You are on page 1of 2

Ο Αδαµάντιος Κοραής είχε προειδοποιήσει από το 1831 για τη σηµερινή µας

κατάντια!

Από τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ

Σαν έπεσε στα χέρια µου το µανιφέστο που έγραψε ο Αδαµάντιος Κοραής το 1831, σε ηλικία 83
ετών, µε τίτλο «Προς τους Ελευθέρους Έλληνας» και αφού το διάβασα προσεκτικά, στην
κυριολεξία εκτινάχτηκα από την καρέκλα µου. Ο σπουδαίος φιλόσοφος και πατριάρχης του
Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού είχε προβλέψει λίγο πριν το τέλος της ζωής του, µε εκπληκτική
ακρίβεια, όλα αυτά τα θλιβερά που συµβαίνουν σήµερα στην πατρίδα µας. Μέχρι και την πρόσφατη
βρισιά του Θόδωρου Πάγκαλου, που αποκάλεσε τους δηµόσιους υπαλλήλους «κοπρίτες», είχε
κατά κάποιο τρόπο «προφητεύσει» και «ερµηνεύσει».
Το σηµαντικότερο όµως όλων είναι, ότι ο Κοραής εξηγεί, στο κείµενο – µανιφέστο του (180 χρόνια
πριν), τις αιτίες των σηµερινών µας δεινών και είχε προειδοποιήσει τους τότε Έλληνες τι έπρεπε
να πράξουν για να αποφύγουν την προδιαγεγραµµένη σηµερινή καταστροφή. (Φυσικά οι Έλληνες
έκαναν ακριβώς τα αντίθετα). Το παραθέτω λοιπόν (µε επεξηγηµατικές σηµειώσεις µου εντός
αγκυλών) και ο καθένας, που διαθέτει την ελάχιστη κριτική ικανότητα, ας εξάγει τα συµπεράσµατά
του:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ


Παράκλησις οµογενούς γέροντος

Φίλοι οµογενείς, εις µίαν από τας Ελβετικάς συµπολιτείας, επάνω του προεδρικού θρόνου, φέρονται
γραµµένα τα δύο ταύτα ονόµατα Ελευθερία και Πατρίς (Liberte et Patrie). Το Λακωνικόν
επίγραµµα τούτο είναι πολλής διδασκαλίας µεστόν, άξιον όχι µόνο να επιγράφεται εις τα πολιτικά
συνέδρια, αλλά και να το φέρη κρεµαστόν πας ένας πολίτης εις το στήθος ως ιερόν εγκόλπιον και
φυλακτήριον της ειρήνης, της ελευθερίας, της αρετής, εις ένα λόγο της ευδαιµονίας του. Από τα
δύο ταύτα, πατρίδα λέγω και ελευθερίαν, αδιαιρέτως ενωµένα, κρέµεται όσην η Πρόνοια µας
εσυγχώρεσε ν' απολαύσωµεν εις τον παρόντα κόσµο ευδαιµονίαν. Εν από τάλλο χωρισµένον δεν
αρκεί να µας καταστήσει ευδαίµονας [...]

Τα µέσα ταύτα (δια την απόλαυσιν τινός καλού) είναι τα εξής:

Πρώτον µέσον. Να µείνετε ως διέταξεν απ' αρχής το προσωρινόν πολιτικόν σας σύνταγµα,
αβασίλευτοι [συµβούλευσε δηλαδή, το νέο ελληνικό κράτος να είναι δηµοκρατία -όπως ιδρύθηκε στην
Επανάσταση- και όχι µοναρχία όπως το επιθυµούσαν οι ξένες "προστάτιδες" δυνάµεις και οι ντόπιοι
ολιγαρχικοί]. [...]
Αβασίλευτοι, διότι η σηµερινή πτωχή της Ελλάδος κατάστασις δεν είναι ικανή να υποφέρη
βασιλείαν, πράγµα και καθ' αυτό βαρυδάπανον, και µέλλον όχι µόνον να σας καταστήση
πτωχότερους, αλλά και να αµαυρώση όλους σας τους υπέρ της ελευθερίας λαµπρούς αγώνας και να
σας καταβυθίση εις τον έσχατον βαθµόν της ατιµίας. Εσείς σήµερον, φίλοι οµογενείς, πολιορκείσθε
από δύο φατρίας και τρέχετε κίνδυνον να µεταπέσετε από την Επτανησιακήν ψώραν [εννοεί τους
επτανήσιους κόντιδες και άλλους "ευγενείς"] εις την Φαναριακήν λέπραν [εννοεί τους Φαναριώτες
τουρκόδουλους ολιγαρχικούς].
Αι δύο αύται φατρίαι, αι καταπολεµούσαι σήµερον µία την άλλην, ευθύς όταν ίδωσι βασιλέα εις την
Ελλάδα µέλλουν (µην αµφιβάλλετε) να οµονοήσωσιν ως αδελφοί, να περικυκλώσωσιν ως
ανδράποδα τον νεοφανή βασιλέα, να συγκροτήσουν αυλήν, να τον µεταµορφώσωσιν εις δεσπότην,
αν σέβεται το "Ουχ ούτως δε έσται εν υµίν", ή να τον καταστήσωσι δεσποτικώτερον, αν τρέφη τα
οποία σπανίως οι βασιλείς αποστρέφονται δεσποτικά φρονήµατα και να τον διδάσκωσι πώς και
µέχρι πόσου να σας φορολογή, δια να συµµερίζωνται µ' αυτόν τους ιδρώτας σας, να σας
βυζάνωσι και αυτό το αίµα, εώς και ουδέ εις τους φόρους αρκούµενοι να σας καταχρεώσουσι
υποβάλλοντες τα κτήµατά σας υποθήκην εις βαρύτατα δάνεια, των οποίων µέλλετε να
πληρώνετε σεις τους τόκους και οι απόγονοί σας τα κεφάλαια.
∆εν είναι σχεδόν ουδεµία βασιλεία σήµερον αρκούµενη εις τους φόρους των υπηκόων. παρά
τους συνεχώς αυξανοµένους φόρους καταχρεώνονται µε δάνεια, ώστε να χρεωκοπήσωσι
πολλάκις [...].
Εάν εξεναντίας φορτισθήτε βασιλέα, δεν έχετε να φοβήσθε µόνον (ως έλεγα) το βαρυδάπανον. Άλλο
τούτου µυριάκις βαρύτερον και αισχρότερον σας προσµένει, η καταφρόνησις. [...] ...αφού σας
στραγγίξωσιν όλους τους ιδρώτας, µέλλουν και να σας καταφρονώσιν ως δούλους
χρεωστούντας να τρέφετε και να στολίζετε την αργίαν των [τεµπελιά τους] και να σας ονοµάζωσι
Σκυλολόγιον (Canaille), καθώς µας ονόµαζαν Κιοπέκ οι Τούρκοι [και κοπρίτες κατά τον Θόδωρο
Πάγκαλο]. Τοιαύτη είναι η διάλεκτος όλων των ολιγαρχικών. Πώς άλλως ηµπορούσαν να
διακρίνωνται από τους αδελφούς των οι τιτλοφορούµενοι ευγενέστατοι, ενδοξότατοι, εξοχώτατοι,
εκλαµπρότατοι, παρά ονοµάζοντες τους λαούς άθροισµα σκύλων; Ναι, φίλοι οµογενείς,
Σκυλολόγιον! Ποίους; Εσάς, εκ των οποίων εγεννήθησαν οι Βότσαροι, οι Νικήται, οι Μιαούλοι, οι
Κάναροι και άλλοι αείµνηστοι ήρωες. Ποιοι; οι µη όντες καλοί να τεκνογονώσι παρά
Αρχοντόπουλα, Τσελεπίδας, Βεϊζατάδας [τίτλοι "ευγενείας" των πλουσίων γόνων] και άλλα
αντικοινωνικά µισάδελφα, ανθρωπόµορφα θηρία.
Άλλο, φίλοι οµογενείς, όσων είπα πολύ πλέον αισχρόν και αξιοθρήνητον. Όχι µόνον θέλουν να σας
ονοµάζει Σκυλολόγιον [όπως και ο Πάγκαλος σας αποκαλεί κοπρίτες], αλλ' όλη των η σπουδή και η
ασχολία θελ' είσθαι να σας καταστήσωσιν αληθώς Σκυλολόγιον. Μη δυνάµενοι πλέον να ζήτε
εντίµως από τους κόπους των ιδίων έργων, των αργών την αργίαν µέλλετε να ζηλεύσετε [των
τεµπέληδων την τεµπελιά να ζηλεύσετε], αυτούς να µιµήσθε, αυτούς να κολακεύετε, ως δεσπότας και
κυρίους σας, και αυτών ανδράποδα να γίνεσθε και σκύλοι, δια να τρέφεσθε καν ως "Κυνάρια από
των ψιχίων των πιπτόντων από της τραπέζης αυτών" [για να τρέφεσθε ως σκυλάκια από τα
ψίχουλα που θα πέφτουν από τα τραπέζια τους] (Ματθ. ιε΄, 27).

Αυτά προειδοποιούσε ο σοφός Αδαµάντιος Κοραής πριν 180 χρόνια, οι τότε Έλληνες δεν τον
άκουσαν και κατάντησαµε όπως ακριβώς τα προέβλεψε. Ωστόσο, επειδή ο λόγος του είναι πάντα
επίκαιρος, σκέφθηκα να τον αναδηµοσιεύσω µε την ελπίδα να βρει σήµερα πιο καλούς και
περισσότερους ακροατές να τον λάβουν σοβαρά υπ' όψιν τους και σύντοµα, γιατί άλλος καιρός δεν
µας µένει, να αποτινάξουµε αυτή την αισχρή ολιγαρχία από τον τόπο µας και να ζήσουµε -
επιτέλους- ελεύθεροι.
Από: blogpress-gr.blogspot.com