You are on page 1of 2

Monitor Polski Nr. 30 - 492 ' - Poz.

294 i 295

2. . Zakres działania i tryb pos~ępowania oraz skład 3) Minl6tfa Finańs6w do zapewnienia środków findns~
Międzyresortowej ł,(omisji Zadrzewień ustali Prezes IIł~!1,~ wych niezbędnych do realizacji zadań wyn1kajIlCYc1l .,.'.
MinistrÓw. . . . ",. , z~5h~!ił}'. ,' -' "
§ 11. t.. Zasady i tryb przeprowadzenia inwenta- § 14. Dla rozwoju akcji zadrzewieniowej, w 5ZCZ~
ryzacji zadrzeyiień i terenów podlegających zadrzewieniu ' gó~ności w spółdzielniach produkcyjnych i g05podat-!
ustalj Minister Leśnictwa ' w porozumieniu z Przewodni- stwach. indyWidualnych . ~ zobowiązUje się: , .
czącym Pań,stwowej Komisji Planowania Gospodarczego l) prezydia rad narodowych do udzielani4 wskazań i p~
w terminie 6 tygodni od wejścia vv życie uchwały. Zain- mocy spółdzielniom produkcyjnym i gospodaretwom
- teresowani ministrowie i prezydia rad narodowych w ter- indywidualnym przy prowadzeniu przez nie zadrze-
minie 6 miesięcy od wejścia w życie uchwały dokonaj~ wień, Związek Samopomocy ChłQpskiej, .ZwiązelC
szczegółowej inwentaryzacji tych zadrzewień i terenów. Młodzieży Polskiej i inne organizacje społeczne i po.,
2. Zasady i tryb sporZądzania planów zadrzewień lityczne doprow_adzenia na wsi systematycznej akcj(
i ich koordynacji ustali w drodze instrukcji .Minister Le- propagandowej i uświadalpiającej w sprawie zadrze-
śnictwa w porozumieniu z przewodniczącym Państwowej wień za pośrednictwem prasy, radia, filmów, odqy"
Komisji Planowania Gospodarczego po zasięgnięciu opi- tów i pogadanek,
nii Międzyresortowej Komisji Zadrzewień - w terminie 2) Ministra Oświaty - do prowadzenia wśród młodzieży:
3 miesięcy od wejścia w życie uchwały. (a za jej pośrednictwem wśród całego społeczeMtwa),
l ,f2 .' ł! "'Plany ro('złl9:. zad~zewiEiń (sadzenia, ochro_ szerokiej akcji uświadamiająceJ 0 , znaczeniu zadrze--
, ny, pielęgnowania, wyrębu drzew OJaz produkcji szkół:: wień, ' _ ' ;
karskiej); sporządzone zgodnie z instrukcją, zaopiniowa- 3) Ministra Leśni~t~d i Mirii6tra' G:6~d.ihl I<Óinu~ałneii' {! "
ne przez Międzyresortową Komisję Zadl'zewień i za- - do zaopatrywania spółdzielni produkcyjnych i g~
twierdzone przez Przewodniczącego Pań-stwowej Komisji spodar.stw Indywidu!ł!lnych w niezbędny do założeni4
Planowania Gospodarczego, stanowią krajoWy . plan go- żadrz-ewień materiał sadzeniowy według ustalonego
spodarczy zadrzewień włączony do narodowego planu . cennika.
gospodarczego.
. '

§ 15. Zobowil\ZUJe się Ministra Leśnictwa do Bkła~ ;


2. Plan zadrzewień 1 produkcji ' szkółkluskiej na dania w 9kresach 6-miesięcznych Prezesowi Rady Mini~
okres lat 1956 - 1960 oraz plan perSipektywiczny na lata mrów sprawozdań z wykonania uchwały.
1961 - 1970 powinny być opracowane w terminie do
§ 16. Traci moc uchwała Prezydium Rządu 1: dnia
dnia 31 grudnia ' 1955r.
, 23 grudnia 1950 r. w .sprawie zadrzewienia dróg publicz-
§, .13. Dla .z apewnienia . realizacji zadań. zadrzewia- nych, bn;egó.w wód otwartych i zamkniętych oraz par-
nlowyc~ ząbowiązl1je się:,: kówwiejskich, znajdującycn się na gruntachbędqcycli
w posiadaniuPań6twa lub- instytucji ' u6pOłeqnionych . 0

1) Ministtów~ Leśnictwa, TralllSportu Drogowego. ł .Lot- (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-3, poz. ' 39).
niczego, Państwowych Gospodarstw Rolnych, Rolni<;-
twa, Zeglugi i Kolei do ustawienia stanowisk pracy §11. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi
w InlnisteMtwach i podległych im organach -tereno- Leśnictwa! Przewodnkząc:emu Państwowej Komisji Pla-.
wych; " now~ , Gospodarczego . .oraz zainteresowanym mini.
Itrom.. ' .
2) prezydia wojewódzkich rad narodowych' do pował,,-
. nia w samodzielnych . oddzIałach leśnictwa stanowisk ł ,18. Uchwała wchodzi w tycie z dniem ogłoszenta.
pracy do spraw zadrzewień w cillgu Jednego mie- .
siąca od wejścia wżycie uchw.ały, Prezes. Rady Ministrów: J. ' Cyranklewlcl

-' 295
ZARZĄDZENIE MINISTRA sphWlEDLIWOSCI
z dnia 25 marca 1955 r.

o taryfie dla Utimaczów przysięgłycl!,

Na podstawie upoważnienia ' opartego na art. 2 de- .słowacki, litewski, angielski, francuski, niemteckl ..
kretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat lub żydowski - 40 zł, .
i ·s tawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) zarządza 'się, "b) na język europejski lub język łaciński - 50 zł,
00 następuje: c) na język pozaeuropej-ski - 6O·zł. "
§ 1. Za tłumaczenie tekstów nie wymienionych . w: § 2. Za tłumaczenie tekstów naukowych lub facho .. ,
ł 2 tłuma~e przysięgli pobierają wynagrodzenie: . wych, w szczególności streszczeń prac naukowych,. stawkI'
1) za każdą stronicę. pn;ekładu na język polski: przewidziane w § l podwyżlszll się o SOO/o. .
ł 3. Za sporządzenie I zaświadczenie zgodnOŚci od-
a} z języka rosyjskiego, białolU'sldego, ukraińskiego;
czeskiego, słowackiego... litewskiego.• angi.eloskiego, pisU tłumaczenia albo odpisu pisma 6'porządzonego w
francuskiego, . niemieckiego lub żydowskiego - obl;:ym języku tłumacze przysięgli . pobieraj" za kaMil
stronicę odpisu, jeżeli odpis sporządzono w języku:
25 zł" "
a) polskIm - 5 źł, .. . .
b) z innego jęz:yka _~rop.ę:jskiego lub Języ~ałacl~/ b) Vi innym -języku _ europejskimlubłacłńsklm: ..,... .
. skiego - 30 zł;)' , '. 8 zł, ;. " : »:., ,,' ., .. ". " " ,
o .
. e) z języka p07ia,europeJskiego ~ 40 d,'; ej w jęŻyb ' pozaeuropejskim: :.- ł2zJ>
2} za Jc~1dą' stronkę ' przekładu ~ językapolskleQO:1!- Jeżeli . odpis nlej~ p:rzebitkq m~yoow, ~czenl,'"
4) na ję7;;fk rosyjskI. bi~oruskl• . ulq'CiU\$lq, czEi$l. . lub pisma. stllwki po4wy~a się o 5007i.. .. .,
"','.

Monitor Polski Nr 30 49. Poz , 295 i 296

§ 4. Za sprawdzenie dostarczonego tłumaczenia i za- maszynopisu (rękopisu). Stronicę rozpoczętą liczy się za
świadczenie jego zgodności wynagrodzenie wynosi· po- całą, jeżeli obejmuje więcej niż 15 wierszy, w przeciw-
, łowę stawki, przewidzianej w § 1 lub w § 2, zależnie od nym razie - za połowę.
języka, z którego lub na który tłumaczenie jest doko.-
, § 7. Tracą moc przepisy sprzeczne z nmiejszym za-
nane~ .' (.
rządzeniem.
§ 5. Za przekła~ podpisu ~łu~acze przysi~gli ~~bie: §--8. ZarzCldzenie wchodzi ,w życie z dniem ogłosze­
rają 3 zł. - nia.
§ 6. Przy obiiczaniu wynagrodzenia w myśl §§ l ~ 4 '"
uważa się za stronicę 3D- wierszy i za wiersz 45 znaków Minisier Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski

296
- ' ~
ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO

z dnia 23 marca 1955 r.

W sprawie ustalenia wykazu średnich szkół. ,z awodowych II stopnia, których ,absolwenci podlegają w 1955 r.
, przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwen!ów średnich szkół zawod,owyCh oraz szkół wyiszych.
, , Na " podstawie ' art. 3 ust. ,~ U6tawy z dnia '7 marca ustawy z dnia 7 marca 1950 )'>/ O"plan'owym" zatrud~ianiu
i:,,', 19;50 l . o planowym z~trudnianiu a~ol~ntów średnich absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyż­
;:'\"",,-.zkól' /z awodowych oraz szkół wyższych (Dz.U. NI lO, szych (Dz: U. N:r 10, poz. 106). Wykaz ten stanowi za-
't; - " ~1'6Z.'i06),zarządza się, co następuje: • lącznik do zarzątlzeni a. ' •
:y" §,~ l., Us~ala się wykaz , średnich szkół zawodowych § 2. Zarządzenie wchodzCwźycie z .dniem .ogło­
", ..JL stoppia;
podległych rvlinistrowi Przemysłu Maszyno- szenia.
wego, kt6I'ychabśolwenci p~dlegają w 1955 r. przepisom
Minister PrzemysIu ' Maszynowego: w z. E. Demidowskl

Za.łątznik dozarząd'lenia " Ministra


Przemys!uMaszynoweqo · 'Z dnia 23
marca 1955' r. (poz. 2961,

WYKAZSREDNICH SZKOL ZAWODOWYCH JI STOPNIA, PODLEGŁYCH MINISfROWIPRZEMYSł:.U MA-


SZYNOWEGO; KTORYQH ABSOLWENCI P0DLEGAJĄW 1955 R. PRZEPISOM USTAWY ' Z DNIA 7 MARCA
195.0 R. O PLANOWYM ZATRUDNIANIU ABSOLWENTOWSREDNICH SZKOL ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁ
WYŻSZYCH '

1. Technikum PrzemvsłuElektiycznego Ministerstwa 13. Technik-um Mechaniczne Ministerstwa i>rzemy-


Przen1ys~' M~szynowego- w Bydgoszczy, . ul. Swierczew- ' . słu Maszynowego w Krakow'ie, ul. Wąska 7,
skiego 37, 14. Technikum Mechaniq:no-Odle:wnicze Minister-
2. Technikum Budowy Maszyn Rolniczych Mini- stwa Przemysłu Maszynowego w Krakowie, ul. Sobies-'
sterstwaPrzemysłu Maszynowego w Grudziądzu, ul. Kra- kiego 9,
sickiego 517, 15. Technikum Przemysłu Elektrotechnicznego lm.
' 3, Technikum Mechaniczne Ministerstwa Przemysłu T. Kościuszki Ministerstwa Przemysłu l\1aszynowego w
',b ' Maszynowego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 12, Krakowie, ul.Swiąlnicka- 6, " ' /
4. Technikum Mechaniczno-Elektryczne Minister-
litwa Przemysłu Maszynowego w Toruniu, ul. św . Jó- 16. Technikum Mechaniczno·Elektryczne
, Mini,s ter-
,sIwa Przemysłu , Maszynowego w Chrzdnowie, ul, Sta!in-
zefa 23/35,
5, Technikum Przemysłu Okrętowego Ministerstwa gradzka 3;
Przemysłu Maszynowego w Gdańsku, ul. ' Białowieska l, 17. Technikum Mechaniczne Ministerstwa Przemy-
I - 6. . Techllik~ Budowy . Okrętów im; A. Szuka Mi- słu Maszynowego w Tarnowie, ul. Staszica 8,
nisterstwa . Przemysłu . Maszynowego w GdańSlku-Wae- .18. Technikum Mechaniczne Mini.ster1itwa Przemy-
~' " ,zezu, ul. Piramowicza l, słu ' Maszynowego w Kraśniku; ul. U rzędbwska 20~
...;-'
7. Technikum Budowy ,Maszyn Ministerstwa Prze- ,19. , Technikum Budowy Siimochodów· Ministe;st ....'a
,. , mysłu Ma9'ZYIłowego w· Elblągu, uI.' Długa 39, Przemysłu Maszyno\vego w Lublinie, ul. Dymitrowa 3,(
"

.'
. 6. Technikum Mechaniczne MinIsterstwa 'Pf'lemY$łu , 20. Technikum Budowy MaszyniIh. T. DuraC'la Mi-
" , MaśzynQwego w Kielcach, -uL , Szkolna 2 5 ' n i s ! e r s t w i i Przemysłu Maszynowegow~ Łodzj" ul. Sienkie-
9: Te'c hnikum Mechanicz,no-E, lekti-"yCżne ' Minisler- wiezil88, '
, 6twa ' przemysłu Maszynowego w, Ra:domiu, ul. Kościu\Sz-.,
21. , TechnIkum Budowy Masz'ynEiektrycinych Mi-
' ki 7" ' " . p Ż I' N
:{ ; " '10:- 'Te'Chńikum ; ',MrechaniciJib-OdlewniCie MifliSter': ' ,'tllsterstwa ", rzemysłu. Maszynowego w ychime, ul. a - c

:~~: ; ' .twa Przemysłu ' -Maszy.nowegQ w ·Koń,skich, uL Warszta- ' rutowicza 84,
~:/;" to.wal; ł M 22 . Technikum ' N~e~hanilq.One-k: Mini$terstwa ,Przemy-
v,".',:' ". n. ' ,·Te'chnikumMeohaniczneMinisterstwii' przemy- su. aszynowego ' w . ySle, U, ' r, ana 4,
~,:,:. ~ Alu Mas~ynow:ego' w Skarzysku, ul. Ar~ii Lud~~ej 81, 23. Technikum Odlewniczo-Mechaniczne MInistęr.. ,
~~, - 12, Teehnikum Budow,y SamGchodów Mml~ters;twa :,twa PrzemyshiMaSz.y;nowe.gówG>timku ;k iOpola; ( ul.
,,(:,0: ,", Pr,zemysłu Maśzynowegow ' Sla.rachowicach, ul. l Majd 4, Cz~stochowska 20,