Sekolah menengah kebangsaan kuala lanar 27200 kuala lipis, pahang.

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN Nama Kawasan Tingkatan : murid kajian …………………………… Tarikh : : :

………………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………….. Nama responden :

………………………………………………………... Jantina Umur : : Lelaki 15 -25 26 – 35 Kaum : Melayu India Perempuan 36 – 45 46 - 55 Cina Lain – lain lebih 56

Jenis Pekerjaan : Sektor Kerajaan Tandakan (√) Jenis Pekerjaan

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN (KGT) Perkara di atas adalah dirujuk. Sekian. terima kasih. Kerjasama dan bantuan tuan / puan didahului dengan ucapan terima kasih. nombor kad pengenalan : ………………………………………………… adalah murid sekolah ini. pihak sekoah berbesar hati jika pihak tuan / puan dapat membenarkan murid ini mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk kajiannya. 3.lain Sek o l a h men en ga h Rujukan Kami : SMKKL 02/01/002 ( ) Tarikh : Kepada Sesiapa Yang Berkenaan Tuan / Puan. Murid ini dikehendaki menjalankan kajian luar untuk memenuhi keperluan KGT dalam sukatan pelajaran Geografi KBSM di peringkat Tingkatan Dua. 2. p ………………………………………………………………………………………. Sehubungan dengan itu. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Adalah dimaklumkan bahawa Kod Sekolah : CEA 3059 Telefon : 09-3101112 E-mail : 2720 0 k u a l a l i pi s .Swasta Lain .

3. Sekian. MAKLUMAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN (KGT) Perkara di atas adalah dirujuk. Hasil KGT akan dinilai oleh guru. KGT. Kod Sekolah : CEA 3059 Telefon : 09-3101112 E-mail : Rujukan Kami : SMKKL 02/01/002 ( ) Tarikh : Kepada Ibu Bapa / Penjaga Tuan / Puan. Semoga dalam perhatian tuan / puan. Murid akan menjalankan kerja lapangan di luar waktu persekolahan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Adalah dimaklumkan bahawa semua murid Tingkatan Dua diwajibkan menjalankan KGT adalah sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi KBSM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 2.Saya yang menurut perintah. Sekolah menengah kebangsaan kuala lanar 27200 kuala lipis. pahang. terima kasih.

.. ………………………………………………………... Jika berlaku sebarang perkara yang tidak diingini kepada anak saya ketika menjalankan kerja lapangan... 2.Saya yang menurut perintah... . ………………………………………………………... ……………………………………………………….. ………………………………………………………. 4. dari Tingkatan 2 ………………………………………… untuk menjalankan kerja lapangan bagi memenuhi syarat KGT dalam sukatan pelajaran Geografi KBSM Tingkatan Dua... Saya juga faham bahawa anak saya akan keluar untuk mendapatkan maklumat dalam kajiannya. Tuan... saya tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang terhadap pihak sekolah..... dengan ini membenarkan anak saya …………………………………………………………..... MENJALANKAN KERJA LAPANGAN UNTUK MEMENUHI KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN (KGT) Perkara di atas adalah dirujuk..... Saya …………………………………………………………………………………. Telefon : ………………………… Pengetua SMK Kuala Lanar 27200 Kuala Lipis.. 3......

terima kasih. ………………………………………………………………… ( ) .Sekian. Yang benar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful