You are on page 1of 2

Monitor Polskl Nr 18 - 238 Poz.

t 24·

1M

UCHWAlA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOUTEJ LUDOWEJ


! .
z dnia 24 maja 1989 r.

w sprawie racJonaUzacJi uiytkowaaiaenergil ł pallw w gospodarce 'narodowej.

Aktualny stan gospodarki energetycznej oraz zaopa- energochłonności dochodu narodowego wyttwor'z onego do
trzenia w paliwa, i energię stwarza poważne zagrożenie 1990 r. w porównaniu z rolciem 1985 o 9-11{l/o, zostały
. nie tylko dla dalszego ' rozwoju społeczno-g.ospodarczego wykonane w minimalnym zakresie i zmniejszenie zużycia
kraju, ale także dla bieżącego funkcjonowania gospodarki paliw jest prawie niewidoczne. Nie jest realizowana
narod'o wej. Gospodarkę polską cechuje szczególnie wy- uchwala Sejmu z cinia 21 marca 1985 r. w sprawie kierun-
soka energochłonność, a jednocześnie 'niskie jednostkowe ków działań zmierzających do 'z apewnienia gospodarce
zużycie energii na mieszkańca. narodowej dostaw paliw i energii do ,roku 2000 na po-
Potrzeby energetyczne gospodarki narodowej i spo- . ziomie pokrywają.:ym po~iększone zapotr zebowan i ~.
łeczeństwa powinny być zaspokojone poprzez racjonalne Ze względu na olbrzymie opóźnienie w podwyższaniu
powięk s zanie dostaw , paliwowych, właściwy rozwój ' gos- , efektywności użytkowania energii i paliw nal e ży uznać
podarki energetycznej oraz oszczędne użytkowanie energii koordynację i zdyscyplinowania dzia łań w kierunku pro-
i paliw we wszystkich działach produkcji i usług. efektywnościowego rozwoju gospodarki energetycznej
Utrzymanie- wydobycia węgla kamiennego na dotych- . kraju za szcze~ólnie ważne zadanie. Rządu.
czasowym 'p oziomie - ze 'WZględu na rosnące koszty wy- Możliwości racjonalizacji użyłkowania paliw i ener-
dobycia oraz konieczność . popIawy warunków (skrócenia gii. a tym samym zmniejszenia energochłonności w gospo-
czasu) pracy ' górników, jak i ze względu na ochronę śro­ darce, . narodowej, są ściśle uzależnione od rozwoju
dowiska - nie powinno być brane , pod uwagę. Istnieje . i unowocześniania techniki l technologii ' produkcjior-az
natomiast możliwość utrzymania, a , nawet zwiększeniit od stworzenia odpOWIedniej bazy materiałów termoizola~
wydobycia węgla brunatnego, co nie będzie jednak mogło ' cyjnych i urządzeń. Istnieje znaczna zaleŻDosć poprawy
zrekompensować ubytku wydobycia węgla kamiennego. .' gospodarki energią od poziomu techriicznego gospodarki.
Dhltego też nieodzowne jest coraz szerSZE! pozyskiwanie Wielkości produkCji i efektywności ekonomicznej zużycia
znacznie korzystniejszYch surowców energetycznych - paliw i energii. Dlatego konieczne są odpowiednie środki'
paliw węglowodorowyc;h. ' inwestycyjne na przedsięwzięcia prowadzące do optymal-
Rozwój ' energetyki jądrowej w kraj~ jest znacznie nego wykorzystania surowców energetycznych, powodu-
jące Z111ianę struktury uż~kowania paliw pierwotnych,
opóźniony, w związku z czym jej znaczący udział wogól-
nym bilansie energetycznym może nastąpić dopiero po przynoszące efektywne ekonomicznie uzasadnione
oszczędności energii.
2000 r. Pozyskiwanie innych źródeł energii, jak np. bier-
ne .i czynne wykox:zystywanie energii słońca, wiatru, spię­ Za podstaw9we zadania w zakresie gospodarki
trzeli małych cieków wodnych, wód termalnych, bi.ogazu. paliwowo-energetycznej należy uznać:
może pok ryć zapotrzebowanie kraju tylko w bardzo nie-
- zoptymalizowanie globalnego wydobycia surowcÓw
wielkim procencie.
energetycznych i jego struktury oraz zmniejśzenie
W swietle dotychczasowych światowych doświadczeń tempa wzrostu zapotrzebowania ~ergii. bez ujemne-
, najekonomiczniejszym sposobem "pozyskania" paliw i gowpły~u na rozwój społeczno-gospodarczy kraju.
~ergii dla potrzeb rozwoju kraju jest ich racjonalne sto-
- wyraźne zmniejszenie w stosunku do stanu obecnego .
sowanie, dlatego racjonalne użytkowanie paliw i 'energii jednostkowego zużycia energii w przemyśle. komu-
powinno być uznane za. problem podstawowy, a nieod- . nikacji, rolnictwie. jak również u odbiorców bytowo-
zowne działania techniczne i ekonomiczne z ' tym zwią­ -komunalnych i innych.
zane '2a ' szczególnie ważne.
W celu zmiany dotychczasowych niekorzystnych ten-
Oszczędzanie i racjonalne użytkowanie energii po-
dencji w użytkowaniu paliw i energii niezbędne jest stwo-
winno być powszechne w całej gospodarce i w życiu rzenie warunków, ekonomicznych, technicznych i , organi-
każdego obywatela. Należy w ramach restrukturyzacji
zacyjnych
. dla podjęcia następujących działań:
gospodarki narodowej rezygnować z energochłonnych .

działów przemysłu oraz ograniczać stosowanie energo J I. Przyspieszenie zmian struktury gospodarki w kierun .
chłonnych technologii -produkcji. Niewystarczające są, ,k u zmniejszenia jej energochłonności- i materiało­
jak ,wykazuje dotychczasowa praktyka, bezinwestycyjne chłonności.
działania organizacyjne, a wykor~ystahie rezerw prostych, 2. Zapewnienie wykorzystania zdolności produkcyjnyci1
choć niezbędne. ma ograniczone skutki. istniejącego przemysłu i poprawy rytmiki produkcji.
Zwiększenie produkcji przemy'słowej i umknięcie strat '
Sejm negatywni~ ocenia politykę Rządu w zakresie
racjonalizacji" _ użytkowania energii i paliw. Podstawowe energii spowodowanych niepełnym wykorzystaniem
urządzeń produkcyjnych i obiektów przemysłowych
zadania w zakresie racjonalizacji użytkowania paliw
w dużym stopniu obniży jednostkową energochłon ..
i energii na lata 1986-1990, ujęte w "Programi'e działań
ność dochodu narodowego.
na rz.ecz podniesienia efe:ktywności wykorzystania zaso-
bów materiałowych i paliwowo-energetycznych na lata ' 3. Przeprowadzenie radykaIneli szybkiej zmiany cen
1986-1990", gdzie założono między innymi obniżenie ·paliw i energii oraz ustalenie takiej struktury cen.
Monitor Polski Nr 18 - 239 paz. lU ł 125

która preferowałaby zalecane kierunki ~użycia paliw kresie: tworzeili~bazy materiałowej i urządzen dla
i energii. W poziomie celi i ich strukturze należy ra<:jon~1izacji,zmiany struktury produk<:ji na mniej
uwzględnić możliwości i kierunki zmiany bilansu energochłonną, sterowania warunkami ekonomicznymi
paliwowo.ęnergetycznego kraju.' realizacji pnez. użytkowników przedsięwzięć racjana--
lizacji użytkowania paliw i energ'ii.
4. Przeanaliiowanie warunków i możliwości przeznacze-
nia" w latach 1989-2000 nakładów na cele racjonali- . W celu uzyskania właściwej skuteczności i efektyw-
zacii użytkowania paliw i energii ze środków przed- ności działań na rzecz racjonalizacji użytkowania' energii
.sięoiorstw, ludności i budżetu państwa w wysokości i paliw w gospodarce narodowej · Rząd powinien szczegól,
co najmniej 3,0-3,5 biliona zł na poziomie cen nie wzmocnić swoją koordynacyjną rolę w zakresie kreo-
1988 r. Powinien zostać opracowany system skutecz- wania i realizowania. polityki energetycznej państwa
nych bodźców ekonomicznych, takich jak: . ulgi podat- oraz preferowan:ia kierunków racjonalizacji ' paliw i
kowe, preferencyjne kredyty, dotacje z budżetu na energii.
uruchomienie prodllkcji nowych, energooszczędnych Nieodzowne także jest, aby poczynania w tej nie-o
materiałów oraz zakup niezbędnych urządzeń z im- zwykle ważnej dla gospodarki i społeczeństwa dziedzi-
.portu. · nie wynikały z właściwyc h rozwiązań ekonomicznych
i prawnych. ' .
5. Opracowanie ' kompleksowego programu poprawy
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej będzie każ-
. efektywności użytkowania paliw i energii do 2000 r.
· dego roku oceniał realizac j ę zadań obj ę tych programem
_ i kierunkowo do . 202<lr. oraz opracowanie zasad
i form kontroli przez Rząd działalności użytkowni­ racjonalizacJi ' użytkowania energii i paliw w gospodarce
ków paliw i energii. W założeniach takiego progra- narodowej.
mu powinny być uwzględnione uregulowania w za- Marszałek Sejmu: R. Malinowski

125
ZARZĄDZENIe PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCn ATOMISTYKI

. z dnia 19 maja 1989 r.


"'<
W sprawie wad zal1ezanla .odpadów do odpadów promleD1otwórczych oraz Ich kWalUlltowaD1a leWldellcjODOWaD1a
. • takle warunków Ich uD1~.zkodllwtaD1ał prze~howywanla I składowaD1L . .

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia waniem ludzi oraz środowiska było tak male, jak tylko
1986 r. - Praw:o atomowe (I?z. U. Nr 12, póz; 70 i z 1987r. jest to osiągalne.
Nr 33, poz. 180) zarzątłza się, co następuje: .2. W postępowaniu, o którym mowa w ust. l, z od-
i§ l. 1. Przedmioty lub materiały śtałe, ciekłe albo padami mającymi również właściwości toksyczne, wybu-
gazowe" zawierające substancje promieniotwórcze lub ska- chowe oraz inne właściwości mogące spowodować' nie-
żone tymi substanCjami, których dalsze wykorzystywanie bezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi lub środ'Owis:'ka
jest niecelowe lub niemożliwe, Sil zaliczane do od,padów należy uwzględniał także zasady bezpiecznego postępo-'
, promieniotwórczych, zwanych dalej "odpadami", jeżeli wania z takimi sulJstancjami, określone w odrębnych
ilość tych substancji przekracza poziomy ckreślone w za- przepisach.
łączniku nr 1 do zarządzenia. § 4. 1. Odpady dzieli się na następujące grupy:
2. W celu zaliczenia do Qdp4dów przedmiotów lub 1) heta- i gammaprootieniotwórcze:
materiałów, o których mowa w ust. 1, zaWłerajllcvch wię~
a) niskoaktywne,
cej niż jeden radionuklid należy stosować zależności
określone w załączniku nr 2do zarządzenia. b) średnioaktywne,
c) . wysokoaktywne,
§ ~. 1. Zaliczenia przedmiotów lub materiałów, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 1, do odpadów dokonuje jednostka 2) alfapromieniotwórcze,
. organizacyjna, w . której one powstały. 3) zużyte zamknięte żródła . promieniotwórcze. .
2. Zaliczenie do odpadów następuje na podstaWie po- 2. Odpady . .beta- i gammapromieniotwórcze kwalifi-
miarów radiometrycznych lub obliczeń, którymi należy kuje się na podstawie kryteriów określonych ' w załącz­
objąć przedmioty lub materiały ' mogące zawierać sub- niku lU 3 do zarżądzenia.
stancje . promieniotwórcze lub które mogą być skażone 3. W celu zakwalifikowania odpadów, o których mo-
tymi substancjami. wa w ust. 2, zdwięra:jących więcej niż jeden radionUklid
:§ 3. 1. Przy zaliczaniu, kwalifikowaniu i ewidencjo-O · należy stosować z a leżności określone w załączniku nr 4
nowaniu odpadów, · a także ich unieszkodliwianiu, prze- do zarządzenia.
chowywaniu i składowaniu naJeży stosować metody, tech· 4. Odpady kWu!ifikuje się do odpadów alfapromie-
nologie, środki techniczne i rozwiązania organi~cyjne, · niotwórczych, jeżeli zostały przek,r·oczone poziomy zawar-
jakie w świetle osiągnięć nauki i techniki są niezbędne, tości substancji alfapromieniotwórczych, określone w za-
aby liczba osób narażonych na promieniowanie jonizu- łączniku nr l do zarządzenia . .
jące była jak. najmniejsza, a zagrożenie tym promienio- 5. Do grupy odpadów, o . których mowa w ust. 1 .