စာအမွတ္ - ၂/၂၀၁၁ (+၁၁ဖြဲ႕

)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္
ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

စာအမွတ္ ။

။ ၂/၂၀၁၁ (+ ၁၁ ဖြဲ႕)

ရက္စြဲ

။ ၂၉. ၀၄. ၂၀၁၁

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္
ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ သမၼတေနရာယူထားေသာအစုိးရ
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎အစုိးရ၏လကၡဏာကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ အကဲျဖတ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၀လြန္
အစုိးရ ေပၚေပါက္လာပုံျဖစ္စဥ္ကုိ ျပန္ၾကည့္မွသာလွ်င္ လက္ရွိအစုိးရႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိသြား
ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း အရွိအတုိင္း ေပၚလြင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမွန္အတုိင္း သေဘာထားႏုိင္မည္
ဟု မိမိတုိ႔မွ ယုံၾကည္ပါသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တပါတီစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ ေတာင္းဆုိသည့္ လူထုအုံၾကြမႀႈ ကီး
ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထုိလူထုအုံၾကြမႈႀကီး၏ အဆက္အျဖစ္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က
ႏိုင္ငံလုံးကၽြတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
ယခု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဦးသိန္းစိန္သမၼတအစုိးရဆုိသည္မွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေတာင္းဆုိသည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထု
အုံၾကြမႈကုိ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ သ႐ုပ္ဖ်က္ကာ၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ႏုိင္ငံ
ေတာ္အာဏာမလႊဲရေရးအတြက္ အႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖၚလာခဲ့သည့္ နဝတ-နအဖ စစ္အစုိးရ၏ အစီ
အစဥ္ျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ အစုိးရသာျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ နအဖ စစ္အစုိးရသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ အခ်က္(၇)ခ်က္ပါ လမ္းျပေျမပုံကုိ ထုတ္ျပန္
ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၀ လြန္အစုိးရ ေပၚေပါက္လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အစီအစဥ္ရွိရွိ အေကာင္အထည္ ေဖၚခဲ့ေၾကာင္းကုိ တကမၻာလုံးက
လည္း သိျမင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ထုိအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔ အင္အားစုမ်ားက စာအမွတ္ ၁/၂၀၁၀ ျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္
“အရပ္
အရပ္ဝတ္စစ္အစုိးရ

အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္

ျပဳလုပ္သည့္

မသမာေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

သုံးသပ္တင္ျပခ်က္
ပခ်က”
Page 1

စာအမွတ္ - ၂/၂၀၁၁ (+၁၁ဖြဲ႕)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္
ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

စာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုိစာတမ္းတြင္ နအဖစစ္အစုိးရ၏ လမ္းျပေျမပုံအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ “ထု
ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔
သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အတြက္ ေရရွည္အကာအကြယ္ယူရမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရပ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ အမည္ခံ
ပါတီစုံ လႊတ္ေတာ္တရပ္ ေပၚေပါက္လာရန္တုိ႔အတြက္ စစ္အုပ္စု၏ ေကာက္က်စ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္” ဟု
သုံးသပ္ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)သည္ ၂၀၁၀ လြန္အစုိးရ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္တခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နအဖ
စစ္အုပ္စုက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ကုိ

အဓမၼအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ မိမိတုိ႔ အင္အားစုမ်ားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ

(၄)ရက္ေန႔တြင္“နအဖ စစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအား ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳ လက္မခံေၾကာင္း ပူးတြဲ
ထုတ္ျပန္ခ်က္”ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုိထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ကုိ မိမိတုိ႔ အသိအမွတ္မျပဳ လက္မ
ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အဓိကအေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။
(၁) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာ၌ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ေရးဆြဲခြင့္မရျခင္း၊ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ပတ္သက္ပုိင္ခြင့္ကုိ အမိန္႔အမွတ္
၅/၉၆ျဖင့္

ၿခိမ္းေျခာက္ပိတ္ပင္ထားျခင္းႏွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ

တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

ျပည္

ေထာင္စုဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ လစ္လွ်ဴ႐ႈပစ္ပယ္ထားျခင္း၊
(၂) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အေျခခံလူအခြင့္အေရးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုံျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္
အေရးမ်ားကုိ မေပးထားျခင္း၊
(၃) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳရာတြင္လည္း နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရသည့္ၾကားမွ ျပည္
သူလူထုကုိ အၾကပ္ကုိင္ဖိအားေပး၊ မလိမ့္တပတ္လိမ္လည္ၿပီး တဖက္သတ္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း၊
(၄) ထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ဆုိသည္မွာ စစ္အုပ္စုိးသူ လူတန္းစားတရပ္ကုိ တရား
ဝင္ ေမြးဖြားကာ ၎တုိ႔၏အာဏာႏွင့္ စည္းစိမ္တည္ၿမဲေရးအတြက္ကုိသာ အကြက္ခ် ပႏၷက္႐ုိက္ထားေသာ စစ္ႀကီးစုိး
ေရးဖြဲ႕စည္းပုံျဖစ္ျခင္း၊
(၅) ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ကုိ

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳ

လက္မခံေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထင္ဟပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားျပဳ
အစုိးရတရပ္ေျပာင္းလဲေပၚထြန္းေရးတုိ႔အတြက္ ျပည္သူတရပ္လုံးႏွင့္ လက္တြဲကာ အေျခအေနအခ်ိန္အခါ အရပ္ရပ္
တုိင္းတြင္ ကုိက္ညီေလွ်ာ္ကန္ေသာ နည္းလမ္းေပါင္းစုံကုိ ရွာေဖြက်င့္သုံးၿပီး လူထုအေျချပဳ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး လႈပ္ရွား
မႈမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္မျပတ္ ဦးလည္မသုန္ လႈပ္ရွားႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
တုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔အင္အားစုမ်ားက ျပည္သူတရပ္လုံးသုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ယခု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ သမၼတလုပ္သည့္ ၂၀၁၀ လြန္အစုိးရေပၚလာသည့္အခါတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒ(၂၀၀၈)ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဓိကက႑မ်ားျဖစ္သည့္ “ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး” က႑တုိ႔တြင္
စစ္အုပ္စု ထိပ္သီးမ်ားကသာ ယူနီေဖာင္းဝတ္ စစ္ဗုိလ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဝတ္ စစ္ဗုိလ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊
စစ္တပ္က ဖြဲ႔ စည္းထားသည့္ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီဝင္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း အသီးသီးေနရာယူထားၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။
ဥပေဒျပဳေရးက႑အတြက္

အဓိကက်ေသာ

ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္

ဥပေဒျပဳ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္

ဒုတိယ နာယကေနရာမ်ားတြင္ ပထမ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတဝက္ လေပါင္း ၃၀ အတြက္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း)၊
ဒုတိယ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတဝက္ လေပါင္း ၃၀ အတြက္ သူရဦးေရႊမန္း(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း)၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌမ်ားမွာ သူရဦးေရႊမန္း(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း)၊ ဦးျမၿငိမ္း(ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီဝင္)၊ ဦးခင္
ေအာင္ျမင့္(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း)တုိ႔က ေနရာယူထားၾကသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ယခု အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ စုစုေပါင္း (၃၅)ေနရာရွိသည့္အနက္ စစ္တပ္မွ စစ္ဗုိလ္
မ်ားက(၂၆)ေနရာယူထားၿပီး က်န္သူမ်ားမွာ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီမွသာ ေနရာယူထားၾကသည္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရပါသည္။
စဥ္

အမည္

၁။

ဦးသိန္းစိန္

၂။

သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး

လက္ရွိေနရာ

ဝန္ႀကီးဌာန

မွတ္ခ်က္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း

ဒုတိယသမၼတ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

Page 2

စာအမွတ္ - ၂/၂၀၁၁ (+၁၁ဖြဲ႕)

၃။

ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း(ခ)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္
ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

ဒုတိယသမၼတ

ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီဝင္

ေမာင္အုန္း
၄။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လွမင္း

ဝန္ႀကီး

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဗုိလ္ခ်ဳပ္

၅။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို

ဝန္ႀကီး

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

၆။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌး

ဝန္ႀကီး

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဗုိလ္ခ်ဳပ္

၇။

ဦးဝဏၰေမာင္လြင္

ဝန္ႀကီး

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

စစ္တကၠသလ
ုိ ္ေငြဓါးဆုရ

၈။

ဦးေက်ာ္ဆန္း

ဝန္ႀကီး

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း
ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီဝင္

၉။

ဦးျမင့္လိႈင္

ဝန္ႀကီး

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

၁၀။

ဦးဝင္းထြန္း

ဝန္ႀကီး

သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၁၁။

ဦးလွထြန္း

ဝန္ႀကီး

ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း

၁၂။

ဦးခင္ေမာင္ျမင့္

ဝန္ႀကီး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း

၁၃။

ဦးတင္ႏုိင္သိန္း

ဝန္ႀကီး

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း

ႏွင့္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဌာန
၁၄။

ဦးဝင္းျမင့္

ဝန္ႀကီး

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း(ဒုဝန္ႀကီး)

၁၅။

ဦးသိန္းထြန္း

ဝန္ႀကီး

ဆက္သယ
ြ ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း(ဒုဝန္ႀကီး)

၁၆။

ဦးေအာင္ၾကည္

ဝန္ႀကီး

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနွင့္လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန
၁၇။

ဦးသိန္းထုိက္

ဝန္ႀကီး

သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန

၁၈။

ဦးအုန္းျမင့္

ဝန္ႀကီး

သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း
ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း

၁၉။

ဦးဉာဏ္ထြန္းေအာင္

ဝန္ႀကီး

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂၀။

ဦးတင့္ဆန္း

ဝန္ႀကီး

ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

၂၁။

ဦးေက်ာ္စြာခိုင္

ဝန္ႀကီး

အမွတ(္ ၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း

၂၂။

ဦးစုိးသိန္း

ဝန္ႀကီး

အမွတ(္ ၂) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

ဒုဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း(ေရ)

၂၃။

ဦးေအာင္မင္း

ဝန္ႀကီး

ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း

၂၄။

ဦးသန္းေ႒း

ဝန္ႀကီး

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း(ဒုဝန္ႀကီး)

၂၅။

ဦးေဇာ္မင္း

ဝန္ႀကီး

အမွတ(္ ၁) လွ်ပ္စစ္စမ
ြ ္းအားဝန္ႀကီးဌာန

ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း

၂၆။

ဦးခင္ေမာင္စိုး

ဝန္ႀကီး

အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စမ
ြ ္းအားဝန္ႀကီးဌာန

၂၇။

ေဒါက္တာျမေအး

ဝန္ႀကီး

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂၈။

ေဒါက္တာေဖသက္ခင္

ဝန္ႀကီး

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂၉။

သူရဦးျမင့္ေမာင္

ဝန္ႀကီး

သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း

၃၀။

ဦးေအးျမင့္

ဝန္ႀကီး

သိပၸံနွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း(စစ္ရံုး)

၃၁။

ဦးခင္ရီ

ဝန္ႀကီး

လူဝန္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း(ရဲခ်ဳပ္)

၃၂။

ဦးသိန္းၫြန္႔

ဝန္ႀကီး

သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန

ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း

၃၃။

ဦးစုိးေမာင္

ဝန္ႀကီး

သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း(စစ္ရံုး)

၃၄။

ေဒါက္တာထြန္းရွင္

အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္
၃၅။

ဦးတင္မိ်ဳးၾကည္

ၫြန္ၾကားမွဴးခ်ဳပ္

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြ႔ရ
ဲ ံုး/အတြင္းေရးမွဴး

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၄)ေနရာတြင္ ယခင္ နအဖစစ္တပ္မွ ထိပ္သီးစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားက(၁၀) ေနရာ
ႏွင့္ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီဝင္မ်ားက (၄) ေနရာ ရယူထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
စဥ္
၁။

အမည္
ဦးလဂၽြန္ငန္ဆိုင္း

လက္ရွိေနရာ
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ကခ်င္ျပည္နယ္

မွတ္ခ်က္
ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီဝင္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

Page 3

စာအမွတ္ - ၂/၂၀၁၁ (+၁၁ဖြဲ႕)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္
ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

၂။

ဦးခင္ေမာင္ဦး (ခ) ဦးဘူးရယ္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ ကယားျပည္နယ္

ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီဝင္

၃။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္း

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ကရင္ျပည္နယ္

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္၊ ကာ/ခ်ဳပ္ (ကစလ)

၄။

ဦးဟုန္းငိုင္း

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ ခ်င္းျပည္နယ္

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ကရခဒုတုိင္းမွဴး/ျပည္နယ္ဥကၠ႒ေဟာင္း

၅။

ဦးအုန္းျမင့္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ မြန္ျပည္နယ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း/သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးေဟာင္း

၆။

ဦးလွေမာင္တင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ ရခုိင္ျပည္နယ္

ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီဝင္

ဦးေအာင္ျမတ္(ခ)

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ ရွမ္းျပည္နယ္

ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီဝင္

၇။

စဝ္ေအာင္ျမတ္
၈။

ဦးသာေအး

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း

၉။

ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း/တုိင္းဥကၠ႒ေဟာင္း

၁၀။

ဦးရဲျမင့္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း၊

၁၁။

ဦးဉာဏ္ဝင္း

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း

၁၂။

ဦးခင္ေဇာ္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း

၁၃။

ဦးျမင့္ေဆြ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း/ရကတ တုိင္းမွဴးေဟာင္း

၁၄။

ဦးသိန္းေအာင္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး

ဗိုလမ
္ ွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ သစ္ေတာဝန္ႀကီးေဟာင္း

စရဖခ်ဳပ္ေဟာင္း၊

လပခ

တုိင္းမွဴးေဟာင္း

တရားစီရင္ေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)အရ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ခြင့္ မရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ(၂၉၄)အရ အျမင့္ဆုံးတရား႐ုံးမွာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
ပုဒ္မ (၂၉၉)(၃၁၁)(၃၂၇)(၃၀၂)(၃၄၄) တုိ႔အရ ခန္႔အပ္ထားေသာ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ အခ်ိန္မေရြး ျဖဳတ္ခ်
ႏုိင္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ အေရးယူခုိင္းလွ်င္ ျငင္းပယ္၍ မရႏုိင္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ အခန္း(၆) ပုဒ္မ(၂၉၃)(၃၁၉)အရ စစ္ခုံ
႐ုံးမွ သီးျခားတရားစီရင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ပုဒ္မ(၂၉၄)(၃၄၃)အရ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားျပႆနာျဖစ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ေအာက္ရွိ အရပ္ဘက္ တရား႐ုံးမ်ားမွ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ မရွိပါ။
ထုိက႑မ်ားအျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)အရ ပုဒ္မ(၂၀၁)ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တုိင္း(သုိ႔မဟုတ္)
ျပည္နယ္မ်ား၏

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္

အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္

အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္

လုံၿခံဳေရး

ေကာင္စီကုိ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ထုိေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အားလုံးသည္ စစ္ဗုိလ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ တဦးတည္းေသာ အရပ္သားမွာ
လည္း ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီဝင္ ျဖစ္သည္။
အမိ်ဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ
၁။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

ဦးသိန္းစိန္ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း)

၂။ ဒုတိယ သမၼတ

သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း)

၃။ ဒုတိယ သမၼတ

ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္း (ခ) ေမာင္အုန္း(ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီဝင္)

၄။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

သူရ ဦးေရႊမန္း (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း)

၅။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း)

၆။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္

၇။ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးဝင္း

၈။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး

ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွမင္း

၉။ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး

ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ (စစ္တကၠသုိလ္ ေငြဓါးဆုရ)

၁၀။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို

၁၁။ နယ္စပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေ႒း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

Page 4

စာအမွတ္ - ၂/၂၀၁၁ (+၁၁ဖြဲ႕)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္
ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

တုိင္းျပည္ဘဏၰာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ေဆာင္မည့္

ဘဏၰာေရးေကာ္မရွင္ကုိ

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

(၂၀၀၈)အရ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္လည္း ပါဝင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ စစ္တပ္ႏွင့္ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီဝင္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။
စဥ္

အမည္

တာဝန္
ဥကၠ႒

လက္ရွိရာထူး

မွတ္ခ်က္

၁။

ဦးသိန္းစိန္

၂။

သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး

ဒုတိယဥကၠ႒

ဒုတိယသမၼတ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း

၃။

ေဒါက္တာစုင
ိ ္းေမာက္ခမ္း

ဒုတိယဥကၠ႒

ဒုတိယသမၼတ

ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီဝင္

၄။

ေဒါက္တာထြန္းရွင္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၅။

ဦးလြန္းေမာင္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

၆။

ဦးလဂၽြန္ငန္ဆိုင္း

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ကခ်င္ျပည္နယ္

ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီဝင္

၇။

ဦးခင္ေမာင္ဦး (ခ) ဦးဘူးရယ္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ ကယားျပည္နယ္

ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီဝင္

၈။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္း

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ကရင္ျပည္နယ္

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္

၉။

ဦးဟုန္းငိုင္း

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ ခ်င္းျပည္နယ္

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း

၁၀။

ဦးအုန္းျမင့္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ မြန္ျပည္နယ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း

၁၁။

ဦးလွေမာင္တင္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ ရခုိင္ျပည္နယ္

ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီဝင္

၁၂။

ဦးေအာင္ျမတ္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ ရွမ္းျပည္နယ္

ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီဝင္

(ခ)

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း

စဝ္ေအာင္ျမတ္
၁၃။

ဦးသာေအး

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း

၁၄။

ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း

၁၅။

ဦးရဲျမင့္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း

၁၆။

ဦးဉာဏ္ဝင္း

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း

၁၇။

ဦးခင္ေဇာ္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီဝင္

၁၈။

ဦးျမင့္ေဆြ

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း

၁၉။

ဦးသိန္းေအာင္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း

၂၀။

ဦးသိန္းၫႊန္႔

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ဥကၠ႒/ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ

ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း

၂၁။

ဦးလွထန
ြ ္း

အတြင္းေရးမွဴး

ဝန္ႀကီး/ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း

ႏုိင္ငံေတာ္ယႏၱရား၏ က်န္အေရးႀကီးသည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္း စစ္ဗုိလ္မ်ားကသာ ေနရာယူထားသည္ကုိ ေတြ႔ရပါ
သည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(UEC) ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးတင္ေအး (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း)ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးသိန္းစိုး (စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း)တုိ႔က ေနရာယူထားပါသည္။
ထုိအခ်က္မ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ အစုိးရဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာ
ယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီပုံစံမွေန၍ လႊတ္ေတာ္ပုံစံျဖင့္ စစ္အုပ္စုမွဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စစ္အစုိးရသာျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚ
လြင္ေနပါသည္။
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)သည္ စစ္အုပ္စုႀကီးစုိးေရးဖြဲ႔စည္းပုံသာျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွေပၚလာေသာ
အစုိးရသည္လည္း ထုိစစ္ဖြဲ႔စည္းပုံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ႀကံ႕ဖြံ႕စစ္အစုိးရသာျဖစ္ေၾကာင္း

မိမိတုိ႔သေဘာထားေၾကညာခ်က္မ်ား

ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္၏ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား
ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မိန္႔ခြန္းပါ ႀကံ႕ဖြံ႕စစ္အစုိးရ၏ စစ္ဖစ
ြဲ႔ ည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ သေဘာ
ထားမ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖၚျပေနပါသည္။
-

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြား

ၾကရမယ့္ တာဝန္ရွိလာေၾကာင္း၊

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

Page 5

စာအမွတ္ - ၂/၂၀၁၁ (+၁၁ဖြဲ႕)

-

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္
ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

ဒီလိုတာဝန္ရွိလာၾကတဲ့အတြက္

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔တကြကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးတို႔ဟာ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔

ဒီဥပေဒအရ တည္ေဆာက္ၾကမယ့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံုၾကည္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးၾကဖုိ႔နဲ႔
အသက္နဲ႔လဲလွယ္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကဖို႔ တုိက္တြန္းေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊
-

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ အတည္ျဖစ္ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ဤဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီမိမိတုိ႔အစုိးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ တိက်စြာအေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ
ျဖစ္ေၾကာင္း

-

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းက လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးကို ႀကိဳဆုိေနမွာျဖစ္သလုိ
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ပကလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးကိုလည္း လက္မခံဘဲ ထုိက္သင့္တဲ့တားဆီးကာကြယ္မႈေတြ
ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း

ထုိသုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ စစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႀကံ႕ဖြံ႕စစ္အစုိးရ၏
သေဘာထားကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ေဖၚျပခဲ့သည့္အျပင္၊ စစ္ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း “ဖြ
ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ
ဥပေဒ အခန္း(၁၂)
၁၂) မွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရး ေပးထားၿပီး
ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
ထုိလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက သေဘာတူမွသာ ျပင္ဆင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္
ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ စစ္ဗုိလ္မ်ားႏွင့္ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီဝင္မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္
လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွေန၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေရး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ကုိ ျပင္ဆင္ရန္မွာ
လုံးဝ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
လက္ေတြ႕တြင္လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ရန္အဆင့္ မဆုိထားႏွင့္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးသည့္
အဆင့္သို႔ပင္မေရာက္ရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ သင့္/မသင့္ ကနဦး ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ပင္ ေထာက္ခံမဲ ၁၀၆ မဲ၊
ကန္႔ကြက္မဲ ၅၂၀ မဲႏွင့္ ၾကားေနမဲ ၂၀ မဲတုိ႔ျဖင့္ အျပတ္အသတ္႐ႈံးနိမ့္သြားရသည့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏုိင္ဗညားေအာင္မုိး (ခ) ေဒါက္တာဗညားေအာင္မုိး၏ “အမ်ိ
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္
တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြ
ငေ
ံ တာ္အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း” အဆုိက လက္ရွိ စစ္ႀကံ႕ဖြံ႕အစုိးရ၏
ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံ
သေဘာထားကုိ အရွင္းလင္းဆုံး ထင္ဟပ္ေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေပၚထြက္လာေသာ ႀကံ႕ဖြံ႕စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳ
သည့္ အစုိးရအျဖစ္မွ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ အမွန္တကယ္သြားလုိသည့္ အစုိးရျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပလုိလွ်င္ တုိင္းျပည္တြင္
ကနဦးအဆင့္အျဖစ္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။

(၁) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးကုိ ခၽြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္။
(၂) ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲၿပီး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရန္။
(၃) နဝတနဝတ-နအဖ စစ္အစုိးရလက္ထက္တေလွ်ာက္လုံး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ
နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ အေျခခံဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကုိ တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အာဏာတည္သည္
သည္
ဆိုေသာ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာရန္။
(၄) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ အပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီး၏ အသင္းအပင္း ဖြဲ႕စည္း
ခြင့္ ႏွင့္ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားခြင့္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳရန္။
(၅) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(
င့ ္
ပေဒ(၂၀၀၈)
၂၀၀၈)ကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ေသာ အင္အားစုမ်ားအားလုံးႏွင္
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

Page 6

စာအမွတ္ - ၂/၂၀၁၁ (+၁၁ဖြဲ႕)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္
ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

အထက္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါက အစုိးရအမည္ကုိ မည္သုိ႔တပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိ မည္
သည့္ပုံစံျဖင့္ က်င္းပသည္ျဖစ္ေစ ဟန္ျပလုပ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး အႏွစ္သာရအားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆက္လက္ က်င့္သုံး
လ်က္ တုိင္းျပည္ကုိ လိမ္ညာေနျခင္းသာျဖစ္သည္။
ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဦးသိန္းစိန္သမၼတအစုိးရအား

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ

ျပည္သူတရပ္လုံးကုိ

ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ေနဦးမည့္ ႀကံ႕ဖြံ႔စစ္အစုိးရအျဖစ္သာ မိမိတုိ႔အင္အားစုမ်ားက သေဘာထားသည္။
တုိင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လုံးအက်ိဳးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ဖ်က္
သိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူအေပါင္းသုိ႔အသိေပးေၾကညာပါသည္။
ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အျမန္ဆုံး ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုကလည္း မိမိတို႔ အင္အား
စုမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္ ေလးေလးနက္နက္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္ ။

(အသွ်င္ၾသဘာသ)

(အသွ်င္ဓမၼသီရိ)

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာသံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕ႀကီး

(ထြန္းျမင့္ေအာင္)

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား

(မင္းသိမ္း)

(ပံသုစံ)

(ေအာင္ေက်ာ္ဆင့္)

+

(ထိန္လင္း)

Saffron Generation

(ထက္ထက္စံ)
ရကၡအလင္းတန္း

(ရန္ႏုိင္)
+

(ေအာင္ေဇာ္မုိး)

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္
ငး္ ဒီမုိကေရစီေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ
ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အင္အားစု

(ဇာနည္)

(ေနာ္အက္စ္တာ)

ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

(ခုိင္ဇာဏီ)

(ခုိင္ဥာဏ္လင္း)

ရခုိင္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ

(မင္းမင္းဦး)

(မင္းေသြးသစ္)
+

(ျမတ္မင္း)
+

(ႏုိင္လင္း)

အေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ

(ၿငိမ္းေသာ္)

ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာလူငယ္မ်ားသမဂၢ

(မင္းစုိးႏုိင္)
+

(ေအာင္တံခြန္)

၂၀၀၇ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ

(သူရိန္)

ေျမလတ္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခ်က္

Page 7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful