 1) z dnia 18 października 1946 r. w sprawie kwalifi-
5) w . państwowym liceum techniczno-teatralnym oraz kacji zawodowych do nauczania w szkołach mu-
w paIlstwowych szkołach dla instruktorów teatru zycznych niższych i umuzykalniających (Dz. Urz.
ochotniczego -:- osoby, które uzyskały dyplom Min. Kultury i Sztuki Nr 5, poz. 4),
(świadectwo ukończenia) wyższej szkoły artystycz- 2) z dnia 12 lutego 1947 r. w sprawie kwalifikacji
nej lub szkoły ~artystycznej II stopnia bądź zagra- zawodowych nauczycieli państwowych i prywat-
nicznej szkoły artystycznej, którą Minister Kultury nych: konserwatoriów, wyższych szkół muzycznych,
i Sztuki uzna za równorzędną. oraz instytutów muzycznych (Dz. Urz. Min. Kultury
i Sztuki Nr 1/6, poz. 3)., '
§ 2. Kwalifikacje zawodowe do praktycznego na-
uczania zawodu (kwalifikacje nauczyciela zawodu) 3) z dnia 14 sierpnia 1947 r. w sprawie kwalifikacji
w szkołach artystycznych II . stopnia posiadają osoby, zawodowych do nauczania w średnich szkołach
które: artystycznych plastyki (Dz. Urz. Min. Kultury
a) uzyskały świadectwo ukończenia odpowiedniej i Sztuki Nr 3/8, poz. 33).
szkoły artystycznej II stopnia lub szkoły zawo- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło­
dowej albo innej szkoły uznanej przez Ministra szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1952 r.
Kultury i .sztuki za równorzędną bądź świa­
dectwo mistrzowskie w zakresie odpowiedniej
specjalności oraz Minister Kultury Sztuki: S. Dybowski