Výpove zmluvy o pripojení DIGI SLOVAKIA s.r.o.

Einsteinova 21 851 02 Bratislava I O: 123 56 78

Ján Vá ny Nábre ná 14 841 01 Bratislava r. . 123456/7890 tel. 123 45 67 89

Zru enie zmluvy o pripojení Digi TV Týmto s Vami vypovedám zmluvu o pripojení a poskytovaní verejných slu ieb retransmisie prostredníctvom satelitu, ktorú som s Va ou spolo nos ou uzatvoril d a 26.8.2009 prostredníctvom vá ho zmluvného technika. íslo zmluvy (variabilný symbol) je 123456. Zmluva bola uzavretá na meno Ján Vá ny a moju vtedaj iu adresu bydliska Prievozská 25, 852 02 Bratislava, ktorá sa u zmenila. Doteraz k Va ej spolo nosti nemám iadne pozd nosti. D om 15.8.2010 prestávam plati za vami poskytované slu by nako ko ich u nevyu ívam. V prípade nejasnosti ma mô ete kontaktova na hore uvedenom telefónnom ísle, adrese alebo mailom. Za skoré vybavenie mojej iadosti vopred akujem. S pozdravom Ján Vá ny iadate

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful