CHINHPHU

CONG HoA xA H(H CHU NGHIA VI~T NAM Dqc I~p - TV do - Hanh phuc

se. 29/20111ND-CP

Ha NQi, ngay 18 thang 4 ndm 2011

CO'HG T~ONG ',Ii OlEN T~CHiNH PHil

. ~, ,:. ):f,{G

£lEN ~ J .

Nq~v:.<_.1.t.4".... NGHI BINH

. Quy dinh v~ danh gia'm6i tru'irng chi~n 1U'Q'c,

danh gia tae dQng moi truong, cam k~t bao v~ mdi truong

CHiNHPHV

Gin cir Luat T6 chuc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001; Can cir Luat Bao v~ moi tnrong ngay 29 thang 11 narn 2005; Xet d€nghi cua B9 tnrong B9 Tai nguyen va Moi tnrong,

NGHJDJNH:

Churmg I

NHUNG QUY DJNH CHUNG

Di~u 1. Pham vi di~u chinh

Nghi dinh nay quy dinh v~ danh gia moi tnrong chien hroc, danh gia tac

dQng rnoi tnrong va cam k~t bao v~ moi tnrong, '

Di~u 2. DAi tU'Q'ng ap dl}ng

N ghi dinh nay ap dung d6i v61 t6 chirc, ca nhan co cac hoat d9ng lien quan d€n danhgia moi tnrong chien.hroc.danhgia tac d9ng rnoi tnrongva cam k~t bao v~ moi tnrong tren lanh th6 mroc Cong hoa xa hQi chu nghia Vi~t Nam.

Chuong II

DANH GIA MC)! TRUONG CHIEN LUQC

Di~u 3. DAi tU'crng th\fc hi~n danh gia mdi truong chi~n ImlC va cac hinh thirc thl}'c hi~n danh gia moi trU'Cmg chi~n hrcrc

1. Chien hroc, quy hoach, k8 hoach nam (05) nam tro len quy dinh tai phan A Phu luc I Nghi dinh nay thuc hien danh gia m6i tnrong chi~n hroc chi tiSt duoi hinh tlnrc lang ghep trong bao cao chien hroc, quy hoach, k8 hoach.

2

2. Chien luge, quy hoach, k~ hoach nam (05) nam tra len quy dinh tai phfut B Phu luc I Nghi dinh nay thirc hi~n danh gia moi truong ehiSn luoc chi ti~t du6i hlnh tlnrc bao cao rieng.

3. Chi~n luge, quy hoach, k~ hoach nam (05) nam tra len cua cac nganh, linh vue dp qude gia khong thuoc danh muc Phu luc I Nghi dinh nay thuc hien danh gia rnoi tnrong chien luoc rut gon duoi hinh thirc 16ng ghep trong bao cao chien luge, quy hoach, kS hoach.

4. K~ hoach nam (05) nam duoc xay dung phil hop voi quy hoach cua nganh, Iinh vue da duge thAm dinh bao cao daub gia moi tnrong chien hroc khong b~t buoc thuc hien daub gia moi tnrong chien hrcc,

5. Khuyen khich thirc hien daub gia moi tnrong chiSn hroc ddi voi chien hroc, quy hoach, kS hoach khong quy dinh tai cac khoan 1,2 va 3 Di8u nay.

DiSu 4. ThO; diSm thl}'c hi~n va yeu cAu vS vi~c sir dyng k~t qua danh gia moi trlfimg chiSn hrQ'c

1. Danh gia moi tnrong ehiSn luge phai duge thuc hien d6ng thoi voi qua trinh l~p chiSn hrcc, quy hoach, kS hoach.

2. KSt qua danh gia moi tnrong chien luoc phai diroc tich hop vao van ban chi8n luge, quy hoach, kS hoach.

Di~u 5. NC;;i dung bao CaD danh gia moi truong chi~n lU'Q'c

1. NQi dung chinh cua bao cao danh gia moi tnrong ehiSn hroc chi ti~t duoi hinh thirc bao cao rieng bao g6m:

a) Mo ta tom t5t chien luge, quy hoach, kS hoach;

b) Qua trinh t6 chirc thirc hien danh gia moi tnrong ehi~n luge; rno ta pham vi nghien ciru cua daub gia moi tnrong chien hroc va cac vftn d8 moi tnrong ehinh lien quan dSn chien luge, quy hoach, k€ hoach;

c) Mo ta di~n biSn trong qua khir va dv bao xu hu6ng cua cac vftn d8 moi tnrong chinh trong wang hop khong thirc hi~n chien hroc, quy hoach, kS hoach;

d) Danh gia str phil hop cua cac quan diSm, muc tieu cua chien luge, quy hoach, k8 hoach voi cac quan diSm, muc tieu v8 bao v~ moi tnrong; danh gia, so sinh cac phuong an phat triSn cua chien luge, quy hoach, k~ hoach;

d) Danh gia tac dQng d~n cac v§n d8 moi tnrong ehinh trong tnrong hop thuc hien ehiSn luge, quy hoach, k~ hoach;

,-

3

e) Tharn vfin cac ben lien quan trong qua trinh thirc hien danh gia moi tnrong chien luge;

g) DS xufit diSu chinh chien luoc, quy hoach, k~ hoach va cac bien phap

phong ngira, giam thieu tac dQng xiu d~n moi tnrong;

h) Chi d§n nguon cung cdp s6 lieu, dfr lieu va phirong phap danh gia; i) K~t luan va kiSn nghi.

2. NQi dung ehinh bao cao danh gia moi tnrong chien luoc chi ti~t 16ng ghep trong bao cao chien Iuoc, quy hoach, kS hoach bao g6m:

a) Qua trinh t6 chirc tlnrc hien danh gia moi tnrong chiSn hroc; mo ta pham vi nghien ciru cua danh gia moi tnrong chi6n hroc va cac van dS moi tnrong chinh lien quan dSn ehi6n hroc, quy hoach, kS hoach;

b) Danh gia su phil hop cua cac quan diSm, muc tieu cua chiSn hroc, quy hoach, kS hoach voi cac quan diSm, muc tieu vS bao v~ moi tnrong; danh gia, so sanh cac phuong an phat tri~n cua chiSn hroc, quy hoach, kS hoach;

c) Danh gia tac dQng dSn cac vin d~ rnoi tnrong chinh trong tnrong hop thuc hien chien hrcc, quy hoach, k€ hoach;

d) Tham vin cac ben lien quan trong qua trinh thuc hi~n danh gia m6i truong chien lucc;

d) D~ xuit diSu chinh chiSn hroc, quy hoach, kS hoach va cac bien phap phong ngira, giarn thieu tac dQng xiu dSn m6i tnrong;

e) KSt lu~n va kien ngh],

3. NQi dung chinh cua bao cao daub gia rn6i tnrong chiSn hroc rut gon bao g6m:

a) Qua trinh t6 chirc thuc hi~n danh gia moi tnrong chien luoc, pham vi nghien ctru cua danh gia m6i tnrong chiSn luge va cac vin dS moi tnrong chinh lien quan dSn chien hroc, quy hoach, kS hoach;

b) Danh gia tic dQng dSn cac vin dS moi tnrong chinh trong tnrong hop thuc hien ehi~n luge, quy hoach, kS hoach;

c) D~ xuit diSu chinh chiSn hroc, quy hoach, kS hoach va cac bien phap phong ngua, giam thieu tac dQng xftu dSn moi tnrong;

d) KSt luan va kiSn nghi.

4

4. BQ Tai nguyen va Mei tnrong quy dinh cu the yeu cAu v~ nQi dung bao cao drum gia mol tnrong chien hroc chi ti~t va bao cao danh gia moi tnrong chien luoc rut gon; xay dung, ban hanh cac huong din kg thu~t drum gia moi tnrong chi~n hroc chuyen nganh,

f)i~u 6. HB sa d~ ngh] thim djnh bao eao danh gia moi truimg chiSn hrqc 1. H8 so d~ nghi thfun dinh bao cao danh gia moi tnrong chien luoc chi

ti~t dum hinh thirc bao cao rieng bao g8m:

a) Van ban d~ nghi thfun dinh;

b) Bao cao danh gia moi twang chi~n hroc chi ti~t;

c) Du thao van ban chi~n hroc, quy hoach, k~ hoach,

2. H6 so d8 ngh] thfun dinh bao cao danh gia mol tnrong chien Iuoc chi ti~t 18ng ghep trong bao cao chien luge, quy hoach, k~ hoach bao g8m:

a) Van ban d~ nghi thfun dinh;

b) Du thao van ban chien hroc, quy hoach, k~ hoach da dtrcc lfmg ghep bao cao danh gia moi tnrong chien hroc chi ti8t.

3. H6 so d~ nghi tham dinh bao coo danh gia moi tnrong chi~n luge rut gon bao gom:

a) Van ban d6 nghi thfun dinh;

b) Dir thao van ban chien hroc, quy hoach, k~ hoach da ducc l6ng ghep bao cao danh gia moi tnrong chien hrec rut gon,

4. BQ Tai nguyen va Moi tnrong quy dinh C\1 the 86 hrong, quy each cac h6 so duoc quy dinh tai cac khoan 1,2 va 3 DiSu nay,

fJi~u 7. ThAm <ljnh bao cao danh gilt moi truimg chi~n hrC}'c

1. Trach nhiem t6 chirc viec thfun dinh bao cao drum gia moi tnrong chien hroc diroc quy dinh nhu sau:

a) BQ Taj nguyen va Moi tnrong t6 chirc thfun dinh bao CaD danh gia moi wang chien luge d6i v6i chien Iucc, quy hoach, k8 hoach do QU6c hQi, Chinh phu, Thu tuong Chinh phu phe duyet, trir cac chien hrcc, quy hoach, k~ hoach thuoc bi m~t an ninh, qu6c phong;

b) Be;> Cong an, BQ QU6e phong chu tri, ph6i hop voi BQ Tai nguyen va Moi tnrong t6 clnrc thfun dinh bao cao drum gia moi tnrong chi8n liroc d6i voi chien hroc, quy hoach, k~ hoach thuoc bi m(lt an ninh, quac phong do Quae

hQi, Chfnh phu, Thu nrong Chinh phu phe duyet; .

5

c) BQ, co quan ngang BQ, cc quan thuoc Chinh phu t6 chirc tham dinh bao cao danh gia moi tnrong chien hroc d5i voi chien luoc, quy hoach, k~ hoach thuoc thAm quyen phe duyet cua minh;

d) Dy ban nhan dan tinh, thanh ph6 true thuoc Trung irong (sau day goi chung la Dy ban nhan dan dp tinh) t6 chirc tham dinh bao cao danh gia moi tnrong chien hroc dc3i voi chien hroc, quy hoach, k@ hoach thuoc th~m quyen phe duyet cua minh va cua HQi d6ng nhan dan cung cap,

2. Co quan t6 chirc viec I?p chien luoc, quy hoach, k@ hoach (sau day goi chung la chu dir an) gir! hB sa dS nghi tham dinh bao cao danh gia mci twang chi~n hroc d@n co quan co trach nhiem t6 chirc viec tham dinh bao cao danh gia moi tnrong chi@n hroc quy dinh tai Khoan 1 Di~u nay.

3. Co quan t6 chirc vi~c th~m dinh bao cao danh gia rnoi tnrong chien hroc trong thai han quy dinh tai Di~u 8 Nghi dinh nay co trach nhiern t6 chirc thftm dinh bao cao danh gia moi tnrong chiSn hroc va thong bao k@t qua th~m dinh cho chu du an. Truong hop ha sa khong hop l~, phai giri van ban thong bao cho chu dir an bhh dS chinh sua, b6 sung trong thai han khong qua bay (07) ngay lam viec, kS til ngay nhan duoc ha sa.

4. Viec tham dinh bao cao danh gia moi tnrong chien hroc duoc ti@n hanh thong qua hQi dBng tham dinh,

5. Thu tnrong hoac ngiroi dirng dfru co quan t6 clurc viec tham dinh bao cao danh gia moi tnrong chi~n luge thanh l~p hQi dBng thftm dinh, Thanh phan hQi dang thftm dinh gam dai dien cua cac cc quan co lien quan true tiSp dSn v§n dS moi tnrong cua chi@n Itroc, quy hoach, k~ hoach, cac chuyen gia, cac t6 chirc lien quan khac, trong do co: Chu tich hQi dBng, tnrong hop cfrn thi@t co them mQt (01) Ph6 CM tich hQi dang; mot (01) Dy vien thu ky; hai (02) Uy vien phan bien va cac Uy vien,

6. Vi~c thftm dinh bao cao danh gia moi tnrong chiSn liroc rUfg9n-co··tli~ diroc thtrc hien bang each l~y y kien nhan xet, danh gia b~g van ban cua cac Uy vien hQi dang thftm dinh,

7. Truong hop cfrn thiet, co quan co trach nhiem t6 chirc viec tham dinh bao cao danh gia moi tnrong chien hroc tiSn hanh cac hoat dQng sau day:

a) Khao sat vung thirc hien du an va khu vue phu c?u;

b) Ki~m clnrng, danh gia cac thong tin, dli lieu, kSt qua phan tich, danh gia, du bao trong bao cao daub gia moi tnrong chiSn luge;

6

c) Lay y kien cua cac t6 chile chinh tri - xa hQi, t6 chile xa hQi, t6 chile xli hQi - nghe nghiep, cac chuyen gia lien quan;

d) T6 chile cac eUQc hop chuyen gia danh gia theo chuyen de.

8. BQ Tid nguyen va Moi truong quy dinh chi ti~t viec t6 clnrc thfun dinh bao cao danh gia moi tnrong chien luge.

Di~u 8. ThOi han thim dinh bao cao daob gia moi tnrimg chi~o hrQ'c 1. Thoi han thfun dinh bao cao danh gia moi tnrong chien hroc chi ti~t t5i da Ia b5n rmroi lam (45) ngay lam viec, k~ tit thai diBm nhan du h6 sa hop l~; d6i voi viec thfun dinh bao cao danh gia moi tnrong chien luge thUQC tham quyen cua Oy ban nhan dan cap tinh thi thoi han t5i da 1a ba rmroi (30) ngay lam viec, k~ tit thai ai8m nhan au h6 sa hop l~.

2. Thai han thfun dinh bao cao danh gia moi tnrong chien luge rut gon t6i da la ba muoi (30) ngay hun viec, k~ ill thai di8m nhan du h6 sa hop l~.

3. Truong hop bao cao danh gia moi tnrong chi~n luge phai thAm dinh lai thi thai han thfun dinh thirc hien nhu quy dinh tai khoan 1 va 2 Di8u nay.

Di~u 9. Trach nbi~m eua chii dl1 an sau kbi bao cao danb gbi moi truirng chi~n lU'Q'c <luQ'c thim djnh

1. Truong hop bao cao danh gia moi tnrong chi~n luge diroc thong qua hoac duoc thong qua voi aieu ki~n phai chinh sua, b6 sung, chu dir an co trach nhiem:

a) Hoan thien bao cao danh gia moi tnrong chien hrcc tren co sa ti~p thu y ki~n cua co quan thfun dinh;

b) Hom chinh van ban chien hroc, quy hoach, k8 hoach tren co sa ti~p thu y ki~n cua co quan thAm dinh, Truong hop co y ki~n khac, phai co giai trinh cu th8;

c) Giai trinh b~g van ban v~ viec ti~p thu y kien thfun dinh kern theo van ban chien luge, quy hoach, k~ hoach aft aieu chinh va bao cao danh gia mci tnrong chien luge aft chinh sua, b6 sung gui ca quan thfun dinh.

2. Truong hop bao cao danh gia moi tnrong chien luge khong diroc thong qua, chu du an co trach nhiem:

a) L~p Il;1i bao cao danh gia moi tnrong ehi~n luge;

b) Gtri h6 sa de nghi thAm dinh lai bao cao danh gia moi tnrong chien luge eho co quan thfun dinh dB t6 chile thfun dinh.

7

Di~u 10. Bao cao kit qua tham djnh bao cao danh gia mdi trU'irng chi~n 1U'Q'e

1. Co quan thfun dinh bao cao dam gia rnoi tnrong chien hroc bao cao k~t qua thfun dinh cho co quan co tham quyen thfrm dinh, phe duyet chi~n hroc, quy hoach, kS hoach trong thoi han t6i da la rmroi lam (15) ngay him viec, kS tiT ngay nhan ducc h6 sa bao cao danh gia moi tnrong chien luoc dil diroc chinh sua, b6 sung.

2. Bao cao k€t qua thfun dinh bao cao danh gia moi wang chiSn hroc 1a ID9t trong nhtmg can cu o~ thfun dinh, phe duyet chien hroc, quy hoach, k6 hoach.

3. BQ Tai nguyen va Moi twang quy dinh chi tiSt n9i dung, hinh thtrc cua bao cao kSt qua thAm dina va bien ban hop h9i d6ng tham dinh.

Di~u 11. Trach nhi~m ciia co quan tham djnh, phe duy~t ehi~n ItrQ'c,

~

quy hoach, ke hoach

Co quan thfun dinh, phe duyet chien luge, quy hoach, k€ hoach co trach nhiem xem xet roan dien, khach quan cac ~ xudt, kiSn nghi trong bao cao kSt qua thfun dinh va bao cao danh gia moi tnrong chien hroc trong qua trinh thAm dinh, phe duyet chien hroc, quy hoach, kS hoach.

Chtrong III

DAND GrA. TAc DQNG MCn TRUONG

Di~u 12. DBi hrqng phai ]~p bao cao danh gia tae dQng moi tnrirng va trach nhi~m eiia ehii d1}' an trong vi~e I~p bao cao danh gia tac dQng moi trmrng

1. D6i nrong phai l?p bao CaD danh gia tac dQng moi tnrong quy dinh tai Phu luc II Nghi dinh nay.

2. Chu du an co trach nhiem l?p hoac thue t6 chirc co du diSu kien quy dinh tai Khoan 1 DiSu 16 Nghi dinh nay l?p bao cao danh gia tac d9ng moi tnrong cho du an d§u tu cua minh.

3. Bao cao danh gia tac o9ng moi tnrong phai l?p lai trong cac twang hQ'P sau day:

a) Thay dBi dia diem thuc hi~n du an;

b) Khong triSn khai thuc hi~n du an trong thai gian ba rmroi sau (36) thing, k~ tir thai diem ban hanh quyet dinh phe duyet bao cao danh gia tac dQng moi twang;

8

c) Thay d&i guy mo, cong sUch hoac cong nghe lam gia tang mire aQ tac d9ng xc1u dSn moi tnrong ho~c ph?ITI vi chiu tac d9ng do nhimg thay d&i nay gay ra.

f)i~u 13. Tho; di~m lip, trinh thim djnh va phe duy~t bao cao danh gbi tac dqng moi trU'Ong

1. Vi~c l~p bao cao danh gia tac dQng moi tnrong duoc ti~n hanh dang thai voi qua trinh I~p du an dAu nr (bao cao nghien CUu kha thi).

2. Thai di~m trinh thfun dinh va phe duyet bao cao danh gia tac dQng moi tnrong diroc guy dinh nhu sau:

a) BBi voi du au tham do, khai thac khoang san, chu du an phai trlnh thfun dinh bao cao danh gia tao dQng moi tnrong tnroc khi de ngh] ea quan co tham quyen cc1p, dieu chinh gic1y phep tham do, gic1y phep khai thac, Quyet dinh phe duyet bao cao daub gia tac dQng moi tnrong la can err d~ cAp co thfun quyen cc1p, di8u chinh giAy phep tham do, gic1y phep khai thac khoang san;

b) UBi voi du au tham do dAu khi thu9c muc 1 ho~c 2 Phu luc II Nghi dinh nay, chu dtr an phai trinh thfun dinh bao cao daub gia tac d9ng moi tnrong tnroc khi khoan tham do dAu khi. BBi voi du an khai thac rna dAu khi, chu du au phai trinh thfun dinh bao cao danh gia tac dQng m6i tnrong tnroc khi phe duyet kS hoach phat trien mo. Quyet dinh phe duyet bao cao danh gia tac d9ng moi tnrong lit can cu d~ cAp co thfun quyen phe duyet kS hoach phat triSn mo;

c) B5i voi du an co hang muc xay dung cong trinh thuQc dBi nrong phai xin gic1y phep xay dung, chu du an phai trinh thfun dinh bao cao danh gia tac d9ng moi tnrong tnroc khi d8 nghi ca quan co thfun quyen ccip, diSu chinh gic1y phep xay dung, Quyet dinh phe duyet bao cao daub gia tac dQng moi tnrong la can cir d~ cAp co thfun quyen cAp, diBu chinh gic1y phep xay dung;

d) B6i voi du an khong thuoc dBi nrong quy dinh tai cac di~m a, b va c Khoan nay, chu du an phai trinh thfun dinh bao cao danh gia tac dQng moi tnrong truce khi quyet dinh d&u tu du an. Quyet dinh phi! duyet bao cao daub gia tac dQng moi tnrong la dill cu dS quyet dinh dAu tu du an.

f)i~u 14. Tham vin y ki~n trong qua trinh I$p bao cao danh gia tac dQng moi trU"Ong

1. Trong qua trinh l~p bao cao daub gia tac dQng moi tnrong, chu du an (trir tnrong hop quy dinh tai Khoan 3 Di8u nay) phai t6 chirc tham vfut y kiSn:

9

a) Uy ban nhan dan xii, phuong, thi trAn (sau day goi chung la cAp xa) noi thuc hien du an;

b) Dai dien cong d6ng dan cu, t6 clnrc chiu tac d9ng true tiSp cua du an.

2. Chu dir an d~u tu vau khu san xuat, kinh doanh, dich vu t?P trung thuoc linh vue san xuat, kinh doanh, dich vu khong phil hop voi quy hoach nganh nghe trong bao cao danh gia tac d9ng moi tnrong cua khu san xuit, kinh doanh, dich vu t~p trung diI duoc phe duyet phai tham vAn y kien cua co quan diI phe duyet bao cao danh gia tac d9ng moi tnrong giai doan xay dung co sa ha t~ng khu san xuat, kinh doanh, dich vu t~p trung.

3. Cac tnrong hop sau day khong phai thuc hien viec tham vin y kien:

a) Du an d~u tu vao khu san xuftt, kinh doanh, dich vu t~p trung dff duoc co quan co thfun quyen phe duyet bao cao danh gia tac d9ng moi tnrong giai doan xay dung cc sa ha t~g V01 di€u kien du an do phai phu hop voi quy hoach nganh ngh€ trong bao cao danh gia tac d9ng moi tnrong cua khu san xuftt, kinh doanh, dich vu t~p trung dli diroc phe duyet;

b) Du an d~u nr nam tren vung bien chua xac dinh duoc cu th~ trach

nhiem quan ly hanh chinh cua Uy ban nhan dan cAp xii;

c) Dir an d~u tu co ySu t6 bi m~t quoc gia.

D·). 15 C' h th r t'~ h' h ' A " ".A thA h·A k~t ~ leu • ac IrC len an va yeu cau ve VI~C e ien e qua

tham yin y ki~n trong bao cao danh gia hie d{}ng moi truOng

1. Viec tham vin y kiSn cua Uy ban nhan dan cAp xii, dai dien cong d6ng dan CU, t6. clnrc chiu tac dl)ng true tiSp cua du an dtroc thirc hien thea,

each thirc sau day: '

a) Chu duan giri van ban dSn Uy ban nhan dan dp xii, dai dien cong d6ng dan cu, t6 chirc chiu hie d9ng tnrc tiep cua dir an kern thea tai lieu torn t~t v€ cac hang muc d~u tu chinh, cac vAn d€ moi tnrong, cac giai phap bao v~ moi tnrong cua du an xin y kiSn tham vAn;

b) Trong tnrong hop c~ thiSt Uy ban nhan dan cAp xli trieu t~p dai dien cua t6 chirc, cong d6ng dan eli bi anh huang tnrc tiSp boi du an, thong tin cho chu du an biSt v€ thai gian, dia diSm, th~ phan tham gia bu6i d6i thoai, cling chu dir an chu tri t6 clr.i..~~bu6i d6i thoai trong thoi han cham nhEit la muoi (10) ngay lam viec, k§ tu khi nh~n duoc van ban xin y kien tham vin cua chu du an;

10

c) KSt qua d6i thoai gitra chu du an, co quan duoc tham vc1n va cac ben co lien quan diroc ghi thanh bien ban, trong do co danh sach dai biSu tham gia va phan anh diy du nhtmg y ki~n da thao luan, y kiSn tiSp thu hoac khong tiSp thu cua chu du an; bien ban co chtr ky (ghi ho ten, chtrc danh) cua dai di~n chu du an va dl.li dien cac ben lien quan tham du d6i thoai;

d) Trong thai han mum lam (15) ngay lam viec, k€ til ngay nhan duoc van ban xin y kien tham vAn, Uy ban nhan dan cap xa co trach nhiem tra loi chu du an bfutg van ban va cong b8 cong khai dB nhan dan biS!. Qua thai han nay, n~u co quan duoc tham vAn khong co y ki~n bfutg van ban gui chu du an thi duoc xem la co quan duoc tham vAn da nhAt tri voi k~ hoach diu tu cua chu du an;

d) Y kien tan thanh, khong tan thanh cua tb chirc, ca nhan diroc tham vAn phai dugc tAng hop va thB hien trung thuc trong nQi dung bao cao danh gia tac dQng moi tnrong.

2. Cac van ban tham gia y ki€n cua cac eo quan duoc tham vAn, bien ban cuec d6i thoai phai duoc sao va dinh kern trong phArr phu luc cua bao cao danh gia tac dQng rnoi tnrong.

3. BQ Tai nguyen va Mdi tnrong quy dinh biSu mdu tham vAn y ki~n cac ben lien quan.

Diiu 16. Biiu ki~n cua tA chuc I~p bao eao danh gia mcdqng moi truimg 1. Chu du an, t6 chirc dich vu tu vAn phai co du cac dieu kien sau day moi duoc I~p bao cao danh gia tac dQng moi tnrong:

a) Co can bQ chuyen nganh moi tnrong voi nam (05) nam kinh nghiem tra len nSu co bAng dai hoc, ba (03) nam nSu co bkg thac sy, mQt (01) nam d6i voi trlnh dQ ti8n sy;

b) Co can bQ chuyen nganh lien quan dSn dv an voi trinh dQ dai hoc tra len;

c) Co co So' v~t chAt - ky tbuat, thiet bi chuyen dung dS do dac, lay m~u, xu ly, phan tich cac mdu ve moi tnrong, dam bao cac yeu ciu ve ky thuat. Trang tnrong hop khong co thiSt bi chuyen dung dap irng yeu cAu, phai co hop d3ng thue dan vi co du nang hrc,

2. T6 clurc cung irng dich vu tu vAn l~p baa cao danh gia tac dQng moi tnrong chiu trach nhiem tnroc chu du an va truce phap lu~t v~ cac thong tin, s8 li~u cua minh trong baa cao danh gia tac dQng moi tnrong,

3. BQ Tai nguyen va Moi tnrong huang d~ ehi tiSt dieu kien, t6 chirc hoat dQng cua t6 chirc dich vu tu vAn l~p bao cao danh gia tac dQng moi tnrong,

11

f)i~u 17. N{)i dung bao cao danh gia tac d{)ng moi tnrirng; hB SO' d~ nghj thim djnh, phe duyet bao cao danh gia tac d{)ng moi trU'<rng

1. N<)i dung chinh cua bao cao danh gia tac dQng moi tnrong bao g6m:

a) Chi d§n v~ xuit xu cua du an, chu du an, co quan eo thfun quyen phe duyet du an; nguon thong tin, dfr li~u va phirong phap su dung; viec t6 chirc va ti~n hanh l~p bao cao danh gia tac d<)ng moi tnrong; viec tham vAn cong d6ng trong qua trinh l~p bao cao danh gia me d<)ng moi tnrong;

b) Liet ke, mo ta chi tiSt cac hoat d<)ng, hang muc cong trinh cua du an eo nguy co gay Ute dqng xiu dSn moi tnrong kern thea quy mo v€ khong gian, thai gian, kh6i hrong thi cong, cong nghe v~ hanh cua tirng hang muc cong trinh va ella ca du an;

c) Danh gia chung v€ hien trang moi tnrong noi thuc hien du an va vung kS can: mire d<) nhay cam cua moi twang;

d) Danh gia, du bao tac dqng cua du an dSn cac di€u kien tv nhien, thrum phan moi twang tv nhien, cqng d6ng va cac y~u t6 kinh tS ~ xa hqi co lien quan; k~t qua tham v§n cqng d6ng;

d) DS xuat cac bien phap giam thieu me d9ng xfru dSn cac diSu kien tv nhien, thanh phk moi tnrong tv nhien, sue khoe cong d6ng va cac ySu t6 kinh tS - xa hoi eo lien quan;

e) Danh muc cong trinh, chirong trinh quan 19 va giam sat cac vin d~ moi tnrong trong qua trinh triSn khai thuc hi~n du an;

g) Dir toan kinh phi xay dung cac hang muc cong trinh bao v~ moi tnrong trong t6ng du toan kinh phi cua du an;

h) Cam kSt cua chu du an vS viec thirc hien cac bien phap bao v~ mci tnrong trong qua trinh xay dung va van hanh du an da dS xuit trong bao cao danh gia tac dqng moi tnrong va nhtrng quy dinh khac vS bao v~ moi tnrong co lien quan dSn du an.

2. H6 sa dS nghi thfun dinh, phe duyet bao cao danh gia tac dQng moi tnrong

" baogom:

a) Van ban dS nghi thcirn dinh, phe duyet bao cao danh gra tac dong moi twang;

b) Bao cao danh gia me d<)ng moi twang;

12

c) D\1' an d~u nr (bao cao nghien ciru kha thi).

3. BQ Tai nguyen va Moi tnrong quy dinh chi ti~t nQi dung bao cao danh gia tac dQng moi tnrong; mau van ban dS nghi th§m dinh va sA hrong bao cao danh gia tac dQng mol truong cua du an trong h8 so de nghi thfun dinh bao cao danh gia tac dQng moi tnrong; xay dung, ban hanh cac huang ddn ky thu~t l~p bao cao drum gia hie dQng moi truong chuyen nganh,

DiSu 18. TB chire thSm djnh bao cao danh gia tae dQng moi trU'img

1. Vi~c thfun dinh bao cao danh gia tac dQng moi tnrong duoc thuc hi~n thong qua hQi dlmg thfun dinh hoac t5 chirc dich vu thfun dinh.

2. Trach nhiem t5 clnrc thuc hien viec thAm dinh bao cao drum gia tac dQng moi tnrong duQ'c quy dinh nhir sau:

a) BQ Tai nguyen va Moi truong t5 chirc thfun dinh bao cao danh gia tac dQng moi tnrong dAi voi cac du an quy dinh tai Phu Iuc III Nghi dinh nay, tnr cac du an thuoc bi m~t an ninh, quAc phong;

b) Cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuoc Chinh phu t5 chirc thfun dinh bao cao danh gia tac dQng moi tnrong d6i voi cac du an thuoc thfun quyen quy~t dinh, phe duyet cua minh, trir cac du an quy dinh tai Phu luc III Nghi dinh nay;

C) BQ Qu6c phong, BQ Cong an t5 chirc thfun dinh bao cao danh gia tac dQng moi truong cua cac du an thuoc tham qUYSn quyet dinh, phS duyet cua minh va cac du an co lien quan dSn an ninh, quAe phong khi duQ'c cAp co thfun quyen giao;

d) Uy ban nhan dan cAp tinh t5 chirc thfun dinh bao cao danh gia tac dQng moi tnrong cua dV an d~u til tren dia ban, tnr cac dtr an quy dinh tai cac diSm a, b va c khoan nay.

3. Thanh phsn hQi d8ng thfun djnh bao cao danh gia tac dQng moi tnrong g6m dai dien cua cac eo quan quan ly eo lien quan tnrc ti~p dBn vAn de moi tnrong cua du an, cac chuyen gia, trong do co: Chu tich hQi d6ng, tnrong hop cAn thi~t co them mQt Pho Chu tich hQi dang; mQt (01) Uy vien thu ky, hai (02) Uy vien phan bien va cac Uy vien, Thanh ph~n hQi dang tham dinh phai co tren nam rmroi ph~ tram (50%) s6 hrong thanh vien co chuyen mon v~ moi tnrong, cac linh V\l'C khac lien quan dSn dir an. 86i voi bao cao danh gia

13

tac dQng moi tnrong cua du an thuoc thfun quyen tham dinh cua cac BQ, co quan ngang B9, co quan thuoc Chinh phu, thanh phan h9i d6ng phai co dai dien cua Sa Tai nguyen va Moi tnrong noi triSn khai thirc hien du an.

4. Trong tnrong hop cdn thiet, eo quan thc1m dinh eo the tiSn hanh cac hoat dQng sau day:

a) f)i~u tra kiem chirng cac thong tin, s6 lieu vS hien trang mdi tnrong tai

dia diSm thirc hien du an va khu vue kS c~n;

b) Lfry miu phan tieh kiem chirng;

c) Tham v~n y kien cong d6ng dan cu noi thuc hien du an;

d) Thue cac chuyen gia, t6 chirc xa hQi, t6 chirc xa h(>i - nghe nghiep phan bien cac n9i dung cua bao cao;

d) T6 chirc cac cuoc h9P danh gia theo chuyen dS.

5. BQ Tai nguyen va Moi tnrong quy dinh chi tiSt v~ t6 chirc va hoat d9ng cua hoi d6ng thclm dinh, t6 chirc dich vu thclm dinh bao cao danh gia tac d(>ng moi truong,

Ili~u 19. Quy trinh th~m djnh, phe duy~t bao cao danh gia tac dQng m8i trmmg

1. Chu du an giri h6 so dS nghi th§.m dinh bao cao daub gia tac d(>ng moi tnrong dSn co quan co tham quyen quy dinh tai Khoan 2 DiBu 18 Nghi dinh nay.

2. Sau khi nhan duoc h6 so dS nghi thllm dinh bao cao danh gia tac dQng moi tnrong cua chu du an, co quan tham dinh bao cao danh gia tac d(>ng moi tnrong tiSn hanh ra soat h6 so, tnrong hop h6 so khong du hoac khong hop l~, trong thai han nam (05) ngay lam viec phai thong bao b~g van ban cho chu du an de hoan thien h6 sa.

3. Sau khi nhan diroc du h6 so hop l~, trong thai han quy dinh tai Khoan 1 DiSu 20 Ngh] dinh nay, co quan co trach nhiem t6 chirc viec thilm dinh thanh l~p hQi d6ng thllm dinh hoac hra chon t6 chtrc dich V1,l th§m dinh, thong bao cho chu du an n9P phi thfun dinh d~ t6 chirc thirc hien viec th&m dinh bao cao daub gia tac dong moi tnrong; thong bao b~ng van ban vB kSt qua thc1m dinh cho chu du an.

4. Tren co sa nQi dung thong ouu~ kSt qua thAm dinh bao cao danh gia tac d(>ng moi truong cua co quan tham dinh, chu du an co trach nhiem thuc hien mot trong cac nQi dung sau day:

14

a) L~p lai bao cao danhgia tac dQng moi tnrong va giri cCY quan t6 chirc .viec thfun dinh d8 thfun dinh trong truong hop bao cao danh gia tac dQng moi tnrong khong duoc thong qua. Thoi han, thu tuc thdm dinh lai thuc hien nhu tham dinh bao cao danh gia tac dQng moi tnrong IAn dAu;

b) Chinh sua, b6 sung bao cao danh gia tac dQng moi tnrong va giri co quan thdm dinh dS xem xet, trinh cdp co thfun quyen ra quyet dinh phe duyet

. trong tnrong hQ'P bao cao danh gia tac dQng moi tnrong dircc thong qua voi di~u ki~n phai chinh sua, b6 sung. Thai han chinh sua, b6 sung baocao daub gia tac dQng moi tnrong khong tinh vao thai han thfun dinh, phe duyet bao

cao drum gia tac dQng moi tnrong; .

c) Giri lai bao cao danh gia tac dQng moi truong dS CCY quan co thdm quyen ra quyet dinh phe duyet thea quy dinh trong tnrong hop bao cao danh gia tac dQng moi tnrong duoc thong qua khong cAn chinh sua, b6 sung.

5. Co quan phe duyet bao cao danh gia tac dQng moi tnrong co trach nhiem phe duyet bao cao danh gia tac dQng moi tnrong trong thoi han quy dinh tai Khoan 2 Di~u 20 Nghi dinh nay, kS tir ngay nh~ duoc du h6 sa hQ'P 1~.

Dieu 20. ThOi han thim dinh, phe duy~t bao cao daoh gia tac dQog moi trU'Ong

1. Thai han tham dinh bao cao danh gia tac dQng moi tnrong dircc quy djnh nhir sau:

a) Bao cao danh gia tac dQng mol tnrong thuoc thfun quyen thdm dinh cua BQ Tai nguyen va Mci tnrong, thoi han thb dinh tc3i da la bim muoi Him (45) ngay lam viec, kS til ngay nhan duoc du h6 sa hop l~. Truong hop du an phirc tap vS tac dQng moi tnrong, thai han thAm dinh t6i da la sau miroi (60)

.ngay lam viec; I

b) Bao c4Q g@h giataC_~9ng llloi truOngkhQng_1b1l9_~_tb.Am.quy.s_D th.~ dinh cua BQ Tai nguyen va Moi tnrong, thoi han thfun dinh t6i da la ba rmroi (30) ngay lam viec, kS til ngay nh~n dtroc du'h6 sohop l~. D6i voi nhiing dv -an phirc tap vB tac dQng moi tnrong, thai han thfun dinh la b6n muai Him (45) ngay lam viec.

2. Thai han phe duyet bao cao danh gia me dQng moi tnrong t6i da la muoi lam (15) ngay lam viec, k~ til ngay nhdn du h6 so hop l~.

3. Thai han thfun dinh, phe duyet bao cao drum gia tac dQng rnoi tnrong . khong bao g6m thai gian chu du an hoan chinh h6 SO' bao cao danh gia tac dQng moi tnrong,

15

f)i~u 21. Chung thuc va gfri bao cao danh gia tac dQug moi truong da dtrQ'c phe dUYft

1. Sau khi ban hanh quyet dinh phe duyet bao cao danh gia roc d9ng moi tnrong, co quan phe duyet phai clnrng thirc vao mat sau cua trang bia hoac trang phu bia cua bao cao danh gia tac dqng moi tnrong vB viec dii phe duyet bao cao nay va gui d€n cac co quan lien quan theo quy dinh tai Khoan 2 DiBu nay.

2. Viec gui bao cao danh gia roc dqng moi tnrong dii diroc chirng thuc, quyet dinh phe duyet bao cao danh gia tac dqng moi tnrong quy dinh nhu sau:

a) Bq Tai nguyen va Moi tnrong giri quyet dinh phe duyet kern bao cao danh gia tac dqng moi tnrong cho chu du an mqt (01) ban va Sa Tai nguyen va Moi tnrong noi thirc hi~n du an rnqt (01) ban; gfri quyet dinh phe duyet bao cao danh gia tac dQng moi tnrong cho Bq quan ly nganh;

b) Cac Bo, eo quan ngang Bq, co quan thuoc Chinh phil giri quyet dinh phe duyet kern theo bao cao danh gia tac d9ng moi tnrong cho chu du an mqt (01) ban, Bq Tai nguyen va Moi tnrong mot (01) ban, Sa Tai nguyen va Moi tnrong noi thirc hien du an mqt (01) ban; d6i voi du an thuoc bi m~t an ninh, qu6c phong, viec giri quyet dinh phe duyet kern thea bao cao danh gia tac dong moi tnrong dtroc thirc hien thea quy dinh rieng;

c) Uy ban nhan dan cdp tinh gtri quyet dinh phe duyet kern thea bao cao danh gia tac dqng moi twang cho chu du an mQt (01) ban, Uy ban nhan dan huyen, thi xii, thanh ph6 tnrc thuoc tinh (sau day diroc goi chung la Uy ban nhan dan dp huyen) noi thvC'c~n cb.r_an~m9t (01) ban; giri quyet dinh phe duyet cho Bq quan ly nganh va Uy ban nhan dan cAp xii noi thuc hien du an; giri BQ Tai nguyen va MoL tnrongquyet .dinhphe duyet kern thea bao cao daub gia tac dong moi tnrong mQt (01) bin khi diroc yeu du.

3. Uy ban nhan dan cdp tinh sao luc quyet dinh phe duyet bao cao danh gia tac dqng moi twang do cac Bq, co quan ngang Bq, co quan thuoc Chinh phu gui dSn va giri cho Uy ban nhan dan cdp huyen, Uy ban nhan dan cAp xii noi thuc hien du an.

4. Bq Tai nguyen va Moi tnrong quy dinh m~u quyet dinh phe duyet va hinh thirc chirng thuc bao cao danh gia tac dQng moi twang.

16

f)i~u 22. Cong khai thong tin v~ dl! an dil dUQ'c phe duy~t bao cao danh gift tae c.lQng moi truong

1. Sau khi duoc phe duy~t bao cao daub gia tac dQng moi tnrong, chu du an co trach nhiem l~p, phe duyet va niem ych cong khai k~ hoach qulin ly moi tnrong tai t11,1 sa Uy ban nhan dan c§p xii noi thuc hien viec tham vdn cong dang d8 nhan dan bi~t, ki8m tra, giam sat.

2. K~ hoach qUM Iy moi tnrong diroc l~p tren co sa clnrong trinh qUM ly moi tnrong d§ dS xu~t trong bao cao danh gia tac dQng moi truong, bao g6m nhiing nQi dung chinh sau day:

a) T& chirc va hoat dQng cua bQ phan chuyen trach vS bao v~ moi tnrong cua dg an;

b) K~ hoach giao due, nang cao nh~ tlurc v~ bao v~ moi tnrong cua dir an;

e) Trach nhiern cua chu dtr an va cac nha th§.u thi cong (neu co) trong viec thirc hien cac giai phap, bien phap giam thieu tac dQng x~u va phong ngira, irng pho cac S1,l' c6 moi tnrong trong giai doan thi cong xay dung du an;

d) K~ hoach xdy l~p cac cong trinh bao v~ moi tnrong;

d) Ke hoach giam sat cac nguon thai phat sinh; giam sat moi tnrong xung quanh va nhiing nQi dung giam sat moi tnrong khac trong giai doan thi cong xay dung va giai doan du an di vao v~n hanh chinh thirc,

f)i~u 23. Trach nhi~m ciia chu dl! an trU'O'c khi dua d\f an vao v,n hanh chfnh th.rc

1. T6 clnrc thuc hien cac bien phap bao v~ moi tnrong trong giai dean chuan bi d§.u nr va giai doan thi cong xay dung d1,l' an; quan tr~c moi tnrong thea yeu c§.u cua quyet dinh phe duyet bao cao danh gia tac dQng moi tnrong,

2. ThiSt kS, xay l~p cac cong trinh bao v~ moi tnrong; v~ hanh thir nghiem cac cong trinh xu Iy ch~t thai cua du an; nghiem thu cac cong trinh bao v~ moi tnrong theo quy dinh cua phap lu~t; I~p, phe duyet va thuc hi~n kS hoach thu don v~ sinh vung long h6 tnroc khi tich mroc trong truong hQ'P du an co nQi dung dAu nr xay dung h6 chua thuy IQ'i hoac h6 chua thuy di~n.

3. L~p h6 sc dS nghi kiem tra, xac nhsn viec dtl thuc hien cac cong trinh, bi~n phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai doan v~ hanh cua du an thea quy dinh tai f)i~u 25 Nghi dinh nay va gui co quan duoc quy dinh tai Khoan 1 DiSu 24 Nghi dinh nay d8 ducc kiem tra, xac nhan tnroc khi dua dir an vao v~ hanh chinh tlnrc.

17

4. Hop tac va tao ai~u kien thuan loi a~ co quan quan 19 v~ bao v~ moi tnrong kiem tra viec thirc hien k~ hoach quan 19 moi tnrong va viec tri~n khai thuc hien cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong, phong ngira va irng pho S\I cd moi tnrong; cung dp ady au cac thong tin, sd lieu lien quan aSn du an khi duoc yeu duo

5. Trong qua trinh thuc hien d\I an, n~u d~ xay ra S\I cd gay anh hirong xfiu d~n chfit hrong moi tnrong va sire khoe cQng d6ng phai dirng ngay cac hoat dQng cua du an gay ra S\I cd; t6 clurc irng ciru kh~c phuc SlJ c6; thong bao khfuI dp cho co quan quan 19 vS moi tnrong cfip tinh va cac co quan c6 lien quan noi c6 du an d~ chi dao va ph6i hop xu 19.

f)i~u 24. TB clnrc ki~m tra, xac nh~n cac cong trlnh, bi~n phap bao v~ moi trmmg trmrc khi d1}' an di vao v~n hanh chinh thjic

1. CO" quan phe duyet bao cao daub gia tac dQng moi tnrong t6 chtrc thuc hien cac hoat dQng sau day o6i voi cac du an do minh phe duyet bao cao danh gia tac dQng moi tnrong:

a) Kiem tra, xac nhan viec thirc hi~n cac cong trinh, bien phap bao v~ m6i tnrong phuc vu giai doan van hanh cua du an thee quy dinh tai DiSu 25, 26, 27 va 28 Nghi dinh nay;

b) KiSm tra viec thuc hien cac bien phap bao v~ moi tnrong trong giai dean ehu§.n bi diu tu va giai doan thi cong xay dung cua du an trong twang hop c§l1 thiet,

2. CO" quan phe duyet bao cao daub gia tac dQng moi tnrong c6 thS giao eho co quan chuyen mon vS bao v~ moi tnrong tnrc thuoc t6 chirc thirc hien cac hoat dQng quy dinh tai Diem a va b Khoan 1 DiSu nay, sau day goi t~t la co quan ki~m tra, xac nhan,

3; D6i voi du an duqcdiu tu thea nhieu giai doan va chu dtr an co nhu cAu dira mQt s6 hang rnuc cong trinh da diu tu VaG v~n hanh chinh thirc truce khi giai doan thi cong xay dung cua du an k~t thuc, co quan kiem tra, xac nhan co th~ t6 chirc ki~m tra, xac nhan viec thuc hien cac cong trinh, bi~n phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai doan v~ hanh cua cac hang muc cong trinh da d§.u tu theo dS nghi cua chu du an.

4. B9 Tai nguyen va Moi tnrong huang d§n chi ti~t heat dQng kiSm tra, xac nhan viec thuc hien cac cong trinh, bien phap bao v~ m6i tnrong phuc vu giai doan v~n hanh cua du an; xay dung, ban hanh cac huang d§n ky thuat chuyen nganh dS he; tro hoat d9ng kiem tra, xac nhan cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai dean van hanh cua du an.

18

f)i~u 25. HB SO' d~ ngh] ki~m tra, xacnh~n vi~c (fa thIFc hiin cac cong trinh, bi~n phap bao v~ moi truirng phuc VI} giai doan vin hanh cua d1}' an

1. Van ban d~ nghi ki€m tra, xac nh?fi viec da thuc hien cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai doan v?fi hanh cua du an.

2. Ban sao quyet dinh phe duyet kern theo bao cao danh gia tac dQng moi tnrong.

3. Bao cao k~t qua thuc hien cac cdng trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai doan v?fi hanh cua du an quy dinh 4J,i Di~u 26 Nghi dinh nay, trong do mo ~a ro quy mo, quy trinh cong nghe xli ly ch~t thai; nhfrng di~u chinh, thay dBi so voi phirong an d~t ra trong bao cao danh gia tao dQng mdi tnrong da dugc phe duyet,

4. Phu h,IC gui kern bao cao kSt qua thuc hien cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai doan v~ hanh cua du an, bao g6m: ban ve hoan cong va k~t qua v~ hanh thtr nghiem cac congtrinh xu ly chit thai; cac

"chtrng chi, chimg nhan, cong nh~ cua cac thi~t·bi xu ly moi tnrong dAng bQ nhap khau hoac da duoc thirong mai hoa; cac phieu kSt qua do dac, phan tich mau; bien ban nghiem thu va cac van ban khac co lien quan dan cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong.

f)i~u 26. Cac eong trinh, biin phap bao v~ moi trueng phuc vI} giai .1o,n v,n hanh cua dl}' an

1. Cong trinh, thi€t bi, bien phap thu gom, xi.- ly mnrc thai da d~ xu~t trong bao cao danh gia tac dQng moi tnrong.

II. '\ .1.....;,., ,_ 'th ,.. h':: . l'

-- - --- ---- --,--'-·------2~-Cong-tnnh; -thiet b!,bl~n phap hru gm,· U"-gom,-vf;Ul-c· uyen;xu y

chelt thai nguy hai, chat-thai rim thong thuong da d~ xuit trong bao cao danh gia tac dQng moi tnrong.

3. Cong trinh, thich bi, bi~n phap thu gom, xu ly bui, khi thai dil d6 xuit trong bao cao danh gia tac dQng moi tnrong,

4. Cong trinh, thi€t bi, bien phap giam thieu tac dQng x~u dSn moi tnrong khong lien quan d~n ch~t thai; cong trinh, thiSt bi, k~ hoach phong ngira, irng ph6 S\I c6 moi tnrong va ~ac cong trinh, bi~n phap, giai phap kg thuat bao v~ moi truong khac, .

19

f)i~u 27. Quy trinh va thOi h~n ki~m tra, xac nh~n vi~c thl!c hi~n cac cong trmh, bi~n phap bao v~ moi truong phuc vI} giai do~n v~n hanh cua dl! an

1. CO' quan ki~m tra, xac nhan t6 chirc xem xet h6 sa d~ nghi kiem tra, xac nhan viec dli thirc hien cac cong trinh, bien phap bao v~ moi twang phuc vu giai doan van hanh cua du an do chu du an giri dSn; thong bao b~ng van ban trong thai han khong qua nam (OS) ngay lam vi~c kS nr ngay nhan duoc h6 So' trong tnrong hop hd sa khong hop 1~.

2. CO' quan ki~m tra, xac nhan t6 chirc kiSm tra cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai doan van hanh cua du an dil ducc chit du an thirc hien thee each tlnrc quy dinh tai f)i~u 28 Ngh] dinh nay trong thai han khong qua hai rmroi (20) ngay lam viec, kS nr ngay nhan duoc du h6 sa hop l~. Trong tnrong hop dir an chua du di~u kien dS dp gi:1y xac nhan viec dil thuc hien cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc V1,l giai doan v~ hanh cua du an, co quan kiem tra, xac nhan phai co van ban thong bao cho chu du an trong thai han khong qua nam (05) ngay lam viec, kS tir thai diem co kSt qua kiem tra.

3. Chu du an khac phuc nhtrng t6n tai cua h6 sa va tren thirc tS theo yeu du diroc neu trong thong bao cua cc quan kiSm tra, xac nhan; hoan chinh he, so d~ nghi kiem tra, xac nhan viec dli thirc hien cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc V1,l giai doan van hanh ella dir an va gtri lai co quan kiem tra, xac nhan.

4. Truong hop dn thiet, co quan kiSm tra, xac nhan co the t6 chirc kiSm tra lai cac cong trinh, bi~n phap bao v~ moi tnrong sau khi duoc chu du an kh~c phuc,

5. Co' quan kiSm tra, xac nhan co trach nhiem dp gi:1Y xac nhan viec chu du an dli thuc hien cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc V1,l giai doan v~ hanh cua du an ho~c co van ban tra loi neu ro ly do chua c&p trong thai han tbi danam (05) ngaylam vi~c;k8 ill thai diem nhanIaihoso de nghi kiem tra, xac nhan viec dli thuc hien cac cong trinh, bien phap bao v~ moi truong phuc vu giai dOl;U1 v?n hanh ella du an do chu du an giri Iai,

Di~u 28. each thuc tiSn hanh ki~m tra, xac nh~n vi~c thuc hi~n cac cong trinh, bi~n phap bao v~ moi truirng phuc vI} giai dogn v~n hanh efta dl}' an

1. Co' quan kiem tra, xac nh?n t6 clnrc xem xet h6 So' d~ nghi kiSm tra, xac nhan viec da thirc hien cac cong trinh, bien phap bao v~ m6i tnrong phuc vu giai doan v~n hanh cua du' an do chu du an gui dan va tiSn hanh kiSm tra thirc tS cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong thong qua doan kiSm tra do co quan kiem tra, xac nhan thanh l?p.

20

2. Hoat dQng cua doan kiem tra my thuoc loai hlnh, quy mo, tinh chAt cua dv an va cac di~u kien thirc t~, bao g6m cac nQi dung chinh sau day:

a) HQp danh gia, thao lu~ v~ cac cong trinh, bien phap bao v~ rnoi tnrong phuc vu giai dO?I1 v~ hanh cua du an da dircc chu du an thuc hien;

b) Ki€m tra tinh trang thirc t~ cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai dO?I1 v~ hanh cua du an dff duoc chu du an thuc hien va cac giai phap ky thu~t, thiSt bi co lien quan;

c) Timg thanh vien doan kiem tra tv nghien cuu h6 sa va viSt nhan xet, danh gia v~ cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai doan v~ hanh cua dv an da duoc chu du an thuc hien;

d) L~p bao cao t6ng hop danh gia kSt qua kiem tra thuc t~ cac cong trinh, thiSt bi, bien phap, giai phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai doan v~ hanh cua du an dii duoc chu dir an thuc hien,

3. Trong tnrong hop d.n thiet, co quan kiem tra, xac nhan co th€ tiSn hanh cac hoat dQng sau day:

a) Tham vAn y kiSn ho~c thue cac chuyen gia, t6 chirc danh gia v~ cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai doan v~ hanh cua du an dii duoc chu du an thuc hien;

b) T6 chirc thuc hi~n viec ki€m chirng cac k~t qua pharr tich moi tnrong cua du an do chu du an cung d.p thong qua cac t6 chirc co chirc nang do dac, lAy m§:u phan tich va tir vAn v8 moi tnrong.

4. KSt qua kiem tra he, sa va kiem tra thirc t8 cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai doan v~ hanh cua dv an dff diroc chu du an thuc hien dugc thS hi~n duoi hinh thirc bien ban kiSm tra, trong do co chfr kY kern theo ho ten, chirc danh cua tnrong doan kiSm tra va dai dien co thfun

quyen cua chu du an. .

5. Co quan kiem tra, xac nhan dp giAy xac nhan viec dii thuc hien cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai doan v~ hanh cua du an tren co s6 bien ban ki€m tra va kSt qua cua cac hoat dQng quy dinh tai Khoan 3 f)i~u nay, n~u co.

6. GiAy xac nhan viec dff thuc hien cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai dO?I1 v~ hanh cua du an la din err d~ chu du an dua du an ho~e mQt s6 hang muc cong trinh cua du an dff duoc dfru tu trong twang

21

hop dtr an duoc phan ky dciu nr thea nhieu giai doan vao v?n hanh chinh thirc. Giay xac nhan viec da thirc hien cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong phuc vu giai doan v?n hanh cua du an la dill cu d~ co quan nha mroc ~6 th§m quyen dp giAy phep hanh nghS xu ly, tieu huy ch~t thai nguy hai, giay phep xa mrcc thai vao nguon nuoc.

7. BQ Tai nguyen va Moi tnrong quy dinh m~u van ban co lien quan d~n vise kiSm tra, xac nhan chu du an da thirc hi~n cac cong trinh, bien phap bao v~ rnoi tnrong phuc vu giai doan van hanh cua du an.

ChU011g IV

CAM KET BAo vt. MOl TRtrONG

Di~u 29. D8i tUQ11g phai I~p, dang ky ban cam k~t bao v~ moi truCrng

1. DV an d~u ttr co tinh ch~t, quy mo, cong suAt khong thuoc danh muc hoac duoi rmrc quy dinh cua danh rnuc tai Phu luc II Nghi dinh nay.

2. Cac heat dQng san xu~t, kinh doanh, dich vu khong thuoc d6i nrong phai l~p du an d~u tu nhimg co phat sinh ch~t thai san xuat.

Di~u 30. NQi dung ban cam k~t bao v~ mfii trmmg, hc3 so dang ky ban cam k~t bao v~ moi truong

1. NQi dung ban cam kSt bao v~ moi tnrong d6i voi cac du an diu tu bao g6m: a) Gioi thieu tom t~t vS du an, gam: Ten va dia chi cua chu du an; ten va dia diSm thuc hien du an; quy mo, cong su~t, cong nghe san xuat; hrong, chung loai nguyen lieu, nhien lieu tieu thu trong qua trinh thirc hien du an. Chu d~u tu phai chiu trach nhiem vS tinh chinh xac, d~y au cua cac thong tin, 86 lieu kS khai;

b) Cac loai chit thai phat sinh: Tai hrong t6i da, nang dQ t6i da cua tung loai chit thai, neu co;

c) Cam kSt thuc hien cac bien phap giam thieu, xu ly chit thai va twill thu cac quy dinh cua phap lu~t vS bao v~ moi tnrong,

2. NQi dung ban cam k~t bao v~ moi tnrong d6i voi cac hoat aQng san xuat, kinh doanh, dich vu khong thuoc d6i urong phai l~p du an diu ill bao g6m:

a) Gioi thieu tom t~t v€ phirong an san xuat, kinh doanh, dich vu gam:

Ten va dia chi cua chu co sa; dia dic3m thuc hien; quy mo san xuit hoac Ioai hinh kinh doanh, dich vu; luong, chung loai nguyen lieu, nhien lieu tieu thl,l trong qua trinh hoat dQng. Chu co so phai chiu trach nhiem v€ tinh chinh xac, d§y du cua cac thong tin, s6 lieu ke khai;

22

b) Cac loai chAt thai phat sinh: Tai hrong tBi da, n6ng dQ tBi da cua timg

loai chAt thai, nBu co; ,

c) Cam k~t thuc hien cac bien phap giam thieu, xu ly chAt thai va tuan thu cac quy dinh cua phap Iu?t v~ bao v~ moi tnrong.

3. H6 so dang ky ban cam kSt baa v~ moi tnrong bao g6m: a) Ban cam kBt bao v~ moi tnrong;

b) Dl,I an dAu tu (baa cao nghien CUu kha thi) hoac phirong an san xuat, kinh doanh.

4. BQ Tai nguyen va Mei tnrong quy dinh m§u cua ban cam k~t bao v~ rnoi tnrong.

Di~u 31. ThOi diSm dang ky ban cam kit bao v~ moi truirng

1. DBi veri du an tham do, khai thac khoang san, chu du an phai dang ky ban cam k~t baa v~ mOi tnrong truce khi dS nghi co quan co thdm quyen cdp, diSu chinh gidy phep tham do, gidy phep khai thac, ,

2. D6i voi du an tham do dAu khi, chu du.an phai dang leY ban cam kBt bao v~ moi tnrong truce khi khoan tham do.

3. f>6i veri du an dAu nr co hang muc xay dung cong trinh thuoc d6i nrong phai xin giAy phep xay dung, chu dV" an phai .dang ky ban cam kBt baa v~ moi tnrong truce khi d~ nghi cc quan co thAm quyen cAp, di8u chinh gidy phep xay dung,

4. D6i voi cac du an, hoat dQng san xudt, kinh doanh, dich vu khong thuoc d6i nrong quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 3 Bi6u nay, chu du an hoac chu ca sa phai dang kYbanc:am-kBrbao v~moitruong tntuc"khttn\lc:-hi~fi . dAu nr, san xuAt, kinh doanh.

Di~u 32. Tel chec dang ky ban cam kSt bao ~~ moi trU'o-ng

1. Uy ban nhan dan cdp huyen co trachnhiem t6 chirc viec dang ky ban cam kBt baa v~ moi tnrong.

2. Trong cac tnrong hop sau day, Uy ban nhan dan cdp huyen co thS uy ---""quy6fi"Cno·UY~ nhan dan cdp xa t6 chirc viec dangky ban cam kBt bao v~ moitnrong:

--- ----

23

a) HO:;J.t dQng san xu~t, kinh doanh, dich vu nfun tren dia bin mdt (01) xa, kh6ng thuoc dBi nrong phai l~p du an d.1u nr (bao cao nghien ciru kha thi);

b) Dl,T an d~u tu nb tren dia ban mQt (01) xa, kh6ng phat sinh ch~t thai trong qua trinh trien khai thirc hien,

3. D5i voi dir an d~u tu, hoat dQng san xu~t, kinh doanh, dich vu thuc hien tren dia ban ill hai (02) huyen tro len, chu du an, chu cc sa san xu~t, kinh doanh diroc thuc hien viec dang IcY ban cam k&t bao v~ m6i tnrong tai mot trong cac Uy ban nhan dan cfrp huyen, noi thuan loi nhAt cho chu du an, chu co sa.

4. E>Bi voi du an d~u tu thirc hien tren vung bien chua xac dinh duoc C1_1 th€ trach nhiem quan ly hanh chinh cua Uy ban nhan dan dp huyen, chu du an thirc hien viec dang ky ban cam kSt bao v~ m6i tnrong tai Uy ban nhan dan cAp huyen noi dang ky xu Iy, thai be ch~t thai cua du an. Truong hop dir an khong co chAt thai phai dua van d~t li€n dS tai che, tai su dung, xu ly, thai bo, chu du an khong phai thirc hi~n viec dang ky ban cam k&t bao v~ moi tnrong,

Di~u 33. Quy trinh dang kf ban cam k~t bao v~ mdi tnritng

1. Vi~c dang ky ban cam kSt bao v~ moi truong duoc thirc hien thee quy trinh sau day:

a) Chu du an, chu co sa gui h6 sa dang ky ban cam kSt bao v~ moi tnrong d~n co quan co tharn quyen quy dinh tai f)i~u 32 Nghi dinh nay;

b) Trong thai han nam (05) ngay lam viec, kS tu ngay nhan h6 sa, co quan co thfun quyen quy dinh tai Di€u 32 Nghi dinh nay co trach nhiem thong bao bang van ban cho chu du an, chu co sa biet v~ viec chftp nhan h6 sa hoac khong chAp nhan h6 sa ban cam kSt bao v~ rnoi tnrong, Truong hop kh6ng chAp nhan, phai neu ra ly do bkg van ban.

2. BQ Tai nguyen va Moi wang quy dinh mfiu thong bao v€ viec ch§.p nhan hoac kh6ng chftp nhan h6 sa dang ky ban cam kSt bao v~ moi tnrong.

f)i~u 34. Gfri ban cam k~t bao v~ moi truong dii dU'Vc dang ky

1. Truong hop ban cam k~t bao v~ moi tnrong diroc dang IcY tai Uy ban nhan dan dp huyen: Trong thai han hai (02) ngay lam viec, Uy ban nhan dan cftp huyen glii chu du an, co quan quan ly vS bao v~ moi wang c§p huyen va

24

Uy ban nhan dan c§p xa noi thuc hien dV an dAu tu, san xu§t, kinh doanh, dich vu rndi noi rnQt (01) ban cam k€t bao v~ moi tnrong <ill dang ky; tnrong hop du an dAu tu, san xuAt, kinh doanh, dich vu thuc hi~n tren dia ban ill hai (02) huyen tro len, phai girl cho Uy ban nhan dan cAp huyen co lien quan.

2. Truong hop ban cam kSt bao v~ moi tnrong diroc dang ky tai Uy ban nhan dan cdp xa: Trong thai han hai (02) ngay lam viec, Uy ban nhan dan c§p xa gui chu dlJ an, co quan quan ly nha mroc v~bao v~ moi wang c§p huyen mdi noi mot (01) ban cam k~t bao v~ moi tnrong d§ duqc dang ky,

DiSu 35. Trach nhifm ella ehu d., an sau khi ban cam k~t bao vf moi trtrimg dtrQ'c dang ky

1. T 6 clnrc thuc hien cac bien phap giarn thi~u nhimg tic dQng x§u dSn moi tnrong trong ban cam kSt bao v~ moi tnrong da dtroc dang ky,

2. Dirng hoat dQng va bao cao kip thoi cho Uy ban nhan dan c§p xa, Uy ban nhan dan cAp huyen noi co du an d~ chi dao va phBi hop xU It trong tnrong hop d~ xay ra SlJ cB gay anh huang xdu d€n chdt luong moi tnrong va sue khoe cQng d6ngtrong quatrinh thuc hien du an, san xu§t, kinh doanh.

3. Hop tac, tao diBu ki~n thuan 19i, cung cAp moi thong tin dn thiSt co lien quan d~ co quan qUM It nha mroc v~ bao v~ moi tnrong tiSn hanh cac hoat dQng giam sat, kiem tra, thanh tra trong qua trinh thuc hien du an dAu nr, hoat dQng san xu§t, kinh doanh.

4. L~p lai ban cam k~t bao v~ moi tnrong cho du an dAu nr, hoat dQng san xudt, kinh doanh, dich vu trong cac twang hop sau day:

a) Thay d6i dia di~m thuc hien;

~~ -- _. _- .-- bj-Khongtrien-khaithuc-hien -trongthoi-han -hai -rmroi b&n -{24 )thang,~k~ tir ngay ban cam kSt bao v~ moi tnrong duoc dang ky;

c) Thay d6i quy mo, cong suat, cong nghe lamgia tang mire dQ tac dQng xAud~n moi tnrong ho~c pham.vi chiutac dQng do nhtmg thay d6i nay gay ra.

5. Truong hop du an dAu tu, hoat dQng san xudt, kinh doanh, dich vu co

. thay d6i tinh chdt hoac quy mo dSn mire nrong dirong voi d6i nrong phai l~p bao cao daub gia tac dQng moi tnrong dtroc guy dinh tai Phu luc II Nghi dinh nay, chit du an, chit co sa phai I?p bao cao danh gia tac dQng moi tnrong giri coquan co thAm quyen quy dinh tai f)i~u 18 Nghi dinh nay d~ duoc thAm dinh, phe duyet thea quy dinh.

25

Di~u 36. Trach nhi~ cua CO' quan nha mrac clang ky ban cam k~t bao v~ moi trueng

1. Kibm tra viec thuc hien cac bien phap bao v~ moi tnrong trong ban eam kSt bao v~ moi tnrong dli duoc dang ky va cac quy dinh cua phap luat hien hanh vS bao v~ m6i tnrong trong qua trinh thuc hien du in d§.u tu, hoat dQng san xuat, kinh doanh.

2. TiSp nhan va xu ly cac y ki~n dS xuit, kien nghi cua chu du in, chu co so hoac cac t6 chirc, ca nhan lien quan d€n vi~e thuc hien cac nQi dung, bien phap bao v~ moi tnrong trong qua trinh thirc hien du in d~u tu, hoat dQng san xudt, kinh doanh.

3. Phdi hop voi chu du an, chu co so san xuat, kinh doanh xu ly kip thai cac SlJ cd xay ra trong qua trinh thuc hien du an dAu tu, heat dQng san xuat, kinh doanh.

Chuong V

DIEU KHoAN THI HANH

Di~u 37. Ch~ df} tai chinh cho hoat clC}ng danh gia moi truong chi~n lut}'c, clanh gia lac dQng moi rruong, cam k~t bao v~ moi truCrng

1. ChS dQ tai chinh cho hoat d9ng danh gia moi tnrong chien luge diroc quy dinh nhir sau:

a) Chi phi l~p bao cao danh gia moi tnrong ehi~n luge b6 tri trong kinh phi xay dung chien luge, quy hoach, kS hoach do ngan sach bao darn nr nguon kinh phi su nghiep kinh t~ va cac nguon khac, n~u co;

b) Chi phi eho hoat dQng tham dinh bao cao danh gia moi tnrong chien luge bd tri tir nguon kinh phi sir nghiep moi tnrong.

2. ChS dQ tai ehinh eho hoat dQng danh gia tac dQng rnoi tnrong duoc quy dinh nhu sau:

a) Chi phi l~p bao cao danh gia tac dQng moi tnrong bd tri tir nguon v6n dftu tu cua chu du an;

b) Chi phi cho heat dQng tham dinh bao cao danh gia tac dQng moi tnrong bd tri tir ngucn thu phi tham dinh bao cao danh gia me dQng moi tnrong;

c) Chi phi cho hoat dQng kiem tra, xac nhan viec chu du in dli thuc hien cac cong trinh, bien phap bao v~ m6i tnrong bd tri nr nguon kinh phi S\I nghiep moi tnrong.

26

3. Ch~ d9 tai chinh cho hoat d9ng cam kSt bao v~ moi tnrong duoc quy dinh nhu sau:

a) Chi phi I~p cam kSt bao v~ moi tnrong b6 tri til nguon v6n dAu tu cua chu d1,1' an;

b) Chi phi cho hoat d9ng kiern tra viec thuc hi~n cac bien phap bao v~ moi tnrong neu trong ban cam k~t bao v~ moi truong b6 tri til ngu6n kinh phi S1,1' nghiep moi tnrong,

4. Tranh nhiem huang ddn:

a) B9 Tai chinh chu tri, ph6i hop voi B9 Tai nguyen va Moi tnrong huang dfut DiSm a va b Khoan 1, Diem b va c Khoan 2, DiSm b Khoan 3 DiSu nay;

b) Bt} Tai nguyen va Moi tnrong chu tri, ph6i hop voi B9 K~ hoach va D~u tu huang d§n DiSm a Khoan 2 va DiSm a Khoan 3 DiSu nay d6i voi dtr an dAu tu su dung nguon v6n ngan sach nha nuoc.

DiSu 38. Cb~ dQ bao cao

1. Dy ban nhan dan cAp huyen dinh ky sau (06) thang m9t IAn gui bao cao cho Uy ban nhan dan cAp tinh vS viec th1,1'C hien: Hoat d9ng dang kY va kiSm tra viec th1,1'C hien ban cam k~t bao v~ moi tnrong; hoat dQng dang kY dS an bao v~ moi tnrong don gian tren dia ban' minh quan ly, Thoi han bao cao quy dinh nhu sau:

a) LAn thir nhAt tnroc ngay 10 thang 07 cua narn thuc hien;

b) LAn thir hai truce ngay 10 thang 01 cua nam k~ ti~p.

2. Uy ban nhan dan cap tinh tnroc ngay 15 thang 01 hang nam gui bao cao cho B9 Tai nguyen va Moi tnrong v€ viec thirc hien: Hoat d9ng tham dinh baa cao danh gia moi tnrong chiSn luge; hoat dQng thAm dinh, phe duyet baa cao danh gia me d9ng moi tnrong; hoat dQng dang kY ban eam kSt baa v~ moi tnrong; hoat d9ng kiem tra, xac nh~ cac cong trinh, bi~n phap bao v~ moi tnrong; hoat d9ng thAm dinh, phe duyet va ki~m tra, xac nhen vi~c thirc hien d€ an bao v~ moi tnrong chi ti~t; hoat dQng dang kY va kiem tra thirc hien de an bao v~ moi tnrong dan gian cua nam tnroc tren dia ban minh quan lY.

3. Be} (tnr B9 Quec phong va B9 Cong an), cc quan ngang BQ, co quan thuoc Chinh phu tnroc ngay 15 thang 01 hang nam gul baa cao cho BQ Tai nguyen va Mdi tnrong v€ viec thuc hien: Hoat dQng thAm dinh bao cao danh

27

gia moi tnrong chien IUQ'e; hoar dong thfun djnh, phe duyet bao cao danh gia tac d<)ng moi tnrong; hoat d<)ng kiem tra, xac nhan cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong cua nam tnroc thuoc llnh vue quan ly cua minh.

4. B<) Tai nguyen va Moi tnrong guy dinh chi tiSt v€ n<)i dung, hinh thirc cac loai bao cao guy dinh tai cac khoan 1, 2 va 3 Di~u nay.

".

f)i~u 39. Diiu khoan chuySn ti~p

1. H6 sa d~ nghi: Thfun dinh bao cao danh gia moi tnrong chien IUQ'e; tham dinh, phe duyet bao cao danh gia tac dQng moi tnrong; thftm dinh, phe duyet bao cao danh gia IDC d<)ng rnoi tnrong be, sung; kiSm tra, xac nhan viec thirc hien ll<)i dung cua bao cao va yeu du cua quyet dinh phe duyet bao cao danh gia tac d<)ng moi tnrong; dang ky xac nhan ban cam k~t bao v~ moi truong; xac nhan ban cam k~t bao v~ moi tnrong be, sung da duQ'c co quan c6 thfun quyen ti~p nhan tnroc ngay Nghi dinh nay e6 hieu lire diroc ti€p tuc xem xet giai quyet thea quy dinh cua Nghi dinh 56 80/20061ND-CP ngay 09 thang 8 nam 2006 cua Chinh phu v~ viec guy dinh chi ti~t va huang dfuI thi hanh m<)t sf, di8u cua Luat Bao v~ moi tnrong va Nghi dinh s6 2112008/ND-CP ngay 28 thang 92 nam 2008 cua Chinh phu v~ sua de,i, b6 sun~ m<)t sf, di€u cua Ng~i dinh so 80/2006/ND-CP ngay 09 thang 8 nam 2006 ve viec quy dinh chi tiet va huang dfut thi hanh m<)t 56 di~u cua Ludt Bao v~ moi tnrong,

2. Khu sin xu§t, kinh doanh, dich vu t~p trung hoac co sa sin xu§t, kinh doanh, dich vu dff duoc phe duyet dS an bao v~ rnoi tnrong c6 trach nhiern bao cao co quan phe duyet dS an bao v~ moi tnrong dS xem xet xac nhdn v€ viec thuc hien cac nQi dung bao v~ moi tnrong dua ra trong dS an bao v~ moi tnrong thea guy dinh cua phap lu~t tai thai diem dS an bao v~ moi tnrong duoc phe duyet,

3. Khu san xuat, kinh doanh, dich vu t~p trung hoac ca 56 san xu§t, kinh doanh, dich vu d~n ngay Nghi dinh nay c6 hi~u luc nhung khong c6 quyet dinh phe duyet bao cao danh gia tac dQng moi tnrong, -quySt-djnh phe duyet bao cao danh gia tac dong moi tnrong b6 sung, gi§y dang kY dat tieu chuftn moi tnrong, cam k€t bao v~ moi tnrong, quyet dinh phe duyet hoac gi§y xac nhan d~ an bao v~ moi tnrong, ngoai viec bi xu ly vi pham theo quy dinh cua phap luat, trong thai han khong qua hai (02) nam, k~ tir ngay Nghi dinh nay co hieu hrc thi hanh phai thuc hien mot trong hai bien phap khac phuc hau qua vi pham sau:

a) Lap dS an bao v~ moi tr..dmg:ehi tiSt d6i voi cac co sa co quy mo, tinh chat tirong duong voi d6i urong phai l?p bao cao danh gia tac d<)ng moi tnrong quy dinh tai Nghi dinh nay gui co quan c6 thftm quyen guy dinh tai Khoan 2 Di~u 18 Ngh] dinh nay d~ thftm dinh, phe duyet;

28

b) L~p d€ an bao v~ moi tnrong don gian d6i vci cac C(Y sa co quy mo, tinh ch§.t tuong duong voi d6i nrong phai dang ky ban cam k~t bao v~ moi tnrong quy dinh tai Nghi dinh nay gui C(Y quan eo thfun quyen quy dinh tai Di€u 32 Nghi dinh nay dS dang kyo

4. Khu san xu§.t, kinh doanh, dich V1,l ~p trung hoac C(Y sa san xu§.t, kinh doanh, dich V1,l duoc dp quyet dinh phe duyet bao cao danh gia me dQng moi tnrong da di vao hoat dQng chinh thirc nhung chua co gi§.y xac nh~ viec thirc hi~n cac nQi dung cua bao cao va yeu cAu cua quyet dinh phS duyet bao coo danh gia me dQng moi tnrong, ngoai viec bi xu ly vi pham thee quy dinh cua phap lu~t hien hanh, phai I~p h5 S(Y d8 nghi xac nhan cac'cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrongda thuc hiengiri co quan co thfun quyen quy dinh tai DiSu 26 Nghi dinh nay dB diroc ki8m tra, xac nh~n trong thoi han hai (02) nam, k8 til ngay Nghi dinh nay co hi~u luc thi hanh. NQi dung h6 so d8 nghi kiSm tra, xac nhan cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnreng; quy trinh, thai han va each thirc ti~n hanh kiBm tra, xac nh~ cac cong trinh, bien phap bao v~ moi tnrong thuc hi~n thee quy dinh tai Di€u 24, 25, 27 va 28 Nghi dinh nay.

5. D8 an bao v~ moi tnrong chi ti~t va d~ an bao v~ moi tnrong don gian la can ctr dS khu san xu§.t, kinh doanh, dich V\1 ~p trung ho~c CO' sa san xu§.t, kinh doanh, dich vu thuc hien va la co sa dS cac CO' quan quan ly nha mnrc co lien quan kiSm tra, thanh tra, xli Iy vi pham.

6. BQ Tai nguyen va Moi tnrong quy dinh chi ti~t vi~c I~p, thAm dinh, pIle duyet va ki8m tra, xac nhan viec thuc hi~n dS an bao v~ mdi tnrong chi ti~t; l~p va dang ky dS an bao v~ moi tnrong don-gian.

Di@u 40. Hi~u Ivc thi hanh

Ngh] dinh nay co hieu lire thi hanh kS til ngay 05 thang 6 nam 2011 va thay th~ cac quy dinh tai cac Di€u 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 va 17

~cuaNghi-dinh-s6-80/2006IND.,.CP.ngay 09 thangSna.nL2006~eua .. Chinh.phu . v€ viec quy dinh chi ti~t va huang ddn thi hanh mQt 56 diBu cua Luat Bao v~ rnoi tnrong; quy dinh tai cac khoan 3, 4, 5, 6, 7, S,,9 va 10 Di~u 1 Nghi dinh s6 211200S/ND-CP ngay 28 thang 02 nam 2008·eua Chinh phu vS sua d6i, b6 sung mQt s6 di8u cua Ngh] dinh s6 SO/2006/ND-CP ngay 09 thang 8 nam 2006 v@ viec quy dinh chi ti~t va huong ddn thi hanh mot s6 di@u cua Luat BaD v~ moi tnrong,

. BiSu 41. Trach nhi~m thi hanh

1. BQ Tai nguyen va Moi tnreng co trach nhiem huong dfut va t6 chirc thuc hien Nghi dinh nay.

29

. 2. ,BQtrmmg, Thu .tnrong co quan ngang BQ, Thu tnrong co. quan thuQc Chinhphu, Chu tjchUibrui nhan dan cac tinh,thanhph6 tnrc thuoc Trung u<mg·chiutnichnhi~m thi hanh N8hiAi1)hnayJ'-

. . . :

NO'inh(in:

.. -Bari Bf thu Trung UO'Ilg Dang;

.. - Thu tti¢ng~ cac Ph6 ThUw(rog Chirih phU;, .

- Cac BQ,co quanngang BQ, eo quan thuQc CP;

- VP Be£) TW va phong, ch6ngthamnhiing; .

. - HDND, UBND cac tinh, TP tnrc thuoc rw,

- Van· phong Trung uong va cac Ban cua Dang;

- Van phong Chu tich mroc; .

- H6i dling Dan t6e va cac Uy ban cua Qu6e Mi;

- Van phong Quoc h(>i;

- Tea an nhfin dan t6i cao;

- Vi~n KiBJTl~atnhan dan t6i.cao; .

- KiBmtoanNhil nutrc;

- Oy banGiam ~at tai chfnh Qu6e gia;

- Nganhang Chfnh sach Xii hoi;

- Ngan hang Phat triBn Vi~t Nam;

.- uBTW M~t tr@n T6 qu6e Vi~t Nam;

- CIT quan Tning irong cuacac dean thB;

- VPCP: BTCN, cac PCN, C6ng TTDT,

cac Vu, eve; don vi true thuec, GOng bao; .. - Luu: Van thir, KGVX (Sb), otfJO

Nguy~n Tin Dung

A Bao do danh gia moi truong ehi~n hrQ'e duO; hinh tlurc lAng ghep trong
bao cao ehi~n hnrc, quy hoaeh, k~ hoaeh
I ChiSn hroc, quy hoaeh phat triin kinh t~ - xii hoi
1 Chi€n luge phat tri~n kinh t€ - xii hQi cua ca mroc
II Chi~n IIroe, quy hoaeh phat triin n2imh, linh VU'C cip quae 2ia
1 ChiSn luge phattrien cac nganh, linh V\IC dp qu6c gia vB cong nghi~p,. nong
nghiep va phat trien nong thon, giao thong v~ tai, xay dung, du lich, y tS (bao
gom ca phan nganh cua nganh va linh V1JC d6)
2 Quy hoach phat triSn cac nganh, linh V\IC thuoc nganh cong nghiep, nong
nghiep va phat trien nong thon, giao thong v~ tai, xay dung, du lich, y tS
khong quy dinh tai phfuI B, Phu luc II
III Quy hoach t8n2 hO'P luu VU'C song quy rno lien tinh
B Bao cao danh 2ia moi truO'n2 ehi~n 1U'D'c dU'O; hinh thirc bao cao rien2
I Chi~n IU'O'c, quy hoachphiit tri~n kinh t~ - xii hoi
1 Quy hoach phat trien kinh tS - xii hQi cua cac vung kinh tS - xii hoi, vung
kinh tS trong diSm, vung kinh tS, hanh lang kinh tS, vanh dai kinh tS
2 Quy hoach phat trien kinh tS - xii h9i cua tinh, thanh pha tnrc thuoc
Trung uong
II Quy hoach phat triin nganh, linh VU'C dip quae gia
1 Quy hoach phat triSn nganh dien, thuy dien, nhiet di~n, nang hrong nguyen
nr va di~n hat nhan; khai thac d§.u khi, IQC h6a d§.u; giay; h6a ch&t eo ban,
phan bon, thuoc bao v~ thuc v~t; cao su; d~t may; xi mang; thep; khai thac va
chS biSn than, quang s~t, thiec, nhom, vonfram, antimon, titan, yang, dih
hiem, khoang san co tinh phong xa khac
2 Quy hoach phat triSn nganh nong nghi~p, lam nghiep, thuy san, thuy IQ'i
3 Ql!y hoach phat tri~n kSt du ha t§.ng giao thong Quang bQ, Quang sit, dirong
bien, duang song, cang, hang khong
4 Qu,Y hoach phat trien do thi, v~t lieu xay dung, quan ly chit thai rin, quan Iy
chat thai nguy hai
5 Quy hoach phat trien du lich, sin golf 2

6 Quy hoach phat tri~n mang hroi benh vien
7 . Quy hoach phat trien h~ thong khu kinh t~, khu cong nghiep, khu ch~ xudt,
khu cong nghe cao . ,
III Quy hoach sir dung d§t, bao v~ va phat tri~n rirng, khai thac va sir dung
cac n~uan tai nguyen thien nhien khac tren pham vi lien dnh, lien vimg_
1 Quy hoach Slr dung dit cap quoc .gia, dp vung
2 Quy hoach bao v~ va phat trien nrng tren pham vi 02 tinh tro len
3 . Quy hoach khai thac va Slr dung cac nguon tai nguyen mroc m~t, mroc ngam,
khoang san tren pham vi 02 tinh tra len
-, Cac chi~n hIVc, quy hoach, k~ hoach khac theo chi d~o ciia Quae hi}i,
C
Chinh phil, Thu tU'o-ng Chinh phil . "

TT D,! an Quy rno

1. Cac du an thuoc th~m quyen quyet T~t ca dinh chu tnrong dfm tir cua Quae hoi;

thuoc thfun quyen quyet dinh dAu tu

cua Thu tuong Chinh phu

2. Du an c6 S11 dung d~t cua khu bao t6n T~t cit thien nhien; viron quoc gia; khu di tich

lich S11 - van h6a; khu di san th@ gioi;

khu du tru sinh quyen; khu danh lam

thang canh dff duoc xSp hang,

Nhom cac dl}' an v~ xiiy dl}'ng

3. D1,l an xay dung k@t cdu ha tAng ky C6 dien tich nr 5 ha tro len thuat trung tam do th] va cac khu dan

eu

D1,l an xay dung, cai tao h~ thong thoat nuoc do thi, thoat mroc khu dan cir; nao vet kenh muong, long song, he,

C6 chieu dai cong trinh ill 5 km tro len d6i voi du an xay dung, cai tao M thong thoat mroc do thi, thoat mroc khu dan eu;

C6 dien tich khu vue nao vet tir 1 ha d6i voi cac du an nao vet kenh muong, long song, h6

5. Du an xay dung ha cing ley thU?t khu Tdt ca cong nghiep, khu cong nghe eao, cum

cong nghiep, khu chS xudt, khu thirong

mai, lang nghS truyen thong va cac khu

san xUdt kinh doanh ~p trung khac

4.

6. DV an xay dung sieu thi, trung tam C6 dien tich kinh doanh ill 500 m2

thuong mai trc len

7. D1,l an xay dung cac cho dAu m6i, cho Tdt ca. hang 1, chc hang 2 tren dia ban thanh

ph6, thi xff, thi trilil

8. Du an xay dung benh vien Tdt cit

2

9. Dir an xily dvng phong thi nghiem co T~tca
phat sinh chat thai nguy hai nr heat
dQng thi nghiem
10. Dir an xay dung khu ky tuc xa; chung~, ,Quy mo su dung tir 500 nguoi
cu ho~c 100 hQ tro len
11. Du an xay dung khu dich V1,l du lich, Co dien tich tiT 5 ha tro len
th~ thao, vui choi giai tri, san golf
12. Du an xay dung co sa hru tni du Iich Quy mo su dung tir 50 phong
tro Ien
13. Du an xay dung co sa dich vu du lich Luong mroc thai ill 500 m3/ngay
khac (gom co sa ha tkng va co sa V?t dem tro len
chit)
14. Du an xay dung nghia trang (theo hinh Tit cit
thirc hung tang, hoa tang va hinh thirc
khac)
15. Du an xay dung cong trinh co tkng Co dQ sau tir 10m trc len.
ham
16. Du an xay d~g cong trinh chien dAu, T~tca
tr~mg tam hu~ luyen quan S\1', tnrong
ban, cang quoc phong; Du an xay dung
kho ta?g quan su; DIJ an xdy dung khu
kinh te _SIuoc _2_hong;
Nhom die dtr an san xuit vat lieu xay dU'ng
17. Du an xay dl,l'llg co sa san xu~t xi T~t ca d6i v?i dir an xay dung
mang, du an san xu~t clinker co sa san xuat xi mang;
Cong su~t tiT 500.000 t~n
clinker/nam tro len d6i voi du
an san xu~t clinker
18. D1,l' an xay dung co sa nghien clinker Cong suat tu 100.000 tAn Xl
san xuat xi mang mang/nam tro len
19. Dir in xay dung co sa san xuit gach, Cong suit tir 1 a trieu vien gach,
ngoi; t~m lop fibro xi mang ngoi quy chu§.nlnam tro len
hoac 500.000 m2 dun lop fibro
xi mang/nam tro len
20. Du an xay dung co sa san xu~t gach 6p Cong suit tir 500.000 m2/nam
lit cac loai tro len 3

2l. Du an co sa san xuit nguyen, v~t lieu Cong suit tir 50.000 tin san

xay dung khac pham/nam tro len

Nhom cac du an v~ giao thong

22. Du an xay dung cong trinh giao thong Tit cit dbi voi cong trinh giao ngam (dirong xe di~n ngam, dtrong thong ngam

ham); xay dung cap treo Chieu deli tir 500 m tro ISn d6i voi cap treo

23. Du an xay dung duong ot6 cao tdc, Tit ca dirong 6t6 tiI cip I d&n dp III; Du an

xay dung dirong s~t tren cao; Du an

xay dung cang hang khong, san bay

24. Du an cai tao, nang c&p duong oto cao Tit cit t6c, duong oto tu cip I d&n cip III;

dirong s~t;

25. Dir an xay dung duong 6t6 dp IV, Chieu deli tir 100 km tro ISn c&pv

26. Du an xay dung cfru duong be, dirong Chi6u deli nr 200 m tro len

s~t (khong k~ duong dfu1)

27. Du an xay dung cang song, cang bien Tiep nhan tau trong tai tu 1.000 nwr ee iee

28. Du an xay dung cang ca, bBn ca Co kh6i hrong ca nhap cang Ia 50 cinJngely tro len

29. Du an xay dung b@n xe khach

Dien tich tir 5 ha tro len

30. Du an san xuit bS tong nhua nong

Cong suit nr 100 tin san pham/ngay tro ISn

3 1. Du an xay dung 10 phan irng hat nhan; Tit ca Du an xay dung nha may dien hat

nhan, nha m<!Y_ nhiet di~n

32. Du an xay d\ITIg co sa san xuat, kinh Tit cit doanh, dich vu co sir dung chit phong

xa hoac phat sinh chftt thai phong xa

33. Du an xay dung nha may phong di~n, Dien tich sir dung dAt, m~t mroc

quang di~n til 100 ha tro len

34. Du an xay dung nha may thuy dien

He, chua co dung tich nr 100.000 nr' mroc trc len hoac cong sufit tir 1 MW tro len

4

v

35.

Dl,I an san xuat day, cap dien

re 110 KV trc len

DV an xay dung tuyen duong day tai dien, tram di~n

36.

Cong suAt tir 10.000 tin san phfunlnam tro len

Nh6m cac du an dien tir, vi~n thong

37. Dir an xay dung tram phat, tram thu - Cong suAt tir 2 KW trc len phat vo tuyen; du an tram phat, tram

thu - phat vi~n thong

38. Du an san xu§.t cac thiSt bi dien, di~n Cong su§.t til 10.000 thiet

tu bi/nam tra len

39. Du an san xu§.t linh kien dien, di~n tu

Cong suat til 500 tk san pham/nam tro len d6i voi linh kien dien

C6ng suat tir 100.000 linh kien/nam trc len d6i voi linh kien di~n ur

40. Dir an xay dung tuyen viSn thong

Chieu dai nr 100 km tro len

Nb6m cac d" an lien quan dSn thuy lqi, sir d\lng dit rimg, dit nong nghi~p

41. Dl,I an xay dung cong trinh he, chua Dung tich he, chua tir 100.000 m3

nucc mroc tra len

42. Du an xay dung cong trinh nroi, c§.p Tiroi, tieu, dp mroc cho dien nuoc, tieu thoat mroc phuc vu nong, tich til 100 ha tro len

lam, ngu nghiep

43. Du an xay dung co lfin bien

Co chieu dai dirong bao yen bi~n tir 1.000 m tro len hoac dien tich lfin bien tir 5 ha tro len

44. Du an de, ke ber song, bo biSn

C6 chiSu dai til 1.000 m tro len

45. Du an c6 chuyen d6i muc dich su dung Dien tich til 5 ha tro len d6i voi

dien tich rung, dien tich dfit Ilia 2 vu rung phong he? dAu nguon, rung phong he? chan s6ng, rung d(tc dung;

Dien tich til 10 ha tro len d6i voi rung tv nhien;

Dien tich tir 50 ha trc len d6i voi cac loai nrng khac;

Dien tich tir 3 ha tro len d6i voi dAt Ilia 2 vu

47. Dir an xay dl,l11~ vung trong cay cong Dien tich tit 50 ha tro len nghiep; vung trong rau, hoa ~p trung

(kS ca cac du an tai canh)

Nh6m cac dl}' an v~ tham do, khai thac, ehS biSn khoang san

5

46. Du an trong nrng va khai thac nrng

Trong rirng dien tich nr 1.000 ha tro len; khai thac rirng dien tich nr 200 ha tro len dBi voi rung trong, 50 ha tro len dBi voi rirng tv nhien san xu~t va 10 ha tro len oBi voi rimg tv nhien phong ho

51. Du an tham do o§.t hiem, tham do T§.t ca khoang san co tinh phong xa; du an

khai thac, ch~ bien khoang san rk co

su dung cac ch§.t oQc hai, hoa ch§.t hoac

v~t lieu n6 cong nghiep; du an ch~

bien, tinh ch~ kim loai mau, kim loai

phong xa, d§.t hiSm

48. DV an khai thac v~t lieu san l~p mat bkg

49. Du an khai thac cat hoac nao vet long song lam v~t lieu san l§.p, xay dung

50. DV an khai thac khoang san rk (khong su dung cac ch§.t dQc hai, hoa ch§.t hoac v~t lieu n6 cong nghiep)

52. Du an ehS biSn khoang san d.n kh6ng sir dung cac ch~t oQc hai, hoa chat

53. DV in khai thac nuoc oS lam nguon mroc c&p cho heat oQng san xuat, kinh doanh, dich vu va sinh hoat

Cong su§.t khai thac tir 100.000 m3 v~t li~u nguyen khai/nam tro len

Cong su§.t tit 50.000 m3 v~t li~u nguyen khai/nam tro len

Co khBi hrong mo (bao g6m khoang san va d§.t oa thai) tir 50.000 m3 nguyen khai /nam trc len

Cong suat tir 50.000 rrr' san pham/nam tro len;

Co hrong d§.t oa thai ra tit 500.000 m3/nam tre len dBi voi tuyen than

Cong su§.t khai thac tir 5.000 m3 mroc/ngay dem tro len oBi voi mroc diroi dfit;

Cong suat khai thac ill 50.000 m3 rnroc/ngay dem trc len dBi voi mroc mat

6

54. Du an khai thac nucc khoang thien nhien, nuoc nang thien nhien (diroi d~t hoac 19 ra tren m~t dAt).

Cong su~t khai thac tir 120 m3 mroc/ngay dem trc len dBi voi nuoc su dung dB dong chai;

Cong su~t khai thac ill 500 m3 mroc/ngay aem trc len dBi voi mroc su dung cho muc dich khac

55. Du an tuyen, lim giau d~t hiem, Cong su~t tir 1.000 tan san

khoang san co tinh phong xa. pham/nam tro len.

56. Du an khai thac dau, khi

Nhorn cac du an v~ ddu khi

57. DV an xay dung nha may 19C hoa d§.u T~t ca (trir cac du an chiSt nap LPG, pha chS

d§.u nhon); du an xdy dung nha may

san xu~t san pham hoa d§.u; du an xdy

dung tuyen duong ang dful d§.u, khi; du

an xay dung khu trung chuyen d§.u, khi

58. Dl,T an xay dung kho xang dau, cira Dung tich kholb6 chua nr 200 rrr'

hang kinh doanh xang d~u tro len

Nh6m cac du an vi xu I' chit thai

59. Du an xay dung co sa tai chS, xu ly, T§t ca chon lip hoac tieu huy ch~t thai t~p

trung

60. Dir an xay dung h~ thong xu ly mroc thai ~p trung

T~t ca d6i voi mrcc thai cong nghiep;

Cong suit thiet kS tir SOD rrr' mroc thai/ngay dem tro len d6i voi rnroc thai sinh hoat

61. Dir an SO' chS phS li~u (k~ ca phS li~u Cong suit tir 3.000 tfuvnam nhap khau)

62. Du an xay dung CO' sa pha da tau cfi, Tit ca v~ sinh sue rna tau

Nh6m cac du an v~ co khi, luyen kim

63. Du an xay dung nha may luyen kim Tit ca d6i voi dir an co sir dung nguyen li~u Ii phS li~u;

Cong suit nr 1.000 tin san pham/nam tro len d6i voi du an Slr dung nguyen lieu khac

7

64. DI,l' an xay dung cc sa can thep

TAt cit d6i voi du an co sir dung nguyen li~u la phe lieu;

Cong su~t tir 2.000 t~ san pham/narn tre len d6i voi du an su dung nguyen lieu khac

65. Du an xay dung co sa dong moi, sua Thi~t kS cho tau co trong tai tir

chua tau thuy 1.000 DWT tro len

66. Dir an xay dung co sa san xuAt, sua chua container, ro moe

D6i voi san xuat, cong su~t tir 500 container, ro moc/nam tro len;

D6i voi sua chua, cong suat nr 2.500 container, ro moc/narn tro len

67. Du an xay dung co sa dong moi, sua Cong suAt tir 100 phuong

chua, l~p rap diu may, toa xe tien/nam tra len

68. Du an xay dung co sa san xuat, l~p rap xe may, 0 to

Cong suAt tu 10.000 phuong tien/narn tro len d6i voi xe may;

Cong suAt tir 500 phuong tien/nam tro len d6i voi 0 to

69. Du an xay dung co sa chS tao may C0!1g suat tir 1.000 tAn san
moe, thiSt bi cong cu pham/nam tro len
70. Dir an xay dung co sa rna, phun phu va C0!1g suat tir 500 tan san
danh bong kim Ioai pham/nam tra len
71. Dir an xay dung co sa san xuat nhom C6ng sufrt tir 2.000 tAn san
dinh hinh pham/nam tro len 72. Du an xay dung co sa san xuat, sua TAt ca chua vil khi, khi tai, trang thiet bi ky

thuat quan su

Nh6m cac d" an ch~ bi~n g6, san xuftt thuy tinh, gAm srr

73. Du an xay dung co sa chS bi~n g6

Cong suat nr 3.000 m3 g6 nguyen li~u/nam tro len

74. D1,l' an xay dung co sa san xuat dam g6 Cong su§t tir 50.000 tAn san pham/nam trc len

8

75. DV an xay dung co sa san xu~t van ep Cong su~t nr 100.000 m2/nam tro len

san

76. D\I an xay dung co sa san xu~t d8 g6 C6ng su~t tir 10.000

gia dung, xay dung hoac cong nghiep ph§.m!nam tro len

77. Duan xay dung co so san xuat hang C6ng suftt tir 1.000.000

my nghe pham/nam tro len

san

78.

DV an xay dung co sa san xuftt thuy tinh, gom su

Cong sufit tir 1.000 tfin san phfunlnam tro len

DV an xay dung nha may san xuit su v~ sinh

Cong suit nr 10.000 sin pham/nam tro len

80. Du an xay dung nha may san xuftt C6ng suit nr 1.000.000

bong den, phich mroc . phfunlnam tro len

79.

san

81.

Nh6m cac du an ch~ bH~n thrrephim

tin

D~ an xay dung co so che bien thuc Cong suit nr 500

pham "'hl.C:~1 Y t' l~ t" CUU/ nam ro en

sin

82. DlJ an xay dung co so giSt mb gia sue, gia cfun t~p trung

Cong sufit tu 500 gia suc/ngay tro len; 5.000 gia cim!ngay tro len

83. Dir an xay dung co sa chS bien thuy C6ng suAt tir 100 tin san

san pham/nam trc len

84. Du an xay dung co sa san xuftt QUang

C6ng suAt tu 10.000 tftn duong/nam trc len

85. Dir an xay dung co sa san xuit c6n, ruQ'U

Cong suit tir ·50.000 lit san ph§.m!nam tro len

86. Du an xay dung co sa san xu§.t bia, mroc giai khat

C6ng suat nr 200.000 lit san pham/nam ira ISn

87. DlJ an xay dung co ,.~&- sa~ xuit -b~t ngot

-C6~g· - suAt t~ -- 5-:000 - tin san pham/nam tro len

88. D1,l' an xdy dung co sa san xuftt, chS biSn sua

Cong suAt tir 10.000 ph§.mJnam tro len

tin san

89. Du an xay dung co sa san xudt, chS bi@n d~u an

Co~g suftt tir 10.000 pham/nam tro len

tin san

90. Du an xay dung co so san xuftt banh, Cong suAt til 5.000 tAn san

keo phfunlnam tro len

91. DlJ an xay dung co sa san xuAt mroc da C6ng suAt tir 300 tan mroc da/ngay dem tro ISn

9

92. Dl,I' an xay dung co sa san xufit mroc Cong sufit tic 2.000 m3
loc, nuoc tinh khiet dong chai. mroc/nam tro len
Nh6m cac du an chi biin nong san
93. D\; an xay dung co sa san xudt thuoc la Cong sufit tic 600.000 di~u/nam
dieu tro len
94. Dl,I' an xay dung co sa che bien nguyen Cong sufit tic 1.000 tcin san
li~u thu6c hi ph§mlnam trc len
95. Dl,1 an x§y dung co sa ehB biSn nong Cong sufit tiI 10.000 tcin san
san ngii coc phiunJnam tro len
96. Dl,1 an xay dung co sa xay xat, ch€ bien CO?g sufit tic 20.000 tcin san
g(}.o pham/nam trc len
97. Dl,1 an xay dung co sa san xudt, chS Cong sufit tic 500 tcin san
bien tinh bQt cac loai ph§m!nam tro len
98. Dl,1 an xay dung co sa chS biSn hat di~u C6ng suat tu 1.000 tcin san
pham/nam tro len
99. Dl,1 an xay dung co sa chS biSn che, ca Cong sufit tu 1.000 tfin san
cao ph&mlnam trc len
100. Dl,I' an xay dung CCf sa ch~ bien ca phe Cong sufit tic 500 t§.n san
ph&m!thang tro len d6i voi
phirong phap chS bien trot;
C6ng su&t tu 10.000 tfuJ san
pham/nam tro len d6i voi
phuong phap chS bien k:h6;
Cong suat tic 1.000 t§.n san
pham/nam tro len d6i voi ch~
bien ca phe b9t, ca phe hoa tan
Nhom cac dl}' an chan nuoi va eh8 bi8n thirc an gia sue, gia c§m, thuy san
Du an xay dung CCf sa chS bi€n thirc an r ,
101. Cong suat tu 1.000 tan san
gia sue, gia earn, thirc an thuy san, phu pham/nam tro len
pham thuy san
102. Du an xay dung CCf sa chS bien b9t ca Cong sudt tic 500 tfuJ san
phfimlnam tro len
103. Du an x§y dung CCf sa nuoi trong thuy Dien tich m~t nuoc tir 10 ha tro
san tham canh hoac bin tham canh len
104. Du an xay dung CO sa nuoi trong thuy Dien tich mat mroc tu 50 ha tra
san quang canh len
105. Du an xay dung co sa nuoi trong thuy Quy rna tir 10 ha tro len
san tren cat 10

106. DI,l' an xay dung co so chan nuoi gia sue t~p trung

Tir 500 dAu gia sue tro len d6i voi trau, bo; ill 1.000 dAu gia sue tro len d6i voi cac gia sue

'.

khac

107. DI,l' an xay dung co sa chan nu6i gia cAm t~p trung

Tir 20.000 dAu gia cdm tro len; d6i voi da diSu tir 200 con tro len; d6i voi chim cut tir 100.000 con tro len

108. DI,l' an xay dung co So' chan nuoi, cham soc dQng v~t hoang da

Tit ca

109. DI,l' an xay dung co So' chan nuoi cac loai be, sat

Til 1.000 con tro len d6i voi ca sfru, ky da, tran; nr 5.000 con tro len d6i voi riln va cac loai be, sat khac.

Nhom dt,r an san xuit phan hoa hoc, thuAc bao v~ th.,c v~t

110. DI,l' an xay dung nha may san xuat phan C6ng suat nr 1.000· tfrn san

hoa h9C pham/nam tro len

111. DI,l' an xay dung kho chua hoa chit, Sire chua tu'j tfrn tro len kho chua thuoc bao v~ thuc v~t

112. DV an xay dung kho chua phan bon Sire chua tir 100 tin tro len

113. Du an xay dung co sa san xu§.t thuoc TAt ca bao v~ thuc v~t

114. Du an xay dung co sa sang chai, dong Cong suAt tu 300 tAn san

goi thuoc bao v~ thirc v~t phfunlnam tro len

115. D1,l' an xay d\T11g co sa san xuit phan Cong suit tir 1.000 tfrn san

htru co, phan vi sinh Qhamlnam tro len

Nh6m cac du an v~ boa chit~ durrc ph§m, my ph§m

116. _ D~ an x~y' dlJl1g~ca sa san xuat dl.l'9'c TAt ca d~iv&i san x~.§.t vilc xin;

pham, thu6c thu Y Cong suAt nr 50 tAn sin pham/nam tro len d6i voi diroc

pham khac va thuoc thu y .

117. D1,l' an xay dung co So' sin xuit hoa my Cong suit nr 50 tAn sin

phAm phfunJnam tro len

118. Dir an xay dung co sa san xuat chit C6ng suat tir 100 tin san deo, cac san pham tir ch&t deo, san, hoa pham/nam tro len

chit err ban

119. Du an xay dung co sa san xuat cac sin C6ng suit til 1000 tfrn san

phAm nhua pham/nam tro len

11

120. Du an xay dung co so san xuat eh~t tAy Cong su~t nr 1.000 tin san

rua,_ph1,l gia phfunJnam tro len

121. Du an xay dung co sa san xuit thuoc Tit Gil phong, thuoc nb, hoa C1,l

122. DlJ an xay dung co sa san xuit thuoc Tit ca nb cong nghi~p; kho chua thuoc ne,

123. Du an xay dung vung san xuit muoi nr Dien tich tir 100 ha tro len mroc bien

Nhom cac du an san xu~t 2i~y va van phon2: ph~m

124. Dir an xay dung co sa san xuit bQt giiy Cong su~t tir 300 dn san

va giay nr nguyen lieu tho pham/nam tro len

125. DlJ an xay dung co sa san xuit giiy Cong suat tir 5 .000 t~ san pham/nam tro len d6i voi dir an san xu it giiy tir bl)t giiy

Tit cit dBi voi dir an san xuit giiy tir ph~ lieu

126. DI,! an xay dung co sa san xuit van phong pham

Cong suit tir 1.000 pham/nam tro len

,

tan san

127. Dir an xay dung co so san xuit bao bi cac tong

Cong suit tir 5.000 pham/nam tro len

tin san

Nhom cac dV an vS d~t nhuem va may ID~C

128. DI,! an xc1y dung co sa nhuorn, d~t co T§.t ca nhuorn

129. DlJ an xay dung co so det khong Cong sUc1t tir 10.000.000 m

nhuom vai/nam tro len

130. Du an san xu~t va gia cong cac san pham may m~c

Cong su~t tir 50.000 san pham/nam tro len neu eo cong doan gil;it tAy;

Cong su~t tu 2.000.000 san pham/nam tro len nSu khong eo cong doan gil;it tAy

DV an giat IS. cong nghiep 131.

Cong suit tir 50.000 san pham/nam tro len

Dir an san xuat soi to' Him va soi nhan 132.

tao

Cong suit tir 1.000 tan san ph§.mlnam trc len

- .~---------

12

Nhom cac d1f an khac
133. Dir an xay dung co So' nghiel} ciru - Tat ca.
trien khai hoac co So' san xuat trong
khu cong ngh~ cao
DV an che bien cao su, mu cao su Cong suat tu 4.000 tan san
134. phfunJnam tro len
135. Dir an xay dung CO' sa san xuat cac san Cong suat tir 100.000 san
pham trang thiSt bi y tS tir nhua va cao pham/nam tro len
su y tS
136. Dir an xay dung CO' So' san xuat giay Cong suat tir 1.000.000 san
dep pham/nam tro len
137. DV an xay dung CO' so san xuat sam lop 50.000 san pham/nam trc len
cao su cac loai d6i voi 0 to, , may keo; ill
100.000 san pham/nam tro len
d6i voi xe dap, xe may
138. Dir an xay dung CO' so san xuat mire in, Cong suat tir 500 tan mire in va
v~t lieu nganh in khac t~ 1.000 san pham/nam tro len
doi cac v~t lieu nganh in khac
139. Du an xay dung co sa san xuat ac quy, Cong suat til 50.000 KWh/nam
pin trc len hoac tll' 100 tc1n san
phfrmlnam tro len
140. Du an xay dung CO' so thuoc da Tatdt
141. Du an x~y dung CO' so san xuat gas Cong suat tir 3.000 tan san
CO2 chiet niilP hoa long, khf cong pham/nam tro len
nghiep
142. DV an xay dung co so san xuat cac Tat cit
thi€t bi, san phfrm chua chay .
143. DV an co hang muc di dan tai dinh cu Quy rno nr 300 hQ tro len
144. Du an c~i tao, rna rong, nang cap, nang Co quy mo, cong suat toi mire
cong suat tucy?g duong voi du an thtr nr tir
1 den 143
145. Du an co tir mot hang muc tro len
trong s6 cac du an thir tv tir 1 dSn
143 cua Phu luc nay
146. Cac du an tiern an nguy CO' gay <3
nhi€m, suy thoai moi tnrong phat
sinh ngoai Phu luc nay do BQ twang
BQ Tai !lguyen va Moi tnrong xem
xet, quyet dinh ~' .:

Phu luc III

1. Cac du an thuoc thfun quyen quy~t dinh chu truang d~u tu cua Quoc hoi; thuoc tham quyen quyet dinh dAu ur cua Thu nrong Chinh phil.

2. Du an co su dung dien tich d.it cua vuon quoc gia, khu bao t6n thien nhien, khu di san th6 gioi, khu di tich lich 8U, van hoa, khu danh lam thang canh diroc x6p hang dp qu5c gia, cac vung thuoc khu du trfr sinh quyen (trir cac du an 8U dung dien tich d.it thuoc vung chuyen tiep cua khu du tm sinh quyen diroi 20 ha).

3. Du an xay dung nha may di~n nguyen nr, nha may di~n nhiet hach, 16 phan ling hat nhan; du an xay dung nha may nhiet di~n cdng suat tu 300 MW co dia di~m nam each khu do thi, khu dan cu t~p trung duoi 02 km; du an xay dung nha may nhiet dien khac cong suAt tir 600 MW tro' len; du an xay dung nha may thuy di~n, cong trinh thuy lei co dung tich h6 chua ill 100.000.000 m3 mroc trc len.

4. Du an co IAn bi€n ill 20 ha tro len; du an co yeu du chuyen muc dfch 811 dung dAt nrng phong h9 d~u nguon, rimg phong h(> chan song, ch~n gio, chin cat bay, rung d~e dung tu 20 ha tro len hoac cac loai nrng tv nhien khac tir 100 ha trc len; du an co sir dung dien tich dAt Ilia 2 vu til 20 ha tro len; dir an xay dung co sa nu6i trong thuy san tren cat co dien tich til' 100 ha tro len.

5. Du an xay dung nha may IQc, hoa diu; dir an xay dung co sa san xu~t hoa chat co bin, thuoc bao v~ thuc ~ftt, ch.it tAy nra, phu gia, phan hoa hoc cong suAt til 10.000 cin san pham/nam trc l~n;· du an: ·x"aYd\rilg" ca· sa san xuit ~c quy c6 cong suit nr 300.000 K'Wh/nam tro len hoac 600 tin san pham/nam trc len; du an nha may san xuit xi mang cong suAt nr 1.200.000 tin xi mang/nam trrr len; du an co sa san xuit c6 chua chat ph6ng xa hoac phat sinh chit thai ph6ng xa; du an nha may san xuAt b9t giiy c6 cong suit til 25.000 tAn san pham/nam tro len; du an xay dung nha may san xuat con, nrou c6 cong suit tir 500.000 lit san pham/nam tro len; dv an xay dung nha may san xuAt bia, mroc giai khat c6 cong suit tll 2.000.000 lit san pham/nam tro len; du an xay dung nha may ch~ bi~n thuy san co cong suat nr 5.000 tAn san pham/nam tro len.

2

1

6. DI,I an khai thac d~u khi; du an khai thac khoang san r~n cong su~t tir 500.000 rn3 nguyen khai/nam tra len (bao g6rn dgt da thai, khoang san); dir an khai thac d~t hiern, khoang san co tinh phong X?; du an tuyen, lam giau d~t hiern, 'khoang san co tinh phong X? co quy rno cong su~t tir 50.000 t~ san pham/nam tro len; du an ch~ bien, tinh ch~ d§t hiem, kim loai mau, khoang san co tinh phong X? co su dung nr 100.000 tAn quang tinh/nam; du an khai thac nuoc d~ lam nguon mroc dp cho hoat dQng san xu~t, kinh doanh, dich Vl,1 va sinh hoat co cong su§t tir 250.000 rrr' mroc/ngay dem tro len.

7. Dir an xay dung kSt du ha tkg khu cong nghiep, khu chS xu~t, khu cong nghe cao, cum cong nghiep, khu dich V1,l du lich, vui choi giai tri, khu do thi co dien tich tir 200 ha tro len; du an xay dung benh vien co quy me nr 500 giuong benh tra len; du an xay dung cong trinh giao thong ngam co chieu dai tir 2.000 m tro len; du an xay dung cang cho tau co trong tai tir 50.000 DWT; du an xay dung co sa luyen gang thep co cong su§t ill 200.000 tk san phArn/nam tro len.

8. D\,I an xliy dung khu tai che, xu ly, chon lAp, tieu huy chat thai nguy hai thu gom tir cac co sa san xuat, kinh doanh, dich vu; du an xay dung khu tai chS, xu ly, chon l~p, tieu huy chAt thai r~n thong thuong cong suAt tir 250 tWngay dern tro len; du an xay dung h~ thong xu ly mrcc thai cong nghiep t~p trung cong su&t tir 5.000 rn3 mroc thai/ngay dern tra len;

9. Du an cai tao, rna rQng, nang d.p, nang cong su~t co tinh chat, quy rno, cong su&t toi mire nrong dirong voi dtr an thir tv tir 1 d~n 8 cua Phu luc nay.

10. Du an co nr mQt hang muc trc len trong s6 cac du an thir tv tir 1 dSn 9 cua Phu luc nay.

11. Cac du an khac neu tai Phu h:IC II n~m tren dia ban 02 tinh, thanh ph6 true thuoc Trung irong trc len hoac nfun tren vung biSn khong xac dinh dircc trach nhiern quan ly hanh chinh cua Uy ban nhan dan dp tinh, hose dtr an nb tren dia ban cua 02 quoc gia tro len.!.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful