You are on page 1of 1

Elektronicznie

podpisany przez
Jaroslaw Deminet
Data: 2011.04.27
Monitor Polski Nr 31 — 1271 — 18:13:14 +02'00' Poz. 352

352
Rej. 513/2010

l
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

v.p
z dnia 16 grudnia 2010 r.

o nadaniu orderów i odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli- za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju tu-
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia rystyki
16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany
z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432,
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. KRZYŻEM KAWALERSKIM
Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) od- ORDERU ODRODZENIA POLSKI
znaczeni zostają:

.go
16. Jędrusiak Witold, 17. Kicman Wojciech An-
za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju tu- drzej,
rystyki
na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:
KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI KRZYŻEM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
1. Bielecki Konrad Wawrzyniec, 2. Bilik Lucjusz
Wiktor, 3. Czarnik Henryk Jan, 4. Czekalski Stanisław
Tadeusz, 5. Indyk Wiesław, 6. Jabłońska Cecylia Stefa- 18. Dzimira Marian Jerzy,
nia, 7. Kotarski Marian Mieczysław, 8. Kowalski Euge-
niusz Józef, 9. Paciej Henryk Czesław, 10. Ruszczak KRZYŻEM KAWALERSKIM
Marek Sergiusz, 11. Szafiński Włodzimierz Andrzej, ORDERU ODRODZENIA POLSKI
12. Teodorczyk Anna Krystyna, 13. Wdowczyk Bogu-
19. Michalik Andrzej Jerzy.
rcl
sław Marian, 14. Wielocha Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Arndt Adam Olaf, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


w.
ww