You are on page 1of 4

·M o N I·T O R PO ts KI

DZIENNIK URZĘDOWY POL SIUEJ RZECZYPOSPOlllE I lU DOWE J


\VarszaUla, dlłia 29 kwietnia 1960 r.
Nr 36
.T-RESC:
PUt.:
UCH\'\' AtA RADY MINISTRÓW
176 - nr 122a z dnia 21 kwietnia 1960 r. w sprawie zniesi~nia R.udy do Spraw Techniki przy' Prezesie ; Ra-
dy Minist ró w 349

~ARZĄDZE~IA :
177 - Ministra Finans ó w z dnia 4 kwi e tni a 1960 r. zmieniające zi'rządzenie z dnia 4 czerwca 1958 r. w spra-
wie C7ęściowego zwolnienia od podatku gruntowego ni E: któr yc h 91 up DosFoda rsl w rolnych . . . 349
178 - Ministra Górnictwa i Eneryet.yki z dnia 5 kwietnia 1960 r. w sprawie premiowania pracowników za
oszczędne zużywanie paliw st il l y c h . . . . . . . . . 349 ·
179 - Ministra H a ndlu 'vV ewnętrznego z dnia' 2 kwielrlia 1960 r. w sprawie zwolnlf'nia od obowii!7ku na-
leżenia do zrzesleń pr.ywalnego han d lu i usług org'JI1izacji sjJolecwych po siadających ze zwolenie Mi-
nistra F inan sów na działalność gospodarczą 352

PISMO OKÓLNE
180 - nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1960 r. w sprawie jedy nych żywici el i rod zin • 352

176
UCHWAł.A Nr 122a RADY MINISTRÓW

z dnia 21 kwiet,lia . 1950 r.


w sprawie znIesienia Rady do Spraw Techniki przy PrezesiE.' Rady Ministrów.

W zw iązku z powolaniem na podstawie ustawy z dnia z . dnia 15 ' grudnia 1956 r. (Monitor Polski z 1957 r. Nr 13,
17 lutego 1960 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 63) Komitetu do Spra-.v poz . 93).
Techniki - Rada Ministrów uchwala, co następuje: § 2. Uchwała wchodzi w życie i dnię.m agłosze nia z mO.4
cą od dnia 21 k wi etnia 1960 r.
§ 1. Znosi się Radę do Spraw Techniki przy Prezesie Ra-
dy Ministrów po~v olaną uchwałą nr 802 Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów: J. CyrankJewicz

177
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 kwietnia 1960 r.


zmieniające zarząd1.enie z dnia 4 czerwca :958 r. w spfa ~~· ie . częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórycll
. grup gospodarstw rolnych.

Na podstawie art. 12 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. ny::h (Monitor Polski z 1958 r. Nr 50; ' poz. 293 i z 1959 r~
o podatku gruntowy.m (Dz. U. z 1955 [. Nr 23, . poz. ' 143, Nr, 29, poz. 135) skreśla się wyrazy "z wyjątkiem miast Ko-
z 1955 r. Nr 55, poz. 251 i z 1957 r. Nr 32, poz . . 140) za'zą­ szalina i Słupska" oraz "z wyjątkiem miasta Szczecina".
dza się, co następuje:
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
§ l . . W § l ust. ·1 pkt 1 zarządzen ia .M inistra Finansów ł stosuje się poczynając od roku podatkowego 1960.
z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie cz ęściowe go żwolnienia
od · podatku gruntowego niektórych grup . G'ospodarstw rol- Minister Finansów: w z. J. Dusza

173
ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTW A I ENERGEl'YKl

z dnia 5 kwietnia 1960 r.


w sprawie premiowania pracowników za oszczędne zużywanie paliw stałych.

Na podstawie § 5 pkt 2 uchwały nr ::5 Rady Ministrów § l. Wprowadza .się "Zasady premiowania pracown,ikoW',
z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawie nLl uród i p remii wypła­ :!a osz c z ęd ne zu ż ywLr:ie paliw stałych " , stanowiące załąc z­
canych poza planowanym fun cluszem płac w pat'Jstwowych nik do za r ządzen:a .
przeds ębiorslwach prz emysłowyc h w p orozumien iu z Mini- § 2. Zarządz en ie dotyczy przedsiębiorstw (z a kładów) zu-
strem Pracy i Opieki Spolecznej zarządza s ię , co nast ępuje: zywających paliwa stałe do celów przemysłowych, w któ-
;Nelłitor P.olski Nr·.36 .. 0 - 35Cl ' Poz . J.7~

_,,-. •• ...J. .. " ~ . q~&.ohowi.ązutą- pr-wpisy· ·u cltwaly · łu · 24 Rady Młllis{rów l} '"Ram.owego reg,u lam:tnu premiowania za .oszczędne . zfłiy·
zdaia lS stycuua 1960 r. \II sprawie 'premiowaniapHlcu-włli­ wanie paliw (ikl przedsl-ębJ. orstw ··produkcyjuy(·h nalelq-.,
ków umyslowycbw piulstwowych pn.edsi.;biorstwdchpne- cych do Zjednoczenia Hutnictw.;! Zelaz-o i Stali",
JJłysłowych obj~tych planowani~m centralnym {Moni.tor 1'01- 2) "Regulaminu premiow-ania za oszczędne zuzycie kQksll
~ki Nr 9. poz. 431. ila WIeIkich piecach",
. .§ 3. ZaInteresowani ministrow.i e mog·ą d.ostosować w ra- p<> wprowadzeniu zmian wynikających z uchwały nr 25
zie potrzeby zasady premiowania. o których mowa w § l, diJ Rady Mlllislrów z dnia 25 stycznia 1%0 [. w sprawie n,jgro.l
szczególnych warunków pwdukcyjnych VI podległych im i ,premii wypłacanych poza planowanym Itlllduszemplac w
-przedsit:bi.orstwarh. pańslwowych przedsiębiorstwach p-rzemy-sl-o~vy('h.,
§ 4.W -przedsiębiorstwach Zjednoczenia Hutnictwa Z~­ § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeil~a
laza i Stali, podległych Ministrowi Przemysłu Cięildego,st.o­ z mocą od dnia 1 kwietnia 1960 r. ' .
suje . się postanowienia: Mill~t€r Górnictwa i Enel1J~tyki: w z. F.. Glubawski

Lałącznik do liH7q,lzen.ia Mini,trd


Górnictwa i Ełle!~etykj z dnia
~ kwietniu 1960 L (pOl. 173).
ZASADY PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ZA OSZCZĘDNE ZUZVWANIE PALIW STAŁYCH

.~
§1. t. Przewidziana w niniejszych "Zasadach"premi.l
' przysługuje jedyniepracClwnikom mającym bezpośredni
2' dla pracowników pozostałych przedsiębiorstw ' (zakłi\dów,
działów, oddzi"łów produkcyjny., hl - JS"/Il rzeczywistej
' wpływ na oszczędne zużywanie paliw, a zatrudnionym ·w i}Sz<:zędnDści rocznej uzyskanej w zużyciu paliw w dd~'
· przedsiębiorstwa ·::h (zakładach), o Których lirowa w§ 2 za- nej jednostce.
rządzenia Ministra Górni( twa i Energetyki z dnia 5 kwietni" 2, Premie Zil oszczędne zużywanie prlliw rozlicza się
1960 r. w sprawjie premiowania pracowników za .oszC'2'E:dnc i wypl-aca ,z a ok resy roczne, z tym że po u·ply wie l, II i ' ł II
· zużywanie paliw ' stałych (Monitor Polski Nr 3D, poz. r78). kwartału danego roku mogą być dokonywane zaliczkOWe wy-
płaty premii. Na premie zaJiLzkowe przeznacza się . kwotę
2. Szczegółowywykaz pracowników (stanowisk), mają·
w wysokosci:
. cyr:h "bezpośredni wpływ
na OszczE;dne zużywanie paliw, za-
l) dla pracowników elektrowni zawooJwych i przemysło­
· twie rdza dyrektor zjednoczenia (jednoslki nadrzędnej przed
wych - 15't/o rzeczy wistej oszczędn{lSci cbliczonej nara-
siębiorstwa).
stająco od początku roku; .
§ 2. 1. Za ri:lliwa stałe w rozumieniu niniejszych "Za- 2) dla pracownikówpozostalych przedsil~l);orstw (ust. 1
: sad" uważa się WĘgiel kamienny (łącznie z przerostami i mu- p.k t 2) - 11 Oj!lrzeczywistej .oszczędności obliczonej na-
, lem węgl.owym), k.oks, pól koks, koksik, półkoksik .oraz wę­ rastając.o od początku roh1. .
.: -giel brunatny. 3. Z kwot przeznaczonych na premię p01rąca się każ4o­
2. W razie spalania oprócz węgla
czy koksu w tej sanwj razowo wypłacone zaliczkow.opremie w okr~sach ubi~9łych.
'el~ktrowni {kotłowni, zakladzie) również paliw takkh, jak Wysok.oŚĆ kwot przt!znaczonych na premię oblicza się nastę­
:- ropa, -gaz ziemny czy gaz wielkopiecowy, tOT! itp., paliwa te pująco:

dla ' celó1V premiowania według niniejszych "Za'sad', traktuje Zat.ożt!nie (przykład dla elektrowni):
'. się jak paliwa -stułe. a) w I kwartale uzyskano rzeczywistą
.oszczędność w wysokości zł 106.000,-
§ 3. t. Na premie przeznacza się kwotę
w wysokości: bl w II kwartale zaistniało przekroczenie
. 1) dla pracowników elektrowni .zawodowych i elektrowni w wysokosci zł 60.000,--
przemysłowych - 20°/. rzeczywistej oszczędności rocz- c) w III kwartale uzyskano rzeczywistą
nej uzyskanej w zużyciu paliw w danej elektrowni (w ra- oszczt:dnośĆ w wysokości zł 80.000,-
· zie spalania węgla brunatnego lub gazu wielkopiecowe- d) za rok kalendarzowy uzyskano rzeczy-
· go, którego wartość ustala się według cen nie zmieIJlo- wistą' oszczędność wwysoko.ści zł 200.00e,-.
· nych po dniu l stycznia 1959 r., na premię przemacza się Przy takim założeniu wysokość kwot przeznaczonych na
50°/. rzeczywistej oszczędności rocznej); premię będzie się ksztalt.owaćnastępująco:

HłlJotu
c>~zc7,t:dnośd
>1)/

Q5zczędności
/O
I\wota
oszczędności- Kwota KUJota
oszczędnnśc'
I
Lp. Wyszczeg9Jnienie
-oblict:Onej
IIMAslajqco przeznllczo-
nej na
przeznaczo-
n·a na
zaliczkowo
wHpłaconej
przJJpada-
jftcej do
I
'ld poqątku . prł'mi~ ZII pn!mii UJ
prł'mię U!)lpł~l!l
milu okres od ubie~)Jm
i f)Sz.czed /lO-
'lU danlJm w dllD»m
pouątku okresie
okre~ ie okresie
śd rocznej roku
-
~.
l Po uph}wie I · kwartału -
os:u'zerlno~ć I U1O,000 15 lS.OOO - 15.000

I
. .

kwartał
~.

2. II - przekroczenie 60.000 X X X X
3. Razem pO upłlJwie II kwartału - . '
--
OSz(;zę<lność .fo.reo 15 6000 ]5.000 -

I' 5.

6.
HI kwartał - oszczęrlno~ć
Razem po upł»wie III kwartllJu-
oszn:cdność

Ohlic7.f~nle roczne ~ oRzc7.ednnśćl


110.000

120.000

2no.ooO
X
15

20
X
U .. QQO

':0.000
X
]5.000·

J3.000
X
3.000

22.000

t!~age: Dla pozostałych przedsiębiorstw (Zakładów) zmieni się odpowiednio procent kwota oszczędnQści przeznaczonej
. " na premię.

.;
P.OZ.- 11&

~ 4, 1. · Oszczędno~o~~na. o której mowa w § 3 ust. 1, '- 5. W razie zu życia paliw z~stępczych, jak: torf, od!1 adk i
stanowi różnicę Illlędzy planowaną rocznie wdfloŚl:ią paliw, produkcyjne lub Ciepło odpadowe. nit! uwzględnionych vi
~koryyownliq odpuwlednlO -do wylwIlnnia planu produkcj i plunie zu;;:ycia p-ahw, ntiJei.y dokuHdC odpoWieumej korekty
czy usług pow odują cych zużycie tych paliw. a wartością -zu- zdłozeń pJanowan}ch. -
żylych Villiw , wynikającą z IOcznego spra wozdania bilanso-
§ 6. 1. Ilości paliw pTzyj~te do sprawozdania bilanso~.
w~o przedsiębiorstwa (zakładu).
wego za dany okres p'Jwinny być zgodne z. ilościącv;rirlel,- -_
2. O szcz~dność za I. II i III kwartał stanowi różnicę cyjną pa.liw (stan począ tk owy, przyc hód, rozchód, stan koń­
między planowaną kwartalnie warlością paliw (odpowiednio co wy). Zapas paliw (stdll kOllcowyJ na ostatni dzieli okresu
skoryyowal1ćl - zgodnie ż ust. l) a wartością zużytych paliw, rozliczeniow ego powinien być sprawdzony przez komisję, ,
wynikaj'lcą z kwartalnegq sprawozdania bilansowego przed- 2. Konlisję (u !st. 1) powołuje dyrektor przedsiębiorstwa
si .. biorstwa (zakładu). (z3kladu). W sic/ad komisji powinien wejść główny (starszy)
3. Oszczędno ść , o której mowa w ust. 1 i 2, obVC'za się księgowy oruz jeden z pracowni ków nie uprawnionych do
w skali całego przedsiębiorstwa (zakładu). Wyjątek od tej premii z niniejszego regulaminu .
zasady mogą stanowić jedynie oddzialy produkcyjne i inne 3. Stwierdzone przy ustaleniu remanentów manko trale-
jednostki organizacyjne przedsi ę biorstwa, posiadające wlilsne tuje się jako zużycie paliw w danym okres ie rozliczeniowym.
składowiska paliw stałych, w których istnitje obiektywna
§ 7. Gdy paliwa można zastąpić energią elektryczną. na-
możliwość ustalenia wartości planowanej, jak .i war{ości :w-
leży przy obliczaniu wyników za okres rozliczeniowy zwró- '
, żytych paliw stałych. Dla oddziałów (jednostek) tych kierow- cić uwagę. czy :wżycie tej energii elektrycznej mie śc i się w
niet wo przeclsit;bio rstwa . może oddzielnie obliczać oszczędność granica ch z a lożeó pl anowa nych . 'vV razie zużyci!! te j ener-
oraz kwoty przez,!la czone na premie. gii elektrycznej w ilości wyższej, niż to wynika z za łoże ń
~ 5. 1. Przy ustalaniu planowanej i skorygowanej war- planowanych, nale:.'y wartość zużytej nadwyi.ki odjąć od wy-
tości paliw (§ 4 ust. 1 i 2) należy posługiwać się wskażnika­ liczonej oszcz ę dności paliw w danym okresie rozliczeniowym.
.. mi jednostkoweg:> zużycia paliwa umownego, ustalonymi na
i~
~ 8. t.. Kwotę oszcz ęd ności ustaloną ostateczn:e za-
. produkcję netto, i średnią ~en.ą paliwa umownego. - twierdza, po upłYWIe kaidego okresu. dyrektor jed nostk i nad-
2. Planowaną wartość paliw skorygowaną odpowiednip - rzędnej na podstawie wniosku przedsi ę biorstwa (zakładu). r
do wykonania planu produkcji czy usltig powodujący ( h zu- 2 . Kwota oszczędności, o której mowa w ust. 1, może
życie tych paliw (§ 4 ust. 1 i 2) oblicza się według następu­ być zatwierdzona w pełnej wysoko ś ci pod warunkiem:
jącego wzoru:
- 1) przeprowadzania przez przed s iębiorstwo (zakład) kontroli
(Przykład do obliczenia skorygowanej wartości planowa- zużywania p~łiw lla podstawie zalegalizowanych Wl1g lub
nej paliw W eleKtrowni). pojemnik.ów komisyjnie sprawdzonych,
2) prowadzenia przez przedsiębiorstwo prawidłowej ewiden-
SWp = (We' A) + (D : d) + (Wp' p) • C
cji zużycia paliw według ustalorrych zasad zużycia i sta-
w którym: nu zapasów tych paliw oraz energii elektrycznej mogą-
' SWp skorYJowana wartość planowana paliw, cej zastąpić te paliwa, '
Vłe - pla·nowany wskażnik jednostkowego zużycia paliwa 3) utrzymywania przez przedsiębiorstwo w_ należytym sta-
umownego wyliczony na pr'bdukcję netto kg/kWh, nie i sprawności urządzeń cieplnych.
A rzeczywista produkcja energii elektrycznej netto (od- 3. W razie niespelnienia przez przedsiębiorstwo (Z3kład)
dana na zewnątrz elektrowni) w -kWh, warunków . określonych w ust. 2 lub stwierdzenia zi'ł 3 ad ni­
D rzeczywista produkcja pary netto (oddana na ze- czych rozbieżności założeń planowanych w stosunku do rze-
wnątrz) poza turbinownią l halą sprężarek w kg,
cz.ywistego wykonania. dyrektor jednostki nadrzędnej ma
d -planowana odparowywalność kotłowni (wyliCzona na prawo obniżyć kwotę oszczędności (ust. 1) do wysokości okre-
'v
produkcję.netto) kg pary na kg węgla umownego, ślającej rzeczywisI e osiągnięcia przedsiębiorstwa (zakładu)
'Vp ... jednostkowe zużycie ' węgla umownego (wyliczone na w zakresie oszczędzania paliw.
.-:, - produkcję netto) w kg na m' spH;żonego powietrza .
- rzeczywista produkcja sprężonego powietrza (netto § 9. 1. Po zatwierdzeniu ostatecznie ustalonej kwoty
oddana na zewnątrż) w m 3 , .
oszczędności część tej oszczędności przypadająca na premie
C srednia cena węgla umownego założona w planie. (§ 3 ust. 1 i 2), po potrąceniu poprzednio wypłaconych zali-
czek (§ 3 ust. 3), rozdziela się pomiędzy uprawnionych do
U wag a: W przed s iębiorstwach (zakładach) produkują­ premiowania pracowników. Szczegółowe za<;ady rozdziału
.~. cych inne asortymenty oblicza się skorygowaną wartośćpla­ kwoty przeznaczonej na premie ustala kierownictwo przed-
nowaną paliw podobnie jak w elektrowni, z tym że zamiast
siębiorstwa (zakl.ldu) w porozumieniu z radą zakładową· ·
jednostkowego zużycia i ilości enetgiiczy pary wystąpi jed-
2. Szczegółowe zasady (ust. 1) powinny uwzgiędniać na:'
nost.k owe zużycie wę'gla j ilość produkowanego asortymentu.
stępujące warunki premiowania: .
3. 'tV elektrowniach wif'lociśnieniowych oblicza się pla- 1) Wypłatę premii dla pracownij{ów umysłowych uzależnia
nowaną wartość paliw (ust. 2) oddzielnie dla poszczególnych się od uzyskania przez przedsiębiorstwo (zakład) prawa
ciśnień. ' Podobnie oblicza się planowaną wartość paliw do wypłaty premii z zasadniczego funduszu premiowego,
w elektrociepłowniach i vi elektrowniach posiadających czło­ zgodnie z przepisami uchwały nr 24 Rady Ministrów
ny ciepłownicze, oddzielnie dla produkcji energii elektrycz- z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawie premiowania pra-
.'," ' onej i oddzielnie dla produkcji energii ciepln e j. cowników umysłowych w państwowych przedsiębior­
_4. Jeżeli występują różnice w kaloryczności węgla zu- stwach przemysłowych objętych planowaniem central-
zytego w stosunku · do kaloryczności węgla planowanego w nym (1,,1onitor Polski Nr 9, poz. 43) . Nie przyznana pre-
-t ym samym asortymencie i klasie wę,gla, należy dokonać od~ mia za okres kwartalny, z przyczyn wyżej podanych.-
pow iedniej korekty zał ożeń planowanych przyjmując do pla- może być w całości lub w części wypłacona pracownikom
nu kaloryczność węgla zużytego. W związku z powyzszym za zgodą dyrektora jednostki nadrzędnej po zakończeniU:
nie mogą by ć uwzględniane przy obliczaniu wyników w Zi1- roku w -przynadku, gdy przedsiębiorstwo u:zyskało pra.. !.
kresie oszczędności paliw żadne bonifikaty udzielane przez VlO do wypła-ty premii z zasadniczeqo funduszu premio-c .

- - doStawców. wego na podstawie bilansu rocznego.


Monitor F()lski Nr 36 :lt;1 Poz. 178, 1n,lRi) '
-----------""
2) Indywidualne premie wypłacane pracownikom umy--sło­ takich jak ilość C(}-z, temperatura wody zasilającej, ciś-
wyni na podsldwie niniejszych zasad,lącznie z premia- · n ienie pary, tempe,r atura [tary. • . .
mi innymi, wypłacanymi -puza planowanym fund'jszern 5) Pracownic'y, z których winy powstała awal'ia ' w urzą~
plac, nIe mogil przekraczać VI stosunku rocznym dwu- dzeniach cieplnych, -powinni lJyć . pozbawieni premii \~ .
. rriiesięcznego ś r edniorocznego zarobk u _ pracown ik3. Do części lub w całości.
kwoty z"robku nie wlicza SIę premii z dodatkowego fun- 6) Pracownikom, z którymi ' rozwiązano umowę o pr:1cę w
duszu premio wego . O::Fi1iliczenie wysokosci premii indy- ciągu roku obra c. hunkow~go, powinna być wypli1COfl4 '
wid ualnych, o kl_óry ch wY'lej mowa, n ie dotyczy prelilii pełna premi-:l przysługująca im za pełne kwart a ły . pr.z~l:
za postęp te'chniczny, eksport, racjonalizadę , wynalazki · nich- przepracowane.
i wodowan;e s tatkó w. 7) Premię dla pracowników zatwierdza dyrektor ' prz edsi~·
3) Wysokość premii indywidualne j dla p05zczególnych pra.- . biorstwa (zaklćldu)' w porozumieniu z radą zakładową.
cowników uzale żni a się od stopnia wplywu tych pracow- 8) \Vyplata premii powinna nastąpić w ciągu miesią0a na- "
ników na oszczędne zużywanie paliw stałych (z uwzględ­ stępnego po upływie okresu rozliczeniowego.
nieniem pkt 2).
4) W przedsiębiorstwach dysponujących odpowiednią apa~ · § 10 . . \Vyphta prerniiza oszczędnoŚć paliw maże odby-
raturą pomiarową uzależnia się wysokość premii ;ncly- wać ' się tylko przez listy placy przy wypłacie poborej.w Zd-
widualnej dla poszczególnych . pracown~ków od dotrzy- sadniczych. Podstawa i wysokość -premii powinny być p<r
, mania przez tych pracowników w ciągu zmiany okre- dane do wiadomości załogi w sposób przyjęty w danyln ld-
ślonych zakłi1dową instrukcją wskażników te.:hnicwych, kładzie.

179
. lARZ}\DZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO

z dnia 2 kwietnia 1960 r.


w spl awie %Wolnienia od obowiązku należenia do zrzeszeń prywatnego handlu i usług organizacji społecznych
. posiadających z~zwolenie Ministra Finansów na dzIałalność gospodarczą.
Na podstawie art. 76 prawa przemysłowego z dnia darczą w zakresie handlu lub przemysłu gastronomicznego,
7 czerwca 1927 r. (Dz. U. z 1927 r. Nr 35, poz. 468 z później­ zwalnia się od obowiązku należenia do zrzeszeń prywiltnege
szymi zmianami) zarządza się, co następuje: handlu i usług wynika jącego z zarządzenia Ministra Handll\
\Vewnętrznego z dnia 8 listopada 1949 r. w sprawie powoła­
l. '
§ 1. Organizacje społeczne, które uzyskały zezwolenie ni'a przymusowych zrzes zeń p.rywatnego handlu i usług (Me-
Minis.t ra Finansów wydane w porozumieniu z Ministrem Han- nitor Polski Nr A-S8, .poz. 1083).
dlu Wewnętrznego na podstawie uchwały nr 446 Rady ~H­
nistrów z dnia 17 listopada 1958 r. w sprawie działalności § 2. Zarz ąrlzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
gospodarczej organizacji społecznych na działalność gospo- Minister Handlu Wewnętrznego: M . .Lesz

180
PISMO OKÓLNE NT 47 PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 kwietnia H160 r.
w . sprawie jedynych żywicieli rodzia.
·W toku , porządkowania spraw zatrudnienia w ' zakła­ zie konieczności zwolnienia jedynego żywiciela decyzja kie-
dach pracy zdarzają się przypadki nie dość wnikliwego ana- rownictwa zakiadu i rady zakładowej powinna. ' być opa-rta.
lizowania . przydatności zawodowej oraz warunków material- na dokumentach stwierdzających naruszenie dyscypliny p~a~ ,'
nych' i rodzinnych zw~ln:ianych pracowników. VV rezultacie ~y bądżinne poważnewykrpczenia. '
. zwolniono bez dostatecznego uzasadnienia pewną liczbę je- 3. Nie należy również wypowiadać pracy prac0wnikom,
dynych żywicieli rodzin, w tym kobiet obarczonych dziećmi, którzy wkraczają w wiek starczy bądż osiągnęli ten wiek,
dla któr:ych znalezienie nowej pr acy nasm\'a po ważne trud~ ale n ie nabyli jeszcze uprawnień do zaopatrzenia rentowego-
ności. W zwIązku z powyższy in, w porożull1)e niu z Centralną bądż którym renta nie- została jeszcze przyznana.
Radi} Związków Zawodowych, .zwraca s i ę uwagę, aby . w przy- 4. "V przyp-'lrlkach gdy ze· względu . na modernizację lub
padku k«;>nieczności dokonywania niezbędnychzw()lnień za- reorganizację ' zakładów pracy zachodzi potrzeba zwolnienia
kłady pra.cy przepro'o/adzaly wnikliwą analizę załóg. \V szcze- pracowników będących jedynymi żywicielami rodzin, lub k 't}-
gólności : . . , . . . biet samotnych obarczonych dziećmi, mimo że w .,myśl .pe-'
l . lcl'kła,dy pracy przy doborze osób. przewidzianyc.h do stanowień pkt l nie kWalifikowaliby 'się oni do zwolnienia,
zwolnienia powin.ny kierować się następującymi wZfflędami: zwolnienie takie może nastąpić tylko w razie niemożnośd
a) przydatnością zawodową, okresem pracy i przestrze- przesunięcia tych pracowników na inne sta.n owisko w -da- 't'
.' .
ganiem dyscypliny pracy, nym zakładzie pr~cy, odpowiadające ich kwalifikacjom .. Jed-
h) posiadaniem przez pracownika dodatkowych źródeł n o.cześnie zakład pracy powinien porozumieć się z organamł '
utrzymania (np. sklepu czy gospodarstwa rolnego). zalrudnienia prezydiów rad narod(Hvych· w celu zapewnienia
e) sytuacją rodzinną pracownika i liczbą osób na ·· jego zwalnianym pracy w innych - zakładach, a w razie jej" braku-
u trzYlTlaniu. w . celu przygotowania ' dla nich innych możliwości zatrud-
2. Zakłady pracy nie powinny zwalniać jedynych żywi­ nienia.
cieli rodzin nie posiadających innych źródeł utrzvmania. a w .
. szczególności kobiet samotnych obarczonych dziećmi. W ra- Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

TI ,JCZOD.O z polj:lcenia Prezesa Rady Millistlów w _ Zaklada, h Gra liczrry r h , lamka", WiHS7ilwa , nI Tamka 3,

lam. 1118 Cena 0,80 zł