„Kľúč k vzdelaniu“ Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU

Metodický list
Názov témy: Londýn – hlavné mesto Veľkej Británie, internetové bádanie Aktivita projektu: Cieľová skupina: Predmet: Ciele:

-

Vpíšeme názov a číslo aktivity, v rámci ktorej je téma realizovaná – presne podľa zápisu v projekte ESF. Žiaci, ktorí preberajú učebnicu PR3, ročníky 7. – 8 .ZŠ Anglický jazyk, Geografia, História Posilnenie zručnosti vyhľadávať na internete, a to nielen v materinskom, ale aj cudzom jazyku, obohatiť znalosti o hlavnom meste anglofónnej krajiny Vyučovacia hodina nadväzuje na predchádzajúcu vyučovaciu hodinu, počas ktorej mali žiaci možnosť pozrieť si video o Londýne. Niektoré informácie vo videu neboli spomínané. Majú teda zistiť určité fakty, na ktoré sa ich pýta učiteľ – žiaci dostanú otázky vo forme pracovného listu.

Popis:

-

 

úvodné zopakovanie si niektorých faktov o Londýne úlohy, ktoré zadáme žiakom – viď PL porozumenie úlohám prejdeme pomocou prezentácie – viď PPS

výstupnou prácou bude vypracovaný PL, obohatenie si znalostí a posilnenie PC zručností Táto hodina môže predstavovať časť z projektového dňa. Je vhodné ju začleniť do projektového vyučovania s témou Londýn. Príprava, učebné pomôcky: Postup:

-

Pracovný list pre žiakov, projektor, PC, zabezpečiť funkčné pripojenie na internet, prezentácia v pps Frontálne opakovanie znalostí z predchádzajúcej hodiny môže prebiehať napr. tak, že každý žiak príde k tabuli a napíše jednu vec, ktorú si o Londýne zapamätal. Po rozdaní PL učiteľ prejde so žiakmi porozumenie jednotlivých výpovedí v PL pomocou prezentácie. Ide o frontálnu prácu, učiteľ dáva možnosť žiakom ukázať, čo vedia a spoločne si výpovede preložia. Žiaci pracujú buď jednotlivo, maximálne však vo dvojiciach na zadanej úlohe. Učiteľ ako koordinátor aktivít. Môže naviesť žiakov kde hľadať potrebnú informáciu. Spoločné zhrnutie odpovedí – spätná väzba. Slovné hodnotenie pri spoločnom zhrnutí, prípadne vzájomná konfrontácia žiakov. Pri preklade tvrdení možné hodnotiť aj známkou najschopnejších prekladateľov.

-

-

Hodnotenie: (spätná väzba) Postrehy z overovania: Čas: -

1 vyuč.hodina

„Kľúč k vzdelaniu“ Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU Prílohy:

-

Pracovný list pre žiakov Prezentácia Odpoveďový hárok Mgr. Jolana Kubišová

Vypracoval:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful