PRVI RAZRED SELAM – ISLAMSKI POZDRAV • KOJI JE ISLAMSKI POZDRAV? ISLAMSKI POZDRAV JE SELAM.

• KAKO SE NAZIVA I ODGOVARA NA SELAM? SELAM SE NAZIVA RIJEČIMA: ‘ES-SELAMU ‘ALEJKUM’ NA SELAM SE ODGOVARA RIJEČIMA: ‘ALEJKUMU S-SELAM’ • ŠTA ZNAČI SELAM? SELAM ZNAČI: ‘NEKA JE BOŽIJI MIR I SPAS NA VAS’. • KADA I KOGA SELAMIMO? SELAMOM POZDRAVLJAMO SAMO MUSLIMANE. SELAM NAZIVAMO KADA ULAZIMO ILI IZIAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOIE.. SELAM NAZIVAMO POZNANICIMA KOJE SRETNEMO NA ULICI ILI NEKOM DRUGOM MJESTU. MLADI NAZIVAJU SELAM STARIJIMA A MUŠKARCI NAZIVAJU SELAM ŽENAMA. MUŠKARCI SE RUKUJU SAMO SA MUŠKARCIMA. EUZUBILLA I BISMILLA • KAKO GLASI E’UZUBILLA I BISMILLA? E’UZUBILLA I BISMILLA GLASI: E’UZU BILLAHI MINE -Š-ŠEJTANI - R - RADŽIM BISMILLAHI -R - RAHMANI - R - RAHIM. • ŠTA ZNAČI E’UZUBILLA I BISMILLA? EUZUBILLA I BISMILLA ZNAČI: TRAŽIM ALLAHOVU ZAŠTITU OD PROKLETOG ŠEJTANA! (E’UZUBILLA) U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG! ( BISMILLA) • KADA UČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU? E’UZUBILLU I BISMILLU UČIMO SKORO U SVAKOJ PRILICI ( PRIJE IGRANJA, PRIJE ČITANJA, PRIJE JEDENJA, PRIJE PLIVANJA, PRIJE SPAVANJA...). UČENJEM E’UZUBILLE ŠTITIMO SE OD PROKLETOG ŠEJTANA. UČENJEM BISMILLE ZAPOČINJEMO SVAKI DOBAR I DOZVOLJEN POSAO. ISLAM I MUSLIMAN (KA) • KAKO SE ZOVE NAŠA VJERA? NAŠA VJERA SE ZOVE ISLAM. • ŠTA SMO MI PO VJERI? MI SMO MUSLIMANI I MUSLIMANKE. • ŠTA JE ISLAM? ISLAM JE VJERA KOJU JE UZVIŠENI ALLAH OBJAVIO ČOVJEČANSTVU PREKO SVOG POSLANIKA, MUHAMMEDA, A.S • ŠTA MORAMO RADITI DA BISMO BILI MUSLIMANI ? DA BISMO BILI MUSLIMANI MI MORAMO: -VJEROVATI U ALLAHA, -RADITI ONO ŠTO JE DOBRO, -GOVORITI ISTINU I POMAGATI DRUGIM LJUDIMA. • KELIMEI ŠEHADET ŠTA JE KELIME-I ŠEHADET?

KELIME-I ŠEHADET SU RIJEČI KOJIMA IZJAVLJUJEMO I SVJEDOČIMO DA SMO MUSLIMANI. • KAKO GLASI KELIME-I EHADET? KELIME-I EHADET GIASI: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET? KELIME-I ŠEHADET ZNAČI: ”VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG, I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED A.S. ALLAHOV ROB I POSLANIK” RABBI JESSIR • KAKO GLASI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR GLASI: RABBI JESSIR VE LA TU’ASSIR, RABBI TEMMIM BIL HAJR. - AMIN • ŠTA ZNAČI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR ZNAČI: BOŽE OLAKŠAJ, A NE OTEŽAJ, BOŽE DAJ DA SE ZAVRŠI S DOBRIM! AMIN • KADA UČIMO RABBI JESSIR? RABBI JESSIR, KAO I E’UZUBILLU I BISMILLU, UČIMO KADA POČINJEMO SVAKI DOBAR POSAO. SUBHANEKE • KAKO SLAVIMO UZVIŠENOG ALLAHA? UČENJEM SUBHANEKE MI SLAVIMO ALLAHA, DŽ.Š. • KADA UČIMO SUBHANEKE? SUBHANEKE UČIMO NA POČETKU SVAKOG NAMAZA • KAKO GLASI SUBHANEKE? SUBHANEKE GLASI: SUBRANEKE ALLAHUME VE BIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TE’ALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE! • ŠTA ZNAČI SUBBANEKE? SUBHANEKE ZNAČI: SLAVA TEBI, ALLAHU MOJ, TEBI JE SVAKA HVALA, BLAGOSLOVLJENO JE TVOJE IME. VELIČINA TI JE NEDOSTIŽNA, OSIM TEBE DRUGOG BOGA NEMA! IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA ŠEST. • KAKO GLASE IMANSKI ŠARTI? 1. AMENTU BILLAHI - JA VJERUJEM ALLAHA 2. VE MELAIKETIHI - I ALLAHOVE MELEKE 3. VE KUTUBIHI -I OBJAVE 4. VE RUSULIHI – I ALLAHOVE POSLANIKE 5. VEL JEVMIL AHIRI - I SUDNJI DAN 6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIH1 MINELLAHI TE’ALA.... I VJERUJEM DA SE SVE DOGADA ALLAHOVOM VOLJOM I ODREDENJEM ČISTOĆA • STA JE LIČNA HIGIJENA? LIČNA HIGIJENA JE ČISTOĆA NAŠEG TIJELA I ODJEĆE. ONA NAM POMAŽE DA BUDEMO LIJEPI I ZDRAVI.

• KAKO ODRŽAVAMO LIČNU HIGIJENU? DA BISMO BILI ČISTI MORAMO: REDOVITO SE KUPATI, PRATI RUKE PRIJE I POSLIJE JELA, REDOVNO ČEŠ1JATI KOSU, PRATI ZUBE NEKOLIKO PUTA NA DAN, PRATI NOGE PRIJE SPAVANJA, OBLAČIM SAMO ČISTU ODJEĆU, PODREZIVATI NOKTE, KORISTITI MARAMICE, PRATI SE POSLIJE OBAVIJANJA PRIRODNIH NUŽDI... • KAKVE LJUDE VOLI UZVIŠENI ALLAH? ONE KOJI SE REDOVNO ČISTE DESNA STRANA/LIJEVA STRANA • KOJOJ STRANI NAŠA VJERA DAJE PREDNOST? ISLAM DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI • NAVEDI NEKE RADAJE U KOJIMA SE DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI? - DESNOM RUKOM JEDEMO, - OBLAČIMO PRVO DESNI RUKAV, - OBLAČIMO PRVO DESNU NOGAVICU HLAČA, - OBUVAMO PRVO DESNU CIPELU, - DESNOM NOGOM ULAZIMO U KUĆU, DŽAMIJU, ŠKOLU ILI MEKTEB.. - DESNOM NOGOM IZIAZIMO IZ KUPATIIA ILI TOALETA • NAVEDI NEKE RADUJE U KOJIMA SE DAJE PREDNEST LIJEVOJ STRANI? - LIJEVOM NOGOM IZLAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOLE, MEKTEBA. - PRVO SVLAČIMO LIJEVI RUKAV I IZUVAMO LIJEVU CIPELU, - U KUPATILO ILI TOALET ULAZIMO LIJEVOM NOGOM DOVA PRILIKOM ULASKA I IZLASKA IZ KUPATILA (TOALETA) • ŠTA UČIMO KADA ULAZIMO U KUPATILO ILI TOALET? ULAZEĆI U KUPATILO LIJEVOM NOGOM UČIMO SLJEDEĆU DOVU: ‘ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MINEL HUBUSI VEL HABAISI’. (ALLAHU MOJ, UTJEČEM SE TEBI OD ZLOBE I PRLJAVŠTINE) • ŠTA UČIMO KADA IZLAZIMO IZ KUPATLA ILI TOALETA? IZLAZEĆI IZ KUPATILA DESNOM NOGOM KAŽEMO: ‘GUFRANEKE’ (TVOJ OPROST TRAŽIM, GOSPODARU MOJ). • ZAŠTO KADA ULAZIMO U TOALET, MOLIMO ZA ALLAHOVU ZAŠTITU? TRAŽIMO ALLAHOVU ZAŠTITU, JER SE NA TAKVIM I PRLJAVIM MJESTIMA NALAZI PROKLETI ŠEJTAN PONAŠANJE U TOKU JELA (ZA SOFROM) • ŠTA RADIMO PRIJE I POSLIJE JELA? PEREM RUKE PRIJE I POSLIJE JELA. • ŠTA RADIMO POSLIJE PRANJA RUKU PRIJE JEDENJA? - PRIJE JEDENJA PROUČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU. - MI, MUSLIMANI, JEDEMO DESNOM MKOM, • KAKO SE PONAŠAMO TOKOM JEDENJA? - JEDEMO SA PORODICOM, AKO JE PRISUTNA - NE PRIČAMO DOK NAM JE HRANA U USTIMA, - JEDEMO ISPRED SEBE, ABDEST • ŠTA JE ABDEST? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVIJANJA NAMAZA, UČENJA KUR’ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA.

LIJEPO SE OBUČEMO. OKRENEMO SE PREMA KIBLI I ZANIJETIMO NAMAZ. OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA. VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU. • ŠTA JE LIJEPO PROUČITI NAKON UZIMANJA ABDESTA? NAKON UZIMANJA ABDESTA LIJEPO JE PROUČITI KELIME-I-ŠEHADET SABAH NAMAZ • KADA SE KLANJA SABAH NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? SABAH NAMAZ JE JUTARNJI NAMAZ A KLANJA SE U ZORU.ALLAHU EKBER. UMIJEMO LICE TRI PUTA. 6. • KAKO SE KLANJAJU SABAHSKI SUNNET I FARZ? SABAHSKI SUUNET I FARZ SE KLANJAJU POTPUNO ISTO. FATIHU I JEDNU SURU NAKON UČENJA NA STAJANJU ČINIMO RUKU’ I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SE DIŽEMO NA DRUGI REKAT.” • KAKO UZIMAMO ABDEST? ABDEST UZIMAMO OVAKO: 1. ISPEREMO USTA I GRLO TRI PUTA. OPEREMO DESNU I LIJEVU RUKU DO IZUAD LAKTA TRI PUTA.. NA PRVOM REKATU UČIMO: SUBHANEKE. ŠTA PRILIKOM DIZANJA SA RUKU’A A ŠTA NA SEDŽDI? NA RUKU’U SE KAŽE TRI PUTA: SUBHANE RABBIJEL AZIM NA DIZANJU SA RUKU’A: SEMI’ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD NA SEDŽDI SE KAŽE TRI PUTA: SUBRANE RABBIJEL E’ALA • MUSLIMANSKA NOVA GODINA KADA NASTUPA NOVA MUSLIMAUSKA GODINA? . NAKON ŠTO UZMEMO ABDEST. NA DRUGOM REKATU UČIMO: BISRNIILU. E ‘UZUBILLU. FATIHU I JEDNU SURU. SALAVATE DOVU I PREDAMO SELAM. 9. DA SE PRIBLIŽIM ALLAHU DŽ.Š.ALLAHU EKBER. 8. 4.OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA TRI PUTA. POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMAUJE ČETVRTINU GLAVE – MESH. 7. NAKON UČENJ A NA STAJANJU ČINIMO RUKU I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SJEDNEMO I PROUČIMO: ET-TEHIJJATU. PRIJE IZLASKA SUNCA IMA DVA REKATA SUNNETA I DVA FARZA (UKUPNO ČETIRI). SABAHSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARBIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI . 2. OPEREMO DESNU I LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. ISPEREMO NOS TRI PUTA. • KAKO SE ZANIJETI SUNNET A KAKO FARZ? SABAHSKI SUNNET SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI . BISMILLU. 5. • ŠTA SE TO UČI NA RUKU’U. 3.• KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E’AZUBILLOM I BISMILOM A ZATIM IGOVORINIO NIJET: “ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE.

• ŠTA JE TO HIDŽRA? HIDŽRA JE ISELJENJE MUSLIMANA IZ MEKKE U MEDINU. A HADŽIJSKI ZBOG OBAVLJANJA HADŽDŽA U TIM DANIMA.S. HIDŽRA SE DOGODILA 622. KOJI SE KOLJU TOKOM BAJRAMSKIH DANA. A.S. KURBANSKI SE ZOVE ZBOG KURBANA.S. A. • KADA PROĐE RAMAZAN.REBIUL EVVELA 570. RAMAZANSKI BAJRAM • KADA NASTUPA RAMAZANSKI BAJRAM I KOLIKO TRAJE? RAMAZANSKI BAJRAM NASTUPA NAKON MJESECA RAMAZANA. NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. . OBILAZIMO RODBMU.GODINE U MEKKI. ZUL HIDŽDŽETA I UKUPNO TRAJE ČETIRI DANA • KAKO SE DRUGAČIJE ZOVE OVAJ BAJRAM? OVAJ BAJRAM SE NAZIVA I HADŽIJSKI BAJRAM. KOMŠIJE I PRIJATEIJE. • KAKO SU MU SE ZVALI RODITEJI? OTAC MU SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA. • KAKO PROVODIMO KURBANSKI ILI HADŽIJSKI BAJRAM? U DANIMA KURBANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO ŽRTVUJEMO / KOLJEMO KURBANE I ŠTO IMUĆNI MUSLIMANI OBAVLJAJU HADŽDŽ. . GODINE.? MUHAMMED. KAKO PROVODIMO BAJRAM? U DANIMA RAMAZANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO SMO ISPOSTILI RAMAZAN.? NA TAJ DAN U MNOGIM DŽAMIJAMA SE PRIREĐUJU PROGRAMI U KOJIMA SE UČE MEVLUDI I DONOSE SE SALAVATI NA MUHAMMEDA A. • KAKO MI OBILJEŽAVAMO MEVLUD DAN ROĐENJA MUHAMMEDA. • KAKO ČESTITAMO BAJRAM? BAJRAM ČESTITAMO RIJČIMA: ‘BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN.TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE. NOSIMO NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA. JE ROĐEN 12. • ŠTA RADIMO TOKOM NIJESECA RAMAZANA? U TOKU MJESECA RAMAZANA POSTIMO OD ZORE DO ZALASKA SUNCA.POSEBNU RADOST DJECI PRIČINJAVA DIJELJENJE KURBANA.NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. • KADA I GDJE JE ROĐEN MUHAMMED. .MUSLIMANSKA NOVA GODINA (ILI HIDŽRETSKA GODINA) NASTUPA PRVOG DANA MJESECA MUHARREMA. NOSIMO . A. A. MEVLUD • ŠTA JE MEVLUD? MEVLUD JE DAN U KOME SE OBILJEŽAVA ROĐENJE MUHAMMEDA.S.S. A ODGOVARA SE RIJČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’ KURBAN BAJRAM • KADA NASTUPA KURBANSKI BAJRAM? KURBAN BAJRAM NASTUPA 10. TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE. U ARABIJI.

DRUGI RAZRED IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA 6 (ŠEST) • NABROJ IMANSKE ŠARTE S PREVODOM? .BAJRAM ČESTITAMO RIJEČIMA:’BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN’.Š.VE MELAIKETIHI VJERUJEM U ALLAHOVE DŽ.VE RUSULIHI . VOLJOM I ODREĐENJEM ISLAMSKI ŠARTI • KOLIKO IMA ISLAMSKIH ŠARTA? .NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA. MELEKE . A ODGOVARA SE RIJEČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’.VE KUTUBIHI VERUJEM U ALLAHOVE KNJIGE (OBJAVE) . .AMENTU BILLAHI JA VJERUJEM U ALLAHA DŽ.Š.VE-L-JEVMIL AHIRI . VE BI-L-KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE'ALA VJERUJEM U BOŽIJE POSLANIKE VJERUJEM U SUDNJI DAN VJERUJEM DA SE SVE DOGAĐA S ALLAHOVOM DŽ. .Š.

ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI. • DA BI NAM SVE OVO BILO ČISTO.. .ABDEST UZETI.DA NA TIJELU. -KLANJATI PROPISANE NAMAZE.PREMA KIBLI SE OKRENUTI . .Š. -OBAVITI HADŽ • GDJE SU PROPISANE OVE DUŽNOSTI? OVE DUŽNOSTI PROPISAO JE ALLAH DŽ. • KAKO SU MEĐUSOBNO POVEZANE ISLAMSKE DUŽNOSTI – ŠARTI? ONE SU MEĐUSOBNO POVEZANE KAO DIJELOVI NAŠEG TIJELA. MALE ILI VELIKE. KAO DIJELOVI BILJKE KAO DIJELOVI KUĆE….PROPISNO SE OBUĆI . MORAMO OBRATITI PAŽNJU NA: .NA VRIJEME KLANJATI ..UKLANJANJE DLAKA ISPOD PAZUHA I OSTALIH SKLONJENIH MJESTA.ČUVANJE TIJELA. I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED ALLAHOV ROB I POSLANIK. KRV. KELIME-I ŠEHADET • KOJI JE PRVI ISLAMSKI ŠART? PRVI ISLAMSKI ŠART JE “IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET” • KAKO GLASI KELIME-I ŠEHADET? EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN 'ABDUHU VE RESULUHU. • ZAŠTO ČESTO PONAVLJAMO ŠEHADET? ČESTIM PONAVLJANJEM KELIME-I ŠEHADETA JAČAMO SVOJE VJEROVANJE I POKORNOST UZVIŠENOM ALLAHU I NJEGOVOM POSLANIKU UVJETI ZA NAMAZ -PRVI UVJET ZA NAMAZ • KOLIKO IMA UVJETA ZA NAMAZ I KOJI SU? UVJETA ZA NAMAZ IMA ŠEST I ONI SU . • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET ? VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG. PO POTREBI SE OKUPATI I U NUŽDI EJEMRNUM . ODIJELA I MJESTA KLANJANJA OD MOKRAĆE. NA ŠTA TREBAMO OBRATITI PAŽNJU? DA BI SVE OVO BILO ČISTO.PRANJE POSLIJE OBAVLJENE NUŽDE.NIJET UČINITI • KOJI JE PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA? PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA JE DA BUDE ČISTO TIJELO.DA BUDE ČISTO TIJELO. ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI . U ČASNOME KUR`ANU. -DAVATI ZEKAT.ISLAMSKIH ŠARTA IMA 5 (PET) • NABROJ ISLAMSKE ŠARTE? -IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET. -POSTITI MJESEC RAMAZAN. . SVINJSKA MAST. ODIJELU I MJESTU KLANJANJA NE BUDE NEČISTOĆA : ALKOHOL. IZRMETA I DRUGIH NEČISTOĆA. • DA LI SU MUSLIMANI OBAVEZNI IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI ? SVAKI MUSLIMAN I MUSLIMANKA OBAVEZNI SU IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI.

U KUR'ANU NAREDIO DA BUDEMO ČISTI. • ŠTA JE ABDEST ? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVLJANJA NAMAZA.OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA . • DA BISMO BILI UREDNI ŠTA TREBAMA RADITI? -VODITI RAČUNA O SVOME OBLAČENJU. • KOLIKO NAMAZA MOŽEMO KLANJATI S JEDNIM ABDESTOM? S JEDNIM ABDESTOM MOŽEMO KLANJATI VIŠE NAMAZA UKOLIKO NAM SE NE DOGODI NEŠTO ŠTO KVARI ABDEST TREĆI UVJET ZA NAMAZ • KAKO TRBAMO BITI ODJEVENI U NAMAZU ? U NAMAZU TREBAMO BITI PROPISNO ODJEVENI. • KAKVU ODJEĆU NETREBAJU OBLAČITI MUSLIMANI I MUSLIMANKE? MUSLIMANI I MUSLIMANKE NE TREBAJU OBLAČITI KRATKU.).OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA .SVOJU ODJEĆU I OBUĆU ODLAGATI NA PREDVIĐENO MJESTO (ORMAR. DŽ.ABDEST • KOJI JE DRUGI UVJET ZA NAMAZ? DRUGI UVJET ZA NAMAZ JE ABDEST UZETI..Š. POLICE I SL. ČISTOĆA JE ODLIKA NAŠE VJERE.VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU. • KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E'UZUBILLOM I BISMILLOM A ZATIM IZGOVORIMO NIJET: • KAKO ZANIJETIMO ABDEST? NEVEJTU EN ETEVEDDAE LI EDŽLI-S-SALATI VE LI REFI-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TEALA ŠTO ZNAČI "ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA I ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE. . (OBJASNITI ŠTA MORA POKRITI MUŠKARAC A ŠTA ŽENA U NAMAZU) • ZAŠTO TREBAMO BITI LIJEPO I PROPISNO ODJEVENI? ZATO ŠTO U NAMAZU STOJIMO PRED UZVIŠENIM ALLAHOM.ISPEREMO USTA I GRLO 3X . -OPEREMO LIJEVU RUKU DO IZNAD LAKTA. -OPEREMO LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. .ISPEREMO NOS 3X . TIJESNU I PROZIRNU ODJEĆU.NEUREDNOST • MORAJU LI MUSLIMANI VODITI RAČUNA O ČISTOĆI I UREDNOSTI? DA. .OPEREMO DESNU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. .POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMANJE ČETVRTINU GLAVE (MESH).UMIJEMO LICE 3X . NAMA JE ALLAH.OPEREMO DESNU RUKU DO IZNAD LAKTA. DA SE PRLBLIŽIM UZVIŠENOM ALLAHU" • KAKO UZIMAMO ABDEST? . . UČENJA KUR'ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA. UREDNOST.

MUSLIMAN DA BI BIO UREDAN MORA SE ČUVATI GORE NAVEDENIH NEUREDNIH STVARI. VIDIŠ DA SI MOGAO NASTRADATI I NEMOJ U AKŠAMSKO VRIJEME IGRATI LOPTE. EŠHEDU ENNE MUHAMEDEN RESULULLA. IGRU I DRUŽENJE. EZAN I IKAMET • ČIME SE OGLAŠAVA POČETAK NAMASKOG VREMENA? POČETAK NAMASKOM VREMENA SE OGLAŠAVA EZANOM. AKŠAMSKO VRIJEME I BORAVAK VANI • ŠTA SU DJEČACI RADILI KAD SE POČELA SPUŠTATI VEČER? KADA SE ZAČUO AKŠAMSKI EZAN DJECA SU IGRALA LOPTE.U AKŠAMSKO VRIJEME NAJBOLJE JE OTIĆI NA AKŠAM NAMAZ U DŽAMIJU ILI BITI U KUĆI I TU KLANJATI AKŠAM NAMAZ. . -UNIŠTAVANJE SVOJIH STVARI I IGRAČAKA. TRČALA I GLASNO DOZIVALA JEDAN DRUGOG. DVORIŠTU.H(2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG 3. HAJJE 'ALE-L-FELA. -LOMLJENJE KUĆNOG NAMJEŠTAJA. . • ŠTA JE LIJEPO RADITI U PRVO AKŠAMSKO VRIJEME? DJECA NE TREBAJU U AKŠAMSKO VRIJEME BITI NAPOLJU.H (2X) DODITE NA SPAS .H (2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHARNMED ALLAHOV POSLANIK 4.. • KAKO GLASI EZAN? 1. -BACANJE SMEĆA PO PUTEVIMA. DJECA SU UPLAŠENO POSMATRALI ŠTA ĆE SE DESITI ODNOSNO MISLILI SU DA JE AUTO UDARILO MIRZU. • KAKO SE PONAŠAMO KADA ČUJEMO EZAN? PREKIDAMO SVAKI GOVOR I POSAO TE PRATIMO GA PONAVLJAJUĆI RIJEČI EZANA U SEBI. -PRAVILNO RASPOREDITI OBAVEZA TAKO DA IMAMO DOVOLJNO VREMENA ZA UČENJE.VRIJEDNO IZVRŠAVATI SVOJE KUĆNE OBAVEZE. KUĆE. .POMAGATI SVIJIM RODITELJIMA U UREĐENJU STANA. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLA. ULICI ISL. • KO UČI EZAN? EZAN UČI MUEZIN. • ŠTA SPADA U NEUREDNOST? -CIJEPANJE I RAZBACIVANJE KNJIGA. HAJJE 'ALE'-S-SALAH (2X) DOĐITE NA NAMAZ 5.ČUVATI OKOLINU I UREĐIVATI DVORIŠTE.ČUVATI SVOJE KNJIGE I SVESKE KADA ZAVRŠIMO UČENJE VRAĆAMO IH NA NJIHOVO MJESTO. • ŠTA JE VOZAČ SAVJETOVAO MIRZI? MORAŠ BOLJE PAZITI. ALLAHU EKBER ( 4X) ALLAH JE NAJVEĆI 2. • ŠTA SE DOGODILO KAD JE LOPTA ODLETJELA NA ULICU I ZAŠTO SU SVI BILI UPLAŠENI? KADA JE LOPTA IZLETJELA NA ULICU MIRZA JE POTRČAO ZA NJOM NE GLEDAVŠI OKO SEBE.U TOM MOMENTU ZAČULA SE ŠKRIPA TOČKOVA OD AUTA.

S. • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI FARZ? 1 REKAT 2 REKAT 1 SJEDENJE 3 REKAT 2 SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA • Kako se zanijeti sunnet akšam namaz? NEVEJTU EN USALLLJE LLLLA.? MUHAMMED A. IMA PET REKATA I TO TRI REKATA FARZA I DVA REKATA SUNNETA. • KADA SE RODIO MUHAMMED A. • KAKO SE ZANIJETI FARZ AKŠAM NAMAZA? AKŠAMSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LLLLA. ALLAHU EKBER (2X) ALLAB JE NAJVEĆI 7.S. • GDJE JE ROĐEN MUHAMMED A. LA ILAHE ILLELLAH NERNA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA AKŠAM NAMAZ • KADA SE KLANJA AKŠAM . • KAKO SE ZVAO DJED MUHAMMEDA A.HI TE' ALA. ROĐENJE I DJETINSTVO MUHAMMEDA A.NAMAZ SE KLANJA POSLIJE ZALASKA SUNCA I TRAJE DO JACIJE NAMAZA.6. DJECA POMAŽU RODITELJIMA U KUĆNIM I DRUGIM POSLOVIMA I PITAJU ONO ŠTO NEZNAJU.? OTAC SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA.S.S. • KAKO SU SE ZVALI RODITELJI MUHAMMEDA A.S. ZVAO SE ABDU-L-MUTALLIB. JE ROĐEN U MEKKI. .? DJED MUHAMMEDA A. • KADA TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU ONO ŠTO JE DOBRO I VJEROM DOZVOLJENO • KADA NE TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU NEŠTO LOŠE I VJEROM ZABRANJENO. SALATE SUNNETI-L-MAGRIBI EDA.? 12 REBIU-L-EVVELA 570 GODINE.S.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI SUNNET? 1 REKAT 2 REKAT SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA PORODICA • KO ČINI PORODICU? PORODICU ČINE RODITELJI I DJECA.HI TE'A. SLUŠAJU I POŠTUJU SVOJE RODITELJE. • KOJE SU OBAVEZE DJECE U PORODICI? DJECA VOLE.S.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER. PRVO SE KLANJA FARZ PA SUNNET.LA SALATE FARDI-L-MAGRIBI EDA.NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? AKŠAM .

DA ĆE BOLJE NAPREDOVATI I DA ĆE DJECA BITI ZAŠTIĆENJA OD RAZNIH BOLESTI TE ĆE SE BOLJE RAZVIJATI.? ZVALA SE ŠEJMA . • KAKO SE ZVALA SESTRA PO MLIJEKU MUHAMMEDA A.STARIJI BRINU O MLAĐIMA A MLAĐI UČE OD STARIJIH.POMAŽU SE U ŠKOLSKIM I DRUGIM OBAVEZAMA. SLATA NA SELO? ZATO ŠTO JE ZRAK NA SELU ČIST. • KOLIKO GODINA JE MUHAMMED A.S. • ZAŠTO SE KAŽE DA JE MUHAMMED A.NAPREDAK. • ŠTA ZNAČI IME MUHAMMED? MUHAMMED ZNAČI MNOGO HVALJENI. A NEBO JE UKRAŠENO SJAJNIM ZVIJEZDAMA.• ŠTA ZNAŠ O ROĐENJU MUHAMMEDA A.S.DA SE MOĐUSOBNO NE SVAĐAJU DJETINSTVO MUHAMMEDA A. .S.? SVE IM JE KRENULO NABOLJE U ŽIVOTU U KUĆU IM JE DOŠAO VELIKI BEREKET. (NAVESTI PRIMJER IZ UDŽBENIKA ) • KAKO SE TRETIRA MAJKA PO MLIJEKU? TRETIRA SE KAO ROĐENA MAJKA.JEDNI DRUGIMA POVJERAVAJU SVOJE TAJNE. .S.? KADA JE AMINA RODILA SINA SVI SU SE RADOVALI A NAJVIŠE DJEČAKOV DJED ABDULMUTALLIB.SESTRE I BRAĆA SE VOLE I ZAJEDNO IGRAJU.S. PROVEO NA SELU KOD HALIMINE PORODICE? 4 GODINE • ŠTA JE HALIMINA PORODICA DOBILA PRIMANJEM MUHAMMEDA A. . • ZBOG ČEGA SU DJECA U VRIJEME MUHAMMEDA A. • KAKO SE ZVALA ŽENA KOJOJ JE AMINA POVJERILA SVOGA SINA NA ČUVANJE? ZVALA SE HALIMA. LJUBAV PREMA BRAĆI I SESTRAMA • KAKAV ODNOS TREBAMO IMATI PREMA NAŠOJ BRAĆI I SESTRAMA? .S. .S. IZNAD MEKKE JE SIJAO MJESEC. ROĐEN KAO SIROČE? ZATO ŠTO MU JE OTAC PRESELIO NA AHIRET PRIJE NJEGOVOG ROĐENJA DVA MJESECA.

š. da li bi na njemu bilo nečistoće?Prisutni odgovoriše:Ne bi. Još klanjamo i petkom džuma . Božiji poslaniče.š. • Šta je Allah dž. što znači Uzvišeni KLANJANJE PROPISANIH NAMAZA . • Kako Allah izražava svoju milost? Allah je Milostivi. Namaz je sjećanje na Uzvišenog Allaha. Poslije desete godine redovno klanjamo do kraja život.š.PRVI IMANSKI ŠART • Kako glasi prvi imanski šart? Prvi imanski šart glasi AMENTU BILLAHI-Ja vjerujem u Allaha dž. PRIJATELJSTVO I DRUGARSTVO . životinja i biljaka. akšam i jacija.š.s. • Šta želimo postići klanjajući namaz? Klanjajući namaz mi se želimo približiti našem Gospodaru i steći Njegovu naklonost. Drugi islamski šart je klanjati propisane namaze • Šta je namaz ? Namaz je najuzvišeniji način iskazivanja pokornosti i zahvalnosti Uzvišenom Allahu. ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je drugi? Islamskih šarta ima pet. BLAGODATI NAMAZA • Koje su blagodati namaza? -Namaz čuva našu vjeru i jača ljubav prema Uzvišenom Allahu.Š.On je Stvoritelj i Gospodar svega što vidimo i ne vidimo. pa se u njoj pet puta kupao. • Koje namaze klanjamo? Svakoga dana klanjamo pet namaza: sabah. za vrijeme ramazana teravih-namaz.namaz. -Uzvišeni Allah će nas nagraditi za redovno klanjanje namaza.jednom prilikom upita:Šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku. A on im tom prilikom reče:„Također i onaj koji svaki dan pet puta klanja namaz ne može imati grijeha“. Allah je Stvoritelj Zemlje i Neba.DRUGI ISL. a da ga Allah ne hrani. Allah je stvoritelj svega! • Šta nam Allah daje? Allah je Onaj Koji nam hranu daje! Na Zemlji nema ni jednog bića.stvorio? Allah je Jedan i Jedini Bog. }. dva puta godišnje bajram – namaze. ikindija. dž. podučava ptice da sagrade gnijezdo.povremeno dženaze . .Treći razred VJEROVANJE U ALLAHA. podne. • Kada učimo klanjati? Klanjati namaze učimo od ranog djetinstva. za redovno klanjanje namaza ? Muhammed a. Samilosni! Allah daje da proklija svako zrno. -namaz nas čini tačnim i ustrajnim u našim obavezama.. • Šta kažemo kada spomenemo Allahovo ime? Kada kažemo Allah trebamo dodati i riječ đžele-šanuha ( dž.namaz. DŽ.s. -namaz nam pomaže u održavanju čistoće tijela i duše. • Šta je rekao Muhammed a.

ČUVANJE ZDRAVLJA • Ko nam je podario život i zdravije? Zdravlje i život nam je podario Allah. • Kakav odnos treba biti među prijateljima? Prijatelji trebaju biti iskreni i povjerljivi jedan prema drugom. a naročito ako smo zdravi.družim se s prijateljima kada me pozovu.kada govore mi ih slušamo i ne prekidamo ih.pomagati ih .. . . . da lijepo razgovaraju i da se međusobno potpomažu i u dobru i u zlu • Koje su obaveze prema prijatelju? . . . dž. . džellešanuhu. -bavljenje sportom i rekreacijom. -redovnim kontrolama kod ljekara -čuvanjem od prehlade -u slučaju bolesti posjetiti ljekara.kada se posvađaju nastojim ih izmiriti. • Kakvi odnosi u zajednici trebaju biti? U zajednici treba da vlada sloga i veselje i ja sam dio toga. .nikad ne idemo ispred njih. je rekao:“Ko nema poštovanja prema starijima i milosti prema mladima ne pripada mom ummetu. postupio prema dvojci starijih ljudi? Nije prošao ispred njih kako ih ne bi povrijedio i rastužio zbog njihove starosti i iznemoglosti. .podržim ga kada radi dobro a upozorim kada radi loše.prvi oprostim prijatelju kada pogriješi prema meni.kada sam u mogućnosti obradujem prijatelja poklonom.raspitujem se za njega kada ga nema u mektebu ili školi.namaz i koliko ima rekata? .kada idemo sa njima propustimo ih na desnu stranu.pri susretu pozdravljati starije osobe. .s. trebamo biti uvijek zahvalni.s. . POŠTOVANJE STARIJIH • Kako je Poslanik a.• Trebamo li mi imati prijatelje? Svaki čovjek bi trebao imati prijatelja. .pomažem mu mektebskim i školskim zadacima.obići ga u bolesti.s. . prekinemo igru dok stariji ne prođu.ustupiti im mjesto u prevoznom sredstvu ili čekaonici. Allahu.ako se igramo. • Šta Muhammed a. čini time veliki grijeh • PODNE NAMAZ Kada se klanja podne .š. • Kako čuvamo svoje zdravije ? Zdravlje i život ćemo sačuvati: -Primjenom propisa islama kojim jačamo svoje tijelo i dušu. -pravilnom ishranom .ako im je pomoć potrebna. . • Šta čini osoba koja namjrno narušava svoje zdravlje? Ako neko namjerno narušava svoje zdravlje i ugrožava život. • Šta smo dužni prema starijima? . kaže o poštivanju starijih? Muhammed a.

Rekat 2.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI . bismilla bismilla.Rekat 2. tehijjatu .ZUHRI EDA'EN MUSTAKB1LE-L.ALLAHU EKBER 1. . euzubilla. • Kako se klanja podnevski sunsunnet? 1.KIBLETI . fatiha bismilla. Zamolimo Uzvišenog Allaha da svi ljudi i sva bića imaju dovoljno hrane i vode DOVA POSLIJE JELA S PREVODOM . Ima deset rekata i to četiri rekata sunneta.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI .namaza? Sunsunnet podne-namaza se zanijeti: . . hrana . vid. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla.Farz podne . bismilla.Rekat 4. euzubilla.Rekat 1. • Kako se klanja podnevski sunnet? 1. • Kako se zanijeti sunnet podne .ZUHRI EDAEN MUSTAKBILE-L. tehijjatu euzubilla.Rekat 2. bismilla.Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et. ne možemo živjeti. fatiha fatiha fatiha bismilla. sluh.Rekat subhaneke. sura fatiha sura Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam ALLAHOVE BLAGODATI • Možemo li nabrojati Allahove blagodati? Allah nam je poklonio toliko blagodati da ih ne možemo nikada sve nabrojiti.ALLAHU EKBER. • Koje su Allahove blagodati ? Neke od Allahovih blagodati su:zrak. onda farz i na kraju sunsunnet.Z ZUHRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. voda i mnoge druge • Bez kojih blagodati na možemo živjeti? Bez nekih od blagodati .kao što su zrak.Sjedenj 3. voda i hrana.Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam subhaneke.Podne .Z .namaz se klanja kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije. Prvo se klanja sunnet. sura fatiha sura • Kako se klanja podnevski farz? Kako se zanijeti sunsunnet podne .Rekat 4. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI . sura sura sura dove fatiha selam sura • Kako se zanijeti farz podne -namaza? Prije nijeta farz namaza muškarci uče ikamet.ALLAHU EKBER.Rekat 1.Sjedenj e et-tehijjatu 3.Rekat 2.KJBLETI .Rekat 2.KIBLETI . četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta.namaza?Sunnet podne .Z .

• Ko se naročito isticao u odbrani Mekke od napada Ebrehine vojske? Stanovnici Mekke ustali su dabrane Kabu i svoj grad.Među njima se naročito isticao Poslanikov djed Abdulmuttalib.-glasno smijanje u namazu.HAMDU LlLLAHI-L-LEZl AT'AMENA VE SEKANA VE DŽE'ALENA MINE-L. naša djeca učena i ne dozvoli da nama vladaju nepravedni. -bilo koja prirodna nužda.T . (Fatiha) GODINA SLONA • Šta je Kaba? Kaba je najstariji objekat na zemlji sagrađen da bude mjesto gdje će se ljudi klanjati Allahu dž. Neka je Allahova milost i berićet na vlasnika ove hrane i one koji je jedu. • Šta je to“Godina slona“i zbog čega se kaže da je Muhammed a. je poslao ogromno jato ptica koje su u svojim kljunovima nosile grumenje gline i bacale ga na abesinske vojnike. • Na šta nas podsjeća sura „El-Fil“? Sura „El-Fil“ nas podsjeća na ovaj događaj. kada se svetimo proučićemo: BISMILLAHI FI EVVELIHI VE AHIRIHI. VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU 'ALA SAHIBI HAZE .i upozorava nas da Uzvišeni Allah čuva Kabu i da će kazniti svakoga onoga ko pokuša povrijediti Allahovu kuću ŠTA KVARI ABDEST • Šta će pokvariti abdest? Abdest će pokvariti: -spavanje ili gubitak svijesti makar i na trenutak. • Koliko namaza možemo klanjati sa jednim abdestom? Sa jednim abdestom možemo klanjati više namaza ukoliko nam se ne dogodi nešto što kvari abdest.TA'AMI VEL AKILlN. učini da naše blagodati budu stalne.) • Kako glasi dova poslije jela ? Dova poslije jela glasi: EL. razbolio se i umro u strašnim mukama. ALLAHUMMEDŽ'AL NI'METENA DAIMEN VE DEVLETENA KA'IMENVE EVLADENA 'ALIMEN VE LA TUSELLIT ALEJNA ZALIMA. • Šta je Muhammed. rekao o namazu i abdestu? . a. • Šta se dogodilo sa abesinskom vojskom? Allah dž. • Ko je bio Ebreha i šta je namjeravao da uradi? Ebreha je bio abesinski car koji je namjeravao srušiti Kabu u Mekki. povećaj a ne umanji. ali je bolje za svaki namaz ponovo uzeti abdest. što je bilo čudno za stanovnike Mekke. • Kako glasi prevod dove poslije jela ?Prevod dove poslije jela glasi: Hvala Allahu Koji nas je nahranio i napojio i učinio nas muslimanima.s.a ako zaboraviomo.Upravo te godine se i rodio Muhammed a. rođen u „Godini slona“? Ebreha je sa sobom vodio velikog slona . (SA ALLAHOVIM IMENOM POČINJEM I ZAVRŠAVAM. naša država trajna.Ostali su se razbježali.Na koga god je od abesinskih vojnika palo ovo grumenje.MUSLIMlN.-oticanje krvi ili druge tekućine iz tijela.š. Allahu naš. Allahu naš..• Čime počinjemo jesti i piti? Jesti i piti počinjemo Euzubillom i Bismillom.s.š.s.povraćanje iz želuca. pa tu godinu prozvaše „Godina slona“. ALLAHUMME ZID VE LA TENKUS BIHURMETIL FATIHA.

• Kuda se okrećemo kada hoćemo klanjati namaz? Kada hoćemo klanjati namaz okrećemo se prema Ka'bi. je rekao:“Znajte da je namaz vaše najbolje djelo. kada imamo sasvim malo vode koja nam je potrebnija za piće. • Šta je to Ka'ba? Kaba je prva i najstarija džamija. • Kako se uzima tejemmum? (1. • Šta će pokvari tejemnmm? Tejemmum će pokvariti: sve ono što kvari abdest .(podnevni namaz) Ikindija .“ TEJEMUM • Šta je tejemmum? Tejemmum je simbolično čišćenje radi namaza ili učenja Kur`ana. kao i mogućnost da upotrijebimo vodu za abdest i gusul. a abdest čuva vjernika. • Čime se oglašava početak namaskog vremena? Početak namaskog vremena oglašava se ezanom.otklanjanja nečistoće i približavanja Uzvišenom Allahu. • Kada se obavlja tejemmum? kada želimo klanjati ili učiti Kuran a nemamo vode za abdest ili gusul. .knjizi koja sadrži i islamski kalendar.jacije.nastupa kad sunce zađe i traje sve dok se potpuno ne smrači .nastupa kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije.Ka'ba se nalazi u gradu Mekki.) dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju ( ili predmet napravljen od zemlje). osim ikindije toga dana OKRETANJE PREMA KIBLI • Koji je peti uvjet za namaz? Peti uvjet za namz je okrenuti se prema kibli.s.Muhammed a. (popodnevni namaz) Akšam.(noćni namaz) • Gdje su data namska vremena svih dnevnih namaza ? Vrijeme klanjanja dnevnih namaza je dato u Takvima . -kad je Sunce na sredini neba i -kad Sunce zalazi.3.a desnom rukom lijevu ruku do iza lakata. • Kada ne možemo klanjati namaz? -kad Sunce izlazi. potresti ih i potrati lijevu desnom.nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do zore. su tejemumski farzovi) nijjet učiniti ( srcem a lijepo je i riječima)“NEVEJTU-T-TEJEMMUME LIEDŽLI-SSALATI VE LI REF*I-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TE*ALA. potresti ih i potrati lice ponovo dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju (ili predmet napravljen od zemlje). • Šta je to kibla? Smjer u kojem se okrećemo prilikom obavljanja namaza.traje od zore do pred izlazak sunca (Jutarnji namaz) Podne.nastupa kada sunce nagne zapadu i traje sve do zalaska sunca .2. u Saudijskoj Arabiji. NAMASKA VREMENA • Koji je četvrti uvjet za namaz? Na vrijeme klanjati • Kada počinje i dokle traje vrijeme pet dnevnih namaza? Sabah.(Odlučih obaviti tejemmum radi namaza.akšama.s. a. (večernji namaz) Jacija . Sagradili su je Ibrahim i Isma'il.

To je najčasnije mjesto za cijeli islamski svijet NIJET ZA KLANJANJE NAMAZA • Koji je šesti uvjet za namaz? Šesti uvjet za namz je nijjet-odluka.i kako glasi dova za iftar? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima. Isto tako djeca su u svojim čistim dušama osjećala svu poslanikovu nježnost i toplinu. • Kako glasi nijet za početak posta. • Šta je nijjet? Nijjet je odluka u srcu. na arapskom ili bosanskom jeziku: . postiti mjesec ramazan. • Kako glasi nijjet? Nevejtu en usallije lillahi teala – odlučih u ime Allaha da klanjam MUHAMMED A. čak su neki svoju žensku djecu. mjesec davanja sadekatul fitra (vitre)i klanjanja teravih namaza • Čime se završava ramazanski post? Ramazanski post se završava mubarek. Kaba se svake godine prekriva crnim prekrivačem na kojem su ispisani Kur`anski ajeti. • Da li prije svakog namaza moramo zanijjetiti? Prije svakog namaza moramo donijeti odluku /nijjet da hoćemo klanjati neki namaz. na arapskom ili na maternjem jeziku.s.Ramazan je mjesec posta i mjesec u kome je počela objava Kur'ana. Oko kabe se nalazi harem. • Kako su predislamski Arapi postupali sa svojom ženskom djecom? Oni su zapostavljali svoju žensku djecu. Kojim odlučujemo koji namaz želimo klanjati. U susretu s djecom primao bi njihove selame a često je prvi djeci nayivao selam. od zore do zalaska Sunca • Šta je ramazan? Ramazan je deveti hidžretski mjesec. živu zakopavali u zemlju POST – TREĆI ISLAMSKI ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je trći? Islamskih šarta ima pet. pića.Treći islamski šart je. Kada bi susreo dijete on bi mu se toplo osmjehnuo.danima Ramazanskog bajrama.s.• Gdje se nalazi kibla u odnosu na našu zemlju? Jugoistočno od naše zemlje. odnosio prema djeci. • Zašto su djeca voljela Allahova Poslanika? Zato što su prepoznavala u njemu svoga prijatelja i zaštitnika. Donošenje nijjeta je jedan od uvjeta klanjanja namaza. pa su izuzetno puno voljela i poštovala Muhammeda a. • Kako se trebamo ponašati kada hoćemo da zanijjetimo namaz? Kada nijjetimo svoje misli usmjeravamo Uzvišenom Allahu. dakle. • Opiši izgled Kabe? Kaba je od kamena i ima oblik kocke. ima ravan krov i nema prozora. i drugih tjelesnih uživanja.a kako ona prema njemu? Allahov poslanik je puno volio djecu. VOLIO JE DJECU • Kako se Muhammed a.S. • Šta je post? Post je ustezanje od jela. • Kako možemo zanijjetiti? Nijjet ( odluku ili namjeru) donosimo srcem a možemo je potvrditi i riječima.

Ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.u tebe se uzdam.Sjedenj e e subhanek bismill etSubhanek bismill ete.ALLAHU EKBER.Rekat 2.Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et.proučiti nešto pred dušu svojih najbližih. • Šta radimo na Bajram ujutro? Prvog dana Bajrama. • Kako se zanijeti sunnet ikindije .VE BIKE AMENTU.Rekat 2.VE *ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU. . fatiha fatiha fatiha salavati bismilla.Sjedenj 3.namaza? Sunnet ikindije .KIBLETI .namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz ikindije .Rekat 1. IKINDIJA NAMAZ • Kada se klanja ikindija .Rekat 2.KIBLETI . džamiju i okolicu. . . sura bismilla. tehijjatu euzubilla.Rekat 1. (Allahu moj.namaz se klanja kada sunce nagne prema zapadu i traje sve do akšama. .u tebe vjerujem.Rekat 2.očistiti i uljepšati kuću.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L.okupati se i namirisati. tehijjatu .namaz i koliko ima rekata? Ikindija .Rekat 4.Sjedenj 3.'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.ALLAHU EKBER.namaza? Farz ikindije . fatiha salavati Euzubulla fatiha salavati bismilla.Rekat 4. sura dove fatiha selam sura RAMAZANSKI BAJRAM (OBIČAJI) • Šta je Ramazanski bajram? Mubarek dani koji dolaze nakon ramazana i traje tri dana. a.obući najljepšu svečanu odjeću.„ NEVEJTU EN ESUME GADEN FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADAN LILLAHI TE'ALA ( „Odlučih u ime Allaha da postim ovaj dan mjeseca ramazana") Dova za iftar:ALLAHUMME INNI LEKE SUMTU. • Koje su pohvalne radnje za Bajram? Pohvalne radnje za Ramazanski bajram su: . • Kako se klanja ikindijski sunnet? 1.iz Tvoga obilja se iftarim). tehijjatu e a.'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.radi tebe postim. • Kako se klanja ikindijski farz? 1. ujutro klanjamo u džamiji bajram-namaz. . • Zašto se veselimo u danima bajrama? Zato što smo ispostili ramazan. tehijjatu euzubilla. .

a po silasku sa mimbera prouči zajedničku dovu. • Kako su se zvali prvi čovjek i žena koji su živjeli na Zemlji. • Kada je Dan šehida? Drugi dan Ramazanskog bajrama u BiH obilježavamo i kao Dan šehida. oprostio.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-FITRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. Poslije namaza imam uči bajramsku hutbu. . šehidima i svim muslimanima i muslimankama. • Gdje su prije živjeli Adem i Havva ? Njih dvoje su.s. • Od koga vode porijeklo svi ljudi na zemlji? Od Adema a. i h..š.Sin i Fatihu svojim najbližim.S.Nakon dove prisutni jedni drugim čestitaju bajram KAZIVANJE O ADEMU. dovu i predamo selam.s. na što ih je šejtan naveo. približivši se zabranjenom drvetu.. bili nastanjeni u Džennetu • Šta su pogriješili Adem i Hava? Prekršili su Allahovu odredbu.namaz? Nakon što zanijetimo .ALLAHU EKBER.darivati drugima bajramske poklone.namaz klanjamo prvi dan Ramazanskog bajrama. A.namaz i koliko ima rekata? Bajram .š..s.tri tekbira e'uzubillu.? Dao mu je uputu i učinio ga prvim vjerovjesnikom.poraniti u džamiju na sabah – namaz. bismillu. Nakon učenja na stajanju činimo ruku i dvije sedžde a zatim sjednemo i proučimo: ettehiiiatu i salavate. i protjerani su na Zemlju • Kada su pogriješili šta su učinili nakon toga Adem a. a odgovara se riječima: "ALLAH RAZI OLSUN RAMAZANSKI BAJRAM NAMAZ • Kada se klanja bajram .namaza? Bajram .Hava? Oni su se pokajali i zatražili oprost pa im je Allah dž. Have. Ima dva rekata i šest tekbira. dao Ademu a. a..s. komšije.posjetiti svoje najbliže. Na prvom rekatu učimo: subhaneke. Na drugom rekatu učimo: bismillu.učiti tekbire i udijeliti što više sadake. . . rodbinu i prijatelje i .KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI. fatihu i jednu suru. • Zašto volimo jedni druge? .? Prvi čovjek koji je živio na Zemlji je Adem.Vrijeme klanjanja je 45 minuta nakon izlaska sunca. • Kako se klanja bajram . Na taj dan odlazimo na mezarja i učimo Ja-.a prva žena se zvala Hava. • Kako čestitamo bajram? Bajram čestitamo riječima: "BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN". i h.podijeliti radost Bajrama sa drugima. ( Adam) a ujedno i prvi Božiji poslanik. • Kako se zanijeti bajram . • Šta je Allah dž. fatihu i jednu suru i tri tekbira. prvobitno.

• Šta je rekao Muhammed a. razgovaraju i pomažu jedni drugima. • Šta je laž. -ne napuštamo društvo bez dozvole domaćina ili starije osobe VJEROVANJE U BOŽIJE MELEKE • Koliko ima imanskih šarta i koji je drugi? Imanskih šarta ima šest. "Koja ti je vjera"? . poznati su nam neki.stalno u službi Uzvišenog Allaha. bezgriješni su. a. Drugi imanski šart je VE MELA'IKETIHI .s.š.s. ne jedu ne piju ne razmnožavaju se. KULTURA DRUŽENJA • S kim se trebamo družiti? Islam nas upučuje da se družimo sa dobrim i lijepo odgojenim osobama. Munkir i Nekir – ispituju u kaburu svakog čovjeka .prima duše u času smrti ( rastavlja dušu od tijela) Mikail .s. -kada dođemo u društvo pozdravimo prisutne. -u društvu ne uznemiravamo druge. jer o njima govore Kur'an i hadis ( govor Poslanika. Israfil – najavit će kijametski i sudnji dan puhanjem u sur. ne umiru. • Trebaju li se muslimani međusobno družiti? Muslimani treba da se međusobno druže. dž. -razgovaramo o lijepim i korisnim temama. -sjednemo na slobodno mjesto ili tamo gdje nam domaćin kaže.prenosio je objave Allahovim poslanicima.Zato što smo svi djeca Ademova a.“ • Na šta trebamo paziti kada pođemo u društvo? Kada pođemo u društvo trebamo paziti na sljedeće: -nastojimo da budemo čisto i lijepo odjeveni. ne spavaju i u stalnoj su službi Allahu dž.zadužen za nafaku i prirodne pojave. Azrail . • Čime tražimo Božiju zaštitu od prokletog šejtana? Od njih se štitimo učenjem e'uzubille LAŽ. To zna jedino Allah.ja vjerujem u Božije meleke. ("Ko ti je Bog"?. • Ko su meleki i od čega su stvoreni? Meleki su nevidljiva duhovna bića koja su stvorena od nura – svjetlosti.s. • Navedi neke osobine meleka? Imaju velike sposobnosti. pa neka svako od vas gleda s kim će prijateljevati.) Najpoznatiji meleki su: Džebrail . Kiramun katibun –donose dobre misli i pišu njihova dobra i loša djela. Šejtani navode ljude da čine zla djela. KRAĐA • Zašto je Mustafa zapao u nepriliku? Zbog toga što je svoje drugove lagao i varao. "Ko ti je poslanik"?) • Koja je još nevidljiva bića stvorio Uzvišeni Allah? Stvorio je džine i šejtane od vatre.u vezi prijatelja? Muhammed a. PREVARA. Međutim. • Koji su najpoznatiji meleki i koje su njihove dužnosti? Mi ne znamo koliko tačno ima meleka. vršeći različite zadatke.a šta laganje? . -ne pričamo i ne smijemo se glasno. je rekao:“Čovjek je u vjeri svoga prijatelja.š.

s.s.Laž je govor u kojem krijemo istinu.Ako takav grijeh činimo svaki dan onda imamo najružniju i najštetniju osobinu – laganje.s. amidža se zvao Ebu Talib.“„Neka je proklet onaj koji krade. . • Šta se desilo sa Muhammedovom a.s. zabranio.To je veliki grijeh. • S kim se Muhammed a. preuzeo je amidža Ebu Talib.imao godina kada mu je umro djed? Muhammed a. • Koliko je Muhammed a.s. • Ko je preuzeo brigu o Muhammedu a. družio dok je bio kod Ebu Taliba? Sa čobanima koji su čuvali ovce po obroncima Mekke. je imao osam godina kada mu je umro djed Abdulmuttalib.kada je imao osam godina EBU TALIBOV ZAVJET • Koliko je Muhammed a. putovao sa amidžom Ebu Talibom? Muhammed je sa amidžom putovao na dugo trgovačko putovanje u Damask u Siriju. ali i u šali isključivo govorim istinu.s.s.s.š.s. prevaranti i kradljivci PRVO PUTOVANJE U JESRIB • Gdje je putovao Muhammed a.navršio šest godina. Savjetuje Ebu Taliba da sa njim ne ide u Damask KURBAN BAJRAM ( PROPISI) • Šta je Kurban bajram? Kurban bajram su četiri mubarek dana mjeseca zul-hidždžeta.kada je navršio šest godina? Kada je Muhammed a. NA PUTU ZA DAMASK • Kako se zvao Muhammedov a. nakon djedove smrti? Nako djedove smrti brigu o Muhammedu a. • Koja loša djela sljiede poslije laganja? Nakon laganja dolazi prevara.s.s. dobrota srca. savjetovao čovjeku da ostavi prvo od loših navika? „Prvo ostavi laganje i uvijek govori istinu“. • Šta je svećenik Behira primijetio kod Muhammedaa. majka na tom putovanju se razbolila i ispustila svoju plemenitu dušu.s.s. • Šta je poslanik a.s. koje su ga učinile najomiljenijim dječakom u Mekki? Lijepo i umiljato lice. • Na šta se zavjetovao Ebu Talib? Da nikada neće ostaviti Muhammeda a. • Šta je Muhammed a.s. bistrina uma.s. znakove posljednjeg poslanika.s. • Zašto je išao sa majkom u Jesrib? Sa majkom je išao da posjeti Amininu rodbinu i mezar od svog oca Abdullaha. koji ga je pazio i poklanjao mu svoju ljubav i pažnju.s. amidža? Muhammedov a. je rekao:“Uistinu . majkom na tom putovanju? Muhammedova a. • Gdje je Muhammed a.“ • Ko najviše nanosi štetu sebi? Lažljivci. je preuzeo njgov djed Abdulmuttalib.s. • Navedi osobine Muhammeda a. krađa i druga loša djela koja je Allah dž. te da će ga štititi do kraja života. nakon majčine smrti? Nakon majčine smrti brigu o Muhammedu a. • Šta je bilo sa Muhammedom a.ja se volim šaliti.rekao za laž i krađu? Muhammed a.s. plemenite oči. i šta je savjetovao Ebu Talibu? Svećenik Behira primijetio je kod Muhammeda a.s. imao godina kada mu je umro djed? Dvije godine nakon smrti majke umire mu i djed .s. putovao je sa majkom u Jesrib.

kolju kurbane i uče tekbiri-tešrike. • Navedi pohvalne radnje za kurban bajram? Iste kao kod ramazanskog bajrama samo se prvi dan posti od zore do klanjanja bajram namaza. • Gdje se zaustavila Nuhova a. • Čemu se klanjao Nuhov a.s. preseljenja Muhammeda a. klanjaju bajram namaz. po Isa.zato što se u tim danima obavlja hadždž.HIDŽRETSKI MJESECI Od kada se računa vrijeme prema hidžretskom kalendaru? Vrijeme prema hidžretskom kalendaru računa se od Hidžre. i muslimana iz Meke u Medinu.s. lađa? .S.? Da pravi lađu. • Šta je tekbiri tešrik? Riječi kojima u danima Kurban -bajrama veličamo Uzvišenog Allaha. • Koji su mjeseci hidžretske godine? Mjeseci hidžretske godine su: 1) Muharrem 2)Safer 3)Rebi'ul4)Rebi'ul5)Džumadel6)Džumadelevvel abir ula uhra 7) Redžeb 8) Šaban 9) Ramazan 10) Ševval 11) Zul-ka'de 12) Zul-hidže • Kako se čestita Nova hidžretska godina? Neka ti je mubarek nova hidžretska godina • • KAZIVANJE O NUHU A. • Kada učimo tekbiri tešrik? Od sabaha dana uoči bajrama do ikindije četvrtog dana bajrama iza selama svakog farza? • Kako glasi tekbiri tešrik? Allahu ekber allahu ekber la ilahe illellahu vallahu ekber allahu ekber ve lillahi-l-hamd. narod? Nuhov a.Dan u hidžretskom kalendaru počinje od zalaska Sunca i traje do sljedečeg zalaska.s. • Šta se može zaklati za kurban? deva. uzet kao početak muslimanske ere • Reci neke karakteristike hidžretske godine? Hidžretska godina je mjesečeva godina Ima 355 dana (dakle. komšijama. goveče i bravče • Kome se dijeli kurbansko meso? Siromasima. sa svojim vjernim prijateljima i parovi svih vrsta životinja.s.s.Sedmica u hidžretskom kalendaru počinje u petak. naredio Nuhu a.ALLAHU EKBER.s. • Šta je Allah dž.š. • Kako se klanja kurban bajram namaz ? Klanja se kao ramazanski bajram samo se razlikuje nijjet a koji glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-ADHA EDA'EN MUSTAKBILEL KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI. događaj hidžre je. a. na prijedlog hazreti Omera. 10 dana kraća od sunčeve). • Čime je kažnjen Nuhov a. Bilo je to 622. g. rodbini. HIDŽRETSKI KALENDAR . • Kako se još naziva Kurban bajram? Hadžijski bajram .• Šta muslimani izvršavaju u tim danima? Izvršavaju obrede hadždža.s. Zbog svoje važnosti. prijateljima i jednu trećinu ostavimo za sebe.s narod je obožavao kipove.narod? Potopom • Ko se spasio na lađi od potopa? Nuh a.

DA'VETI . • Ko je prvi proučio ezan? Bilal • Kako se ponašamo kada uči ezan? Kada čujemo ezan trebamo prekinuti svaki posao ili razgovor.VESlLETE VE-L.".FEDlLETE.L . ispunjavaš obećanja svoja . što znači: "Nema kretanja niti moći bez Allahove pomoći.s.L .TAMMETI VE . • Kako glasi prevod dove poslije ezana? Moj Allahu. Slušajući ezan ponavljamo riječi ezana a umjesto riječi: 'HAJJE ALE-S-SALAH' i 'HAJJE ALE-L-FELAH* kažemo:'LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI .'ALIJJI .KA'IMETI.T . • Koga je Abdullah prvo obavijestio o svom snu? Abdullah je obavijestio Muhammeda a.Ml'AD. o svom snu. • Kako glasi dova poslije ezana? ALLAHUMME RABBE HAZIHI . zaista.VE-DDEREDŽETE-R-REFI*ATE VEB'ASHU MEKAMEN MAHMUDENI-L-LEZl VE'ADTEH.ATI MUHAMMEDENI-L. INNEKE LA TUHLIFU-L.Na jednom brdu (Džudijj) EZAN I DOVA POSLIJE EZANA • Kakav je san usnio Abdullah? Sanjao je čovjeka u zelenoj odjeći koji ga je podučio riječima ezana.te pripremati se za namaz. Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza! Podari Muharnmedu poseban stepen u Džennetu i proživi ga na uzvišenom mjesto koje si mu obećao.S – SALATIL. Ti.D .'AZIM'.

dostavljao poslanicima a poslanici su ih prenosili i objašnjavali ljudima. 30 suhufa Ibrahim a. Zebur -objavljen Davudu a. 10 suhufa Šit a. Indžil. • Da li su njihovi narodi povjerovali u ono čemu su ih oni pozivali? Njihovi narodi nisu prihvatili poziv da vjeruju u Jednog Boga dž. -upućen je svim ljudima svijeta dok su ranije objave bile upućene određenom narodu. 10 suhufa • Koji je naš kitab? Naš kitab je Kur'an.kadr 610 godine i to prvih pet ajeta sure Alek • Iz čega se sastoji Kur`an? Kur`an se sastoji od 114 sura (poglavlja) koje imaju svoje nazive.s.s. Kur'an – objavljen Muhammedu a.š. savjeti.š. Salih a. • Koliko je trajalo objavljivanje Kur`ana? Objavljivanje Kur`ana trajalo je 23 godine 13 u Mekki i 10 u Medini. dove i propisi o životu ljudi. razlikovala od vjere njegovih sunarodnjaka? .s.s. • Šta je sadržano u Božijim kitabima? U Božijim kitabima sadržane su upute. • Šta je Kur`an? Kur'an je posljednja Božija objava objavljena Muharamedu a.s.objavljen Isau a.S • Navedi imena Božijih poslanika koji su bili prije Ibrahima a.s. ljudima su dolazili mnogi poslanici kao što Kur`an spominje Huda a.s.s.ja vjerujem u Allahove dž. -Kur`an je jedina objava koja je u potpunosti sačuvana za razliku od ranijih objava.s. primio prvu objavu? U noći Lejletu-l.s • Kako se zovu manji kitabi? Manji kitabi se zovu suhufi. knjige (kitabe) • Šta su Božiji kitabi? Božiji kitabi su Božije objave koje je melek Džebrail od Allaha dž. • Koliko je bilo Božijih kitaba? Božijih kitaba je bilo 104. Svaka sura se sastoji od više ajeta tako da u Kur`anu ima više od 6 hiljada ajeta KAZIVANJE O IBRAHIMU A.s. 50 suhufa Idris a.š.s. • Po čemu se vjera Ibrahima a.s.s.s. • Kada je Muhammed a. • Kome su objavljeni suhufi? Ademu a. 100 suhufa i 4 velika kitaba) Veliki kitabi su:Tevrat objavljen Musau a.? Nakon Nuha a.Četvrti razred VJEROVANJE U BOŽIJE KITABE / OBJAVE • Koji je treći imanski šart? Treći imanski šart je VE KUTUBIHI . • Po čemu se Kur`an razlikuje od prijašnjih objava? -poslije njega neće biti novih objava. (od toga. već su obožavali razna božanstva.

bismilla.IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L.š.Rekat 4. 1. bismilla. je svojim sunarodnjacima pokazao svu besmislenost njihovog vjerovanja u kipove. uzeo za prijatelja otuda je njegovo ime Halilullah-Allahov prijatelj.s.Rekat 2. i bio mu zahvalan i pokoran pa ga je Allah dž.namaza? Sunsunnet jacije . im je pokazao mjesto gdje će graditi Kabu. u vatru. da primi njihov trud da im podari blagoslov i opskrbi ih vodom i hranom JACIJA NAMAZ • Kada se klanja jacija . i njegov sin Ismail sagradili su Kabu. fatiha salavati euzubilla.s.s.Sjedenje 3. sura salavati fatiha dove sura selam • Kako se zanijeti sunsunnet jacije . Allah dž.š. • Jacijski sunnet tabelarni pregled. • Jacijski sunsunnet tabelarni pregled .Sjedenje 3.'IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L. • Zašto je Ibrahim a. etbismilla.š. SALATE SUNNETI-L. Prilikom gradnje kabe stalno su upućivali dove Allahu dž.Rekat 4.Rekat 2. • Šta je Ibrahim a.š. dva rekata sunsunneta i tri rekata vitra.s. sura bismilla. et-tehijjatu subhaneke. naredbi Ibrahim a.namaz i koliko ima rekata? Jacija .Rekat 1.Sjedenje subhaneke. • Navedi imena porodice Ibrahima a.s. Tako su nevjernici bili poniženi.Ibrahim a.Sjedenje subhaneke. et-tehijjatu euzubilla. je bio pravi vjernik koji je vjerovao u Jednog Boga dž. sagradio i s kim? Po Allahovoj dž.s. eteuzubilla. bismilla.namaza? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L.namaz nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do pred zoru.s.š. dobio ime Halilullah? Ibrahim a.? Otac mu se zvao Azer. Imao je dvije žene Saru i Hadžeru.s.KIBLETI ALLAHU EKBER. a Sara je rodila sina Ishaka a.s.š.Rekat 1. • Zašto je Ibrahim porušio kipove? Rušenjem kipova Ibrahim a. bismilla.ALLAHU EKBER. međutim Allah dž. Hadžera je rodila sina Ismaila a. nikada nije slijedio vjeru svojih sunarodnjaka već je tragao za istinom o Stvoritelju svega i svome Gospodaru.s.Rekat 2.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L. fatiha tehijjatu fatiha fatiha tehijjatu bismilla. četiri rekata farza. • Kako su ga nevjernici pokušali kazniti? Pripremili su veliku lomaču i bacili Ibrahima a. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz jacije .Rekat 2.KIBLETI ALLAHU EKBER • Jacijski farz tabelarni pregled 1. Ima trinaest rekata i to četiri rekata sunneta.'IŠAI EDA'EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI . • Kako se zanijeti sunnet jaciie-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LILLAHI TE'ALA. fatiha salavati bismilla. je naredio vatri da bude hladna i spas Ibrahimu a.s.

1.Rekat 2.Rekat Sjedenje subhaneke,euzubilla, Bismilla, fatiha , sura et-tehijjatu, salavati, dove, bismilla, fatiha ,sura selam • Kako se zanijeti vitr - namaz? Vitr-namaz se zanijeti: . NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE' ALA SALATE-L- VITRI EDAEN MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER. • Vitr namaz tabelarni pregled 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenje 3.Rekat 2.Sjedenje subhaneke, bismilla, et-tehijjatu bismilla, et-tehijjatu, euzubilla, fatiha , fatiha , salavati, bismilla, sura sura, dove, fatiha kunut-dova selam sura UVJETI ZA NAMAZ • Koliko ima uvjeta za namaz? Uvjeta za namaz ima šest i oni su: da bude čisto tijelo odijelo i mjesto gdje se klanja, abdest uzeti, po potrebi se okupati i u nuždi tejemmum uzeti, propisno se obući na vrijeme klanjati prema kibli se okrenuti i zanijetiti • Da li se moraju ispuniti svi uvjeti za namaz prije samog klanjanja namaza? Da, prije samog klanjanja namaza moraju se ispuniti svi namaski uvjeti. Znači, prije samog klanjanja čovjek mora biti čist ( da nije džunub), njegovo odijelo mora biti čisto od nečistoća kao što su krv, mokraća, svinjska mast, alkohol. Mjesto na kome klanja mora takođe biti čisto od gore nabrojanih nečistoća Zatim, uzeće abdest. Ne može čovjek početi klanjati ako nije uzeo abdest (nema abdest). Ako osoba nema pristup vodi ili je zbog nekog razloga ne može upotrijebiti - uzeće tejemmum. Zatim, osoba prije samog klanjanja mora biti pristojno obučena. Žena mora pokriti sve osim lica, ruku do članaka ( šaka) i nogu do članaka a muškarac treba biti pristojno obučen, najmanje pokrivši dio tijela od pupka pa do ispod koljena. Zatim, svaki će namaz klanjati u njegovom vremenu. Svaki namaz ima svoje vrijeme inače može osoba naprimjer, odgoditi sve namaza do kraja dana da bi ih sve zajedno klanjala Zatim, prije samog klanjanja namaza okrenuće se prema kibli. Ukoliko osoba ne zna gdje je kibla pitaće nekoga, a ako nema koga pitati - pokušaće sama saznati. Međutim ako ipak ne uspije saznati gdje je kibla okrenuće se u pravcu za koji misli da je kibla Na kraju, prije samog klanjanja namaza, osoba mora zanijjetiti odlučiti koji namaz klanja. Zanijetiti se može srcem i riječima (na arapskom ili matemjemjeziku Izuzetno ako se osoba ne nalazi u normalnim uvjetima, i ne može ispuniti sve uvjete, ispuniće onoliko koliko može i pristupiće klanjanju (npr. nema dovoljno odjeće, ne zna gdje je kibla).

SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA • Koliko ima sastavnih dijelova namaza i koji su? Svaki namaz se sastoji od 6 glavnih dijelova, a to su: Iftitahi - tekbir ( početni tekbir obavljamo tako što dižemo ruke i izgovaramo - Allahu ekber ), Kijam (Na kijamu stojimo uspravno, gledamo u mjesto gdje spuštamo lice na sedždi ), Kiraet( učenje Kur'ana na stajanju u namazu ), Ruku' (Na rukuu se pregibamo u pojasu i rukama oslanjamo na koljena, leđa držimo ravnim a gledamo u vrhove svojih nižnih prstiju), Sedžde ( sedždu obavljamo tako što se prvo spuštamo na koljena potom se oslanjamo na dlanove a onda čelom i nosom dotičemo tlo, nožne prste savijamo) Ka'dei – ehire (tšehhud) (posljednje sjedenje na kraju namaza na kome se predaje selam) RADNJE KOJE KVARE NAMAZ • Kuda svoje misli usmjeravamo u namazu? Osoba koja klanja namaz treba sve svoje pokrete, riječi, misli i osjećanja usmjeriti prema Allahu dž.š. • Šta će nam pokvariti namaz? Ima vrlo mnogo radnji i stanja koja kvare namaz. Namaz najčešće kvari sljedeće: -Sve što kvari abdest ako se dogodi prilikom obavljanja namaza, -neispunjavanje uvjeta za namaza ili izostavljanje nekog od sastavnih dijelova namaza, -pokreti koji nisu sastavni dio namaza (npr.okretanje od kible,nepotrebno kretanje,davanje znakova osobi išaretom), -jedenje i pijenje u toku namaza, -nepropisno učenje Kur`anskog teksta koje mijenja njegovo značenje, -izgovaranje riječi koje nisu sastavni dio namaza (npr. Odgovor na selam, odgovor na pitanje i sl.), -istek namaskog vremena NAKLANJAVANJE IZOSTAVLJENIH NAMAZA • Šta treba uraditi ako se izostavi ili propusti neki namaz? Punoljetnim i umno zdravim muslimanima dužnost je da redovito obavljaju propisane namaze Ako bi se desilo da izostave ili propste neki namaz dužni su ga što prije nadoknaditi - naklanjati • Koji se namazi naklanjavaju? Naklanjati se mogu samo farzovi pet dnevnih namaza i vitr - namaz. Ostali namazi se ne mogu naklanjati ( npr džuma - namaz). Sabahski sunnet se može naklanjati samo ako se naklanjava istog jutra, do pred podne • Koji je red ii naklanjavanju? Ako trebamo klanjati redovni namaz, a imamo i izostavljenih namaza, dužni smo prvo klanjati izostavljene namaz ( njihove farzove), i to po redu kako smo ih izostavljali, pa zatim klanjati redovni namaz (Sabah, Podne,Ikindija,Akšam treba ih naklanjati tim redom a onda klanjati Jaciju namaz) • Do kad trebamo poštivati red u naklanjavanju namaza? Ako imamo izostavljenih do šest namaza klanjat ćemo ih po redu kako su izostavljeni a ako imamo više od šest propuštenih namaza nije obavezno slijediti njihov redoslijed. • Kako ćemo zanijjetiti neki izostavljen namaz? Obavljanje namaz u njegovo vrijeme označava se pojmom EDA`EN a naklanjavanje namaza označavamo pojmom KADA`EN npr. nijet za izostavljeni sabah bi glasio

NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE FARDIL FEDŽRI KADAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI ALLAHU EKBER) VJEROVANJE U BOŽIJE POSLANIKE • Ko su bili Božiji poslanici ? Allahovi poslanici su ljudi koje je Allah dž.š. odabrao da ljudima prenesu i objasne objave od Allaha dž.š. • Koliko je bilo Božijih Poslanika a.s.? U Kur'anu ih je imenom spomenuto 25 ( dvadeset pet). Oni su: Adem, ldris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Isma'il, Ishak, Ja'kub, Jusuf, Ejjub, Šu'ajb, Musa, Harun Davud, Sulejman, Il'jas, EI'jese'a, Junus, Zul- Kifl, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed.a.s. • Ko su bili najodabraniji Božiji poslanici ( ulu-l-azm) ? Najodabraniji poslanici su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed.a.s. • Kako su živjeli Božiji poslanici a.s.? Poslanici a.s. su živjeli skromnim životom. Izdržavali su sebe i porodice od ličnog rada a pomagali su i drugim ljudima. • Koji zadatak su imali Božiji poslanici? Imali su zadatak da prime objavu, da po njoj žive i da ljude pozivaju vjeri u Jednog Boga dž.š. Poslanici su tumačili i objašnjavali objavu ZIKR IZA NAMAZA • Čemu pristupamo nakon predaje posljednjeg selama? Pristupamo zikru. • Šta znači riječ zikr? Riječ zikr znači sjećanje i spominjanje Allaha dž.š. • Iz čega se sastoji zikr iza namaza? -učenje salavata, - ajetu-l-kursijja, - tespih. TERAVIH NAMAZ • Šta je to teravih-namaz? Poseban namaz koji se klanja u toku mjeseca ramazana. • U koju kategoriju dužnosti spada teravih-namaz? Spada u pritvrđeni sunnet ( sunneti – muekkede) • Kada se klanja teravih-namaz? Teravih - namaz se klanja uz ramazan u jacijsko vrijeme i to poslije jacijskog sunsunneta a prije vitr - namaza. • Koliko teravih-namaz ima rekata i kako se može selam predavati? Teravih - namaz ima dvadeset rekata, selam se može predavati poslije svaka dva ili svaka četiri rekata. • Gdje je najbolje klanjati teravih-namaz? Najbolje je klanjati u džematu (džamiji) a može se klanjati i samostalno. • Kako glasi nijjet teravih-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE -T-TERAVIHI EDAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI (ako klanjamo u džematu dodajemo IKTEDEJTU BI HAZEL IMAMI) ALLAHU EKBER. • Kako se klanja teravih-namaz? (ako se klanja po četiri rekata 5X) 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenj 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenje e Subhaneke Bismilla EtSubhaneke Bismilla EtEuzubilla Fatiha Tehijjatu Euzubilla Fatiha Tehijjatu Bismilla Sura Salavati Bismilla Sura Salavati

• Šta je Poslanik a. • Kako se ponaša muktedija u namazu? Muktedija slijedi imama. čemu nas mekteb uči i odgaja? Mekteb nas uči i odgaja da budemo dobri i korisni članovi našeg džemata. i sarađuju u svemu što je dobro lijepo i korisno. • Šta muktedija uči u namazu? Muktedija u namazu uči sve osim Euzubille. Nesmije činiti nikakve pokrete prije imama.Fatiha Fatiha Dove sura sura Selam • Šta je mukabela? Učenje Kurana u ramazanu po jedan džuz (20 lista) kako bi se za mjesec ramazan proučio cijeli Kur`an.Zajednički rade na suzbijanju svega što je ružno i štetno za pojedince i cijelu zajednicu.ZAJEDNIČKO KLANJANJE • Kako se može klanjati namaz? Namaz se može klanjati pojedinačno i u džematu ( zajednički). • Šta treba čuvati svaki član džemata? Svaki član džemata treba čuvati ugled i dostojanstvo cijele zajednice. Džemat je zajednica u kojoj se njeni članovi međusobno poštuju. Žene i muškarci se nesmiju miješati u safovima. DŽEMAT. pomažu. je rekao da.s. • Zašto je važno biti dio džemata (zajedništva)? Biti dio džemata znači biti izložen Božijem bereketu. Fatihe i sure na kijamu.(stajanju) Na ostalim dijelovima namaza. • Kako se redaju muktedije u safovima? Prvo se redaju muškarci. Bismille. Osobu kaja predvodi džemat (imam) i osobu koja slijedi imama (muktedija) • Gdje stoji imam kada predvodi džemat? Imam stoji naprijed a muktedije se poredaju iza.U safovima nesmije biti praznine. • Koliko je osoba potrebno da bi se namaz obavio u džematu? Potrebne su barem dvije osobe.s. • Kako se zove prvi oblik zajednice u kojoj živimo? Prva najmanja ali i najvažnija zajednica je porodica u kojoj se rađamo i odrastamo. • Kako se najbolje gradi svijest o pripadnosti džematu? Svijest o pripadnosti džematu najbolje se gradi redovnim odlaskom u džamiju i brigom o džematlijama. Kad imam na povratku sa ruku'a izgovori: 'semi'allahu limen namideh muktedija će izgovarati na kratkom stajanju samo: 'Rabbena lekel hamd' • Kako muktedija zanijjeti u džematu? . sedždama i sjedenjima.. rekao o namazu obavljenom zajednički (u džematu)? Namaz obavljen u džematu vredniji je 25 puta od namaza koji se obavi pojedinačno. muktedija će učiti sve ono što uče kad i sami klanjaju. 'Allahova ruka bdije nad džematom' • Kada govorimo o džematu. • Kako se zove širi oblik zajednice koja je utemeljena u islamu? Zove se džemat. Poslanik a. DŽEMAT – ZAJEDNIŠTVO • Šta znači riječ džemat? Riječ 'džemat' znači zajedništvo. ali ako pored imama ima samo jedan muktedija staće s imamove desne strane i to za jedno stopalo iza njega. na ruku'u. prvi staje na sredini iza imama drugi s njegove desne strane pa s lijeve strane i sve tako dok se saf popuni a zatim se redaju žene na isti način.

s. • Kada imam uči Kur'an naglas u džematu? Imam uči Kur'an naglas na sabahu. džumanskom farzu na oba rekata. Muhammed a.imami' ( što znači.zbog nedaća u Mekki KAZIVANJE O ISA A.s. • Kako je teklo širenje islama u Mekki? Poslanik je tri godine ljude pozivao tajno u islam. izliječio je gubavca i slijepca te uz Allahovu dž. jaciji. gdje i zbog žega su se muslimani iselili? 615 god u Abesiniju (Etijipija). bajram namazima.s. uzbuđen i prepadnut. Bojkot je trajao tri godine ( od 7. odabrao nad drugim ženama tog vremena i da će roditi dijete koje će biti poslanik. tj. • Kako se zvala majka Isa a. puhanja u kljunAllahovom dž. Muslimani su u Mekki bili na razne načine zlostavljani.Imam u sebi uči na podne i ikindija namazu POČETAK OBJAVE I MEKANSKI PERIOD • Kako se Muhammed a. donio Isa a. godine poslanstva do 10.sve joj ispričao. ljudima? Progovorio je u kolijevci. Većina njih ga je ismijavala. izbjegavala a neki su ga i napadali. . Tako su ih mušrici izolovali na određenom prostoru.s. Merjema? Ona im je pokazala na novoroženče koje je progovorilo da je Allahov rob i da će ga On učiniti poslanikom • Koje je dokaze od Allaha dž. a nakon toga počeo je pozivati javno. je utonuo u san probudio ga je snažan glas Čitaj a Muhammed je odgovorio Ja čitati neznam kada je naredba ponovljena još dva puta Muhammed a. Prvo je pozivao prijatelje. prvo svoju rodbinu pa ostale Mekkelije. • Kakvu je radosnu vijest primila Merjema? Meleki su joj donijeli radosnu vijest da ju je Allah dž. pomislili su da je učinila nešto ružno pa su joj žestoko prigovorili • Kakav je odgovor dala h. Tresući se vratio u Hatidžinu kuću. riječi: 'iktedejtu bi haze-l. je odlazio kod kabe i posmatrao ljude kako se klanjaju kipovima koje su sami napravili bio je uobičajio da se često povlači na brdo Nur i razmišlja o svemu o Stvoritelju svega što postoji.s. Nisu mogli kupiti hranu. kako bi ih kaznili zbog njihove vjere.Merjeme kada su je vidjeli sa djetetom. i ko se o njoj brinuo? Zvala se Merjema a o njoj se brinuo njen tetak Zekerijja a.620. Ebu Leheb . godine. akšamu. god) • Kada. ispred riječi 'Allahu ekber'. ponašao neposredno pred početak objave? U godinama koje su predhodile objavi Časnog Kur'ana Muhammed a.š.s. pticu koju je napravio od gline a koja je nakon Isaovog a. 'pristadoh uz ovog imama').š. ? Porodica je bila zapanjena. npr. • Kako je reagovala porodica h. Bilo je to u mjesecu ramazanu 610 godine.š. • Kakav je bio prvi susret s melekom Džibrilom? Jedne noći desio se događaj koji će promijeniti čitav njegov život. voljom postala prava ptica.s. jer se bojao da ga ne protjeraju ili ubiju. odjeću.s. trgovati i da sklapaju brakove s njima.S. Bili su i bojkotirani. pomoć oživio mrtvaca. ponižavala.Muktedije prilikom stupanja u džemat dodaju u svom nijjetu.njegov amidža.š. ona ga je smirila i utješila i izgovarajući šehadet prva primila islam i priznala ga za Poslanika a. od 617 .s.je osjetio snažan stisak pa je rekao: Šta da čitam? Nakon ovog pitanja čuo je riječi (sura Alek 1-5 ajet) • Šta se desilo neposredno nakon prve objave? Poslanik je nakon viđenja Džibrila i primanja Objave bio veoma uznemiren. teravih namazu na svim rekatima i vitr namazu uz ramazan.

upućivanjem na dobro a odvraćanje od zla i pružanjem pomoći kome je potrebno.š.s.? Htjeli su razapeti i ubiti Isa a. • Šta zaslužuju oni koji vole svoju rodbinu? Zaslužuju veliku milost Allahovu dž. i On će im zbog toga povećati bereket u kući. međutim u tome nisu uspjeli jer Ga je Allah dž. kratko i jasno razgovarati) -Posjeta (najaviti se) -Razgovor sa starijom osobom (nepodizati glas i slušati pažljivo šta oni govore) -Igra sa drugarima ( dobro se slagati sa svima. Poklon je znak pažnje koju posvećujemo rodbini i prijateljima RADNE NAVIKE • Bez čega nema uspjeha u životu? Bez truda i rada nema uspjeha u životu. Indžil i poučio ga mudrosti. nazvati selam.š.s. • Kakav je drug lijenost? Lijenost je loš drug a njoj se suprostavljamo radnim navikama KULTURA GOVORA • Šta spada u kulturu komuniciranja? -Nazivanje selama (mekteb.š.s.s. objavio je Isa a.• Koji kitab je objavio Allah dž. međusobno posjećujemo i pomažemo. ne galamiti na njih. da se volimo. pri susretu) -Razgovor telefonom (predstaviti se. upitati za odreženu osobu. LJUBAV I PAŽNJA PREMA RODBINI • Ko se smatra bližom a ko daljom rodbinom? U bližu rodbinu spadaju: braća. tetka. dajdže. amidže i (od svih nabrojanih) njihova djeca.š. • Kako se čuvaju rodbinske veze? Redovnim posjećivanjem. uzdigao i spasio od nevjernika. U daljnju rodbinu spada sva ostala rodbina • Šta Allah dž. Allah dž.š. • Kada osoba shvata pravu vrijednost zdravlja? . • Šta čini onaj ko kida rodbinske veze? Onaj ko kida rodbinske veze čini veliki grijeh. ne svađati se) ZDRAVSTVENA KULTURA • Ko nam je podario život i zdravlje? Zdravlje i život nam je podario Allah dž. Pored dunjalučke koristi čovjek radom stiče i sevabe kod Allaha dž. sestre.š. • Šta su nevjernici namjeravali učiniti i je li uspjela njihova zavjera protiv Isa a.š. • U čemu imamo primjer planiranja svojih dnevnih aktivnosti? Primjer toga nalazimo u rasporedu dnevnih namaza koje smo dužni izvršiti.š.Svoj radni dan misliman treba planirati da bi svoje obaveze izvršio na vrijeme . • Kako se rad tretira u islamu? Rad u islamu se tretira kao ibadet. dijeliti igračke. kuća. i čemu ga je poučio? Allah dž. od nas traži vezano za rodbinu? Da čuvamo veze sa svojom rodbinom. Isa a. prodavnica. propisaoje nam je u Kur`anu da volimo svoju rodbinu i da čuvamo rodbinske veze.

• Šta smo dužni raditi kada se razbolimo? U slučaju bolesti dužni smo otići ljekaru i liječiti se na propisan način KAZIVANJE O MUSA A. čuvati se upotrebe svinjskog mesa. • Kako je Musa a. kuće i okolice u kojoj živimo. • Da bismo bili zdravi šta je potrebno raditi? Potrebno je imati pravilnu ishranu.s. pokazuje pravu istinu kada njegov štap guta njihove konopce.? Prvu veliku objavu Tevrat.s.s? Narodu Benu Israil • Ko je vladao Egiptom pred rođenje Musa a.S • Kom je narodu pripadao Musa a. • Koga je na molbu Musaa a.s. alkohola i drugih opojnih sredstava. • Koje dokaze svoga poslanstva je Musa a.š.s. • Šta je Tevrat i šta je sadrržavao? Tevrat je bio uputa i svjetlo Pravog puta. odjeće. pomogao Musa. je nadahnuo Musaovu a.s.š. Tevrat je sadržavao propise po kojima su ljudi tog vremena trebali živjeti .s. da udari štapom po moru.s.s. zato moramo redovno održavati čistoću tijela. jesti raznovrsnu hranu.? Faraon • Šta je sanjao faraon i kako su tumači protumačili njegov san? Sanjao je čudan san a tumači su rekli da će se roditi dijete u Benu Israilu koje će srušiti njegov položaj.s. jesti zdravu dozvoljenu hranu. u poslaničkoj misiji? Musaovog a. brata Haruna a. čuvati se prejedanja.a. • Zašto su čarobnjaci prihvatili vjeru? Zato što su znali da su njihove vradžbine varka a vidjeli su da Musa a.prilikom izlaska iz Egipta prema Crvenom moru? Allah dž.Pravu vrijednost osoba shvata kada je bolesna. • Ko je izvor zaraze i bolesti? Prljavštine su izvor zaraze i brojnih bolesti.a faraon injegova vojska su potopljeni. Allahovom odredbom more se razdvojilo na dva dijela. spašen? Allah dž.s.s. • Od čega zavisi naše zdravlje? Od higijenskih navika. Allah poslao da pomogne Musau a. • Šta je faraon nakon toga uradio? Naredio je da se sva muška novorođenčad u tom narodu pobiju rođena u toj godini. obuće. • Šta su Musa a. da se pokorava Njegovim propisima i da oslobodi njihov narod iz ropstva. naređuje Musa a. predočio faraonu? Štap koji se pretvara u zmiju i ruku koja postaje bijela. majku da dijete stavi u korpu i da ga pusti niz rijeku Nil. • Koji kitab je objavljen Musa a.s. Fizička kondicija takođe čuva zdravlje.š. i njegov brat tražili od faraona? Pozvali su ga da vjeruje u Jednog Boga.s.tako da se pred njima ukazao put u spasa. • Kako je Allah dž.

Navedi koliko ima načina spoznaje Allaha dž.š. ušima dok slušaju njegove riječi i duši dok se napaja sa duhovnog vrela. • Ko daruje znanje čovjeku? Onaj koji sve zna a to je Allah dž. Šta je lijepo i pohvalno naučiti iz Kur`ana? Lijepo je i pohvalno naučiti što više kur`anskog teksta napamet i to često obnavljati kako se nebi zaboravilo. rekao o učenju Kur`ana? Muhammed a. • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja.posmatranjem i proučavanjem onoga što je Allah dž. 4. već je dužan da ga prenosi drugim ljudima. Šta se ubraja u najljepša i najvrednija djela? Učenje Kur`ana 2.Š. Šta znači pojam es-sifatu subutijje? . 5.donosi očima zadovoljstvo dok gledaju njegov tekst.Učenje Kur'ana smiruje srce vjernika.š. Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: .s.š.š. • Treba li musliman stečeno znanje skrivati? Ne .• Da li je sačuvan Tevrat iu orginalnoj verziji? Nije u potpunosti zbog usmenog prenošenja s koljena na koljeno sačuvano STJECANJE ZNANJA • Šta musliman neprestalno kod sebe treba uvećavati? Temeljnu vrijednost islama a to je ZNANJE. • Koja je jedna od važnijih funkcija znanja? Da njime svoje najbliže upućujemo na dobra djela a odvraćamo od loših.a nagrada može biti i desetorostruka“ 3. je rekao:“ Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imaće za to sevab. stvorio i na temelju Njegovih svojstava spomenuta u Kur`anu. Šta znači pojam es-sifatu zatijje? Svojstva Allahovog dž. Pored toga musliman se treba potruditi da razumije kur`anski tekst kako bi shvatio njegove poruke i postupao prema propisima koji su dati u Kur`anu SVOJSTVA ALLAHA DŽ. . . Šta je Muhammed a. • Kako glasi dova za stjecanje znanja? Gospodaru moj povećaj moje znanje ( RABBI ZIDNI `ILMA ) Peti razred LJEPOTE I VRIJEDNOSTI UČENJA KUR`ANA 1. i koji su?. bića 7.š. 6.s. Dva načina i to: .učenje i slušanje Kur`ana pojačava čovjekovo vjerovanje u Allaha dž. i uljepšava njegov moralni lik.

spoznajemo i na osnovu značenja tih imena. večeri mjeseca redžeba.š.s. U Kur`anu je navedeno 99 Allahovih dž.s.. 17. na Mi'radžu je Muhammedu.Bog sve stvara.s. Šta je isra? Isra je noćno putovanje u kojem je Muhammed a..Bog sam po sebi opstoji SIFATI SUBUTIJJE Hajat.š. savršenstva 8..Muhammedu a.Bog sve svojom voljom čini Kudret-Bog je Svemoćan Kelam. Nabroj sifati zatije i sifati subutijje? SIFATI ZATIJJE Vudžud.š.Bog je jedan Kidem.s. pokazao Muhammedu a. Koga je Poslanik a.Svojstva Allahovog dž.s. iz Jerusalema ( Kudsa) u više nebeske sfere. Kur'anski ajet koji govori o događaju Mi'radža: Sura Isra 1 ajet PETI IMANSKI ŠART 18.Muslimani vjeruju u istinitost Poslanikovog mi'radža 16.Bog ima i postoji Vahdanijjet.š ISRA I MIRADŽ 11. Musaa a.š.Bog živi Svojim vječnim životom Ilm.s. 621.je na tom putovanju vidio neke stvari iz svijeta gajba – nepoznatog. a. Kada se dogodio isra i miradž? Ovaj događaj se desio 27. lijepa imena.Također. a. dozvolio šefa'at (pravo Muhammeda.s. opisa kudsa kurejšije nisu povjerovale da se dogodio isra i miradž. i Ibrahima a. Kako se dijele božija svojstva i sifati? Sifati zatijje i sifati subutijje 9. Šta je Allah dž. Jahja i Isaa a. govorom Tekvin.Bog sve vidi Iradet.? Muhammed a.Bog sve čuje Besar. razgovarao sa Allahom dž. Muhammedu a.šerif) 12. 19. Šta je miradž? Mi'radž je uzdignuće Muhammeda a.. lijepih imena. Da li su kurejšije povjerovale Poslaniku a. Na mi'radžu je.š.Haruna a.s.s.Bog nije ničemu sličan Kijamun binefsihi . Idrisa a.Bog sve zna Sem. Šta predstavlja život na ovom svijetu? . Allah dž.Lijepo je naučiti što veći broj tih imena i njima često spominjati Allaha dž. Šta je nagovijestio isra i miradž? Nagovijestio je svijetlu budućnost islamu i muslimanima. godine.Bog govori Svojim bož.š.s.s.jer Ga neće nestati Muhalefetun lil havadisi.. Jusufa a. Džennet. je ovaj događaj dao dodatnu snagu da se suoči sa svim problemima sa kojima se suočavao na putu širenja islama. kada im je pričao o svom putovanju? I pored Poslanikovog a.s.s. Iz koliko faza se sastoji ljudski život? Od dvije faze i to: život na ovom prolaznom svijetu (dunjaluku) i život na budućem vječnom svijetu (ahiretu).s. Šta znači pojam esmau-l-husna? Esmau-l-husna su Allahova dž.Bog je zauvjek. 15. Džehennem.Bog je oduvjek jer nije postao Beka. 14.s.s.s.da se na Sudnjem danu zalaže za svoje sljedbenike). susreo na svom putovanju? Susreo je Poslanike i to Adema a..Allaha dž. uzdržava i rastvara 10.š.s. tjelesno i duhovno putovao od Ka'be u Mekki do Mesdžidu-l-Aksa'a u Jerusalemu ( Kudsi. 13.). i muslimanima naređeno klanjanje pet dnevnih namaza.

28. pića. 22. trudnica. 20. zatvorenik. 30. sve mrtvo oživjeti i kada ćemo svi biti pitani za svoja djela. Ko je dužan postiti? Svaki punoljetan pametan. Objasni pojmove: sehur. Zbog čega je važno dati lijepo ime djetetu? S obzirom da ime obilježava čovjeka. Šta je kefaret? Kazna za onoga koji namjerno propušten i pokvareni post i to 60 dana za jedan dan ili 60 siromaha nahraniti 36. zdrav musliman i muslimanka koji su kod kuće 32. 35. imsak. a. Kome je dopušteno da privremeno odloži post? Bolesnik. rekao o nadijevanju imena djetetu? Muhammed. 31. Šta je Muhammed a. Koliko ima vrsta posta? Dvije i to : obavezni (farz) a to je post mjeseca ramazana i dobrovoljni (nafila ) izvan dana mjeseca ramazana. ljudi na teškim poslovima. Šta je džehennem? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi izdržavati kaznu 24. Šta je to ramazanski post? Ramazanski post je stroga dužnost muslimana (farz) i znači sustezati se od jela. pušenja i spolnog uživanja od zore do zalaska sunca. Šta je to Posljednji dan (kijametski dan)? Posljednji dan je dan kada će na zemlji nestati života i sve živo će pomrijeti.. Šta je smrt? Prestanak prve faze prolaznog života i nastavak druge faze vječnog života MUSLIMANSKA IMENA 25. jer ćete na sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva POST 29. iftar? Vrijeme neposredno pred početak posta Trenutak u kome se započinje post Vrijeme Akšam namaza u kojim završavamo dnevni post. 21. 37. 27. pušenje. Po čemu se ljudi prepoznaju i dozivaju? Po svom imenu 26. pa i poslije smrti. piće. Kome nije dopušteno postiti? Ženi u hajzu i nifasu 34.Period čovjekove pripreme za ahiret.s. Šta je to Sudnji dan? Sudnji dan je dan kada će Allah dž. Šta kvari post? Jelo .s.š. jer ga prati kroz cio život.. . nakon rođenja? Pravo djeteta nakon rođena jeste da mu roditelji daju lijepo muslimansko ime. je rekao: "Nadijevajte svojoj djeci lijepa imena. Koje je prvo pravo djeteta kod roditelja. starije osobe 33.i spolni odnos. putnik. potrebno je da ono bude lijepo. dojilja. Kakva je vrijednost posta? . Šta je džennet? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi uživati 23.

-ponedjeljak i četvrtak 41. Gdje se sklonio Poslanik od potjere? U pećinu Sevr. dočekali s radošću i neviđenom dobrodošlicom. Koje su dvije osobe posebno pomagale Poslaniku a.a.s. Nakon hidžre širenje islama je postalo nezaustavljiv proces. Gdje se Poslanik zaustavio nadomak Jesriba i po čemu je to značajno? U mjestu Kuba gdje je sagrađena prva džamija. u ime Tebe postih.š. Kada je bila hidžra? 622 godine. 43. Kako glasi dova koju učimo prilikom iftara? Dova koju učimo prilikom iftarenja ( završetka posta posta) glasi: „ALLAHUME INNI LEKE SUMTU VE BIKE AMENTU VE 'ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU".? Muslimani su Poslanika a.muharrem redžeb i šaban. izuzimajući prvi dan bajrama. 47. Koliku nagradu su ponudile kurejšije onome ko pronađe Poslanika a. 51. dž. 46.s. kaže: „Svako čovjekovo djelo pripada njemu.Post je posebna vrsta ibadeta i za postače je Allah dž. Kako su stanovnici Jesriba dočekali Poslanika a. 45. . Jesrib je tada dobio novo ime Medina.Allahu moj. HIDŽRA 42.pripremio posebne radosti i posebne nagrade.š. Zbog toga je ovaj događaj uzet kao početak računanja vremena po islamskom (Hidžretskom)kalendaru. Koliko se poslanik zadržao u pećini Sevr? 3 dana 50. sa muslimanima iz Mekke u Medinu.? Nagradu od 100 deva 49.s. -u mjesecima: zu-l-kade.s. zu-l-hodždže. Kada je lijepo postiti dobrovoljni post? . a post je Moj i ja ću za njega posebno nagrađivati“ 38. 52. Ko je ostao u Poslanikovoj postelji? Hazreti Alija. u Tebe vjerujem. ( „Namjeravam da postim obavezni ramazanski post. Kada je pokuđeno postiti? Prvi dan ramazanskog bajrama. S kim je Poslanik činio hidžru? Sa Ebu Bekrom. 44. U hadisi kudsijji Allah dž. u Tebe se uzdam iz Tvoga se obilja iftarim" 40. Šta predstavlja hidžra u povijesti islama? Jedan od najvažnijih događaja.") 39. u ime Allaha.i Ebu Bekru na putu za Medinu? Abdullah i Esma djeca Ebu Bekrova r.6 dana mjeseca ševala. u danima Kurban bajrama. ašura -svakog mjeseca po tri dana. -9 i 10 dan muharrema. „NEVEJTU EN ESUME FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADANE LILLAHI TEALA".s. postiti samo Petak ili samo subotu. Šta je hidžra? Preseljenje Muhammeda a. -9-i dan mjeseca zulhidždžeta. 48. Kako se zanijjeti ramazanski post? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima.š.

. veliki i mali grijesi 65. pričati. Šta je to grijeh? Grijeh je sve ono čime nije zadovoljan naš Gospodar. 57. Šta su to teški grijesi? Teški grijeh je činjenje onog djela koje počinioca izvodi iz vjere ( dina).š. 60. šetati. medvjed. 62. meso zvijeri ( vuk. Je li više halala . udisati zrak. . Oni koji se čuvaju harama bit će nagrađeni za to a oni koji ga čine bit će kažnjeni. Kako se grijesi dijele? Teški. Šta ljudi pokazuju svojim odnosom prema halalu i haramu? Pokazuju snagu i iskrenost vjerovanja u Allaha dž. . mačka) ptica grabljivica (orao. Šta znači riječ haram? riječ 'haram' označava sve što nije dozvoljeno i što je zabranjeno.štetno djeluje na odnose u porodici..HALAL I HARAM 53. vrana) životinja i ptica lešinara gmizavaca (gušter. Sve je dozvoljeno osim malog broja zabranjenih stvari ili radnji. ili harama . lisica idr. Šta je hrana? Hrana je Božija blagodat ljudima.zabranjenog? Daleko je više dozvoljenih -ha!al stvari (piti vodu. tuče. U čemu je smisao halala i harama ? Allah dž. Koje su štetne posljedica alkohola? . 56.š.štetno djeluje na ljudsko zdravlje.dozvoljenog. živjeti. zmija idr) krv i Alkoholna pića 61. 54. Gdje su sadržani propisi o halalu i haramu? U Kur`anu i Sunnetu Poslanikovom a.izaziva saobraćajne nezgode. je dopustio one radnje i stvari koje su korisne a zabranio one koje su štetne 58. Šta znači riječ 'halal!''? Riječ 'halal' označava sve štoje. ubistva i ranjavanja . TEŠKI GRIJESI 63. strvinu ili meso uginulih životinja. dopušteno i dozvoljeno.izaziva svađe. .) Njih ne možemo ni nabrojati. Koja vrsta hrane i pića je muslimanima zabranjena? meso i mast svinje (i prerađevine od svinje). jastreb. bilo da ne izvršavamo ono što je naredio(farz) ili radimo ono što je zabranio (haram) 64. od Allaha. Zašto su zabranjena spomenuta jela i pića? Spomenuta jela i pića su zabranjena za dobrobit čovjeka.s. Harama je daleko manje. meso nekih domaćih životinja (pas.. Hrana i voda su neophodno sredstvo za održavanje zdravlja i života ljudi. ZABRANJENA JELA I PIĆA 59. Uzimati onoliko hrane koliko je potrebno za normalno funkcionisanje organizma je farz ( obaveza). 55.

i ne vraćati se grijehu .dužnosti (namaz. Posebno je važno da se odmah. To su: onaj ko ga proizvodi. ko ga prodaje. Šta spada u velike grijehe? Ubitistvo čovjeka ili samoubistvo Blud Neposlušnost prema roditeljima Krađa Jesti svinjsko meso i koristiti njene Potvora prerađevine Piti i proizvoditi alkohol i druga opojna Gatanje sredstva Lagati Kockanje Krivo svjedočiti Neizvršavanje osnovnih isl. Stoga je važno da često činimo tevbu. Nabroj teške grijehe? Širk . za oprost grijeha.. Koji su uvjeti ispravnosti tevbe? Da bi nam tevba bila ispravna potrebno je: .napuštanje islama Nifak . Kur'ana. Šta će biti sa počiniocem teškog grijeha koji se ne pokaje a umre? Smatra se da je umro kao nevjernik i ostaće vječno u džehennemu.. a ne radi nekih drugih razloga.posta i sl.Onaj ko počini neki od teških grijeha ima obavezu da se pokaje i obnovi šehadet-svjedočenje vjere. prokleo osoba vezano za alkohol? Muhammed. ko se njegovim novcem hrani. Riddet .š.namiriti štetu i tražiti halala (ako smo grijeh učinili prema nekome drugome) . . a ukoliko je nanio nepravdu drugom čovjeku dužan je da zatraži oprost od te osobe i ispravi učinjenu nepravdu 71. ko ga toči.da tevbu činimo u ime Boga.š. Ak 66. Sta je to veliki grijeh? Veliki grijesi jesu oni grijesi za koje je predviđena oštra kazna. TEVBA – POKAJANJE 72. dž. pokajemo za teški grijeh jer čineći takav grijeh prestaje se biti musliman.š.. dž. džamije.post 70. a.iskreno se pokajati.š. dž. .š.š. ko ga donosi.s. kome se proizvodi.. kome se donosi.s. kome se kupuje.Poslanika a. Ali oni ipak ne izvode iz vjere 69. ko ga kupuje. namaza. je prokleo deset osoba koje imaju posla sa alkoholom..istigfar Ljudi su bića sklona griješenju.prestati činiti grijeh. obećava griješnicima koji se iskreno pokaju? Allah. druga Kufr . 74. Šta Allah. VELIKI GRIJESI 68.s.š. i imanske šarte. vjerovat lažna božanstva. a naročito ako smo svjesni ili sumnjamo da smo počinili teški ili veliki grijeh.nevjerovanje u Allaha dž.dvoličnjaštvo u vjeri Psovanje.) Poricanje farzova (naredbi) i harama (zabrana) 67. ko ga pije.pripisivanje Allahu dž. bez odlaganja. Šta je to tevba i zašto se čini? Tevba je kajanje za počinjeni grijeh i obraćanje Allahu. huljenje i omalovažavanje islamskih svetinja (Allaha d.š.? Treba se iskreno pokajati za učinjeni grijeh i zatražiti oprost od Allaha dž. Šta treba učiniti izvršilac velikog grijeha da bi se nadao oprostu kod Allaha dž. Koliko je Muhammed a. obećava oprost. 73.

Čime su osigurana jednaka prava za sve stanovnike Medine? Osnivanjem islamske države u kojoj je vladao šerijatski zakon te prvim pisanim ustavom „Medinski ustav“. ramazan do ramazana. Nastojao je razviti bratske odnose. zikrom i različitim dobrim djelima. USPOSTAVA ZAJEDNICE U MEDINI 81. Navedi neki mali grijeh? -bez opravdanog razloga ne klanjati u džematu -razgovarati za vrijeme učenja Kur'ana . za neku želju u životu.75.ako smo obukli mestve bez abdesta .s. Kako se nazivaju muslimani Mekke ( iseljenici) a kako muslimani Medine? Muslimani koji su se iselili iz Mekke nazivaju se MUHADŽIRI. zatražimo oprost. Važno je da dođu (riječi) iz srca. Dova je molba koju upućujemoAliahu. Na koji način činimo tevbu? Riječi pokajanja mogu biti na maternjem ili arapskom jeziku. Gdje je sagrađena Poslanikova a.s. Može li mali grijeh prerasti u veliki? Ako se stalno čini neki mali grijeh. dž. kuća. Na kojim temeljima se rađala nova zajednica muslimana u Medini? Na temeljima propisa Uzvišenog Allaha koji su dolazili Muhammedu a. Koliko se može činiti mesh po mestvama? Osoba koja je mukim (kod kuće) mesh po mestvama može uzimati jedan dan ( 24 sata). Šta su to mestve ? Mestve su lagahna obuća napravljena obično od kože koja pokriva noge i članke. 88. džamija i koliko je trajala gradnja džamije? Na otkupljenoj parceli dvoje siročadi a gradnja je trajala 11 mjeseci .. Dovom skrušeno molimo Allaha dž. MALI GRIJESI 77. 83.s.s. Kada mseh po mestvama nije valjan? Mesh po mestvama nije valjan: . Kakav je odnos Muhammed a.iseljenici. 86. ezana.Zajedno sa džamijom napravljena je i Poslanikova a. zikra 79.š. MESH PO MESTVAMA 85. bliskost. on postaje veliki grijeh. Definiši pojam mali grijesi? Grijesi koji ne spadaju u teške i velike grijehe smatraju se malim grijesima. dž. 76. Pozvao je muslimane na saradnju i međusobno pomaganje. džuma do džume. samilost i dobrotu među njima. za nešto.. sadakom. ikameta. 87. za dobro na ovom ili budućem svijetu.š. Šta znači mesh po mestvama? Mesh po mestvama znači potrati mokrom rukom mestve umjesto pranja nogu prilikom uzimanja abdesta. 80. da priznamo svoj grijeh i da od Allaha. gradio među muslimanima Medine? Radio je na učvršćivanju jedinstva i sigurnosti muslimana. a osoba koja je musafir (putnik) može uzimati mesh tri dana (72 sata). ljubav. 78.š. Navedi načine iskupljena za mali grijeh? Obavljanje namaza. a muslimani Medine koji su ih prihvatili i ugostili te s njima sve napola podijelili nazivaju se ENSARIJEpomagači 84. Šta znače riječi istigfar i 'dova'? Istigfar znači tražiti od Allaha oprost naših grijeha. 82.

bez kojih namaz nije valjan. i kada klanja za imamom mukimom. dž. Ta veza ne treba nikada da se prekida: u mladosti.ako mestve nisu duboke da pokrivaju članke 89. zdravlju i bolesti. 102. Šta sa namaski farzovi? Namaski farazovi ili ruknovi su glavni sastavni dijelovi namaza.. 97. Potaremo mokrom rukom po zavoju ili gipsu. Koji su sastaviti dijelovi namaza? Sastavni dijelova namaza su: iftitahi tekbir. vozu avionu i sl NAMASKI FARZOVI 101. Ko se smatra umsafirom? Musafir je osoba koja pođe na put iz svog mjesta stanovanja u drugo mjesto koje je udaljeno više od 80 km.š.? Najljepši način čuvanja veze sa Allahom. Kako će bolesna osoba klanjati ležeći? Leći će na leđa( ili na desnu stranu). 96. Kako musafir naklanjava propuštene namaze? Ako musafir propusti koji namaz na putovanju naklanjaće ga skraćeno a ako bi naklanjavao na putovanju namaze koje je propustio kao mukim neće skraćivati namaz 100. stajanje u namazu . 98. Hoće li musafir klanjati vitr namaz i sunnete? Vitr namaz će klanjati bez skraćivanja i sunnete može klanjati ukoliko ima dovoljno vremena a može ih i izostaviti. Šta ako bolesnik ne može klanjati ? Ako bolesnik ne može klanjati. početni tekbir (Allahu ekber) kijam. noge će okrenuti prema kibli. 91. NAMAZ BOLESNIKA 90. pa kada ozdravi neće ni naklanjavati namaze koji su joj prošli u takvom bolesničkom stanju NAMAZ PUTNIKA 95. sjedeći. ispod glave će staviti jastuk i podizanjem glave činiti ruku i sedždu blagim naklonom. 99. Koje namaze skraćuje putnik( musafir)? Putnik skraćuje namaske četverorekatne farzove. starosti.ako su mestve poderane . izobilju.š. saviti ih u koljenima. siromaštvu.. Kako će bolesna osoba klanjati sjedeći? Činiće to simboličnim pokretima svoga tijela sagnuvši glavu niže za sedždu nego za ruku. Kada musafir počinje skraćivati namaz? Čim izađe iz mjesta svoga boravka. ležeći i išaretom. 94.. a to potraje više od dvadeset i četiri sata. Kako će putnik klanjati u prevoznom sredstvu ako nemože praviti pauzu? Klanjat će sjedeći u automobilu. Kada putnik ne skraćuje namaz? Kada namjerava boraviti u nekom mjestu 15 ili više dana. Koji je najljepši način čuvanja veze sa Allahom dž. onda sa takve osobe spada ova dužnost.ako mestve nisu čiste . jeste namaz. zbog teške bolesti ni išaretom. Kako će klanjati osoba koja je bolesna? Klanjat će onako kako mu njegovo stanje dozvoljava: stojeći. 92. Kako i kada činimo mesh po zavoju? Mesh se može uzimati po zavoju ukoliko nam je povrijeđen dio tijela koji se inače pere prilikom uzimanja abdesta. 93.

a isto toliko ih je palo u zarobljeništvo.kiraet. NAMASKI VADŽIBI 117. kod izvora na brdu Bedru 106. Na Uhudu je poginulo mnogo muslimana. učenje Kur'ana u namazu ruku. Oni koji nisu mogli platiti otkupa. 105. Šta se desilo sa karavanom Ebu Sufjana? Muslimani nisu zaustavili niti napali karavanu zato što je Ebu Sufjan usmjerio karavanu drugim putem. 118. Kako će osoba postupiti prilikom učestalog dvoumljenja u namazu? Ponašat će se kao da je klanjao manji broj rekata.. Kako će osoba postupiti prilikom prvog dvoumljenja u namazu? Namaz mu nije ispravan i treba ga ponoviti. a među njima i "prvak šehida" h. Šta se desilo sa zarobljenicima na Bedru? Poslije bitke.s. pregibanje u namazu sudžud. koja je naoružavala Mekkelije. 108. 104. a mušrika tri hiljade. Kada i gdje se dogodila bitka na Bedru? Dogodila se druge godine po hidžri (17. poginulo je sedamdeset mušrika. mušrici iz Mekke poslali su otkup za većinu svojih zarobljenika. Koji je bio povod Bitke na Uhudu? Osveta za poraz na Bedru. BITKA NA BEDRU 103. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Bedru? Broj muslimana je bio tri stotine četrnaest.s. Šehida je bilo 14. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Uhudu? Muslimana je bilo šest stotina. Koju su pouku muslimani izvukli iz Bitke na Uhudu? Da do posljednjeg trenutka moraju čuvati i ispuniti povjerenu im zadaću. BITKA NA UHUDU 109. U Bici na Uhudu je ranjen Muhammed a. spuštanje lica na tlo u namazu kadei ehireh. 116. Šta činimo kada izostavimo namaski vadžib ili ga zakasnimo izvršiti? Učinit ćemo sehvi sedždu 119. 111. Šta je bio povod bitke na Bedru? Zaustavljanje karavane sa opremom koja bi mogla biti iskorištena u borbi protiv muslimana. 113. dana mjeseca ramazana )ili 624 god po Isa a. zbog napuštanja položaja od strane strijelaca. Hamza. Šta su to namaski vadžibi? Namaski vadžibi su radnje koje trebamo izvršiti u namazu da bi nam namaz bio potpun. oni koji su bili pismeni oslobođeni su pod uvjetom da nauče po deset muslimana čitati i pisati. Kakav je ishod bitke na Bedru? Iako ih je bilo manje muslimani su pobijedili. 110. pušteni su na slobodu. DVOUMLJENJE U NAMAZU 114. posljednje sjedenje u namazu. A na kraju namaza će učiniti sehvi sedždu. osim ako bude siguran da je obavio manji broj rekata. Kako će osoba postupiti kada se dvoumljenje javi nakon namaza? Neće ponoviti namaz. a mušrika je bilo oko hiljadu. 112. Kakav je bio ishod Bitke na Uhudu? Muslimani su bili poraženi. Kako možemo svrstati namaske vadžibe? . 115. Kada se dogodila Bitka na Uhudu? Godinu dana poslije Bedra ( treće godine po hidžri)ili 625 g po Isa a. 107.s.

iskrenost. strpljiv u nedaćama.s. Kako se ophodio prema ljudima? Lijepo se ophodio prema ljudima. Kada je Muhammed a.proučiti 6 tekbira na bajram namazu.Nije bio oštar. Svi su željeli biti u njegovom okruženju. hrabar.s. OSLOBOĐENJE MEKKE 126. cijenjen i voljen.s.s.da imam uči naglas Fatihu i suru na prvom i drugom rekatu farza sabaha. . je bio najljepše ćudi. nepokolebljiv. blagost. pravednost. . i na svim rekatima namaskih sunneta. . najsavršeniji uzor vjernicima? Muhammed a.s. 120. 124. među plećima je imao poslanički pečat. 125.na sedždi staviti čelo i nos na tle. akšama. 122. darežljivost.Ljude je vrednovao prema bogobojaznosti. ohol niti je sramotio i vrijeđao ljude. Opiši izgled Poslanika a.U tri grupe i to: Vadžibi vezani za stajanje (kijam) i učenje (kiraet) -proučiti fatihu na svakom rekatu. Zbog čega je Muhammed a. na sedždama i pauzi između dvije sedžde to smirenje treba trajati toliko vremena da se mogu jedanput izgovoriti riječi subhanallah -obaviti sehvi sedždu kada je potrebno Vadžibi vezani za sjedenje . pravedan.predati selam nakon posljednjeg sjedenja u namazu.? Muhammed a. umjerenost.proučiti ettehijjatu na oba sjedenja. 121. Bio je blag i tolerantan. zubi su bili bijeli poput bisera. LIK MUHAMMEDA A.smiriti tijelo na ruku`u. 123. . tako da se osjeti tvrdoća tla. Koliko je bilo muslimanskih boraca? Bilo ih je oko 10000 boraca . iskren. 127. Koje osobine treba posjedovati svaki vjernik? Plemenitost. .s. druželjubiv i pažljiv. izuzetno je mirisao po čemu su ga posebno prepoznavali. hrabrost. Nabroj nekoliko osobina kojima se odlikovao Muhammed a. kosa mu je bila crna . Vadžibi vezani za ruku i sedžde . . bio je odvažnog držanja.brada gusta a čelo široko.s. -da imam uči u sebi Fatihu i suru na farzu podne i ikindije namaza. crne i krupne oči. imao je svijetlo i vedro lice. -da muktedija ne uči u namazu u džematu ništa osim Subhaneke na prvom rekatu. .proučiti Kunut-dovu na trećem rekatu vitr namaza.Obaviti prvo sjedenje u namazu (nakon drugog rekata). i jacije a na 3 i 4 rekatu u sebi. obazriv.S. uvijek je bio staložen. Da li su ga ljudi voljeli? Plijenio je pažnju ljudi i bio izuzetno poštovan. elegantan i dostojanstven. umjeren.proučiti suru ili nekoliko ajeta u na prva dva rekata farz-namaza.? Bio je umjerene građe. .ustati na treći rekat odmah nakon prvog sjedenja. oslobodio Mekku? 20 ramazana 8 god po hidžri ili 630 god po Isa a. plemenit prema slabim i nejakim. nakon dizanja sa rukua.

velikodušnosti. 131.s. Sehvi sedždu činimo u sljedećim slučajevima: Ako nenamjerno izostavimo namaski vadžib ( npr. potom se ponavlja posljednje sjedenje (tešehhud) DŽUMA-NAMAZ 139. Kada se klanja džuma-namaz ? Džuma-namaz se klanja u vrijeme podne namaza svakog petka i to isključivo u džematu.s. 133. je naredio da se niko ne ubija. Ako se sehvi sedžda ne obavi poslije predaje selama na desnu stranu može se izvršiti sve dok se klanjač nalazi na mjestu gdje je obavio namaz a ako je u džamiji sve dok ne iziđe iz džamije. 132.. 130.s. Kakva je naređenja izdao Muhammed a. 136. To je bila najveća pobjeda Muhammeda.Putnik je oslobođen obaveze klanjanja džuma –namaza. skoro sve Mekkelije primile su islam. Kako su muslimani postupili prema Mekkelijama? Bili su slobodni da idu svojim kućama. 129. Kako se obavlja sehvi sedžda? Na isti način kao i redovne sedžde u namazu. 141. i zbog njegovog izbjegavanja osvete za počinjena njihova nedjela. Kako je Muhammed a. a. dočekao Ebu Sufjana? Primio ga je s blagošću i plemenitošću koji nakon toga dobrovoljno prima islam. Kako su muslimani ušli u Mekku? Mekka se predala bez otpora a na hiljade muslimana ulazeći u Mekku učili su tekbire. vojnicima? Poslanik a. . Šta se dogodilo nakon Ebu Sufjanove posjete Poslaniku a.Džumu -namaz mogu klanjati i žene ali nisu obavezne.128. Muslimani su prema njima postupili plemenito i na najljepši način 134. ne kažnjava niti ponižava. 140. Kada činimo sehvi sedždu u namazu? Sehvi sedžda se obavlja nakon što se preda selam na desnu stranu. Pored imama koliko najmanje treba biti osoba da bi se klanjala džuma-namaz? Najmanje tri čovjeka.s. Ako prije Fatihe na kijamu proučimo suru) Ako se klanja više od propisanog broja rekata Ako osoba sumnja da li je obavila potpun broj rekata 137.s.učenje Fatihe u namazu) Ako zakasnimo sa obavljanjem namaskog farza (npr ako osoba na prvom sjedenju u podnevskih farza pored ettehijjatu prouči i salavate) Ako se zakasni sa obavljanjem namaskog vadžiba (npr. Šta podrazumijevamo pod pojmom sehvi sedžda? Sehvi sedždom se podrazumijevu dvije sedžde kojim se ispravljaju određeni propusti u namazu. Ko je dužan obaviti džumu-namaz? Svaki punoljetan i zdrav musliman koji se nalazi u mjestu gdje se obavlja džuma namza.s. i muslimana SEHVI SEDŽDA 135. Šta je bilo sa kipovima i slikama u i oko Kabe? Kipovi i slike su porušeni i uklonjeni.Bili su presretni.? Ebu Sufjan se vratio u grad i savjetovao je stanovništvo da se ne suprostavljaju muslimanskoj vojsci jer mu je obećano da neće biti osvete ni kažnjavanja. 138.. Zašto su Mekkelije masovno primile islam? Zbog Muhammedove a.

151.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi rekat? Ako je osoba zakasnila na prvi rekat naklanjat će ga i obaviti posljednje sjedenje. 146. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na namaz?.namaza se klanja kao sabahski farz u džematu. muezzin će proučiti ikamet a nakon toga se klanja džumanski farz. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi i drugi rekat ? Naklanjat će ih i obaviti posljenje sjedenje.142.i šetiri sunsunnet. i dva rekata sunnetil-vakta. koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-VAKTI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Klanja se isto kao sabahski sunnet PRISPIJEVANJE U DŽEMAT 148.namaza. Kako se klanja ahiri-z-zuhr? Nakon sun-sunneta džume . 144. muezzin prouči drugi ezan a nakon ezana hatib se penje na minberu da održi hutbu ( prigodno predavanje). 153. Kada se smatra da je osoba prispila na neki rekat u namazu ? Kada osoba prispije u džemat do završetka rukua određenog rekata.ALLAHU EKBER Sun-sunet klanjamo kao podnevski sunnet. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na neki rekat? Naklanjat će one rekate koje je propustila.. Kako se klanjaju dva rekata sunneti-l.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L-IMAMI . klanjaju se dva rekata sunneti-l-vakta. Kako se klanja sunnet džume namaza? Poslije džumanskog farza. 149.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. Izuzetak je samo kod sabah namaza gdje će prvo klanjati sunnet ukoliko procijeni da nakon toga može stići na farz. Navedi redoslijed obavljanja džume namaza? Nakon proučenog prvog ezana. 143. Na koji način će osoba naklanjati propušteno iz namaza? Kada imam preda selam na obje strane ustat će i naklanjati rekate na koje nije prispila. Kada čovjek zakasni u džemat i stigne na farz neće klanjati sunnet već će odmah pristupiti klanjanju farza za imamom. klanjaju se četiri rekata sunsunneta džume-namaza koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L.Nakon što hatib završi hutbu. koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L-DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. klanjaju se četiri rekata sunneta.KIBLETI ALLAHU EKBER Ahiri -z -zuhr se klanja isto kao i podnevski farz. 145.vakta? Nakon ahiri-z-zuhra. 152. 150.KIBLETI . koji se zanijete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE AHIRI-Z-ZUHRI MUSTAKBILE-L. 147.ALLAHU EKBER Farz džume . (izuzetak je Akšam namaz) . Kaliko rekata ima džuma namaz? Džuma namaz ima četiri rekata sunneta hutbu dva rekata farza. Kako se klanja džumanski farz Zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L.KIBLETI ALLAHU EKBER Ovaj se sunnet klanja kao podnevski sunnet. Poslije klanjanja sunneta. Kod nas je u tradiciji da se klanja još četiri rekata ahiri-z-zuhra. klanjaju se četiri rekata ahiri -z -zuhra.

zvijezde.s. oprosti nam Gospodaru naš.. • Zašto su sretni oni koji slijede znanje? Zato što znanje po kojem se radilo prati čovjeka na dunjaluku a i na ahiretu. kaže:”Blago onom ko postupa po znanju koje posjeduje.sedžde'. biljni i životinjski svijet samo je dio neizbrojivih znakova Allahovog dž. je rekao "da su učeni ljudi nasljednici Božijih poslanika". s druge strane onaj ko ne postupa po znanju izaziva srdžbu od strane Allaha dž. • Šta je preporučeno proučiti nakon sedžde-i tilaveta? Preporučeno je da se prouči: "SEMIANA VE ETA'NA GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKEL MES!R". • Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o znanju? Prvih pet ajeta sure Alek • Šta je rekao Božiji Poslanik a. drugi i treći rekat? Naklanjat će prvi rekat. • Šta učimo na sedžde-i tilavetu? Učimo: “subhane rabbijel eala “.slavljen je moj Gospodar Uzvišeni. o sticanju znanja? Božiji Poslanik. a. • Šta će postići onaj koji bude postupao po onom šta je naučio? Postići će sreću i nagradu na oba svijeta jer Muhammed a. što znači: čujemo i pokoravamo se. obaviti prvo sjedenje a zatim zajedno naklanjati drugi i treći rekat i obaviti posljednje sjedenje 155. Sunce.154. • U koju kategoriju dužnosti spada činjenje sedžde-i tilaveta? Onaj ko prouči ili sluša ajet sedžde vadžib mu je učiniti sedžde-i tilavet. Mjesec.š. Vahdanijjet . Zemlja. postojanja su posvuda oko nas. Kako osoba naklanjava ako zakasni na sva četiri rekata a stigne na posljednje sjedenje? Naklanjet će ih uobičajenim redoslijedom u cijelosti i na kraju obaviti posljednje sjedenje. • Kako se čini sedžde-i tilavet ? Čini se kao jedna namaska sedžda. postojanja. SEDŽDEI – TILAVET • Šta je sedžde-i tilavet? To je sedžda koju smo dužni učiniti ako čujemo ili proučimo 'ajet .s. Šta se uči prilikom naklanjavanja propuštenih rekata? Na svakom rekatu se uči ono što je predviđeno za taj rekat Šesti razred STJECANJE ZNANJA • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja.š.s.š. 156.Allah je jedan .Allah ima i postoji Znakovi Allahovog dž. • Šta čovjeku osvjetljava životni put? Znanje je svjetlo koje čovjeku osvjetljava životni put. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi. • Šta učimo pri spuštanju i dizanju sa sedžde-i tilaveta? Učimo tekbir Allahu ekber. Tebi ćemo se vratiti ES-SIFATU-Z-ATIJJE • Navedi 'sifatu zatijje' i ukratko obrazloži! Es-Sifatu zatiije su: Vudžud .. • Koliko ima mjesta (ajeta) u Kur'anu gdje činimo sedžde-i tilavet? Takvih ajeta imamo na četrnaest mjesta u Kur'anu.

poučavali su ljude vjeri u jednog Boga dž. Kijamun bi nefsihi . Postojanje više bogova dovelo bi do poremećaja reda u kosmosu. Sva slava pripada Allahu.. je uputio nekoliko bitnih savjeta prisutnima: -govorio je o svetosti ljudskog života i imetka. Nije rodio I rođen nije.š. Reci On je Allah . Beka . i njen prelazak u berzah. Na Arefatu Poslanik je održao hutbu. kao Stvoritelj nije ovisan o onome što je stvorio.s.nije biće koje je nastalo On je postojao i kada ničega nije bilo.š.jedan. (Maide 3) VJEROVANJE U SUDNJI DAN • Šta je to smrt? Smrt je rastanak duše od tijela..Svi poslanici a. Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o Allahu.š. -govorio je o islamskom bratsvu i jednakosti naglašavajući da su ljudi braća. i odgovarati za svoja djela -istakao je pogubnost i zabranjenost kamate.š.Allah nije nikome i ničemu sličan Allah dž. Stvoritelj svega Jedan i Jedini. će postojati i kada sve nestane. Sve što je stvoreno podložno je nestajanju.Ono što je stvoreno ili rođeno ima svoj početak i kraj.Odazivam ti se Bože. oproštajni hadždž? Muhammed. Muhalefetun lilhavadisi .š.š. je Stvoritelj svega i sve stvoreno je zavisno o Njemu Allah. pošto nije stvoren neće ni nestati.š. međutim mi vidimo da u kosmosu vlada red i harmonija što nas upućuje da se Jedan tj.brine o svemu.š.s. posljednji put obavio hadždž. a. Samo je Allah. On je bez ikakvih mahana i nedostataka. dž.s.š. ne sliči bilo kojoj stvorenoj stvari ili biću i kako god Ga zamislimo Allah dž. a Allah dž.š.dž. znamo samo ono što je On o Sebi kazao u Kur`anu i što je rečeno u hadisima Muhammeda a. Allah dž. -objasnio je osnovna prava i dužnosti bračnih drugova. . -preporučio je ljudima dva emaneta koje treba dobro čuvati ( Kuran i njegov sunnet)..632 god • Šta su vjernici učili na putu prema Mekki? Učili su telbiju koja u prevodu glasi : Odazivam Ti se Bože odazivam Ti se.š. Allah je utočište svemu. • Koji Kur'anski ajet je objavljen na oprosnom hadždžu ? Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.š. I niko Mu ravan nije sura Ihlas OPROŠTAJNI HADŽDŽ • Kada je Muhammed. obavili tavaf i saj. se od toga razlikuje (pošto možemo zamisliti samo ono što smo vidjeli ili iskusili) O Allahu dž.Allah je zauvijek Allah dž.š.š.s.bez početka.Allah sam po Sebi opstoji Allah dž. • Zbog čega se ovaj hadždž zove oproštajni? Zbog toga što je Muhammed a. Mi muslimani vjerujemo da je Jedan Gospodar Allah dž. a.s. poručio prisutnim muslimanima na Arefatu (hutbi)? Muhammed a.. Potom su boravili na Mini cijeli dan i noć a zatim se uputili ka Arefatu.a vjerovanje u više bogova je najteži grijeh.s.. obavio svoj posljednji. Kidem -Allah je oduvijek Allah dž. Ti nemaš sudruga. dž.s. • Kako su vjernici obavili hadždž? Stigli su u Mekku. je obavio svoj posljednji oprosni hadždž desete godine po hidžri ili. • Šta je Muhammed. • Šta je to berzeh? Berzeh je boravište duša od smrti do Sudnjeg dana. -upozorio je ljude da će se svi vratiti Allahu dž. a.

DJECA I UNUCI • Kada se oženio Muhammed a. imao djece? . • Kako će biti polaganje računa? Svi ljudi će se okupiti na jednom mjestu i pojedinačno će polagati račun za svoja djela koja su činili na ovom svijetu.po H.Izabrao je susret sa svojim Gospodarom dž. Koja ti je vjera” • Kada će biti ponovno proživljenje? Nakon što sve bude pomrlo Allah dž. u svojoj 63-oj godini života.s. Muhammed. • Šta je ponuđeno da izabere Poslanik a. se oženio u svojoj dvadeset petoj godini. POSLANIKOVA A. radi polaganja računa za svoja djela.S.š.s. • Koliko je Poslanik a. a. Griješnici koji su bili vjenici će nakon kazne izaći iz džehennema. u Medini.s. godine.š. zauzimanje za svoj ummet na Sudnjem danu.? Muhammed.s.s.? Muhammed. 632. • Šta je to mizan? Mizan je vaga.S. smrtno razbolio? Po povratku u Medinu nakon Oproštajnog hadždža Poslanik a. • Šta je to Džennet? Džennet je mjesto na ahiretu gdje će vjernici vječno uživati prema stepenu zasluga i dobijenih nagrada za svoja djela. BOLEST I SMRT • Kada se Božiji poslanik. Oženio je bogatu i plemenitu Udovicu Hatidžu.s. a.s. • Gdje će biti sakupljanje ljudi? Nakon proživljenja ljudi će se sakupiti na mjestu koje je odredio Allah dž.. da predvodi ljude u namazu? Ovlastio je Ebu Bekra da ga mijenja u imamskoj dužnosti. rebiul evvela 11 g.s. Vjernici će knjigu primiti s desne strane a nevjernici sa lijeve strane a zatim će biti donesena pravedna presuda.s.. Bolest se pogoršavala i tri dana prije smrti nije više mogao ići u džamiju. • Koga je ovlastio Muhammed a.s.š. je umro u ponedjeljak. je ponuđeno da izabere ovaj svijet ili susret sa Allahom dž. Brzo je osjetio slabost i bolest je zavladala njegovim tijelom. • Kada je umro Muhammed. 12. a. U toj bolesti. • Šta je to sirat? Sirat je most preko Džehennema kojeg će svi ljudi morati preći nakon polaganja računa. Kada se oženio imao je dvadeset pet godina a Hatidža je imala četrdeset. Svako će primiti knjigu svojih djela u kojoj će biti zapisano sve što su činili u toku života.• Šta će pitati Munkir i Nekir u kaburu? “Ko ti je Gospodar. Jednom prilikom je u džamiji od svih prisutnih zatražio halal. je osjetio da mu se bliži kraj ovozemaljskog života.s. a. • Kako su muslimani reagovali na vijest o smrti Poslanika a. će narediti Israfilu da drugi puta puhne u sur pa će ljudi biti ponovo proživljeni iz svojih kabura. u vrijeme teške bolesti? Poslaniku a. Poslanikova smrt je ožalostila sve muslimane POSLANIKOVA A. • Šta je to džehennem? Džehennem je mjesto na ahiretu gdje će nevjernici i griješnici izdržavati kaznu prema težini svojih grijeha.? Muslimani nisu mogli povjerovati u tu vijest. mjerilo za vaganje ljudskih djela na Sudnjerm danu.š. Ko ti je Poslanik.s. • Šta je to šefa'at? Šefa`at je Poslanikovo a.

loza je nastavljena preko h. poslije hidžre. 13.iza Fatihe u sebi reći Amin. Marija. kod svih namaza. • Koji jeznačaj čistoće u islamu? Njen značaj je veliki zbog toga što se mnogi propisi temelje na njoj • Šta spada u velike nečistoće? krv.na svim ostalim rekatima kod namaza proučiti bismillu ispred Fatihe. nasedždi sastaviti ručne prste i ispružiti ih prema Kibli. 14. Poslanikova. NEČISTOĆE I NJIHOVO UKLANJANJE • Šta je 'taharet'? Taharet je opća čistoća muslimana. E'uzubillu i Bismillu. izmet. 7.s. mokrača .sinovi h. ispred Fatihe proučiti Subhaneke. Ummu Kulsum. Kćeri su se sve poudale. • Kako otklanjamo velike nečistiće? . imala je 24 godine NAMASKI SUNNETI • Koje su radnje sunnet n namazu? Ima mnogo radnji koje su sunnet u namazu. a. i to tako da desni dlan stavi na poleđinu lijevog.s. 16. Šestoro djece muje rodila h. pa na lijevu stranu. tečnosti koje izlaze iz polnog organa. 8. 17. alkohol. kad se klanja u džematu. Fatime i h. na ruku'u tri puta reći Sub hane Rabbijel'azim i toliko se na ruku'u zadržati. 15. -kod prijelaza sa jednog dijela namaza na drugi izgovoriti Allahu ekber. Abdullah i Ibrahim Kćeri: Zejneba. Kasim i Abdullah su umrli prije poslanstva. predati selam najprije na desnu. na ruku'u rukama koljena obuhvatiti ( muškarci će rastaviti prste). da imam naglas izgovori tekbire i Semi'allahu limen hamideh. muškarci na sedždi trebaju odmaknuti stomak od koljena i laktove od tla podignuti.tekbira dignu ruke naspram ušiju. na vraćanju sa ruku'a kad imam izgovori Semi'allahu limen hamideh da muktedije izgovore Rabbena lekel hamd. Fatima nadživjela oca. .s. 10. koji su bili muž i žena. poslije selama izgovoriti Allahumme ente-s-selamu ve minke-s-selamu tebaretke ja zel dželali vel ikram. a žene će učiniti suprotno. gnoj.škarci stave ruke na pojas. na ruku'u glavu izravnati sa ledima. ali samo je h.. a ako se klanja napose onda izgovoriti oboje. 18. a od tih ćemo spomenuti najvažnije: -da muškarci kod iftitahi . . Alije H.s unuci su Hasan i Husejn . svinjska mast.na prvom rekatu. i toliko se zadržati na sedždi. -na stajanju kod svih namaza da mu. 11. na posljednje sjedenju kod svih namaza i na prvom rekatu kod ikindijskog i jacijskog sunneta poslije Ettehijjatu proučiti salavate i dovu. a žene na prsa. Rukajja i Fatima. Hatidža a jedno h. kaoi na trećem rekatu ikindijskog i jacijskog sunneta. Sinovi: Kasim. 12. a Ibrahim ( rodila ga je Marija) je rođen u Medini. dok su ostale tri preselile prije oca. na sedždi najmanje tri puta reći Subhane rabbijel ea'la.Fatima preselila je na ahiret šest mjeseci nako smrti Muhameda a. no i on je kao mali preselio na Ahiret. Fatime i h. 9. na sedždi čelo i nos na tle spustiti. . a žene nasprani' ramena.s.Muhammed a. Alije. unuci? Poslanikovi a. • Ko su Poslanikovi a. je imao sedmoro djece: tri sina i četiri kćeri.

• Šta je Allah dž.rekao o ashabima? “Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela a odvraćate od nevaljalih i u Allaha vjerujet NAFILA – NAMAZI • Šta su to nafila -namzi? Nafile su dobrovoljni namazi koji imaju svoje utemeljenje u sunnetu (praksi) Muhammeda a..S. • U koju kategoriju spada pranje poslije velike i male nužde? Spada u kategoriju obaveznog čišćenja.s. dž. učenjem salavata. • Kako glasi Kur`anski ajet o čistoći? Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. • Kakav odnos muslimani trebaju imati prema ashabima? Izražavamo veliku ljubav i poštovanje.ispuštanje vjetrova ili neku drugu pojavu koja kvari abdest tokom cijelog jednog namaskog vremena • Ko se još smatra sahibi uzurom? Žena koja ima krvarenje mimo menstruacije ili porođajnog ciklusa. hemijskim ili nekim drugim odgovarajućim čišćenjem. • Zbog čega mi poštujemo ashabe? Zbog toga što su svojom hrabrošću.s.s. TEHIJJETU-L-MESDŽID Tehijjetu-l-mesdžid je namaz koji se klanja prilikom ulaska u džamiju. ako ima uzur od mokrače a pojavi mu se isticanje krvi iz nosa) • Kada prestaje važiti abdest sahib-i uzura? Po prolasku namaskog vremena u kojem je uzet. • Kada će biti pokvaren abdest kod sahib-i uzura? Abdest sahib-i uzura će biti pokvaren u slučaju da mu se u jednom namaskom vremenu dogodi nešto što inače kvari abdest. (El-Bekare 222) SAHIB-I UZUR • Ko je sahib-i uzur? Sahibi uzur je osoba koja nemože kontrolisati istjecanje krvi i mokrače iz tijela. Zanijjeti se: .š.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet.? Ehlu-l-bejt • Ko su ashabi ? Ashabi su drugovi Muhammed a.i Njegovoj porodici? Slijeđenjem sunneta . PORODICI I ASHABIMA • Čime iskazujemo ljubav prema Poslaniku a.načina života Muhammeda a. • Kada neka osoba prestaje biti sahib-i uzur ? Ako prođe cijeli jedan namski vakat a dotičnoj se osobi ni jednom ne pojavi uzur (nešto što inače kvari abdest) onda takva osoba prestaje biti sahib-i uzur i postupaće u svemu kao zdrava osoba LJUBAV PREMA POSLANIKOVOJ A.s. što se čini iz poštovanja prema toj džamiji u ime Allaha.? Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed • Kako se zove porodica Poslanika a. • Šta će raditi osoba koja ima navedene smetnje? Redovno će uzimati abdest za svako namazko vrijeme. dobrotom i ustrajnošću pomogli širenje i prenošenje islama na slijedeća pokoljenja.s. • Navedi jedan salavat na Poslanika a.s.Redovnim pranjem.(npr.š.

nastupa 10.š.ševvala i ukupno traje tri dana. muharrem).15 noć mjeseca šabana .a. (12. To je noć u kojoj je Muhammed a. a najbolje u drugom dijelu noći prije same zore. DUHA-NAMAZ Duha – namaz je jutarnji namaz koji se klanja pola sata poslije izlaska Sunca pa do pred podne.namaz se klanja kada želomo donijeti neku važnu odluku a neznamo kako postupiti.uhra 7 Redžeb 8 Šaban 9 Ramazan 10 Ševval 11 Zu-l-kade 12 Zu-l-hidždže • Šta su to mubarek dani inoći? Dani I noći u kojima su se dogodili važni događaji kroz istoriju islama.rođenje Muhammeda a. Ovaj namaz se klanja sa najmanje dva rekata. počinju pisati sudbinu ljudi za iduću godinu. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLlJE LILLA.Noć u kojoj meleki. Ako se klanja više od dva rekata. Imam u namazu uči naglas a nakon namaza drži hutbu.NAMAZ Istihara .s.Lejletu-l-miradž obilježava se 27.Lejietu-r-regaib (Noć u kojoj je hazreti Amina zanijela Muhammeda (uoči prvog petka u mjesecu redžebu).NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE TEHIJJETI-L-MESDŽIDI MUSTAKBILE-L. NAMAZ ZA KIŠU U slučaju velike suše i potrebe za kišom lijepo je klanjati nafila-namaz i uputiti iskrenu dovu Allahu dž.namaz je namaz koji se klanja u noći. Po završetku uči se dova za kišu. Mjeseci hidžretskog kalendara 1 Muharrem 2 Safer 3 Rebiu-l-evvel 4 Rebiu-l-ahir 5 Džumade-l-ula 6 Džumade-l.s. .zul-hidždžeta i ukupno traje četiri dana.š. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-LEJLI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER.Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE'ALA SALATE-D-DUHA MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER LEJL-NAMAZ Lajl . večeri mjeseca redžeba. Lijepo je da u klanjanju bude što više djece jer su djeca čista od grijeha MUBAREK DANI I NOĆI Hidžretski kalendar je uspostavljen u doba halife Omera r.Ova nafila se obavlja u džematu a sastoji se od dva rekata. Klanja se kao sabahski sunnet. Klanja se kao sabahski sunnet a zanijeti se: NEVEJTU EN USALLIJE ULLAHI TE'ALA SALATE-L-HADŽETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu. • Koje su to mubarek noći u islamu? . onda poslije svaka dva rekata treba predavati selam. Ona nagovještava dolazak mjeseca ramazana . • Koji su to značajni datumi u islamu? -Nova hidžretska godina (1.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet.HI TE'ALA SALATE-L-ISTIHARETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu HADŽE-NAMAZ Hadže – namaz se klanja s namjerom de se Allah dž.KIBLETI ALLAHU EKBER ISTIHARA . -Ramazanski bajram nastupa 1. -Kurban bajram . Hidžra je uzeta kao početak računanja ovog kalendara. bio na Israu i Miradžu.Lejletu-l-berat . .zamoli da nam olakša ispunjenje neke naše želje ili potrebe. -Mevlud . . rebiul-evvel).da podari rodnu kišu.

i dali je prihvaćen? Ebu Bekr je predložio da vođa treba biti iz plemena Kurejš međutim ensarije to nisu prihvatile. jer je on najbolji od svih i da ga je Poslanik a.a SADAKA • Šta je sudaka? Sadaka je svaki oblik dobročinstva koje se u ime Allaha dž.godine. a prvi halifa bio je Ebu Bekr es-Siddik r. čini drugoj osobi.š. odjeće. lijepe riječi i savjeta drugoj osobi. obuće i svega što je čovjeku neophodno za život ali isto tako sadaka se može učiniti upućivanjem pozdrava. • Kada je propisan sadekatu-l-fitr? 2 godine po hidžri odnosno 624. Noć u kojoj je počela objava Kur'ana. (Krava. najviše volio. • Kakav je bio prijedlog Ebu Bekra r. Tajnom sadakom se štiti i onaj koji prima sadaku. • Kur'anski ajet koji govori o sadaki? O vjernici udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili . hadisu je u zadnjoj trećini mjeseca ramazana. Ona je najodabranija noć u godini. u njenim neparnim noćima. • Zbog čega je Omer r. Islamski učenjaci pretpostavljaju daje to 27. Nesuglasice su riješene te su svi Ebu Bekra r.a. • Kako se dijeli sadaka? Sadaka se dijeli javno i tajno. 267) SADEKATU-L-FITR • Šta je sadekatu-l-fitr? Sadekatu-l-fitr je individualni doprinos u novcu ili hrani koji muslimani i muslimanke izdvajaju iz svoje imovine tokom mjeseca ramazana. • Ko određuje novčani iznos sadekatu-l-fitra? Nadležna islamska institucija kod nas je to Rijaset islamske zajednice . Tu noć meleki završavaju ispisivanje sudbine USPOSTAVA HILAFETA • Da li su muhadžiri i ensarije bili složni oko pitanja ko bi trebao biti izabran na čelo islamske države? Muhadžiri su smatrali da neko od njih treba biti halifa jer su najbljiži rođaci Poslanikovi a.s.a.s.s. Noć Lejletu-l-kadr prema Poslanikovom a. noć ramazana.a. • Kome treba dati prednost prilikom davanja sadake? Prije svega treba pomoći svoje najbliže (koji su potrebni) a zatim ostale siromahe i nevoljnike. • Ko je dužan dati sadekatu-l-fitr? Svaki musliman i muslimanka koji imaju mogućnost bez obzira na dob. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i daje hvale dostojan.Tako je islamska država dobila hilafet kao oblik rukovođenja. Tajnom sadakom štiti se onaj koji daje jer time pokazuje da je to djelo učinio isključivo u ime Allaha dž. davanja hrane. za halifu? Omer r. A ensarije su smatrali da neko od njih treba biti jer su pomogli muhadžirima u odlučujućem trenutku. prihvatili kao prvog halifu.. To potvrđuje i ovlaštenje da Ebu Bekr predvodi namaz tokom bolesti Poslanika a. jer tako neće osjetiti poniženje pred drugim ljudima.a. ali je bolje tajno. • U čemu se sastoji sadaka? Sadaka može biti u obliku novčane pomoći.noć mjeseca ramazana. je rekao da će biti lojalan Ebu Bekru i da njega trebaju izabrati za vođu. a ne da ga drugi vide.s.š. predložio Ebu Bekra r.Lejletu-l-kadr -27.kada ni vi sami ne biste to primili osim zatvorenih očiju.a. • Koliki je najniži iznos sadekatul fitra? Najniži iznos sadekatu-l-fitra je obično u visini dva obroka ishrane za jednu osobu.

• Kada se izvršava kada`? Poslije ramazana čim bude u mogućnosti. i osoba je dužna napostiti propuštene dane posta ako nemože postiti nahranit će 60 siromaha sa po dva obroka hrane NAMAZ ČUVA I ODGAJA • Šta je Allah dž. bio je najhrabriji.A • Kada je rođen Ebu Bekr r. • Navedi opravdane razloge za mršenje tokom ramazana? Opravdani razlozi su: teža bolest. islamskom državom ? Dvije godine od 632.a nakon njih Omerova kćerka Hafsa Poslanikova a. Idr. do 634. pomaganje siromaha HALIFA EBU BEKR R. Ovaj mushaf čuvao je Ebu Bekr r. iznio je Ebu Bekru r.š. odredio kao duhovnu vezu između Njega i čovjeka? Namaz je duhovna veza između čovjeka i Allaha dž. poslije porođajni ciklus.a. prvi koji je klanjao namaz sa Poslanikom a.a. • Kakvo je bilo stanje u državi u to vrijeme? Šta je poduzeo Ebu Bekr r. najumniji i najdarežljiviji ashab. pomagao ljudima u nevolji. • Šta je keffaret? Čin iskupljenja za namjerno propušteni ili prekinuti post.? Ebu Bekr r.s.a.a.a.? Neka plemena su se pobunila a pojavili su se i lažni poslanici.s. te kod žena menstruacija. • Na što namaz podsjeća čovjeka? . Omer r.a.a. • Po čemu je Ebu Bekr bio poznat nakon primanja islama? Bio je prvi muškarac koji je primio islam.š. Dženazu mu je klanjao Omer r. 573 godine.a.s.a. pa Omer r. izuzetno težak fizički posao. • Koliko je vladao Ebu Bekr r. • Nakon pogibije 70 hafiza u Bici kod Jemame.s. trudnoća i dojenje novorođenčeta. • U čemu se sastoji keffaret? Keffaret se sastoji u postu dva mjeseca uzastopno. Tada je Ebu Bekr odredio komisiju na čijem čelu je bio glavni pisar objave Zejd ibn Sabit. nije se klanjao kipovima niti je pio alkohol.• Koji je smisao davanja sadekatu-l-fitra? Primanje posta.a. se rodio dvije godine nakon Posalnika a. • Šta je istakao u svom govoru prilikom stupanja na dužnost prvog halife? Ebu Bekr je istakao da mu trebaju pomoći ako bude slijedio pravi put I upozoriti ga ako skrene s pravoga puta. učinio hidžru.. • Kada je Ebu Bekr r. • Po čemu je Ebu Bekr r. bio poznat prije primanja islama? Bio je poznat po svom dobročinstvu. s Poslanikom a. • Kako je nastao prvi mushaf? Cijeli tekst Kur`ana je zapisan po redoslijedu kakav je uspostavljen još dok je trajala objava. godine NADOKNADA POSTA KADAA I KEFFARET • Šta je to kada`? Kada je nadoknađivanje propuštenih dana posta iz opravdanih razloga. preselio na ahiret I ko je izabran za halifu nakon njega? 634 godine. uvijek je govorio istinu. putovanje. prijedlog o čemu je riječ? Da se Kur`an sabere u jednu zbirku.Uvijek je bio uz Poslanika a.s.a. koji je nakon Njega izabran za halifu.žena. Ebu Bekr je poduzeo vojni pohod protiv odmetnutih plemena i lažnih poslanika.

Nabroj nekoliko područja koja su osvojena za vrijeme h.a.? El-faruk – onaj koji razlikuje istinu od neistine Da li se želio isticati iznad drugih? Želio je biti kao i drugi muslimani I nije se želio uzdizati iznad drugih. ali i plemenit i blag prema nemoćnim i siromašnim. -strpljenje i istrajnost -dobar karakter ličnosti kao pojedinca I člana zajednice (džemata) -namaz obavljen u džematu razvija društvenost. i njegovi saradnici • Kada i kako je h Omer primio islam? Bio je jedan od prvih muslimana.a. Omera? 644 g ili 23-e godine po hidžri dok je klanjao sabah namaz perzijanac Ebu Lu`lue je ranio zatrovanim bodežom h.A.a. Omer je preselio na ahiret. (kiramun. god.ružnih i nevaljalih djela. Nakon tri dana h. • Ko je predložio Omera r. • Šta kod čovjeka razvija redovno obavljanje namaza? -osjećaj odgovornosti. je islamskom državom vladao od 634 . (Ankebut 45) HELIFA OMER R. za halifu? Ebu Bekr r. Jordan.s. Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavaljaj molitvu molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno obavljanje molitve je najveća poslušnost . -smisao za organizaciju i pravilno korištenje vremena. -namaz odmara i odgaja. • Kako se h Omer odnosio prema ljudima? Bio je oštar i strog.a. a potom Egipat. Šta je to bogobojaznost? Bogobojaznost je svijest i uvjerenje da smo u potpunosti ovisni o našem Stvoritelju i da On sve zna: naše misli. -postavljao je vojskovođe i namjesnike u novoosvojenim područjima. osjećaj pripadnosti zajednicii smisao za zajednički rad i djelovanje. • Kur'anski ajet koji govori o namazu. riječi i naša djela. da primi islam.• • • • • • Namaz podsjeća čovjeka na vjerno registrovanje njegovih djela od strane meleka pisara. islamskom državom? Omer r. Koliko je vladao Omer r.10 godina POST JE ZAŠTITA Koja je najvažnija vrijednost posta? Izgradnja i jačanje svojstva bogobojaznosti i čestitosti.a. Kakav je nadimak imao Omer r. Omer r. • • . Ko je i kada smrtno ranio h. -odvojio je sudsku od administrativne vlasti i postavljao sudije. -uveo je hidžretski kalendar16 godine po hidžri.a Allah zna šta radite. Omera. dijelovi Iraka.katibun) • Od čega nas namaz štiti? Namaz čuva čovjeka od grijeha . Omera? Osvojen je Damask.644. Omer? -Vođeni su registri onih kojima je pomoć potrebana. je primio islam slušajući učenje nekoliko ajeta iz Kur`ana u kući zeta i sestre bio je oduševljen riječima Kur`ana i odmah je otišao do Poslanika a. -namaz snaži čovjekov iman i oplemenjuje njegovo ponašanje. ulijeva duševno zadovoljstvo smirenost i sigurnost kod čovjeka. Palestine.a.isticati i biti rasipan Koje novine u sistemu upravljanja uvodi h.

islamskom državom? Osman r.s. Osmana? Umnožio je Kur'an u više primjeraka.kćerkom Rukajjom.Osmana? Osvojene su Armenija I posljednje pokrajine Perzije.Osmanu? Zamjerano mu je što je na važne položaje dovodio svoje rođake.(El-Bekare 183) Šta Poslanik a. da biste se grijaha klonili.Bio je oženjen sa Poslanikovom a.s. Formirana je mornarica koja je izvojevala pobjedu protiv bizantske mornarice te osvojila otoke Rodos i Kipar Šta je zamijerano halifi h. kćer Ummi Kulsum te je zbog toga imao nadimak Zu-n-nurejn (vlasnik dvaju svjetala)..a.s. Naglasio je da je to čovjek koga se meleki stide. Osman je jedan od desetorice kojima je obećan džennet. Za Njega je Poslanik rekao da je najbliži Njegovom ćudoređu od svih ashaba. kaže o postu:"Postite da biste bili zdravi". -post razvija osjećaj odgovornosti za naše ponašanje i -post nas podstiče da uradimo što više dobrih djela. riječi i djela.a. ruku od obavljanja lošeg posla i nogu od odlaska na loša mjesta.Osmana pošto im nije izručio Mervana i jedan od njih Ga je ubio dok je halifa učio Kur`an.A.Bio je ugledan trgovac te je njegovo primanje islama bilo važno za muslimane i predstavljalo je veliku potporu. pića i tjelesnog uživanja nego i čuvati se od gladanja u haram. je islamskom državom vladao od 644 . -post čuva cijelu našu ličnost i čini je plemenitom u svakom pogledu. god. Kada je Osman r. 12 godina OBILAZAK BOLESNIKA Navedi šest obaveza prema muslimanu istaknute u jednom hadisu Muhammeda a. -da mu da savjet kada mu ga on zatraži. primio islam i zbog čega je njegovo primanje islama bilo značajno za muslimane? Islam je primio vrlo rano.Osmanu? Odlikovao se darežljivošću i stidom te blagom naravi. Šta je osvojeno a šta osnovano u doba h. Šta je još značajno za period vladavine h.656. Kako je došlo do ubistva h. -da mu nakon što ovaj kihne i kaže elhamdilillah (Hvala Allahu) rekne jerhamukellah (Allah ti se smilovao) -da ga obiđe kada bude bolestan. • Kur'anski ajet koji govori o postu:O vjernici! Propisuje vam se post. Basra i Damask Koliko je vladao Osman r.a. Nakon što je umrla Rukajja oženio je i drugu Poslanikovu a. -post nas čuva od loših misli.š.s. uši od slušanja haram stvari.• • • Kakve još koristi imamo od posta? -Postom jačamo bogobojaznost. čuvati jezik od laži i ružnih riječi. -post u nama razvija osjećaj milosti prema svemu što nas okružuje. Šta znaš reći o h."Post je štit" HALIFA OSMAN R.i poslao u pojedine dijelove zemlje. -da mu klanja dženazu kada umre Šta čovjek zaslužuje kada ispunjava obavezu obilaska bolesnika? Veliku Allahovu dž.Mekka. H.milost • • • • • • • • . -da mu se odazove kada ga ovaj pozove. Kufa.? -da mu nazove selam kada ga sretne.Osmana? Pobunjenici su prodrli u kuću h. -post se ne sastoji samo od ustezanja od jela. kao što je propisan onima prije vas.

s. Alije oni su se protivili i h. -u razgovoru ne podizati glas više nego je potrebno.661.s. amidžić.Aliju i rasjekao mu čelo na putu prema džamiji. Kakav je bio ishod bitke na Siffinu? Bitka je završena pregovorima ali i varkom nakon čega je h. -predložiti mu da vam prouči hajr dovu jer je dova bolesnika slična dovi meleka.a. islam je primio još kao dječak. Aliju za halifu? Neki su odbili da prihvate Aliju r.a.Aliji i Muaviji. islamskom državom? Alija r.Alija svrgnut sa hilafeta a Muavija proglašen halifom. -upitati bolesnika za potrebe I pomoći mu.a.A Kada je Alija r. za halifu kao npr Muavija namjesnik u Egiptu. Aliji? Bio je Poslanikov a. Brzo su bili poraženi.s.Učestvovao je u mnogim bitkama i dvobojima Da li su svi priznali h. -sa bolesnikom voditi lijep razgovor koji odmara.oraspoložuje isl. -pri odlasku poselamiti se s bolesnikom I izraziti nadu uskoro viđenje u boljem zdravlju uz Allahovu dž. izvrsno je poznavao Poslanikovu a. prihvatio mjesto četvrtog halife? Nakon što ga je izborno tijelo izabralo. 5 godina . Ukopan je u Kufi a džennazu Mu je klanjao sin h. -pripremiti odgovarajući dar koji će obradovati bolesnika. Alija je preselio na ahiret. god. Koliko je vladao Alija r. bio je zet Muhammeda a. -ne ostati dugo u posjeti jer bi ga zamorilo.š. pomoć HALIFA ALIJA R. -proučiti dovu za brzo ozdravljenje.. Ko i kada je ubio h. je islamskom državom vladao od 656 .a. posjedovao je izuzetno znanje naročito u šerijatskom pravu. Hasan.• • • • • • • • Koji su islamski adabi obilaska bolesnika? -Izabrati vrijeme posjete koje je najpodesnije za bolesnika. praksu bio je darežljiv i širokogrud. jedan je od prvih muslimana i od desetorice kojima je obećan džennet. Aliju? 661 g haridžija Ibn Muldžem sabljom je udario h. smatrajući da je on najpriličniji za halifu 656 god Šta znaš reći o h. Ko su haridžije? Grupa muslimana koji su se odvojili od h. hrabar i srčan u borbi.Nakon tri dana od zadobijenih rana h.

Allah sve zna. 2.Allah govori svojim božanskim govorom SIFATI SUBUTIJJE . Sem i Besar . Ilm . 4.Allah ima i postoji Vahdanijjet . 3. dž.Allah sve čuje i sve vidi Iradet . To nije područje čovjekova izbora ili volje niti je njegova odgovornost. 3.vjerujem da se sve događa Allahovom voljom i određenjem. govori.Allah je jedan Kidem -Allah je oduvijek Beka . određenje ili kader.š. Da li sloboda izbora podrazumijeva i odgovornost? Čovjek će biti pitan za svoj izbor i bit će odgovoran za posljedice onoga što je izabrao. i to se naziva Allahovo dž. Na nebesima i na zemlji postoje zakoni po kojima se sve odvija.š. Koji je šesti imanski šart? Ve bil kadri hajrihi ve šerihi minellahi teala. Ko je uspostavio nepromjenjljive zakone u prirodi koja nas okružuje? Allah dž. živi svojim vječnim životom . Do kakvog zaključka možemo doći promatranjem kosmosa ? Zaključujemo kako u kosmosu vlada savršena harmonija i sklad. U čemu je čovjek podložan nepromjenjljivim zakonima? Čovjek je podložan univerzalnim nepromjenjljivim Allahovim dž. želi.Allah je Kelam . Gdje je zapisana sudbina? U Levh-i mahfuzu.š. -Es-sifatu-s-subutijje – svojstva allahovog dž.š.SEDMI RAZRED ŠESTI IMANSKI ŠART 1 1. 6. zakonima kao npr: mjesto i vrijeme rođenja i smrti.svojstava kojima se on u Kur`anu opisao.š.š. Koja svojstva su es-sifatu-z-zatijje? Vudžud . knjizi pomno čuvanoj 7.Allah sam po Sebi opstoji 4.Allah sve svojom voljom čini Kudret . 5. Navedi svojstva Allahovog savršenstva? Hajat .š. 8. 1. boja kože i sl. savršenstva. Kako se dijele Allahova dž. roditelji.? Allaha pozanjemo putem Njegovih sifata. Ima li čovjek mogućnost izbora? Ako ima navedi primjer? Da npr:čovjek je slobodan da misli.š.Allah nije nikome i ničemu sličan Kijamun bi nefsihi .Allah. Šta je sudbina? Božije odredbe vezane za čovjeka na koja čovjek nemože utjecati.Allah je zauvijek Muhalefetun lilhavadisi . Po čemu poznajemo Allaha dž. 2. svojstva? -Es-sifatu-z-zatijje – svojstva allahovog dž. bića. da odabere način življenja.

radnje koje je Muharomed a.ajn i fardi . obrazovanje stručnjaka) Vadžib . Kijas je četvrti izvor šerijata a znači rješavanje nekog šerijatskog pitanja pravnom normom kojom je Objava već riješila neko slično pitanje (vino) 5.radnje koje je Allah dž.djela koja je Muhammed.š. radio ali ih je i izostavljao( ikindijski i jacijski sitnnet)..š.š. 4. radio i preporučio da se rade. Šta je šeriat? Šerijat je objavljeni Allahov dž. krivična djela i sl. odnose među ljudima. redoviti radio ( klanjanje namaza u džematu.s.s..š. 3.održava i rastvara ŠERIJAT 1. Šta šerijat čuva i štiti svojim pravilima? Temeljne ljudske vrijednosti kao što su : vjera. razum.s... Idžma i Kijas Kur'an je prvi i osnovni izvor šerijata. rekao ili šutnjom odobrio. ali njihova naređenja nisu stroga kao farzovi klanjati bajram namaz. Šta su to Ef-ali mukellefin? Šerijatom propisana djela za odrasle i umno zdrave muslimane i muslimanke (mukellef).a..radnje koje je Muhammed a. Šta šerijat sadrži? Skup pravila po kojima muslimani treba da žive i uređuju svoje međusobne odnose s ciljem postizanja sreće na oba svijeta. zekat. Npr: porodica. pod.su radnje koje su naređene zajednici muslimana. imovinske odnose.s.Tekvin . islamski pozdrav. klanjanje sabahskih.to su strogo naređene dužnosti svakom muslimanu i muslimanki lično. Sunnete dijelim na sunneti-muekkede i sunneti-gajri muekkede. rekao. Šta je ibadat a šta muamelat? Ibadat je obredoslovlje u kome se regulira odnos čovjeka prema Bogu dž. post.ajn .porodica i imetak. Sunneti-gajri muekkede ( obične.kifaje Fardi . nepritvrđene) . morala i šerijatskog prava U Kur`anu su propisi i dužnosti kojih se muslimani trebaju pridržavati. brak. Šta spada u ef-ali mukellefin? Farz – sve vjerske dužnosti koje je Allah dž. ( pet dn. namaza. ali ako jedan broj obveznika tu dužnost izvrši. zaklati kurban).š. a. Koji su izvori Šeriata? Kur`an.š.) Fardi -kifaje .. Sunnet. govor objavljen na arapskom jeziku Muhammedu a. 2. Allahov dž. kao i odnos čovjeka prema prirodi. U Kur`anu su sadržani osnovni principi vjere. život. Kako se dijeli šerijat? Dijeli se na dvije oblasti i to Ibadat i Muamelat 6. 2. Sunnet . Ustanovljen je nakon smrti Poslanika a.s. radio.s. npr namaz. sa drugih je spala odgovornost (obavljanje dženaze namaza. Sunnet je sve ono štoje Muhammed. izričito naredio da se rade. zekat Muamelat tretira međusobne odnose ljudi. Dijele se na fardi . EF ALI MUKELLEFIN 1. Sunneti-muekkede (pritvrđeni) . Sunnet je drugi izvor šerijatskog prava. naredio da se čine. zakon koji reguliše odnose čovjeka prema Bogu dž.Sunnet je sadržan u zbirkama hadisa među kojima su najpoznatije Buharijina i Muslimova Idžma je treći izvor šerijata a označava jedinstven stav islamskih učenjaka o jednom pitanju u određenom vremenskom periodu. post.Allah sve stvara. sunneta). hadž. .

uzimanjem abdesta ili tejemmuma. strogo zabranio (piti i proizvoditi alkohol. pranjem. krasti). Haram .. Šta je to hajz? Hajz je mjesečno čišćenje (krvarenje) odrasle ženske osobe. -alkoholna pića -izmet i urin životinja 6. ženi poslije hajza ili nifasa 12. a ko ga radi zaslužuje Božiju kaznu. Za koju osobu možemo reći da je džunub? Osoba je džunub nakon spolnog odnosa.s. Osoba je džunup sve dok se ne okupa.čišćenje od nečistog stanja 4. Mekruh . stolica. krv. spavati). izvorska. Kada se mora učiniti gusul? Poslije spolnog odnosa. gusulom. jer ih je i Muhammed a.s. Šta Allah dž. 2. Ko ne vjeruje daje haram zabranjen prestaje biti musliman. lagati. povremeno radio. 14.djela koja je pokuđeno i nije ih lijepo raditi.mekruhi koji su bliski haramu. Koliko ima vrsta čišćenja i koje su? Dvije a to su: . sperma. odjeće i prostora 5. Čime se postiže čišćenje od nečistih stanja? Kupanjem.š.zemlja (simbolično čišćenje koristi se kada nema vode). sukrvica i gnoj. Mekruhi se dijele na mekruhi tahrimen i mekruhi tenzihen. poslije izbacivanja sjemena u snu ili javi. jesti svinjsko meso. Mekruhi tahrimen .npr: rukovanje pri pozdravu. kaže o čistoći? Čistoća je pola vjere 3. Čime čistimo srce i dušu? Pohvalnim svojstvima i dobrim djelima (pokajanjem) GUSUL HAJZ I NIFAS 10. Mubah . Traje najmanje tri a najviše deset dana. Mufsid .š. ubiti čovjeka. otopine snijega i leda sve se smatraju čistim) i različita higijenska sredstva . 8. Šta Muhammed a. kaže o čistoći ? Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste.voda (tekuća. Mekruhi tenzihen . 13. morska.su djela koja kvare vjerske obrede ( ako se zasmijemo u namazu pokvarili smo ga.djela koja je lijepo raditi. Šta je nifas? .djela koja je dopušteno činiti nisu ni naređena ni zabranjena (šetati. izbacivanja sjemena u snu ili javi.djela koja je Allah dž. Koja su osnovna sredstva za otklanjanje nečistoće? . kišnica. ako zaspimo izgubićemo abdest PROPISI O ČISTOĆI 1.čišćenje od nečiste materije . klanjanje dobrovoljnih namaza.Mustehab . Pored navedenih nečistoća šta jeoš možemo isprljati? Srce i dušu grijesima i lošim postupcima 9. Šta spada u nečistoću? -sve što izlazi iz tijela čovjeka npr: urin. kockati se. Šta obuhvata čišćenje od nečiste materije? Čišćenje tijela. 7.mekruhi koje nije lijepo činiti. Šta je gusul ? Gusul je propisano kupanje muslimana radi obavljanja namaza i učenja Kur`ana 11.

Da je umrla osoba musliman .na kijamu gledati u mjesto sedžde . kupanje započeti sa bismilom. Kur'an učiti.da je zamotan u kefine .nijjet 4.ustati i poći u saf kad muezin kaže hajalesallah kod ikameta . u džamiju ulaziti.sustezati se od kašlja . uljepšavamo namaz. Osobama koje su džunuib. Kur'an bez omota uzimati. Koji su sunneti kod dženaze namaza? .da se mrtvi ogasuli (okupa) .4 tekbira (koji se ponavljaju za imamom u sebi) . cijelo tijelo po mogućnosti oprati tri puta. Navedi uvjete za ispravnost dženaza namaza? . tj. uzeti abdest prije kupanja. Kabu obilaziti (tavaf činiti). a može se desiti da ga i nebude. . 3.na rukuu gledati u nožne prste . Koji su sastavni dijelovi (ruknovi )dženaza-namaza? . oprati prilikom kupanja najprije glavu a zatim desno pa lijevo rame. Šta se postiže izvršavanjem mustehaba? Skrušenost.muškarci dodirnuti palcem mehki dio uha prilikom izgovaranja iftitahi tekbira. Koje su radnje obavezne .Nifas je poslije porođajno čišćenje( krvarenje) i traje od jednog do četrdeset dana. koristiti sapun ili mirise 18. Kada se sunnet okupati? petkom prije džuma namaza. .namaz? Dženaza . prije odlaska na bajram namaz. U kakvu dužnost spada dženaza . Šta je zabranjeno neokupanoj osobi? Klanjati namaz. Ženama koje imaju hajz i nifas pored ovoga gore zabranjeno je još i postiti i spolne odnose imati. Šta je dženaza-namaza? Poseban namaz za umrlog muslimana i muslimanku.namaz je fardi .na sedždu prvo koljena pa onda dlanove spustiti .da je tijelo umrlog ispred klanjača .suzdržati se od zijevanja ili bar ne otvarati usta prilikom zijevanja ako je moguće. 16. zajednička dužnost svih muslimana tog mjesta. ukloniti veću nečistoću sa tijela. prije oblačenja ihrama na hadždždu NAMASKI MUSTEHABI. 2.na sjedenju gledati u krilo -predajući selam gledati u ramena .ADABI 1.sprečavati podrigivanje -na sedždi gledati niz lice. hajzli i nifasli zabranjeno je 15.kifaje. Nabroj mustehabe u namazu? .Stajanje (kijam) 5.farz kod gusula? usta i grlo dobro vodom isprati (gargare ) nos dobro isprati (istinšak) cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane (gasii vudžud) 17. a ako se nemože suzdržati tada usta prekriti gornjim dijelom šake 2. . povećavamo vrijednost namaza DŽENAZA NAMAZ 1. Koje su radnje sunnet kod kupanja? Nijjet za kupanje.

š.nakon trećeg tekbira proučiti dovu dženaza-namaza . izgovorili početni tekbir . putu.Allahu ekber -predajemo selam. Kako muslimani izražavaju saučešće (t`ziju) Kur`anskim riječima: Innellahe me`a-s-sabirin (Uistinu Allah je sa strpljivima) Ožalošćeni odgovara Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun (svi smo Allahovi i njemu se vraćamo) Na turskom jeziku:Bašun sa olsun a ožalošćeni odgovara Dostun sa olsun.i namaz je završen. putu? Riječima. 7. kada dženaza prolazi treba ustati iz poštovanja prema umrlom. djelima. . iza riječi 'VE TE'ALA DŽEDDUKE'.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L. Lijepo je učiti dove za umrlog. vjerovanje i poslušnost Allahu dž. na desnu pa na lijevu stranu.š. .izgovoriti treći tekbir . ponašanjem u skladu sa propisima Kur`ana. lijepo je ići iza dženaze i ne pričati bez potrebe. Nakon dove. .nakon četvrtog tekbira predati selam na desnu pa na lijevu stranu 6.Allahu ekber.izgovorimo četvrti tekbir . nakon ukopa lijepo je ostati na kaburu i učiti dovu za umrlog.DŽENAZETI SENAEN LILLAHI TE'ALA VE SALATEN 'ALE-N-NEBIJJI VE DU'AEN Za odraslu mušku osobu LI HAZE-L-MEJJITI Za odraslu žensku osobu LI HAZIHI-L-MEJJITETI Za malodobno muško dijete LI HAZE-S-SABIJJI Za malodobno žensko dijete LIHAZIHI-S-SABIJJETI EDAEN MUSTAKBILE-L. Koji su propisi vezani za šehide? -neće se gasuliti niti umotavati u ćefine. tijelo umrlog se desnom stranom okreće prema kibli. 11. Propisi o posjećivanju i održavanju mezarluka? Posjećivanje kabura umrlih muslimana je dopušteno. pobjeđivanjem svojih slabosti i sklonosti ka grijehu. 2. ALLAHU EKBER Dženazu . 8. Čime se vjernik bori na Allahovom dž. Nije dopušteno gaziti po kaburima niti ih skrnaviti. . Koji su časni emaneti koji vjernici s ponosom prihvataju? Vjera.. Kako se klanja dženaze-namaz? -Pošto smo zanijjetili i. iskreno i s ljubavlju obavljati vjerske dužnosti.nakon drugog tekbira proučiti salavate . -izgovorićemo drugi tekbir . Kako se nijjeti dženaze-namaz? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L. 3.IMAMI. stjecanjem znanja.Allahu ekber -proučiti dženazetsku dovu. -proučićemo Subhaneke (kod učenja Subhaneke. 9. treba dodati riječi 'VE DŽELLE SENA'UKE'). poželjno je da što veći broj ljudi isprati dženazu na mezarje i sačeka dok se ukopa. Mezarluke održavati urednim ograditi ih na prikladan način DŽIHAD 1. 10. Čime vjernik čuva emanete? Snažnim karakterom.š. Objasni ispraćaj umrle osobe i ukop? Sunnet je da muškarci prate dženazu i da je nose.proučićemo Salavate. Gdje se ispoljava snažan karakter? Kroz odlučnu borbu na Allahovom dž. 4.Allahu ekber . Klanja mu se dženaza kao i ostalim umrlim a ukopava se u odjći u kojoj ga je smrt zadesila.namaz klanjaju samo muškarci. dižući ruke do ušiju.nakon prvog tekbira proučiti subhaneke.

(sura El-Bekare 190) SVOJSTVA VJERNIKA 1. 4. strpljivost i ustrajnost. Kada borba postaje obaveza? Borba je obavezna kada su ugrožene vrijednosti kao što su: vjera. imovina i sl.hrabar u borbi protiv neprijatelja.š.bobobojazan je i poslušan. Šta je najteže na mizanu (vagi )na Sudnjem danu? Najteže dobro djelo na Vagi na Sudnjem danu je lijepo ponašanje. Čime se izražava vjerovanje? Vjerovanje se izražava izgovaranjem Kelime-i-šehadeta a potvrđuje se praktičnim izvršavanjem islamskih dužnosti 9.a koji će mu biti najbliži na sudnjem danu? Muhammed a.ponizan je i skrušen. Navedi svojstva vjernika? . pomaganjem siromašnih. sposobnosti pa i svoj život da adekvatnom borbom brani te vrijednosti.u iskušenjima je ustrajan. Šta Allah dž. . bolesnih i nemoćnih.plemenit je prema prijateljima 3. braniti i slijediti istinu. Kako vjerovanje u Božije meleke utječe na naš život? .meleki. dostojanstvo. Šta se očekuje od vjernika kada su ugrožene vrijednosti vjere. nakon smrti oživiti pa nastoji da mu se približi čineći dobra djela 10. 5. .ustrajavanjem u lijepim svojstvima. znanje. .vjernik je milostiv prema mlađima i poštuje starije. poslanici. poštovanjem i pomaganjem roditelja i rodbine. poslušnost i briga o roditeljima te pomaganje rodbine. . domovine i sl. Koji su ljudi najdraži Poslaniku a. . domovina. pouzdanost i povjerenje.na blagodatima zahvalan. Koja je prva osobina koja treba da krasi svakog muslimana? ČVRSTO VJEROVANJE 7. život.? Odlučnost i spremnost da u skladu svojim mogućnostima zalaže svoj imetak. 8.š. Na koji način su povezani vjerovanje i činjenje dobrih djela? Vjernik je svjestan da će ga Allah dž. kaže ˝Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem danu oni koji su najljepšeg morala i ponašanja 5. čast. .sudnji dan i da se sve zbiva i događa Božijom voljom i Njegovim određenjem. Čime musliman treba oplemeniti svoju dušu i srce? Lijepim svojstvima i osobinama 2.nastoji da pomaže siromašne i nemoćne. pravednost. iskrenost i istinoljubivost. komšija i drugih ljudi.š. .u bogastvu se ne oholi.s. Čime se još odlikuje vjernik? Čvrsto vjerovanje. samilost i praštanje. . . 6. Šta je vjerovanje? Unutarnja spoznaja i uvjerenost da postoji Allah dž.blag je i nikome ne čini nasilje. 7. 6.s. kaže o borbi na Njegovom putu I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas.strpljiv u siromaštvu.objave. . ali vi ne otpočinjite borbu Allah doista nevoli one koji zapodijevaju kavgu.

Šta je emanet? Sve što je čovjeku dato na čuvanje smatra se nekom vrstom emaneta. Šta je pravednost? Poštivanje i uvažavanje svojih prava i prava drugih. Kako Poslanik a... u sitnim i u krupnim stvarima. 11. Najveći je uspjeh biti iskren sa samim sobom (ne zavaravati se iluzijama o sebi). dž. 3. Dužan je reći istinu makar ona bila protiv njegovih najbližih pa i njega samoga. jer iako mi Njega ne vidimo On nas vidi. je imao nadimak i prije primanja islama El-Emin što znači Pouzdani povjerljivi. prema sebi i prema drugim ljudima VJERNOST I POUZDANOST 1.š. 2.s. 4. Šta je iskrenost? Dosljedno ispoljavanje vjerovanja i činjenje dobra radi Božijeg zadovoljstva. Kada je muslimanu dopušteno da bude nepravedan? Muslimanima nije dopušteno da budu nepravedni ni prema kome p čak ni prema ljudima koji im nisu dragi ili neprijateljima. Koga Poslanik a. Šta je istinoljubivost? Odlučnost da se uvijek i u svakoj situaciji govori i slijedi istina 6. 4.. 2. to jest vjerovati i obožavati Allaha dž. kaže o vjernosti i pouzdanosti? ˝Nema vjere onaj koji nema emanete niti ima vjere onaj ko ne poštuje dogovore˝. kada se s nekim nešto dogovori on dogovor ispuni. .. 3.kao da ga vidimo. ukazuje na važnost iskrenosti u životu? Muhammed a. Šta je ihsan? Vrhunac vjerovanja je ihsan.s. 6. PRAVEDNOST 1. misli i osjeća. 5.s.˝.š. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema iskrenosti i istinoljubivosti? Vjernik nastoji da uvijek govori istinu. 3. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema pravednosti? Od muslimana se traži pravednost u svemu. 5. 4.s. Ko se smatra iskrenim? Onaj koji potpuno jasno iskazuje riječima i djelom ono što vjeruje. Šta znači iskreno ispovijedati vjeru? Vjerovati i činiti dobra djela otvorena i čista srca bez licemjerja i pretvaranja.. prije svega prema Allahu. naziva licemjerom i dvoličnjakom? Onoga ko ne posjeduje povjerenje drugih ljudi i ko krši obećanja i ne ispunjava ugovore.. Šta Muhammed.Pozitivno jer vjernik zna da ga meleki neprestalno prate i registruju njegova djela pa se čuva činjenja loših djela. Musliman ne treba nikada da se ustručava reći istinu da otvoreno iznese svoje mišijenje bez obzira na posljedice koje iz toga proizašle. Kako se ostvaruje pravednost? Kroz pravedan odnos prema sebi i drugima. a.. Ko se smatra pouzdanim i povjerljivim? Ko ne iznevjeri kada mu se nešto povjeri.. kaže ˝Djela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što namjerava. Šta podrazumijevamo pojmovima pouzdanost i povjerenje? Ispunjavanje preuzete obaveze i brigu o povjerenim stvarima 2. ISKRENOST I ISTINOLJUBIVOST 1. u zbilji i u šali.s. Ko su bili primjeri pouzdanosti i povjerenja? Svi Božiji poslanici a Muhammed a.

Istrajnost-istikamet istrajavati u vjerovanju i vršenju dobrih djela do kraja života. Kako dijelimo svojstvo strpljivosti i ustrajnosti? . zdravlje i imetak kako bi othranili i odgojili svoje potomstvo. Kakva je nagrada za praštanje? Ko drugom oprosti neku pogrešku njemu će Allah oprostiti grijeh na Sudnjem danu. kaže „ Najdraže djelo Allahu dž. 2.š. putu. 3. Gdje prestaju granice poslušnosti roditeljima? Kada roditelji traže da se čini grijeh. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u činjenju dobrih djela? .š.š. 4. 6. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u suzdržanosti od zabranjenih djela? Izazovi i iskušenja poput: alkohola.7. . . 3. S čim je samilost neraskidivo povezana? S praštanjem 4. Muhammed a. Šta se postiže brigom i pažnjom prema roditeljima? Allahova dž. POSLUŠNOST I BRIGA O RODITELJIMA 1. Šta je praštanje? Prelazak preko nekih nama nanesenih uvreda.u borbi na Allahovom dž.š. U kakva djela spada poslušnost prema roditeljima? Među najdraža djela Allahu dž.š. posebno istakao od roditelja? Majku 5..š. . 7. Koji je uvjet postizanja Božije milosti? Da se bude milostiv prema drugim stvorenjima 3. . će mu zbog toga oprostiti grijehe koje je do tada počinio.s. Šta je izvor strpljivosti kod vjernika? Vjera u Allaha dž. 5. sigurnost od Njegove kazne i srdžbe.strpljivost u momentima nevolje i nesreće. 5. milost.Obavljanje pet dnevnih namaza svaki dan.prilikom putovanja i obavljanja hadždža. je ono na kome se istrajava pa makar i malo bilo“ SAMILOST I PRAŠTANJE 1.strpljivost i ustrajnost u činjenju dobrih djela. 6.post mjeseca ramazana. Šta je strpljivost (sabur)? Hrabro podnošenje nevolje. Zašto treba biti poslušan svojim roditeljima? Oni žrtvuju svoj život. 2. Šta se temelji na pouzdanosti i povjerenju? Dobri društveni odnosi STRPLJIVOST I ISTRAJNOST 1. i vjerovanje da se sve zbiva s Božijom voljom i određenjem 4. Šta je samilost? Ispoljavanje milosti prema svim živim stvorenjima. .š. Kakva nagrada čeka onoga ko se u nevolji strpi? Allah dž.strpljivost i ustrajnost u suzdržavanju od zabranjenih djela .s. Poslije čega dolazi poslušnost prema roditeljima? Odmah nakon pokornosti Allahu dž. Koga je Poslanik a. Kako glasi Kur`anski termin za strpljivost? Sabur 2. nemorala i drugih grijeha.droge.

a najznačajniji među njima je bio Omer ibn Abdu-l-Aziz. Nakon smrti Alije. 8. . Šta se postiže čuvanjem rodbinskih veza na dunjaluku? Ambijent ispunjen ljubavlju.Hasan ali samo za kratko vrijeme. Ko su komšije? Komšije su osobe s kojima se svakodnevno susrećemo. a taj ambijent razvija samopouzdanje. Navedi dužnosti prema komšijama? . pravedni i iskreni PERIOD EMEVIJSKOG HILAFETA 2. džamija i drugih objekata od javnog interesa -široko opismenjavanje muslimana -uvođenje poštanske i matične službe. siročad.s. bolnica. r.g. 2.da učestvujemo na njihovoj dženazi ili sahrani.. 4. . 4.Emevije su bili na vlasti sve do 750g. naslijedio ga je njegov stariji sin h. po Isau a. zadužio? Da se međusobno pomažu i paze. . 3. Ko i kada je osnovao emevijsku dinastiju? Muavija koji je preuzeo vlast 661. Na koga je posebno Allah dž. Navedi dužnosti prema rodbini? 1. skrenuo pažnju? Roditelje. -uvođenje luksuza i rasipništva u krugovima vlasti -pojava nacionalizma u državi na svim nivoima .da ih posjećujemo u radosti i žalosti.izmiriti se ako smo zavađeni. Čime je vjernike Allah dž. 10. kaže ˝Neće ući u džennet onaj ko prekida rodbinske veze˝. Šta čovjeku povećava nafaku i produžava život? Njegovanje rodbinskih veza. Sirijski namjesnik Muavija nije priznao h..da ih ne vrijeđamo . paziti ih.god.da ih pri susretu pozdravimo.Husejna r. Ko je preuzeo vlast nakon hulefai-r-rašidina? Poslije hulefai-rašidina vlast preuzima dinastija Emevija.s.a. pomagati i održavati vezu s njima. siromahe i komšije. 5. Kakave su zasluge emevijske dinastije? -širenje islama i jačanje islamske države -uvođenje zasebne novčane jedinice -izgradnja pomorske flote -izgradnja puteva. Koje su dužnosti prema drugima ljudima? da budemo prema njima dobri. Koje su slabosti emevijske dinastije? -uvođenje nasljedne vlasti -ubistvo h.da ih pomažemo.a. 89..POMAGANJE RODBINE KOMŠIJA I DRUGIH 1.da čuvamo njihovu čast porodicu i imovinu. 5. rodbinu.š. Šta obuhvata komšiluk? Četrdeset kuća sa svake strane. Šta čeka onog ko prekida rodbinske veze? Poslanik a.š. .s. . vodovoda. tj. 3. 9.koje najbolje poznajemo s kojima radost i sreću dijelimo. Prijestonica Emevijeja bio grad Damask. 6. unuka Muhammeda a.Izredalo se 14 halifa.Hasana za halifu i prisiljava ga da se odrekne hilafeta u njegovu korist. 7.

U čemu je najveći doprinos Abasija? . 6. upotreba mirisa.od ljudi je najbolji onaj koji uči i podučava Kur'anu. ili da gledajući u Kur'an. Kada su muslimani došli na tlo Španije? 711 godine pod vođstvom Tarika ibn Zijada ABASIJE 1. . sjedenje skrušeno i dostojanstveno okrenut prema Kibli i prilikom učenja treba da čuje sebe. ne dotičući ga se.na polju znanosti i umjetnosti (osnovali su prvu višu školu „Nizamiju“ u Bagdadu. . . 1258 g kada su razorili i spalili Bagdad. . Turkestan.meleki su prisutni gdje se Kur'an uči.š. • Koje su posljedice zaboravljanja naučenog iz Kur'ana? Zaboraviti. uče u mislima. . Ko i kada je svrgnuo Abasije sa vlasti? Mongoli.namaz i učenje Kur'ana osvjetljavaju kuće. 7. . Obavezno je uzeti abdest kod prihvatanja Kur'ana i učenja gledajući u tekst. . PROPISI O UČENJU I SLUŠANJU KUR`ANA • Kakvi su propisi o učenju Kur'ana? Džunubu i ženi u hajzu i nifasu haram je prihvatati i učiti Ku'ran. Španiju.učenje Kur'ana je najpotpuniji oblik zikra i dove. Kada su Abasije bile na vrhuncu moći? U vrijeme halife Haruna Er-Rešida. Koje u karakteristike vladavine Abasija? . 5. .Kur'an će se na Sudnjem danu zauzimati za one koji su ga učili. • Šta se učaču preporučuje ? Oblačenje čiste odjeće.učačima se iskazuje posebna počast i na ovom i na onom svijetu. Koliko godina su vladale Abasije? 508 godina od 750 – 1258 g Osmi razred VRIJEDNOST UČENJA KUR'ANA • Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: . Kod učenja napamet nije obavezan abdest ali se preporučuje. Ko je osnivač Abasija? Abbas Es-Sefah 3. a za vrijeme halife El-Me`muna prevođena su djela sa stranih jezika. Koja su područja Emevije pripojile islamskoj državi? Sjevernu Afriku. 2. .za svaki proučeni harf nagrada je deseterostruka.učači Kur'ana su Allahova čeljad i odličnici. Koja je bila prijestonica Abasija? Bagdad čije je temelje postavio halifa Džafer el Mensur 4. zbog nemarnosti. Ko dolazi na vlast poslije Emevija? Dinastija Abasija 750 g. čišćenje usta.6. nekoliko gradova u Francuskoj. naučeno iz Kur'ana je grijeh i takav će na Sudnjem danu sakat sresti Allaha dž. 7. . Dopušteno im je da Kur'an uče u sebi. . bez izgovaranja riječi.učenje Kur'ana je najvredniji ibadet.Uzvišeni Allah obećava neprekidnu nagradu učačima.hilafet je podijeljen na više samostalnih država.osnovan samostalni hilafet u Španiji koji je trajao do1492 g. sjeverni dio Indije. Iran.

i na njemu je utemeljena. koliki mu je nisab i koliko se daje? Zekat dajemo na Nisab Visina davanja Zlato 91. podizali džamije i medrese. Oduzeta je vakufska imovina i zabranjen rad svim medresama osim GHM u Sarajevu ZEKAT • Šta je zekat? Zekat je obavezno davanje jednog dijela imovine kada ona dostigne visinu nisaba ili višak. • Koji je od turskih sultana osvojio Bosnu i koje godine? Sultan Mehmed II el-Fatih (osvajač)1463. imarete (javne kuhinje) i time udarili temelje islamskoj kulturi i civilizacili u našim krajevima. Početkom 1936. Može se dati tokom cijele godine. 2. • Šta su Turci Osmanlije učinili za napredak i razvoj BiH? Osnovali su nove gradove.. a ko vezir u BiH i gdje su stolovali? Namjesnik je bio Gazi Husrev-beg. Izdata je naredba da se otkriju žene muslimanke. godine kada je Austro-Ugarska okupirala BiH. godine. banje.. televizije itd.5 % . vodovode. smatrali su idolopoklonstvom upućivanje molitve slikama i kipovima. Na čelu islamske zajednice bilo je Vrhovno islamsko starješinsvo sa reisu-l-ulemom kao njenim poglavarom. Islamska zajednica je bila podređena politici države. • Šta je karakteristično u organizaciji IZ u komunističkom periodu od 1945. gradili puteve i mostove.godine. 1909 godine dnonesen ja statut za vjersku autonomiju čime je ozakonjena IZ u BiH. god. IVZ se upravljala po ovom Zakonu i Ustavu. a u XVII vijeku 3/4 stanovništva BiH bili su muslimani. • Šta je značajno za organizaciju IZ u vrijeme Kraljevine Jugoslavije? 1906 g je uvedeno šest muftijstava. Sve do 1945. • Šta je nisab? Nisab je određeni dio imovine čijim stjecanjem postajemo dužni dati zekat. sa sjedištem u Sarajevu. hamame. • Šta karakterizira organizaciju IZ u periodu vladavine Austro-Ugarske u BiH? Formirana je autonomna vjerska zajednica 1882.5 % Srebro 641. Vrhovnu vlast je vršio Ulema Medžlis i uvedena je institucija reisul-uleme. tekije. i Kosovu 1389. • Zbog čega se islam brzo širio među Bogumilima. Zadržani su šerijatski sudovi. radija. pripadnicima bosanske crkve? U svojoj vjeri imali su neke sličnosti sa islamom: pet puta u toku dana molili su se Bogu.• Kakvi su propisi o slušanju učenja Kur'ana? Kada se čuje učenje Kur'ana od prisutnog učača ili preko nekog elektronskog medija. donesen je novi Zakon o IVZ kojim je ukinuta institucija muftijstva i vraćeno sjedište reisu-luleme u Sarajevo. slušati i skrušeno pratiti učenje. Stolovali su u Sarajevu i Travniku ISLAM I MUSLIMANI U BIH NAKON 1878 G.5 % Novac i dionice Nisab zlata 2.? Ukinuti su šerijatski sudovi 1945. • Do kada su Turci vladali u BiH? Do 1878.5 gr. Muslimani K.6 gr. mrzili su krst.Donesen je novi Zakon i Ustav IVZ za cijelu Kraljevinu Jugoslaviju 1930. a najbolje je uz ramazan.-1990. padom grada Jajca. • Na šta se daje zekat. 2. • Ko je bio najznamenitiji namjesnik. • Kada je uspostavljen bosanski pašaluk? Krajem XVI vijeka (1580). a vezir Mehmed-paša Sokolović. razvili zanatstvo i trgovinu.Jugoslavije čine jedinstvenu zajednicu sa Vrhovnim starješinstvom IVZ i reisu-l-ulemom na čelu čije se sjedište premješta u Beograd. jer je i slušanje učenja Kur'ana ibadet DOLAZAK ISLAMA NA BALKAN I U BiH I PERIOD OSMANSKOG CARSTVA • Koje su prve evropske zemlje osvojili Turci Osmanlije? Bugarsku i Srbiju pobjedom na Marici 1371 god. nisu smatrali Isusa Božijim sinom i vjerovali su da nije razapet. mora se šutjeti.

el.podignuti glavu. . imovinu koja nije prekogodinila i nije dostigla visinu nisaba.dići jednu nogu na sedždi. i uzrok je Allahove nagrade i zadovoljstva i na ovom i na onom svijetu.š. .trpiti nuždu.zijevati i protezati se. ..žmiriti.dovršavati učenje Kur'ana spuštajuće se na ruku'.namjerno preskočiti jednu suru.5 % Goveda 30 grla 1goveče u 2 godini Bravče 40 grla 1 bravče Poljoprivredni proizvodi 5 – 10 % • Na koju imovinu se ne daje zekat? Zekat se ne daje na: konje. el-amiline alejha-koji ga skupljaju. nemuslimanima. opštu kasu a odatle se daje: el-fukara-siromasima. da se dadne tamo gdje je predviđano NAMASKI MEKRUHI • Šta je mekruh? Mekruh su radnje koje su pokuđene i nije ih lijepo raditi • Koji su mekruhi u namazu? . ženski nakit koji se koristi. . da se daje s nijetom zekata u ime Allaha dž. . el-garimin-prezaduženima. • Kome se može dati zekat? Zekat se prikuplja u Bejtul-Mal. njive.muellefetu kulubuhum-čija srca treba pridobitiza islam.. . smanjuje razlike između bogatih i siromašnih. čisti imetak od tuđeg prava..u svrhe na Allahovom putu i ibnu-s-sebil. mašine za proizvodnju. automobile i sl.igrati se nečim. osigurava ekonomska kretanja. fi sebilillah. • Koji su uvjeti valjanosti zekata? Uvjeti valjanosti zekata su: nijet. • Koje su vrste tevhida i ukratko objasni svaku? Tevhid se dijeli na tri vrste: . . drago kamenje i dragulje. . poći na ruku.klanjati prema vatri. i svrha zekata.Trgovačka roba Nisab zlata ili srebra 2. na kuću i pokućstvo. sedždu..-putniku namjerniku.š.š. er-rikab. TEVHID • Šta znači tevhid? Tevhid znači vjerovanje i obožavanje Jednog i Jedinog Allaha dž. čisti srce od škrtosti i pohlepe.za otkup iz ropstva.lice od Kible okrenuti. • Kome se ne može dati zekat? Zekat se ne može dati: imućnim licima. slici ili ljudskom licu. • Koje su koristi od davanja zekata? Koristi davanja zekata su: čisti osobu od grijeha. . izraz je zahvalnosti Allahu dž. rodbini u uzlaznoj i silaznoj liniji i bračnom drugu. el-mesakin-nevoljnicima. .prije imama vršiti namaske radnje.

.š.š. 10. su bile i čulne i razumske. To znači iskreno obožavanje jedino Allaha dž. 7. Sudnji dan. Stvoritelj i Gospodar svega..š. objave.s. • Kakav je status onoga koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba? Onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u Kur'anu izašao je iz islama. dova. jednosti kroz Njegova djela kao što su: stvaranje. El-Kuddusu-Najčistiji.s.š.š. traženje pomoći.š.š. putem objava i preko svojih poslanika. Ime Allah u sebi sadrži značenja svih ostalih imena. Kakve su bile mu'džize prijašnjih poslanika. opisao bogobojazne? Prva odlika kojom je Allah dž. El-Azizu-Nedokučivi. uskraćivanje. oživljavanje. Er-Rahmanu-Milostivi. opisao bogobojazne je. da se ne bi ograničili samo na njega VJEROVANJE U GAJB • Šta je gajb? Gajb je nevidljivi svijet koji se ne može spoznati čulima.š. Es-Selamu-Sačuvani. je rekao da će biti primljena dova onome ko zamoli Allaha dž. i dovi njima) ući će u džennet.'' • Koja su deset prvih lijepih imena? 1. • Koja je prva odlika kojom je Allah dž. polaganje računa. 5. strah. a onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u hadisima počinio je veliki grijeh.. El-Džebbaru-Prisiljavatelj. duše. š. svojim svojstvima odlikuje nad svim stvorenjima i da je daleko od svake nepotpunosti. 2.. • Šta obuhvata svijet gajba u koji se mora vjerovati? Svijet gajba u koji se mora vjerovati obuhvata: Allaha dž. 6. neviđeno'' MUDŽIZE • Šta su mu'džize? Mu'džize su čuda (nadprirodna djela) kojima su Božiji poslanici dokazivali svoje poslanstvo. El-Mu'minu-Sigurnosni. To znači da se vjeruje u sva Njegova svojstva spomenuta u Kur'anu i Sunetu bez pitanja o njihovoj suštini. 4. ime ( Ismul-e'zam)? Muhammed a. Vjerovanje da samo Njemu pripadaju imena i svojstva savšenstva. Allah-samo je On Bog. • Navedi ajet i hadis koji govore o Allahovim dž. O nekima imenima nas je obavjestio u Kur'anu i Poslanik a.š. Allah je nepar i voli nepar. zavjet. • Navedi neke mu'džize ranijih poslanika? . odabiranje. ljubav itd. Nazvana su '' lijepa '' zato što se njima imenuje i opisuje Najljepši i što imaju najplemenitija značenja. poslanike.s. kao što su: namaz. određenje. džine. ESMA-UL-HUSNA • Ša su to El-esmaul-husna? To su Allahova dž. 3.po njima postupa.Vjerovanje da je samo Allah dž. stotinu manje jedno. Njegovim najvećim imenom . lijepa imena kojima je On Sebe nazvao. El-Meliku-Vladar. nada. berzah i sve drugo o čemu govori Kur'an. ali nije precizno rekao koje je to ime. • Ko nas je obavijestio o gajbu? O gajbu nas je obavijestio Allah dž. meleke. usmrćivanje. 9. opskbljivanje. To znači priznanje i potvđivanje Allahove dž.'' Hadis: ''Allah dž. određivanje. Vjerovanje da se samo Njemu može ibadet činiti. a kakve su bile Muhammeda a. oslanjanje. da se Allah dž. da su to oni ''koji vjeruju u gajb.š. post. lijepim imenima? Ajet: '' Allah ima lijepa imena pa Ga po njima zovite.š. kurban. Svako ime ukazuje na neko svojstvo Allaha dž. El-Muhejminu-Pazitelj. a kod Muhammeda a.š. LA ILAHE ILLALLAH – samo je Allah Bog.s. u hadisima. • Kojim riječima se iskazuje tevhid? Tevhid se iskazuje riječima.š. ima 99 imena. • Kako se dijele mu'džize? Mu'džize se dijele na: osjetilne (čulne) – hissijje i razumske (intelektualne) – aklijje.? Mu'džize ranijih poslanika su bile čulne. • Koje je najveće Allahovo dž. spuštanje kiše itd. manjkavosti i sličnosti sa stvorenjima. Ko ih nauči (razumije njihovo značenje. ali nije izašao iz vjere. i upućivanje svih oblika pokornosti-ibadeta samo Njemu. Er-Rahimu-Samilosni. 8.

Kufr i iman se ne mogu sastati u srcu jednog čovjeka jer su suprotni jedno drugom. goraždanski i mostarski.. razgovarao je sa životinjama. Medrese. je najviši vjerski i izvršni organ u IZ. iz prstiju mu je tekla voda. studij četiri godine za imame i vjeroučitelje. obuhvata više medžlisa. Širk je najveći grijeh koji neće biti oprošten bez iskrenog pokajanja. sarajevski. • Navedi neke mu'džize Muhammeda a.š.š. ima ih šest: Sarajevu Gazi Husrev-begova. ŠIRK I NIFAK • Šta je kufr i ko je kafir? Kufr je nevjerovanje u Allaha dž. • Kafir je nevjernik.? Kur'an. i na Sudnjem danu biće najstrožije kažnjen.. prenošenje Belkisinog prijestolja iz Jemena u Palestinu za kraće od treptaja oka KUFR. raspolovio je mjesec.Salihova a. Mesdžidi. Medžlis – na čelu sa glavnim imamom.s. Pored reisu-l-uleme rijaset ima još 14 članova. Isa a. travnički. isra i mi'radž. Islamski pedagoški fakultet u Zenici i Bihaću.? Njegova najveća mu'džiza je Kur'an. Osnovno islamsko obrazovanje stiče se u mektebima i na časovima Islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama . Ima ih osam: bihački. Džamije. u pravilu najmanje ga sačinjava 100 domaćinstava na jednom području. vatra u koju je bačen Ibrahim a.. i kad mu se što povjeri – iznevjeri ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH DANAS • Ko čini islamsku zajednicuu BiH? IZ-u čine svi muslimani u BiH i Bošnjaci izvan domovine. • Koje su ustanove ili institucije Islamske zajednice? Mektebi. • Koji su organi IZ? Džemat – na čelu sa imamom.š. studij tri godine za vjeroučitelje. npr. spuštena mu je sofra sa neba. Tuzli Behram-begova Cazinu Džemaludina ef. Redžovića. srednje škole.s. kao nalaženje hrane kod Merjeme u mihrabu. Mostaru Karadžoz-begova.s. Islamske obrazovne institucije • Koje su obrazovne institucije IZ? Medrese. • Šta je širk i ko je mušrik? Širk je pripisivanje druga Allahu dž. • Koje su osobine munafika prema hadisu Muhammeda a.? '' Munafik ima tri osobine: kad govori – laže. pripisuje druga Allahu dž. Travniku Elči Ibrahim-pašina. štap Musa a.Mušrik je osoba koja čini širk. zenički.. spada u intelektualne i ostaje za sva vremena. Čauševića.s.s.s. je oživljavao mrtve i vraćao vid slijepim. banjalučki.s. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Gračanici kod Visokog Osman ef.š. Sabor IZ je najviši zakonodavni organ. Muftiluk – na čelu sa muftijom.s. • Šta je nifak i ko je munafik? Nifak ili licemjerstvo je raditi dobra djela radi ovosvjetskih interesa. kamila izašla je iz stijene. ili nečega drugog što mu ne dolikuje i vjerovati u lažna i izmišljena božanstva. osoba koja ispoljava nifak. tuzlanski. Rijaset – na čelu sa reisu-l-ulemom. osoba koja čini kufr. obraćala mu se mrtva priroda. • Šta su kerameti? Kerameti su čuda koja se dešavaju dobrim Allahovim robovima (evlijama). kad obeća . Ona ima svoj Ustav kojim su regulisana načela. • Koja je najveća mu'džiza našeg Poslanika a. klanjati da ljudi vide. karakteristike i organizacija IZ. bila je hladna. i u bilo što od onoga što je objavljeno Muhammedu a. Munafik je licemjer. Islamski fakulteti. zadovoljstva. a ne radi Allahovog dž.ne ispuni. obuhvata obično područje jedne općine. se pretvarao u zmiju i sa njim je rastavio more.

stajanje na Arefatu 9. -Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu.. umno i fizički zdrava. da se pokaje za grijehe. koja se sastojala od sedam voćnjaka. -Karađoz-begov u Mostaru. knjige. Onaj ko je dužan obaviti hadž a ne može zbog bolesti ili starosti poslat će zamjenika. -Behram-begov u Tuzli.. . sa'j između Saffe i Merve. musafirhanu.bedela. voćnjaci. Vakufnama je zadužbinska povelja kojom vakif određuje svrhu vakufa. zul-hidžeta i tavafuz-zijare. • Ko je vakif i šta je vakufnama? Vakif je osoba koja nešto uvakufi.. izgradnjom džamija u Kubau i Medini i uvakufivši svu svoju nepokretnu imovinu. slobodna i imućna. • Koja je svrha vakufa? Svrha vakufa je da pomogne razvoj vjerskih. • Šta je hadžija dužan izvšiti prije polaska na hadž? Hadžija je dužan: 1..s. obilazak oko Kabe sedam puta u danima bajrama. obezbijediti prodicu životnim potrebama do povratka. kuće. • Šta je umra? Umra je posjeta Kabi koja se sastoji od: oblačenja ihrama. -pokretna imovina – novac. medresu. 200 dućana. • Šta se sve može uvakufiti? Uvakufiti se može: . tavafa oko Kabe. • Koje su radnje kod hadža farz? Farzovi hadža su: zanijetiti hadž i obući ihrame.. prosvjetnih i humanitarnih ustanova.. • Koje su radnje kod hadža vadžib? Vadžibi hadža su: boravak na Muzdelifi. namještaj. bacanje kamenčića na Mini. dućani. punoljetna. šišanje i rezanje nokata i oproštajni tavaf. • Ko je dužan obaviti hadž? Hadž je dužna izvršiti osoba koja je: musliman. brijanje. • U koju vrstu sadake spada vakuf? Vakuf spada u trajnu sadaku. 2. Luci. • Šta je uvakufio Gazi Husrev-beg? Gazi Husrev-beg je uvakufio: džamiju. -Elči Ibrahim-pašin u Travniku. tašlihan. hanikah.. Ona je sunnet i obavlja se tokom cijele godine osim u danima Kurban bajrama VAKUF • Šta je vakuf? Vakuf je zadužbina ili davanje dijela imovine oporukom ili poklonom islamskoj zajednici za vjerske potrebe ili potrebe javnih dobara. da vrati dugove i zatraži halala za uvrede i 3. bezistan. • Ko je postavio temelje vakufa kao imovunske vrste ibadeta? Temelje vakufa postavio je Muhammed a. mekteb. to znači da vakif ima sevabe sve dok njegov vakuf služi svojoj namjeni. saja i brijanja glave ili šišanja.. tavaful-veda. -Ferhat-begov u B.nepokretna imovina – livade.HADŽDŽ • Šta je hadž? Hadž je izvršiti propisanu posjetu Kabi jednom u životu ko je u mogućnosti. stoka. VAKUFI U BIH • Koji su najpoznatiji vakufi u BiH? Najpoznatiji vakufi u BiH su: -Gazi Husrev-begov i Isa-bega Isakovića u Sarajevu. auta.

9.. u vezi sa alkoholom? Muhammed a. silovanje. umrtvljuje srce. bezvoljnost. gubi se normalno rasuđivanje. godine i ona je jedna od najstarijih obrazovnih ustanova na Balkanu Poroci • Zašto su nam neke stvari zabranjene? Allah dž. 2. umanjuje nafaku. ko se njihovim novcem hrani.. otupljuju osjećaje za moral i odgovornost. • Kako glasi ajet kojim je zabranjen alkohol? Ajet kojim je zabranjen alkohol glasi: '' O vjernici. • Kakve su posljedice alkohola po zdravlje čovjeka? Od alkohola mogu obeljeti skoro svi organi kao: mozak. ispijeno lice. ko ih prodaje. po istom osnovu su zabranjeni.. kome se proizvode. ajet. nasilje i zločin dok sam ovisnik ne postane njena žrtva.š. otklanjanje životnih tegoba. sure el-Isra': '' I što dalje od bluda. dovodi do nereda na zemlji. To se jasno vidi i iz kur'anskih ajeta: '' . lišava čovjeka pravilnog shvatanja.. a dovodi i do poremećaja u govoru i razmišljanju.Kada je izgrađena Gazi Husrev-begova medresa? Gazi Husrev-begova medresa je izgrađena 1537.'' 4. emocionalne nestabilnosti. • Po kojim simptomima se može prepoznati ovisnik o drogi? Simptomi ovisnika o drogi su: raširene zjenice. neprijteljstvo i imržnju i da ih odvrati od sjećanja na Allaha dž. jetra. žudnja za avanturama. • Kakav je stav islama po pitanju upotrebe droga? Islam zabranjuje upotrebu svih vrsta droga i one su veliki grijeh. kocka i duhan ALKOHOL • Kakav je stav islama o alkoholu? Haram – strogo zabranjeno djelo.. pomoću alkohola. nemoral.-29 NEMORAL • Šta se naziva nemoralom. • Kada se neki grijeh naziva porokom? Kada grijeh pređe čovjeku u strast i naviku i postane na neki način ovisan o njemu naziva se porokom. i ''. • Šta šejtan želi ostvariti pomoću alkohola? Šejtan želi da unese među ljude.I sami sebe u propast ne dovodite. pratiti moderni trend. • Kojim kur'anskim ajetom je zabranjeno čak i približavanje bludu? To je 32. ko ih proizvodi. ko ih donosi. i od obavljanja namaza.jednjak. I ne ubijajte sami sebe. ubija stid. • Koje su posljedice uzimanja droga? Posljedice uzimanja droga su: osoba postaje njen rob. jer je to razvrat i kako je to ružan put! '' .. prevaru.. bubrezi. ugrožava život i zdravlje. bludom ili zinalukom? Bludom ili nemoralom se naziva svaki spolni odnos muškarca i žene koji nisu u zakonitom braku. ko ih kupuje i 10.. nam je neke stvari zabranio jer su one štetne za nas i da bi nas oslobodio od naših strasti...'' 2... • Kojih deset osoba je prokleo Muhammed a. grijesi su uzrok ulaskau džehennem. 3.s. Čovjek postaje rob svoga grijeha. pokazati junaštvo i odvažnost. umanjuje osjećaj za težinu grijeha.s. zato se toga klonite da biste postigli što želite.. razvija nagon za krađu. ko ih toči. ugašen pogled. 8. srce.. želudac. požude i egoizma. težnja za boljim svijetom. je prokleo u vezi sa alkoholom: 1.š. droga. ko ih pije... oronulo tijelo i duša i neuredna odjeća. • Koji su najpoznatiji poroci? Najpoznatiji poroci su: alkohol. kao i alkohol. Imajući u vidu njihovu štetnost.š.'' El-Maide. slabi životni duh. • Koje su posljedice činjenja grijeha? Posljedice činjenja grijeha su: grijeh izaziva srdžbu Allaha dž.-195. 6. šejtanovo djalo. 4. 90. alkohol i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari. kome se donose. kome se kupuju DROGA • Koji su razlozi uzimanja droga? Razlozi uzimanja droga su mnogobrojni: psihološki nemir. 7.. 5.

loto. organe za varenje. fotografije na kojima su prikazane nemoralni likovi i scene. vatru…. Mjesec. • Koji su raniji oblici idolatrije? Vjerovanje u kipove. mržnju. • Koja je kazna za bludnika i bludnicu na ovom svijetu? Za neudatu i neoženjenog kazna je sto udaraca bičem. i dr. • Kakav je stav islama prema kockanju? Veliki grijeh.s. Sunce. zbog prisvajanja tuđeg imetka na nedozvoljen način • Koje su posljedice kockanja? -unosi neprijateljstvo. Često čujemo riječi „On je moj idol“ ili „Ja ga obožavam“ • Koje su štetne posljedice savremene idolatrije? . ne gledati u drugoga sa strašću. • Kakav je stav uleme prema duhanu? Jedni smatraju da je mekruh pokuđen a drugi da je haram zabranjen KOCKA • Šta je kocka? Svaki vid igara na sreću u kojima se ulaže neka vrijednost da bi se ostvario dobitak. neopravdano trošenje imetka.i Njegovih propisa • Koji su savremeni idoli? Novac. slike. tombole. koji su prije njih živjeli.'' (prenose:Hakim. lutrija. kuće. auta.š. u njemu će se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale među njihovim precima. • Koje su štetne posljedice duhana? Ugrožavanje zdravlja. gonoreja. • Kako glasi hadis kojim je Muhammed a. robuju i vole više od Allaha dž. šteti srcu. • Koje su poznate spolne bolesti? Spolne bolesti su: sida-aids. klamidija (upala mokraćnih kanala) i dr. ne ići na mjesta gdje se pobuđuju strasti. bingo. donosi siromaštvo… SUVREMENI OBLICI IDOLATRIJE • Šta je idolatrija? Vjerovanje u kipove (idole) ili nešto drugo čemu se daju svojstva i osobine Allaha dž. nagovjestio spolne bolesti kad se pojavi blud? Hadis glasi: '' Kad se u jednom narodu pojavi blud i rasprostrani do te mjere da se javno čini. kladionice. ne gledati filmove. • Koji su savremeni oblici idolatrije? Uzimanje strasti za svoga boga. • Šta sve spada u kocku? Karte. Sve igre radi zabave i odmora koje nemaju ulog nisu zabranjene ukoliko se organizuju u slobodno vrijeme . čuvati se svakog fizičkog kontakta. Ibn Madže i El-Bezzar) DUHAN • Zašto se duhan ubraja u poroke? Zato što šteti zdravlju pušača i nepušača koji su u njihovoj blizini. jetri i smanjuje cirkulaciju • Koje otrove sadrži duhan? Nikotin i katran čiji je procent ispisan na pakovanju cigareta. a za udatu i oženjenog kazna je kamenovanjesmrt. svađu.• Koko se sačuvati od približavanja bludu? Od približavanja bludu će se sačuvati: ne osamljivati se sa suprotnim spolom. odnosno svega čemu se ljudi pokoravaju. odvraća od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza. žene i muškarci u kojima ljudi vide svoje uzore a daleko su od pravoga puta. sifilis. uznemiravanje drugih • Koje bolesti nastaju od duhana? Nagriza pluća. ne otkrivati stidne dijelove tijela-avret.š.

bajrame i teravih namaz.Oblikuje ljudsko mišljenje i ponašanje pa im ljudi posvećuju svoje vrijeme i djela. • Šta domovina čini za naše dobro? Domovina osigurava i štiti našu slobodu i ljudska prava i to: Pravo na život. DUŽNOSTI PREMA DOMOVINI • Šta je domovina? Domovina je zemlja u kojoj smo se rodili i kojoj živimo. Slušati predavanja (vazove) radi upoznavanja islamskih propisa i jačanja islamske svijesti. • Šta smo dužni prema Islamskoj zajednici? Prema Islamskoj zajednici smo dužni: Klanjati pet dnevnih namaza u džematu – po mogućnosti. Pravo na jednakost pred zakonom i Pravo na zaštitu života i zdravlja . Da gajimo i širimo pošten odnos prema svim ljudima koji u njoj žive i Da pomažemo sve ono što je korisno za domovinu. • Šta smo dužni prema domovini? Prema domovini smo dužni: Da je volimo i branimo od neprijatelja. Pravo na vjerovanje i prosvjećivanje u vjeri. Davati materijalne doprinose za održavanje vjerskog života i Brinuti se za svakog muslimana podučavanjem i odgojem u islamskom učenju. Učestvovati na islamskim svečanostima. Da poštujemo njene zakone i izvršavamo svoje obaveze. Pravo na obrazovanje i rad . DUŽNOSTI PREMA IZ • Šta je Islamska zajednica? Islamska zajednica je zajednica islamskih vjernika koji su prihvatili sistem života i rada po Kur'anu i sunnetu. Klanjati džumu. • Ko stoji na čelu Islamske zajednice? Na čelu Islamske zajednice stoji reisul-ulema.