P. 1
chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

|Views: 84|Likes:
Published by mika8588

More info:

Published by: mika8588 on Apr 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2011

pdf

text

original

CH

NG III:

CHUY N HÓA V T CH T VÀ N NG L NG TRONG T BÀO
BÀI 21: CHUY N HÓA V T CH T TRONG T BÀO

Ng

i so n:

Ph m Th Thu Ph

ng

N I DUNG BÀI H C

I.

N ng l

ng và các d ng n ng l ng

ng trong t bào

II.

Chuy n hóa n ng l

III.

-

ng ti n n ng l

ng c a t bào

I. . Khái ni m K tên m t Nvài dl ng n là gì? ng ng ng l ng mà em bi t? N ng l ng là i l ng c tr ng cho kh n ng sinh công. N ng l l ng và các d ng n ng ng trong t bào 1.

2. .Các d ng n ng l ng . .Có nhi u d ng n ng l ng.Các d ng n ng l ng có trong t bào là: Liên k t gi a các nguyên t Hóa n ng C t t liên k t hóa h c 370C Nhi t n ng + + + + + - i n n ng + + Dßng ®iÖn Trong ó n ng l ng d ng hóa n ng là ch y u.

. hai tr ng thái là th n ng và Th n ng ng n ng + Th n ng là tr ng thái ti m n c a n ng l ng. + ng n ng là tr ng thái có liên quan n các hình th c v n chuy n c a v t ch t và t o ra công t ng ng.3. Tr ng thái t n t i c a n ng l .N ng l ng t n t i ng ng n ng. .Các d ng n ng l ng có th chuy n hóa t ng h và cu i cùng thành nhi t n ng.

II. . Chuy n hóa n ng l ng ng 1. .Chuy n hóa n ng l ng luôn i kèm v i chuy n hóa v t ch t.Chuy n hóa n ng l ng là s bi n i n ng l ng t d ng này sang d ng khác. Khái ni m chuy n hóa n ng l .

2.Trong h sinh thái n ng l th c n. Chuy n hóa n ng l ng trong th gi i s ng . ng c chuy n hóa qua chu i .

.Trong sinh gi i: N ng l ng ASMT ( ng n ng) Quang h p th c v t N ng l ng trong các liên k t hóa h c (th n ng) Hô h p n i bào N ng l ng d s d ng (ATP) Nhi t n ng Các ho t ng s ng .

Thu n ng l ng.Gi i phóng n ng l ng. .. .Trong t bào: G m quá trình ng hóa và d hóa ng hóa -T ng h p các ch t h u c ph c t p t các ch t n gi n.Cung c p v t ch t cho quá trình d hóa. . . . D hóa -Phân gi i các ch t h u c ph c t p thành các ch t n gi n h n.Cung c p n ng l ng cho ng hóa và m i ho t ng s ng khác.

N u n quá nhi u th c n giàu n ng l ng mà c th không s d ng h t thì s d n t i i u gì? .

(a) Baz¬ nit¬ Adenin Liên k t cao n ng (b) (c)Phosphat ng ribozo . ATP - ng ti n n ng l ng c a t bào 1.III.G m Adenin.Phân t ng 5C làm khung. . C u trúc c a ATP (Adenosintriphotphate) .2 liên k t ngoài cùng là 2 liên k t cao n ng mang nhi u n ng l ng. . ng 5C (Ribozo) và 3 nhóm photphat.

E P i ADP ATP Adenosin diphosphate + P i + E (n¨ng l-îng) ATP p ADP .

E ADP ATP P i ADP + P Adenosin diphosphate triphosphate i + E (n¨ng l-îng) p ATP .

2. Vai trò c a ATP ATP ADP P Tæng hîp c¸c chÊt hãa häc Sinh c«ng c¬ häc Cung c p n ng l ng cho m i ho t VËn chuyÓn c¸c chÊt qua mµng ng s ng c a t bào .

C NG C Câu 1: N ng l ng là gì? a) Kh n ng sing công b) ATP c) i n n ng d) Hóa n ng .

Câu 2: D ng n ng l ra công là: ng s n sàng sinh a) i n n ng b) Hóa n ng c) Th n ng d) ng n ng .

Câu 3: N ng l ng t n t i trong t bào s ng ch y u d ng nào? a) Nhi t n ng b) C n ng c) Hóa n ng d) Quang n ng .

d) Thymine. b) Adenine. c) Thymine. 3 nhóm phosphate ng Ribozo. 3 nhóm phosphate . 2 nhóm phosphate ng Ribozo. c c u t o t 3 thành ph n là: ng Ribozo. 2 nhóm phosphate ng Ribozo.Câu 4: ATP a) Adenine.

.

The end! Meo Meo Meo Meo Meo .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->