You are on page 1of 4

MOhitorPolski Nr ' 25 ~ ' 218

----------------------------------------------
. dem"Statystycznym brązową, po 10 latach - srebrną, po wnież wzór odznaki oraz dokumentu stwierdzającego jej na-
20 latach - złotą. danie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia porucza się PrezesowiGłć­
§ 2. Odznakę honorową korespondenta rolnego nadaje wnego Urzędu Statystycznego.
Prezes Głównego UrHidu Statystycznego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.'
§ 3. Prezes GłÓwn e.go Urzę du Statysty~znego usta1.i wa-
runki uzyskiwania odznaki oraz tryb jej nadawania, jak ró- Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

146
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 lu tego 1958 r.


w sprawie zasad organizacji i systemu finansowego go spod arstw pomocniczych szkół rolniczych podległych
Ministrowi Rolnictwa.

Na podstawie § 21 ust. 2 uchwały nr 325 Rady Mini- 3. Tworzy się centralny rachunek rozlicZel] gospodarstw
Itrów z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad i trybu pomocniczych szkóŁ rolniczych, którylu dysponuje Minister-
wykonywania budżetu Państ.wa (Monitor Polski z 1953 r. stwo Rolnictwa. Na rachunek ten przelewane są nadwyżki
Nr A-53, poz. 592, z 1954 r. Nr A-32, poz. 464, Nr A-51, z rachunków r9~liczeń szczebla wojewódzkiego oraz dotacje
/' poz. 688 i Nr A-55, pm. 753 oraz z 1956 r. Nr 69, poz. 848) z budżetu centralnego. Z rachunku tego są dokonywane
zarządza się", co nast ę puje: przelewy środków na wojewódzkie rachunki rozliczeń oraz
/.
na dochody budżetu centralnego z ty tulu nadwyżek gospo-
§ 1. Gospodarstwa pomocnicze szkół rolniczych podle- darstw pomocniczych w skali resortu. .
głych Ministrowi Rolnich',ya działają według zasad rozrachun- 4. VV przypadku niedokonania przelewu należnych wpłat­
ku gospodarczego, określonych w zarządzeniu Przewodniczą­ przez wojewódzki zarząd oświaty rolniczej na rachun ek roz-
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Mi- liCZel} Ministerstwa Rolnictwa lub przez gospodarstwa po-
n istra Finansów z dnia 25 kwie'tnia 1952 r. w sprawie zasad mocni cze na rachunek rozliczeń wojewódzkiego zarządu"
orga nizac ji i systemu finansowego gospodarstw pomocni- oświaty rolniczej - Bank dokona przelewu na podstawie zle-
czych, prowadzonych przez jednostki budżetowe według za- cenia pokrycia należności bud żet owych wystawionego przez
sad rozrachunku gospodarczego (Monitor Polski Nr A-37, Minis ters two Rolnictwa w stosunku do WOJewódzkiego za-
poz. 545). z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejsze- rządu oświaty rolniczej, a przez ten zarząd w stosunku do
go zarząd zenia. ~ gospodarstwa pomocniczego.
§ 3. Gospodarstwa pomocnicze nie dokonują odpisów
§ 2. 1. Gospodarstwa pomocnicze, o których mowa w § 1,
amortyzacyjnyc h.
rozli czająsię z budżetem centralnym poprzez rachunki roz-
§ 4. 1. Przepisów niniejszego zarz ąd zenia nie stosuje się
lic zeń,o których mowa w ust. 2 i 3, na podstawie zatwier-
do gospodarstw, których powierzchnia użytków roinych wah a
dzony ch planów wpływów i wydatków oraz zatwierdzonych
się w granicach 20 ha. Wykaz tych gospodarstw ustali Mini-
ro cznych sprawozdail finansowych, sporz ądz anych zgodnie
!>terstwo Rolnictwa.
z przepisami obowiązującymi państwowe gospodarstwa rolne.
2. Gospodarstwa pomocnicze wymienione w ust. 1 są
2. Tworzy się w Banku Rolnym wojewódzki rachunek finansowane według zasad określonych dla środków specjal-
ro z liczeń
gospodarstw pomocniczych szkół rolniczych, admi- nych, zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia
nistrowany przez wojewódzki zarząd oświaty rolniczej. Na . 30 czel'Wca 1952 r. w sprawie środków specjalnych i gospo-
rachunek ten wpływają wpłaty nadwyżek gospodarstw pó: darstw pomocniczych jednostek budżetowych (Monitor Pol-
tnocniczych, wynikających z rocznych sprawozdań finanso- ski Nr A-60, poz. 914 z póżniejszymi zmianami).
wych, i przelewy z centralnego rachunku rozliczeń (ust. 3) I § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
Z rachunku tego dokonywane są wypłaty z tytułu dotacji dla z mocą od dnia 1 lipca 1957 L
gospodarstw pomocniczych oraz przelewy nadwyżek na cen-
tralny rachunek rozliczeń. Minister Finansów: w z. J. Dusza

147
ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTW A WylSZEGO

z dnia 20 marca 1958 r.

zmieniające zarządzenie z dnia 7 czerwca 1956 r. w sprawie trybu doboru kandydatów oral warunków CJpuszczenta na
I rok studiów w szkołach wyższych.
".-
Na podstawie art. 32 llSt. 3 ustawy z dnia 15 grudnia Wyższego z dnia 7 czerwca 1956 r. w sprawie trybu doboru
1951 r. o szkolnictwie wyższyrri i o pracownikach nauki 'kandydatów oraz warunków dopuszczenia na I rok studiów
(Dz. U. z 1956 r. Nr 45, poz. :Z05) zarząd z a się, co następuje: w szkołach wyżs zyc h (Monitor Polski z 1956 r. Nr 49. poz.
§ 1. Załącznik nr 2 do zarz~dzenia Ministra Szkolnictwa 566 i z 1957 r. Nr 52, poz. 327) otrzymuje brzmi enie: . ;

I,
{"
::-"
Monitor Polski Nr 25 -219 - Poz. 141

"Załącznik nr 2.

WYKAZ PRZEDMIOTOWi Z KTORYCH KANDYDACI NA I ROK STUDIOW W SZKOtACH WYŻSZYCH SĄ OBO-


WIĄZANI SKŁADAC EGZAMINY WSTĘPNE

I. Uniwersytety l wybze szkoły pedagogiczne.

Lp.
1-----
I Kierunek studiów I Egzaminy pisemne Egzaminy ustne

.
archeologia i etno- historia historia i geografia
grafia
2 astronomia fizyka matematyka i podstawowe wiadomości z astronomii
3 biologia, biochemia biologia biologia i chemia
i mikrObiologia
4 chemia matematyka chemia i fizyka
5 ekonomia politycz- matemalyka matematyka i historia
na
6 filologia angielska jQzyk angielski język angielski i literatura polska
7 filologia białorus­ język rosyjski. niemiecki, an- język białoruski lub ukraiński z elementami grama-
ka i ukraińska gielski, frC1ncuski, łacina (do tyki i li tera tura polska.
wyboru p'rzez kandydata)
8 filologia germań- język nielllecki jęz yk niemiecki i literatura polska
ska
9 filologia klasyczna język łaciński język łac i ńskiz elementami historii s t arożytnej i li-
teratura polska
10 filologia polska i literatura polska lIteratura polska i historia
bibliotekoznawstwo
11 filologia romańska język francu~ki jezyk francuski i literatura polska
12 filologia rosyjska język rosyjski język rosyjski i literatura polska
13 filologia słowiań- język obcy nowożytny do wy- język obcy wybrany na egzaminie pisemnym i lite-
ska i orientalna boru przez kandydata ratura polska
14 filozofia literatura polska lub historia, literatura polska i logika
lJb biologia, lub fizyka (do
wyboru przez kandydata)
15 fizyka i geofizyka fizyka fizyka i matematyka
16 geografia geografia geografia i fizyka
17 geologia geografia fizyka i chemia
18 . geologia inżynier· matematyka fizyka i chemia
ska
19 historia historia historia z elementarni geografii opisowej i literatura
polska
20 historia sztuki i historia historia oraz elementarne wiadomości o sztuce i kul-
sztuki piękne turze polskiej, lite·ratura pol~ka
21 matematyka matematyka matematyka i fizyka
22 nLlzykolooq i a literatura polska literatura polska oraz teoria muzyki, harmonii, form
muzycznych w historycznym rozwoju
23 pedagogika literatura polska literatura polska i historia lub biologia, lub fizyka
(do wyboru przez kandydataf
24 prawo hisloria I historia i geografia
25 psychologia literatura polska literatura polska i biologia
26 socjologia historia lub literatura , polska literatura polska. z elementami historii i logika
(do wyboru przez kandyda-
ta)

Uwagi: 1. Kandydaci zdający


egzamin ustny z literatury polskiej pytani są
z elementów 'g ramatyki polskiej. (
2. Kandydaci .na filoloyię białoruską~rnogą zdawać egzamin pisemny z języka białoruskiego; w tym p~ypadku .
obowiązuje ich egzamin ustny z języka rosyjskiego lub niemieckieuo, lub angielskiego, lub fralłcusklcgo, lub
łacińskiego (do wyboru przez kandydata).

t
t,
:.\

Poz. 147

n. W yfsze szkoły techniczne.

I Lp.
I Kieru ne k studiów
I. Egza mi n y p isem ne
I Egzami ny ustne -
,

l a rchi tektur a matematyka, rysu nek matematyk a


-
2 pozosta łe kierunk i matematyka ma terna tyk a I fiz yka

Ul W yż s z e s zk o ł y roln lC7 e.

I Lp.
I Kierune k s tudiów
II Eg ź am i ny pi semn e
I Egzam iny ustne

1 mlecza rstwo, tech -


nologia drewna i
melioracje wod n e
I matem:ltyka matematyka i fizyka

2 rolnictwo , og ro d- biologia i matemat yk a m a tematyka


nictwo, zootechn i-
ka, ryba ctwo, leś- ..
n ictw o
3 technologia rolna matematyka m atematyka I chemi a
4 weteryna ria biologia biologi a - j ch emi a

I
/

'~-

IV. W y ższe szk o ł y ek onomiczne.


/

Lp. Kie rune k studiów


I Egza mi ny p isem ne
I Egzaminy u s tne

l ha ndel zag ranicz- 2 języki obce n owożyt ne geografia i matem aty k a


ny j wy d ział mo r-
ski
2 ogól no - ekonomicz- .histori a ge ografia ! ma te matyka
n y, fina nsów , prze-
m ys łu, handlu, ro l- o

n ictwa, t ransportu
drogowego (na Po- "

li technice Szcze-
ciń skie j)

3 towaroznaws two h isto r ia geografia I chem ia

I I
- .~
~'fonitor Polski Nr 25 - 221 Poz. 147148

V. Akademie medyczne .

Kierunek studiów Egzaminy pisemne


. , Egzaminy ustne

wszystkie kierunki biologia


l fi zyka i chemia t

VI. Wy1sze szkoły wychowania fizycznego. przez kandydata - oraz próba sprawnosC\: gry sportowe,
gimnastyka, pły wa ni e , lekkoatletyka. "
Egzamin pisemny z języka polski ego ; egzaminy ustne:
§ 2. Za rządzenie wchodzi w życi e Z" dniem ogloszenia.
z h istorii oraz z fi zy ki lub chemii, lub biologii - do wyboru
M inister Szkolnictwa W yższe go: w z. E. Kra ssows ka

148
ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSłU SP02YWCZEGO I SKUPU

z dnia 19 lutego 1958 r.


w sprawie ustanowienia jednostkowych cen odmian l klas tytoniu oraz ogłoszenia jednolitego tekstu taryfy wykupu
tytoniu krajowego. .
Na podstawie art. 1 ust. 5 dekretu z dnja 24 czerw ca § 2. Traci moc zarządzenie Ministra Pr ze mysłu Spożyw- .
1953 r. o uprawie tytoni<l i wytwarzaniu wyrobów tytonio- czego i Skupu z dnia 6 kwi etnia 1957 r. w sprawie ustano-
wych (Dz. V. Nr 34, poz. 144) oraz §§ 2, 6 l 7 uchwały nr 124 wienia jednostkowych · cen, odmian i klas tytoniu oraz oglo-
Rady Ministrów z dnia 28 marca 1957 r. w spi'awie cen za- sze nia jednolitego tekstu taryfy wykupu tytoniu krajoweg()
kupu krajowego tyton iu ze zbiorów roku 1957 i lat nast ę p­ (Monitor Polski Nr 32, poz. 219).
nych (Monitor Polski Nr 32, poz. 215) zarządza się, co na-
itępuje: § 3.- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 1. Ustala się jednostkowe ceny zakupu poszczególnych z tym że załączona taryfa wykupu tytoniu ma zastosowan ie
odmian i kias tytoniu uprawianych w kraju oraz ' ogłasza przy wykupie ty toniu, poczynając od zbioru z roku 19S1J.
iię jednolity tekst taryfy wykupu tytoniil krajowego, po-
dany w załączniku do niniejszego zarządzenia. Minister PrzemysIu Spożywczego i Skupu; w z. SI. Ochab

Załącznik do zarządzenia Minis1.ril


Przemysłu Spożywczego iSkupll
z dnia 19 lutego 1956 r. (poz. '143).
TARYFA WYKUPU TYTONIU KRAJOWEGO ZE ZBIOROW ROKU 1958 I LAT NASTĘPNYCH

Rozdział 1.

. Przepisy taryfowe.

§ l. Ceny na liście tytoniowe ustalone w rozdziale II się jak.o material nieużyteczny (tzw. nieużytek tytoniowy).
obowiązują w stosunku do plantatorów, którzy dostarczą Liście tytoniowe, zanieczyszczone piaskiem lub pyłem
3.
tytoń zgodnie z umową o uprawę i dostawę tytoniu. ziemnym, jeżeli zanieczyszczen ia te da się usunąć przez wy-
§ 2. 1. Plantatorzy, którzy sto s ują się do wyznaczonych tr z ąsanie, klasyfikuje się normalnie z potrąceniem wagi za-
1m przez wytwórnie tytoniu przemysłowego terminów i iloś­ ni eczyszczeń od ogólnej . wagi liści.
; .. ci dostaw, otrzymują premię w wysokości: 4. Wiązki li śc i tytoniowych , w których obok liści uży­
a) za · dostawę w okresie od sierpnia do 10 października - 4%, teczny ch znajduj ą si ę \iś cie nieużyteczne, uznaje się za ma-
-,I, ~
b) za dosta.wę w styczniu - 2010, teriał nieu ·żyteczny.
e) za dostawę w . lutym i późn ie jszy c h miesiącach - 4% 5. Za k a'żdy kilogram liści nieużyt e cznych odmian Ken tu-
n ależ no ści za dostarczony tytoń, obliczonej według ni- cky i Machorka, _uznanych za nadają ce si ę do przerobu na.
niejszej taryfy. ekstrakt tytouiowy, otrzymuje plantator 30 gr.
2. Plan ta torom, którzy nie wykonają dostawy w usta- 6. Li ście ni eużytecz n e wszystkich innych odmian tyto-
lonym terminie lub w umówionej ilości, wypłaca się za do- niu oraz li ście odmian Kentucky i Machorka, nie nadaj ąc e
sta rczone li śc ie· tytoniowe ceny Q 10% niższe od cen taryfo- si ę do prze robu na ekstrakt, odbiera się bez wynagrodzenia
wych . i poddaje się zn iszczeniu.
§ 3. 1. Cenami ustalonymi w rozd zial e II objf;te są tyl- § 4. Li śc ie tytoniowe mechanicznie uszkodzone klasyf iku-
ko te liście, które nadają się do wytwarzania wyrobów ty- je się w sposób n3 stęp uj ą cy:
toniowych . l) li ście , których blaszka l iścio w a jest więcej niż w polo-
2. Liście czę ści li ści tytoniowych, zanieczyszczon e wie mechanicznie uszkodzo na, odbJ e ra się w najniż sze j
piask iem, pyłem ziem nym i innymi obc ym i domieszkami, kla sie odpowiedniej odmiany tytoniu;
niedojrz ale, ni e dosuszone, zniszczone przez ch oroby, zmarz- 2) liś cie tytoniu Trapezu nd , Hercegowi n:! , Złotoli s tny Ił-JAR,
n ięte , rażon e pleśnią hib w inny sposób zepsute, p rz yjmJje Virginia, Puław s ki Szerokolis tn y i l\1ocn y Skroniow sk l,

Related Interests