Monitor Polski Nr 26

-- 423 Poz. 219 i 220
lub niewpisania jej do listu przewozowego, ą kla-
syfikacja ś ł przeprowadzona przez ą
komisyjnie, a sprzedawca ł na rzecz ą ę
ą ą w § 12.
R o z d z i a ł
Odbiór ł
§ 8. 1. W wypadku ś w 7 ą prze-
ś listem poleconym sprzedawcy oraz ę
ł które ł dyspozycji ł (§ 3
ust. 1), ą 10 dni od daty otrzymania ł proto-
ł komisyjnego ustalenia ś ę ł Obo-
ą ten dotyczy ł wszystkich kategorii ł
2. W razie ł ł w tenninie ustalo-
nym w ust. 1 ą klasyfikacja sprzedawcy podana
w fakturze.
§. 9. 1. Gdy ą twierdzi, ż dostarczony ł po-
siada wady:
. a) , ze ę na ł chemiczny,
b) z innych ę ć fizyczna, wymiary itp.),
a sprzedawca temu ł lub nie ł odpowiedzi
w ą 48 godzin, ą powinien ć ę w wy-
padku ś pod a) do ł ś instytucji (np. poli-
techniki, uniwersytetu, Instytutu Metalurgii Zelaza, Instytutu
MetaU ż itp.), a w wypadku ś pod b)
do ę ł ł ż ś
.przedawc'l jest to ę - do Centrali Gospo-
darki ł ł - o przeprowadzenie eksper-
tyzy. .
2. ż zarzuty ą ź ę uzasadnione,
koszty ą z ą oraz przetrzymaniem ł
ł ponosi sprzedawca.
3. ą nie ż ć ę ł z po-
wodu jej ę ż mniejszego od ś w dyspozycji
ł ż pod ż innym ę odpowia- '
!ia ona wymaganiom polskich norm lub warunkom podanym
w dyspozycji ł
ł 4.
Zmiana lub ą umoWy.
§ 10. 1. ą który ą ł od umowy 'z powodu
wad dostarczonego ł lub ż ą innego ł zamiast
ą powinien ł ć do dyspozycji
• ,przedawcy i ć go do ł zadysponowania
nim nie ź ż w ą 3 dni od dnia ę we-
zwania, ą o tym, ę ł
mu", które ł dyspozycji ł
2. ż sprzedawca nieza<lysponuje ł w termi-
nie, o którym mowa w ust.' ą ż ć ł
pa koszt sprzedawcy lub ć go innej jednostce gospo-
darki ł f ż ą ć od sprzedawcy ł kar
przewidzianych w § 13.
3. ż ł innej jednostce gospodarki ł
nionej ż ą ć tylko na podstawie zezwolenia przed-
ł które ł dyspozycji wy-
ł
R o z d z i a ł 5.
Kary umowne.
§ 11. Strona, która nie ł umowy lub ł
ą ż ą jest do ł drugiej stro-
nie kar, przewidzianych, w ę paragrafach, bez
ż ę na ś ć poniesionej przez ą szkody. Ż ą
odszkodowania ż ą ś ć kar, o których
mowa w § 13, nie jest dopuszczalne.
§ 12. W wypadku ś w § 7 kara wynosi 50 ł
§ 13. 1. ż w umowie nie ustalono kary umownej
, w innej ś
1) sprzedawca. ą jest ł ć ą kary
umowne w ś
a) 50f0 ś ł stali nie stopowej i ż a 20'.
ś ł stali stopowej, ł metali nieie-
laznych i ich · stopów oraz odpadów metalurgicznych
metali ż i ich stopów, w razie gdy kupu-
ą ą ł od umowy z winy sprzedawcy,
hl 500/. stawek wymienionych pod lit. a) w razie przy-
ę ł niezgodnego z ą lub ą I
c) 0,02°/. ś ł postawionego ż ą
go · do dyspozycji sprzedawcy za ż ń ł
w zadysponowaniu tym ł
d) 0,02% ś ł dostarcz<>-nego z ź
za ż ń ł
e) 50 ł za ż ń ł w ł faktury po-
ż 30 dni, a 100 ł za ż ń ł
ż 40 dni.
f) 0,02G/1I ś ł za ż ń ł w za-
wiadomieniu ą czy sprzedawca uznaje, czy
ż nie uznaje reklamacji.
2. ą ą jest ł ć sprzedawcy kary
umowne w ś
, '
a) 50f0 ś ł stali niestopowej i ż a '}.Glo
ś ł stali stopowej oraz ł i odpadów
metalurgicznych metali ż w razie ą
pienia od umowy . przez ę z winy ą
cego,
bl 0,02'/0 ś ł ż ż ń ł w ra-
zie ż ń ę ł
c) 5°/" ś opakowania zwrotnego za ż ń
ź jego zwrotu w ś ł ą jednak
nie ż ż 2-krotna ś ć tego opakowania .
3. Ogólna kwota kar za ł ę nie ż ć
10% ś ł
.§ 14. W sprawach kar umownych nie ą zastosowa-
nia przepisy o karach umownych, zawarte w §§ 49 ust. 1 i 2
oraz 51-54 ogólnych warunków umów ż ą
cych ł ą do ą ą Komisji
Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 ź
1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów ż oraz
umów dostawy w obrocie krajowym ę jednostkami
gospodarki ł (Monitor Polski z 1966 r. Nr 57,
poz. 276, z 1967 r. Nr 6, poz. 29 i z 1969 r. Nr 36, poz. 285).
220
Ą PREZESA CENTRALNEGO Ę GEOLOGII
z dnia .30 lipca 1970 r.
ą ą w .prawle rejestracji ę wód podziemnych I przeprowadzania w nich obserwacji.
Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z' dnia 16 listopada
r. o geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303) za-
ą ę co ę
§ 1. W ą ę Centralnego ę Geo-
logii z dnia 4 grudnia 1962 r. w sprawie rejestracji ę ć wód
podziemnych i przeprowadzania w nich obserwacji (Monitor
Monitor Polski. Nr 26 - 424
Polski Nr 87, poz. 411) wprowadza ę ę ą zmiany:
1) -§ 1 otrzymuje brzmienie:
,,§ 1. 1. Priepisy ą ą zastosowanje do wier-
conych ę wód podziemnych lub innych wy-
robisk wykorzystywanych jako ę (szyb ' ko-
pany, ' trwale obudowane ż ł itp.), zwanych
dalej "studniami", ę ą w posiadaniu jed-
nostek gospodarki ł
2. Przepisów ' ą nie ę do studni
publicznych i ż studniposiad'anych
, jednostki ł Ministrowi Obrony, Na-
rodowej; studni ą wody lecznicze
oraz studni na. t.erenach ł eksploatuj,,-
cyeh kopaliny (w tym ż ę ć wód kopal-
nianych).";
2) w § 2:
a) W ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
.,3) ć okresowe obserwacje (pomiary)
poziomu ł wody w studni i wydajno-
ś ż pobór wody ze studni ł
studni) lub zatwierdzone zasoby eksploatacyjne
w kategorii "B" ą 200 m
3
/godz.",
b) w ust. 1 dodaje ę nowy pkt 4 w brzmieniu:
,,4) w ę ż ś ć obserwacje
innych studni ł studni) ż ś w
pkt 3",
ej ,dodaje ę nowy ust 4 w brzmieniu:
,,4. Organ do spraw geologii prewqium wojewódz-
kiej rady narodowej (rady narodowej miasta wy-
ł ą z województwa) w uzasadnionych wy-
padkach ż ć prowadzenie obserwacji
. w studniach (zespoI. studni), ś ą sposób
I zakres tych obserwacji.";
3) w § 3:
a) w' ust: l ś ę wyrazy "której wzór ś za-
ł ą nr l do zarz"dzenia" 1 dodaje ę na koncu
221
Poz . . 220 i 221 :
wyrazy ł wzorów ustalonych przez Centralny"
ą Geologii",
b) dodaje ę nowy ust. 4 w brzmieniu: "
,,4. Organ administracji wodnej ż ż ć
danie pozwoieniawodnoprawnego na korzystanie
z wody od uprzedniego zarejestrowania studni w
trybie niniejszego ą i
4) w § 4:
a) ś ę ust. 2,
b) dodaje ę nowy ust. 5 w brzmieniu:
,,5 • . Dla studni eksploatowanych lewarowo ą
ę karty rejestracyjne dla ż studni (otwo .. :'
ru), a. ą ż ę eksploatacji ł ę tylko ł
studni zbiorczej, nie ą w niej danych "
technicznych." ;
5) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. W razie braku danych ą próbnego pom-; ,
powania z okresu budowy studni dane takie wpisuje '
ę na podstawie wyników pompowania przeprowa- .
dzonego w czasie eksploatacji przy ł ą ż
ki eksploatacji.";
6) w § 8 dodaje ę nowy ust. 5 w brzmieniu:
,,5. Organ do spraw geologii prezydium wojewódzkiej
rady narodowej (rady narodowej miasta · ł ą
go z województwa) sprawdza · co najmniej raz w ro-
ku ś ć pomiarów f rejestracji wyników do-
konywanych przez ę ą ę
ł studni).";
w§ 15 ust. 1 dodaje ę nowy .pkt 3 w brzmieniu:
,,3) zmianach technic7inych i eksploatacyjnych studni w · ,
, wyniku przeprowadzonej renowacji"; .
8) ś ę ż ł ą nr 1 i 2 d9 ą .
f 2; ą wchodzi w ż z dniem ł
, Prezes · Centralnego ę Geologii: M.Mrozowskl ·
OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO , BANKU POLSKIEGO
II dnia 11 sierpniaJ970 r.
. .
w sprawie kursów dewiz I ę zagranlcZIlyeb.
' ,' :--:-,
Na podstawie art. 12 ·pkt 5 ' ustawy dewizowej z dnia 28. marca 1951, r; (Dz. y. Nr 21, . poz. 133) ł ę kurs funt--;
tureckiegO': .
100 Ł tureckich
Ł tureckich
100 funtów tureckich
Kupno , ł ż ł Srednikurs ł
kurt pod,tawowlI - dewU:tI
26,61 ' 26,13 26,67
kurt ,pecjalnll - dewizll
kur, ,pecjalny - ą
101,30 102,30 101,80
ż ą od dnia 11 sierpnia 1970 r. ś traci moc kurs funta tureckiego podany w
wleS7;czeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego ż dnia 1 sierpnia 1970 r. w sprawie kursów dewiz i ę zagra-
ż (Monitor Polski ' Nr 24; poz. 200).
Prezes Narodowego Banku Polskiego: w z. L. Gluelt ,
Redakcja: UU4d Rady Ministrów - BIuro Prawn., Warszawa, al. UJal.dowskf. 1/3.
AdmlnlstracJal Admlnlstfllcla WydawnJctw ł Rady Mlnlstr6w, Warszawa 34"
ul ń 69/11 (skrylkl pocztowa nr 3),
Tloczc;>no z polecenia Prelesa Rad, Mlnistr6w
ł .. T.:.;4:,:D:1:.:.k:.:.:.".!..,..,:Z:,:a:,:k:.:.la:.:d:.....:D::.'_I:.! · l ....
Zam. 1163, C.na 1.60 ł

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful