You are on page 1of 17

1

Jalan Kebahagiaan
(1)
Diterjemah oleh : Mohammad Naqib bin Hamdan


حرلا لا مسب ـ ... ميحرلا نـم
لا ـ لاعلا بر ل دمح ـ لاو ءايبنلا فرشأ ىلع ملسلاو ةلصلاو . يم ـ ولآ ىلعو ، يلسرم
جأ وبحصو ـ ... دعب امأ . يعم
MUKADDIMAH

: لاق ، ونع لا يضر دوعسم نب لا د
ْ
ب
َ
ع
ْ
ن
َ
ع
: ة
َ
يلا
ِ
ه
ِ
ذ
َ
ى م
ّ
لسو ويلع لا ى
ّ
ل
َ
ص
ِ
لا
ُ
ل
ْ
و
ُ
س
َ
ر
َ
ل
َ
ت
(( .· :,`. ´<¦ _¦ .«..±. ~´¸:· .:´¸.. ..l`.*l ))
لا لوسر ا
َ
ي : ا
ْ
و
ُ
لا
َ
ق ؟ ح
ْ
رّ شلا ا
َ
ذ
َ
ى ا
َ
م

ْ
ِ
ف
ُ
ف
َ
ذ
ْ
ق
ُ
ـي
ٌ
ر
ْ
و
ُ
ـن (( : لا
َ
ق ))
ِ
ب
ْ
ل
َ
قْلا
لا لوسر ا
َ
ي : ا
ْ
و
ُ
لا
َ
ق ؟
ُ
ف
َ
ر
ْ
ع
ُ
ـت
ٍ
ة
َ
را
َ
مَأ
ْ
ن
ِ
م
َ
ك
ِ
ل
َ
ذ
ِ
ل
ْ
ل
َ
ه
َ
ـف ،
))
ْ
م
َ
ع
َ
ـن (( : لاق__________________________________
(1)
Sohihun Wasaya Ar-Rasul, oleh Sa’ad Yusuf Abu Ghariz

2
؟
َ
ي
ِ
ى ا
َ
م
َ
و : اولاق

ِ
را
َ
د
َ
ل
ِ
إ
ُ
ة
َ
با
َ
ن
ِ
لا (( : لاق ))
ِ
ت
ْ
و
َ
مْلا
َ
ل
ْ
ب
َ
ـق
ِ
ت
ْ
و
َ
م
ْ
ل
ِ
ل
ِ
دا
َ
د
ْ
ع
ِ
ت
ْ
س
ِ
لا
َ
و ،
ِ
ر
ْ
و
ُ
ر
ُ
غْلا
ِ
را
َ
د
ْ
ن
َ
ع
ِ
فا
َ
جّتلا
َ
و ،
ِ
د
ْ
و
ُ
ل
ُ
ْ
لا
Maksudnya :
Daripada Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata : Rasulullah saw telah membaca ayat ini
(maksudnya):
“ Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya
nescaya ia melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk menerima Islam ”
(2)
Lalu para sahabat bertanya : Wahai Rasulullah, apakah itu melapangkan ?
Jawab Baginda : Cahaya yang dicampakkan ke dalam hati .
Mereka bertanya lagi : Wahai Rasulullah, adakah ia mempunyai tanda-tanda untuk
mengenalinya ?
Jawab Baginda : Ya, ada.
Mereka bertanya lagi : Apakah dia?
Sabda Baginda saw : Mendekati ( menghampiri ) kepada tempat yang kekal ( akhirat ),
menjauhi tempat yang menipu ( alam dunia ) dan bersedia untuk mati sebelum mati.
(3)

Saudaraku seagama,
Rasulullah saw telah menunjukkan kepada kita di dalam hadis ini punca-punca atau jalan-jalan
kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat sehinggalah kita kekal di dalam dunia. Firman
Allah swt :
'..l. >.l. !.. .¸.. ´.-.· _.1`s ¸¦¦ ''
Maksudnya :

__________________________________
(2)
Surah Al-An’am : 125
(3)
Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir At-Tobari. Disebutkan juga oleh Ibnu Kathir di dalam tafsirnya melalui
beberapa jalan.

3
(Memberi hormat dengan berkata): Selamat sejahteralah kamu berpanjangan,
disebabkan kesabaran kamu. maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia
dahulu.
(4)

TAKRIF SA’ADAH (KEBAHAGIAAN)
Kebahagiaan menurut ahli bahasa adalah : lawan kepada penderitaan
Manakala menurut ahli tarbiyah, ia adalah satu perasaan gembira, tenang, murah hati dan
seronok yang berterusan.
Perasaan yang bahagia ini adalah natijah dari peribadi, kehidupan dan pengakhiran yang
baik. Sehinggakan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah berkata : “Syurgaku di dalam dadaku !!
” . Malah ketika beliau dipenjarakan dan diseksa, dia berkata : “Jika aku dipenjarakan, ia
memberikan aku peluang untuk berkhulwah. Ia hanya menghalang aku dari bergerak bebas.
Jika aku dibunuh, aku akan memperoleh syahid. Jadi, apakah yang mampu dilakukan oleh
musuh-musuh aku ? ”.
Dia jugalah yang menyebabkan seorang perempuan solehah yang sedang diseksa,
menangis :
Jika mereka semua memotong aku, ia hanya akan menambahkan kecintaan aku kepada
Allah swt.
Al-Junaid bin Muhammad berkata :
Sesungguhnya kami berada di dalam kebahagiaan. Sekiranya raja-raja mengetahuinya,
nescaya mereka akan memerangi kami dengan pedang (untuk mendapatkan
kebahagiaan itu).
Begitu juga dengan para solehin di setiap zaman yang menghadapi bala dan kematian
dengan sabar dan jiwa yang tenang. Mereka tidak takut kepada apa yang yang ditakuti manusia,
dan mereka tidak bersedih apabila manusia bersedih.


__________________________________
(4)
Surah Ar-Ra’du : 24

4
JENIS-JENIS SA’ADAH
Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan bahawa, sesungguhnya kebahagiaan itu ada dua jenis :
1. Kebahagiaan Ilusi / Bayangan
2. Kebahagiaan Hakiki

1.Kebahagiaan Ilusi / Bayangan
Ia adalah kebahagiaan yang dicari oleh manusia (yang hanya menuruti hawa nafsu), jauh
dari manhaj Allah swt. Diantara kebahagian ilusi ini adalah :
i. Mengumpul harta
Bagi orang-orang miskin, mereka percaya bahawa harta adalah sumber kebaikan.
Dengannya hilanglah kesulitan, kesedihan dan semua akan orang akan tunduk kepada
mereka. Mereka bersungguh-sungguh mencarinya di jalan-jalan, namun akhirnya menyedari
bahawa segala sangkaanya :
.¦´¸.´ «-.1. «..>´ `_!:.Ll¦ .!. ´_.> ¦:| .:´.!> `.l :.>´ !:.: .>´.´. ´<¦ .:..s «·´.·
.«.!.> ´<¦´. ×.¸. .!.>'¦ ¯'
Maksudnya :
Umpama riak sinaran panas di tanah rata yang disangkanya air oleh orang yang
dahaga, (lalu ia menuju ke arahnya) sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak
didapati sesuatu pun yang disangkanya itu; (demikianlah keadaan orang kafir, tidak
mendapat faedah dari amalnya sebagaimana yang disangkanya) dan ia tetap
mendapati hukum Allah di sisi amalnya, lalu Allah meyempurnakan hitungan amalnya
(serta membalasnya); dan (ingatlah) Allah amat segera hitungan hisab-Nya.
(5)

__________________________________
(5)
Surah An-Nur : 39

5
Malah sejarah juga telah menceritakan bahawa, berapa ramai orang kaya yang tidak
mendapat kebahagiaan di dalam hidupnya, mengharapkan supaya dimatikan dan kalau boleh,
dipercepatkan. Mereka sentiasa gelisah, kusut, dijangkiti penyakit dan dimasukkan ke dalam
hospital sakit jiwa. Apalah gunanya harta jika keadaan seperti ini . . . ??? Benarlah firman Allah
swt :
_.´. _÷l :,.> :,.l ¸ _¦ ×´.- N!. .::´.s´. ' ´..>´ _¦ .`!. .:>¦ ¯ *´
_...`,l _· «.L>'¦ '
Maksudnya :
1. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji,
2. Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya;
3. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)!
4. Tidak! Sesungguhnya Dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah".
(6)
_...>´¦ !..¦ =´... .«. . _!. _...´. '' ~¸!.· ¯.> _· .´¸¯.>'¦ _. N _.`,`-:· ''
Maksudnya :
55. Adakah mereka menyangka bahawa apa yang Kami berikan kepada mereka dari
harta benda dan anak-pinak itu.
56. (Bermakna bahawa dengan yang demikian) Kami menyegerakan untuk mereka
pemberian kebaikan? (Tidak!) bahkan mereka tidak menyedari (hakikatnya yang
sebenar).
(7)

*· i¯.>-. `.±l´..¦ N´. ¯.>..l.¦ !..| ..,`. ´<¦ .·.´..-`.l !.. _· :.´,>l¦ !´..´.l¦ _>,.´. ¯.·..±.¦
¯.>´. _.`,±.´ ''
__________________________________
(6)
Surah Al-Humazah : 1-4
(7)
Surah Al-Mukminun : 55-56

6
Maksudnya :
55. Oleh itu, janganlah engkau tertarik hati kepada harta benda dan anak-anak mereka,
(kerana) sesungguhnya Allah hanya hendak menyeksa mereka dengan harta benda dan
anak-anak itu dalam kehidupan dunia, dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut
sedang mereka berkeadaan kafir (untuk mendapat azab akhirat pula).
(8)

Seorang penyair ada berkata :

ي
ِ
قـّتلا
ّ
ن
ِ
مـ
َ
ل
َ
و
ِ
لا
َ
مْلا
َ
ع
َْ
ج
َ
ة
َ
دا
َ
ع
ّ
سلا ى
َ
رَأ
ُ
ت
ْ
س
َ
ل
َ
و
ُ
د
ْ
ي
َ
ع
ّ
سلا
َ
و
ُ
ى
Maksudnya :
Dan tidaklah aku melihat bahawa kebahagiaan itu dengan mengumpul harta,
Tetapi ketaqwaan itu adalah kebahagiaan
Berkata Abdul Wahid bin Zaid :
Katakanlah kepada orang yang (hanya) mencari dunia : Bersedialah untuk (menjadi)
hina.

Berkata pula Al-Hasan :

ُ
لا
ُ
و
ّ
ل
َ
ذَأ
ّ
ل
ِ
إ
َ
م
َ
ى
ْ
رّ دلا
ٌ
د
َ
حَأ
ّ
ز
َ
عَأ ا
َ
م ، لا
َ
و
Maksudnya :
Demi Allah, tidak ada seorang pun yang memuliakan dirham (harta), melainkan Allah
swt akan menjadikannya hina .
Firman Allah swt :
!.´. _.-`. «.s .`!. ¦:| ´_:,. ¸¸


__________________________________
(8)
Surah At-Taubah : 55

7
Maksudnya :
11. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabila ia
telah terjerumus (ke dalam azab seksa hari akhirat)?
(9)

Diceritakan bahawa seorang pelakon Yahudi, Laila Murad isteri kepada seorang pelakon
juga, Anuar Wajdi ada menulis di dalam diarinya :
Sesungguhnya suamiku adalah seorang pelakon yang sederhana (tidak kaya). Dia ada
berkata, aku berharap untuk memperoleh sejuta junaih (junaih : sejenis matawang).
Lalu aku bertanya kepadanya : Tidaklah ada gunanya harta tersebut jika engkau ditimpa
penyakit.
Jawab suamiku : Aku akan gunakan sebahagian duit tersebut untuk mengubati penyakit
aku, dan sebahagian lagi aku gunakan untuk meneruskan hidup aku dengan bahagia !!
Setelah beberapa lama, dia berjaya memiliki sejuta junaih. Lalu Allah swt
menimpakannya dengan penyakit kanser hati. Dia menggunakan sebahagian duit itu
untuk merawat penyakitnya. Tiada kebahagiaan yang dijumpainya malah dia hanya
mampu makan sedikit sahaja dari makanan yang dihidangkan, kerana mempunyai
pantang larang di dalam permakanannya.
Akhirnya, dia mati disebabkan penyakit ini dengan penuh penyesalan.
(10)

ii. Jawatan dan pangkat
Dan sebahagian manusia menyangka bahawa kebahagiaan itu dengan pangkat.
Dengannya, dia mampu memiliki apa sahaja dan tidak akan diganggu. Dia yang akan
memerintah, bukan diperintah. Dia hanya memberikan arahan, dialah tuan yang perlu dipatuhi
. . . Oleh itu, dia telah berusaha untuk memcapai jawatan yang dihajatinya segala cara, dan
kadang-kadang gagal di dalam usahanya.
Selepas itu, apa . . . ??
Tidak ada yang lain, melainkan mati !!!

__________________________________
(9)
Surah Al-Lail : 11
(10)
Kabahagiaan ; antara angan-angan dan reality oleh Dr. Nasir Al-Ummar

8
Ketikamana maut datang menjemput khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau telah berkata
kepada orang di sekitarnya : “ Bawakan aku kepada kuburku untuk aku melihatnya.”
Maka mereka pun membawanya. Selepas melihatnya dan menyedari betapa sempitnya
lubang kubur itu, baginda menangis dan berteriak lalu membaca firman Allah swt :
!. _.s¦ _¯.s «´.l!. '¯ il> _¯.s «´,..Ll. ''
Maksudnya :
18. Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikitpun.
19. Kuat kuasaku (dan hujjah-hujjahku membela diri), telah binasa dan hilang lenyap
dariku.
(11)

Lalu dia berkata :
Wahai zat yang tidak akan hilang kekuasaannya (yakni, Allah swt), rahmatilah
(aku) yang telah hilang kekuasaan.

iii. Kemasyhuran
Berkata sebahagian salafussoleh :

ّ
ب
َ
حَأ
ْ
ن
َ
م
َ
ة
َ
ر
ْ
ه شلا ،

اد
َ
بَأ ح
ِ
ل
ْ
ف
ُ
ـي
َ
ل
Maksudnya :
Sesiapa yang menyukai kemasyhuran, tidak akan berjaya selama-lamanya.
Ramai dikalangan manusia yang salah sangka bahawa kebahagiaan itu ada pada
kemasyhuran. Mereka berhempas pulas mencarinya sehingga mereka dimuliakan (dengan
pangkat dan kemasyhuran) tersebut. Mereka ‘membeli’ segala cara untuk mendapatnya,
walaupun terpaksa mengorbankan agamanya.
Selepas mengecapi kemasyhuran . . .__________________________________
(11)
Surah Al-Haqqah : 28-29

9
Apa yang akan dapat menemuinya adalah kematian yang akan melenyapkan segala
keduniaan yang dikecapinya termasuklah kemasyhuran. Jadi, apakah gunanya semua ini di
hadapan Allah swt?

2.Kebahagiaan hakiki
Ia adalah kebahagiaan yang diperolehi oleh manusia yang hidup di dalam naungan
islam. Diantara cara untuk memperolehinya adalah :
i. Iman dan amal soleh
Apabila iman memasuki hati, akan terasa lapang dan luas. Firman Allah swt :
_·¦´. ¦.`..¦´. ¦.l.-´. ·.>l.¯.l¦ ¦.`..¦´.´. !.. _¯,. _ls .´.>: ´.>´. ´_>'¦ . ¯..¯.¯¸ ,±´ ¯.·..s
¯..:!:¯,. ~l.¦´. ¯.>!. '
Maksudnya :
2. Dan (sebaliknya) orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta
beriman kepada Al-Quran Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (s.a.w) - yang ialah
kebenaran dari Tuhan mereka, - Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, dan
menjayakan keadaan mereka (di dunia dan di Akhirat).
(12)

Firman Allah swt lagi :
_·¦ ¦.`..¦´. `.l´. ¦.´..l. .±´....| .l´L. i..l`.¦ `.±l .N¦ .>´. _...±¯. ¯'
Maksudnya :
82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan
kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah
orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.
(13)__________________________________
(12)
Surah Muhammad : 2
(13)
Surah Al-An’am : 82

10
ii. Mendirikan solat
Al-Quran adalah penyejuk bagi orang-orang yang beriman, dan modal bagi orang-orang
yang bertakwa. Rasulullah mewasiatkan sesiapa yang mempunyai masalah batin (dalaman),
sabda baginda :
))
ٌ
ءا
َ
ف
ِ
ش
ِ
ة
َ
ل
ّ
صلا
ْ
يـ
ِ
ف ّ ن
ِ
إـ
َ
ف ،
ّ
ل
َ
ص ((
Maksudnya :
(Dirikanlah) solat, sesungguhnya di dalam solat itu ada penawar.
(14)


iii. Membaca Al-Quran
Firman Allah swt :
¯_· _.±. ´<¦ .«.´.-,.´. il..· ¦.`>,±´.l· ´.> ¸¯.> !´.. _.`-.>´ '¯
Maksudnya :
58. Katakanlah (Wahai Muhammad) "kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata
dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayang-Nya, maka dengan isi kandungan Al-
Quran itulah hendaknya mereka bersukacita (bukan dengan yang lainnya), kerana ia
lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang
tidak kekal)".
(15)
Ibnu ‘Abbas berkata :
Kurniaan Allah itu adalah Al-Quran, dan Rahmat Allah itu adalah Islam.
Imam Al-Qurtubi pula berkata ketika mentafsirkan ayat ini :
Kegembiraan itu adalah satu perasaan senang di dalam hati, (iaitu) apabila dia
mendapat apa yang disukainya. Namun begitu, Allah swt ada mencela gembira
pada beberapa tempat seperti firman-Nya :


__________________________________
(14)
Hadis Hasan, dikeluarkan oleh Ahmad di dalam Al-Musnad (no. 9043) dengan tambahan pada awal lafaz, )) مق (( dari Hadis
Abi Hurairah.
(15)
Surah Yunus : 58

11
¤ _| _.`,.· _lé . .¯.· _..`. _-.· ¯.±,l. «....¦´.´. ´. ¸.`.>l¦ !. _| .«>´!±.
¦.`..l «.`.`-l!. _|`.¦ :¯.1l¦ :| _!· .«l .«`.¯.· N ~,±. _| ´<¦ N ´.>´ _.>,±l¦ ¯'
Maksudnya :
76. Sesungguhnya Qarun adalah ia dari kaum Nabi Musa, kemudian ia berlaku
sombong dan zalim terhadap mereka; dan Kami telah mengurniakannya dari
berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh
berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. (ia berlaku sombong)
ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah Engkau bermegah-megah /
bergembira (dengan kekayaanmu), Sesungguhnya Allah tidak suka kepada
orang-orang yang bermegah-megah. (seperti lagakmu itu).
(16)
Dan juga di dalam ayat yang lain :
_.l´. «..·:¦ ´.!.-. .-. ´.¦¯,. «.´.. ´l.1´.l .>: .!:¯,´.l¦ _¯.s .«.| ~,±l ¸.`>· ¸¸
Maksudnya :
10. Dan demi sesungguhnya! Kalau Kami memberinya pula kesenangan sesudah
ia menderita kesusahan, tentulah ia akan berkata: "Telah hilang lenyaplah dariku
segala kesusahan yang menimpaku". Sesungguhnya ia (dengan kesenangannya
itu) riang gembira, lagi bermegah-megah / bergembira (kepada orang ramai).
(17)
Namun begitu, ayat ini adalah mutlak (umum). Namun begitu, apabila ia diikat
(dikhususkan) lafaz umum itu dengan ayat lain, ia tidak menjadi celaan. Firman Allah :
_.>,· !.. `.±.¦´. ´<¦ . ..· _.¸:¯..`.·´. _·!. ¯.l ¦.1>l. ... . ¯.±±l> N¦
.¯.> ¯..¯.l. N´. ¯.> _..,`>. ¸¯¸
Maksudnya :


__________________________________
(16)
Surah Al-Qashash : 76
(17)
Surah Hud : 10

12
170. (Dan juga) mereka bersukacita / bergebira dengan kurniaan Allah (balasan
mati Syahid) yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan mereka bergembira
dengan berita baik mengenai (saudara-saudaranya) orang-orang (Islam yang
sedang berjuang), yang masih tinggal di belakang, yang belum (mati dan belum)
sampai kepada mereka, (Iaitu) bahawa tidak ada kebimbangan (dari berlakunya
kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan
berdukacita.
(18)
Oleh itu, Allah swt menyuruh di dalam ayat tadi (Surah Yunus : 58) supaya
bergembira dengan Al-Quran dan Islam.
(19)

iv. Zikrullah
Firman Allah swt :
:|´. _!· `..>,¯.| .´¸ ¯_->¦ ¦..> .l¦ !´..¦´. _.¯.`.>¦´. ¯_..´. _¦ ..-. »!..N¦ ¯'
Maksudnya :
78. Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku!
Jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah daku dan anak-anakku
dari perbuatan menyembah berhala.
(20)

v. Beriman dengan Qada’ dan Qadar
Redha adalah pintu Allah swt, syurga di dunia dan tempat berehat bagi para ‘abid.
Maka, beriman dengan Qada’ dan Qadar adalah diantara perkara paling yang membantu
seseorang ketika menghadapi ujian. Diriwayatkan dari Suhaib, Nabi saw bersabda :
َ
ِ
ل ا

ـب
َ
ج
َ
ع ((
ْ
م
ُ
م
ْ
ل
ِ
ل
ّ
ل
ِ
إ
ٍ
د
َ
حَ
ِ
ل
َ
ك
ِ
ل
َ
ذ
َ

ْ
ي
َ
ل
َ
و ،
ٌ
ر
ْ
ـي
َ
ي
ُ
و
َ
ل
ُ
و
ّ
ل
ُ
ل
ُ
ه
َ
ر
ْ
مَأ ّ ن
ِ
إ ،
ِ
ن
ِ
م
ْ
م
ُ
مْلا
ِ
ر
ْ
م
ُ
و
ْ
ت
َ
ـبا
َ
صَأ
ْ
ن
ِ
إ
َ
و .
ِ
ن
ِ
م
))
ُ
و
َ
ل ا

ر
ْ
ـي
َ
ي
َ
نا
َ
م
َ
ف ،
َ
ر
َ
ـب
َ
ص
ٌ
ءا
ّ
ر
َ
ض
ُ
و
ْ
ت
َ
ـبا
َ
صَأ
ْ
ن
ِ
إ
َ
و .
ُ
و
َ
ل ا

ر
ْ
ـي
َ
ي
َ
نا
َ
م
َ
ف ،
َ
ر
َ
م
َ
ش
ٌ
ءا
ّ
ر
َ
س


__________________________________
(18)
Surah Ali ‘Imran : 170
(19)
Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an oleh Imam Al-Qurtubi (8/264)
(20)
Surah Ar-Ra’d : 28

13
Maksudnya :
(Sungguh) ajaib bagi mukmin, sesungguhnya setiap perkara baginya adalah baik. Ia
tidak berlaku melainkan hanya kepada mukmin. Jika dia didatangi oleh sesuatu
kegembiraan, dia bersyukur maka baik baginya. Jika dia ditimpa kesulitan, dia bersabar
maka baik juga bagi dirinya.
(21)
Seorang perempuan telah tercucuk duri di kakinya sehingga mengalirkan darah, lalu dia
ketawa!!. Lalu ditanya kepadanya : Apakah yang menyebabkan engkau ketawa ?
Jawabnya :
Sesungguhnya pahala di atasnya (pahalanya bersabar ketika tercucuk duri)
menyebabkan aku lupa akan kesakitan luka tersebut.
Apa yang penting adalah beriman kepada Qada’ dan Qadar Allah swt memastikan
manusia seimbang ketika ditimpa kecelakaan atau didatangi sesuatu yang baik. Apabila ia hilang
dari hati seseorang manusia, akan goyanglah pegangannya dan lemahlah keazamannya hatta
baru ditimpa mukaddimah ujian.

vi. Berbuat baik kepada manusia lain
Orang yang sentiasa melakukan kebaikan adalah manusia yang paling bahagia. Dan di
dalam hadis yang sohih, seorang lelaki ada mengadu kepada Nabi saw berkenaan hatinya yang
keras. Lalu baginda bersabda :

ْ
ي
ِ
تـ
َ
يْلا
ِ
سْأ
َ
ر ى
َ
ل
َ
ع
ْ
ح
َ
س
ْ
م
ِ
ا ((
َ
ك
ِ
ما
َ
ع
َ
ط
ْ
ن
ِ
م
ُ
و
ْ
م
ِ
ع
ْ
طَأ
َ
و ،
ِ
م ))
َ
ك
َ
ت
َ
جا
َ
ح ك
ِ
ر
ْ
د
ُ
ت
َ
و ،
َ
ك
َ
ب
ْ
ل
َ
ـق ن
ِ
ل
ُ
ي ،
Maksudnya :
Gosoklah di atas kepala anak yatim, dan berilah mereka makan dari makanan engkau.
Nescaya ia akan melembutkan hati engkau, dan menunaikan hajat engkau.

vii. Menjauhi kehidupan yang sementara (dunia)
Yang dikehendaki dengan kehidupan yang sementara itu adalah : kehidupan di dunia.
Maksudnya, zuhud dengannya dan tidak cenderung kepadanya.
__________________________________
(21)
Hadis riwayat Muslim

14
Diantara nasihat yang diberikan oleh Saidina Ali bin Abi Tolib r.a. :
Janganlah sampai kehidupan dunia itu menipu kamu kerana ia dipenuhi dengan
bala, dimaklumi akan kefanaannya dan akan ‘membelot’ dari kita di akhirat
kelak. Apa yang ada di dalamnya akan hilang.

viii. Mendekati akhirat
Firman Allah swt :
!.´. :..> :.´.>l¦ !´..´¦ N| .±l '.-l´. ´_|´. ´¸¦¦ :,>N¦ ´_±l `_¦´.´.>'¦ ¯.l ¦..!é
_..l-. ''
Maksudnya :
64. Dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia ini (meliputi segala kesenangan dan
kemewahannya, jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat) tidak lain hanyalah ibarat
hiburan dan permainan; dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan Yang
sebenar-benarnya; kalaulah mereka mengetahui (hakikat ini tentulah mereka tidak akan
melupakan hari Akhirat).
(22)
Dan yang dimaksudkan dengan mendekati akhirat itu adalah, terikatnya hati
dengannya, selalu mengingatinya dan bersedia untuk menghadapinya dengan taqwa dan amal
soleh. Justeru, sesiapa yang keadaannya seperti yang disebutkan tadi, nescaya kematian lebih
disukainya berbanding dengan kehidupan di dunia.
Fathulmusolli (nama orang) telah solat ditengah malam. Apabila tiba waktu sahur,
bergeloralah kerinduannya seraya melaungkan :
Aku merindui-Mu wahai Zat yang melihat aku tetapi aku tidak melihat-Nya.
Wahai saudaraku yang dicintai . . .
Sesungguhnya dengan memendekkan angan-angan, tidakmelakukan banyak dosa dan
memelihara diri dari ikatan-ikatan dunia akan memudahkan seseorang manusia mendekati
Akhirat.
__________________________________
(22)
Surah Al-Ankabut : 64

15
Sabda Rasulullah saw :

َ
ي : م
َ
دآ
ُ
ن
ْ
با ا
َ

ه
َ
رْ م
َ
ي
ِ
نا
َ
ت
َ
نْ ـث
ِ
ا ((
َ
ت
ْ
و
َ
مْلا
ُ
ه
َ
رْ م ،
ِ
لا
َ
مْلا
َ
ة
ّ
ل
ِ
ق
ُ
ه
َ
رْ م
َ
ي
َ
و .
ِ
ة
َ
ن
ْ
ـت
ِ
فْلا
َ
ن
ِ
م
ُ
و
َ
ل
ٌ
ر
ْ
ـي
َ
ي
ُ
ت
ْ
و
َ
مْلا
َ
و ،
))
ِ
با
َ
س
ِ
ح
ْ
ل
ِ
ل
ّ
ل
َ
قَأ
ِ
لا
َ
مْلا
ُ
ة
ّ
ل
ِ
ق
َ
و
Maksudnya :
Dua perkara yang dibenci oleh anak Adam : Benci kepada kematian, sedangkan mati itu
lebih baik baginya (kerana ia menyelamatkannya) dari fitnah. (Juga) benci kepada
sikitnya harta, sedangkan ia akan menjadikan Hisabnya (penghitungannya) nanti lebih
singkat.
(23)

ix. Berkawan dengan orang yang baik dan soleh
Berkawan dengan orang yang adalah di antara sebab untuk mendapat kebahagiaan.
Masakan tidak . . . ? Bukankah apabila engkau teringat akan mereka, bertambahlah rasa sayang
engkau kepada mereka. Jika tidak, untuk apa engkau bersahabat dengan mereka.
Sesungguhnya anjing Ashabul Kahfi, ketika mana dia ‘berkawan’ dengan mereka dia
turut terpalit dan mendapat keberkatan dari mereka. Firman Allah swt :
.±.l´´. 1... «,s¦´¸: .,.´.l!.
Maksudnya :
Sedang anjing mereka menghulurkan dua kaki depannya dekat pintu gua.
(24)

Berkata Imam Al-Qurtubi di dalam menafsirkan ayat ini :
Jika sebahagian anjing berjaya mendapat darjat yang tinggi seperti ini kerana
dia ‘berkawan’ dan ‘bergaul’ dengan para auliya’ dan solihin, sehinggakan Allah
swt menyebutkannya di dalam Kitab-Nya (Al-Quran). Justeru, apa pandangan
engkau bagi seorang mukmin yang mentauhidkan Allah swt , dan dia mencintai
para auliya’ dan solihin . . . !! Seekor anjing mencintai satu kaum (Ashabul Kahfi),
natijahnya Allah swt menyebutkannya bersama mereka. Bagaimanakan dengan
kita yang mempunyai ikatan iman dan islam, jika kita mencintai Nabi . . .
(25)

__________________________________
(23)
Hadis Sohih, dikeluarkan oleh Ahmad. Rujuk Sohihul Jami’ (139)
(24)
Surah Al-Kahfi : 18
(25)
Tafsir Al-Qurtubi (10/334)

16
Persahabatan dengan para solihin adalah modal yang berterusan di dunia dan akhirat.
Firman Allah swt :
'.*>N¦ ...¯.. `.±.-. -.l ..s N| _.1`..l¦ '¯
Maksudnya :
67. Pada hari itu sahabat-sahabat karib: setengahnya akan menjadi musuh kepada
setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan taqwa
(iman dan amal soleh).
(26)


x. Suami yang soleh atau isteri yang solehah
Dunia penuh dengan kesenangan (kegembiraan) dan sebaik-baik kesenangan adalah
isteri yang solehah. Adapun suami yang soleh, dia akan menghilangkan segala kesedihan dan
‘menyapu’ segala kesulitan.

xi. Meninggalkan Maksiat
Adapun maksiat itu, akan mewarisi kehinaan. Firman Allah swt :
_·!´´. . «.¯,· ·.s s ¸¯.¦ !.¯.´¸ ..'¸´. !±.´.¯..!>· !.!.> ¦´...: !±..¯..s´. !.¦.s ¦´,>. ¯
··¦.· _!.´. !>¸¯.¦ _l´´. «.1.s !>¸¯.¦ ¦´¸.> ' ´.s¦ ´<¦ ¯.> !.¦.s ¦´...: ¦.1.!· ´<¦ _|`.!..
...lN¦ _·¦ ¦.`..¦´. . · _,.¦ ´<¦ `.>¯.l| ¦´,´: ¸¸
Maksudnya :
8. Dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya menderhaka terhadap perintah
Tuhan mereka dan Rasul-rasulNya, maka Kami hitung amal mereka satu persatu dengan
hitungan yang keras rapi, serta Kami seksakan mereka dengan azab yang tidak pernah
dikenal dahsyatnya.

__________________________________
(26)
Surah Az-Zukhruf : 67

17
9. Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan derhakanya, dan menjadilah
akibat perbuatan mereka satu kerugian yang besar.
10. Allah menyediakan bagi mereka azab seksa yang seberat-beratnya. Maka
bertaqwalah kepada Allah kepada wahai orang yang berakal sempurna dari kalangan
orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan.
(27)
Ya Allah, berilah kami kesempatan melihat Wajah-Mu. Tolonglah kami membina
ketaqwaan kepada Engkau. Amin . . .

PENUTUP
Semoga sedikit usaha ana ini diterima oleh Allah swt sebagai amal soleh amin.
Terjemahan yang dibuat bukanlah secara bulat-bulat, tetapi ana menggunakan uslub bahasa
yang lebih sesuai supaya mudah difahami.
انديس ىلع لا ى
ّ
لصو . يسفن نمف ةئ
ّ
يس نم كباصأ امو ، لا نمف ةنسح نم كباصأ ام
. يعجأ وبحصو ولآ ىلعو دمم


Wallahu’alam.

p/s : Sekiranya ada kesilapan-kesilapan yang terdapat dalam artikel yang ana terjemah ini,
khususnya pada baris hadis dan maksud hadis, ana mohon ampun dari Allah swt dan kemaafan
dari para pembaca.

__________________________________
(27)
Surah At-Tolaq : 8-10