Ulat Pagbasa Sa Filipino

Ipinasa ni: Rose Anne R. Babiera

Ipinasa kay: Ginang Jimenez

Bernadette Publishing House Corporation (Philippines) Bilang ng Pahina: 4 na Pahina Tauhan: Ang panginoon.Pamagat: Ang alamat ng rosas May Akda: Elvira E. Seguera Araw ng Pagkalimbag: Taong 2003 at muling inilimbag ng taong 2008 Lugar na Pinaglimbagan: St. lamok Pinangyarihan: Sa lugar kung saan tinipon ng Diyos ang mga hayop Paksa: Makulit na lamok na binigyan ng kakayahan upang mapangalagaan ang sarili na di makapaniwala na siyay makapapatay. .

Ngunit si Cristobal. at kabaitan. Aral na Napulot: Huwag maging makulit. . kayumian. ay di makapapayag na di mapasakanya ang dalaga. Huwag gamitin sa masama ang ibinigay na kapangyahiran ng Diyos sa atin.Buod: Noong araw ay may isang magandang dalagang nagngangalang ³Rosa. Dahil ang gusto ni Rosa ay ang maglingkod sa Panginoon at sa pagtulong sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. isang mahigpit niyang mangingibig. Dahil niloob ito ng Panginoon na gawing bulaklak si Rosa na ang tangkay ay may mga tinik na tagapangalaga rito upang di-pagnasaang pupulin lamang ng sinuman. sa bakuran nito ay may isang halamang tumubo na may bulaklak ngunit paghawak sa tangkay nito ay mapapasigaw ka dahil sa talas ng tinik ng halamang hinahawakan. at ito¶y nagtangkang agawin si Rosa at dinala ito sa hardin. Sa takot ni Cristobal ay ibinaon niya ang dalaga sa bakuran nito at saka siya lumayo sa pook na iyon upang di na magbalik kailanman. Maraming nangangayupapa sa kanyang kagandahan. Huwag din dapat kuwestiyonin ang kakayan ng Diyos sapagkat lahat ay kaya niyang gawin. Mula noon ay hindi na nakita ng mga taga roon si Rosa. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi niya mapusuan. Ngunit nananalangin si Rosa sa Panginoon at noon di¶y siya¶y naging bangkay. Sa halip.´ na balita sa kanyang angking kagandahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful