Specializarea : Administratie Publica CAIET DE PRACTICA AUTORIZATIE DE PRACTICA In conformitate cu Legea nr 288/2002,studenta Marchidanu(Matei) St Ioana

de la Universitatea Spiru Haret ,Facultatea de Drept si Administratie Publica,centrul Bucuresti este repartizata pentru a face practica la Primaria comunei Buturugeni. STAGIUL DE PRACTICA Totalul zilelor de stagiu 15 zile Institutia in care se face practica: PRIMARIA COMUNEI BUTURUGENI Data prezentarii: - 09.06.2008 23.06.2008 Semnatura primarului si stampila Totalul zilelor de practica(cifre si litere)- 15 (cincisprezece) zile x 6 ore/zi= 90 ore PLANUL CALENDARISTIC DE DESFASURARE A PRACTICII PRIMARIA BUTURUGENI Durata practicii 15 zile De la 09.06.2008-23.06.2008 Denumirea serviciului,sectiei Sectorul,locul de munca Termenele lucrarii de la___pina la___ 9.06.08-13.06.2008

Asistenta sociala 434j99e

Compartimentul asistenta sociala 434j99e

Starea civila Registrul Agricol

Compartimentul starea civila 16.06.08-20.06.08 Compartimentul registrul agricol 23.06.08.-27.06.08

INSEMNARILE STUDENTEI Prin cererea adresata Primariei comuneiButurugeni,aprobata de primar,am solicitat efectuarea perioadei de practica pentru completarea cunostintelor teoretice si practice,obtinute la cursuri,lucrari practice in cadrul institutiei Primaria comunei Buturugeni.

privind administratia publica locala.cele emiseulterior deprimar.Compartimentul registrul Agricol.Administratia publica locala Buturugeni.06. ancheta sociala se realizeaza de personalul serviciului public de asistenta sociala 434j99e din subordinea consiliului local.2008. pentru fiecare solicitant se intocmeste o documentatie distincta.in mod obligatoriu .2008 am desfasurat practica la nivelul compartimentului Asistenta Sociala In data de 09.precum si cele depuse ulterior de solicitant.efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau dupa caz la resedinta solicitantului ajutorului social.precum si a discutiilor purtate cu persoanele responsabile.pentru verificarea situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.am aflat urmatooarele: ajutorul social se acorda in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure.am participat alaturi de unul dintre functionarii publici din cadrul Compartimentuklui asistenta sociala 434j99e la veruificarea unor aspecte semnalate intr-o cerere adresata Primariei Buturugeni referitoare la acordarea ajutorului social.modificata prin Legea nr 115/2006.Compartimentul Asistenta Sociala 3. pastrandu-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului de ajutor social. functioneaza ca toate celelalte administratii publice locale in baza Legii nr 215/2001.Compartimentul Starea civila 2.de catre persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala 434j99e . In perioada 09.06. pentru sumele acordate ca ajutor social.in teremen maxim de 30 de zile de la data inregistrarii.la solicitarea primarului. ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotite de actele dovedidoare privind componenta familiei si veniturile nete realizate in luna anterioara depunerii cererii de membrii acesteia.cu modificarile si completarile ulterioare. persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar .2006 mi-a fost prezentata activitatea Compartimentului si o parte din legislatia ce sta la baza bunei desfasurari a acestei activitati. asa cum reiesedin Legea nr 416/2001. In data de 10.in teremen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.06.sau dupa caz de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale.pentru asigurearea venitului minim garantat lunar.actiuni sau lucrari de interes .-13. Pe perioada de practica ami fost repartizata la urmatoarele compartimente in cadrul institutiei dupa cum urmeaza: 1. cererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaza .In urma verificarilor efectuate.06.privind venitul minim garantat.desemnate prin dispozitie a primarului . in vederea solutionarii cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune.

care va trebuisa aibe numar de inregistrare .2008. Sub atenta indrumare a ofiterului de stare civila am putut sa-I comunic urmatoarele: -termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii este de 15 zile de la data nasterii.in cadrul aceluiasi compartiment .emitand in cest sens dispozitie de acordare sau dupa caz de incetare a ajutorului social.la intocmirea dosarelor. in vederea respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social.la domiciliul solicitantilor in vederea efectuarii anchetelor sociale .judetul Giurgiu care solicitau acordarea ajutorului social pentru familiile lor.din 3 in3luni.local.daca acestia sunt casatoriti.deplasandune impreuna cu comisia de asistenta sociala 434j99e si autoritate tutelara din cadrul primariei in satul Padureni. In data de 16.in cadrul Compatimentului Starea Civila .06. persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte.am participat alaturi de functionarul din cadrul compartimentului de sistenta sociala 434j99e .fara a se depasi regismul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.semnatura si parafa medicului b)-certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului daca nasterea nu este declarata de mama c)-certificatul de casatorie al parintilor copilului. la sediul ptrimariei s-au prezentat doi tineri care au solicitat informatii in legatura cu formalitatile care trebuiesc indeplinite in vederea incheierii casatoriei.pentru copilul nascut viu si aflat in viata.satul Padureni.2008.intocmit pe formular tip .s-a prezentat un cetatean care a solicitat lamuriri cu privire la actele care trebuiesc depuse in vederea inregistrarii nasterii copilului sau. In ziua de 18.precum si certificatele de stare civila se restituie imediat dupa confruntarea datelor.verificand totodata situatia ce rezulta din actele dovedotoare pe care solicitantii le atasase la cerere.ca indeplinesc conditiile prevazute de lege In data de 11.13 06 2008 la cererea mai multor cetateni din comuna Buturugeni.data certa sigiliul unitatii sanitare.primarii dispun efectarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie.06.Consultand legislatia(Metodologia pentru aplicarea Legii nr 119/1996) si solicitand sprijinul ofoiterului de stare civila am putut sa le comunic urmatoarele: . -actele de identitate ale parintilor si al declarantului dupa caz . -declarantul va prezenta urmatoarele acte: a) certificatul medical constatator al nasterii. -inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei verbale date in fata ofiterului de stare civila de catre orcicare dintre parinti.12.

din care sa rezulte .daca este cazul.desfacerea casatoriei anterioare -deasemeni le-aqm comunicat faptul ca termenul legal in care se poate incheia casatoria este de 10 zile de la data cind a fost inregistrata declaratia de casatorie. Din data de 23.Ea se face numai in forma scrisa.urmand a fi anexata la declaratia de casatorie facuta) e)-date cu privire la identitatea viitorilor soti f)-precizarea locului unde urmeaza a se incheia casatoria. d)-declaratia viitorilor soti cu privire la numele pe care s-au inteles sa-l poarte in timpul casatoriei(acesata declaratie se poate face si ulterior.care sste valabil 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori.unitara in care se inscriu date privind: -terenurile detinute.privind registrul agricol.cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si lipsa impedimentelor la casatorie c)-declaratia acestora ca au luat la cunostinta reciproc de starea lor de sanatate. -acte in original si copii traduise si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila.pe categorii -modul de utilizare a suprafetei agricole .pina la data incheierii casatoriei.respective: -actul de identitate(BI sau CI) -certificatul de nastere copie si original -certificatul medical(prenuptial) privind starea sanatatii . Legii 68.06 2008 pina in data de 28.fiind semnata de declarant si ofiterul de stare civila si trebuie sa contina: a)-vointa neidoielnica de a se casatorii a viitorilor soti b)-declaratia viitorilor soti ca indeplinesc cerintele prevazute de art 4-10 din Codul familiei.06. -viitorii soti trebuie sa prezinte odata cu declaratia de casatorie . Registrul agricol reprezinta un document official de evidenta primara.2008 mi-am efectuat orele de practica in cadrul compartimentului Registrul Agricol Aici am aflat de la functionarul care se ocupa de registrul agruicol ca acest compartiment functioneaza in temeiul art 107 din Constitutia Romaniei si al Legii 68/1991.-prima formalitate pe care viitori soti o indeplinesc in vederea casatoriei este declaratia de casatorie.cf art 39 si 40 din Metodologie.daca declatariile s-au facut la servicii de stare civila diferite.in forma scrisa .actele prevazute de lege.In acest termen se cuprind atat ziua inregistrarii declaratiei cit si ziua in care se oficiaza casatoria.

prin vizitarea gospodariilor de catre persoanele imputernicite cu completarea registrelor agricole.sub atenta supraveghere si indrumare a acestuia la inregistrarea in regsitrul agricol(trecerea pe rol) a persoanelor respective cu suprafetele de etren ce fusesera cumparate si tototata radierea suprafetelor in cauza de la partidele de rol ale cetatenilor care le instrainase(vanduse).intrucat acesta ii ocupase in mod abuziv 0. Dupa inregistrarea in registrul agricol am indrumat persoanele resopective la compartimentul Impozite si taxe din cadrul primariei.pentru a fi inregistrate si acola si pentru a achita impozitele si taxele ce le reveneau.a capului de gospodarie.) cu adresa si CNP.sau a unui membru major din cadrul gospodariei. .-suprafata arabila cultivata cu principalele culture -suprafetele amenajate pentru irigat -numarul pomilor -efectivele de animale -utilajele agricole -mijloacele de transport -constructiile gospodaresti -componenta gospodariilor (membrii gosp. in data de 25.ambii proprietari revenind la vechiul amplasament. facuta comisiei de aplicare a legii fondului funciar din cadrul primariei.50 ml din terenul proprietatea sa.sau la sediul Primariei cind capul gospodariei se prezinta din initiative sau pentru rezolvarea altor probleme.care se afla in litigiu cu vecinul din partea de est. In data de 27.m-am deplasat impreuna cu comisia in teren unde am procedat la masurarea unei suprafete de teren proprietatea numitul Popesu Gheorghe.2008 la cererea mai multor personae fizice care cumparase terenuri agricole pe raza localitatii am participat alaturi de agebntul agricol .06 2008 la sesizarea domului Popesu Gheorghe.06.In urma masuratorilor effectuate si a discutiilor purtate cu ambii proprietary de terenuri comisia locala de fond funciar a reusit sa singa litigiul dintre cele doua personae pe cale amiabila. Registrul agricol cuprinde patru tipuri dupa cum urmeaza: TIPUL I registre in care se inscriu persoanele fizice cu domiciliul in localitatea respective TIPUL II registre in care se inscriu persoanele fizice cu domiciliul in alte localitati TIOUL III register in care se inscriu persoanele juridice cu sediul in localitatea respective TIPUL IV register in care se inscriu persoanele juridice cu sediul in alte localitati. Inscrierea datelor in registrele agricole se face pe baza declaratiilor date sub semnatura proprie.

15 (cincisprezece) zile x 6 ore/zi= 90 ore PLANUL CALENDARISTIC DE DESFASURARE A PRACTICII PRIMARIA BUTURUGENI .Facultatea de Drept si Administratie Publica. STAGIUL DE PRACTICA Totalul zilelor de stagiu ± 15 zile Institutia in care se face practica: PRIMARIA COMUNEI BUTURUGENI Data prezentarii: .centrul Bucuresti este repartizata pentru a face practica la Primaria comunei Buturugeni.2008 ² 23.06.06.studenta Marchidanu(Matei) St Ioana de la Universitatea ³Spiru Haret´.2008 Semnatura primarului si stampila Totalul zilelor de practica(cifre si litere).CONCLUZII Specializarea : Administratie Publica CAIET DE PRACTICA AUTORIZATIE DE PRACTICA In conformitate cu Legea nr 288/2002.09.

am solicitat efectuarea perioadei de practica pentru completarea cunostintelor teoretice si practice.2008 434j99e asistenta sociala 434j99e Starea civila Compartimentul 16.08 starea civila Registrul Agricol Compartimentul 23.08 registrul agricol INSEMNARILE STUDENTEI Prin cererea adresata Primariei comuneiButurugeni.locul de Termenele lucrarii serviciului.06.06.08.Compartimentul Starea civila 2. privind administratia publica locala.06.-27.Compartimentul Asistenta Sociala .06.2008-23.aprobata de primar. Administratia publica locala Buturugeni. Pe perioada de practica ami fost repartizata la urmatoarele compartimente in cadrul institutiei dupa cum urmeaza: 1.cu modificarile si completarile ulterioare.Durata practicii 15 zile De la 09.obtinute la cursuri. functioneaza ca toate celelalte administratii publice locale in baza Legii nr 215/2001.08-13.06.2008 Denumirea Sectorul.sectiei munca de la___pina la___ Asistenta sociala Compartimentul 9.lucrari practice in cadrul institutiei Primaria comunei Buturugeni.08-20.06.06.06.

In perioada 09.am participat alaturi de unul dintre functionarii publici din cadrul Compartimentuklui asistenta sociala 434j99e la veruificarea unor aspecte semnalate intr-o cerere adresata Primariei Buturugeni referitoare la acordarea ajutorului social.precum si a discutiilor purtate cu persoanele responsabile.2008 am desfasurat practica la nivelul compartimentului ³Asistenta Sociala´ In data de 09.pentru asigurearea venitului minim garantat lunar. - . asa cum reiesedin Legea nr 416/2001. In data de 10. ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotite de actele dovedidoare privind componenta familiei si veniturile nete realizate in luna anterioara depunerii cererii de membrii acesteia.06.06.06.2008.modificata prin Legea nr 115/2006.In urma verificarilor efectuate.06.2006 mi-a fost prezentata activitatea Compartimentului si o parte din legislatia ce sta la baza bunei desfasurari a acestei activitati.Compartimentul registrul Agricol.-13.am aflat urmatooarele: ajutorul social se acorda in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure.3.privind venitul minim garantat.

pentru verificarea situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.de catre persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala 434j99e .sau dupa caz de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale.fara a se depasi regismul normal - - - - .desemnate prin dispozitie a primarului .actiuni sau lucrari de interes local.la solicitarea primarului.- cererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaza . persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar . in vederea solutionarii cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune. pastrandu-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului de ajutor social.in mod obligatoriu .in teremen maxim de 30 de zile de la data inregistrarii. pentru fiecare solicitant se intocmeste o documentatie distincta.cele emiseulterior deprimar.efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau dupa caz la resedinta solicitantului ajutorului social.precum si cele depuse ulterior de solicitant. ancheta sociala se realizeaza de personalul serviciului public de asistenta sociala 434j99e din subordinea consiliului local.in teremen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. pentru sumele acordate ca ajutor social.

2008.satul Padureni. In data de 16.deplasandune impreuna cu comisia de asistenta sociala 434j99e si autoritate tutelara din cadrul primariei in satul Padureni.am participat alaturi de functionarul din cadrul compartimentului de sistenta sociala 434j99e .ca indeplinesc conditiile prevazute de lege - In data de 11.judetul Giurgiu care solicitau acordarea ajutorului social pentru familiile lor. persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte.13 06 2008 la cererea mai multor cetateni din comuna Buturugeni.la domiciliul solicitantilor in vederea efectuarii anchetelor sociale .de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.verificand totodata situatia ce rezulta din actele dovedotoare pe care solicitantii le atasase la cerere.primarii dispun efectarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie.12. in vederea respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social.emitand in cest sens dispozitie de acordare sau dupa caz de incetare a ajutorului social.06.s-a prezentat un cetatean care a solicitat lamuriri cu privire la actele care trebuiesc depuse in vederea inregistrarii nasterii copilului sau.la intocmirea dosarelor.in cadrul Compatimentului ³Starea Civila´.din 3 in3luni. .

Consultand legislatia(Metodologia pentru aplicarea Legii nr .in cadrul aceluiasi compartiment .2008.precum si certificatele de stare civila se restituie imediat dupa confruntarea datelor. -inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei verbale date in fata ofiterului de stare civila de catre orcicare dintre parinti. parintilor -actele de identitate ale parintilor si al declarantului dupa caz .care va trebuisa aibe numar de inregistrare .Sub atenta indrumare a ofiterului de stare civila am putut sa-I comunic urmatoarele: -termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii este de 15 zile de la data nasterii.intocmit pe formular tip . la sediul ptrimariei s-au prezentat doi tineri care au solicitat informatii in legatura cu formalitatile care trebuiesc indeplinite in vederea incheierii casatoriei.data certa sigiliul unitatii sanitare.daca acestia sunt casatoriti.pentru copilul nascut viu si aflat in viata. -declarantul va prezenta urmatoarele acte: a) certificatul medical constatator al nasterii. In ziua de 18.semnatura si parafa medicului b)-certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului daca nasterea nu este declarata de mama c)-certificatul de casatorie al copilului.06.

pina la data incheierii casatoriei.cf art 39 si 40 din Metodologie.Ea se face numai in forma scrisa.urmand a fi anexata la declaratia de casatorie facuta) e)-date cu privire la identitatea viitorilor soti f)-precizarea locului unde urmeaza a se incheia casatoria. -viitorii soti trebuie sa prezinte odata cu declaratia de casatorie . d)-declaratia viitorilor soti cu privire la numele pe care s-au inteles sa-l poarte in timpul casatoriei(acesata declaratie se poate face si ulterior.respective: .fiind semnata de declarant si ofiterul de stare civila si trebuie sa contina: a)-vointa neidoielnica de a se casatorii a viitorilor soti b)-declaratia viitorilor soti ca indeplinesc cerintele prevazute de art 4-10 din Codul familiei.119/1996) si solicitand sprijinul ofoiterului de stare civila am putut sa le comunic urmatoarele: -prima formalitate pe care viitori soti o indeplinesc in vederea casatoriei este declaratia de casatorie.in forma scrisa .cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si lipsa impedimentelor la casatorie c)-declaratia acestora ca au luat la cunostinta reciproc de starea lor de sanatate.actele prevazute de lege.daca declatariile s-au facut la servicii de stare civila diferite.

privind registrul agricol. Din data de 23. Registrul agricol reprezinta un document official de evidenta primara.daca este cazul.desfacerea casatoriei anterioare -deasemeni le-aqm comunicat faptul ca termenul legal in care se poate incheia casatoria este de 10 zile de la data cind a fost inregistrata declaratia de casatorie.In acest termen se cuprind atat ziua inregistrarii declaratiei cit si ziua in care se oficiaza casatoria.-actul de identitate(BI sau CI) -certificatul de nastere copie si original -certificatul medical(prenuptial) privind starea sanatatii .pe categorii .din care sa rezulte .06 2008 pina in data de 28.care sste valabil 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori. Legii 68.unitara in care se inscriu date privind: -terenurile detinute.06. -acte in original si copii traduise si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila.2008 mi-am efectuat orele de practica in cadrul compartimentului ³Registrul Agricol´ Aici am aflat de la functionarul care se ocupa de registrul agruicol ca acest compartiment functioneaza in temeiul art 107 din Constitutia Romaniei si al Legii 68/1991.

) cu adresa si CNP.prin vizitarea gospodariilor de . Inscrierea datelor in registrele agricole se face pe baza declaratiilor date sub semnatura proprie.sau a unui membru major din cadrul gospodariei.-modul de utilizare a suprafetei agricole -suprafata culture arabila cultivata cu principalele -suprafetele amenajate pentru irigat -numarul pomilor -efectivele de animale -utilajele agricole -mijloacele de transport -constructiile gospodaresti -componenta gospodariilor (membrii gosp. Registrul agricol cuprinde patru tipuri dupa cum urmeaza: TIPUL I ±registre in care se inscriu persoanele fizice cu domiciliul in localitatea respective TIPUL II ± registre in care se inscriu persoanele fizice cu domiciliul in alte localitati TIOUL III ± register in care se inscriu persoanele juridice cu sediul in localitatea respective TIPUL IV ± register in care se inscriu persoanele juridice cu sediul in alte localitati.a capului de gospodarie.

care se afla in litigiu cu vecinul din partea de est.intrucat acesta ii ocupase in mod abuziv 0. In data de 27. Dupa inregistrarea in registrul agricol am indrumat persoanele resopective la compartimentul ³Impozite si taxe´ din cadrul primariei.catre persoanele imputernicite cu completarea registrelor agricole.06. facuta comisiei de aplicare a legii fondului funciar din cadrul primariei.50 ml din terenul proprietatea sa.2008 la cererea mai multor personae fizice care cumparase terenuri agricole pe raza localitatii am participat alaturi de agebntul agricol . in data de 25.m-am deplasat impreuna cu comisia in teren unde am procedat la masurarea unei suprafete de teren proprietatea numitul Popesu Gheorghe.sau la sediul Primariei cind capul gospodariei se prezinta din initiative sau pentru rezolvarea altor probleme.pentru a fi inregistrate si acola si pentru a achita impozitele si taxele ce le reveneau.In urma masuratorilor effectuate si a discutiilor purtate cu ambii proprietary de terenuri comisia locala de fond funciar a reusit sa singa litigiul dintre cele doua personae pe cale .sub atenta supraveghere si indrumare a acestuia la inregistrarea in regsitrul agricol(trecerea pe rol) a persoanelor respective cu suprafetele de etren ce fusesera cumparate si tototata radierea suprafetelor in cauza de la partidele de rol ale cetatenilor care le instrainase(vanduse).06 2008 la sesizarea domului Popesu Gheorghe.

deprinderea in activitatea functionala. proprietari revenind la vechiul CONCLUZII Aprecieri asupra activitatii studentului. asupra comportarii.constiinciozitate. Aprecieri asupra activitatii studentului.amiabila.solutionarii cereriloe acestora.in vederea informarii cetatenilor.ambii amplasament.constiinciozitate.initiative si implicare in problemele institutiei. particoiparea la activitatea economico-financiara a institutiei Practicanta Marchidanu(Matei)Ioana a dat dovada de seriozitate.a colaborat foarte bine cu toti functionarii.disciplinei.in vederea informarii cetatenilor.disciplinei.initiative si implicare in problemele institutiei.deprinderea in insitutiei activitatea functionala. particoiparea la activitatea economico-financiara a institutiei Practicanta Marchidanu(Matei)Ioana a dat dovada de seriozitate. Semnatura asupra conducatoruli comportarii. Semnatura conducatoruli insitutiei .solutionarii cereriloe acestora.a colaborat foarte bine cu toti functionarii.