You are on page 1of 10

ł\1onitor Polski Nr 26 251 POl.

131
------------------------------------------------------------------------------------------
137

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 24 maja 1966 r

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustaw y z dnia 27 listopada § 1. Ustanowione zosŁały następujące Polskie Nor-
1961 r. o normali z'acji (Dz. U. Nr 53, poz. 2~8) Polski Komitet my (PN):
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

Da ta
Lp.
Numer
Tytuł normy i zakres obowiązywania ,-- .----------.-----
od którpj norma
normy ustanowienia normy l obO'ov i ązu je

~~1_---L.~~~~2~~_---:-=======================3~_=_====================~1=======~4_____-_1==-~----:5'--_-_._
I
w zakresie produkcji:

66/B-12635 Fajansowe i pólporcelanowe wyroby sanitarne. Miski 22 marca 1966 r. l stycznia l ~iJ7 r.
ustępowe
2 66/B-94400 Okucia budowlane. Zamki drzwiowe ·wpuszczane. Wy- 25 marca 1966 r. l' stycznia H68 r.
magania i badania techniczne
3 66/C-84I43 Pestycydy. M et ox płynny 30 31 marca 1966 r. I stycznia 1967 r.
4 66/C-a!:J20U Rury z nie plastylikowan eg o polichlorku winylu. V/ymiary 10 marc a 1 ~ 66 r. 1 stycznia 1967 r.
5 65/C-9'4124 Dętki do opon ciągników roln iczych 31 grudnia 1965 r. l stycz.nia 196'/ r.
6 65/C-94I57 Wyroby gumowe. Buty gumowe robocze 31 grudnia IS65 r. l styczn ia 1967 r.
1 66/D-54440 •) Nar z ędzia do r ęcznej obróbki drewna. Dłuta stolarskie 25 marca 1966 r. l lipca 1967 r .
l ciesielskie. Wymagania i badania techniczne
8 66/D-54441 - Dłuta stolll.rskie płaskie 25 marca 1966 r. l lipca 1967 r.
9 66/D-54443 - Dłuta stolarskie. Złobaki 25 marca 1966 r. l lipca 1967 r.
10 66/0-54444 - Dłuta stolarskie. Nacinaki 25 marca 1966 r. l lipca 1967 r.
11 06/D-54445 - Dłuta stolarskie s zczelinowa 25 marca 1966 r. l lipca 1967 r.
12 66/0-54451 - Dłuta ciesielskie płaskie 25 marca 1966 r. l lipca 1967 r.
13 b6/ D-5445:ł - Dłuta ciesielskie gniazdowe 25 marca 1966 r. l lipca. ·1967 -r.
14 6O/iJ-54454 - Dłuta ciesielskie. Grzbietaki 25 marca 1966 r. l ltpca 1967 r.
15 66 /D-54455 - Dłuta ciesielskie. Złobaki 25 marca 1966 r. llipca 1967 r.
16 bti/ iJ-S4458 Trzonki drewnia.ne do dłut stolarskich ł ciesielskich 25 marca 1966- r. 1 lipca 1967 r.
1'} 66/D-95002 Drewno do wyrobu masy celulozowej i ścieru. Papie- 10 marca 1966 r. l pażdziernika 1966 r.
rówka
18 65/E-05026 Ogr odzenia elektryczne w rolnictwie. \Vymag~nia i ba- 31 grudnia 1965 r. l stycznia 1967 r.
dania t echniczne
19 66 / H~82120 Miedż. Gatunki 31 marca 1~ r. l stycznia 1967 r . .
20 66/H-!t2901 Cynk. Taśmy 31 marca 1966 r. l stycznia 1967 · r.
21 66/M-4:2011 ') Automatyka przemysłowa. Siłowniki elektryczne w ukła­ 25 marca 1966 r. l stycznia 1967 r.
dach regulacji i sterowania. W y magania ogólne
22 66/M-42012 - Siłowniki hydrauliczne w układach regulacji i ste- 25 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
rowania. Wymagania ogólne
23 66/M-512()4 Sprzęt pożarniczy. Dra.bina nasadkowa DN 28 marca 1966 r. l lipca 1961 r.
24 66/M-54908' Wodomierze spr zę żone 28 lutego 1966 r. l st y czni~ 1968 r.
25 66/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 31 marca 1966 r. l stycznia 1967 r.
26 66/M-613'7 1 ') Mocowadła. Sruby ze łbem okrągłym ' ści ę tym do row- 30 marca 1966 r. .t stycznia 1968 r.
ków teowych
27 66/M-61372 - 5mby ze łbem młotec zkowym skośnym do row- 30 marca 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
k ów teowych
28 66/M-61373 - Sruby dwustronne z płaskami 30 marca 1966 r. l stycznia 1968 r.
29 66/M-6I374 -- Nakrętki wysokie z otworem 30 marca 1966 r. l stycznia 1968 r.
30 66/M-61375 - Nakrętki z pierścieniem wahliwym 30 marca 1966 r. l stycznia 1~68 r.
31 66/M-61376 - Łapy dociskowe wzmocnione 30 marca 1966 r. l stycznia l r68 r.
32 66/M-61377 - Łapy do ciskowe widlas te 30 marca 1966 r. l stycznia 1%8 r.
33 66/M-61378 - Łapy dociskowe odgięte 30 marca 1966 r. l stycznia H'68 r.
34 66/M-61379 -- tapy doci skowe dw ustronne 30 marca 1966 r. l st ycznia l !l68 r.
35 66/M-61 380 . - Ł apy dociskowe do otw orów 30 marca 1966 r. l styczni a 1~6 8 r.
36 66/M-61381 - Podpór ki klinowe nastawne 30 marca 1966 r. l st yczni a 1068 r.
37 66 /M-51382 -- Podp órki ro wkowane n astawne 30 marca 1 ~66 r. l :;tycznia I !l68 r.
38 G6/M-61 ::l83 -- Poclpórki schodkowe dwustronne 30 marca 1%6 r. 1 st ycznia 1 ~68 r.
Monitor P'o lski Nr 26 -- 258 -- Poz. 137

- ------:--- ---- ------- --- ------ ----,------- ---


Da t a
--- -----
Nl1mer
Lp. Tytuł no rmy i zakres obowiązywania od której norma
normy ustanowie nia normy 1_ _ _obowiązuje
__
--==--- -
2 3 4 5
----- :--------~--------------------------- - - -- --
39 66/ M-61384 -- Podpórki schodkowe czterostronne 30 marca 1966 r. " 1 stycznia lSS8 r.
40 66/M-51385 -- Podkładki odległościowe 30 marca 1966 r. ' 1 stycznia 1~68 r.
41 6G/lv:-G1385 -- Podkładki równoległe dokładne 30 marca 1966 r. 1 styc znia 1~68 r.
42 66/M-61387 -- Podkladki prostokątne drewni a ne 30 marca 19G6 r. l stycznia 1968 r.
43 66/M-61388 -- Kliny ustawcze drewniane 30 marca 1966 r. 1 st ycz nia 1968 'r.
44 66/M-61389 -- Pryzmy zaciskane w rowkach teowycL 30 marca 1956 r. 1 st ycznia 1968 r.
45 66 /M-613 ~) O -- Podpórki śrubowe nastawne 30 marca 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
46 66/M-61391 Płyty wysięgowe
-- 30 marca 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
47 66/M:61392 --
Opory 30 marca 1966 r. 1 stycznia H'68 r.
48 66/M-66205 ') Tłoczniki. Noże rozcinające wtłaczane 28 lutego 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
49 , 66/M-66)06 . ~ Noże. fozcinające przykręcane 28 lutego 1966 r. 1 stycznia 1967. r.
50 56/M-66330 -- Czopy nośne wtłaczane 28 lute ~Jo 1966 r. 1 styczn ia 1967 r.
51 36/M-56331 -- Czopy nośne przykręcane 28 lutego 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
52 66/M-800G8 Drut stalowy do opon 18 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
53 66/M-32165 Nakrętki sześciokątne Q, zmniejszonym wy miarze ' "pod 25 marca 1966 r. l "stycznia 1967 r.
klucz"
54 66/M -82166 Nakrętki sześciokątne nisk ie o zmniejszonym wymiarze 25 mar ca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
"pod klucz"
55 66/M-82167 Nakrętki koronowe o zmniejszonym wymiarze "pod klucz" 25 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
5(i 65/M-82168 Nakrętki koronowe niskie o zmniejszonym wymiarze 25 marca 1966 r. l st y cznia 1967 r.
I "pod klucz"
57 G6/M-82456 Śruby ze łbem radełkowanym wysokim 25 marca 1966 r. 1 sty cznia 1967 r.
58 66/M -82457 Śruby ze łbem radełkowanym niskim 25 marca 1966 r. 1 st ycznia 1967 r.
59 66/M-85020 Kołki stożkowe 18 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
50 66/M -85021 Kolki walcowe 18 marca 1966 r. 1 styc znia 1967 r.
61 6G/M-86271 ' ) Ło ży ska toczne. Łożyska baryłkowe wzdłużne (seria 292). 11 marca 1966 r. 1 lipca 1967 r.
Główne wymiary
62 66/-1>1-86272 -- Łoż ys ka baryłkowe wzdłużne (seria 293). Główne 11 marca 1966 r. 1 lipca 1967 r.
wymiary
63 66/M-86273 -- Łoży ska baryłkowe wzdłużne (seria 294) . Główne 11 marca 1966 r. 1 lipca 1967 r.
wymiary
. 64 66/M-88504 Pr ze kładn i e zębate. ' Przełożenia 30 marca 1966 r. 1 lipca 1967 r.
65 65/M-94061 ') Sita. ' Blachy dziurkowane. Wymagania i badania te ch- 31 grudnia 1965 r. 1 st ycznia 1968 r.
niczne
66 65/M -94063 -- Blachy dziurkowane o oczkach okrągłych (cylin- 31 grudnia 1965 r. 1 stycznia 1968 r.
drycznych, stożkowo-cylindrycznych, stożkowych,
m iseczkowych)
67 66/S-76001 Wyposaż e nie elektryczne pojazdów samochodowych . 31 marca 1966 r. 1 stycznia 1968 r .
Ogólne w y maga,nia i badania techniczne
68 66/W-83033 Ściągacze śrubowe okrętowe. 18 marca 1966 r . 1 lipca 1967 r.
69 66/W-83034 ' ) Ściągacze śrubowe okrętowe. Nakrętki napinające ru- 18 marca 1966 r. 1 lipca 1967 r.
rowe
70 66/W-83035 -- Nakrętki napinające otwarte 18 marca 1966 r. 1 lipca 1967 r.
71 66/W -83036 -- Uchwyty wiclełkowe 18 marca 1966 r. 1 lipca 1967 r.
72 66/W-83037 -- Uc h wyty oczkowe 18 marca 1966 r. 1 lipca 1967 r.
73 66/W -83038 -- Uchwyty ucho we 18 marca 1966 r. 1 lipca 1967 ' r.
74 66/W-83039 -- Uchwyty hakowe 18 marca 1966 r. 1 lipca 1967 r.
75 66/W -83041 -- Nakładki zabezpieczające oczkowe 18 marca 1966 t. 1 lipca 1967 r.
76 66/W-83042 -- Nakładki zabezpieczające odginane 18 marca 1966 r. 1 lipca 1967 r.
,w zakresie produkcji j obrolu:
77 66/A-86908 Tłuszcze roślinne jadalne. Rafinowane oleje roślinne 24 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
78 66/C-12450 , Porcelanowe naczynia stolowe. Wymagania i badania 22 marca 1966 r. . 1 stycznia. 1967 r .
techniczne
79 66/C-12480 Porce lit owe naczynia stolowe. Wymagania i badania 22 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r .
techniczne
BO 66/E-90253 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i po- 24 mar ca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
wło c e aluminiowej
81 66/P-06712 Tkaniny lniane. Stopnie jakości 25 kwietnia 1966 r. 1 lipca 1966 r.
82 66/P-06714 Tkaniny jutowe. Stopnie jak ości 31 mar ca 1966 r. 1 li pca 1966 r.
'13 G6/P-83018 ' ) Taśmy tkane. Taśmy lniane bezkOllc owe papie ros owe 11 marca 1966 r. 1 sty cznia 1967 r.
84 66/P-83019 -- Taśmy bawe ł niane, konopne i stylonowe bezkoń­ 11 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
cowe przenośn ik owe
85 66/P-86G04 Fil ce obuwiowe 11 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
Monitor Polski Nr 26 - 259 -
~~~--------------------------------------- ----------- ~--------------------------------

Numer
Lp. Ty tuł n ormy i :zakres obowiązy~vani6
normy
- l 2 3

86 66/R-64850 0) Koncentraty paszowe. Bi.otan


87 66/R-64851 - Mieszanka mineralna. Formosan
88 66/T-80100 Aparaty telefoniczne. Transformatory telefoniczne. Ogól-
ne wymagania i badcmia
89 66/Z-53201 0) Ochrona oczu , przed promieniowaniem optycznym. Fil-
try o chr-onrn:e. Wymagania i badania techniczne
9Q 66/Z-53202 ~ Filtry ochronne do stosGwani.a przy p:racach Spił­
walniczych
91 66/Z-53203 - Filtry ochronne do stosowania przy promiennikach
nadfioletu
92 66/Z-53204 - ' Filtry ochronne do stosowania , w hutnictwie

w zakresie prQdukcji i eksploatacji:

~3 66/M-78211 Palety ładunkowe skrzyniowe metalowe . Wytyczne kon-


strukcyjne. Parametry gfów ne

w zakresie obrofu:
\
94 66/R-7 5028 Owoce Świeże. Wiśnie
95 66/R-87021 Cetyny

w zak resie l'wjeiktowuJTloia:

P666/M-71052 Wirówki przemysłowe. Wirówki filtracyjne okresowe. 18 marca 1966 r. 1 styeznia 1967 r.
Podstawowewielkośd

w za/Hesle projektowania i odbioru:

97 66/M-51251 Urządzenia tryska czowe. Wytyczne projektowania i od- 31 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
bioru

w zakresie konstrukcji 1 'f9mdl1kcji:

98 66/M-68G):;! , Maszyny do obróbki plastycznej metaN. Podajniki wal- 28 h1't ego 1J.~66 r. 1 stycznia 1.967 r.
cowe do pras mimośr0dowych. \lVi elkości podstawowe
99 66/R-58000 Maszyny rolnicze. Maszyny do uprawy Buraków i 'l:iem- 18 marca 1966 r. 1 stycznia 1%7 r~

niaków. Szerokości: ' robocze

w zakresie konstrukc ji, produkcji i eksploatacji:


100 65/Z-040n Aparaty tlenowe regeneracyjne z tlenem sprężonym 31 grudnia :1965 r. 1 stycznia 1967 r.

w zakresie budowy: !

101 66/E-050D8 -Okrętowe ur ządzenia elektryczne. Ochrona przed pora- 10 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
żeniem prądem elektrycznym n a statkach ż eglug i
morskiej -i śródlądowej

w zakresie opracowywe:nia l'!C3rm:

102 flI5/N-02009 Wytyczne opracowywania norm w zakr~sie pakowania. 31 grudnia t ~65 r. i stycznia 1967 r.
przechowywania. i transportu

w zakr.esie oznaczeń klasyfikacyjnych:

103 66/H-01705 Metale nieżelazne . Oznaczenia gatunków 'm etali i stopów 11 marca 1%6 r. 1 stycznia 1967 r.

w z-akresie oznaczania i używania pojęć i symboli:

104 66/D-OI007 Wykańczanie powierzchni drewna i tworzyw drzew- 24 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 ro
nych. Nazwy i określenia
105 66/D-02005_ Formry. Nazwy l okreslema 10 marca 1966 ·r. st V CZllld 1967 I.
Monitor Polski Nr 26 260 Poz. 137
-----------------------------~----- ----------~--------------------------~~----

j) CI l CI

Lp.
Numer
Tytuł normy i
•zakres obowiązywania od której norma
normy ustanowienia norm y , obowiij/ule.
3 4 5
----.--------.----------------------------~~--------~---- ---------------~-----------------
106 66/M-71050 Wirówki przemysłowe. Normy określenia i symbole kla- 31 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
syfikacyjne

w zakresie stosowania oznaczeń:

107 66/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach 31 marca 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
108 66/B-01701 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia wewnętrzne . Ozna- 31 marca 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
czenia na rysunkach

w 1akresie używania symboli graficznych:

109 66/E-01212 Transduktory i wzmacniacze magnetyczne. Symbole gra- 29 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
ficzne
110 66/E-OI223 Elektrotechnika okrętowa. Symbole graficzne 29 marca 1966 r. 1 lipca lS67 r.

w z(1.kresie terminologii:

111 66/H-01200 Obróbka cieplna metali. Nazwy i określenia 11 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
112 66/N-02207 Geodezja. Nazwy, określenia i oznaczenia podstawowe 12 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.

w zakresie zasad wymiarowania stolarki budowlanej:

113 . 66/B-91002 Stolarka budowlana. Okna i drzwi balkonowe. Zasady 31 marca 1966 r. 1 styćznia 1967 r.
ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie ,

. w zakresie metod badań:

, 114 66/A-79120 Wina i miody pitne. Metody bada.ń 31 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
115 66/A-821l4 Mięso i przetwory mięsne. 02naczanie zawartości 'azoty". 24 inarca '1966 r. 1 stycznia 1967 r.
nów i azotanów
116: , 66/A-86004 · Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko zagęszczone. Me- 24 marca ' 1966-· r. 1 stycznia 19&7 , r. '
tody badań '
117 66/A-86740 Przetwory rybne. Oznaczanie zawartości cukru w zale- 31 marca 1966r. l stycznia 1967 r.
węch
n8 66/C-04017 ') Przetwory 'n aftowe. Pomiar temperatury mętnienia i kry- 31 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
stalizacji '
119 66/C-04064 - Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego 31 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r .
120 66/C-04561 Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysło- 24 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
wych. Oznaczanie zawartości jonu siarczanowego
121 66/C-04810 Srodki piorące. Badanie zdolności piorącej 31 marca 1966 r. l lipca 1967 r.
122 66/C-81539 Wyroby lakierowe. Oznaczanie ściekalnoścl 31 marca 1966 r. l stycznia 1967 I ,
123 66/C-89032 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie chłonności wody 31 marca 1S66 r. 1 lipca 1966 r.
124 66/H-04312 Próba statyczna rozciągania metali przy podwyższonych 11 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
temperaturach
125 66/H-04937 Badanie- wyrobów spiekanych z proszków metali. Próba 18 marca 1966 r. 1 s tycznia 1967 l

statyczna rozciągania
126 66/M-43002 Sprężarki. Wytyczne pomiarów r
18 lutego 1966 r. l stycznia 1968 l _

127 66/M-55694 ') Maszyny do obróbki plastycznej metali. Prasy śrubowe. 11 marca 1966 r. I lipca 1967 r.
Sprawdzanie dokładności
, 128 66/M-55695 - Młoty parowo-powietrzne matrycowe, grubotrzo- 18 marca 1966 r. l lipca 1967 r.
nowe. Sprawdzanie dokładności
129 66/M-55705 Obrabiarki do metali. Przecinarki tarczowe kolumnowe. 28 lute go 1966 r. I 1 lipca 1967 r.
Sprawdzanie dokłao.ności I
130 66/P-04623 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wy- 25 kwietn ia 1966 r. 1 lipca 1966 r.
znaczanie kurczliwości po praniu
131 66/P-04646 Kontrola jakości wyrobów .w ł ókienni c z y ch. W y znaczanie 11 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
ilości formaldehydu wydzielanego z tkanin wykoń­
czonych żywicami termoreaktywn ymi
132 66/P-50136 ') Produkty przemysłu papierniczego. Me tody badań fizycz- 31 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
n y ch. Oznaczanie ' odporno ś ci na zgniatania, stopnia
sprasowania iJ stopnia sprężystości
133 66/P-50140 - Oznaczanie odporności tektur na przebicia me- 31 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
chaniczne
Monitor Polski Nr 26 - 261 , - Poz. 137

,
Da ta
,-
Numer Tytuł
Lp. normy i zakres obowiązywania od której norma
normy ustanowienia normy
I obowiązuje
--
1 2 3 4 i 5

134 66/T-04800 Lampy elektronowe małej mocy. Metody ogólnych ba- 10 marca 1966 r. 1 stycz~ia 1967 r.
dań elektrycznych
135 66/Z-04{)34 Metody oznaczania zawartości aldehydu mrówkowego 24 marca 1866 r. 1 stycznia 1967 r.
w powietrzu

w zakresie badań rozjemczych: ,

136 66/H-04029 ') Analiza chemiczna stali. Oznaczanie zawartości niobu 26 lutego 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
137 66/H-04030 - Oznaczanie zawartości tantalu ' 26 lutego 1966 r. l stycznia 1967 r.
131ł 66/H-04761 Analiza chemiczna magnezu hutniczego 18 marca 1966 r. 1 stycznia 1967 r.
139 .66/H-04771 Analiza che-m iczna stopów magnezu 18 malca IS6& r. 1 stycznia 1967 r.

_ § 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 sierpnia 1966 r.:

Data rozporząd zenia Przewodnic zą­


Numer cego Państwowej Komisji Planowa- Data · ustanowienia
Lp. - Tytuł normy nia Gospodarczego w sprawie za-
normy twierdzenia normy lub data zmian
ustanowienia normy
1 2 3 4 5

l 65/A-86155 Mleko i przetwory mleczarskie. Masło 24 czerwca 1965 r. (Monitor Pol- 14 maja 1966 r.
ski Nr 52, poz. 274)
2 63/A-79122 Wina gronowe 23 grudnia 1963 r. (Monitor Pol- 25 kwietnia 1966 r.
ski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)
3 60/B-I0180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania tech- 16 qrudnia 1960 r. (Monitor Pol" 23 m .::.rca 1966 r.
niczne przy odbiorze ski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)
-t. 64/:&-12001 Cegły budowlane pełne wypalane z gIk y 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski 24 marca 1966 r.
Nr 69, poz. 323)
5- 6-ł/B~12002 Cegły dziurawki wypalane 'E gliny 31 grudnia 1964 r. (Monitor Pol- 24 marca 1966 r.
ski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)
6 641B-14041 Wyroby azbestowo-cementowe. Płyty i gąsio- 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski 29 marca 1966 r.
ry nie prasowane Nr 77, poz. 368)
7 64/C-84141 Pestycydy. Owadziaki pyliste 16 listopada 1964 r. (Monitor Pol- 28 lutego 1966 r.
ski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)
8 57/D-79626 . Skrzynka i
komplet skrzynkowy do jaj 31 grudnia ~ 1957 r. (Monitor 'pol- 8 marca 1966 r.
"Ćwiartka
krajowa" ski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)
9 62/E-04160 Przewody elektryczne. Sprawdzenie budowy 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Pol- 29 marca 1966 r.
ski Nr 50, poz. 248)
10 64/E-06090 Kondensatory energetyczne do kompensacji 31 grudnia 1964 r. (M onitor Pol - 28 lutego 1966 r.
mocy biernej. \I\Tymagania i bad ania , tech- ski z 1965 r. Nr 36, poz. 209)
niczne
11 64/E-06251 Narzędzia o napędzie elektrycznym. Wyma- 23 września 1964 r. (Monitor 13 kvvietnia 1966 r.
gania i badania techniczne Polski Nr 77 , poz. 368)
12 63/E -29056 Ma ter ia ly elektr oizolacyjno-konstruk cyjn e. 6 kwietnia 1963 r. (Mon itor 23 marca 1966 r.
Pręty tkaninowe i papierowe utwardzo- Polski Nr 45, poz. 225)
ne żywicą fenolową
13 61/E-29100 Guma do przewodów elektryczn ych. \I\Tyma- 8 kwietnia I S6 1 r. (Mon itor I
22 marca l ~ 66 r.

14 64/E-77 200
gania techniczne
') P.rzyrządy powszechnego użytku o napędzie
Polski Nr 50, poz. 222) ;
31 grudnia 1964 r. (Monitor Pol- I 29 marca 1966 -r.
.
elektrycznym. Pralki wirnikowe ski z 1965 r. Nr 19, poz. 87) I
15 64/E-77202 - Odkurzacze 26 pa~dzierni k a 1954 r. (Monitor 29 m2rca 1966 r.

16 62/E-90050 ') Przewoa y elektroenergetyczne izol owa ne do


Polski z 1965 r. ]\r 3, poz. 12)
31 fJrudnia H'62 r. (Monitor Pol-
II
9 marca 1966 r.
układania na stale. Wymagania i badania

17 62/E-90054
lI techniczne
- Pr'zewody o izolacji polwinitovlej na na-
ski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)

31 grudnia H'62 r. (.Monit:or Pol-


I
I 9 marca 1966 r.

18 62/E-90055
I
I
pięcie znamionowe 250 V
- Przewody o izolacji polwinitowej na na-
ski z 1963 r. Nr 29 , poz. 151) I
19 62/E-90060
pięcie zna-mionowe 750 V
- Przewody o izolacji i powłoce polwi-
31 grudnia l S62 r.
ski z 1963 r. Nr
31 grudnia IS62 r.
(Mon it or Pol-
29, poz. 151)
(Monilor Pol-
I
I
9 marca 1966 r.

9 marca 1966 r.
nitowej ski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)
"

Monitor Polski Nr 26 ...... ,262 - Poz. lJ7 .

Data rozporządzenia Pr zewodniczą­


Numer cego Państwowej Komisji Planowa- Data ustanowienia
Lp. Tytuł normy nia Gospodarczeqo \v sprawie za-
normy twierdzenia normy lub data zmian ~
ustanowienia normy
1 2 3 4 5

20 63/E-90101 Przewody elektroenergetyczne do odbiorni- 29 czerwca 1963 r. (M.onitor Pol- 25 kwietnia 1966r.
ków ruchomych i przenośnych. Sznury ski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)
' mieszkaniowe o izolacji polwinit owej
21 60/E-90160 • Przewody elektroenergetyczne. Wymiary i bu- 1 października 1960 r. (Monitor 9 marca 1966 r •
dowa żył miedzianych i aluminiowych Polski Nr 88, poz. 399)
22 63/E-90250 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 31 grudnia 1963 r. (MonitprPol- 25 kwietnia 1966 r.
o izolacji papierowt!j i powłoc-e melaJ.owej. ski z 1964 r. Nr 24, ,poz~ 101l)
WymBganiii og6Ine i badania techniczne
23 ' ti3/E-90251 Kable elektroenergety,czne o izolacji papie- 31 grudNia 1963 r. ,(Monitor Pol- 25 kwietniA 1966 L
rowej i powłoce ołowianej ski z 1964 r. Nr 24, paz. 108)
24 . '63fE-00252 Kab'le sygnaIitacyjneo izolacji papierowej 31 grudnia 1~63 T. '( Monitor Poi- 25 kwietnia 1'966 r.
i powłoce ołowianej ski z 1964 r. Nr 24, poz. 108)
25 63/E-!ł0211 Kable ełektroeTl<er,getyczne o iz()lacjigumowej 31 grudnia 1963 r. (Monitor Poi- 21 kwietnia 1966 r.
"- ł pOwJ.0C~ ołowianej ski z ł9li4 r. Nr 24, ,! 'oz. WB)
26 63/E c90272 Kab-le sygnalizacyjne Q izola.<:ji !J.umowej i po- 31 grudnia 1963 r. (Monitor Pol- 27 kwietnia 1906 r.
włoce . ołowianej ski z 1964 r. Nr 24, poz. 108)
21 63/E-96273 Kable sygnalizacyjne o izolacji gcunowej i po- 31 grudnia 1963 r. (Monitor Pol- 27 kwi~tJria 1966 r.
włoce polwinitowej n. napięcie znamio- ski z 1964 r. Nr 24, poz. 108)
R0Wt! 1 kV '
611E-93101 ') Bezpieczniki gwintowe na napięcie 500 V~ 15 listopada 1961 r. ~Monitor Pol- . 2 kwietnia 196G 1'.
Gniazda bezpiecznikowe ścienne zamknię­ ski z 1961 r. Nr 98, poz. 417
te. Główne wym,iary i z 1962 r. Nr sa, poz. 2418)
29 61/E-93102 - Gniazda bezpiecmikowe ścienne otwar- 15 listopada 1961 r.. (Monitor Pol- 2 kwietnia 1966 r.
te. Główne wymi.uy ski z 1961 r. Nr 98, poz. 417
i z 1962 r. Nr 50, poz. 248)
30 6'l/E-93103 - Gniazda bezpi~cznikowe tablicQwe. 15 listopadil 1961 r. ,(Monitor 'Pol- 2 kwietnia 1966 T.
Główne wymiaq" ski z 1961 r. Nr 98, poz. 417
i z 1962 r.Nr 5'0, p0Z. 248)
31 61/E-93105 Bezpieczniki gwintowe na .napięcie 15'0 V. 15 listopada 1961 r. (Monitor Pol- 2 kwietnia 1966r.
Gniazdo bezpi-ecznikowe ści~mne zamknię­ ski z 1%1 r. Nr 98, poz. 417
te. Główne wymiary i z 1962 r. Nr 50, poz. 248)
32 62/H-871l1 Stopy łożyskowe cyny i ołowiu 3qrudnia 1'962 r. (Monitor Pol- 9 kwietnia t 966 '1'.
sk i z 1963 r. Nr 9, poz. 45)
33 551H-~3202 ') Stal węglowa. walcowana. Pręty płaskie. Wy- 27 li pca 1955 r. (iDz. U. 15 kwietnia 19661'.
miary z 1955 r. Nr 33, poz. 2'05
l z 1956 r. Nr 15, poz. '85)
34 64/H-93435 - Kształtowniki
na obręcze kół samocho- 17 paździ e rnika 1964 r. (Monitor 9 kwietnia 19616 r,
dowych ciężarowych. Wymiąry Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)
35 64/H-94800 Kubki do ogniw baterii suchych 17 października 1964 r. (Monitor 29 marca 1966 re.
Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)
36 64/J-OllOl Elektroniczne urządzenia jądrowe. Laborato- 14 pażdziernika 1964 r. (Monitor 21 marca 1966 If.
ryjne urządzenia do pomiarów promienio- Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87
wania jądrowego. Nazwy ,f określenia i Nr 71, poz. 412)
31 63/M-01l55 Klasyfikacja i znakowanie warsztatowych po- 29 października 1963 r. (Monitor 9 marca 1966 T.
mocy specjalnych. Podział i budowa sym- Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)
boli
38 6O/M-02013 GWInty metryczne ISO. Wymiary teoretyczne 17 grudnia 1960 r.(Monitor Pol- 9 marca 1966 r.
ski z 1961 r. Nr 25, poz. 121)
39 54/M-53300 Sprawdziany do gwintów cylindrycznych, me- 27 kwietnia 1955 r. (Dz. U. 9 marca 1966 '1'.
; trycznych -i calo\vych. T"oleraacje z 1955 r. Nr 19, poz. 115)
40 58/M-56169 ') Oprzyrządowanie. Ucha 2? czerwca 1958 r. (Monitor Pol- 9 marca 1966 iT.
, ski Nr 67, poz. 395)
41 58/M-61270 - Widełki 27 czerwca 1958 r. (Monitor Pol- 9 marca 1966 T.
ski Nr 67, poz. 395)
42 58/M-61285 - Końcówki oczkowe 28 czerwca 1958 r. (Monitor 9 marca 1966 r.
Polski Nr 67, poz. 395)
43 ' 65/M-80002 Drut 'profilowy na pancerze do kabli 8 października 1965, r. (Monitor 14 marca 1996 T.
Polski Nr 60, poz. 315)
44 ' 62/N-02230 Triangulacja. Nazwy, określenia i symbo'le 30 czerwca 1962 r. (Monitor 9-marca 1966 r.
. Polski Nr 68, poz. 320)
45 ' 64/P-04624 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. tS grudnia 1964 r. (Monitor Pol- 25 kwietnia t~66 r.
Tkaniny. Wyznaczanie kurczliwości po pra- ski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)
sowaniu
Monitor Polsk i Nr 26 - 263 - Poz. 131
.----------------------------------------------------~----------~~

Data rozporządzenia Pr zewodn iczą-


NUlIler cego Państwowej Komisji Planowa- Data ustanowienia
Lp Tyluł normy nia GospodarczeCjo w sprilwie za-
normy twierdzenia normy luu dala zmian
ustanowienia normy
- -l 2 3 4 5

46 62/P-84513 Chustki na głowę· \Vymagania technic zne 26 stycznia 1962 r. (Monitor 11 marca 1966 r.
Polski Nr 32, poz. 153)
47 56/P-95803 ' ) Wytwory papiernicze. Karton jednowarstwowy 10 lipca 1956 r. (Dz. U. 11 marca 1966 r .
Nr 33, poz. 154)
'48 59/P-96006 - Papier i karton obwolutowy 16 grudnia 1959 L (Monitor 12 marca 1966 r.
Polski z 1S60 r. Nr 27, poz. 130)
49 62/ R-56222 Maszyny rolnicze. Przedpłużki pługów ciągni- 1 sierpnia H'62 L (Moni tor 19 marca 1966 r.
. , kowych. Odkładnica Polski Nr 78, poz. 368)
50 65/R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczyc h 14 maja 1965 L (Monitor Polski 22 marca 1966 r.
Nr 36, poz. 2(9)
51 60/R-74450 Rośliny okopowe. Ziemniaki jadalne późne 12 lipca 1960 L (Monitor Polski 22 marca 1966 r .
Nr 62, poz. 300)

§ 3. 1. Datę 1 lipca 1966 L , od której będ zie obowiązy­ 3. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę
wa ć norma PN-64/H-15715 "Surowce wtórne metali nieże ­ PN-62/C-89200 "Ru ry z tward ego polichlorku winy lu. W y-
l aznyc h. Złom poamortyzacyjny i odpady metaliczne", ok.re- miary", ustanowioną jako o b ow iązuj ącą przez Polski Komi-
Ś loną w § 1 lp. 74 obwieszczenia Polskiego Komitetu Norma- tet N ormali zacyjny dnia 15 marca 1962 r. (Monitor Polski
lizacyjnego z dnia 6 maja 1965 r. (Monit or Polski Nr 25, N r 36, poz. 175) .
p oz. 127), zmien ia się na datę 1 stycznia 1967 r.
4. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę ·
2: Datę .1 lipca 1996 L, od której będzie obowiązywa ć PN-50/D-54440 "Dłuta stolarskie płaskie", zatwierdzoną jako
n orma 64/B-03001 "Koństrukcje 'i podłoża budowli. Zasady obowiązującą ro zporządzeniem Prz ewod niczą cego Państwo­
p rojektowania i obliczeń statycznych", określoną w § 1 lp. 71 wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września
obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1951 L W sprawie uznania za obowiązujące norm ustalon ych
2 listopada 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368) , zmienia p rzez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372) .
s ię na d atę 1 stycznia 1968 r.
5. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje następu­
3. Datę 1 lipca 1966 L, od której będz i e obowiązywa ć j ące n ormy:
n orma 65/C-04008 "Przetwory naftowe. Pomiar temp€ra.tury
1) PN-611D-54444 "Dłuta stolarskie do zawias dwuostrzowe " ,
:zapło n u w tyglu otwartym metodą Marcussona " , okr eś loną
w § 1 lp. 123 obwieszczenia Polskiego Komitetu Nor maliza- 2) PN-611D-54445 "Dłuta stolarskie do zawias trójostrzowe'!.
cyjnego z dnia 7 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 52,
p oz. 274), zmienia się na datę 1 lipca 1967 r. - ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komite t
Normalizacyjny dnia 15 października 196 1 r. (Monitor
Polski Nr 89, poz. 379).
4. Datę 1 lipca 1966 L, od której b ędzie obowiązywać
norma 65/E-02032 "Oświetlenie dróg publicznych", okre ś loną
w § 1 lp . 114 obwi eszc zenia Polskiego Komitetu Normaliza- 6. Norma wymieniona w § 1 lp . 12 zastępuje następu­

cyjnego z dnia 7 września 1965 L (Monitor Po lski Nr 52, jące normy:


p oz. 274), zmienia się na datę l stycznia 1967 r. 1) PN-611D-54451 "Dłuta ciesielskie plaskie z obsadą tule-
jową",
5. Datę 1 li pca 1966 L , od której będzie obowią zy wać
n orm a 65/M -53950 "Pomiar natężenia pr ze pływu płynó w za 2) PN-501D-54452 " Dłuta ciesie lskie. Dziubaki"
. pomocą zwężek", określoną w § 1 lp. 98 obwieszczenia Pol-
- pierwszą ustanowioną jako obowiązującą przez Polski
skiego Komitetu Normali:zacyjnego z dnia 6 listopada 1965 r.
Komitet Normalizacyjny dnia 11 października 1961 r.
(Monitor Polski Nr 60, poz. 315). zmienia się na datę 1 stycz-
(Monitor Polski Nr 89, poz.. 379, drugą zatwierdzoną jako
n ia 1967 r.
obowiązującą ro zporządzenie m Przewodniczącego Pań­
stwow e j Komisji Planowania Gospodarczego z dnia
§ 4. 1. Norma wymienion a w § 1 lp. 1 zastępuje normę 24 września 1951 L W sprawie uznania za obowiązujące
PN-57/B-75750 "Wyroby fajansowe sanitarne. Miski ust ępo ­ . norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny
we ", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komite t (Dz. U. Nr 53, poz. 372).
Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski
z 1958 r. Nr 13, poz. 83) .
7. Norma wymieniona w § 1 lp . 13 zastępuje następu­
~
j ące normy:
2. Norma wymieniona w § 1 lp . 2 zast ępu je normę
PN-56/B-0684 1 "Okuc ia budowlane. Zamki' do drzwi. Warunk i 1) PN-50/D-54454 "Dłuta ciesielskie gniazdowe z obsadą
t echniczne" , zatwi erdzoną jako obowiązującą rozporzą dze ­ spiczastą",
niem Pr z ewodnicz ącego Państwowej Komisji Planowania Go-
sp odarcz'ego z dnia 24 listopada 1956 r. w s prawie zatwier- 2) PN-61/D-54455 "Dłuta ciesielskie gnia zdowe z obsadą
dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263) . tu l ejową "
Monitor Polski Nr 26 - 264 Pn7 137

- pierwszą zatwierdzoną jako obowiązującą rozporzą­ zatwierdzoną jako obowiązującą


rozporządzeniem Prze-
dzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Plano- wodniczącegoPaństwowej Komisji Planowania Gospo-
wania Gospodarczego z· dnia 24 września 1951 r. w spra- darczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w spra wie zatwier-
wie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Pol- dzenia norm państwowych (Dz; U. Nr 31, poz. 145);
ski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372), 2) PN-54/S-02031 "Urządzenia elektryczne samochodów,
drugą ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Ko- ciągników i motocykli",
mitel Normalizacyjny dnia 15 października 1961 r. (Mo- zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Prze-
nitor Polski Nr 89, poz. 379). wodniczącego Pailstwowej Komisji Planowania Gospo-
darczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwier-
8. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Ke-
PN-62/D-95002 "Drewno do wyrobu masy celulozowej i ście­ mitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U.
ru. Papierówka", ustanowioną jako obowiązującą przez Pol- z 1955 r. Nr 2, poz. 11).
ski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1962 r. (Monitor
Polski Nr 61, poz. 2S4). 18. Normy wymienione w § 1 lp. 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75 i 76 zastępują następujące 1'1Ormy:
9. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę
PN-62/H-82120 "Miedż. Gatunki", ustanowioną jako obowią­ 1) PN-60IW-83033 ,,') Ściągacze śrubowe okrętowe. Wsp()l-
zującą przez Polski. Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia
1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115). 2) PN-60/W-83034"
.
ne wymagania i badania",
- Nakrętki napinające rurowe",
3) PN-60/W-83035" - Nakrętki napinające otwarte",
10. Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normę 4) PN-60/W-83036" - Uchwyty widełkowe",
PN-53/H-92901 "Taśmy cynkowe", zatwierdzoną jako obo- 5) PN-60/W-83037" - Uchwyty oczkowe",
wiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej 6) PN-60/W-83038" - Uchwyty uchowe",
Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. 7) PN-60/W-83039 - Uchwyty hakowe",
w sprawie zatwierdzenia norm pailstwowych ustalonych 8) PN-60/W-83041 Nakładki zabezpieczające uchowe",
przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa 9) PN-60/W-83042" - Nakładki zabezpieczające odgina-
(Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 5). ne"

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę - ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet
PN-63/M-61051 "Oprzyrządowanie . Dociski widlaste", ustano- Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (M onitor Poi-
wioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyj- ski Nr 88, poz. 399).
ny dnia 24 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16,
19. Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje następu­
poz. 77).
jące normy:
12. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę 1) PN-58/ A-86ąOO "Oleje roślinne jadalne. Olej arachido-
PN-55/M-80068 "Drut stalowy -oponowy", zatwierdzoną jako wy", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi-
obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwo­ tet Normalizacyjny dnia 8 pażdziernika 1958 r. (Monitor
wej Komisji Plano\vania Gospodarczego z dnia 10 maja Polski Nr 91, poz. 506);
1~56 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U.
Nr 15, poz. 85). 2) PN-59/A-86901 "Olej jadalny rafinowany", ustanowioną
jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny
13. Norma wymieniona w § 1 lp. 59 zastępuje norm~ dnia 17 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96,
PN-55/M-85020 "Kołki stożkowe", zatwierdzoną jako obo- poz. 520);
wiązującą rozpor ządzeniem Przewodniczącego Państwowej 2) PN-59/A-86902 "Oleje roślinne jadalne. Olej sojowy",
"K omisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. ustanowioną jak q obowiązującą· przez Polski Komitet
w sprawie zatwierdzenia norm pailstwowych ustalonych prze::: Normalizacyjny dńia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polsk,I
Polski Komitet Normalizacyjnv, dotyczących wyrobów me- 'j 1960 r. Nr 27, poz. 130); .
talowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165).
.._~) PN-611A-86903 "Tłus zcze roślinne jadalne. Olej sałatko­
14. Norma wymieniona w § 1 lp. 60 zastępuje normę wy sojowy", ustanowioną jako obowiązującą przez .Pol-
PN-57/M-85021 "Kołki walcowe", ustanowioną jako obowią­ ski Komitet Normalizacyjny dnia 5 lipca 1961 r. (Monitor
zującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 maja Polski Nr 67, poz. 292).
1957 To (Monitor Polski Nr 52, poz. 332).
20. Norma wymieniona w § 1 lp. 81 zastępuje normę
15. Norma wymieniona w § 1 lp. 65 zastępuje normę PN-61/P-06712 "Tkaniny lniane. Stopnie jakości", ustanowio-
ną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny
PN-57/M-04451 "Sita lite. Blachy dziurkowane. Badania tech-
niczne", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi- dnia 6 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).
tet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski
z 1958 r. Nr 18, poz. 120). 21. Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje normę
PN-61/P-06714 "Tkaniny jutowe. Stopnie jakości", ustanowio-
16. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę ną jako obowiązującą prze z Polski Komitet Normalizacyjny
PN-57 /M-94006 "Sita lite. Blachy dziurkowane o oczkach dnia 24 listopada 1g61 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417).
okrągłych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski
Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor 22. Norma wymieniona w § 1 lp. 85 zastępuje normę
Polski z 1958 r. Nr 18, poz. 120). PN-58/P-86004 "Filce obuwiowe sZdfe", ustanowioną jako
obowiązującą przez Polski Korr,itet Nonnaliz~cyjny dnia
17. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje nastę­ 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).
pujące normy:
1) PN-55/S-7 6001 "Wyposażenie elektryczne pojazdów me- 23. Norma wy mieniona w § 1 lp. 88 zast epuje normę
chaniczny ch. Przepisy ogólne", PN-57/T-80100 "Aparaty telefoniczne. Transformatory telefo-

....
Monitor Polski Nr 26 - 265 Poz. 137
...
niczne", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komi- czego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwier.
tet Normalizacyjny dnia 16 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).
ł'r 52, poz. 332).
33. Norma wymieniona w § 1 lp. 120 zastępuje normę
24. Norma wymieniona w § 1 lp. 93 zastępuje normę PN/C-04561 "Woda do picia, do celów gospodarczych i prze-
PN-58/M-78211 "Palety ładunkowe skrzyniowe", ustanowioną mysłowych;Oznaczanie zawartości jonu siarczanowego", usta-
jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia nowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet NormąJiza­
26 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228). cyjny dnia 8 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 94 zastępuje normę 34. Norma wymieniona w § 1 lp. 123 zastępuje nastę­
PN-59/R-75028 "Owoce świeże . Wiśnie", ustanowioną jako pujące normy:
obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia
31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130). 1) PN-59/C-89032 ,,') Tworzywa sztuczne. Oznaczanie chłon­
ności wody",

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 107 zastępuje normę ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet
PN-54/B-01400 "Centralne . ogrzewanie. Oznaczenia na rysun- Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1959 r. (Monitor. Polski
kach", ' zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Prze- z 1960 r. Nr 27, poz. 130);
wodniczącego Pań.stwowej Komisji Planowania Gospodarcze-
go z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm paó- 2} PN-59/C-89039" - Oznaczanie ch l onności wrzącej
wo-
stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dy metodą umowną (konwencjo-
nalną),
dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 208).

ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet


27. Norma wymieniona w § 1 lp. 108 zastępuje normę Normalizacyjny dnia 28 marca 1959 r. (Monito,r Polski
PN~56 / B-01701 "Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i SIec Nr 50, poz. 230).
wewnętrzne. Oznaczenia na rysunkach", ustanowioną jako
zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 kwie- 35: Norma wymieniona w § 1 lp. 124 zastępuje normę
tnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332). PN-56/H-04312 "Próba statyczna rozciągania metali przy pod-
wyższonych temperaturach", zatwierdzoną jako zalec a ną roz-
28. Norma wymi.e niona w § 1 lp. 114 zastępuje normę porządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Plano-
PN-62/ A-79120 "Wina i miody pitne. Metody badań", usta- wania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie za-
nowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normaliza- twierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).
cyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).
36. Norma wymieniona w § 1 lp. 130 zastępuje normę
PN/P-04623 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tka-
29. Norma wymieniona w § 1 lp. 115 zastępuje normę
niny. Wyznaczanie kurczliwości po praniu", zatwierdzoną
PN-60! A-82114 "Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie za-
wartości azotanów i azotynów", ustanowioną jako obowią­
jako zalecaną rozporządzeniem Pr z ewodniczącego Państw/)­
. zującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego
1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalo-
1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).
nych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włó­
30. Norma wymieniona w § 1 lp. 116 zastępuje normę kiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).
PN-60/A-86004 "Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko za- 37. Norma wymieniona w § 1 lp. 134 zastępuje nastę­
gt:szczone. Pobieranie próbek. Metody badań organoleptycz- pujące normy:
nych i chemicznych", ustanowioną jako obowiązującą przez
Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1960 r. (Mo- 1) PN-62/T-04800 ,,') Lampy elektronowe. Metody ogólnych
nitor Polski z 1961 r. Nr 30, poz. 146). badań elektrycznych",

ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet


31. Norma wymieniona w § 1 lp. 117 zastępuje normę
PN-53/A-86740 "Przetwory rybne. Oznaczanie cukru w zale- Normalizacyjny dnia 22 grudnia 1962 r. (Monitor Polski
wach", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem z 1963 r. Nr 21, poz. 115);
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo- 2) PN-64/T-04805" - Metody pomiarów szczytowych prą­
darczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia dów elektrod",
norm pailstwowych ustalonych przez Polski Komitet Norma-
lizacyjnv, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet
(Dz. U. Nr 7, poz. 44). Normalizacyjny dnia 27 marca 1964 r. (Monitor Polski
Nr 41, poz. 198).
32. Normy wymienione w § 1 lp. 118 l 119 zastępują
następujące normy: ' 38. Norma wymieniona w § 1 lp. 135 zastępuje normę
PN-54/Z-04034 "Szybka metoda oznaczania zawartości for-
1) PN-57/C-04C17 ,,') Przetwory naftowe. Pomiar temperatu- maldehydu w powietrzu przy stężeniu do 0,1 mg/l", zatwier-
ry mętnienia i krystalizacji", dzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Pań.­

ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia -27 kwie-
Normalizacyjny dnia 16 października 1957 r. (Monitor tnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych usta-
Polski Nr 97, poz. 569), lonych przez Polski Komitet Normalizacyjny,. dotyczących
służby zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 120}.
2) PN-56/C-04064 " , - Oznaczanie odc~ynu wyciągu wod-
nego" , 39. Norma wymieniona w § 1 lp. 138 zastępuje normę
PN-57/H-04761 "Analiza chemiczna magnezu", ustanowioną '
zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Prze- jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia
wQdnlq:qcego Państwowej Komisji Planowania Gospodar- 2 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181).
\

M C;1itorPolski Nr 26 266 - Poz. 137 i 138

40. Norma wymieniona w § 1 lp. 139 zastępuje normę ł) PN-54/M-02105 " Tolerancje gwintów metrycznych.
PN-53/H-04771 "Analiza chemiczna odlewniczych stopów ma- Podstawy ogóln e ",
gnezu", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporząclzeniPIn
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospo-
m) PN-54/M -02106 "Tolerancje gwintów metrycznych
zwykłych. (Szereg A)",
darczego z dnia 15 czerwca 1 ~54 r. w sprawie zatwierdzenia
norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Norma- n) PN-54/M-02107 "Tolerancje gwintów metrycznych
lizacyjny: , dotyczącyc h hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118). drobnozwojnych. (Szereg B)",.

§ 5. Tra cą moc następując e Polskie Normy (PN): o) PN -54/M-02108 "To lera ncje 9',vintów me trycznych
1) z dniem ogłos ze nia obwieszczenia: drobnozwojnych. (Szereg C)",

a) PN/C-53001 ,,') Porcelanowy sprzęt labora toryjny. Po- p) PN-54/M-02109 "Tolerancje gwintów me trycznych
krywki do tygli", drobnozwojnych. (Szereg D)",
b) PN/C-53003 " - Tygle", r) PN-54/M-02110 "Tolerancje gwintów m e trycznych
c) PN /C-53004 - Sitka do tygli Goocha", drobnozwojn yc h. (Szer eg E)",
d) PN/C-,53006 " - Rurki do tygli Rosego"
s) PN-54iM-02111 "Tolerancje gwintów m e trycznych
zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem drobnozwojnych. (Szereg F)"
Pr ze wodniczącegoPaństwowej Komisji Planowania Go-
spodarczego z dnia 16 sie rpnia . 1955 r. w sprawie za- jako obowiązujące r ozporządzeniem
za twi e rdzone
twie rdzenia norm państwowy c h ustalonych przez Polski Prz e wodniczącego Pari stwowej Komisji Planowania Go-
Komitet Normalizacyjny, dotyczących ch e mii (Dz. U. spodar czeg o z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwier-
Nr 35, poz. 222). dze nia norm państ wo wych ustalon yc h przez Polski Komi-
tet Normalizacyjny , dotyczących gwintów (Dz. U. Nr 17,
e) PN-58/C-53019 "Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. Pa- poz. 99),
rownice", ustanowiona jako obowi ąz u ją ca przez Pol-
ski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1958 r. t) PN-61/B-09300 "Cement. Orzecze nie o j akośc i" , usta _O
(Monitor Polski Nr 67, poz. 395). . nowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Nor-
malizacyjny dnia 8 kwietnia 1961 r. (Monitor Polski
f) PN-54/M-02005 "Gwint y me tryczne. Te oretyczne wy- Nr 41, poz. 193) ;
miary gwintów w za l eżnośc i od sko-
ku h i średnicy d", 2) z dni e m 30 cz e rwca 1966 r. - PK'-56/C-80078 "Odczyn- .
n iki. Siarczan ż e la zo wy uwodnion y ", zatwi e rd zo na jako
g) PN-54/ M-02006 "Gwinty metryczpe zwykle. Szereg A" , obowiązująca ro z porządzeniE'm Pr zew odni czące go Pań ­

h) PN-54/M-02007 "Gwinty metryczne drobnozwojne. stwow e j Komisji Planowania GospodarCl eg o z dnia


Szereg B", 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwo ­
wych (Dz. U. Nr 33, poz. 154);
i) PN-54/M-02008 "Gwinty metryczne drobnozwojne.
Szereg C", , 3) z dni e m 30 wr ześ n ia 1966 r. - P N-54/L-07132 "Spado-
chron y osobowe. W y t ycz ne spra wdza nia zdalności spado-
j) PN-54/M-02009 "Gwinty metryczne drobnozwojne . chronów w uż y tkowaniu", zatwierdzona jako zalecana
Szereg D", r ozporządzeniem Pr ze wodnicząc eo o PCl!Jstwow e j Komisji
Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r.
k) PN-54/M -02010 "Gwinty metryczne drobnozwojne .
w sprawie zatwi e rdze nia norm państwowych ustalonych
Szereg E" ,
przez Polski Komit e t Normalizacyj ny, dotycz ących ko-
I) PN-54/M-02011 "Gwinty metryczne drobnozwojne. munikacji (Dz . U. Nr 29, poz. 113) .
Szereg F" ,
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjne90: J. Wodzicki
'j Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm za .'itępuje pierwszą c z ęsć pełnego tytułu.

138

OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO '

z dnia 1 czerwca 1966 r.

w spraw ie kursów dewiz p ieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. .12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia n.r 5/66, stanowiąca załącznik do obwies7r;zt'nia Pre7esa Na-
18 marca. 1952 r. ([)z. U. Nr 21. poz. 133) ogłasza się . tabelę rodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1966 r. w sprawie
kurs ów nr 6/66 , stanowiącą załącznik do obwieszcz~a. kursów ' elewiz i pi e niędzy za9ranicznych (Mon-itor Polski
Nr 19, poz. 108) .
Tabela kursów zawarta w załączniku obowiązuje od dnia
czerwca 1966 r. Jednocz eś nie traci moc tabela kursów Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. Cz. Bajer