Panduan Penaksiran Hasil Pembelajaran

Lampir an 10

PANDUAN PENAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN (yang menyumbang kepada gred bagi kursus) KURSUS KPD3016 (Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I versi PJJ) 1. Ujian: 2 kali x 10% wajaran = 20%
2. Tugasan Unit Pengajaran= 60%

3. Forum: 2 daripada 5 kali=20%

Huraian tugasan Unit Pengajaran Jadual 1 di bawah merupakan cadangan penyediaan bahan bagi satu Unit Pengajaran mengikut komponennya. Jadual 2 pula merupakan cadangan skema pemarkahan (penskoran analitikal) yang boleh digunakan untuk menskor Unit Pengajaran. Penskoran holistik iaitu dengan memberi wajaran secara kasar bagi setiap komponen juga boleh digunakan, terpulang kepada pensyarah masingmasing. Jika menggunakan penskoran holistik, abaikan sahaja markah terperinci (lajur MARKAH) yang ditunjukkan. Jadual 1 Huraian komponen dalam Unit Pengajaran
Komponen Tajuk & Tujuan Unit Pengetahuan Sedia Ada Pelajar • Pengetahuan sedia ada pelajar • Pelan mencungkil idea • Idea atau objektif utama yang kemungkinan sukar dicapai • Miskonsepsi yang mungkin wujud dan konsep saintifiknya yang tepat Analisis Isi Kandungan Pelajaran • Hasil pembelajaran (3 domain) • Senarai istilah/konsep/prinsip/hukum/teori • Idea utama menggunakan bahasa yang sesuai dengan Keseluru han Unit x x x x x 4 pengajar an sahaja

x x x

Panduan Penaksiran Hasil Pembelajaran kebolehan dan umur pelajar • Persoalan utama dengan jawapannya (bagi kaedah pembelajaran inkuiri) • Objek, sistem atau kejadian sebenar yang berkaitan dengan tajuk/konsep/prinsip/ hukum/teori • Peta konsep Bahan Bantu Mengajar dan Belajar Senarai bahan, peralatan/teknologi, dan bahan sumber yang diperlukan termasuk lembaran kerja pelajar. Bahan bantu mengajar dan belajar sebenar, misalnya nota dalam bentuk slaid Powerpoint atau lembaran kerja pelajar diletakkan sebagai lampiran) Kaedah dan Aktiviti P&P • Senarai kaedah dan aktiviti P&P, contohnya perbincangan, kerja berkumpulan, kerja individu, menonton klip video, demonstrasi guru, main peranan, permainan, dll. bagi setiap fasa pengajaran • Garis masa (time line) bagi keseluruhan unit untuk menunjukkan bagaimana masa diperuntukkan bagi setiap subtajuk Pelan Penaksiran • Senarai tugasan penaksiran dan hasil akhir tugasan • Alat menaksir dan menilai pencapaian hasil pembelajaran seperti ujian bertulis, laporan, soalansoalan, rubrik, dll. bagi setiap fasa pembelajaran dan • Alat menaksir selepas selesai satu unit pengajaran. Rancangan Pengajaran Harian

Lampir an 11 x x

x x

x x

x x x x

Jadual 2 Skema Penskoran Analitikal bagi menskor Unit Pengajaran
BI L 1 2 KOMPONEN TAJUK DAN KEGUNAAN UNIT PENGAJARAN Kegunaan unit pengajaran Kepentingan tema unit PENGETAHUAN SEDIA ADA PELAJAR *Pengetahuan sedia ada pelajar *Pelan mencungkil idea *Idea atau objektif yang kemungkinan sukar dicapai **Miskonsepsi yang mungkin wujud dan konsep tepatnya ANALISIS ISI KANDUNGAN PELAJARAN MARKAH 3 2 46 2 5 1 5 x4=8 x 4 = 20 x4=4 + 5 = 10 72 JUML AH 5

3

Panduan Penaksiran Hasil Pembelajaran *Hasil pembelajaran (kognitif, psikomotor, afektif + nilai murni) *Senarai istilah/konsep/prinsip/hukum/teori *Idea utama *Persoalan utama + jawapan tepatnya (jika pembelajaran inkuiri) *Objek, sistem atau kejadian sebenar yang berkaitan dengan tajuk/konsep/prinsip/hukum/teori **Peta konsep BAHAN BANTU MENGAJAR DAN BELAJAR *Senarai bahan, peralatan/teknologi, dan bahan sumber yang diperlukan termasuk lembaran kerja pelajar *Bahan bantu sebenar seperti nota dalam bentuk slaid PowerPoint dan lembaran kerja pelajar diletakkan sebagai lampiran bercetak dan dalam bentuk CD KAEDAH DAN AKTIVITI P&P *Senarai kaedah dan aktiviti P&P, contohnya, perbincangan, kerja berkumpulan, kerja individu, menonton klip video, demonstrasi guru, main peranan, permainan, dll. bagi setiap fasa pengajaran **Garis masa (time line) PELAN PENAKSIRAN *Senarai tugasan penaksiran dan hasil akhir tugasan - bagi setiap fasa pengajaran (markah utk fasa 2,3,4) - selepas selesai satu unit pengajaran *Alat menaksir pencapaian hasil pembelajaran seperti soalan ujian bertulis, soalan kuiz, rubrik, dll. - bagi fasa 2, 3, & 4 pengajaran - **selepas selesai satu unit pengajaran - JSU + kertas soalan ujian (penaksiran konvensional) - Rubrik + arahan tugasan (penaksiran autentik) 5 x 4 = 20 1x4=4 1x4=4 (3 + 2) x 4 = 20 1x4=4 20

Lampir an 12

4

44 1x4=4 10 x 4 = 40 21 1x4x4= 16 5 72 1x3x4= 12 1 2x3x4= 24 10 + 10 = 20 10 + 5 = 15

5

6

7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN *Rancangan pengajaran harian yang mengandungi 11 elemen

40 10 x 4 = 40 Jumlah Besar 300

*Ditulis bagi 4 pengajaran berturutan sahaja **Bagi keseluruhan tajuk dalam unit pengajaran

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful