You are on page 1of 5

Bài số 2

Bài số 3

Bài này cần chú ý dòng qua R2 để tránh nóng trở


Bài số 4

Bài này nên làm lại với LM324


Bài số 5

Bài này đã chạy trên proteus nhưng chưa test ngoài


mạch, các bác cứ làm trước các bài còn lại đi.Chạy
ngon là báo liền.
Bài số 6
Bài này làm bình thường
Note: C 10n : 103P ; C100n : 104P;Diot muỗi ; Transistor :