You are on page 1of 1

/

, ,
M,mitor Polski Nr 36 272 - Poz. 183 i 184

§ 2. Inwestycje modernizacyjne, w zależności od za- technicznego wyposażenia zakładu, jego poszczególnych


kFesu przeprowadzanej moderniza<;ji, dzielą się na: wydziałów lub części procesów technologicźno-produkcyj­
1) odtworzeniowo-modernizacyjne, DYch, linii technologicznych itp. wraz z niezbędnymi w tym
z'a kresie robotami budowlano-montażowymi w ra-mach po-
2) generalne modernizacje zaliczane w systemie' pla-
siadanych powierzchni produkcyjnych, spełniające następu­
nowania i finansowania do grupy inwestycji rozwojo- jące warunki:
w~~ .
1) cykl realizacji nie przekracza długości cyklu norma-
§ 3. 1. Do inwestycji odtworzeniowo-modernizacyj- tywn€go obowiązującego dla nowego budownictwa ta-
nych zalicza się żadania podejmowane przez organizacje kich s'amych lub podobnych obiektów,
gospodarcze, jeśli spełniają one następujące waru nki: 2) udział robót budowlanych (z wyłączeniem montażu ma- '
1) cykl realizacji nie przekracza 12 miesięcy od daty do- szyn i urządzeń) nie przekracza 250/0 ogóhych kpsztów,
konania !zakupu wyposażenia, 3) efeKtywność inwestycji (mierzona okresell! zwrotu na-
2) udział robót budowlanych (z wyłączeniem montażu ma- kładów) jest wyższa lub co najmniej równa efektyw-
szyn i urządzeń) nie przekracza 15% ogólnego. kosztu ności porównywalnego wariantu polegaJąceg,o rra roz-
zadania, . .- budowie lub budowie nowego analogicznego obiektu.
3) wartość kosztorysowa zadania nie przekracza 30 mln zł, 2. Jeżeli zadanie inwestycyjne nie spełnia jednego z
a w górnictwie, ene rgetyce, hutnictwie, p r zemyśle ma- warunków, o których mowa w ust. L traktuje się je jako
~zynowym, przemyśle chemicznym i p r zemyśle mle.- rozbudowę·
czarskim - 50 mln zł. 3, Je'żeli program przedsięwzięcia inwestycyjnego po-
, legającego na generalnej modernizacji jest realiżacyjnie po-
2. W uzasadnionych wypadkach, jeżeli konk retne za- dzielny i umożliV{ia sukcesywne uzyskiwanie wymiernych
danie przekracza jedną z wyzej wymienionych wielkości efektów gospodarczych, ca !ość tego przedsięwzięcia powin-
granicznych, właściwy minister może wyrazić zgodę na na być podzielona na poszczególne zadania, odpowiadające
zaliczenie tego zadania do inwestycji odtworzeniowo-moder-
etapowym efektom.
nizacyjnych, pod warunkiem, że przekroczenie nie jest wyż­
Sze niż: § 5. W ramach więkśzych przedsięwzięć inwestycyj-
1} w odniesieniu do cykli realizacji - 4 miesiące,
nych, których program {założenia techniczno-ekonomiczne}
obejmuje łącznie modernizację i rozbudowę zakładu, z we-
2) w odniesieniu do udziału robót budowlanych - SOfo. wnętrznym podziałem na poszczególne zadania, do inwesty-
,-
3. In westycJe ' modernizacyjne przekraczające wielkości cji modernizacyjnych nale ż y zaliczać zadania spełniając'e
graniczne ' ustalone w ust. 1 i 2 zalicza się do generalnej mo- kryteria określone w § 1-4. ,..-
d,ernizacji.
§ 6. 1. Zasady i kryte ria zaliczenia inwestycji moder-
4. W (amach grupy inwestycji od tworzeniowo-moder- nizacyjnych w przemyśle .oraz ich podziału, ustalone w za-
,nizacyjn,ych występujących w wielkich organizacjach go, rządzeni\.), stosuje się w prog ramowaniu, projektowaniu, pla-
spodarczych, dzialając;.ych według zasad ustalonych w nowaniu, finansowaniu oraz sprawozdawczości z realizacji
uchwale nr 48 Rady Ministrów z dńia 18 marca 1977 r. w ' inwestycji, poczynając od planu na 1978 r. , ~'

sprCl wie mod yfikacji systemu funkl;jonow;mia państwowych 2. Inwestycje modernizacyjne spełniające ustalone kry-
organizacji gospodarczych w dostosowan iu do celów i wa- teria korzystają z up r zyw i lejowań przewidzianych w syste-
runków realizacji NPSG na lata 1976-1980, wyodrębnia się mie planowania, kredytowania, zlecania robót i dostaw oraz
dodatkowo kategorię szybko zwrotnycYnwestycji moder- nag.r~dzania uczestników procesu inwestycyjnego, zgodnie
nizacyjnych, jeżeli spełniają one kryteria i warunki okreś­ z obowiązującymi w tym zakresie pr zepisami.
. :-.
lone w zarządzeniu nr 16 Przewodnicząc'ego Komi·sji Plano-
wania przy Radzie Ministrów z dnia 6 maja 1977 r. w spra- § 7. Traci 'moc zilfząd z enie 'nr 64 Prezesa Rady Mini-
wie zasad podejmowania i realizacji wysokoefektywnych strów z dnia- 10 sierpnia 1973 r. w sprawie zwiększen i a 'za-
i szybk.o zwrotnych przedsięwzięć moder.nizacYJnych I in- koresu inwestycji modernizacyjnych w ogólnych rozmiarach
nowacji technicznych. Inwestycje te są realizowane poza inwestycji produkcyjnych (Monitor Polski Nr 35, poz , 212).
ustalonym limitem nakładów inwestycyjnych. " § 8. Za r ządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycwia
§ 4, 1. Do generalnej modernizacji należy zaliczać za- 1978 r.
dania inwestycyjne poleg;ające na komple1<.sowej zmianie Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz

184
' ZAR~ĄDZ'ENłF-MłNISTIi'A' A.I)MłNlg'FR-~GjJ,: 'GOSPODARKI-' TERENOWEJ 1', OCHRONY 'SRODOWISKA

z dnia 16 grudnia 1977 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania zgody na reprodukowanie, rozpowszechnianie


i rozprowadzanie map oraz materiałów fotogrametrycznych.

Na podstawie § 2 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Rady Mi- dukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie map oraz '
nistrów z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie szc'ZJ.egó/owego za- materiałów , fotogr.ametryczn ych (Monitor Polski Nr 8,
kresu działania Ministra Ad)llinistracji, Gospodarki Tereno- poz. 56) skreśla się ust. 2, a dotychczasowy ust. 3 oznacza
wej i Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 26, poz. 136) zarządza się jako ust. 2.
\
się, co następuje: .
§ 2. Zarządzenie wchodzi vi życie z dniem ogłoszenia.
§ 1. W § 6 zarządzenia Ministra Administr acji, Gospo-
'darki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia ' 16 ma rca Minister Administracji, Gospodarkj Teren.owej
' l!t77 r. w ' sprawie zasad i trybu udzielania zgody na repro- i Ochrony Środowiska: M. MiJczarek ' ""
"' ,

Related Interests