You are on page 1of 1

Mon1tor Polski Nr 1 ',.

' '- · 8 . -'- .. Poz; 5 J6' " .~ I' .


.~~~~~~~~~------------~~ ,~~~----------------~----~--~------

' d)w ' §16 ~st: 1 'p~t3 skreśl~fsię: wyra~ ' "prezesa'\a
Iiczby ' ,,~6" zastępuje się liczbami ;;5-7",
3) w sta tucie zakładowej ochotniczej: straŻy pożarnej , : sta~
, nowiącyq:r zalącznil{ nr 3 do zarządzenia: '. I
.' t). ·1
, ,
' e) .w§2l ' u~t: l PO ,wyrazie "siebie" dodaje się wy- , " a) w § 4 wyraz "ozna k" -zastępuje , się 'wyrazein · ;,od-
, r,Vl:9' "prezes-a/ wiceprezesóW" , znak"',
f) w § 22: . b) w §21:
-- a<>d:aje- .-się nowy pkt 5 w brzmieniu: - 'dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:
, ,,5), ,przyznawanie wyrózniającym się członkom ,,4) przyznawanie wyróżniającym się członkom I,
dyplomów i nagród oraz występowanie.,;
wnioskami o przyznawanie odznak",
dyplomów i Qagród oraz występowanie do ' I,
władz- Zwi ązku z wnioskami o przyznanie ł
dotychczasowe pkt 5-9 oznacZa się odpowied- odznak",
nio jakó pkt 6~10,
---: dotychczasowe pkt 4-9 oznacza się odpowied-
w pkt 6 wyraz "pożarniczych" zastępuje się nio jako pkt 5-10.
skrótem "OSP",
g) w ' § 26 , ust. 2 pkt 2 po wyrazach , "członków OSP" § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeni a. ·
I skreśla ' się wyraz "i" oraz dodaje się wyrazy "dru-
żyn młodzieżow ych i ,kobiecych. OSP oraz"; Minister Spraw Wewnętrznych: S. Kowlll.czyk

,6

ZARZĄDZENIE PREZESA ,POLSKIEGO ROMITETU . NORMALt~ACJI, MIAR IJAKOSCI


l,'"
. :;t

z dnia 11 gru~nia 1979 r.

zmieniające zarządzenia w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw do legalizacji drogomierzy


i ,Szybkościomierzy pojazdów.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca


1966 r, o miarach i n arzędziach pomiarowych (Dz, U. Zakres właściwości '
z 196"6 r. 'Nr 23, poz. 148 i z 1972 r. Nr 11, poz. 83) i art. 2 Nazwa miejscowej przeds ię-
Lp. . prżedsiębi orstwa ' piorstw 'gospodarki -
ust. 1 ustawy ' z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Pol-
skiego Komitetu Normalizacji, Miar i JakośCi (Dz. U. ' komunalnej
z 1972 r. ' Nr 11, poz. 82 i z 1979 r . Nt 2, poz. 7) zarządza
się, co n astępuje :
,,107 WOje,,:ódzkie Przedsię- Wojewódżtwo
biorstwo Komunikacyj- ' ' wałbrzyskie" .
. . ne VI Wałbrzychu .
W zalącznjku do zarządzenia P rezesa Centralne-
§ 1.
go Urzędu JakośCi i Miar z dnia 22 lutego 1968 r. w spra-
wie upowa żnienia niekt(>rych przedsiębiors tw gospodarki
komunalnej do , legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy
.' § 2. W załączniku do zarządzenia Prezesa Ceptralne-
go Urzędu J akośCi i -Miar z dnia 16 kwiethia 1968 f. w
sprawie upowainienia ' niekt'órych państwowych przedsię- " '--,,'
l
pojazdów (Monitor Polski z 1968 r. Nr~O, poz. 68 ' i z biorstw , komunikacyjnych do ,' legalizacji ' drogomi.e rzy _.
1970 r. Nr 10, poz. 90) wprowadza się n astępujące zmiany: l szybkościomierzy pojazdów t(M,onitor , Polski, Nr 21, . , \ ., ,I
poz. 142) skreśla się lp. 57. ' .
l) skreśla się lp. 78, 102, 10~.i 112" § . 3. Zarządzenie wchodzi w ,życie z dniem ogł?s2l~ni!L '
Prezes Polskiego Komitetu <Normalizacji, Miar i Ja~ości:
2h lp. 107Ótr~ymuj~ brżmielilel , w z. T. P(idg;ólllkl .. :Ii,. ,I
, _ :, j


' )łed a kcja: Urząd RacLy Miofstrów ' -Biuro Prawne, ,Warszaw", ' AJ. ,Ujazdowskie 1/1
_ Admill~stJIJt'::ja : AdministraCja W vdawnict w Ur l:,ędU~!! 8dy , M,inlstrów , ul. p{Jw~~ ńska 6911~ ,
.' --' . nO.~'i9 , Wars~awa Iskrvtka~ poczto~ : Sł.), ;teL ,28"90·01 w, ,60Q j 42·t4·18 "
Tłoczono z polecenilt Ptezeslt Ratly ' Mlnlstr6w
w Zakła dach Graficznych .. Tamka", Z<'Ikla d nr l. \Vars-lawlt'.: ul. rimtk4 3.

,
8,00 zł
Cen'Q ..
, I
" ,

Related Interests