I Monitor Polski Nr A-33 ·

'- 400 .-.
422
ZARZ1\DZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 marca 1953 r.
w sprawie wojskowego szkolenia student6w wyzszych szk61 artystycznych w roku szkolnym 1953/54 i w latach

Na podstawie art. 1. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia
1949 r. <> ulgach w odbywaniu sluzby wojskowej przez
student6w szk61 wyzszych (Dz. U. z 1949 r. Nr 25, poz.
173 i z 1950 Nr 6, poz. 46) zarzqdza co
§ 1. W roku szkolnym 1953/54 i w latach
nych bfldq szkoleni wojskowo studenci
wyzszych szk61 artystycznych:
1) Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie,
2) Panstwowej Wyzszej Szkoly Teatralnej w Warszawie,
3) Panstwowej Wyzszej Szkoly Muzycznej w Warsza-
wie,
4) Panstwowej Wyzszej Szkoly Sztuk Plastycznych w
Gdansku-Sopocie,
5) Panstwowej Wyzszej Szkoly Muzycznej w Sopocie,
6) Panstwowej Wyzszej Szkoly Muzycznej we Wroda-
I
wiu,
7) Panstwowej Wyzszej Sikoly Sztuk Plastycznych we
Wrodawiu"
8) Panstwowej Wyzszej
I:.odzi,
Szkoly Sztuk Plastycznych w
9)
10)
11)
12)
Panstwowej Wyzszej Szkoly Muzycznej w todzi,
Panstwowej Wyzszej Szkoly Aktorskiej w l.odzi"
Panstwowej Wyzszej Szkoly Filmowej w I:.odz.i,
Panstwowej Wyzszej Szkoly Sztuk P!astycznych w
Poznaniu,
13) Panstwowej Wyzszej. Szkoly Mnzycznej w Poznaniu.
14) Panstwowej Wyzszej Szkoty Muzycznej w Krakowie,
15) Panstwowej Wyzszej Szkoly Aktorskiej w Krakowie,
16) Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie wraz z
Wydzialem Grafiki Propagandowej mieszczqcym
w Stalinogrodzie,
17) Pdllstwowej Wyzszej Szkoly Muzycznej w Stalino-
grodzie.
§ 2. W roku szkolnym 1953/54 wojskowemu szko-
leniu podlegajq studenci pierwszego i drugiego roku stu-
di6w wyzszych szk61 art yst ycznych wymienionych w § 1.
§ 3. Do student6w wyzszych szk61 artystycznych,
ktorzy majer bye szkoleni wojskowow roku szkolnym
1953/54 na podstawie niniejszego zarzqdzenia, majq za-
stosowanie przepisy §§ 2, 3 i 5 - 16 zarzqdzenia Minist ri'l
Obrony Narodowej z dnia 28 wrzesnia 1950 r. w sprawie
wojskowego szkolenia student6w sZk61 wyzszych ' w roku
szkolnym 1950/51 i w Iatach nastflpnych (Monitor Polski
Nr A-I04, poz. 1310).
§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem oglosze-
nia.
Minister Obrony Narodowej: K Rokossowski
Marszalek Polski
·423
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
, z dnia 25 marca 1953 r.
w sprawie ustalenia czasu zatrudnienia dia Korpusu Technicznego Pozarnictwa.
Na podstawie § 20 rozporzqdzenia Rady Ministr6w
) z dnia 10 pazdziernika 1952 r. w sprawie stosunku sluz-
bowego czlonkow Korpusu Technicznego Pozarnictwa
(Dz. U. Nr 42, poz. 291) zarzqdza co nastflPuje:
§ 1. DIa czlonkow Korpusu Technicznego Pozarnic-
twa us tala sifl nastflpujqCe systemy
1) w terenowych zawodowych strazach pozarnych oraz
pogotowiach i posterunkach zawodowych: 24 godzi-
ny sluzby, 24 godziny wolne od sluzbYi .
2) w zakladowych zawodowych strazach pozarnych
oraz pogotowiach i posterunkach zawodowych:
24 godziny sluzby, 24 godziny wolne od sluzby, albp
w przypadkach okreslonych w § 3 - 12 godzin sluz-
by, 24 godziny wolne od sluzbYi
3) dla czlonkow Korpusu Technicznego za-
trudnionych w jednostkach nie wymienionych w
pkt 1 i 2 ustala sit: czas pracy zgodnie z obowiqzu-
jqcym ezasem praey w danej jednostce, z tym ze poza
normalnym ezasein praey obowillzani Sq oni do sluz-
by operacyjnej, to jest pelnienia sluzby inspekcyj-
nej, dyzur6w i udzialu w akcjach ratowniczych;
lqczny czas 'zatrudnienia nie moze przekraczae norm
przewidzianych w pkt 1 i
§ 2. 1. Przy systemie zatrudriienia: 24' godziny
sluzby - 24 godziny wolne od sluzby przysluguje pra-
cownikowi. dodatkowo 12 godzin wolnych od sluzby ty-
godniowo.
2. W warunkach, . gdy tego wymaga interes sluzby.
)J.dzielanie 12 godzin tygodniowo wolnych od sluzby wy-
mienionych w ust. 1 moze bye wstrzymane za dbdatko-
wym wynagrodzeniem, obliczonym wedlug art. 16 ustawy
z dnia 18 grudnia 1919 r. 0 czasie pracy w przemysle
i handlu (Dz. U. z 1933 r. Nr 94, poz. 734, z 1934 r.
Nr 110, poz. 976, z 1936 r. Nr 28, poz. 222, z 1945 r. Nr 21,
poz. 117, z 1946 r. Nr 51, poz. 285, z 1948 r. ,Nr 49, poz.
372, z 1'950 r. Nr 13, poz. 122 i Nr 20, poz. 174 oraz
z 1951 r. Nr 17, poz. 137).
3. Wstrzymanie udzielania dodatkowo godzin wol-
nych od sluzby na warunkach okreslonych w ust. 2 wy-
maga zgody zalogi zainteresowanej jednostki..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful