You are on page 1of 1

Poz. m, 4n ł.

.. 76
UCHWAłA łi.ADV.AŃSTWA.

z dnia ił stycznia 1955 r.

Za zasługi w pracy zawodowej spolecznej oozna- Stachuri>ki Kazimierz 6. Walentegó.


'c zony zostaje
"Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki
ZŁOTYM KRZYLEM ZASLUGI Senetarz Rady Państwa: 14. RybickJ

477
UCH:WAtA RADY p~lI\!SnVA.

:r; ruua' 17 ,s tycznia 1955 r.


nr 01179.

Kuć Wiesław IS. Stani5ława, 9. Lemański Kaz,jmierz s. Sta-


Za zasługi w pracy J:!l.wOOowej w dzi~dzi:n-ie budow- nisława, 10. Olsz,a k Stefan 6. Eugeniusza, . 11. Parlzik An-
JI!ctwa mie.szkaniowego odz:nac~eni zostaJą: toni 6. Józefa, 12. Południkiewkz Piotr 5. F:<1nciszka, 13.,
Tyburski Bronisław 5 . Leona.
ZŁOTYM KRzrta1 ZASŁUGI
BRĄZpWYM KRZYL:EM ZASŁUGI

1. inż. Czecharowsk.i Herman s. Antoniego, 2. inz. Da_
ni€1ew!cz Aleksander iI.. Piotril; ' 3. GIl~ow-ski Mieczy.:::ław H. Bart.oś Józef Jl. Andrzeja, 15. ~odym Jł!r:zy s. Mi-
s. Aleksandra, 4. Szymborski \Vacław 6. Bronisława. chała, 16. Lisowski Leonard IS. Karola, 17. Olkowski ,Fran- .
ciszek B. Jana, 18. Sadow&.~i Jan s. Aleksandra, 19. San-
SREBRNYM KRZYL:EM ZASŁUGI kowski Jan s. Józefa, 20. Zych Julian.

5. Ajdacki Alek~nder 8. Michała, 6. Aleksandrowicz Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki


Lucjan 6. Ignacego, 1. Fołtyn Edward s. Józefa, 8. inż. Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki .

ZARZĄDZENIE Nr 115 PRElEStł\ RADY MINISTRÓW

z dnia 23 maja 1955 r.


W ~pr.aW!e .zmIany pnynależoooci adminIstracyjnej ł trybu przekazania przez M~nlliterst\'';o Łączności nleklórych
- sZkół zawodowych. . .
Na podstawie § 12 rozporządzenia' Rady Mini&.trów ce z umów o pracę z pracownikami pedagogicznymi i ad-
Z dnia 23 czerwca 1951 r. 'W sprawie prowadzeni... 6xlwl- ministracyjnymi, zatrudnionymi w przejętej szkole.
nictwa zawodowego oraz zakresu . działania -Centralnego § 3. 1. . .Z dniem 1 września 1955 r. kredytybudżeto­
UrięduSzkolenia Zawodowego (Dz . .U. z 1951 r. Nr .36, we' wymienionych szkół na rok 1955 zostańą przekazi\ue '"
poz. 277, z 1952 r. Nr 34, poz. 237, z1953 r. Nr 12, poz. 45 przez Minbtcrstwo Łączności Ministerstwu Finansów; któ~
I z 1·954 L Nr 4S, p-oz. 213) zarządza się, co następuje: re od tej daty będzie pokrywało wydatki . tych 6zkół.
W związk.u z tym Minister FinB-.Tl-sów dokona przeniesie-
§ 1. Ministerstwo Łączności przekazuje Minirterstwu .
niaodpowiednich kredytów budżetowych pomic:dzy czę-
Finansów Technikum Łączności w Opolu przy ul. Ko- '
. ściami budżetu centr~lnego za okres od dnia 1 5tyczn i ą
'ciuszki 39 i Technikum ·Łączności . w Kielcach pIty ul. 1955 T. do dnia 31 grudnia 1955 r. Wysokość tych kredy-
Kopernika 8.
tów ustali komisja wymieniona w § 2 ust. 2, opierając 6iQ
§ 2. . 1. Pnekazanie części nieruchomości, w .któ- na normach preliminarzy budżetowych z roku 1954 prze-
rych mieszczą się szkoły, i innych nieruchomości pozo~ kazywanych szkół oraz na faktycznych rozchodach w ro-
• tających w zarządzie i użyfkowa.'1:iu .szkół oruz należą­ ku 1955 .
cych do szkół ruchomości nastąpi komisyjnie na po<lsta- 2. Wydatki wymienionych szk.ół,dokonane w . okre~
:wie protokoł~w zdawclo-odbion:zych. ele od dnia 1 61ycznia 1955 r. do dnia 31 sierpnia 1955 r.,
2. . Komisję do przeprow'a dzenia czynności zwiqza- należy przenieść do rachunkowoś.ci Ministerstwa Finan-
bych z przekazaniem powoła Minister Łączności W poro- sów.
ZUmieniu z Ministrem Finansów. . § 4. Zarządzenie -v;cli.o dzi w życie oz dnielI! ogłosze­
nia z mocą o~ dnia 1 w:rzcinia 1955 r.
3. Na przejmującego przechodzą wierzytelnoś"ci i zo-
bowiilzania danej szkoły, w szczególności zaś ~ynikajq- Prezes Rady Ministrów: J, Cyrankiewicz