เเจมจัน 500

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=schneegloeckchen&mon...

Bloggang.com : weblog for you and your gang

Group Blog

♥ ไกทอด KFC ทําเองที่บาน ทานที่บาน

คนพลัดถิ่น

BlogGang Popula

กอนอื่นตองขอขอบคุณเจาของสูตรกอนนะคะ สูตรนี้ไดมาจากพี่หมูเเดงครัวไกลบาน

เเจมจัน เเกลเลอรี่บรรยายดวยภาพถาย

ตอนเเรกคิดวาจะทํายาก ยุงยากเเละซักซอน เเตเปลาเลยคะ ทํางายเเถมอรอยดวย
เพิ่มลดปริมาณสวนผสมเองได ชอบเค็มก็เติมเกลือ
ชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกไทยเเละพี่หมูเเดงบอกวาถาชอบรสชาติเเม็กซิกันก็เติมปาปริกาปนลงไปไดเลย
เเจมจันทําตอนเเลวรสชาติก็ชอบเเลวเเตเเฟนบอกวาอยากใหรสชาติเขมกวานี้นิด
พอทําครั้งที่สองก็ใชวิธีเเชในน้ําเกลือใหนานกวาสูตรกําหนด
เเตตอนผสมเเปงนั้นก็ใสตามสูตรเเคเติมพริกไทยเเละปาปริกาปนเพิ่ม ทําเเลวสามครั้ง เเฟนชอบเเละติดใจ

เเจมจัน อาหารคาว
ของหวาน
เเจมจัน ของวาง
เเจมจัน เครื่องดื่มเเละไอศครีม

schneegloeckche

เครื่องใชของสอยในครัวเรือนของเเจมจัน
บานนอยหลังนี้สุขีเสียจริง
ปลายจวักที่ไรเสนหของเเจมจัน(เมนูนี้ไมมีสูตร)
สองมือแม

เหตุผลที่เขียนบล็อคนี้ขึ้นมามีอ
ขอเเรกคือรักการทําอาหารเเตทําไ
กินไดบางไมไดบางก็ตามประสาค
ขอที่สองคือรักการถายรูปถายไมเ
ชอบถายรูปอาหารที่ตัวเองทําเอง
ออ.. เเลวก็อยากมีเพื่อนคุยดวยค

เเจมจัน งานเเกะสลัก Fruit & Vegetable
Carving
เเจมจัน สงการบาน
Index
เเจมจัน ขนมปง

♥ Herzlich Willkommen ♥ ยินดี

ตุลาคม 2550

>>

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
11 ตุลาคม 2550
♥ ไกทอด KFC ทําเองที่บาน ทานที่บาน

All Blogs

เครื่องปรุง
นองไก ๒ นอง
ปกไก ๔ ปก
พริกไทย ๑ ชอนชา
เกลือ ๑ ชอนโตะ+ ๑ ชอนชา
ปาปริกาปน ๑ ชอนชา
น้ําเปลา ๑/๒ ลิตร
ไข ๒ ฟอง
เเปงสาลี ๓ ชอนโตะ
น้ํามันพืชสําหรับทอดไก (กะปริมาณใหพอดีทวมไกที่จะทอด)
ลูกรักของเเมหนึ่งขวบเเลว
เเมขออวยพรใหลูกมีสุขภาพรางก
เเละเปนลูกที่นารักของเเมอยางนี้

♥ Donuts (รอบที่สอง)
♥ Donut
♥ Almond Streusel Rolls
♥ Dinner Rolls (สงการบานคุณ Febie คะ)
♥ ซื้อเตา(เล็ก)มาใหม
ชั่งไมรูใจเอาเสียเลย..เซ็ง!
♥ เคกชอคโกเเลตหนานิ่ม
♥ เตาฮวยนมสด
♥ ปลาราทรงเครื่อง(สงการบานเเมสลิ่มคะ)

จัดการกับไกกอน ลางเเละถอนขนใหสะอาด

1 of 12

15/3/2551 11:48

เเจมจัน 500

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=schneegloeckchen&mon...

ไมรูจะบอกวาตอนนี้ "ฉันอายุตั้งส

White C

เเจมจันตัดหนังออกนิดนึง บางคนที่ชอบก็ไมตองก็ได

จากนั้นก็หั่นใหเปนนองสวนบนก็ตางหาก สวนลางก็ตางหาก เเตบางคนชอบชิ้นใหญๆก็ไมตองหั่นออกก็ได
เเตเเจมจันวามันเเกะกะหมอ

Ha

2 of 12

15/3/2551 11:48

เเจมจัน 500

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=schneegloeckchen&mon...

เตรียมเเชไกดวยน้ําเกลือ ดวยน้ําครึ่งลิตร เกลืออีกหนึ่งชอนโตะ

คนเกลือใหละลายนิดนึง เเลวคอยใสไกลงไปเเช
เห็นพี่หมูเเดงวาการเเชดวยน้ําเกลือจะทําใหไมเค็มจัดเหมือนกับคลุกเกลือ เห็นดวยคะ
รสชาติก็ดีเขาน้ําเขาเนื้อดีดวยคะ

3 of 12

15/3/2551 11:48

เเจมจัน 500

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=schneegloeckchen&mon...

B

เเชไกประมาณ ๒๐ นาที เเตเเจมจันที่ทําครั้งที่สองเเชนานกวานั้นคะประมาณ ๑
ชั่วโมงเพราะไมรีบรอนอะไร

Bea

ปดดวยพลาสติกหรือหาที่ครอบไวเพื่อความปลอดภัย

พอครบเวลาที่กําหนดไวเเลวเรามาตั้งหมอน้ํามันดวยไฟเเรงสุด เเลวคอยมาจัดการคลุกไกกับเเปง

Stic

4 of 12

15/3/2551 11:48

เเจมจัน 500

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=schneegloeckchen&mon...

เเปง เกลือ พริกไทย

สวนไขก็ตอกใสชามไว ตีไขเหมือนที่จะเจียว

5 of 12

15/3/2551 11:48

เเจมจัน 500

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=schneegloeckchen&mon...

เเปงก็ผสมกับเกลือเเละพริกไทยใหเขากัน

นําไกที่เเชเกลือไวมาซับใหเเหง

นําไปคลุกกับเเปงเเลวโขลกเเปงออก เเลวคอยนําไปชุบชามไขที่ตีเตรียมไว

6 of 12

15/3/2551 11:48

เเจมจัน 500

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=schneegloeckchen&mon...

ชุบไขใหทั่ว กลับหนากลับหลัง

7 of 12

15/3/2551 11:48

เเจมจัน 500

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=schneegloeckchen&mon...

Friends' blogs

จากนั้นก็นําไปคลุกเเปงอีกรอบ คราวนี้ก็คลุกเเปงตามเเตใครจะชอบเเปงนอยเเปงมาก

แมสลิ่ม
ปูขาเก เซมารู
กิน ๆ เที่ยว ๆ
ปามด
หลั่มหมั่นเหมง
ความจริงมีเพียงห
Febie
Beebie
ซอรบอนน
อวนดําปดปอ
Webmaster - B
[Add s

Links
ครัวไกลบาน
Chefkoch.de
gofeminin.de
กลองเเละการถายภาพ
กนครัว
Self HTML
White Heart

BlogGang.com

น้ํามันที่ตั้งรอไวนั้น กอนที่จะทอดไกก็ลดไฟใหเหลือปานกลาง จากนั้นก็คอยๆหยอนไกลงไป
อยาโยนลงทีเดียวเดี๋ยวน้ํามันกระเด็น รอดูจังหวะดวยวาน้ํามันรอนพอไหม เเตของเเจมจันรอนอยางเเรง
ตองลดระดับไฟดวยเดี๋ยวไกจะไหมเเตขางนอกขางในยังมีเลือดไกอยู

น้ํามันตองใหทวมกัน ไกถึงจะสุกทั่วกันเเละมีสวยทั่ว ตั้งเวลาทอดประมาณ ๑๕ นาที
หรือกะดูเองวาเหลืองทอง เเละไกสุกหรือยัง

8 of 12

15/3/2551 11:48

เเจมจัน 500

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=schneegloeckchen&mon...

ทําครั้งที่สองเเจมจันใชหมอทอดไฟฟา เพราะครั้งเเรกชิ้นเเรกเเอบไหมเเละหมอใบเล็กไปนิดนึง
ครั้งที่สองเลยเปลี่ยนเเผนการใหม
ใชไฟเเรง ๑๘๐ ใชเวลาทอด ๒๐ นาที กรอบพอดี เนื้อไกไมเเหงเกินไปเเละไมเเฉะเกินไป

เเคนี้เเหละคะ เสร็จเเลว

9 of 12

15/3/2551 11:48

เเจมจัน 500

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=schneegloeckchen&mon...

สักนองไหมคะ??

กราบขอบคุณพี่หมูเเดงอีกครั้งคะ

สูตรไกทอดเคเอฟซีพี่หมูเเดง

Last Update : 11 ตุลาคม 2550 16:48:30 น.

14 comments

Counter : 1923 Pageviews.
โอวววว เหมือนไก KFC จริงๆดวยคะ
นาทานสุดๆเลยคะ ทาทางจะกรอบดีดวย

โดย: Complicatedgirl

วันที่: 11 ตุลาคม 2550 เวลา:16:58:24 น.

เจวเลยครับวันหลังตองลองมั่งซะแลว วาแตสั่งเลย
เนื้อนองกะสะโพก น้ําพริกศรีราชาเวิรคสุดๆ

โดย: หลั่มหมั่นเหมง

วันที่: 11 ตุลาคม 2550 เวลา:18:12:24 น.

สุดยอดของความอรอยคะ

10 of 12

15/3/2551 11:48

เเจมจัน 500

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=schneegloeckchen&mon...

โดย: t_O_O_n (toonnaka

) วันที่: 11 ตุลาคม 2550 เวลา:18:17:48 น.

อธิบายละเอียดดีจังเลยคะ วันหลังจะตองลองทําเองบาง
เวลาซื้อมาทานเราวา เคาทําเค็มไป
ขอบคุณนะคะ

โดย: tapis rouge (tapis

rouge

) วันที่: 11 ตุลาคม 2550 เวลา:18:26:25 น.

แวะมาชมสูตรคะ เผื่อออกเจแลวจะไดทําทานบาง

โดย: mam (mamminnie

) วันที่: 11 ตุลาคม 2550 เวลา:19:46:39 น.

อิ อิ อิ

โดย: ตาอวนชวนคุย

วันที่: 11 ตุลาคม 2550 เวลา:21:10:03 น.

คุณแมบอกขออนุญาติเอาสูตรไปใชบางครับ

โดย: pukavk (pukavk

) วันที่: 11 ตุลาคม 2550 เวลา:21:54:32 น.

เจหลีวา ไมเหมือนเคเอฟซีหรอกคะ อัน เนี่ยะ ดีกวา
ตั้งเยอะ อิอิ สุดยอด นากิน คอดๆๆๆๆๆๆๆ เลยคะ

โดย: กิน

ๆ เที่ยว ๆ

วันที่: 12 ตุลาคม 2550 เวลา:6:59:13 น.

เขามาชิมและเขามาชมคะ
โอนองไกอวนๆเด็กที่บานชอบมากคะแตตองมีขาวเหนียว

โดย: Willkommen

วันที่: 13 ตุลาคม 2550 เวลา:18:30:30 น.

ชิ้นโต นากินจังเลยคะ

โดย: momijimi

11 of 12

วันที่: 13 ตุลาคม 2550 เวลา:21:21:01 น.

15/3/2551 11:48

เเจมจัน 500

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=schneegloeckchen&mon...

เหมือนไกทอด KFC เปะเลยคะ
อธิบายวิธีทําไวละเอียดยิบ เดี๋ยวไวจะลองทําบางคะ

โดย: big_baifern

วันที่: 14 ตุลาคม 2550 เวลา:17:17:15 น.

เกงจังเลยครับ ไกทอดของโปรดผมพอดีเลย

โดย: Megu

วันที่: 30 ตุลาคม 2550 เวลา:11:32:05 น.

เต็มตามากเลยคะ ขอแปงหนากวานี้นิดนึงไดม๊ย
ั คะ

โดย: น้ําเงี้ยว

วันที่: 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา:18:52:25 น.

มาชิมไกเคเอฟซีดวย...หนาตาเหมื๊อนเหมือนทานที่รานเล
นาสนมากคะ...คราวนี้จะไดทานกันจุใจเลย...

โดย: vlovethai

ชื่อ :

วันที่: 11 พฤศจิกายน 2550 เวลา:22:40:08 น.

* blog นี้ comment ไดเฉพาะสมาชิก

Comment :

*สวน comment ไมสามารถใช javascript และ style sheet

+ Emotion +

ver. 0.99 เอื้อเฟอโดย

คุณยาจกนอย
Submit

Reset

Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Torakhong.org | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights
reserved.

12 of 12

15/3/2551 11:48

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful