Certificatul de încadrare în grad de Handicap

Etapele solu ion rii
1. DEMERSURI PRIVIND EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE:

1.1. DEPUNEREA DOSARULUI I STABILIREA DATEI PROGRAM RII LA EVALUAREA COMPLEX MEDICO-PSIHO-VOCA IONAL :
Dosarele se depun la sediul Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului, sector 6, Bucure ti, situat în str. Drumul S rii, nr.2, la Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap, program: Luni, Mar i, Miercuri i Joi între orele 8.00 si 16.30 i Vineri între orele 8.00 si 14.00. Cererea i actele doveditoare pot fi depuse spre înregistrare de c tre persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organiza ia neguvernamental al carui membru este persoana cu handicap. Cererile sunt înregistrate la Registratura institu iei i apoi în Registrul de intrari al Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, dup repartizarea acestora de c tre conducerea Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului sector 6. Stabilirea datei program rii la evaluarea medico-psiho-voca ional realizat de speciali tii Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, se face de c tre un angajat al serviciului într-un registru de programari, atunci când se depune dosarul. I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP 1. 2. 3. 4. 5. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE - original i copie xerox; În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT - pentru salaria i - în original; sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari - în copie xerox; sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE - pentru cei care nu realizeaz venituri - în original; DOCUMENTE MEDICALE necesare evalu rii complexe realizat în conformitate cu criteriile medicopsihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitati i de sanse si al ministrului sanatatii publice Nr.762/1.992/2000: SCRISOARE MEDICAL - TIP, completat de medicul de familie cu bolile aflate în eviden , pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dat -în original; (anex ) SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii i a st rii prezente i - dup caz - data debutului bolii - în original; ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FI E DISPENSARIZARE, etc.) - dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex ;

6. 7. 8.

INVESTIGA II MEDICALE SPECIFICE AFEC IUNII
I. RETARD MENTAL
y y
examen psihiatric - original examen psihologic cu specificarea coeficientului de inteligen - original

II. DEMEN E (Alzheimer, Mixt , Presenil , Pick)
y y
examen psihiatrie sau examen neurologic sau geriatric - în func ie de specialistul la care se afl bolnavul în eviden - original; scor MMSE de la psiholog sau psihiatru sau neurolog - original;

AFECTAREA FUNC IEI FONATORII ( VOCE ) y examen O.AFECTAREA FUNC IILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI y y examen hematologie .L.R.original oscilometrie sau interpretare examen doppler arterial sau interpretare echografie arterial .original.L.R. HIV . BOLI DE SÂNGE y y examen hematologie i/sau oncologie i/sau medicin intern în func ie de afec iunea medical .original IV.original.y interpretare computer tomograf . AFECTAREA FUNC IILOR INIMII y examen cardiologie sau chirurgie cardiovascular (cu specificarea datei de debut a afec iunii) .cu precizarea datei de debut a bolii . VIII. ARTERIOPATII y y y examen medicin intern sau cardiologie sau diabetologie în func ie de cauza afec iunii .original. .original.original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale.original. III. sau examen neurologic sau examen oncologic .original examene paraclinice (analize de sânge) specifice afec iunii medicalecopii xerox.cerebral .SIDA y examen boli infec ioase cu confirmarea de c tre laborator a infec iei HIV i cu specificarea stadiului clinico . TULBUR RI DE PERSONALITATE y y examen psihiatrie . AFECTAREA FUNC IILOR AUZULUI y examen O.original. în cazul amputa iilor prin arteriopatii. AFECTAREA FUNC IILOR VEDERII y examen oftalmologic (cu specificarea diagnosticului i a acuit ii vizuale pentru ambii ochi).copie xerox.imunologic .original - IX. AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID y y examen hematologie sau oncologie. XII. VII.copii xerox XI. i audiogram interpretat (cu specificarea datei de debut a afec iunii) .original examen psihologic . V.original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale. se solicit examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea st rii bontului de amputa ie i a oportunit ii protez rii ) . dup caz .copii xerox. XII. în func ie de afec iunea medical .original examen psihologic .dup caz.original X. BOLI PSIHICE ( SCHIZOFRENIE I ALTE PSIHOZE MAJORE ) y y examen psihiatrie . VI.

BOLI RESPIRATORII y y y examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicin intern cu specificarea debutului bolii .în copie xerox. DEFORM RI ALE COLOANEI VERTEBRALE y y y y examen medicin intern sau reumatologie cu interpretare radiologic original.original.(cu specificarea datei de debut a afec iunii) .original examene de la alte specialit i medicale . în func ie de medicul specialist la care bolnavul se afl în eviden . XVIII.K. examen neurologic .original.în copie xerox. . examen neurologic . DIABET ZAHARAT y y y y y y examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I . analize medicale: glicemie. glicozurie.HIPOFUNC IE y y y examen endocrinologie . BOLI RENALE y y examen nefrologie sau urologie .G.dup caz).original. stadiu. i altele în func ie de glanda afectat ) .în copie xerox. TUMORI MALIGNE y y examen oncologie cu specificare de diagnostic. radioscopie pulmonar spirometrie cu interpretare de la medicul specialist .original XVI. spirometrie . examen sumar de urin ). investiga ii serologice specifice . XX. serice . uree i creatinin . AFECTAREA FUNC IILOR ENDOCRINE . cu complica ii definitive . XIV. cu specificare de diagnostic.original.dup caz) în copie xerox.original. BOLI DE COLAGEN y y examen medicin intern sau reumatologie ( i/sau dermatologie . scintigrafie. existen a sau nu a recidivelor locale sau la distan . examen oftalmologic . cu sau f r metastaze. examen radiologic sau computer tomograf . AFECTAREA FUNC IILOR HEPATICE y y y examen medicin intern sau gastroenterologie sau boli infec ioase.original examene paraclinice (histopatologic. XV.original. tratament specific pre/postoperator i actual. echografie abdominal ) . stadiu i deficit func ional .juvenil sau al adultului tân r se va preciza debutul bolii) .original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge. echografie.original investiga ii paraclinice specifice (analize de sânge.în func ie de complica iile specifice bolii . XVII.în copie xerox. radiografie coloan vertebral .original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge.original. oscilometrie . operat/neoperat. examen nefrologic (numai pentru complica ii renale) .interpretare.în copie xerox.original. E.XIII.original.în copie xerox pentru tumori maligne hepatice se solicit examen oncologic . XIX.

5.dup caz) . COPII FI E DISPENSARIZARE.G.E. . ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL. AFEC IUNI NEUROLOGICE y y y examen neurologie cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional . cu confirmare E.copie xerox. 6. E.original examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii .M. cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional . parafate. DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE . DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE .dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex .original. examen psihiatric în cazul tulbur rilor psihice asociate . radiografii.original i copie xerox. 5. a stadiului bolii i a st rii prezente precum i cu DATA DEBUTULUI BOLII .în copie xerox. 8.în copie xerox. EPILEPSIA y y examen neurologic cu precizarea diagnosticului. sau DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE .XXI. ADEVERIN DE SALARIAT i/sau de ELEV/STUDENT (dupa caz) .original.copie xerox. 3.263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE 1. ULTIMA DIPLOM DE STUDII . REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului. a datei debutului bolii.T.data debutului bolii .. a tipului de criz crizelor sub tratament.pentru pensionari de invaliditate . II. III. În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT . examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii .original. 2.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original.în original. XXIII. DERMATOLOGIE y y examen dermatologie . ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . AFEC IUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE y examen ortopedie sau reumatologie sau medicin intern . REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului. CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP . SCRISOARE.) .în original.pentru salaria i .G. COPIE XEROX CARTE DE MUNC .original.original investiga ii paraclinice . a stadiului bolii i a st rii prezente i . i a frecven ei XXIV. A 8.pentru pensionari de invaliditate gradul 3 . 4.în original.E. 3. 7. 7.în original. 2. examenul medical la angajare. .. semnate de c tre medic i s aib tampila unit ii spitalice ti emitente.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original.G i altele . ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP ÎN SCOPUL PENSION RII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. SCRISOARE. înso ite de un act medical vechi sau extras din fi a de consulta ii.interpretare (C.copii xerox. 4. situate îns anterior angaj rii. data lu rii în eviden .original XXII. etc. 6. Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar s fie datate.original i copie xerox. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE . ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ORIENTARE PROFESIONAL PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 1.dup caz . ANALIZE MEDICALE. sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . E.

MEDIC: Efectueaz evaluarea medical a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. sector 6.Componenta de Recuperare i Integrare Social . Examen psihologic .în original.eliberat de medicul specialist în medicina muncii .în original.cu bolile aflate în eviden .81 Centrul de consiliere psihosocial persoane cu dizabilit i . medic. care solicit acordarea m surii de protec ie. Uverturii.copie xerox. 4. CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP . Aceste recomand ri sunt înaintate Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. DOSAR CU IN . se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urmatorii speciali ti : ASISTENT SOCIAL: Efectueaz investiga ii în mediul familial în vederea identific rii i evalu rii statutului i contextului social în care tr ieste persoana adult ce solicit încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. Evaluarea medical i psihosocial a persoanei adulte cu handicap. IV. nr.pentru pensionari . Pentru acordarea m surii de protec ie persoanelor adulte cu handicap în centre de zi.B-dul. bl .B-dul.TIP completat de medicul de familie .în original. Bucure ti care ia decizia final privind acordarea m surii de protec ie a persoanei adulte cu handicap. EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE : Evaluarea complex a persoanei adulte care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. 6. SCRISOARE MEDICAL .în copie xerox. 7. ACT DE IDENTITATE .pentru persoanele adulte cu handicap care solicit m sur de protec ie în complexul de servicii pentru persoane cu handicap. PSIHOLOG: Efectueaz evaluarea psihologic a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie.9.89. 1. 2. Fi cu recomand ri privind recuperarea balneofizioterapeutic . 8.în copie xerox. În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT . . parter Cererile de acordare a m surii de protec ie sunt înregistrate i împreun cu dosarele solicitan ilor sunt transmise Serviciului de Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap . 9. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU ACORDAREA M SURII DE PROTEC IE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ÎN CENTRE DE ZI 1.2. 3. de la medicul specialist. pentru persoanele adulte cu handicap care solicit integrarea în programele de recuperare cu specific balneofizioterapeutic -copie xerox. psiholog i psihopedagog i se concretizeaz în recomand rile cuprinse în Raportul de Evaluare Complex i în Programul individual de reabilitare i integrare social . AVIZ pentru a desfasura activit i profesionale .pentru cei care nu realizeaz venituri -în original.original i copie xerox. nr. se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urm torii speciali ti: asistent social. la sediul centrelor de zi : y y Complexul de Servicii Sociale Sfântul Nectarie . P16. sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) I ULTIMUL TALON DE PENSIE . 5.pentru salaria i . dosarele se depun la DGASPC sector 6. Uverturii. sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE .

Certificat de orientare profesional . Decizie acordare m sur de protec ie. în urma deplas rii speciali tilor serviciului. Bucure ti. Reevaluare Solicitantul revine pentru ob inerea Certificatului de încadrare în grad de handicap cu 30 de zile înainte de data expir rii certificatului anterior sau în cazul modific rii st rii de s n tate. Bucure ti desf oar activitate decizional în domeniul protec iei i promov rii drepturilor persoanelor adulte cu handicap i elibereaz : y y y y Certificat de încadrare în grad de handicap. . Persoanele nedeplasabile care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i /sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. ÎNAINTAREA DOSARULUI C TRE COMISIA DE EVALUARE A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP : În urma evalu rii complexe. în conformitate cu legisla ia în vigoare. Program individual de reabilitare i integrare social . Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap înainteaz dosarul cuprinzând propunerea de încadrare în grad de handicap/orientare profesional /m sur de protec ie.PSIHOPEDAGOG: Efectueaz evaluarea voca ional a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. sunt evaluate la domiciliu. Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.3. care adopt decizia final privind încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sura de protec ie. Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sector 6. sector 6. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful