Col iaboren

:

GtIbrieI GraeIIa i Jgnasi Boca: violins Laura ReSina: viola

Maria Boo: violonceI

Amau Maym6: ttompeta

J::1~:h6

Eduard Bwmo: tuba

CarIco Pedmgoea: teclat aPia ~i acordi6 a Blsl/flfl8lsill tIs_ GadA Pedro, Bernat MuntaIIet,lIIiI8C c-Ja, ~ Gisberti GuIIlem Ham: car. Ctpttttio ~

Btu Maym6: veus in&ntiIs a & la'l"'tlBmuzt Itt troho,-11lU4Iical, eootdinaci6d'~ ianims incondidonaIs

Produit per MANEL

Tots tis aaanjaments sOn a cim:c de MANEL esr:epte leo cotdes de DoIIa tsI1rttIfIm i Ra.wa, que sOn • cim:c de Joan ViIbiroya i MANEL

E.nregistrat als totJJdis NOmada 57 smb Pete ApIat. Kilw CabaIIeto, Fernando NovlIIo i QuIm Durb8n del 30 de junyal 16 de julio! de 2008, esr:epte PIa~em.gisa.dad 13 d'octubre de 'Jf.'i!7

als estudis MusiCLm, smb Luis MoIeto.

MescIat i ll1lIStetiI7JIt per CowmgIa.

1. E-.t.. 'JM4....t ~ _..,*. ~ + :"1

1..AfIIt'f.,.""" .. ~ Z:~,

3. A;. , "J)~ ..•.....•••.....••. ~ 3: 1er

~·P..t... ~ 2. :SI

s.~ 3:+5

,.~~.r.&.. +:~,

1-. tJAA. ~ f4I'- -- ~ + : 2'1

8. At ~ I 3 ~ 2.8

,.u-~~&.l.....~ _ 3:3'

10.1)_ ~ "' "3 :5,

"1.~ ~ 3:2.1

12..~~.t....,_..u.... ~ ,..~1S

1 ahir a Ia nit vain coneixer tres clones aires i elegants iamb una em wig posar d'acord

vain conversar, vain riure i hem fet famor.

I m'ha parlat del seu pals i de les cases que fa aqui amb WI casteDa ~ esttany, sorprencntment fluid

"Quin nas roes gtQ$ que tensl", m'ha dit,

Ja aona alta des <Ielllit, i a Ia paret ha assenyalat WI quadte verd que de nena havia pintat.

I ''Que bonicl Que bonicl Que bonicI" m'he dit, quina neoa roes OOi9' devia ser,

quin plaer haver-Ia pogut conOxer fa molt de temps.

"Si IlInqueS eIs dos uIls", m'ha dit,

"si etquedes quiet a dins delllit, t'ensenyare una can¢ que a casa em cantaven per'nar a donnir.

Palla d'WI bose i d'un senyor que hi viu ailIat entte oms i flors i es protegeix deIs mals humans

amb WI exi:rcit d'animals".

I "Que bonicI Que bonid Que bonicI" m'he dit, i quina veu roes fina que te,

quin plaer haver-Ja pogut coneixer fu molt de temps.

PerO eI Bernat m'ha dit que t'ha vist pet Barcelona, que t'acompanyava WI horne molt aIt,

que Ii has pregun1lIt si encatlI ens freqiienclvem i que m'envies molts recotds.

Has vist que be que he parlat? Quin discw:s tlIIl ben ttavat? Quins . . is clars i ferms

dignes ~ de seny?

Pen) un avis per a navegants,

fes-me cas els dies senars i els parelIs fes com qui sent que a la platja hi xiuIa el vent

Sembles franca quan em dius attactiu entre atra.ctius

i que estimes, en el funs, IeS meves imperfeccions.

Pen) jo, que vine de grumet, els dies parelIs et crec, que els senatS, SOIa dels pins, tan sols antes rodofuis.

fl) = c::=::> QJ
c:::::=> =
=
[~_"'_1)O Q) [Te~ .. :J)
lOON 3) Q) Q) GJ
~.''' ••• I) 0> 0> &,,~~~ij
[un:" J) Q) 0> (8]
Q) ~ Ai, Dolors, portl'm al ball,

avui que ve tothom, avui es quart hi hem d'1IlW. Ai, Dolors, vindre cap al tareI

amb un cop de cotse i t'esperare a bsix,

I, Dolors, avui entre els caps no hi hauci miracles de complicitat ni, Dolors, cap dit despistat que freJ!:Ui una esquena pet casualitat. .Avui, Dolors, jo picare un ritme anib les mans

mentre tu tteuS els tiquets de l'enesim combinat.

Avui, Dolors, propO$ll un tema al cantant,

un que es rigut de tuide mii d'aquestahist&ria que s'ha anat acahant

Va, Dolors, que avui serem dos nens grans,

res de tontenes, res de ser especials.

Un-dos-tres, un-dos-tres cha-cha-cha,

tal6-punta, tal6-ponta, j torna a comenear,

I, Dolors, ningU esperanl cap escena doka davant cap portal, ni, Dolors, cap gran ventat sed reveIada quart es faci dar. Avui, Dolors, mourem el cos al ~

d'un tambor accelerat, d'una gran Ifnia de baix Avui, Dolors, pr_oposa un tema al cantant,

on que es rigut de tu i de mi i d'aqeesra historia que ja no es importaot

Un que ens defineixi en tres acords,

un que ens expliqui a la posteritat,

un que conscienttnent SJgUi un punt i final,

Dolors, un que sembli impossible que pugui acahar

, Lletra i rmisica: Guillem Gisbert

Donnies mig agafuda al meu ~ ha sonat un aamn de cotse encalIat, has obert un uIl mandr6s i callat

i has toma.t aI leU somni privat. Pujaw el cafe i ens be recordat

baIIant a una platja amb baaets mexicans, Ia cam que feies aI'oar gicutt

cree que em de felicitat,

cree que em de feIicitat.

De moment no et riure mes les gricies, pet una "I'tgada be enres el que cal. Passi-ho be, que m'esborro del mapa

pet perpetrar a Yombm un gran pia quinquenoaI.

Sento que et desperres, et vine a buscar, neoatellScafC,vOIsauetorripa?

AI diari res massa ~

mica en mica ja et \'28 despettant

I fumes mirant els cotses passar,

t'~ a YaiIe dens del veinal:,

peoso en ~ que baimn aI far,

f que mal be estat home de mar,

JO que mai he estat home de mar.

El primer any compare una corllata ben ~ estampada amb colors a'U1I, i, eI segon, els miIkits professors europeus m ensenyaran a fer el nus.

~pd=~~r:r:=-lahsqueparlende lU

I el ~ ens aeuarem per l'EixatnpIe i demanarem taUIa en un bar de menUs. ~rauti Jl!t. ensenyant Ia cOrbata, i IIavots, bonica,

cIependl'A de til.

I IIavots tot depc:ndm de til.

I.letta i mUsia: GuiIlem Gisbert

Si hagues nascut a Roma, fa mes de dos mil anys, viuria en un ~ tindrlem un esclau,

i iImfores al pan plenes d'oli i vi

i una estitua de marbre dedicada a mi.

Si hagues nascut a Roma, d roes de dos mil anys, no fana olor de xampU eI ten cabell daurat, oferirlem bous als deus, brindat!em amb soldats i ens despettaria un carro pujant pet I'ernpedtat

leis turistes es fan fotos on tu il'o vam esmoaar, son Ies roses bones de passar a 'etemitat,

i una guia eIs ensenya eI mosaic del menjador, es rettaten i passegen pet Ia nostta habil3ci6.

I am un nen dibuixa a Dapis ala sala del museu eI bracalet de maragdes que t'embolicava eI peu

i un subnwinista troba eIs nostres gors i eIs nostres plats, son Ies coses bones de passar a I'etemitat

Lletra i mUsic.: Roger PodiIIa

I, a vegades, ens en sortim. I, a vegades, ens en sortim.

I, a vegades, una tonreria de sobee ens indica que ens en sortim.

I, a vegades, una carambola de sabre ens demOstta que ens en sortim.

Busquem quedar be en el retmIe magnffic

deIs que van pel m6n amb pout moiwIftic

i afroilten Ia Vida micmt-Ia a Ia cam

i W1 dia, contenIli, compren IIOIS a sa mare. Intentenl ttDIIlpejat ....... set peoones digoes. eI IIlOdeIiC ~ Jes fiIles,

el ~ veu greu;d de Ia mHorta,

~:car"d':Zsc:s!i~calma

i doll ocdIets Cent· . dalt dim atbte

bavent enIIestit W1 ~ epiIafi

que armnqui somnures a IDtS eIs que passin.

I, a vegades, ens en sortim.

I, a vegades, ens en sortim.

I, a vegades, una tooteria de sabre ens indica que ens en sortim.

I, a veg1des, una carambola de sobte ens demOstta que ens en sortim.

I, a vegades. ens en sortim.

1, a vegades, ens en sortim.

1, a vegades, una tonreria de sabre ens indica que ens en sortim.

I, a vegades, se'ns baixa Ia verge i de sabre ens reveIa que ens en sortim.

I, a vegades, contta tot pronOstic una gtan bestiesa capgim aIIO que aeiem lOgic, tot ferit evident;

que per W1 moment, ens en sortim.

La Maria i el MatceI, de costat en una bam, es miren i fan glopets

a les respectives canyes.

Ell vesteix tot de vermeil,

ella empIena un crucigmma.

Ai Maria, ai MatceI, ~s'acostlla padar amb faltre? Qui s'arrisca a 6:acassat?

Qui saItara sense xarxa?

Ell Ja vol tteure a baIIar,

ella se'l vol endur a casa.

Et convidaria a vi,

seria ~ seria arnable,

si voJguessis seure amb mi, quin moment roes agmdable! Tancarfem el1ocal,

1a nit seria tan IIatga. Mmarlem e1s des junts d'aquesta ciutat tan IlI1'lI

i tindrlem fills ben forts

i una casa amb balconada.

El Marce1 aI1arga un ~

1a Maria somriu a faire.

Pet6 festona ha anat passant i no ttoben les paraules.

Ell dema sen\

ella dema estata ~ guapa. Es nit freda per ser a6rl1- no s'esti en1Ioc com a casa.

Iletta i mUsica: Guillem Gisbert

Tu i jo hem sopat en boos 1eStaurants, tu i 10 hem baIIat a Ia Ibn d'un &naI, tu i jo voJarem en un futd FJesta groc,

tu i jo hem canlDt a Ia VOCI del fuc. 'TIl i i hem buscat coses simiIars,

tu i' ~ . el Ie de pardaIs,

.. daltJO ~-Ia~ ca.P Pia I.:. ........

tulJO "" • ......,tulJOI IlOStta""""""",

perO tu i jo no ens hem banyat mal aI mat.:

AI marl AI marl

P.Janrem Ies tovaIIoJes. c:ot:t,'I'ido a uns ,geIats.

J~I~~~~

d'uns nens que &II Optimist a Ia caIa de Ia costat.

Dormo una estona, ara que bufa de mar, am estirada se't vel! espect2adar, IJat&a i bIanqueta a Ia som IIegint ~ vaticanes de IinaJ inesperar.

Ell abusiva lanta caIo1; t"tncot:potes i et poses be el ban)'8dor. amb un peu caICuJes com esoI faigua' i lOt esta lieS! per tal que ent:rem aImat.:

AI marl AI marl

ADd doncs, si un dia vms i passes per aquI, i si maIgrat Ia feina I:IXlbem un mati,

no em perilonaria mal, no podria assumir, no ~-te amb Ia motu i que no £essim cam!. , M"oIt Buoy d'aquI, a faItta banda del mOo,

hi ba una xiringuilO amb quatre pins aI fons, tu i jo ~ a Ia bam d'un bar,

sooa bona musica i som davant del mat.:

AI marl AI marl

Llotra: GuiIlem Gisbcrt

Mlisica: GuiIlem Gisbcrt i Roger Padilla

Un horne amb uIlete$ de pasm gruixudes passeja pel port neni6s. Jam mes duna bora que Ia sew. dona Pespem al doctOr Ramon. Que avui s'han omplett de cora«ge i han <kcidit opemr-se el cos. La dona es vol treure papada i l'liome es fari fer W1 penis mes gros.

Pero no saben que set attactius tunbc! pot ~ viure en W1 malsonl I els dos canten de j>UIlI mare, molt miIlor que JO, que fan cant comI,

i baDen sardanes a PIaQi Sant Jaume i ho Can de coIlons.

El Pepe es W1 noi que ha fer ~ i es passa el sant dia estimt al Bit Avui el rodegm tres metges I W1 jove beeari amb Wl bistwi

Amb Wl ~t deliriliten l'essCncia greixosa que Ii exttaIltlItL

I ell snnm en pendre un waikiki eovolmt de senyores que matquen mugrons. Pero eI Pepe no sap que aIauns ben planws tunbc! viuen en W1 maIsoriI I el tio ~ ttObades d'amics del sis-cents i en Ii! un de venneIl

i quan PUJll al poble els nens li dI!manen que els porti a fer un tomb.

No saben que els guapos sOO els raros,

que ho sap tothom petO no ho diu ningt\,

tampoc no s'agradeil i tenen complexos per set diferents. I no saben que els guapos desafinen,

no tenen SWIng i no baDen be,

tambe es preocupen i tenen psicOlegs i no passa res.

Lletta i mUsica: Amau VaJlve

FJ tell avi tenia un bigoIi IIaI:g i blanc

i el sucava eo cervesa tebia eo IlIVemes dels Alps.

Pels matins Ies teves tietes baixeo a banyar-sii . a una pIaIja escmari de Ia Segona Guma MundiaJ

Dona esttangera,

com em veueo eIs reus uIIs?

Ton pare destiI ia prunes i Ies dein fermeolllr i eo fireS ~s Vert licors de vuitmta gtws.

AI jardi Ia rewa ivia vesreix quimooo blanC

meotre el sol vermell es pan entte IeS Innques dua bonsai.

Dona estraogeII, com em veueo eIs tells uIIs?

Dona esttlU1ge!a

Mentre baIJem em muIIeo Ies ~ del run, eotro amb un tlInc rus a HedIn, m'espanta el tell passat v1king

Mentte ens besem entte copes d'arbres gegants, fa tnaJ:e tesa a deUs esttanys,

ton pare educa una elef.mis.

Quan £em famar dos-cents daosaires ottlmans giren contents al meu voh:ant somriueo i piquen de mans.

I ens abmcem i pujo eo un t:mmvia groc, passejo entte obres del Barroc,

. em perdo eo Ia Terra del Foe.

No esperava \UI3 nom tlID bonica dat:rere d'aquest tw1eII.

EI teu esdl em &scina.

On has estat tot aquest remps? Aprofiw-e, ara que et gilts, per donar gracies .al ca

I pet passar-te revJStlI,

dels talons fins els cabelIs.

No t'espantis petO, at3, voldria dir-re

que ho ets tot pet a mi i que jo puc ser tot leU. Vull sennr-te ~ Ia !eVa vida,

eIs reus somnis I eIs teuS gram secrets.

I tomes i em dediques d mc!s gran dels teuS somriures i emboIiques d paquet

i 1es teves mans, expe.rtes, fadomen amb WlIIacet.

I congeIo d moment quan 1es nostres mans es creuen a finten:anViat el bitIIei,

petO eIs teuS ulls estlID oerviosos, has d'atendre alttes clients.

PetO, si dubtes, podries ar.revir-re a sortie amb mi pet fer Wl cigatret. Per si penses que podria setvir-re

jo m'espetan\ pet aqui enema aIgun temps.

Ens vam conCiJreI: un ~ fent rua at cine Arlmdfn j ens ha costar deu j ajuda arribar fins aquf.

U wig oferir un carmeIo un vespre de Sant M'edir i ens Iia cost3t deu i ajuda an:ibaf fins aijUi

Una amiga molt ~ venia massa SOVIIl!

i ens ha COSIllt deu i ajuda arribar fins aquf.

"Vals venir", vaig p~-Ji, "3 coneixer els meus padrins?" Ens ha costat deii 1 ajuda arribar fins aquf.

I am ella porta eIs nens aI cole i jo faig eIs plats de la nit, ens ha costar <leu i ajuda arribar fins aquf.

Jo alimento els . . ella eI jardl,

j ens hacost3t~ ~fins aquf.

]a sempre compro manxego llI3Iamt que ella es roes de brie 1 ens lui costar deu i ajuda arribar tins aquf.

Jo soc un fan de l'Asterix i ella re tots eIs tintins, ens ha costal deu i ajuda arnbar fins aquf.

Prefereixo que no parli d'aqueU nOvio de Pads, 9ue ens ha cost3t deu i ajuda arribar fins aquf.

)0 sOc de baJlar Ia conga, ella es decama roes pel twist,

ens ha cost3t deu i ajuda arribar fins •

]a die "eps, un ron amb cola!" i ella :r carta de vins 1 ens ha costal deu j ajuda arribar fins aquf.

Ella mira I<iarosmmi; jo sOc roes de ~ Tali, ens ha cost3t deu j ajuda aaibar fins aqw.

Jo ja 56 <los 0 Ires coses, ella ja en sap quatte 0 cine, que !!OS ha cost3t deu i ajuda arribai liDs aquI.

Ella no deixa que em rasqui quan em piquen eIs lII06qUits, !!OS ha COSIlIt <leu j ajuda ar.riIiar fins aquf.

Ella es tcina de lea £estes, jo sOc un home avorrit,

i !!OS ha cost3t deu i ajuda arribar fins aquI.

Jo la mira j m'espanto no lOs que es ca.nses de mi, ens.ha cost3t deU i ajuda an:ibaf fins aquf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful