You are on page 1of 6

Monitor Polski Nr 93 911 Poz.

415, 416 i 417

§ 12. Przepisy niniejszego zarządzenia nie mają zastoso- § 13. W lllnowach o wykonanie prac geologicznych prze:l.
wania do prac, wykonywany ch przez pr zed siębior:itwa hydro-_ jednostki niepailstwowe nclleży przewidzieć_ stosowanie prze-
10gic z no- gGoło gic zne podlegle Ministrowi Rolnictwa. pisów niniejs zego zarządz e nia. ...
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dni e m ogłoszenia.'

Prezes Centralnego Urzc;du Geologii: M. Mlozowski ,

416

PISMO _O KÓLNE Nr 243 PREZESA RADY MINISTROW

z dnia 15 grudnia 1961 r.

w sprawie wyjazdów krajowych i zagranicznych finansowa nych przez przedsiębiorstwa.

Zar zą d ze nie Przewodn:cz.ącego Panstwowej Komisji Pla- 2) j eże li


chodzi o w yjazdy -krajowe - zgody k ierownika
nowania Cospodarczego i Ministra Finansów nr 34 z dnia jednostki bezpośrednio nadrzticlnej nad" przedsiębior­
8 marca 1955 L W sprawie zabezpiec zeni a w plan ach tec h- st wem finansującym wyjazd.
niczno-ekonomicznych i inw estycy jnyc h przedsiębiorstw go-
spodarki uspołecznionej .od powiednich środków na wykona- 2. Ministrow.ie (l}ierownicy urz ędów centra lnych) wyda-
nie z ada ń w zakresi e wynalazczośc i pracownic ze j (Biulet yn dzą s z czegółowe wytyczne dla podl eg łych jednostek w spra-
Panstwowej Komisji Planowania GospodDTC7ego N r 8, po z. 25) wie składania wniosków o wyrażenie zgody na wyjazdy kra-
-dopuszcza możliwofć planowania wyclatlców na pokrycie jowe i zagraniczne finansowane przez przedsi ębi orstwa. Wy-
'k os7tów wyjaz(~ów mający c h związek z d z ialalnością rac j o- tyczne · powinny określać terminy składania wniosków oraz
nali zatorską i wynala z czością pracowniczą. usta l ić dane, które należy we wniosku podać, jak _ cel wy-,
ja zdu , wykaz osób bio r ących udział, szczegółowe obliczenie
Ja k wyka7.aly przeprowadzone kontrole, przepisy te są wysokości kos ztó w itp.
często w yJ.: orzystyv,ane jako pretel<s t do organizowania i fi-
nansowania różn yc h wv.ia7dów ~ (wyciecLek) krajowych i 7a- 3. W razie gdy w yjazd zagraniczny ma być finansowa-
granic zny ch o charakterze turystyczno- rozrywkowy m, n ie ny:z. funduszu zakladowego, rada zakładowa
w porozumi e niu
mającym zwią z k u z d z iałalnością racjonalizatorską i wyna- z radą robotniCzą powinna przeanalizować potrzebę w yjazdu
lazczością pra c owni cz ą. Pr ze!'rowadzone kontrol e wykazały zagranicznego, proponowary skład uczestników oraz wyso-
równ ież, że wvjal,c1y zaqraniczne pracownikćw bywają fi- kość kosztów, a następnie wnieść odpowierlni wniosek pod
nansowane z czę śc i fu nd us zu -za k ladowego przeznaczonego obrady konf e rencji samorządu robotniczego w c e lu uzyska-
nia akceptacji w form ie uchwały konferencj i samorządu ro-
'-
na nagrody i śv..-:a dcl,enia oraz na zaspokojen ie innych po-
trzeb pracowników, przy czym ze wzqlędll na wysokie koszty botni C7 ego okre ś lającej wy ~o kość i formę pokrycia kosjtów
tak ich wyjazdów - uczestniczyć w nich może tylko niewielka , wyjazdu (pokrycie kosztów wyjazdów ws zystkich osób w ca-
liczba pracowników. ło ści , pokrycie kos ztów w 500!~, c zęś ci osób itp .). Wykonanie
uchwaly konfere ncji samor ,,:ą du robotnic zeg o wymalJa zgody
W celu zapobieżenia na pr z\'s 7. lość tym faktom 7i'r 7ą n l,a zarządu głównego właściwego związku .zawodowego i wła'ści­
s ię
w porozumien iu z C e ntr ah ą Radą Zw iql.ków Za wodo- wego minist,a1kierownika ur zę du centralnego, przewodniczą­
wych, co następuje: cego prezydium wojewódz kiej rady narodowej). Po uzy ska-
niu tej zgody należy podać do wiadomości za'łogi zaintereso-
l. Urządzenie wy ja zdów finan sow an yc h puez pr7(>r 1 się ­ wane go zakładu pracy cel wyja zd u, listę uczesLników oraz
biorstwa ze środków obrotowych przeznaczonych na ll trly - k,os zty wyjazdu.
manie klubów techniki, racjonalizai':ji i popularyzacji wyna-
lazczo śc i wymaga: 4. Postanowienia pisma okólnego doLyczą zarówn o
przedsi ę biorstw objętych planem centralnym, jak i przedsię­
l) j eże li
chodzi o wyjazdy zagraniczne - uzyskania zgody biorstw terenowych.
właś c iwego_ ministra (kie rownika urzędu centralnego,
pn e wodniczącego prezydium wOjewód-zkiej rady naro- --- Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
dowej);

417

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

~ dnia 16 grudnia 19tH r.

- w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podsta wie art. 13 _ust. 1 dekretu z dnia 4 marca Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co
1953 r. o normach i o Polsldm Komitećie Normalizacyjnym następuje:
IDz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmie niu art. 10 ust. 2 pkt 2 usta- § l. Ustanowione zostały następujące no rmy państwowe
wy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz . 244) (PN) jako obowiązujące na calym obszane Palistwa: .
MOlllitor Podsk i 'Nr 98 P.t)2:,' 4H,

łJ d ta

~
y y
LP' .' ___N_ll_m_e_f._ n_o _rm_,---'l ________'T__t_U_J_._n _o _rm
_. _y_______ lłs,tao()wien'ia no'r'm y I od obowiąztlj~
.k tórej nOfl'kd

1 2 3 4 I
-----------------
5
--------~----------------~-----------------

W w/{ r esfe produkcji:

1 60/B-82251 Belki nadpr ożowe żelbetowe zwykle pre- 27 września 1960 L l stycznia 1963 r .
Lab:r yk ow.aae L
2 61/C-2401 1 Ole j lniany surowy 25 listopada 1961 L 1 sierpnia 1962 r.
3 61 iC -77005 Przetwory .Huszczowe 25 listopada 1961 r. 1 wr ześ nia 1962 r.
Krem do gol en ia
4 (H /C-3ł '(}@3 Lć!lki ~T dl(]) 'l F'lc j1'lików .ceniŁra-]ne;g,o lOr:Jrze- 251l~@,pa.da 1'961 T. 1 sierpnia 1962 T.
wania
5 6LC-8200 1 W yrnoy z wę:gli ilsz~<lch('tni.(jlD'ych . Wę­ , 25 HsloJDadi! ł96L r. 1 sieqm·j a . UlG:! r.
ylDwe b ,l aki wykładzinowe pieców
.e I.ek.t.rycwy<::h
6
7
61 i C-84001
61 /C-H4132
Soda bezwodna techniczllił
Azotox pylisty 5° /,ł
25 l.istopada 1961 r.
U IjstD~ada 196 \ L
t JłHlr C i'l 19!d2
1 sit'[ ,IH),j il 1992
•• ll'"
8 61 iC-'B4908 Vf odór techniczny spr,<;;żony • 25 li 'itopad.a 196.1 1 kw~ etnja 1.002 J{'.

9 .61 i C-H49 i 0 T1en techniczny ~'prężony 25 li-slofW·clil 196ł r. t kwi :'<t~ja tSG2 '1[.
10 61 :'E-934'j l Jedn ofaz.owe stateczniki ' do lanl.p (.Iuo- , i4 paźd z iernika 1961 r, l sie.rp.a ia 19G2 <f.
re.scencyjnych
11 , 61 /G-542ijO -.l Wiercen'i a udarowe 3 ·pażdzie.r.nika ł 96.1 r. -l czer,wca ł !}i'2 1".
Doc iDak pelza'lwwy
i
12 6 1/ G-57125 - $widry .szcz ęl;:owe 3 październ ika 1961 r. 1 czerwc a 19ij~ r.
13 611G-57149 Wiercenia obrotowe ' 15 października 19J1r. 1 czerwca 1.962 ' %.
Koronki rdzeni0we skrzydetk(j)w'e ,
H 61/H-74585 Mosiądz. Rury do skra ,płaczy '15 listopada 196,1 r. 1 sier'p n i·a j 00.2,'·r,
:
15 611H-74590 Rur y olow'iane J ol .p a,żc1ziemika 1961 r, 1 llJ.a ja '1961 J.
:
1'6 61/H-75222 Syfon wannowy 'nadstropowy żeltwny 21 listopada 1961r. 1 s.ie~rpnia . 1.9 62 '{'.
17 61/H-81740 Odlewnicze stopy miedzi 15 pażdziernika 195ł L , ,I . lipca 196:l r.
Gąski
13 61/J-41002 Zamk.nięte źródła promieni0wan.i a gam- , =5listopacla . 1961 .r. 1 sie qmiil 1!162·' r.
;
do radiogram
lT\iI
6
'1ryt-l!'J2
19 611K -B,S050 ol Tabor kolejowy. Maźnice tocz.n e WilgO- '2 llst()piHla, 1951 r. l li.pca 1962 ·[ .
- nów towar.o wych nonnalmno f0wych.
Gł ów ne wymiary
20 6l /K -8S'17 4 - SI)rężyny pierscie niowe 2 listopada 1961 T. : l II i:p ca . t ~62 ·c.
PierscJenie
21 I
61/M-4120 1 'l ChlodnictwD. Zawory prze lotowe i ką ­ t 1 października . 196·1 r. 1 si-lf'rpn-ia 1~;61! 'f .
I
towe żeliwne do amoniaku w urzą­
d ze n.i ach lądowych
22 611M-41203 - Zawory re\:ju1acyjne źeHwne do 1l 'paidz'ierni'ka 19{H L I sierpnia 196~: .T.
amoni.aku w urządzeniach ląd.owl{cih '
23 61 IM -7 400S Annatura prz emysłowa 17 'lislopadal96tr. l . wHefulia 19D! '1'.
Zawory kołnierzowe na . ci Śnie nia nowi-
nalne clo 400 kG/cm:~
Długości budowy
24 61/S-9 1255 -) Motocykle. Zespo ły dźwigni oClprężnika, 251istopada 1961 r. ; 1 czerwca· 1902' r.
clopływupowietrz a i usŁawi e nia za-
"

płonu ,
Główne wymiary
.' ,'
25 6 .1 /S-91256 - Zespoły dźwigni 's Iim:ęgla i hamul- 25 listopada 1961 r. 1 cze rwca. 1962 · r.
ca ręcznego
GJ~ ·w·l'Ie wywild\Y
26 6l/S-95tH l Linki wałków gi ęt ki c h szybkościomie ­ 2 listopada 1961 r. 1 czerwca 1-962 'ł'.
r zy samochodowych i' motocykłowych
27 61/S-95012 'Pancerze wa !ków gi ęl'ki -:h szyb'ko ś cio­ 2lislopada 1961 r. l czerwc a 1962 "l'.
D1 ierzy samochodowych i mot{)cyklo-
i
wyCh I
-
28 6L /T -9202Q 'l Tel ekomunikacyjne linie na powietrzne . 11 października 196 1 L 1 maja 196 2 ~.
,
HalJkJ d.Q iiwl'1l t@.n3~.'v , I
29 61/T-9202 l - Trzo ny ;cl,(j) d'L(;)i1.iI:!fQró".· l tl :pilźd·~rer.n.iJka 196,1.1'. l maja 11:96:2 ~.
l ' l
Monitor Polski Nr 98 91 3 Poz. 417

--------~~--------~'------~----~----------------------._--------~------------~~-----------------~
D a t a
----------------~----------- -- ---

Lp. N umer normy Tytu ł normy I od której nOlma


ustanowienia
n o.rmy ,. _ _ ____________
obowiipuie _
2 - 3 4 3

w zakresie produkcji i obrotu:

30 61/A-86773 Ryby wędzone . Wspóine wymagania 31 października 1961 r. l czerwca 1962 r.


31 61/E-93101 'l Bezpieczniki w.krętowe na napięcie 500 V 15 listopada 1961 r. 1 maja 1962 r.
Gniazda bezpiecznikowe ścienne zam-
,
knięte. Główne wymiary
32 - 6!1E-93102 -- Gniazda bezpiecznikowe ścięte 15 listopada L961 r. 1 maja 1962 r.
otwarte. Główne wymiary
33 61/E-93103 -- Gniazda . bezpiec znikowe ta b lico- 15 listopada 1961 r. l maja 1962 r. ,
_ we. Główne wymiary
3,. 611E-93105 -- Gniazdo ' bezpiecznikowe SClenne t5 listopada 1961 r. 1 maja 1962 r.
zamknięte . Główne wymiary
I
35 61 / E-93106 'j Bezpieczniki wKrętowe na napięcia do 15 listopada J 961 r. 1 maja 1962 r.
I
750V
Główki bezp iecznikowe
Glówf\e wymaary
36 61 /E-93107 -- Wkładki topikowe 15 listopada 1961 r. l maja 1962 r.
Główne wymiary
,
37 6l1E-93108 -- Wstawki dolne 15 listopada 1961 r. 1 maja 1962 r
,. Główne wymiary
"
38 611P-06714 '-l Tkaniny jutowe. Stopnie jakości 24 listopada . 1961 r. l sierpnia 1962 r.
39 61/P-067 I 5 -- Pakowanie, przechowywanie. trans- 24 listopada 1961 r. l stycznia 1963 r.
port
40 61 / P-82009 Tkaniny baw e łniane wsypowe 24 listopada 1961 r. l maja 1962 r.
41 611P-liZ021 Tkaniny techniczne baw e łniane 24 listopada ,1961 r . l maja 1962 r.
~
Tkanina przenośnikowa TB-2515
4:2 61 / P-82260 Tkaniny wełniane. Tkaniny płas z czowe 24 listopada 1961 r. 1 sierpnia 1962 r.
mundurowe zgrzebn e
,., , 24 listopada 1951 r.
.43 61 / P-g2475 Tkaniny ln :ane prześ c ieradłowe ,l maja 1962 f •
44 51 1P-!>265'j '. • Tkaniny jedwabne pod szewkowe 24 listopada 196 1 r. l maja 1962 r.

., w zakresie wykonawstwa robót I


i badań odb!olczyclr:

45 61 /B-I0085 Slolar,ka budowlana . Wymagania i ba - 25 paź. dziernika 1961 r 1 si e rpnia 1962 r.


Gafliatechniczne przy odbiorze
t ' 61 /B-IOI 56 Posadzki kwasoodporne z płytek cera- 25 paźdz i ernika 1961 r. l lipca 1962 r.
miczny-ch, Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze -
47 I 61/S-%030 Drogi samochodowe , Nawierzchnie z mas 15 paździe rnika 196i fi I maja 1962 r.
smolobe t'onowych przygotowywanych ,
- i układanych na zimno
1

l /
w wkresie' zasad i oznacz e ń
klasyIUwcy jnych:

48 61 /A-85804 Tłuszcze zwierząt rzeźnych 31 paźd z iernika 1961 r. 1 czerwca 1962 r.


\ Klasyfikacja
49 61 /H-8311l L,eliwo stopowe kl:zemowe 28 paź-dziunika 1961 r. 1 paż'dziernika 191)2 r
Klasyfikacja
50 611i-I-83112 L:eliwo stopowe aluminiowe 28 października 1961 r. 1 pa ż d zier:nik a 1962' r
Klasyfikac ja
• 51 61tH-83113 L:eliwo stopowe chromowe 28 października 1961 r. 1 pażdziernika 1962r
Klasyfikacja
.

w znkresie używania nazw i ollreśi ell:

52 61/S-73010 S\"riatla po jaz.dów mechanicznych 2 listopada l !)61 r. l sierpn ia 1962 r.


Nazwy i określenia
53 6 l/T-O 1005 Przemys!owe zakłócenia radioelektrycz- 25 :istopada 1961 r. l - si erpnia 1962 r.
ne. Nazwy i określ e nia

-
Monitor Polski Nr g'8 I - 914 -- Poz. 411

"> "- t

D a t a
Lp , ' Numer normy Tytuł normy C'd k.tórej norma
ustanowienia normy obowiązuje

2 3 4 I 5

w zakresie produkcji i eksploatacji:

54 611E-08003 Urząd ze nia


elektroenergetyczne 24 listopada 1961 r. 11 grudnia . 1963 r • .
Ochrona przeciwporażeniowa przy stoso-
waniu filtrów przeciwzakłóceniowych

w zakresie me/od badań:

55 61 /A-79033 Napoje bezalkoholowe 25 października 1961 r 1 marca 1962 r~


Wody gazowane'
Pobieranie próbek i badanie jakościowe
56 6 1/C-89002 Tłoczywa termoutwardzalne 24 listopada 1961 r. , l czerwca, 1962 r.
Oznaczanie skurczu
57 H-04612 Badanie metalicznych powłok ochron- 28 października 196,1 r. 1 lutego 1962 r. ;
nych. Powłoki cynowe
OznaCzanie szczelności
58 61/M-69431 Spawalnictwo. 'Elektrody:- otulone stalowe 25 pi:lździernlka 1961 r \ pa i:d ziernika 1962 r;
Badania techniczne
59 61/Z-04074 Szybka metoda oznacz,ania zawartości 25 listopada 196\ r. l września 1962J.
par czterochlorku węgla w powietrzu
60 61/Z-04075 Szyhka meloda oznaczarJia zawartości 25 listopada 1961-r. 1 września 1962 r.-
tlenków azotu w powietrzu

w zakresie badań rozjemczych:


, .
, ,
61 61/H-04łOl ') Analiza chemiczna rud ź e laza 15 października 1961 r. 1 lipca \962 r.
, Oznaczanie ź e laza całkowitego
62 , 6VH-04ł04 - OznaczaniE' krzemionki 15 października 1961 r. 1 lipca 1962 r.

§ 2, Wprowadzone zostały zmiany w następujących nor mach pallstwo'wych (PN) :


..
Dala , rOlpn f7ą 1-zenia,
PrZewodni C7 ą cego Pań·
siwowej Komisji Pldn o· Data
Lp. , Numer normy Tytuł' no rm y wa'nia , GosporlarC7E'go
w s'prawie ?illwien!7e- ustanow ieni a zmian
,nia normy luh rlrll a
u~lilnowi E' nia normy

l' ,l 4 5
----------------
59/0-60173 Obrabiarki do drewna lipca 195'9 r. 27 listopada 1961 r.
Pierścienie do trzpieni fre zarskich (Monitor Polski
Nr 75, poz. 401)
2 H-04613 Badanie meta lfcznych powlok ochro'n- 31 marca 1958 r. ,8 pa ź dzi e rnika 1961 r.
nych. Powłoki cynkowe. Oznaczanie (Monitor Polski
, j
qrubości i szczelności Nr 39, poz. 228)
3 60/H-54390 Odlewnicze formy ci śni e niowe do me- 20 grudnia 1960 r. :7 listopada 1951 r.
tali. Tulejki kołków skośnych (Monito r Polski
z 1961 r. Nr 18,
poz. 90)
4 55/H-84032 Stal sprężynowa (resorowa) 10 maja 1956 r. 15listopada 1951 r.
Klasyfikacja (Oz: U. z 1956 r.
Nr 15, poz. 85)
, 5 55/ H-92120 Stal węglowa walcowana 16 sierpnia 1955 r. 14listopada 1961 r ....
Blachy grube i uniw ersalne (Dz. U. z 1955 r.
\ĄTarunki techniczne Nr 34, poz. 216)
6 55/H-93421 Szyny normalnotorowe 14 października 18 listopada 1961 r.
1955 r. (Dz. U. Nr 42,
/ poz. 258)
1 60/K-91253 Tabor k olejow·f. Hamulce 13 grudnia 1960 r. 9listopada 1961 r.
Zbiorniki spręzonego powietrza (Monitor Polski
z 1961 r. Nr 25,
poz. 121) ,
ł\.1 ~_., Iski Nr 9B - ~1 5 Po z. 417

Da La rozporządzenia
Prze wodn i c zą cego' Pań -
stwowej Komis ji Plano- : Data
Lp_ , Nume'f normy
. Tytuł nvrmy
:
wania Gospodarczego
' w spra wie zaw ierd'ze-
nia normy lub data
ustanowienia żmian '

I
ustanowienia normy
1 2 3 4 :;

. 8 59/M-51051 Gaśnica pianowa 31 grud nia 1959 r.


(Monitor Pols k i
" .
18 listopada 1961 r.

z 1960 r. Nr 32, -,
,
' . : .
poz. 16-1 )
9 60/ P-BOOOO ') Surowce wJ,ók iennicze
,
30 grudnia 1960 r. l grudnia 1961 r. •
Textra (Monitor Po lski " '

,
:z 196t r: Nt 18:,
i ' ,
pOZ. , 90)
10 60/P -BOOO I "7 Argona 30 grudnia 1960 r. F grudnia 196 1 r.
(Mo.n it o,r P olski
, z 1961 r. Nr 18,

11 60/ T -OGOOO Ur z ąd ze niate le techniczne


. poz. ,90)
2B czerwca 1960 r. 14 listopada 1961 r.
Zest y ki. Przepisy ogólne (Monitor Pol sk i - '.

Nr 72. poz . 334)


..

§" 3. l . Norma · wymieniona w § 1 lp. zastępuje normę 7. Norma 'wylTIi e niona w § 1 lp . 23 zastępuje normę
PN-56{J3-82251 :,Na'dproża że lbe towe prefabrykowan e L", za- PN-S6/M-74005 " Armatura prze m ys ł o wa. Zaw o ry zapo rowe
twierdz 0ną jako obowiązującą r ozporządzeniem Przewodni~ i zwrotne ż'e liwn e i staliwne pa ciśnienie nominaln e do
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 100 kG/cm 2 " - w zakresi e zaworów kołnierzowyc.h , zatwier-
-z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie za t wierdzeni'a norm pań­ dzoną jako obow i ązującą ro zporzą d ze ni e m Pr zewo dnic ząceg o
stwowych (Dz. U . Nr 33, poz. ~54). Pa11stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dn ia 19 gru-
dnia 1956 r. w s prawie za twi erd ze nia n orm państwowyc h
2. Norma wymie n iona w § 1 lp. 6 zastępuje normę (Dz . U. Nr 61, poz . 296).
PN-57/ C -84001 "Soda bezwodna t echniczna " , u s~ anowioną ja-
ko obowi ąz ującą przez Polski Komitet Normaliza cyjny dnia B. Norma wymienion a w § 1 lp. 45 żastęp uj P. no r;m~
, 16 marca 1957 r. (Monitor Po lski Nr 52, poz. 332) . PN-,57/B-06040 "Stolarka b ud ow lana. Okna i dr zwi. Warunki
tec h niczne" , llstanow i oną jako obow ią z uj ącą puez Po lski
3 . . Norma wymieniona w § i lp: 8 zastępuje normę Komitet N ormali lacy jny dnia '17 lipca 1957 r. (Mon itor Pol-
PN-57 /C -84908 ,;Wodór t echniczny s prężo n y ", ustanowi o ną ski N r 74, poz'. 454) . '
jako obówiązuj ącą przez Polski Komitet Normalizacy jn y dnia ./
16 marca 1957 r. (Monitor Po lski Nr 34, poz. 230). 9. No rma wymi e nion a w § 1 lp . 56 zastęp uj e no rmę
, PN-54/ C-B9002 "Tł oczywa termoutwardzalne. Om aczan ie skuI -
4. Norma wym ie niona w § 1 lp. 9 zastępuj e norm ę czu", zatw i er d zo ną jako o b ow i ąz u jącą rozporządzeniem P rze-
PN-57/ C-849io "Tlen spr ężo ny techniczny", ustanowioną ja l o wodniczącego Pań stwowe j Komisji Pl.anowania Gospodarcz e-
obow i ązującą przez Po lski Komit e t Normalizacyjny dnia go z dnia 25 marc a 1055 r. w spra wie zalwiPrclzeni a no r m
H czerwca 1957 r. (Moni tor Polski Nr 64, p oz. 397). państwowych ustalonyc h prze z Pol sk i Komit e t Norm al izac y j-
ny, c1o,tyn.ący ch chemi,i ł gómic lwa (Dz . U. Nr ł7, pO'Z. OOJ.
5. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 żastępu}e norm ę
' P N~53 /H-74585 " Mosiądz. Rury ci ąg n io ne do skraplaczy" , za- 10. Norma wymi e ni ona w § 1 lp. 60 zCłst ęp uje n ormę
t wierd z oną ja ko obqwiązującą , ro zpo rządzeniem P rzewodni- PN -53/ C-08.0 10 "S7:y bka metoda oznaczania zawmlości tl en -
c zącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego ków a zotu w powie trzu", zatwierdzoną jako zal' ecaną rozpo-
z dnia 15 czerwca 1954 r. w s prawie zatw ierdzen ia n orm pal'l- , rządzeniem Przewodni cząceqo Państwow e j Komisj,i Planowa-
stwowych ustal onych przez ' Pols.l~i Komitet NormaHzacy jny , nia Gospodarczeuo z €lnia 20 maj,a 1954 r. w s pr&w ie zatw ie r-
dot yczącyc h hu tnic twa (Dz. U. N r 30, poz. l1 8}. dzenia no rm państwowych u s talon yc h przel Polski Komit e t
Norma.Iizacy jny w . zakresie ch emii (Dz. U. Nr 27 , .poz. 107).
6 . Norma \vyiliie ni ona ' w § 1 Ip . .17 zastęp uje n o r mę
PN /I-I-B1740 " Mosiądz. Gąs k i. Warunki t ech n iqn e", za t\vier- 11. Normy wymie nio ne w § i lp . 61 i 62 zastępują na-
d zoną jako obowiązującą r ozporządze niem Prz ewo dnic z ąceg o stę pu jące no rm y:
Państwowe j Ko misj i P la nowania Gospodarczego z dnia 28 lu-
1) PN-'54/H-a4101 ,:) Anali za chemiczna rud ż e laznyc h. O zna -
l ego 1955 r. w s prawi e zatwierdzenia n orm państwQ.w ycli"
czani:e żela z a całkowitego",
ustalonyc h prze,z póls.ki Komitet Norma lizac y jny dotyczący c h
h utnic twa (Dz . U. Nr 11; poz. 68) oraz normę PN/I-I-81741 2) PN-54 /H-04104 ", - Oznaczanie krzemionki "
" Br ąz . Gąski. Warunki techniczne", z atwi erdzoną jako obo- - zatwier dzone jako obowią z ujące przy ba d a ni a ch ro-
wiązuj ącą ro zporz,ą d ze n iem Prz ewod nic zącego Państwowej zjem.czych r ozporządzen i e m Przewodniczącego Państwo­
Komisji Planowania Gos podarc zeg o z dnia 29 g rudnia 1954 r. wej Komisji Planowa nia G ospodarc zego z dnia 27 lipca
w spra wie zatwierclz.e nia norm państw.owych ustalonych prze z 1S55 r. w s praw ie zatwier dze nia n o rm państw owych u sta -
.Polski Komitet Nonna1iza cy}ny, d o.tyczijcyc b hu tnictwa (Dz. U. lOFlych przez Polski Komitet NormaUzacy jny, dotyc zą­
Z 1955 r. Nr l, poz. 5) • cych hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 205).


Monitor Polski Nr 98 916 eOl. 411

12. Normy wymienione w § l lp. 20 i 21 obwieszcze nia l) PN-56/H-93425 "Stalowe podkłady kol ejowe n ormaln ::l to-
PoJskj('qo J<omiletu Normalizacyjnego z dnia 10 marca 1961 r. rowe", zalwierdzona jako obowiązują c a ro zpor7.ą dzeni em
(f\,lonitor Polski Nr 25, poz. 121) z astępują nast ę pujące normy: Prz e wodni cz ącego Państwowej Komis ji Planowania Go-

l) PN-54/ M-02012 "Gw inty metryc zne o średnicach od 0,3 spodarc zeg o z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zalwier-
do 0,9 mm", d:>:e,nia norm państ wowych (Dz . U. Nr 33, ·po z. 154),
2) PN-54/M-53301 ,:Sprawd ziany do gwintów metryczny ch
2) PN-54/ M-02J 12 "Tolerancje gwintów metrycznych dla
średnic od 0,3 do 0,9 mm" klas l i 2 w zakresie średnic .od 0.3 do 0,9 mm. Toleran-
cie", zatwierdzona jako pbowiązująca rozpor z ądzeniem
- zaLw ierdzone jako obowiązujące ro z porządzeni e m
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go- ..
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go-
spodarczego z dnia 27 kwI et nia 1955 r. w sprawie za-
s )odarc zeg o z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwier-
twierd7enia norm państwow y~ h ustalonych pr zez Polski
d len ia norm państw.owych uslalonych przez Polski Ko-
Komitet No rmalizacyjny, doty cl ą cyc h mechaniki (Dz. U.
mitet No'rmalizacyjny, dotyczących gwintów (D z. U.
Nr 19, poz.. 115).
l\! r 17, 'poz. 99).

~ 4. Tr,acą moc z dni em l marca 1962 r. następujące Prezes Polskiego Komitetu Normali7.acyjnego: J. Worlzicki
fl Grllly:

'j Pelny tytuł normy; kresKa przed tytułem tej samej .. serii norUl zastępuje pierw ~lą część pełnego tytu/u.

"

-'
Rekldmacje z powodu niedoręC7enia poszczególnych numerów wnQ..~ ić n~leży do Admmistracji W ydaw nictw Urzędu Rady Mini-
strów (Warszawa, ul. Krakows~ie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75,- ' zł, półrocznie - 45,- zł.
Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od 1.1) lub na okres pólro czny (od 1.1 i od I.VII). Oplata powinnil być uisz-
czona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze - do dni a 30 listopada, Zd
II pólrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierWSZYCh numerów do-
konana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarc zy m i inni abonenci powinni dokon~(; wplat za prenumeratę
Da konlo Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 4 § 5, poz. A. Rac hunków
za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłatv należy podać dokładną nazwę instytu c ji /bez skrótówl, na zwe i numer doręcz,,­
jącego ur z ędu pocztowego (jak Warszawa 10, Po znań 3 itp.l; powiat, ulicę. nr domu, nr skrytki po cztowej oraz ilość zamawianyc h
egzemplarzy Monitora Polskiego.
Pojedyn cze egzemplarze Monitora Polskiege nabywać można w Administracji \Vvdawnictw Urzędu Radv Mi n istrów, \Va rszaw a.
Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: "Dom K s iążki", Księgćl rnia Pra wno-'E kono rnicma, ul. Nowy Świat l,
kiosk "Domu K s iążki" w gmachu sądów al. . Gen. Świerczewskiego 127, w k as ath Sądów \Vojewód zki ch w: Białvmstoku, Katowicach,
Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz . w kasach Sądów Powiatowyc h w: Bydnoszczv, By-
tomiu, Cieszynie, C zę sto c howie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieżnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Krakowie, Lllb linie , Nowym Sączu,
Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szcz e ci ni e, Tarnowie, T oru n iu i Za mo ściu.
Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne. Warszawa, al. Ujazdowskie 1/ 3.
Arlministracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, W a rs zawa, ul. Krdkowskie Prze(lmieście 50.
Tłoc zo n o 7 polece ni a Pr e zesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych "Tamk,,", W a rszawa, u l. T a mka 3.

Zam. 2899 Ce.JlQ 2,40 zł