You are on page 1of 26

Monitor Polski Nr 75 - 1950 - Poz.

703

703
ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 3 października 1997 r.

w sprawie określenia obowiązku przekazywania danych statystycznych na rok 1998.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca i) Z-03- sprawozdanie o zatrudnieniu i wyna-


1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, grodzeniach,
z 1996 r. Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 769) zarządza się, co następuje: j) DS-01 b - zestawienie z zawartych umów i zre-
alizowanych transakcji w handlu za-
§ 1. 1. Wprowadza się obowiązek sporządzania
granicznym sprzętem specjalnym,
i przekazywania danych statystycznych: k) załącznik
do meldunku DG-l dla przedsiębiorstw
budowlanych,
1) miesięcznie - na formularzach:
a) C-01 - sprawozdanie o cenach producen- 3) po półroczu - na formularzach:
tów wyrobów, robót i usług, a) B-04 - sprawozdanie o obiektach oddanych
b) C-03 - sprawozdanie o cenach producen - do eksploatacji,
tów wyrobów spożywczych, b) DS-01 - sprawozdanie z przyjętych zamó-
c) DG-1 - meldunek o działalności gospodar- wień na sprzęt specjalny i zrealizo-
czej, wanych dostaw (zał. DS-Ola),

e) DG-1t - meldunek o działalności transportu, c) F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosz-


gospodarki magazynowej i łączno­ tach i wyniku finansowym szkół wyż­
ści, szych,

d) DN-1 - karta statystyczna zawarcia małżeń­ d) G-06/07 - sprawozdanie o obrocie surowcami


stwa, wtórnymi,

e) F-01 - sprawozdanie o przychodach, kosz- e) H-02 - sprawozdanie o sprzedaży środków


tach i wyniku finansowym, produkcji dla rolnictwa przez jed-
nostki produkcyjne i handlowe,
f) R-10- meldunek o skupie ważniejszych
produktów rolnych, f) Pr-3/b - sprawozdanie o prywatyzacji i re-
strukturyzacji spółek powstałych
2) kwartalnie - na formularzach: w wyniku przekształcenia lub likwi-
dacji przedsiębiorstwa państwowe­
a) B-05 - sprawozdanie o wydanych pozwole-
niach na realizację obiektów budow- go,
lanych, g) R-09A - sprawozdanie o stanie pogłowia by-
dła, owiec, kóz, koni i drobiu oraz
b) D-R1 - karta statystyczna dotycząca prawo-
mocnego orzeczenia w sprawie produkcji zwierzęcej,
o rozwód, h) R-10 - sprawozdanie o skupie produktów
c) F-01/m - sprawozdanie o wyniku finansowym rolnych,
działalności biura/domu maklerskie-
4) w terminie szczególnym - na formularzach:
go,
a) B-03 - karta statystyczna budynku miesz-
d) G-02a - sprawozdanie o produkcji, obrotach, kalnego i obiektu użyteczności pu-
zużyciu i zapasach paliw, energii
blicznej,
i produktów energetycznych,
b) D-Wl - zestawienie zbiorcze danych: o lud-
e) G-02b - sprawozdanie o produkcji, obrotach,
ności zameldowanej na pobyt czaso-
zużyciu i zapasach paliw, energii i
wy ponad 2 miesiące oraz o ludności
produktów energetycznych,
(stałych mieszkańcach gminy) czaso-
f) G-04 - sprawozdanie o obrocie środkami wo nieobecnej w związku z wyjaz-
ochrony roślin, dem za granicę,
g) 1-01 - sprawozdanie O działalności inwe- c) D-W2 - dane o ludności zameldowanej na
stycyjnej, pobyt czasowy ponad 2 miesiące,
h) U-01 - sprawozdanie o działalności ubez- dl D-W3 - dane o ludności (stałych mieszkań­
pieczeniowej instytucji ubezpiecze- cach gminy) czasowo nieobecnej
niowej, . • w związku z wyjazdem za granicę,
Monitor Polski Nr 75 - 1951 Poz. 703

e) Pr-1 - sprawozdanie o rozdysponowaniu 2. W przypadkach gdy przy ustalaniu obowiązków


mienia sprywatyzowanego metodą sprawozdawczych kryterium stanowi liczba pracują­
bezpośrednią lub zlikwidowanego cych, decydująca jest liczba pracujących z rejestru RE-
przedsiębiorstwa państwowego, GON - według stanu na dzień 30 listopada 1997 r.
Zmiana tej liczby w 1998 r. nie powoduje zmiany zakre-
f) Pr-3- sprawozdanie o utworzeniu spółki su obowiązków przekazywania danych na ten rok; obo-
z częściowym lub wyłącznym udzia- wiązki sprawozdawcze tworzonych w ciągu 1998 r. no-
łem Skarbu Państwa, wych podmiotów powstają z datą rozpoczęcia działal­
ności.
g) R-03- sprawozdanie o zużyciu i zapasach
nawozów sztucznych i wapniowych § 3. Wprowadza się obowiązek przekazywania da-
za rok gospodarczy, nych zawartych w wewnętrznych systemach informa-
cyjnych, w zakresie ustalonym w programie badań sta-
h) R-04- sprawozdanie o stanie upraw rol-
tystycznych statystyki publicznej na rok 1998 stanowią­
nych według oceny wiosennej,
cym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
i) R-05- sprawozdanie o użytkowaniu grun- z dnia 2 września 1997 r. w sprawie programu badań
tów, powierzchni zasiewów i zbio- statystycznych statystyki publicznej na rok 1998 (Dz. U.
rach, Nr 120, poz. 756), przez:

j) R-06- sprawozdanie o powierzchni i zbio- 1) przedsiębiorstwa portowe i Polską Żeglugę Bałtyc­


ką - danych o przeładunkach w morskich portach
rach roślin pastewnych według użyt­
kowania, handlowych, w formie zestawień tabelarycznych
- w terminie do 5 dnia roboczego każdego miesią­
k) R-07- sprawozdanie o powierzchni i zbio- ca, do urzędu statystycznego właściwego dla wo-
rach z łąk trwałych, jewództwa, na terenie którego znajduje się siedzi-
ba jednostki sprawozdawczej,
I) R-08- sprawozdanie o wynikach produkcji
ogrodniczej, 2) podmioty działające w telekomunikacji w zakresie
danych o sieci telekomunikacyjnej użytku publicz-
ł) R-09B- sprawozdanie o stanie pogłowia nego, w formie zestawień tabelarycznych - w ter-
trzody chlewnej oraz produkcji żyw­ minie do 6 dnia roboczego każdego miesiąca, do
ca wieprzowego, Głównego Urzędu Statystycznego - Departamen-
tu Produkcji i Usług,
m) Z-01- sprawozdanie o stanie zatrudnienia
w 1998 r., 3) jednostki transportu kolejowego w zakresie da-
nych o:
n) Z-05- badanie popytu na pracę,
- działalności eksploatacyjnej w miesiącu -
o) Z-09- sprawozdanie o zatrudnieniu i wyna- w terminie do 6 dnia roboczego każdego miesią­
grodzeniach według zawodów za ca,
pażdziernik 1998 r.,
- o przewozach ładunków w komunikacji krajowej
p) Z-KS- karta statystyczna strajku, i międzynarodowej - w terminie 30 dni po
kwartale sprawozdawczym, do Głównego Urzę­
r) Z-KW- statystyczna karta wypadku. du Statystycznego - Departamentu Produkcji
i Usług,
2. Wzory formularzy statystycznych, o których mo-
wa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do zarządzenia - 4) rafinerie i Centralę Produktów Naftowych w zakre-
w kolejności alfabetycznej. sie danych o paliwach ciekłych w formie zestawień
tabelarycznych - w terminie 20 dni po każdym
3. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące przekazy- miesiącu, do urzędu statystycznego właściwego
wania danych statystycznych obejmujących cały rok dla województwa, na terenie którego znajduje się
1998, z wyjątkiem danych przedstawianych narastają­ siedziba jednostki sprawozdawczej,
co w ciągu tego roku, oraz obowiązki sprawozdawcze
5) Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Górnictwo
dotyczące przekazywania danych statystycznych za
Naftowe i Gazownictwo, kopalnie węgla kamien-
rok, w przypadkach gdy rok sprawozdawczy nie jest nego i soli oraz koksownie w zakresie danych o ob-
zgodny z rokiem kalendarzowym, określają przepisy rocie gazem ziemnym, koksowniczym i miejskim,
szczególne. w formie zestawień tabelarycznych - w terminie
20 dni po kwartale, do urzędu statystycznego wła­
4. Obowiązki sprawozdawcze, realizowane w innej ściwego dla województwa, na terenie którego znaj-
formie niż ustalona w ust. 1, określają § 3, 4, 5 i 6. duje się siedziba jednostki sprawozdawczej,
§ 2. 1. Podmioty zobowiązane, terminy i miejsce 6) Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w zakre-
przekazywania sprawozdań, o których mowa w § 1 sie danych o stanie lasów, wykonanych pracach
ust. 1, oraz rodzaj zastosowanej metody badawczej gospodarczych, relacjach i wskaźnikach ekono-
określa załącznik nr 2 do zarządzenia. micznych, w formie zestawień tabelarycznych -
Monitor Polski Nr 75 - 1952 - Poz. 703

w terminie 20 dni po I półroczu, III kwartale i za rok go każdego miesiąca, z danymi od dnia 1 stycz-
(dane wstępne i szacunki), do Głównego Urzędu nia 1998 r. do końca miesiąca sprawozdawcze-
Statystycznego Departamentu Rolnictwa go, do urzędu statystycznego właściwego dla
i Ochrony Środowiska i w terminie 30 dni po wpły­ województwa, na terenie którego znajduje się
nięciu do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych siedziba jednostki sprawozdawczej,
wewnętrznych informacji bieżących i kwartalnych.
b) wyciągu z "rejestru decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę" zawierającego nazwę i adres inwesto-
§ 4. Wprowadza się obowiązek przekazywania da-
nych zawartych w systemach informacyjnych admini- rów (z wyjątkiem osób fizycznych, kościołów
stracji publicznej przez: i związków wyznaniowych), którym w miesiącu
poprzednim wydano jako decyzję ostateczną
1) wszystkie podmioty ustalające ceny jednolite na te- pozwolenie na budowę lub rozbudowę budyn-
renie kraju lub jego części - obowiązujących ku mieszkalnego oraz na adaptację pomiesz-
w miesiącu poprzednim cen towarów i usług, czeń niemieszkalnych na mieszkalne - do
w formie cenników - w terminie do 5 dnia robo- 7 dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za
czego każdego miesiąca, do urzędu statystycznego miesiąc poprzedni, do urzędu statystycznego
właściwego dla województwa, na terenie którego właściwego dla województwa, na terenie które-
znajduje się siedziba jednostki sprawozdawczej, go znajduje się siedziba jednostki sprawozdaw-
czej,
2) Komendę Główną Straży Granicznej - danych
o ruchu granicznym osób i środków transportu, 5) Rządowe Centrum Informatyczne PESEL - infor-
w formie zestawień tabelarycznych według przejść macji o migracjach ludności na podstawie posia-
granicznych - nie później niż do 10 dnia po każ­ danych w systemie informatycznym danych ewi-
dym miesiącu, do Głównego Urzędu Statystyczne- dencji ludności, w następujących układach:
go - Departamentu Warunków Zycia,
a) informacje o liczbie i cechach osób zmieniają­
3) wojewodów w zakresie danych o: cych miejsce pobytu stałego w kraju:

- zarejestrowanych na terenie województwa po- - symbol terytorialny jednostki podziału admi-


jazdach samochodowych, w formie zestawień nistracyjnego stopnia podstawowego nowe-
tabelarycznych - w terminie 40 dni po kwartale go i poprzedniego miejsca pobytu stałego; je-
żeli poprzednim miejscem pobytu stałego by-
sprawozdawczym, do Głównego Urzędu Staty-
stycznego - Departamentu Produkcji i Usług, ła zagranica - symbol (kod) kraju,

- stanie przygotowania do prywatyzacji przedsię­ - data zameldowania,


biorstw państwowych, dla których wojewodo- - płeć,
wie pełnią funkcję organu założycielskiego,
- data urodzenia (rok, miesiąc, dzień),
w formie zestawień tabelarycznych - w termi-
nie 25 dni po półroczu, do urzędu statystyczne- - stan cywilny,
go właściwego dla województwa, na terenie któ-
- obywatelstwo (dla osób przybyłych z zagrani-
rego znajduje się siedziba jednostki sprawoz-
cy),
dawczej,
- wykształcenie,
4) rejonowe organy rządowej administracji ogólnej
lub organy gminy realizujące powierzone lub zle- - zawód wykonywany,
cone im zadania z zakresu nadzoru budowlanego - źródło utrzymania,
-wformie:
nie później niż do 20 dnia po kwartale, w którym
a) meldunku: zostało zarejestrowane zameldowanie na pobyt
- o liczbie wszystkich mieszkań oddanych do stały,
użytku i ich powierzchni użytkowej, b) informacje o liczbie i cechach osób wymeldowa-
- o liczbie mieszkań, na których realizację wy- nych w związku z wyjazdem za granicę na stałe:
dano jako decyzje ostateczne pozwolenia - symbol terytorialny jednostki podziału admi-
(w budynkach mieszkalnych, na których bu- nistracyjnego stopnia podstawowego miej-
dowę lub rozbudowę wydano pozwolenia
sca pobytu stałego w kraju,
oraz mieszkań mających powstać w wyniku
adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na - data wymeldowania,
mieszkalne, na których realizację wydano po- - płeć,
zwolenia), -
- data urodzenia (rok, miesiąc, dzień),
- o liczbie mieszkań, których realizację rozpo-
częto (budowa, rozbudowa budynków miesz- - stan cywilny,
kalnych, adaptacja pomieszczeń niemieszkal- - obywatelstwo,
nych na mieszkalne)
- wykształcenie,
w odniesieniu do osób fizycznych, kościołów
i związków wyznaniowych - do 2 dnia robocze- - zawód wykonywany,
Monitor Polski Nr 75 1953 - Poz. 703

- źródło utrzymania, 3) urzędy celne - korekty do danych zawartych w do-


kumentach, o których mowa w pkt 2 - nie później
- kraj docelowy,
niż w ciągu 14 dni, do jednostki rejestrującej we-
nie później niż do 20 dnia po kwartale, w którym dług zasad organizacyjnych ustalonych odrębnie .
zostało zarejestrowane wymeldowanie za grani-
cę na stałe, § 6. 1. Wprowadza się obowiązek udzielania infor-
macji pracownikom Głównego Urzędu Statystycznego
c) informacje o liczbie i cechach osób zameldowa-
i ankieterom urzędów statystycznych notującym ceny
nych na pobyt czasowy ponad dwa miesiące we-
wybranych towarów i usług w punktach sprzedaży de-
dług stanu w dniu 31 grudnia 1998 r.:
talicznej, zakładach usługowych oraz gastronomicz-
- symbol terytorialny jednostki podziału admi- nych. Obowiązek ten nakłada się na wybrane do badań
nistracyjnego stopnia podstawowego - cza- osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające
sowego i stałego miejsca pobytu, osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące
- płeć, działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług.

- data urodzenia (rok, miesiąc, dzień),


2. Obowiązek określony w ust. 1 polega na:
nie później niż do dnia 22 stycznia 1999 r.,
1) podaniu cen towarów znajdujących się w sprzeda-
do Głównego Urzędu Statystycznego - Departa- ży,
mentu Badań Demograficznych.
2) okazaniu towarów, tak by ankieter dokonujący no-
§ 5. Wprowadza się obowiązek przekazywania da- towania na podstawie metek, etykiet, oznaczeń
nych zbieranych na drukach ustalonych dla innych ce- i rozpoznania własnego mógł prawidłowo zidenty-
lów niż statystyczne przez: fikować towar,

1) urzędy stanu cywilnego: 3) udzielaniu informacji o towarze i jego cechach oraz


o zakresie i warunkach wykonania usługi,
a) zgłoszenia urodzenia noworodka na druku
Mz-Kl0, publikowanym odrębnie, według wzo- 4) podaniu wysokości opłat pobieranych za wykona-
ru ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki nie usługi,
Społecznej,
5) udostępnianiu
- na życzenie ankietera - kopii ra-
b) karty statystycznej do karty zgonu na druku
chunków wystawianych usługobiorcom,
Pu-M67, publikowanym odrębnie, według wzo-
ru ustalonego przez Ministra Gospodarki Prze- 6) udzielaniu informacji o cenach potraw lub przeka -
strzennej i Budownictwa, zywaniu kopii jadłospisów ze wskazanego przez
nie później niż do 3 dnia następnego miesiąca, urząd statystyczny jednego dnia w dekadzie do
urzędu statystycznego właściwego dla wojewódz-
2) urzędy celne - w zakresie informacji objętych Jed- twa, na którego terenie znajduje się zakład gastro-
nolitym Dokumentem Administracyjnym, SAD nomiczny.
i SAD BIS oraz Skróconym Dokumentem Admini-
stracyjnym SDA, według wzorów ustalonych przez § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
Prezesa Głównego Urzędu Ceł - nie później niż nia.
w ciągu 10 dni, do jednostki rejestrującej według
zasad organizacyjnych ustalonych odrębnie, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński

Załączniki do zarządzenia Prezesa Głównego U rzędu Statystycznego


z dnia 3 października1997 r. (poz. 703)

Załącznik nr 1

(Wzory formularzy statystycznych, stanowiące załącznik nr 1, zawiera oddzielny załącznik do niniejszego numeru)
Załącznik nr 2 ~
O
~
PODMIOTY ZOBOWIĄZANE, TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ RODZAJ ZASTOSOWANEJ METODY BADAWCZEJ ;::+"
O
""tI
O
CJl
~
Z
......
c..n
Podmioty zobowiązane do przekazania danych Miejsce
przeka-
Symbol liczba Termin przekazania Uwagi z y wa- Metoda
Lp. sprawoz- forma organizacyj no-prawna pracują- rodzaj prowadzonej działalności sprawozdania dodatkowe nia badawcza
dania cych danych

l 2 3 4 5 6 7 8 9
l B-03 osoby prawne, samodzielne jednostki organi- bez podmioty rozpoczynające i oddające w ciągu3 dni od daty U S - badanie
zacyjne nie mające osobowości prawnej oraz względu do użytku budynki mieszkalne, miesz- rozpoczęcia inwestycji wlaśei- pełne
ich samodzielnie bilansujące jednostki lokalne na liczbę kania w budynkach o innym prze zna- oraz w dniu podpisania wy dla
pracują- czeniu niż mieszkalne oraz oddające do protokółu odbioru bu- woj e-
cych użytku mieszkania uzyskane z adapta- dynku mieszkalnego lub wództ-
cji, w wyniku podziału mieszkań więk- obiektu użyteczności wa na
szych na mniejsze lub obiekty użytecz- publicznej przyjętego terenie,
ności publicznej wolnostojące oraz do eksploatacji którego
wbudowane do budynków o innym inwes- .....
<O
przeznaczeniu t y ej a c..n
."..
j e s t I
I
zlokali-
zowana
2 B-04 rejonowe organy rządowej administracji ogól- bez do dnia 6 lipca z danymi sprawozdanie US - badanie
nej lub organy samorządowe realizujące po- względu statystycznymi za I pół- za rok łącznie wlaśei- pełne
wierzone lub zlecone im zadania z zakresu na liczbę rocze i do dnia 26 z załączni- wy dla
nadzoru budowlanego pracują- stycznia z danymi za karni do woj e-
cych rok Działu l wództ-
i Działu 2 wa, na
terenie
którego
znajdu-
je się
siedziba
jednos-
t k i
spra-
w o z -
dawezej

""tI
O
!"
......
O
W
3;:
O
:::l
;::+0
O
.....
-c
O
(f)
~
I 2 3 4 5 6 7 8 9
Z
3 B-05 rejonowe organy rządowej administracji ogól- bez do lO dnia kalendarzo- us - b adanie
-...l
nej lub organy samorządowe realizujące po- względu we go po I, II, III i IV właściwy pełne (J1

wierzone lub zlecone im zadania z zakresu na liczbę kwartale z danymi za dla wo-
nadzoru budowlanego pracują- okres od I stycznia jewódz-
cych 1998 roku do końca twa , na
każdego kwartału teren i e
kt órego
znajduje
się si e-
d z i b a
jednostki
sprawoz-
dawczej

4 C-Ol bez względu na formę liczba pra- produkcja wyrobów, robót i usług do 14 dnia kalendarzo- us - metoda
cujących wego każdego mies i ąca właściwy doboru ce-
przekra- z danymi za m i esiąc po- d ia wo- lowego
czająca 5 przedni; jewódz-
osób twa, na ~

do 2 dn ia kalendarzo- teren ie (O
(J1
wego każdego mies iąca którego (J1

Z danymi o szacunkowej znajduje


dynam ice zmian cen się sie-
producentów podsta- d z i b a
wowych wyrobów j ednostki
i usług sprawoz-
dawczej

5 C-03 bez wzgl ędu na formę liczba pra- produkcja wyrobów spożywczych do 2 dnia ka lendarzo- us metod a
cujących wego każdego miesi ąca właściwy doboru ce-
przekra- z danymi za miesiąc po- d ia wo- lowego
czająca 5 przedni jewódz-
osób twa , na
terenie
którego
znajduje
się sie-
d z i b a
jednostki
sprawoz-
dawczej

-c
O
N

-...l
O
tA>
s::
O
::::l
;:j:
...,o
-c
o
(J)
~
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Z
...,
6 DG-I osoby prawne, samodzielne jednostki organi- liczba pra- działalność zaklasyfikowana według do 5 dnia roboczego us - badanie -...J
zacyjne nie mające osobowości prawnej (z cujących Europejskiej Klasyfikacji Działalności każdego miesiąca z da- wlaści- pełne tJ1
wyłączeniem jednostek i zakładów budżeto- przekra- do działalności w zakresie górnictwa nymi za miesiąc po- wy dla
wych) oraz osoby fizyczne prowadzące dzia- czająca 50 i kopalnictwa (działy 10-14) oraz dzia- przedni woj e-
łalność gospodarczą (bez części składowych osób łalności produkcyjnej (działy 15-37) wództ-
wymienionych jednostek) wa, na
terenie
którego
znajdu-
je się
sie-
liczba pra- działalność zaklasyfikowana według dziba
cujących Europejskiej Klasyfikacji Działalności jednos-
przekra- do działalności w zakresie: leśnictwa, t k i
czająca
20 pozyskiwania drewna i pokrewnych s p r a-
osób działalności usługowych (dział 02) - w o z-
wyłącznie w zakresie informacji o za- dawczej
trudnieniu i wynagrodzeniach (dział 1 .....
sprawozdania DG-1 wiersze 06 do 10), <D
tJ1
rybołówstwa w wodach morskich O">
(podklasa 05.01.20), zaopatrywania
w energię elektryczną, gaz i wodę
(działy 40, 41), budownictwa (dział
45), handlu hurtowego i detaliczne-
go; naprawy pojazdów mechanicz-
nych, motocykli oraz artykułów prze-
znaczenia osobistego i użytku domo-
wego (działy 50, 51,52), hoteli i restau-
racji (dział 55), obsługi nieruchomości
(dział 70), wynajmu maszyn i sprzętu
bez obsługi operatorskiej oraz wypo-
życzania artykułów przeznaczenia oso-
bistego i użytku domowego (dział 71),
informatyki i działalności pokrewnej
(dział 72), pozostałej działalności
związanej z prowadzeniem interesów
(dział 74), pozostałej działalności
usługowej komunalnej , socjalnej i in-
dvwidualnei (działy 90 92,93)

-c
O
N

-...J
otA)
~
o
~
;:;:
O
""
\J
o
en
~
Z
""o""J
l 2 3 4 5 6 7 8 9 01
liczba pra- działalność zaklasyfikowana według nie wypełnia- metoda
cuj ących Europejskiej Klasyfikacji Działalności ją w spra- reprezen-
w prze- do działalności w zakresie górnictwa wozdaniu tacyjna
dziale 6-50 i kopalnictwa (działy 10-14) oraz dzia- DG-I działu
osób łalności produkcyjnej (działy 15-37) 2 "Produk-
cja wyrobów
i zapasy"
liczba pra- działalność zaklasyfikowana według
cujących Europejskiej KlasyfIkacji Działalności
w prze- do działalności w zakresie: leśnictwa,
dziale 6-20 pozyskiwania drewna i pokrewnych
osób działalności usługowych (dział 02) -
wyłącznie w zakresie informacji o za-
trudnieniu i wynagrodzeniach (dział l
sprawozdania DG-l wiersze 06 do 10),
rybołówstwa w wodach morskich
.....
(podklasa 05.01.20), zaopatrywania c.o
01
w energię elektryczną, gaz i wodę o""J
(działy 40, 41), budownictwa (dział
45), handlu hurtowego i detalicznego;
naprawy pojazdów mechanicznych,
motocykli oraz artykułów przeznacze-
nia osobistego i użytku domowego
(działy 50, 51,52), hoteli i restauracji
(dział 55), obsługi nieruchomości
(dział 70), wynajmu maszyn i sprzętu
bez obsługi operatorskiej oraz wypo-
. życzania artykułów przeznaczenia
osobistego i użytku domowego
(dział 71), informatyki i działalności
pokrewnej (dział 72), pozostałej dzia-
łalności związanej z prowadzeniem in-
teresów (dział 74), pozostałej działal-
ności usługowej komunalnej, socjalnej
i indywidualnej(działy 90,92,931

\J
o
!"
o""J
o
w
~
O
::J
;:i:
O
....
-u
3 4 5 6 7 8 9 O
1 2 en
7 załącznik osoby prawne, samodzielne jednostki organi- liczba pra- działalność zaklasyfikowana według do 5 dnia roboczego po us - badanie ~
do meldun- zacyjne nie mające osobowości prawnej (z cujących Europejskiej Klasyfikacji Działalności miesiącu kończącym właściwy pełne Z
kuDG-I wyłączeniem jednostek i zakładów budżeto- przekra- do działalności w zakresie budownict- kwartał dla wo-
-..J
dla przed- wych) oraz osoby fizyczne prowadzące dzia- czająca
20 wa (dział 45) , jewódz- Ul
siębiorstw łalność gospodarczą (bez części składowych osób lwa, na
budowla- wymienionych jednostek) terenie
nych którego
liczba pra- znajduje metoda
cujących się sie- reprezen-
w prze- d z i ba tacyjna
dziale 6-20 jednostki
osób sprawoz-
dawczej

8 DG-H osoby prawne, samodzielne jednostki organi- liczba pra- działalność zaklasyfikowana według do 5 dnia roboczego us - badanie
zacyjne nie mające osobowości prawnej (z cuj ących Europejskiej Klasyfikacji Działalności każdego miesiąca z da- wlaściwy pełne
wyłączeniem jednostek i zakładów budżeto- prze kra- do działalności w zakresie transportu, nymi za miesiąc po- dia wo-
wych) oraz osoby fizyczne prowadzące dzia- czająca 20 gospodarki magazynowej i łączności przedni jewódz-
łalność gospodarczą (bez · części składowych osób (działy 60-64) twa, na
wymienionych jednostek) terenie
przedsiębiorstwo "PoI- którego -"
<O
liczba pra- skie Koleje Państwowe" znajduje metoda Ul
przekazuje do Główne- sic; sie- reprezen- 00
cujących
go Urzędu Statystycz- d z i b a tacyjna
w prze-
dziale 6-20 nego do - Dep. jednostki
spra~oz-
osób Pracy meldunek DG-I t
dawczej .
do 6 dnia roboczego
każdego miesiąca z da-
nymi za miesiąc po-
przedni,
9 DN-I urzędy stanu cywilnego do 3 dnia następnego us badanie
miesiąca właściwy pełne
dla wo-
jewódz-
twa , na
terenie
którego
znajduje
się si e-
d z iba
jednostki
sprawoz-
dawczej

-u
O
N

-..J
O
UJ
~
o
:l
;:i:
o.....
\J
o
en
~
Z
l 2 3 4 5 6 7 8 9 .......
Ul
10 D-RI sądy do 3 dnia po I, II, III US - badanie
kwartale oraz za IV zgod- pełne
kwartał do dnia 23 n i e
stycznia"l 999 f . z
miejs-
c e m
z a -
miesz·
kania
osoby
wno-
szącej
pozew
o
r o z-
wód
.....
<ll
Ul
<ll
11 DS-O I bez względu na formę bez podmioty realizujące dostawy wyro- do dnia 20 lipca z da- Załącznik do GUS - badanie
względu bów i usług w zakresie sprzętu specjal- nymi za I półrocze, sprawozdania Biuro pełne
na liczbę nego do dnia 25 stycznia DS-OI spo- Spraw
pracują- z danymi za rok rządzany jest O b -
cych do dnia 20 lu- ron-
tego z dany- nych
mi za rok

12 DS-OI b bez względu na formę bez podmioty, które uzyskały koncesję na w ciągu 10 dni kalenda- Głów- ba d an ie
względu prowadzenie handlu zagranicznego rzowych po zakończe- ny pełne
na liczbę sprzętem specjalnym niu każdego kwartału Urząd
pracują- Statys-
cych tyczny

\J
o
!"
.......
o
w
s;
O
::J
;::::-..
O
.....
."
2 3 4 5 6 7 8 9 o
en
13 D-Wl gminy do dnia 22 stycznia dane statys- us badanie ~
D-W2 1999 r. tyczne prze- właściwy pełne Z
D-W3 kazuje się dla wo-
-...J
według stanu jewódz- Ul
W dniu 31 twa, na
grudnia tereni e
1998r. którego
znajduje
się sie-
d z i ba
jednostki
sprawoz-
dawczej

14 F-Ol osoby prawne, samodzielne jednostki organi- liczba pra- działalność zaklasyfikowana według do dnia 20 każdego dotyczy tylko us badanie
zacyjne nie mające osobowości prawnej oraz cujących Europejskiej Klasyfikacji Działalności miesiąca, z danymi za spółek, właści­ pełne
osoby fizyczne prowadzące działalność gos- przekra- do sekcji C "Górnictwo i kopalnictwo" okres od l stycznia do przedsię­ wy dla
podarczą (z wyłączeniem indywidualnych czająca 50 i sekcji D "Działalność produkcyjna" końca poprzedniego biorstw pańs­ woj e-
gospodarstw rolnych), osób miesiąca, z wyłącze­ twowych wództ-
- prowadzące księgi rachunkowe; niem danych zawartych i komunal- wa, na
w dziale V wiersze od nych, państ­ terenie ......
05 do 25, które są poda- wowych jed- ID
za przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Ko- którego C>
leje Państwowe" sprawozdanie sporządza Dy- wane za miesiąc koń­ nostek orga- znajdu- o
rekcja Generalna PKP, w zakresie objętym czący kwartał, nizacyjnych, je się
przedmiotem działania Agencji Własności do dnia 5 lutego z da- spółdzielni, siedziba
Rolnej Skarbu Państwa sporządza Agencja nymi za rok osób fizycz- jednos-
Własności Rolnej Skarbu Państwa, za Państ­ nych z wyłą­ t k
wowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe czeniem in- spra-
sporządza i przekazuje Dyrekcja Generalna dywidualnych w oz -
Lasów Państwowych gospodarstw dawczej
rolnych.
liczba pra- działalność zaklasyfikowana według Podmioty
cujących Europejskiej Klasyfikacji Działalności gospodarcze,
przekra- do innych sekcji niż sekcja C "Górnic- których rok
czająca
20 two i kopalnictwo", sekcja D "Działal­ obrotowy nie
osób ność produkcyjna", sekcja L "Adminis- pokrywa się
tracja publiczna i obrona narodowa; z rokiem ka-
gwarantowana prawnie opieka socjal- lendarzowym
na" i sekcja P "Gospodarstwa domowe sporządzają
zatrudniające pracowników" sprawozdanie
z wyłączeniem podmiotów zobowiąza­ za rok obro-
nych do składania sprawozdań na for- towy zgodnie
mularzach F-Ol/b (wersja bilansowa), z ewidencją
F-Ol/m, F-Olls i U-Ol księgową.

."
O
N

-...J
o
W
::;:
o
~
;:;:
O
-.
-u
O
en
~
Z
I 2 3 4 5 6 7 8 9 -..J
liczba pra- działalność zaklasyfikowana według do dnia 20 lipca z da- (J1

cujących Europejskiej Klasyfikacji Działalności nyrni za I półrocze,


przekra- do sekcji A "Rolnictwo, łowiectwo do dnia 5 lutego z da-
ł czająca 5 i leśnictwo" i sekcji B "Rybołówstwo nyrni za rok
osób i rybactwo"
liczba pra- działalność zaklasyfikowana według
cuj ących Europejskiej Klasyfikacji Działalności
I
zamknięta do innych sekcji niż sekcja C "Górnic-
w prze- two i kopalnictwo", sekcja D "DziałaI-
dziale 6-20 ność produkcyjna", sekcja L "Adminis-
osób tracja publiczna i obrona narodowa;
gwarantowana prawnie opieka socjal-
na" i sekcja P "Gospodarstwa domowe

,. zatrudniające pracowników"
z wyłączeniem podmiotów zobowiąza-
nych do składania sprawozdań na for-
mularzach F-Ollb (wersja bilansowa), ~

F-Ol/m F-Ol/s i U-Ol CD


O)
liczba pra- działalność . zaklasyfikowana według
cujących Europejskiej Klasyfikacji Działalności
zamknięta do sekcji C "Górnictwo i kopalnictwo"
w prze- i sekcji D "Działalność produkcyjna"
dziale 6-50
f osób
15 F-Ol/m biura/ domy maklerskie bez do 25 dnia kalendarzo- GUS- badan ie
względu wego po I, II i III kwar- pełne
Dep.
na liczbę tale, Przed-
pracują- do dnia 28 lutego z da- s i ę -
cych nymi za rok biorstw

szkoły wyższe , które prowadzą działalność na bez działalność zaklasyfikowana według do dnia 31 sierpnia GUS - badanie
t 16 F-Ol/s
podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym względu Europejskiej Klasyfikacji Działalności z danymi za I półrocze , Dep. pełne
na liczbę do działalności w zakresie szkolnictwa do dnia 31 marca z da- W a-
pracują- wyższego (klasa 80JO) nymi za rok r un-
cych ków
Życia

f
-u
O
N

-..J
o
LU~
o
::::l
;:j:
o..,
"1J
o
• en
~
Z

I~
2 3 4 5 6 7 8 9
17 G-02a osoby prawne, samodzielne jednostki organi- bez wzglę­ działalność zaklasyfikowana według do 15 dnia kalendarzo- us metoda
zacyjne nie mające osobowości prawnej i ich du na licz- Europejskiej Klasyfikacji Działalności wego po I, II i III kwar- wlaści- doboru ce-
samodzielnie bilansujące części składowe bę pracu- do działalności w zakresie rolnictwa, tale - z danymi od l wy dla lowego
(zakłady, oddziały) oraz osoby fizyczne pro- jących łowiectwa i leśnictwa (działy 01-02), stycznia 1998 roku do woj e- lub meto-
wadzące działalność gospodarczą rybołówstwa i rybactwa (dział 05), końca każdego kwartału wództ- da repre-
ł
górnictwa i kopalnictwa (działy 10-14), i do 5 lutego z danymi wa, na zentacyjna
działalności produkcyjnej (dzia- za rok terenie
łyI5-37), zaopatrywania w energię którego
elektryczną, gaz i wodę (działy 40-41), przedsiębiorstwa Pol- znajdu-
budownictwa (dział 45), handlu hurto- skie Koleje Państwowe je się
wego i detalicznego (klasy 50.50, i Polskie Górnictwo siedziba
51.51, 52.48), hoteli i restauracji (dział Naftowe i Gazownictwo jednos-
55), transportu, gospodarki magazyno- do 25 dnia po I, II, III t k i

" wej i łączności (działy 60-64), edukacji


(dział 80), ochrony zdrowia i opieki
socjalnej (dział 85), pozostałej działal­
ności usługowej, komunalnej, socjalnej
kwartale spra-
wo z -
dawczej
I I I
->
i indywidualnej (dział 90) <O
en
N

~ 18 G-02b osoby prawne, samodzielne jednostki organi- bez działalność zaklasyfikowana według do 15 dnia kalendarzo- obowiązek us metoda
zacyjne nie mające osobowości prawnej i ich względu Europejskiej Klasyfikacji Działalności wego po I, II, III kwar- sprawozdaw- wlaści- doboru ce-
samodzielnie bilansujące części składowe na liczbę do działalności w zakresie wytwarzania tale z danymi od l czy dotyczy wy dla lowego
(zakłady, oddziały) pracują­ produktów rafinacji ropy naftowej stycznia 1998 roku do wyłącznie woj e-
cych (klasa 23.20) końca każdego kwarta- podmiotów wództ-
łu zajmujących wa, na
się rafinacją terenie
ropy naftowej którego
(rafinerie) . znajdu-
je się
siedziba
jednos-
t t k i
s p r a-
wo z-
dawczej

"1J
oN
......
o
w
~
o
::I
;::+"
o
-o
O
(J)
~
2 3 4 5 6 7 8 9
bez działalność zaklasyfikowana według do 15 dnia kalendarzo- obowiązek us badanie Z
19 G-04 osoby prawne, samodzielne jednostki organi-
zacyjne nie mające osobowości prawnej, względu Europejskiej Klasyfikacji Działalności wego po I, II, III i IV sprawozdaw- właści- pełne -....J
01
w tym zakłady budżetowe i gospodarstwa na liczbę do działalności produkcyjnej (dział kwartale z danymi od czy dotyczy wy dla
pomocnicze jednostek budżetowych oraz pracują­ 24) dnia 1 stycznia 1998r. tylko produ- woj e-
osoby fizyczne prowadzące działalność gos- cych do końca każdego centów środ- wództ-
• podarczą kwartału
ków ochrony
roślin
wa, na
terenie
którego
znajdu-
je się
siedziba
jednos-
t k i
spra-
wo z-
dawczej
; G-06/07 osoby prawne, samodzielne jednostki organi- bez działalność w zakresie skupu i sprze- do dnia 15 lipca z da- us badanie
20
zacyjne nie mające osobowości prawnej oraz względu daży surowców wtórnych nymi za I półrocze, właści­ pełne
na liczbę do dnia 15 stycznia
.....
osoby fizyczne prowadzące działalność gos- wy dla CD
podarczą pracują­ z danymi za rok woj e- m
w
cych wództ-
wa, na

,
terenie·
którego
znajdu-
je się
siedziba
jednos-
t k
s p r a-
w o z-

, liczba pra-
cujących
działalność zaklasyfikowana według
Europejskiej Klasyfikacji Działalności
dawczej

przekracza do działalności w zakresie górnictwa


50 osób i kopalnictwa (działy 10, 11, 13, 14),
produkcyjnej (działy 15,16,19,23,24,
29,31,32,34,35) oraz zaopatrywania-
w energię elektryczną, gaz i wodę
(dział 40)


-o
o
N

-....J
o
W

~
~

~
o
:l
;:::-.'
o.....
"'O
o
1121 3 14 5 6 7 8 9 ~
liczba pra- działalność
zaklasyfikowana według Z
cujących Europejskiej Klasyfikacji Działalności -..J
przekracza do działalności produkcyjnej (działy (J1

20 osób 17,21,22,25-28,37) do działalności


w zakresie poboru, oczyszczaniaia
~ I I i rozporowadzania wody (dział 41),
budownictwa (dział 45), transportu,
gospodarki magazynowej i łączności
(działy 60-62 oraz grupy 63 .1, 63.2),
obsługi i nieruchomości (grupy 71.1,
71.2, 71.3, 74.2 - tylko jednostki geo-
logiczno-poszukiwawcze), administra-
cji publicznej (klasy 75 .24, 75.25) oraz
. I I pozostałej działalności usługowej , ko-
~ munalnej, socjalnej i indywidualnej
(dział 90)

21 I H-02 I osoby prawne, samodzielne jednostki organi- liczba pra- działalność zaklasyfikowana według do 13 lipca z danymi za o b o w i ąz ek us b adan ie
zacyjne nie mające osobowości prawnej oraz cujących Europejskiej Klasyfikacji Działalności I półrocze, d o t Yc z y właściwy pełne
osoby fizyczne prowadzące działalność gos- przekracza do działalności w zakresie rolnictwa, do 12 stycznia z danymi podmiotów dla wo- I 1-"
podarczą 5 osób łowiectwa i leśnictwa (klasa O1.30), za rok p r o wad z ą - jewó dz- ~
działalności produkcyjnej (klasy 15.61, cych sprzedaż tw a , na .j:>.

15 .71 , 15.72, 24.15 , 26.52 , 29 .31, środków pro- terenie


29.32) oraz handlu hurtowego i deta- dukcj i dla którego
licznego ( klasy 51.21, 51.55, 51.66, rolnictwa znajduje
51.70, 52.12,52.48) s ię sie-
dz i b a
jednostki
sprawoz-
dawczej

.22 I I-Ol I osoby prawne, samodzielne jednostki organ i- liczba pra- działalność zaklasyfikowana według do dnia 17 lipca z da- us badanie
zacyjne nie posiadające osobowości prawnej c uj ą c y c h Europejskiej Klasyfikacji Działalności nymi za pierwsze półro- właściwy pełne
(z wyłączeniem jednostek i zakładów budże- przekracza do działalności w zakresie sekcji C cze, do dnia 16 paź- dla wo-
towych) oraz osoby fizyczne prowadzące 50 osób "Górnictwo i kopalnictwo" i sekcji D dziernika z danymi za j e wódz-
działalność gospodarczą (z wyłączeniem in- "Działalność produkcyjna" trzy kwartały , do dnia twa , na
dywidualnych gospodarstw rolnych) - prowa- -ponoszące koszty inwestycyjne i do- 19 stycznia z danymi za terenie
dzące księgi rachunkowe konujące zakupów środków trwałych, rok którego
obowiązek obejmuje także podmioty znajduje
W przypadku, gdy budują obiekty Osoby prawne przeka- s ię sie-
Z przeznaczeniem do sprzedaży zują sprawozdanie I-Ol dziba je-
zakładów samodzielnie dnostki

"'O
o
N

-..J
o
w
~
O
::::I
;:;:
...,
O
"1J
O
en
~
Z
2 3 4 5 6 7 8 9 -...J
01
liczba pra- działalność zaklasyfikowana według bilansujących, będących sprawoz-
cujących Europejskiej Klasyfikacji Działalności częścią składową osób dawczej
przekracza do działalności w zakresie innym niż prawnych wraz ze
~
20 osób sekcja A "Rolnictwo, łowiectwo i leś­ sprawozdaniem z włas­
nictwo", sekcja C "Górnictwo i kopal- nej działalności inwes-
nictwo" i sekcja D "Działalność pro- tycyjnej , z wyjątkiem
dukcyjna" Agencji Własności Rol-
-ponoszące koszty inwestycyjne i do- nej Skarbu Państwa ,
konujące zakupów środków trwałych, której jednostki organi-
obowiązek obejmuje także podmioty zacyjne przekazują
w przypadku, gdy budują obiekty sprawozdania bezpo-
z przeznaczeniem do sprzedaży średnio do urzędów
bez działalność zaklasyfikowana według statystycznych zgodnie
względu Europejskiej Klasyfikacji Działalności z siedzibą inwestora
na liczbę do działalności w zakresie sekcji
pracują­ A "Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo" , spółdzielnie mieszka-
cych grupy 61 .1 "Morski i przybrzeżny niowe, w których liczba .....
<.o
transport wodny" oraz realizujące bu- pracujących nie prze- m
01
downictwo mieszkaniowe (w tym spół­ kracza 20 osób sporzą­
dzielnie mieszkaniowe) dzają sprawozdania do
-ponoszące koszty inwestycyjne i do- dnia 17 lipca z danymi
konujące zakupów środków trwałych , za I półrocze oraz
obowiązek obejmuje także podmioty w terminie do dnia 19
w przypadku, gdy budują obiekty stycznia z danymi za
z przeznaczeniem do sprzedaży rok

inwestorzy w tym również państwowe i gmin- bez do dnia 17 kwietnia


ne jednostki i zakłady budżetowe realizujące względu z danymi za I kwartał ,
inwestycje centralne (niezależnie od zbiorcze- na liczbę do dnia 17 lipca z da-
go sprawozdania I-O I) sporządzają odrębne pracują­ nymi za I półrocze, do
sprawozdanie dla każdej inwestycji centralnej cych dnia 16 października
na załączniku do sprawozdania I-O l z danymi za trzy kwarta-
ły, do dn ia 19 stycznia
z danymi za rok

"1J
O
N

-...J
o
w
$:
O
::J
;:::+'
O
...,
"'O
o
2 3 4 5 6 7 8 9 !/l
~
23 Pr-l państwowe jednostki organizacyjne , którym bez bez względu na rodzaj prowadzonej niezwłocznie po ukaza- do sprawoz- instytucje bada n ie
właściwe przepisy przyznały prawo reprezen- względu działalności niu się zarządzenia dania Pr-l centr. pełne Z
towania Skarbu Państwa w zakresie rozporzą­ na liczbę właściwego organu za- dotyczącego (minister- --.J
(]l
dzania mieniem zlikwidowanych i prywaty- pracują­ łożycielskiego o zlikwi- przedsiębior­ stwa) do
zowanych bezpośrednio przedsiębiorstw pańs­ cych dowaniu lub prywaty- stwa, którego D e p
twowych, przy czym sporząd za się to spra- zacji bezpośredniej likwidację lub Przedsię-

wozdanie tylko raz dla każdego zlikwidowa- przedsiębiorstwa pańs­ prywatyzację biorsw
nego przedsiębiorstwa państwowego twowego, nie później bezpośrednią GUS
niż w ciągu 7 dni rozpoczęto
i zakończono jednostki
w danym pół­ a d m i-
roczu dołącza nistr.te-
się załącznik r e n
w postaci ko- (urzęd y

pii bilansu woj.) do


otwarcia lik- US
widacji wraz właści-

z rachunkiem wego dla


wyników siedziby
jednostki .....
sprawoz- CD
O>
dawczej O>

24 Pr-3 spółkiz częściowym lub wyłącznym udziałem bez bez względu na rodzaj prowadzonej niezwłocznie po zare- spółki po- us badanie I
Skarbu Państwa powstałe w danym półroczu względu działalności jestrowaniu spółki, nie wstałe w wy- właściwy pełne
w wyniku przekształcenia, likwidacji lub pry- na liczbę później niż w ciągu 7 niku prze- dla wo-
watyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa pracują­ dni kształcenia jewódz-
państwowego oraz spółki już istniejące , do cych przedsiębior­ twa, na
których w danym półroczu Skarb Państwa stwa państ­ terenie
wniósł majątek po zlikwidowanych lub spry- wowego do- którego
watyzowanych bezpośrednio przedsiębiorst­ łączają do znajduje
wach państwowych sprawozdania się sic-
Pr-3 załącz­ d z ib a
nik w postaci jednostki
kopii bilansu sprawoz-
t zamknięcia dawczej
działalności
przekształco­
nego przed-
siębiorstwa
wraz z ra-
chunkiem
wyników

"'O
O
N

--.J
oCI.)
~
o
:3
;:;:
o
....,
-c
o
C/)
~
Z
....,
.....,
(]l
2 3 4 5 6 7 8 9
25 Pr-3/b spółki powstałe w wyniku przekształcenia, bez bez względu na rodzaj prowadzonej do 25 dnia kalendarzo- us badanie
likwidacji lub prywatyzacji bezpośredniej względu działalności wego po każdym półro­ właści- pełne
przedsiębiorstwa państwowego niezależnie od na liczbę czu z danymi za to pół­ wy dla
formy własności danej spółki pracują­ rocze woj e-
cych wództ-
wa, na
terenie
którego
znajdu-
je się
siedziba
jednos-
t k
I s p r a-
wo z-
dawcze .....
(O
26 R-03 osoby prawne i samodzielne jednostki orga- bez działalność zaklasyfikowana według do dnia 24 lipca Podmioty nie US badanie Ol
.....,
nizacyjne nie mające osobowości prawnej względu Europejskiej Klasyfikacji Działalności mające oso- właści- pełne
na liczbę do działalności w zakresie sekcji bowości wy dla
pracują­ A dział Ol grupy: Ol.! - uprawy rolne, prawnej bę­ woj e-
cych warzywnictwo, ogrodnictwo, 01.2 - dące częś­ wództ-
chów i hodowla zwierząt, 01.3 - upra- ciami skła­ wa, na
wy rolne połączone z chowem zwierząt dowymi osób terenie
(działalność mieszana) prawnych, którego
zobowiązane znajdu-
są do składa­ je się
nia sprawoz- siedziba
dań tylko jednos-
wówczas, gdy t k
ich jednostki sprawoz-
niezależnieod zaklasyfikowania dzia- macierzyste dawczej
łalności jeżeli
w użytkowanych przez znajdują się i
jednostkę gruntach, powierzchnia prowadzą
użytków rolnych przekracza 20 ha działalność

-c
o
!"
.....,
o
w
~
O
:J
;::o:
O
.....
""O
O
I/l
~
Z
2 3 4 5 6 7 8 9 -...J
osoby prawne i samodzielne jednostki orga- bez niezależnie od zaklasyfIkowania dzia- w terminie uzależnio­ na terenie in- us badanie Ul
27 R-04
nizacyjne nie mające osobowości prawnej względu łalności jeżeli w użytkowanych przez nym od warunków nych woje- właści­ pełne
na liczbę jednostkę gruntach, powierzchnia agrometeorologicznych wództw (i wy dla
pracują­ użytków rolnych przekracza 20 ha podawanych w komuni- w takim woj e-
cych katach Prezesa GUS przypadku wództ-
publikowanych podmiot ma- wa, na
w Dzienniku Urzędo­ cierzysty nie terenie
wymGUS ujmuje którego
w swoim znajdu-
sprawozdaniu j e si ę
d a n y c h siedziba
O działalności jednos-
tych podmio- t k i
tów) lub spra-
w przypad- w oz-
• ku, gdy ze dawcze '
• 28 I R-05 osoby prawne i samodzielne jednostki orga- bez działalność zaklasyfIkowana według w terminie uzależnio- względu na ~u-s-"'I-!-b-a-d!"'a-n""!"ie.... .....
(O
R-06 nizacyjne nie mające osobowości prawnej względu Europejskiej KlasyfIkacji Działalności nym od warunków prowadzoną właści- pełne O)
R-07 na liczbę do działalności w zakresie sekcji agrometeorologicznych inną działal- wy dla OJ
pracują- A dział Ol grupy: 01 .1 - uprawy rolne, podawanych w komun i- ność jednost- woj e - I
cych warzywnictwo, ogrodnictwo, 01.2 - katach Prezesa GUS ka macierzys- wództ-
chów i hodowla zwierząt, 01.3 - upra- publikowanych ta nie sporzą­ wa, na
wy rolne połączone z chowem zwierząt w Dzienniku Urzędo- dza sprawoz- terenie
(działalność mieszana) wym GUS dania z tego którego
zakresu znajdu-
je się
siedziba
jednos-
t k
spra-
wo z-
dawczej
niezależnie od zaklasyfIkowania dzia-
łalności jeżeli
w użytkowanych przez
jednostkę gruntach, powierzchnia
użytków rolnych przekracza 20 ha

""O
O
!'l
-...J
O
W
~
O
::J
;::+.
O
-.
""tl
O
2 3 4 5 6 7 8 9 en
działalność zaklasyfikowana według do dnia 3 listopada Sprawozdanie us badanie ~
29 R-08 osoby prawne i samodzielne jednostki orga- bez
nizacyjne nie mające osobowości prawnej względu Europejskiej Klasyfikacji Działalności (sprawozdanie R-08 R-05, R-07 właściwy pełne Z
-.
na liczbę do działalności w zakresie sekcji oraz załączniki nr 2 i 3). i R-08 ma dła wo· -....J
Ul
pracują­ A dział 01 grupy: 01.1 - uprawy rolne, charakter wa- jewódz·
cych warzywnictwo, ogrodnictwo, 01.2 - Załącznik nr 1 do for- hadłowy, twa , na
chów i hodowla zwierząt, 01.3 - upra- mularza: w ciągu roku teren i e
wy rolne połączone z chowem zwierząt do dnia 29 maja. z da- po zebraniu którego
(działalność mieszana) nymi statystycznymi danych są znajduje
o powierzchni zajętej zwracane się sie-
pod uprawy wiosną, podmiotowi dzi ba
do dnia 23 października zobowiąza­ jednostki
z danymi statystycznymi nemu do wy- sprawoz-
o powierzchni zajętej pełnienia dawczej
pod uprawę warzyw je- i przekazania
sienią i kwiatów ko lej nych
danych w na-
stępnych te-
niezaleŻIlie od zaklasyfikowania dzia- rminach na
łalności jeżeli w użytkowanych przez tym samym
jednostkę gruntach, powierzchnia formularzu. .....
(O
UŻYtków rolnych przekracza 20 ha O>
(O
niezaleŻIlie od zaklasyfikowania dzia-
łalności jeżeli prowadzone są uprawy I
ogrodnicze pod osłonami na powierz-
chni powyżej 100 m 2 - sporządza się
załącznik nr 1 do sprawozdania, powy-
żej 1 ha sadów - załącznik nr 2, powy-
. żej 0,5 ha warzyw - załącznik nr 3 do
sprawozdania
30 R-09A osoby prawne i samodzielne jednostki orga- bez działalność zaklasyfikowana według do 7 dnia roboczego po us badanie
R-09B nizacyjne nie mające osobowości prawnej względu Europejskiej Klasyfikacji Działalności IV kwartale z danymi za wła ś ciwy pełne
na liczbę do działalności w zakresie sekcji rok 1997 dła wo·
pracują­ A dział O1 grupy: 01.1 - uprawy rolne, jewódz·
cych warzywnictwo, ogrodnictwo, 01.2 - do 7 dnia roboczego po twa, na
chów i hodowla zwierząt, 01.3 - upra- okresie sprawozdaw- tere n ie
wy rolne połączone z chowem zwierząt czym z danymi za rok kt ó rego
(działalność mieszana) oraz w zakresie bieżący znajduje
rybołówstwa w wodach śródlądowych, się si e-
działalności gospodarstw rybackich dzi ba
i wylęgarni ryb (dział 05, klasy 05 .01 i jednostki
05 .02) sprawoz-
dawczej

""tl
O
N

-....J
o
w
$:
O
:J
~.

O
.....
"1J
O
l 2 3 4 5 6 7 8 9 en
~
niezależnie od zaklasyfikowania dzia-
łalności,jeżeli stan pogłowia zwierząt Z
gospodarskich w okresie sprawozdaw- -...J
CJ1
czym był wyższy niż: 10 szt. trzody
chlewnej lub owiec, 5 szt. bydła albo
500 szt. drobiu .
31 R-1O w zakresie meldunku miesięcznego: bez skup produktów rolnych bezpośrednio do 3 dnia roboczego po us - badanie
osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyj- względu od producentów rolnych każdym miesiącu z da- właściwy metodą
ne nie mające osobowości prawnej (w tym spółki na liczbę nymi statystycznymi za dla wo- doboru ce-
cywilne i jawne) prowadzące w ramach działalnoś- pracują- miesiąc poprzedni jewódz- lowego
ci gospodarczej skup produktów rolnych bezpo- cych twa, na
średnio od producentów terenie
którego
znajduje
się sic·
dzib a
jednostki
sprawoz·
dawczej
W zakresie sprawozdania półrocznego: .....
CD
osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyj- do dnia 10 lipca z da- us - badanie -...J
O
ne nie mające osobowości prawnej (w tym spółki nymi za I półrocze woj e- pełne
cywilne i jawne) prowadzące w ramach działalnoś- wództ- I
ci gospodarczej skup produktów rolnych bezpo- do dnia 9 stycznia wa, na
średnio od producentów oraz osoby fizyczne, które l 999r. z danymi za II terenie
w ramach działalności gospodarczej prowadzą półrocze którego
bezpośrednio od producenta skup: jednos-
- żywca rzeźnego, tj . bydła, cieląt, trzody chlewnej, t k a
owiec, koni oraz drobiu, spra-
- mleka krowiego, woz -
- zbóż, tj. pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa (łącznie dawcza
z mieszankami), pszenżyta, dokona-
- ziemniaków, la sku-
- rzepaku i rzepiku przemysłowego, pu
- warzyw i owoców z przeznaczeniem na przetwór-
stwo, eksport i obrót hurtowy (z wyłączeniem sku-
pu prowadzonego bezpośrednio przez punkty deta-
licznej sprzedaży warzyw i owoców dla ludności),
jeżeli ogólna wartość skupionych przez osoby fi-
zyczne produktów w okresie półrocza przekracza
10 tys. zł

"1J
O
!"
-...J
O
tA)
~
O
::J
;:i:
O
.....
-o
O
l 2 3 4 5 6 7 8 9 en
32 U-Ol instytucje ubezpieczeniowe bez do 25 dnia kalendarzo- GUS - badanie ~
względu wego po 1,11 i III kwar- Dep . pełne Z
.....
na liczbę tale, Przed- -..J
Ul
pracują- do dnia 28 lutego 1999r. s i ę -
cych z danymi za rok biorstw

33 Z-Ol osoby prawne, samodzielne jednostki organ i- bez bez względu na rodzaj prowadzonej do dnia 20 października obowiązek US - badanie
zacyjne nie mające osobowości prawnej oraz względu działalności 1998 r. sporządzania właś- pełne
osoby fizyczne prowadzące działalność gos- na liczbę sprawozdania c i wy
podarczą oraz części składowe wyżej wyrnie- pracują- nie dotyczy d I a
nionych jednostek prawnych. cych z osób fizycz- woje-
wyjątkiem nych prowa- wódz-
jednostek dzących dzia- t w a,
wyrnienio- łalność gospo- na te-
nych darczą na pod- renie
w rubr.7 stawie po- które-
twierdzonego go
zgłoszen ia z naj-
działalności d u je
gospodarczej s i ę .....
<D
albo w formie s i e - -..J
spółki cywil- dziba
.....
nej, objętych jed-
obowiązkiem nostki
sprawozdaw- spra-
czym na formu- w o z-
larzu SP-3, daw-
rolników in- czej
dywidualnych
i fundacji, sto-
warzyszeń ,
partii politycz-
nych, związ-
ków zawodo-
wych, organi-
zacji społecz-
nych, organi-
zacji praco-
dawców, samo-
rządu gospo-
darczego i za-
wodowego

-o
O
!"
-..J
o
W
~
O
:::J
;:i:
O
'"'
-c
O
en
~
Z
6 7 8 9
'"'-...J
l 2 3 4 5 Ul
34 Z-03 osoby prawne, samodzielne jednostki organ i- bez działalność zaklasyfikowana według do 11 dnia kalendarzo- obowiązek spra- us - badanie
zacyjne nie mające osobowości prawnej oraz względu Europejskiej Klasyfikacji Działalności wego po I, II i III kwar- wozdawczy nie właściwy pełne
osoby fizyczne prowadzące działalność gos- na liczbę do działalności w zakresie rolnictwa, tale dotyczy osób fi- dla wo-
podarczą pracują- łowiectwa i pokrewnych działalności zycznych prowa- jewódz-
cych z wy- usługowych (dział Ol), rybołówstwa dzących działal- twa, na
jątkiem i rybactwa (dział 05, z wyłączeniem ność gospodar- ter~nie

jednostek rybołówstwa w wodach morskich - czą na podstawie którego


wymienio- podklasa 05 .. 01.20), pośrednictwa fi- potwierdzonego znajduje
nych nansowego (działy 65-67), prowadze- zgioszenia dzia- się sie-
W rubr.7 nia prac badawczo-rozwojowych (dział lalności gospo- dziba
73), administracji publicznej (dział 75), darczej albo jednostki
edukacji (dział 80), ochrony zdrowia w formie spółki sprawoz-
i opieki socjalnej (dział 85), jednostek cywilnej w za- dawczej
sfery budżetowej klasyfikowanej do kresie rolnictwa,
działalności pozostałych grupowań łowiectwa i po-
krewnych dzia-
łalności usługo- ......
(O
wych (dział Ol), -...J
I',)
rybołówstwo

i rybactwo (dział I
05, z wyłącze-
niem podklasy
05.01.20) bez
względu na licz-
bę pracujących
oraz edukacji
(dział 80) ,
ochrony zdrowia
ludzkiego (grupa
85.1) i weteryna-
rii (grupa 85.2),
w których liczba
pracujących nie
przekracza 5
osób.

-c
O
t"
-...J
O
Ul
~
o
::l
;:j:
o
~

IJ
o
en
~
Z
-..l
,Ul
2 3 4 5 6 7 8 9
35 Z-05 osoby prawne, samodzielne jednostki organi- liczba pra- działalność zaklasyfikowana według do dnia 10 grudnia us badani e
zacyjne nie mające osobowości prawnej (z cujących Europejskiej Klasyfikacji Działalności 1998r. wł aś ci wy pełne
wyłączeniem jednostek i zakładów budżeto­ przekracza do działalności w zakresie leśnictwa, dl a wo -
wych oraz gospodarstw pomocniczych jednos- 5 osób pozyskiwania drewna i pokrewnych jew ódz-
tek budżetowych) oraz osoby fizycme prowa- działalności usługowych (dział 02), ry- tw a, na
dzące działalność gospodarczą bołówstwa w wodach morskich (pod- te re n i e
klasa 05 .01.20), górnictwa i kopalnic- k t ó re go
twa (działy 10-14), działalnośc i pro- znajduj e
dukcyjnej (działy 15-37), zaopatrywa- s ię sie-
nia w energię elektrycmą, gaz i wodę d z i b a
(działy 40, 41), budownictwa (dział jednostki
45), handlu hurtowego i detalicmego; sprawoz-
naprawy pojazdów mechanicznych, dawczej

I I~
motocykli oraz artykułów przemacze-
nia osobistego i użytku domowego
(działy 50-52), hoteli i restauracji
CO
(dział 55), transportu, gospodarki ma- -..l
tA)
gazynowej i łącmości (działy 60-64),
obsługi nieruchomości (dział 70), wy- I
najmu maszyn i sprzętu bez obsługi
operatorskiej oraz wypożyczania arty-
kułów przeznaczenia osobistego
i użytku domowego (dział 71), infor-
matyki i działalności pokrewnej (dział
72), pozostałej działalności związanej
z prowadzeniem interesów (dział 74),
odprowadzania ścieków, wywozu
śmieci , usług sanitarnych i pokrewnych
(dział 90), działalności związanej z re-
kreacją, ku lturą i sportem (dział 92)
oraz pozostałej działalności usługowej
(dział 93)

IJ
o
!"
-..l
otA)
~
o
:J
;:,:
o...
-o
o
en
~
l 2 3 4 5 6 7 8 9
36 Z-09 osoby prawne, samodzielne jednostki organi- liczba pra- bez względu na rodzaj prowadzonej do dnia 10 grudnia obowiązek us metoda ...Z
zacyjne nie mające osobowości prawnej, oso- cujących działalności 1998 r. sprawozdaw- właściwy reprezen- -..J
Ul
by fizyczne prowadzące działalność gospo- przekracza czy nie doty- dla wo- tacyjna
darczą oraz części składowe wymienionych 5 osób czy podmio- jewódz- p rób a
jednostek prawnych (w częś- tów, które twa , na 10%
ciach skła- prowadzą terenie
dowych działalność którego
jednostek gospodarczą znajduje .
organiza- zaklasyfiko- si~ sie-
cyjnych - waną według dz iba
b e z Europejskiej jednostki
względu Klasyfikacj i sprawoz-
na liczbę D ziałalności dawczej
pracuj ą- do sekcji P -
cych) z Gospodarst-
wyjątkiem wa domowe
jednostek zatrudniające
wymienio- pracowników
nych w do sekcji Q - .....
(J)
rubr. 7 Organizacj e -..J
~
i zespoły
międzynaro- I
dowe, rolni-
ków indywi-
dualnych oraz
fundacji, sto-
warzyszeń,
partii poli-
tycznych,
związków
zawodowych,
organizacj i
społecznych,
organizacji
pracodaw-
ców, samo-
rządu gospo-
darczego
i zawodowe-
go

-o
oN
-..J
o
w
~
O
:J
~.

...,
O
""O
O
rn
~
Z
......
(11

l 2 3 4 5 6 7 8 9
37 Z-KS osoby prawne, samodzielne jednostki nie ma- bez bez względu na rodzaj prowadzonej do 3 dnia roboczego po us
jące osobowości prawnej, osoby fizyczne względu działalności zakończeniu strajku właściwy
Karta sta-
prowadzące działalność gospodarczą oraz na liczbę dła wo-
tystyczna
części składowe wymienionych jednostek pracują- jewódz-
strajku
prawnych cych twa, na
- w przypadku wystąpienia strajku tere n i e
którego
znajduje
się sie-
d z i b a
jednostki
sprawoz-
dawczej

.....
<.O
38 Z-KW osoby prawne, samodzielne jednostki nie ma- bez bez względu na rodzaj prowadzonej w terminie do 15 dnia obowiązek us ......
(11
Statystycz- jące osobowości prawnej, osoby fizyczne względu dzi ałalności roboczego następnego nie dotyczy właściwy

na karta prowadzące działalność gospodarczą oraz na liczbę miesiąca po sporządze- wypadków dla wo- I
wypadku części składowe wymienionych jednostek pracują- niu protokółu powypad- przy pracy jewódz-
prawnych cych kowego, komplet: zaistniałych twa, na
- w przypadku jeżeli nastąpi wypadek - wypełnionych pierw- w indywidu- teren i e
szych części kart, alnych go s- którego
- po upływie 6 miesięcy podarstwach znajduje
wypełnionych części rolnych się sie-
uzupełniających d z i b a
jednostki
sprawoz-
dawczej
lub
COIG
Katowi-
ce

""O
O
!"
......
O
tA)