You are on page 1of 1

; .

iJ- ,; 0'_' DZIERlliK ' URZĘDOWY. ' POLS.KIEJ ,RZECZY'POSPOLITEJ .LUDOWEJ


_ _------~-_-W-ar-s-z-,a-tD..a-,_d_n-i-a-2-8-lu_t_e_K_o_19_5_5_r_._ _ _ _ _ _ Nr 17
(,~ T R I S C.
POI.I'
UCHWAlA RADY PAI'JSTWA

, 171 - z dnia 18 lutego 1955 r, w sprawie zakończenia stanu wojny między Polskll RzecząposPolitlł LUdoWll, "
a Niemcami !_ 251,

UCHWAł.Y RADY MINISTROW.


'173 ~ nr 113 z dnia 12 luteqo 1955 r. o zmianie uchwały z' dnia 10 pazdziernika 1952 r. - Instrukcja nr Ga ."
sprawie orqani:zacji i zakresu -działania terenowych komisjI. planowania gospodarczego. . • • 258
174 - nr 115 z dnia 12 luteqo 1955 r. o zmianie Instrukcji nr 8 w· sprawie organizacji wewnętrznej' etatów wy_
działów prezydiów: rad narodowych • '.' • . • • • .; ' . • • ! • • . ł 259
UCHWAł.Y PREZYDIUM RZĄDUI

175 - nr 20 z dnia 7 styczni4 1955 r. w sprawie robót na ulicacł.l oraz placach l zieleńcach publicznych w mla-
. stach '. . •.•..•.•••...• '. ~ 260
178 .,.. nr 120 oz dnia 12 luteqo 1955 r. w sprawie prz'y'Lnania tytuiu technika absolwenlom oficerskich szkół, woj-
skowych o 'k.ierunkach technicznych ,_. • • . • • • • • • • • • • • 26t · '
.< .o'
,< , 'Z A R Z. ĄD Z E N I A I

~ .. 171 - Ministra Szkolnictwa Wy.iszeqo z dnia 14 lutego 1955 r. w sp.rawie warunków składania egzaminów f '; ; ~: )
uzyskiwania dyplomów ukończenla5tudi6w II stopnia w charakterze eksternistów , w wyższych szko~
łach technicznych, wyższy;ch suołach roJJ,M.czych i na uniwersytetach. . . . • • • • 261'
178 - Ministra Poczt i Teleqrafów z dnia 11 lutego 1955 r. w sprawie trybu ustalania cen na produkty niety-
powe i nietypowe usługi wykonywanę pI'lez pI'ledsiębiorstwa podległe Ministrowi Poczt i Telegrafów
, i świadczone w obrębie gospodarki uspołecznionej . •. ..•....• 268
170 - Ministra Budownictwa Przemysłowe!:lo z dnia 1 lutego 1955 r. w spra1l/lle trybu ustalania cen na produk-
f y nietypowe i usługi nietyPowe, wykonywane przez przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego na
.... _ J
rzecz przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej ., 268

"'.'

I ,NSTRUKCJA
, 180 "- Ministra Finansów z dnia ,lO itycznia 1955 r. w spr'a wle trybu postępowania prezydJiów wojewódZkich
i powiatowych rad narodowych -:- wydziałów finansowych oraz pI'ledsiębiorstw 'e lektryfikacji rolnictwa
w zakresie wymiaru i poboru opłaty elektryfikacyjnej .' ' , 211

172
UCHWAŁA RADY PAl'iJSTWA

z dnia 18 lutego' 1955 r.


w sprawie zakończenia stanu wolny, między Polską RzecząpospoUtą Ludową a NiemcamI.
, Zważywszy: że Polska Rzeczpospolita Ludowa dąży do rozwoju
;.,;.
, pokojowych i dobrosąsiedzkich stosunków z całym naro-
że. minęło 15 lat od zbrojnej napaś.:i Niemiec hitle-
dem niemieckim w oparciu o granicę pokoju na Q9.rze l
rowskiCh na Polskę; Nysie Łużyckiej,
że po '5 latacb woj'ny, w której naród polski bohater-
sko walczyl _z ok'u pantemhitlerowskim. zwycię.stwo ZSRR
I państw złączonych z nim Vf koąIicji antyhitlerowskiej Rada Państwa postanawlcu
zadało 'cios militaryzmowi nil~mieckietnu. stwarzając pod-
atawy dla ustanowienia 'trwałego bezpieczenstwa ,w Eu- t. -Stan wojny między Polską Rzecząpospolitą Luda-
ropie i pokojowej współpraey narodóweuropejskichi ,. wą a Ni.emcami uznaje się za zakończony. '
' że pokojowe ,uregulowi:lnie 'problemu'niemieokiego 2. U~tamlwia się stOsunki pokojowe między Polsk~
leży -w żywotnym -interesie narod)j polskiego I Rzecząpospolitą Ludową ii' Niemcami. '
że Rząd Polskiej Rzeczyp,g,spoli.tej Ludowej lliezmicn- 3. Polska Rzeczpospolita Ludowa, działając na grun..
~-".," ,_ lIie, popi.era wysiłki zmierzające do zapewnienia pokojo- de praw i obowiązków wypływających z poro'Z1imieÓ: ,
'; 'wej stabilizac:ji slosunków europejsk,ich, która wyklucza' międzynarodowych doty'czących likwidacji skutków woj ..
odbudowę militaryzmu niemieckiego oraz włączenie Nie- ny z 'Niemcami, kontynuować będzie wysiłki w kierun-
Jlliec zachodnich do bloków militarnych, jak rów:1ież 'jest ku pok.ojowegouregtilQyiania problemu' niemieckiego VI.
, nierozdzielnie związana , z przywróceniem jedności Nie- ,interesiep'okoju or'a z b6pieczeństwa Polski i innych/ na"!
Iniel:-, na zasadach demokratycwych , i pokojowych'; , , rodów europejskich.
że Polska R~e,czpospolita Ludowa ugruntowała przy-
. Jazne stO$unki z Niemiecką Republik" Demokratyczn" , Przewodniczący Rady Państwa: A Zawadzkl
" l lDlieru <lo dal4izego ~ch zacieśnienia, Sekretarz Rady Państwa: M! Rr.bickl .,;

"