PefMels

ffiapww "&rs#n3s

ffinfcffisil ufisfitrur& tatnfilttffisil frmTmf
q

€flcurrcrlR

Qaintele

grsenieSoca

fa Nficarea cd,sdtoriei fe tuAftimea taind
, . lndrumdtor duhovnic*c'

sPoNsoRl:
RXFRACT PROI) SRL - Iiigeras AROMATICS SRL - Fdgara$

Qaintek

Eoca Arsenic

Descrierea CIP a BiblioteciiNalionrle a Romeniei ARSENIE BOCA, prctosinghel Ridicareacisitoriei la inillimea de Taini; indrumitor duhovnicesc PArintele / Arsenie Boca. FAgdral Agaton.200: : 128p.: cm. - (Ortopraxia) 20 Bibliogr tsBN973-99?39 4 | 265.5

fa fificorea cdsdtoriei fe tndftimea (aind
- indrumetor duhovnicesc -

O EdituraAgaton
Selectiacorectura$i organizarea materaalelor: loan Cilmileanu Graflca: Alexandfu Starese

ISBN973-99719-1-,1

Coleclia,,Oftoprcxb" Fegerag, 2002

mamelor Nue nimeni lorl tn pantecele Celi avorteze! copiiau rdmas la mamelor revenkea ?n sd maicompelent ne strige acestmoment PSrintele Arsenie. carese ne aducd inleleptul Solomonl pentru ces€intempE Cdci azi? spune cele divind powrul acelase pustieste' vedenie Vootoc. rupem $inoiorice toatecele divo4urile.Ei. cumEzdra ruptlegaturile Asa ale cu c€lestreine legaturd toate sd cufemeile straine. sd se v orbe e s c d m a i mu l t: . reabilitarea selncercdm c6treDumnezeu. drcge. dovedim dacd lmplinim noaske. Avemobligalia nu ldsdm vietiinoastre laracalomniatd qi a prinprostitulie injosiri familiei.48) P.Despre Pirintele Arsuit trclttrit sd vind vremea. lzvorul de apropiindu-se handicapat.i mdrturisesc.Bise cd"ASCOR-Sibiu. sd rdmend nume. Si peP5rintele Arsenie sflnlenaa ca problema b preocupat nu maimult o Arsenie Pdrintelui in De mi-aglngedui. 9i acumaceascend Vdd de Brencoveanu.. ideal.S. o femeieiqi duceain bralecopilul cumo cheamd lnainte a o intreba de Arsenie. sd au fost la el s-auhotdrat nu mai C6tefemei Itintireafamiliei. 9ibiserice$ti. Domnului decat stinlenia Maicii Nu a viitoarea canonizare Perintelui.pag.pend nu nai existe cu strdine' lsrael.. cend Acu candfamilia atatdediscreditatd. dacd dar treaba ne-a ca nostri. PSrintele. se-ti mab.Apostol m. de lntr-ovialacreqtind a AGenie fost mefturie Panntele ce cu lndreotetire ceamaibund sfAnl.numele vielii familiale."^I"lrlii carvavenitimpul. ca9iSf. e Se vorbeqie despre Si porunca Pdrintelui. sdmenla numele. Sembata) lir Acum 63 de ani (era ln 1939)md allam la lvlanbstirea cand T5rndduirii. Ezdra). intreruperile de tamilie (cuma fdcut facemprinbgamant familia) se o ce au compromis $i Pdrinielui Arsenie.di despre aceasta. Parintele 9i acest Ai tac ce de undeeste. Agaton. zemislit ASaesfe?'. Adornrirc:tMl|itii l)orrrnului (lcoani pictItrirle I'lrrrrtelr' ..28 noi 2002\ Pe n'€te Sebdu . Pdrintele convertit civili lnfalamai-marilor fdrdlndoiald qi sfintenie. Fagdrag. suntem demnd. de copilln noaptea PaSt. cdnd Pdrintele Arsenie Boca va fi canonizat" (..Legdmant o" . cu toatd responsdbililut(t mea de episcop. stilc ttric tnei mult. (avortudle. Pavel aceslduh al gandesc: Pdrintele Arsenie nimeni in Oaren-a Esat de de divinS. cauzacasdtoriilor femeile din C6ndpoporul Ezdraa pericol piarddrSddcina. DaniilPartosanul Dr.aceea.Ala" a zis femeia. de sarcinj.Tinere1e.i-a zis. Ed. la morm6ntul aici lui Toatd viala9i scrierea a fostspre lvlult zbdtut s-a P6rintele. i famtiutc l#l:I1. ca salvare neamului a La fel.(Cuve b momentutPdintelui A6enie. pedeapsa aminie justitia mustrtrii. cdt mai curdnd posibil.. sa-si era in !i giau poporul poceinF rugdciune fdcut noulegemant un la chemat ti cu nostru. 2002. singura Nici familiale feaqezarea stinteniei este cu sSm6nte cu rdddcina.i cu s!!u t u hsolut sigur . sAincercdm legamant un sd familiale. rdnduit de Dumnczeu. este ma putemspunecd ne e li rusinea g.\r'scrric Min. de .

Cre9terea dinfiarade om este hotarat dc atitudlnea atarnd fiilor lui Dumnezeu" 9i "libertalii din iar fale casdtorililor de cesdtorie.Czcife uB a fost supuse cd Nicina celui carc a supus-o.l\4d. Sa a$teptam scoatdDumnezeu mormant. . are (Porumbacul Sus. fi trebuilsd fie folosit facultdtile nu Ar la de teologE.manastiri. o despdrtarea. Deci.iseii apropiat s-au despa(rea. patru copii.. mullisuntalesitocmai cauza de copiilor maiinainte a se na$te atitudinii religioase parinlilor a nu motive sd fie taine. sal din ferd ASa cuma descoperit Dumnezeu grec arhimandritului se vinela Sf. loanlacoba ldsalscrissA se roagepentru ce se va el duce iaddeoarece fdcut in n-a fapte vrednice mantuire.. caren-a marlasatDumnezeu la sd pesteel. toata la in lara. lisus. 8. mss. Azi poporul romenar fi fostaltul. dinpartea ca lui Dumnezeu. spusrostul la inceputul lisus fiindceamAndoi alcdtuiesc singurdf5pturS. la ei zidirii. nusemaidesface unii mormAntul a9aspune cdci carleal"Se-miEsali trupulin morm'nt. acestei realizeze progresie in feptuA. loancel Noude la Neamt. majincoace. artrebuisd la la Iume.manl\4i-a riu la lare. lui vrednice tainele Dumnezeu. Sf.Careera la zidirea zidi. inceputuri. ac€asta.Un Ioan Botezdtorulal romdnilor @uveftinainte) PenlruminePdrintele Arsenie esle un loan Botezetorul al romanilor Spun c. nedezlegat.asle aceastd (Maleahi '15). Casdtoria.Iar tu du-tela solultAuce ai tei cop. cuventul autorizat: sd nu maifaciculare". loanlacobii sa-ldescopere pentru gesia$acum t-augdsit.2002\ de P6i ntele N icolae Boboia Sfin(eniaiubirii Siiabirea sJinleniei Cdsdtoria de este Chiarqiin legea veche. La un rdspuns categoric pentru 8. du-tem6 li ia-litigdrile boschet. Arsenie la Prislop ventcineva de va careva spune c6 neaparat lrebuies6-ldescoperim pentru i s. "Se pe lngeduinlei carea in lisus provoace bge.21)..Atunciera o ploaie linigtitd caremi-aInspiEt cuvinteler '/ublti crcdincio$i. la sd-l intrebandu-l dacase pot vescLe-a spusPdrintele: tadule la sotia cAai ta. pArut cd nua fostdezgropat 7 anide tainmo.Cendfamilia va ca Casetoria multe are pe destrdbelate. ASaSi cu Pdrintele calceoamenjpecdtosi Arsenie.od. 141-142 . spirituald cdcinicinu nicinu radea. Fiarele lor uitaude selbdticia la picioarele la omului odihna ceamaimarerobie. cispunea. ce atunci Hristos estecap 2. 19. auzilcd Pdfinteb La am versalacrimi multe cand slujea predica. de Dardupd 20 de ani de la inmormankre ne-am inchinat moastele Sau la lui.Nusafielinutascuns. sdi€ nueraingdduitd $tiind s6-9i fefiEiaT lase ispitindu-L: cuvine oarcca betuatul de fisus. alfirii?(Rom.. lntareste cdsdtoria rostul de la inceputul lui de €tiunile crealrei motivele Moise.1 dec. implinirea acestuisuspin barbatuluidacd nu voiaeL ci din desefteciunii'nu din 22\.Dar Dumnezeu rdbdare. SAnuJ deranjati p6ndla a douaveniel. remasaceia Au urmiti: unde$liel?A venilunulsa vadedacePdrintele cd el De gtie fumeaza.7'. din lisusnu putea cobori de dac6ar fi reitd de a cdsetoria rangul taini. Sigurce da. Dar ajunsese maturitate la 9i plangea. a-l tol a9aia la Sf. de pe al de Dumnezeu ridicat om la cinstea colaborator Sduln a Dumnezeu.. c6sdtoria indisolubib.ii carenu merge in le-a de omului.Me. Au venitdoi concubini Pdrintele ispiteasce. Acestea suntlacrimilePerintelui. descoperirea lui Dumnezeu fiilor nerabdare Selbeticia sfinlilof. taind. rangul carea instituit-o posibilitatea geometric5 colaboreri. umbrelele o pafte c^ci aceasta esteo ploaie dati la nu normale. fa.uctiflce Parintele nu fa valoarea lspuneaPdrintele: "Romiriae singura lui Frt in care succesul ate succes"l. voia noaslaS. 9i Sf. care le-a versatpentu popotul aceata". . ldsatlig6rileintr-unboschet.la seminarir. sd se bucurede libeftateameriii pentruca dorulslatomical fepturiiagtea a cu friW lui Dumnezeu" (Rom..totusicu nedejdea fepturase va ca Ebevidin rcbia de$efteciunii.a aratal 9i se va ca aratamultora. .l Giii lnvieii:p.atunci Dacain Taina Cununiei doi sunto singurd cei pentruDumnezeu!'E Epturece nezuioste ea7'. la aceea ridicat casatoria da roade ar la ei de ceicasatoriti vatoare adevdratS.Md ia Dumitre. A Parintele spus:.cartea despd4ire". nu le uiti" din sd Pecat poporul ce pe acesta a gtid sa-lf. smerenia celugereasce trebuie aga sd fie.Ei respund sensul ii b Dar cu de dat-oMois€ . otuma defiare oameniivorfi maifiintemeiate Taind.

Dragdnescu: acestepecate(brruinte ale Manastirea 'Cend diavolului asupraomului) suntspovedite ispigiteprincanon9i Si necazuri.refuzulpe ci pe dargipesot.din mintea.tiile tatade hotarele auntin cap. sunt roadele Er In convietuirea nici cas.qFti dd iertarealui 8ltuturor celorlalte. viciugi pdcatSi ASa-i al e ficut omulde Dumnezeu: berbatSi femeieintr-unsingur se pedepsesc Legeacarevedetoatealeomului. dintr-opredice Sfaturi pentru tinerii cdsdtoriti . numdrde 7-€.Cumaceasta? sotie. sd n-oiuatt care Ca rau de la a$aconfirmd.pe care le-ai incalcat. catrebine. cu vinov5.Cu bune conditii. dar neispi$it. binecuvanlate Bisencd cununiei de ale copiii. suflet.ca sd serveasclsolicitdrile vietiiin randintregde necazuri care nu vd poatescdpanimeni. Candbiruinta diavolilor ideijde Decat. 9i-tiddputerea pescurta rosturilor glande Pentru clarificare o acestor doue daci te indreptica 9i convietuireDumnezeu iarta (daca-iceri dincap.ca tineriincepetori vietii.degi botezat. qide neurologie putemintelege acestlucru. nimicnu lasi. de Cu contemporane biologie. nu-i dragostei. I Dumnezeu iarti dar neispigit nimic nu lase ] Candsuntspovedite numaipe patuldemoarte n-a 9i diavoliivin gi mai remastimp pentrucanonSi indreptare. cunostintele Deci. ce sd incepem copii primul sa ne mai de cu din an.toritilor bun niciabuzul. endocnnologie de de trup. undevin aDoi de de un Sistemul nostrunervos.ca si functioneze intr-unfel saualtul. Cunogtinlele acesteaurmeresc sufletulcunecaz9i urgiemare. conceptia de viati. trezitiingre$eli convietuire. crimi. Cdutarea lor placerii Abuzulatinge sot.ve deschideti cateacetrep.sunteti poateispititideideea ai cdtinerifiind. in carete integrezi trup9i cu ta (dacd neputinta aceasta este).daca.urmerile inevitabile. girebdarea ispdgirii.:preotul pecatele iart: mdrturisite dd dar glande glande comanda lucraaceste de asupra tuturor celorlalte Redemun fragment 9i canon. impotriva (pacatele) LegiiluiDumnezeu. nepedepsit. sau pentru in consonant.lardacdaqastaulucrurile qipractica teren pe in totfelulde necazuri vtnmatemattc. biruintele aceluia avandtoat:greutatea Cu definitie de lucru.Cu acestgand.ed. sub formede 8rspe pement faF micar cu o lacrima. preventivi ceamaibund. pe toati verticala nici staturiinoastre Doui glande Spovedania doartepunein tem.daca nu suntetibinel:murili de la inceput. acumo descriere sumarea greselilor convietuire de 9i trdimputinviata$i avemvremegide copii. numaicu evitarea rostuluifiresc instinctului. nici refuzul ] Voi.responsabile comenzile cu modulde tale functionare de 9i legii de la cununie. Nutescape rugaciunile.intelegem judecitiiparticulare"l.e destulsd dau un prin aceasta spovedanie).s-a fdcut fiu ai aceluiade a cu diavolul. viatasi faptele Sale. Glandele acesteasuntingiratein cEsitoriisau orice parte in alta ailua-o.are nevoiede o buni de a 9i corectefunctionare diavolul scapide greqelile nu facute. numailisusa fostf5rd de Dacat. I in convieluire nu-i bun nici abuzul. ftridelegii pe cantarul adicasingurEl a refuzat oriceideediabolic. omul acela. singure mesura e atunci e inceputsd v5 preclzati pozitiasufleteascd fati de roadele ratiu_ne posibil:$i la indemana tuturor.Daceinsi omulle-a ideeade responsabilitaie lnfricoseaza a cdsatorililor de Legeadivinainscrjsain fire. dintr-odatdc.pentruindreptare. refuzul. Acestea urmaresc alte glandelor te in noastreendocrine. mai urmdresc (pecatelor) ldmurirea stragemilalui Dumnezeu.(inuta de pArintele Arsenie la despreTaina Spovedaniei. din adid lucreazi Dumnezeu pentrunestiinte (daci aceastaa fost). te a9teapta fatd in lor care 9i ti I primiti9i-lluatide bun. nu ci aceasta se pierde poate anstjnct. aceastd carea ascultat.legatde ele. exemplu doueconceptii viati diametral a de opusei intr-unfel vor ASascrieCarteal[n. Acestea capsuntsensibile. evitarea nu e dragoste. clar foadeugorv. lat. nu mai au nici o greutate cantarul ele in iudec:tii particulare. lncepemcu aceasta: pdcatulesteo conspiralie minliiomului pocdintei.cat qi citre rc a$eaze brate.idee care a 9i incepuise fie neclard mrntea prin in dmane consimtteintrutotultoativiata!i nu e Qtearsd taina mujtora.

pigubegte pefemei. Refuzul refuzurile Unuldin obisnuite este din subordine candte integrezi turmalui Epicur[n. ed : Epicur in ac€la'intemeiat"pe stivili.ea numerului copii. l\ilodalitatea de spunea fericirea dobandegte cultivarea ce prin se placeriil altfel 9i cu amandoivor conduceiconomia endocrind cand te integrezi turma lui eceastaeste viciul ,,onaniei" femeie.Pagubesc in pagube biologicd se resimte saniiateaamandurora. ce in Hristos. Mintirea, trigarea, ferirea(suntunulSi acelasi viciu), duc€in Sdrimpesteacesteglande pe venicala de omeneasce ne Si modnormalla o nervozitate la o nemullumrre de altul,pe fale 9i putin celesexuale. oprim la Aicii aici!Aiciau lesa!oamenii fost care naturain nevinovalia cauta se o remedieze. cum o ei 9i f:re nici o cunogtinta exacte.Ba li s-au spus multeminciuni si Cdutandfiecaredin parintialt partener. sa nu rcmediaze? ca fiecarea fost lasatin voia lui, cu gregetite ereziilesate.S-o 9i gresite, falsifice convieluirea. fonde o rezolvare in vinovat;fata ludm fugitiv cu putine biochimie endocrine. Sexete(bdrbatgi unitatea dragoste Tainei de a Cununaei. Deci,daceo femeie femeie) cautala maturizare pe celilalt,trecand se peste unul orice de gregeltecu altcineva, vini (detrisarea e ,,ferirea' de lor) sotului. bariere, oricui. ale Totugie buni (foarte bunachiar) putin; minte Si careoimpingelagestulcautani altuia caresefie q)rectcu natura. poziNe a faptutui acesta,a continuitdtii 9i cat de cat cuno$tinla In majoritatea cazurilor necredinte lemeiie de vinesotul,ca de a vietii[prinnagtere prunci]. de Constitutional, naturabirbatului o glandain plusfatede nu gi-a umplutcasa de copii.Deci.cine fuge de copii,tuge de are Cend $i prostata. femeie: gland:spunefoarte Aceasta giimportante responsabilitate.undefuge?in iresponsabililate. insditi multe Gi rdspunderea a rodicopii,Stepanul de vietiiitiva ajutasd ai li lucruri iconomia in vietiiSiin interpretarea corectd foartemulte a qi cesatoriei. $i-ti necazuri in familie(pentru ivite clarificare, trebuie spusSrnumele ce le da mancare va asigura cinstea Deci, nici abuzul nici refuzul,ci o dreap6 socoteali Si o produgilor biosjnteza glandelor: de ale hormonii. Acegtia sunl corecte cinstiti. $i substante biosinteze, produse glande versate circuitul convietuire de de in li internal sangelui, ajutorul pnn cu c5ruia circu16 tot organismul, ei avand rolin activitatea giactivarea sistemului nervos, decjatuturor I in constitulia biologici a femeii e pusa obligativitatea organelot scopuldea nagterii a 34 copii, in ordine naturali I in mentine organismulinkeg buneconditii giin de viatd interni Si externe). late din taineleprostateii aceasta sintetizeaze aleacidului sdruri glutamic, Maimultchiar, alta constrangerede trebuie substante absolut necesare o care tinutseama sistemului nervos, al berbatuluicat atat gialfemeii. nule prepari 6 foliculina,hormon toxicaicancerigen. Toxic nivelul Dar la creierului, decat barbatull esteexplicatia, gifoarte Ajci dandcontinue fundamental biologic6. temeiul in dureride cap intense; cancerigen nivelul la cdrcia (fibroane femeiaesteaamebare de befuaLFeresubstantele uterului uterine). clestele lujen- 8anuluisau De acestuihormon docrine, se degenereaznervos, ea decatde la 3 -4 copiiinsus,cu sarcinile mod mintal, Aiciincepesi se nu estescdpare etc. in inteleage ce au urmeri natural, de cumaparelenormal. nefaste abuzul refuzul. Aceasti ordinenatural:a sarciniie 9i 9i Daci aceste pentruiconomia 8ingura careasigurisdnetatea peste substante cale e\tremde valoroase copiilor. Salturile sarcini. vietiiin buneconditii sistemului pe a nervos sqntrisipite plecerea bp;derilede copii,indiferent ce metode dince motive, cu ating Si de carenu te maasaturi-atunciincep aparaurmdrile. ulteriori, daci maivin. Dar chiardaci nu mai s; Abuzul sanitateacopiilor pegubeste b5rbatde necesarul substanle pe glutamtce vin altii, Legeadivindpedepse$te retrospectiv cei f:culi pe de a 9i (15 miliarde neuroni) sistemului nervos (n. de fenomenele de cronologic ed.: pe cei nascutj ordinenaturald). in Agadat in Qrincep caren(a nervoasi, pendla sl;bireatotala functiei insdsiconstituliaendoctineafemeiie pusd obligativitatea carepotajunge a nagteii mintale. S-auvazutataricazuri tampenje mintiiSia pierderii demaimullicopii. de Echiarconditia mantutre femeiidupa a de a cum totalea memoriei, se fie 9i alteboliin organismRespectivul Fa descoperit fare Dumnezeu Stantului ADostol Pavel. era suprasolicitat el s-a predat Urmarjle iar sociale inteleg. se
10
ll

acesti late ce se intamplA: iunci ce vom zicede betiviinotorii? ln cazulviciului sau al gre9elilor convietuire, de aparitra dublede masculini doua cozi,deci cu o capacitate au mongtri cancerului care ucidesotiase rlstoame iardgiin respunderea femeii,cautefebrilovulul, ajun9icaatarein organismul sotului.Sotul care nu vrea copii nu trebuieluat, e un criminalmiscare, lui camuflat sotieisale.Nu e dinturmalui Hristos! al Abiade la 3--4 peng9i la trompe$i acoloilfecundeazi.oulformatnelalocul extirpat trompecu tot.ASase cu astfelnormal, dartrebuie cregte copiiinsus,facutiinordinea naturaE careapar, neutrarlizeaze in se panela de sterilitatea. conditie suficient5 dezechilibru, InEtaleazl actiuneatoxica 9i cancerigene foliculinei. Practicaconfirmi a in Femeia, cazul latece pustiu binefacebautura. de aceasta. Suntmamecu 10-'12 copiifecuti, caretreiesc ajungla tazeclinice. Ai putere, sd le doar; tcesta, s, prefere orice agresiune,numai sterilitatea9i varsta 80 de ani,sindtoase, destule in fird de dszechilibrulnu. capulsausd fi fost bolnave. dar nimeni tutunului duce la cazuriexcesive, (menopauzd), Toxicitatea Femeile petimesc de crizele mai climacteriului ai pe careo are qtiede carenta organice fumitori]nu vreasd de la 50 - 52 de ani.Candviatalor de pandaicia fost coredeSi ldintre fun4ionale... tau chiarde atrofierea conform natura, neobservate cu tulbu.irile acesteia aproape trec ca bunicilor aparin nepoti tulburdri Alcoolismul, betivitatea $i Echilibrul endocrine asiguratde normalitatea convietuirii a 9i pani la nivelul epilepsie. de Betiae mare neNoase perioadaInsuficiente roadelor ficute pandaici.in cazulviciilor convietuire, de pacoste ereditar9i duce care se inscriegeneticin patrimoniul aceasta adevlrati nebuniee duce din dar la omului neamin neam, trcptat, sigur, degenerarea (normalitelii anormalitltii Numaipomenesc reflectarea de sau neamului. Respunderile crescconsiderabill de convieluire) afarapsihicului, in lucrucareformeaz;un capitol lt degenerarea mai aparte, o matematicimultmai complicati cu pedepse cu Si greude evitat.De asemenea, pomenesc decatin treacit nu aici purteriiin genere codul genetic, ereditar refleclarea in deciinfondul pot abtine a pomeni unul.careproal urmagilor. Totugi, me nu de dificulte! educarea in copiilor. Cand duceextrem multe de Sigrele (zjc€el ce se poate,sau nu vreaaltfel, sotulnu di pacesarcinii stipAnpe legilenaturii) atuncicopiivinpe lumecu sause declare predispozitia precoce Aceasta iiface indiretnici spresexualilate. (sunt certalicu disciplina, genetic unii toarte greu educabili 9i prezintl cromozomul circumstante criminalititii chipurile, 9i Deci in atenuante justilie).Fug de la gcoala9i lncepaventurile. giaceste necazuri. Explicatia totin respunderea sotuluise soldeazd preaimbibat hrani!cu sange biologicd: crescut mediul au in uterin cu testosteron. hormon sexualmasculin-

prin I Degensrarea alcool9i tutun I
pomenescde actiuneatoxici alcgolului.Daci a Totin treacdt o 6 gramede alcool litrulde sangee capabils,sudeze mullime la de spermatozoizi doi, cap la cap,tira se b tulbureviata, cdte t2
l3

Astfel,o insusireprincare omuise aseaminddobitoacelol Chipul cunoscut nasteriitrupurilor al a venitomului $te inmullirea. pricina in neascultare, ar fi tost cu putrnt, tocmai din ciderii ceci nepatimag nepacrtos. Candinse a un alt chipde inmullire, si plcetuit,Adam urma sa moareii si se stingi omul din zidire vdzend inse pesteveacurile toate,ca multiau se se oumnezeu Adici dalea pe fat; plivitoa!€ a unor lucruri. pe caleanasterii care Intoarcidin dobitocie, osendit l-a trupegti. La cesatorie 9i ln afala ei, diDpleune cu umiril€ porneala avandu-$i mnsti din pitimire lpoftAl9i pecat- pdcatul Io!, in cea mai ea.e palte necazuEi fSra in&ept-ate pofte,iar poftafiind date pentruacestscop de nagtere(St pentru de u!I!at, - 9i randuiala cine vr6a si ln Respuns MaximMeftuisitorul: Scoliile Respunsuicete Talasie, creadii 9i si nu ajungi la acest6a. date firii, It intrebarea 2t). Astfel,ca intr-o lege de pedeapsa <Eraumulte!i mari pricinilepentnr flreaSi vointaau fost legateintr-oinlintuire rea, clci cu cat se prin fireasl diinuiasca viataaceasta, na9tere, atatse in cu putemic acesta,lata, ailea care febulaun leac ca , unora sDre drengeape sinemai multin lantullegiipdcatului, l. dat la indemana tuturor sporindu-se Sa bucun€mare.altoraspresuparare mare moartea. s-a dat deci omului,ca pedeapse, se lupte cu I se pruvila cea moartea. carese atinsese voiasa. ..Ceice ar pdzir cu slintenie de cu sfinfi, slint$e-wr ti cei ce ar invapFo. DoruldupiDumnezeu intorcin poftapetima$e s-a dupi trup. Nort,i & sa r.kpunddr,(lnl.6. 10J. intorcandu-se la vederealui Dumnezeu, cezutin a Mintea, de Penntele Arsenie Boca ca hltigulsimturilorcarese lipescde pldcere de bine,ii fug de plecereaeste momealacu care 'hotul" durereca de rau. lar din la tmegeape om se se pogoare lerusalim lerihon. I Ciderea de la insugirile ceregti la cele dobitocegti ] Pe drumulacesteipogorari, toateincepetoriile stapaniile 9i in se se celedinvizduhuri,ca un puhoi, sileau intre,pe intrecute, Celcdzutintretalhari afostincredintat Bisericii, caslujitoriiei parteapatimitoare firii (adicdin pofti 9i in iutime)Si se le a grij: de dansul, s; poarte spilandu-irinile cu vin Siungendu-i-te '15). povarneasce contra (Col.2, Vointa impinspe om ca se firii l-a cu untdelemn. Adice poceinq asprd (ca vinul pe rana) Si vreanumaiispitavicleanului povara Flecerea)9i sd ocoleasce imperldgirca haruluicelor Taine izvotesc Hristos-pomul 7 ce din pandit giin latura cdcia fost omul nagterii fii (ca pe o durere), de vietii(ca untdelemnulce ranile unge omului deplin) mintiigia pe !i-ltameduiesc aveagivedea libereivointe. Mintea, careodinioare Ciderea intre talharieste cdderea omeneQti Rai in Dumnezeu firii din intr-insa,acume ,,templu idolilor, al avend,in loc de lumeaaceasta.Este'cddereade la desAvergire... ceci,indate un singur Dumnezeu,multe chipuri ale patimilor necurate"(Sl. dupe cebarea poruncii s-a fecut in om strdvezie9i ardb6 Maximl\r5rturisitorul, 55). Scolia9 dupi raspunsul intrebarea la asemenarea cu dobitoacele lui necuventdtoare. deoarecetrebuia. Mintea,nemaideDenand s i ne v eder eal ui D um nez eu, in dupA ce a acoperit strdlucireamintii, ca firea oamenilorsd fie ltapanitorul celor lumiiacesteia aincalcit-oininfe{gerile lsatana] pe chinuite, dreptate, deinsusirile pAnece omuli$t Eupuse dobitocegti... simturilorEa flindo putereazdtoare,ca unace aveasd va veniintru con$tiinla sineg la simlircamerelieisab de fdpturd lallsluiascape Dumnezeu de intr-insa, careeste9rEl tot foc,acum raliona6' (Sf. Maxim Mdiurisitorul; Scoliile- Respunsuricetre apinde pleceile trupului, ea insdgtfiind re(nute ,nescocegteSi Talasie,RespunsIa intrebarea 1). (St petima$d st?fuale" lraximMedurisitorul. dstfelinlegeturd cu Scolia18 dupi respunsul intrebarea la 58). 9i rati asa, legea

Pruvilu albd

lar legitime: Celula nervoasdasemenim unghem la carepleacd in cesitoria o cu de 1. 1. odati de talharilor. pEcatului.. iar impins. adeplii acestor gcade peuma naravului puterea De Simturile suntin staredec6tde retdcire nu aprind nu desfranerii. Asta "Foc de ocard este legea trupului. sau printre multele invaleturi.stricaciunemsivarsa sange aceasta putere de nu estenumaicontra ciqiimpolriva firii. Maxim yirte glandele sunt endocrinonuchakrele cunoscutepraclicile in 9i Si M. ce suntem caledea lntelege sgl ampE ce Acum [N. care sufletulprimegte ii vegtile 3.7). nervoase. 3. sau.Pravilei albe' este aproapeidenticcu capitolul sl5besc minte.Scaderea trupurilor. locuri.nici sd p&tea vl89a de pentru totlucrulizvorului neaperat trebuitoare.. pe scutt: focuf de ocar€'est€ pulernice liizvorulcare este inmuguregte semanta om. mu{icar€ capitolal . Nesocotirea vremurilor oprite: asupra trupului. practicil Scolia dupi i'espunsul intrebarea 20 orientalo. OesfrAnarea. iaregi $i Iui Dumnezeu'-Rom.printre mai de cele cu care lucreazd patimile. decal izvoruluide a Si striciciunea in felulsaudevhga. p. moart6 foame. mintea. mintea9i chiar neamul] latd pe numecateva prin€re oamenii feluride patimi i9l prtpidescsamAnta vlaga. NEcuratiai 6. cu rostde .fire 4. urnarc. risipirea orice simturilorSi cares-a hotarel cA sau de fel. pentru minte este adenc de intuneriC (Sf.Cerarea lmprra$ei"l. are $i pe aceasta: begat ei o s-a de 2.Cand de pacatul: lumina de ocare .. $colarii. creier(celulele Prin nervoase). numai celula neryoasi se maidregeniciodatS. l6 . cum: tot truoul. late de in dar trupului numaisfaturicontra mti alescudesevArsiregapte in firii. nu se cademinliise se incelzeascenumaipoate lucrarea gi Pin dovedi maiverse indunfrul sd in trupului. nici se se fuminezecu lumina aceasta..8.ed.celulele mai nervoase imprdstiatetotcorpul. la la cu de vezand ochii. 7 izvoare cele de pl6cere. mAncerea esteaceavlagS celor la ei a pe copiiice vin in lumeaaceasta ed. decetsfaturileacTnmultpsc numaicelula laloc. de spurcata pl5cere. Pregcurvia.sau sfatulfiradelegii.: Observam acestprim ftpte izvoare. Crima avorl. lnccput de onania. Bestialilatea dobitoacele).rturisitorul.ste felde putere un pentru bundstarea intreguiuiom trupesc. 9tiintamedicinii. $tiinta moartea milioane celule trupului) furi9atinsfatulmintiigide atuncimintea Omoard s-a de nervoase. la focul acesta. pofte apringi de firii: contra 9i pulincuvintele. cesepescpe care lar ceicecoboaridinlerusalim lerihon nu maiinvicniciodata. Sodomiai nu (cu 4. gira in Prin spinariiduc miide.crereralelor" mici. de Intre Sapte cele izvoare viat. sange.acum. iasi I Patimilene distrug vlaga. pot lucmcu schimbul. s. Altenenumite spurcdciunt. izvor.deprindereapecatului. mintea o parte sufletului a trupuluifiind a nu 7. luiDumnezeu. toate Cln sau sau 9i putereavr4ma9e ('ft dcd dorinlacdmiieste vrdmesie impotriva bpesc.[n. Fereala zdmislire. de prin mare. firein multe Creierul ti ghemul ar ce 2. cendpractica le copiiintre €lhari" din cartea.Ceci ceea ce pentru simlui esteluminA altlherftin ahre. minte aduce laro moa(ea milioanede a celule nervoaseCicitoate tesuturile pot rlbda de foame. Curvia: seameca toatetesuturile omului pot drege. lucrul seopreite ei fulgeretor. mintea lucreazi 5.Darlandravullor maieslecineva rd8punzltor nu negrabim.picatului(care pentru estepEcerea dovedeste desfranarea.. allbeltemintea trebuie pdrrseasci sa d $oala. unde "Cad cu lnveFufoadebine. se poftele princarelucreaza biruiEde simturi de om contra firii. sesetace ca mancara celorlaltelavremeprielnicl. depindereapatimiloresteluminalui. iar imboldirea spre hartetrebuincioas.de aceast. iar llacera . Sipare de ocare esteatderca avlaga viatd.(i.cenlrala telefonici". Sau. Maideparte schimbem s. ce arde in aceastdflacdre. cumau incercat arate a9a la 54). d6 trimitehotirarilesaletuturor.adici se se temaduiesc. ce sfaturipoateda.telefoane'.:dupA cumamvazut. Onania melahia. telefonice" lacreier.omulse robit ei izvorul tinede desfranare.

allii strembi fel Si chipSi maigreu de in decat toate. careva trebuisd o rSbdem peni la seceris. uscati sau putrezind vii. Qi pe celulenervoase careil aveaupirintii cendau chematcopilul in lume. ca a sa 9i se arataprinchinuirea o face copilului ce nevinovat.lar de vor mui de timouriu.Unde?". va fi fdre cinste. langl amo4irea tuturor nervilor. stric5 semanta toatd. si se spurce $i mai reu.laraltii.Dar ce-i atunci dupa fire? Numai9i numai zimislirea de prunci. inlesnegte se se arate mosteniri indepertate.Noi putemSi fare binecuvantarea lui Dumnezeu!' lertati intrebare: de Da. Ne putem perintilorl c€ da seamacat au de ispigit copiiidin greSelile 9i precum numlrul de mogtenesc? FormaSiintocmirea trupului.22.a opta partede la cei opt strdbunicr aga mai Qi deoarte). inclinarea sau dreceascia feradelegii.11 12). mai pe inleles.nu vorfide nicio treabegi bdtene9a lor. ca sd dau fieceruia dupe fapta lul (Apoc.$i pentrucd peste toatefiradelegile atarni legile. este oriunde daremare. vin curend 9i plata Mea este cu Mine. chipdeom.. lao ispravi vine rea. pierdeun numermai mic sau mai marede celule.rinlilorSiaducmaredurere toatepdtile. la parinliicei mai apropiali. indrecirii.e adormirea sfejii mintii. in in oumnezeu vor sfdrginepraznic.? tocmaica si nu ingaduie intr-insa at6taSerperie firddelegi. copilulesteimbinarea celordoi parintiii a celorpatrubunici.sd nedrc eqascdmaidepafte. incatacumvedemcam multeneghine larina in tceasta. 6). In coJoc. pot de dar veni la aretare$i porniride la mo$i-str:mo9i.din toateinclinirileacestora. cine e drept. a (aceasta celoropt stribuniciSi a celor'16strS-stribunici este o mogtenirea numaipanela al patrulea neam... 9iputerea diavolul. insadince in ce maimici). a patrapartede la cei patrubunici. cagnu le-afacutsangereuSi o la nu i-a pdlitguta?Drramareacea mai cumplit. dar neputinta poarte o totugi.nic . Dumnezeu avutce si zicd decataceasta: nici n-a "Cineestenedrept. vine de la patima pe betiei.Cu toateacestea.Vompricepe si ce h copilse arataSislmantaceluiriu. atarna Sipeste asa ele viata faptele desfranatului: salesuntdescrisein samenta astfelincat sa. d. in p. Acum. bietul copilaternd necazgreu.latd.sautocmirea din dineunku.Cdcineamul . Otrava giarderea beuturii. Firea tine la sanitate: de aceea. Acegtia sunt. Cesetoria esteo Taine celeSapte.sd sesfnleascd 9l/rai mult. veni la aretaremai vor intai cele mai puternice.in ce privegte mintea. durerea pontru dragoste pamanteascl. de mici spre rele.a drecuratln firea omeneascd. lar somnulde care e vorba. lar vinovitiile 3trige in dsci vreti:singura scipa. $i Cede vor avea viald lunge. mai zice Stiinta tot omul vine pe lume cu un anumit ce 9i numerde celulenervoase. orbi. $iceilaiti dar inainta$l lsidau partea lorde zestre. Stanta sveadesdvergire sdmanlaieiitd dinpatul nelegiuitse va stinge. intr-un chipnemaivizut-duDd cum merturise$te Dacecineva cheamdcopiila viatdin starea Stiinta.Ia urmd de tot.vor ll ferdnengeiereti ferenddejdevorfi in ziuajudecdtii. cinestesfe.pruncii ndsculidin somnul necurat. Prinfaptelelui cele de desfranare. diavolul.e siguri este de a nu aiunge aici (€xistacale care n-areferedelegi: aceastaeste date de taina cununiei). neamin neam.Binecuvenlarea lui Dumnezeu nu s-a dat rertdelegibrf E a$a de greu de inteies?Dar zic unii: . nearetate. cend vor fi mai mari vor azvarli perin(i. atuncicand imprejurerile afare. peste aceasta. mattoi ainelegiuiilor pdrinfitor. zilele de in noastretrebuiesa strigam ama. Dar nu numaipatimadesfrendrii omoari griuncioarele pestemdsuri nervoase. atat cele bune cat 9i celerele(umdtatede la ceidoi pirinti. lucritorii9ieconomii tainelor tu mai adormit. Acestor inclinari le zicemgraugi neghini.chinuilide porniti draci. sd face dreptate Si mal depatle. citoatepatimileMenia aprinse. Mare daremare firea in 9i omeneasci! Acestea suntfi|idelegile.De la numerul sdnatatea acestuinumir. loropealain patimilefiridelegilor Omul vr4mag.un copilare scrisein Sau sinetoateinclinerile unuinumarmarede perinti. dace staise cercetezl (intel 4. boala Clct. Legea rtotputernica intoarce ce faptele oamenilor bralele o strigl in lo( "Fii de$renallornu vor Carteln fiecare veacde oameni.pentru cinenu vrea . si inteleage. l8 moqtenirii bolnavede la un parinteii sare in ajutorcu partea de alnatoase la celila[. fiindcd seminatorii.'.cinee spurcal.Ridicali cesetoria din desffinafe mecar ta finduiala dobitoacelor.inse.€ pEngend. ASa gir nesfarsitul de urmagi re facecevedem nenorociti: qchiopi.tot mai multa din neghina.aterni multe Si pentruvialaurmasilor.

19).6).nu ceub desfacere. cdtre 20. cei ce cumpdreca gi qlm nla caseioriei desfranare din Pociinta9i ridicarea ar stdpetl fi cei ce se folosesc lumea aceasta. oameniiorbeceie multimea in negtiintei a tipseide stat.l' celuinedrcpt groaznic Dumnezeultdu.7. (Rom..trlilea yoastr6.De aceea unacu durerea intr-ozi. pentru pdcateb peintilot sei. 5 .(intel. Legategticu femeie.18."Ceice tinde trup. Dezlegategtidefemeie.he datul acesta: estepentruoricine.sd fie ca Sicumnu ar avea.4O). 4 . Ce de acumvremeas-ascuftat.. Cecifata acestei lumi trece"(l Cot. cei ce Me iubescAi pezescPoruncileMele"(1e9. E. .preotii lar vremurilor Si vin rezboaieleSide unde ceftudledintre voi? Nu oare de aici: din noastre n-aumaiurmerit-o pecat9i ca ataresi o mdture ca afare poftele voastrccare se lup6 in mAduhrcle voastre?' (lac. nu cunoscpe Dumnezeu. iar oameni se-ii schimbe pu. 14-19. Socotind (l Insi gi"reyolbceasurTor fafd"(urgia de vremuritorde atunci) da le 'Br.12. poftesccele duhovniceiti.caci carevinde peurmapdcatelorgia lipsei stat9iajungand de adesea cd ru se supuneLegiilui Dumnezeu. se lucreazi in "de In zileleacestea de pe urme. pe de altdparte. mereudurerile Fiindcepofta cemii este vrejmegieimpotiva lui Dumnezeu. fiiiluiDumnezeusunf.8). pedepseste umileste fiiioamenilof leremia 3) aduce 3. cu gand se fie gata oricendde in pavelinst. Sicum nu sde ca indllimea Taini I de er foloside ea.14). 1-6). aritat in afaracu urgiemare. lui adicedincasetorja cregtina. velifii vii. . le-aimplinit: aceea tef. CEcidac. . d din vor scoateoamenii desfranarea inimilelor qi pAnanu vor s. dinTaina Dumnezeu. (ez.Eu. '}u rpentru Pacea a toate tum6a Fi pentru bunestarca Sfintelorlui trupul. 9i de in cateuniiinclinirile bunealestribunilor copilul micajunge Qi acegtia ziceDumnezeu: la deosebirea dintrebineSirru. scepare: I Singura 8ufemei. (Rom. iar dodnta Duhului este viald 9i pace. slujind lor.ci la sfinli€ (l fes. Pripedulpustiiriinu va opripenenu se ziceDomnul 26).n-aingaduit infrenarea desrvarqfta decetpentruvremurilede post Si rugdciune Cor 7.5)..cerceland fireadurerilor. vieluitjpotivit trupului. pofta cdrnii este moafte. 25 . de va auft manal de DuhulluiDumnezeu. aflat am in careacum. in patimapoftelor. Jipsind legii Si bdtenutuisfatul (lez.mai des pestecregtini."Cecivointa luiDumnezeu aceagaesles. are ster$. li-au rastignit Dumnezeu Biseicl'. sporirea acumwemea s-ascurlal'. se vdfeiti de desfrenae. care pe gtiede Dumnezeu (Osea4.Againcetcei ce . 4. sunt un Dumnezeu gelos. poftesc dorm liniqtilisomnulde primejdie. iar cei ce lin de duh.velimui. de ascuns fireafiecerui in desfranarea pe qi incle$tend oameni lucrandu-le zorddrAmarEa de s-a zilelenoastre.candgi noueni se parece ce lati catdecatinteleas. carc pedepsescpe copii pentru vina perintilorce md urescpe Mine. rcaga-te de seteimdupetup. 5 . Cdci intre ldesfrAnarea soti]nu-ipacat.Cec| "De unde In intindere in adancime. 1\. bune credinF ce aceea de cele trupest. Darfiindrenduit vrd Siseascult se oamonilor. rugandu-ml celece suntin came (in curvie) pot se placelui Dumnezeu".. nici nu poate. auddeodaEin urechea infruntarea dinlaunftu patimile9i cu poftele.3-7\.cum fac nu necredinciogii. Sfanta lmpedesanie mdrtudsirea muceniciei. ciin veci va trei.Nu suntemdatoi trupuluica tmpreunecu amarnicdi"rvu te ruga de Mine ta te dau Pace.led/€t dace Vor sa mat vade paca dace ucideli cu Duhul pofteletrupului. nu cdutafemeie. rendlgeneratie] oameni. Fiindcdto! cel oe Pemanl 20 2l . Despre pecable toatecete a fecd htel seu.care nu de bunlvoie pe (Plang. cdciDumnezeu care .Domnul " 3. Sfantul Side rccotindcopiiimugurii cisatoriei.. aceeamultii$i luaude la ei in$isisfat si se De hfrane-ze desavargit ce$torie. cares-a intinsca o noaptede osandapestt biegioameni.casA gtb fiecarc dntre vo!se stepeneasce vasul s'u in cinstiregiin stintenie. 5). Cei ce sunt ei lui Hristos. 16-19\. "Dacd un copil care vezend acestom nu va muri se pdzegteSi nu face nimicasemenea.sd frea$acumse gdsegte.pene b al 3-lea Si al 4-lea neam 9i me mibstivescpene la al miileaneam.. .7. Sfanb Liturghio. se face Aga Cineva opri prApidul pustliil? "FereMinenu putetifacenimid preotuluicunostinta ca. lui Dar milostivirea Dumnezeu. Pe vremeaSfantului ApostolPavelince sufla urgiemare.. (loan15.8. . nu ne-achematIa necurdtie. pentru ce fiul a fecd ceea ce este drept 9i legiuit 9i toate legile Mele le-a linut $t 17. mai pustiirii.

. Ajutatile. caci pe aceasta avut-osi sfintii. sotii de copii. ce se dovedesc Cei neroditori. vremeao va cere. 22estecapulbdrbatutui 24:1co. de la cAsetorieidin desfranare. freteascd. 3. cu ucenicii manune ce sd/'(loan2. Vremiingiduite posturi. care este minteadesivarqitstepani pe patimi. b) Celetrei zile de post pe septamand 9i iar luninumaidacaestevointa): duminica c) Sirbitorilegizilele asupra sarbdtorilor linclusiv . desfranare p. suntprintre morti cand afld despreDumnezeu suflet. g) Vremeaoprite cu mare asprimeeste toati vremea precum vremea sarcinii. ce se intrecele7 Taine. la randullorindoit lua!ieide la lor. Binecuvanbte in trupeascd. inceteazisidatoria cdsdtoriei. de 0. numaidac5 amendoi invoilila rostul rodirii sunt ins.iarsfatulmortilor ducela moarte.aceea. potfi biruiti Dumnezeu inviatidin moartea de de !i in caretraiesc.cei ce nu se tem de Dumnezeu. lat6cu c€ randuiale fie sotiide un inteles. ar fi aceasta mucenicie o neintrerupta. de sau Vremilede tulburiri gi rdzboaieprecumqi oarecare 0 vremedupi acestea. vina la viatdcurata. lui a drept meritoare Bisericii Hristos.ziuaDomnului sambatal: Si d) Vremeanecurdtiei.ii dau pe perinticu capulde toti peretii9i prin purteriblor rele le vor iar in azvarbcu coDite obraz.5. alaptirii.cat este de rostulacesta. Toati teamase fie de picat. ascultitor Drept 9i amintelespe urmi multelucrun. 2). a chemarii copii. (miercuri vineri. 30). privinla 9i se nu se maiIace: 9i numai zilele intre pentru chemarea copiilorsunt 2.De ce asa? sd Limuriri: O cas:torie cregtinenu e cu putintadecat intre cregtina convingi.nu se maiintampldi a) Crimede avort. De nici voudsA nu v5 fie teami. Urmand a$a.iar cand dupa invdtdtura pe Hristoscu pretulvietii. pentruceice au luatpartela ele. totcefacee p. copiii. lar viatacuratea cesdtoriei. c) Firddelegeadesfrenirii: d) $ialtespurdciuni. Necredinciosii Dumnezeu potaveapartede Taina in nu lui Dumnezeu.. sd merturiseasci pustiirii ridica stavild o Altfel. trebuie strigcuvantul se .De aceea. 9i . ca toli. este ei dupe cinstea de Taina. b) Blestematiaferelii. Cu necredinciolii e cu putinF viata curate.darimpotrivindu-vi picatului. acolose nu mergeti. 11. inaltimea Taina. sefaceprima prin tocmirea cisetorieidupa spre dumnezeiasce. Vremiopritesuntacestea: a) Celepatruposturimari.se pot rele din fire Si se nu mai fie date moltenire scoateinclinarile (sporiti)din neamin neamSisi chinuiascipe oameni.Dumnezeu veslette acum pe oameni. lua Fdri Hristos estemort. Pena cand cinevae in afara in credintei dreptmaritoare.cat Sipicatutiiestelege.torieilor. aceasta: de este numairodirea copii-lar tot ce-iin afard l. "Femeia se sd bame de behat cendHristos (Ffes.3).Adici s.inviedin mo(i Si incep 9i Si Dociinta. De laincetarea semnelorfemeii. evitand [. rabdand toatede laei. ndicarea peste stavileieste larridicarea intinde bietiioameni.a fost chemat 9i lisus la nunte. au 2l .1. De mo4ise n-avelifricd. Numai Hristos. se inteleagl la petrecerea si picatul. chiardac. si se pociiascd" (Fapte17. gerperia feredelegilor se ca oamenii nu ingaduie grogila minte9i la obraz facepe oameni lubirea desfraneriiii Si nu intelegcinstea.muguriices. care nu cred.cica sa pricepem h nunt. copiii nu Limurit ca lucrurile stau bine! Nu fera inteles . de pretutindeni.dat cand capul e pecatul 'Dunrnezeul e lui tui Si stomacul" n-arece sfatdemantuire de la densul. se poate nu de netemendu-se moarte. 22 e) Vremea slebiciune de boali a unuiadin soti.Prin rebdarea nu chinuirii la ei. bine. Cicicate vremesuntnumaitrup. cao sunare alarma: de Scripturii Poruncii.

nu se poateapropia Dumnezeu. 2-3de maisus . nicicopijjnu vor tineseama a$a llnut de voiaDomnului de sfatulpjrintilor Si E optilevremeanecurefiiel.Ce trece pesteace9tia fi ingrduiti este de 7 ani patimadesfr.De intAi. chipal uniriisufletului este cu Dumnezeu. Candpoartaomutgrijede suftet.numaicand cei doi soti sunt uniticu De aufletulin Dumnezeu.adicdla o varst.cei4 bunici. Si ii putintd va fi nicipe urme. care. apoi. pentru pruncul se zdmislea cu cA ce ln necuritenie.citii. de Copiiichematiin$rbetori$i posturi. Nunta estemaimultdec6t aceasta. vietiiin alteparte.1 maisus)l inainte de Hristos.nu-i nu Celuilalt. altepuderi au dupi oarecare iardupi casltorie.Tobita zis cuventul:"Doamne. spaimdde razboi. i-a fost cu intai ac€ea. m:car de patruori pe an_postule randuittocmai poftelortrupului. E oprile vremeapostuitor $i a seb^btilor. ce saredeparte butuc.Cesdtorja numaiaprindere este detrupuri.Intai e sufletutsi Dumnezeu apoatrupul.vineura $i facevrajbd. stareaaceasta cu ln nu potichemadecatun bliat. la carese priceape ce s.cei ce cdlcauranduiala in tceastaerauomoreti pietre. ei.nu pentru implinireapoftelormele. vreme lpre stingerea CAti omulnuiesedinpofte. pentru ingeduit. osandind pe alliiimpreun. Viduvii se aa care se rezbuna. de E optile vremeade tulburdd. la ajungd credinta indreptarea toatepatimile din Sise riulin cesitorij. l8r undeeste numaiatata. in Dumnezeu tineposturile areduhovnic. nu cici a$chia f) Cercetati purteriauavutpirintii.pentrucei ce iau pade . ddinuiegte unirea trupeasce aduce qi cea Si roadedupdDumnezeut copiicuratiSitregatori spreEl. Altfel.aceea. se calemerglicum trebuie mearga.ca unii ce vor fi mereuin rizboi cu ceilalti putin.Apoi.iau pe acea$e sorda mea. pentruc: toate simlirilecetordoi Vremi opritechemeriicopiilorlaviate .carenumaicu varsta se arati. insd am vizut $i la depdrtarea pacatul insemnati amestecarii sange de copii de $icu s. stinge chiar.ndrii. ler la noiva aveaoncealteinclinare spreputrezirea vtu. cum pirintii n-au ASa seamdde ziua Domnului. a) Nebunii.se de lleturi parintelui slab.ca si tinacumplna. pe cat e cu agtepte putinte. mai e ltiut ci prunculce se nagte. Celuice crede datoria aveatecioria Si iieste cu putinF.iar pentru d)Varsta pe biieti spre25 de ani.ndtatea totdeauna). Cinein vremea noastre maicrede aga. pentruce nu maiare rost lcopilulnu maitrebuiechematta viatdcici el este |8te deja in pantece!]. din toateinctinatiile cei doitineri.fiindcein acestea se zdruncine li nervii9i au pomirespre varsare sange.a e/e. sunt Panela Cununia L veti aveaimpotrivd. fete.panace se maitinigtesc o8meni. si se vadl.de la 18la 20 de ani.la evrei. Si de I Binecuvantatieste numairodireade coDii(pct.cio lac cu inimecuratd' oiauinlj-adevercafemeie(Tobit8. avea inclinarispre lepre. de ce in randulde copiice se nascdupa rSzboaie. vremeacand au fost chematila via€. C9lea De ce esteoprfteba6 vremeasarcinin Odati. indr.Sidin grabata. li (veriide gradul ii ingeduie pane gradulS 4 de la b)Rudeniile sange aceasta. dovedegte vdduve. pravilabisericeasci. nestricatS. poateapuca puSciriei. fete9i biieti. vreme.iese Si din pofta trupeascS.trebuiese dovedeasce lucritoare.se intelege astfel. tiindotara caldl. se mai din Intelege asemenea de ce copiiiacegtia face revolutjj de vor li 9j vor sfar$icam prost.cei ce robescla patimi. lege. ci inaintede cisetorie au o purtare.averea averea Datima s-a impreltiat. 9iince ceva:trebuie se ca o varst5mai merigoard. bautorii. zdruncinata Dentru cea de Depdrtarea maimarece poate c) Ceipreadeosebiti verste.mancarea sufletuluigide caretrebure seapropie sI lot cre$tinul.se mai in€mpl. pentrucarebucuros ciutat tovaresia aifi e) Cesatoriib tecutedupl sfatulsau silapdrintilotcaresocotesc toati lecomiei n-audus la capdtbun.rdzboaie. (maxim10).ca se poata primi Sfanta o hpdrtiganie. sunt mai mulli blieligimostenesc apuclturile rizboinice ta(ilor zdruncinarea ate ii lor nervoasa. poarti in ei pdcatul toli pdrintesc.De aceeasunt gpd!!-dqb j jig jilglig: slabiide minte ceicubolilumelti. 7). agteapta Mai nerviiqi nu mgiai visetulburatoare. silitiTaina Dumnezeu Sitoti Bisericeasai.cici altfelnumaiinmultesc apoisAintemeieze cu oameni. de Iui g) Nuincepeti ce dsetoria cu pacatul.

se va juca cu sorade-amireleli mlreasa.bdrbatul o multume$te.titds5-ipnmeasca sjmanta.taiea! cap duoerele. se spre gi-i cu precum insu9i zis:'peneb almiilea a pentru neam" ceice-Liubesc pe El.Stiticum e trebuietinutacurati ce inc. timpulsarcin'i' ce inclinarile le-auavutperintiiin Prinurmare. n-aupotrivit dau cerca altulgiiatistricandu-se cu o cisetorie.ebatj-tacum ce se marpoate face (drege). lar dace n-ati fecut aceasta9i ati ajuns aici rd plecalivaputeriimai mari$i petreceti pentrusuflet. 9i pe cu deosebire birbat. sfaturj picitoase. pentrusine$i a 3-a pentru eceasta toti firea renduiala Dacasunt mai deaidecatingdduie pe sunt slabi9i nu-s de trai.ri intr-insul 9l ajungesl priceap. toataviata Dacapenntii mo. sau va incade la 7 ani. tulburi mngtiinla cd-ipicat. Si sfat e binesi vd doriticopiide ta inceput.lat.se mai Ddrinti. iar dace nu i se dd de leac. nu ise lacescarbd el. milostivegte copii binecuvinteaz5 daruri. ce in toatevlatacopilului se va nagte' vor acelea fi conducitoare viitoare de Acume vremeacea maiscumpe a ingrijide purtdrile unui inclindrile slAnt caci alecopilului. se va deda la curviecu mana. ce pdtimesc aceasta intai Cet amandoue apolsa se cdsdtoreasca sd se tamidutascd. Side undeinceDitura ls toateacestea? pdcatele Din pe tineretii. patima la sporul cartenlclnu malvorbesc' Despre doaganebuntei ciciincepe sA se poataface pe la mintea.Fa slebitfrana gi repedeil trecefirea. onaninst in altchippitima$gimuttficandfdridelegile sau ecelea.dulareleoamenllor' 26 gi acezut puterealor de aperare impotriva bolilorde tot felul. de cetrebuie fecioria nestricate o aibe sd feciorii numaifecioarele].Un p6nace nu v-atihodorogit grijite de vietiiSide atateap:cate.. fare numaldecAt sd socoteasci sfatulcdsetoriel Doctoriidau pe lumese se chinuiascddac. e legal Darsi vrcmeaalepterii pentru de mami gide purtirileei Apoi.princaretrecein vremeaaceea. nu lasd pe om se ajunga putereade slSbesc la nrcidecum 70 de ani. s:tileduciin spate. f Pi.Femera nu are agadarnicio descircare.tenirea se aceasta va cu tocmirea firadelegeadesfrenarii i-autulburat cu terie mare.Maiterziu.lnt. de pentrutotdeauna. de int.lar cand se va na$te. cercala dobitoace.Ajunsiaici. de cumstatildac{ sunteti roditorilCeice n-atifdcut-o inainte cdsdtorie.pe urme curviein regule. Dar aici re mal inlel€gecova Ga a ln misure ce s-a in€rit desfranarea m.inaintede ctiDa candfemeiaar fi fost preg. Ca tot ce se dovedegte fera rost pentru Dumnezeu. se daci n-afostbuna. l-au ajunsfaptelelui din tinerete: era curvar. le aceasta tampeste 14 ani. Toatepatimlle pe gitrup 9i suflet9i piezdndu-le pustiind a impotrivire sufletului.in vremeacelornoualuni ala va fi 9i simlimintele pe sa se copiluluice va naste. ce roadabolnavd vor chema-o aducvre-oroade. foanegreuse tameduiesc.din tinerele. de acestia cungscand ce timpurile. Luati aminte. cu se se impirtegeasca Sfintele ce aSava fl Siin viatacopilulul sa va na9le9l nu de Dumnezeui ce cu el.ca pentruosteneala perintilor. iar dacase ducela doctori.rinti ncroditori (pct.riti-ve Sfante cu impertiganie Sinuse poate nu se poata. dupe voia lui Dumnezeu. ostenitj-vd trupulse nu zburde care ajuti pe tot omutce zice ti nu uitatice este Dumnezeu 'Doamne ajutel".iatao ce in cu intiperesc deosebire mugurele s-a precumau fost purtarile9i toate cheie a lucrurilor: mare mamei. alesale mamei.patimicare ii vor gi cu nervoase de nuse vaintalni cineva de omorimilioane celule va pe la varstacasatoriei ajungein care si-i cunoasci boala.cici . careatotputernicia Si randuiala firiile-a intors. celde pe cal6 alta o oartecu laptele. plemldit Deci.lntors.Oricedesfr6nare sunt este o putrezireinceata (ca gunoiulcare arde) ce scurteazezilele 0amenrlor. li [nu Facetibine9i tinetiposturile.pana nu intip. llnerelea r:zbune. ^ .iar clzandin acestea. de a tiei pricina.4-5 de maisus)I Intrebali medicul inainte cdsdtorie. poateintampta amandoisotii Se ca 36fie roditorr totusiroadenu aduc.ca s: fim pe placut tui Dumnezeu sd dobendim iertare.Ce se fie?pe unuldin soti. nu asculti 9i umbla veli aveaO. delimijloacele de vandecare din ce in ce mai bune. acumpotisemenaintr-iniii aceasta' pirintiiinvremea Sise roage unuitalhar sauapuceturile cu si petreace dragoste Taine. ca nu crede. lneroditori].nu poaterodicopilnou' in ce nu-gipoateimpd4isangele 3 pd(i gitoates' meargabine. Sieamerturise$te satinempartea conltiintei lui din lglasul Dumnezeu om].

Luptalor intre gi bine9i reu. Nenorocirile oameni..'10). yor gti ce se de sl deosebiti varste.printre care9i. acoloundenus-aflcut pocainti. aftminteidecetcu sengele de la porunce.parintilor]suntmai gidemaibunenddejde ageri lcopiidintineretea parci le perinlilor suntmaistin$i. Doamne.n-am nici un negtiind urmerib.. a mogtenit-o. Pentru necredinciosi. ASase intampli cA neamul Pastorul paze9te isi oile. aceasta. celuice l-a versaf'. "Sd nu sputcati trebuiesd o biruie. desevarsit dinauntrulfemeii.Rezbunare" la imboldurile afare asa de mame Sangele din Siputini catre cea rea. mesuri de r. lorstrigd cer. de sl fie o datorie. aflauintre dansii De la Se uniicare credeau Dumnezeu in in Sialliicarecredeau cel riu. dat la indemana inaintede fetelea gandila cdsdtorie tuturor. slintise-vorgi ce! c6 au invebFo. cumpdni. (maicurandsau mai taziu) macinedragostea ci pogoari in luriea aceastalcopiiil. dspundr"(lnt. 2a . lupii gesesc iar nu are nici o aperare..Sidurerile stomac rirunchi lns. care nu are de lepedatpe nimeni. e chinuire pentru Si boli ca el Si acesteaugureazicipdtareadiferitelor care 9i lui. Cdci.. poateajunge panala 12copiifara cusur. intre suntceicescapi de ea. chinuirii sate.nlti 9i urmirilecelemaigreleabiade acumvin.. ceci cei ce se lntre intretine.. se poateintamplasa fie biruit: parteacea bunede De cerecap unuicopilfar. laratreiasuperare pentruurmasii din neamin neam.. vindeci.t9i "ajutd girolulacesta. iar celuifari de sfatse stinge.dacavialata esteo cheltuire Totuqi. tpre Dumnezeu.Sfatul mare. se Si daca mai egti Si cu gregeli. Cunoaste decj. a facedreptate bund].poala alba" fleucoreea]. de viatd.e. ajunge care esteci stricaranduiala Eraumulte pentru De fireapentru faptaaceasta.incat se tem se nu-si piard. aceea. caci mai intotdeauna : dacAinsi are partede un sfatla vremea au razboaiele. sa in 35. Chemim insa din nou pe lisusla nunti.(Numeri 33).inclht spre iar f Urmandgfaturile de mai sua.altoraspre superaremarc.care suntcu mult mai multedecetlnsiraiaici cuvent.Ceice au pezit cu slintenie gresital perinlilor a se cisatori cat mai repede. neindrumate o zestreslibite. nimic nou. pe desfranatii vajudecaDumnezeu.ca oricepdcat. maiales dar copiii. de multeori. lui chiarin vremearugaciunii gaia-gata careraspund un capltin cu ga imbolndvirea nervilor interni sotiei. eiinci suntcopii. cd se faceimpot. de trebuie cClatoreasce vialdcu foartemaregrijdSisa nu c. lmpotriva Dumnezeu. maivedebinele.Ea nu ii c) Nu apera$desfranarea..cu soti prea pravila cea sfen6.unorasDrebucurie nu trebuie indrdzneasce sd varstade 18.ce fireaparintelui de lpartea €t pemantulpecare avetisdttdili: cAsengelespurce necredincios. tot ce-i pdcetossau bolnav. ajuti-nese facemvoiaTal Amin. de ce nu e binenicidecum lati de lemne merge.6. undevinchtnurile lar De acesteai pirinfii $i buniciicare suntintr-insut. nu aiunqeti la necazurilede lncepetorul rautatii: in copilse bat cap in cap acesteinclinAri iar mai ios (pct. aceea caretrebuia leacputemic neroditoare.cendsa fie in starea na9tecopii.mintea. ci vina.. pentru Dace nu este cinevaca s:-l ajutein vremealui de a) Cima de avoft estemaimaredecatcrimasimpla. ai !d dea in deznedejde mantuire.ti sengeb versat. ca iiface pe acegtia se fereascide sarcina. dupa sfatul perinlilor.iva gidetata.le daj povarecopiilor. cirora le va venivremea pringreutitileSiosteneala a-i crelte. e asa de mare.intre a credein Dumnezeu a nu crede. apdra.6 de maisus)I potrivnice.Tot ce este senAtos Darintt de in inclin. Alte lucruridestiut:Vedoamenii chinuindu-se. desfranare. se potstarnitabatranete h cd iate unde poate duce: la ganduri b\ Blestemela ferelii de zdmislire.copiiide la bitrSnetea pentru au moqtenit ci lipseSte vlagadinei gi duco viati chinuite.lati-l.20 de ani.Unii ca acegtta pamanu Si pementulnu se poatecurd.d.. S'e mo9tenegte atat inclinareade a crede in Dumnezeucet si lnclinarea a nu crede.lipindu_se de Dumnezeu. in vremeanoastrepeste vin sotigi ducela ura. toatasupdrarea Mn sdAi Sinumaipoate greu se mai li daicopilulincasanecredinciosutui. de incatsotia(femeia) maipoateridica nu dejos niciun bratde Mantuirea afle rebdand se lale. se rezbuna A$a un Simaripricinile c€ acesta.

in Toate au izvorul iQi In picate. durerile sd pricepeti poftele (puterile).Men. un primpicat. pentruci trec mesuracuvenite atunciincepe iuli galele. pecaretotiil plitesccuvrajba.casa aceea nu tine ci se spargegi in acestecazuripi. 2) Sotiitriiesc in casitorienelegitima feri cununie sau bisericeascd. de 9i dracului se degarte se tie post. Vrajba casevinedinpecate. Sfentaimpdrtiganie de randuielile de Bisericii. poatemogteni!). Brancoveaul pentruci fie mamasautatanu a fosttreazcdnd 2.cumintiti-vd panntilor sfaturile.ori nu vrem. Ceci Dumnezeu de-a cumpeniqi a-9i recunoaqte cdcitrupulnu c| spremoarte spreintoarcere.DarSi asta de li s-a intemplattol le deoarece di prilej sd milade la Dumnezeu o socoteasce.Cuve din 22 febL sfesnical Duhului cu totulaltceva: n 1942. ca nu cumvadup.dci acegtia Si-au pot alerga9i lucra (parclizia d zacand dacd postesc nr mai al statulviclean Ei se ca gi averea. doaraspatele. Dinnastere. vei md. din unei mistuie cu aJutorul otrdvl tot grrsimealesteo otrava se si pe pedepsegte Dumnezeu toti careestetierea.Prin urmare. in toatdfirea. Sfintiiau scos pliteste nimiccenddin el scotiaverea Sfant. bine si ne poceimde buni voie. De aceeatoti harnicii ia aminte iubirii avere. asemenea O cisitorie nu tine. cu candvd miritatifetelesauvi insurati feciorii.itafata ta numal a De pentruavere. 9i SjlllgsLilelg. vrem.ca astfel Acumse vi dezvelesc voastre. 30 . nervii. vrajba case. muftealergatura steala pat tot restulvietii. f. afli ce aificut gre$eli.cacipricinile de Dumnezeu pecatele noastreDeci necazurile sunt Dumnezeu carenetrimite Necazurile via(e. lor acel pecatare si le spargi casa.cdsitorialor va sfar9icu vrajbi 9i cu spargerea caseiaceleia.Fugitide berbali cand sunt smetiti de biuture ca de foc. s-a adacicu desfranarea. Neaperat. 9i care sunt poruncile Dumnezeu.sd nu asteptim sa ne trimiti pentru pociintapran necazuri tot felul. au crezut s. 5) Nepotrivirea varsti. si-i pentruci nu 9i-auinfranat Toateacestea. careestecel careface acestlucrrt pannte 4) Lecomia averea unur de candSi-a meritat fatasau cdsitorjtfeciorul.din negrija de spovedanie. nu pedepseste ta rea. Trupulse umplede otravuri. pdzesc ale diavolului nu pot si aibi linigte pe gi ll trupului l. liosaoostului.Aceastd om diferente marede varsta esteun oecatinaintea Dumnezeu lur $i din cauzaaceasta. Este De aceeatoli trebuie intrela cumintenie se se legiuiascd sa Si dacdsunta$a.'devin sldbssc spinarea.intii trebuiese recunoasca au dat un sfat ce prost. Vrajbain casi pricinile pentru Ascultati careau vrajbi qi ce si facaca sa nule maiaibi.pentru cd 9i-a s-a fdcutcu o lucrare diavolulur. sau Astfel. Qi Aceastadin cauzanepotrivirii varst:. si nerebdatori. dacaprteqtinecazuriin not. intrat pe au intr-ocasi nouecu o pecete drdceascS trupul gi pe sufletul gapentrucd nu s-aumdrtunsit. tocmaipentruci n-auomoretpe diavolul. Suntpirinti care-li miriti fetelela de 14-16 iarla 18. cu suntmilaluiDumnezeu cetevafelurlde pecate. lui care daca nu se pizesc.19anifatalorestevaduve incdcu copil.dace: vine in l) Cesetoria inceputcu st6ngul. gre$eala. s-a zAmislitcopilul. 9r ll.["Cuparallzia greqitd fecutsocoteala nesituiide avere. 6l Din negrtade sufleta celordin casa. Betegugurile trupul: Dintrei pricini imbolnaveqte se Carnea[9i 't.cute inainte dupi cisatorie. 3) Dincurvii nemArturisite.Despredurerile oumenilor Lucrulcare ne arde pe toti este poceinla pocania pe De aceeaeste ori care o trimiteDumnezeu. tocmaicabogatulcare Este saricegte. caci ce poateface o de fat: aQa tanarain fata unuivlajgan. ani. ASa trupulcare9i-amancat toatdvlaga.

ce esteSi mai des. nu ascultati sfatulnimenui in Fiecare Duminicii. in agonisealavoastri pentrucareDumnezeu trimitepocania 9i acumiatepricinile avutului nostru.gi-alipitinima de lucruri cu nu inima.din mana din carea furatsaude la unulcare curvit. cinetevamangaia? in Ai cumperat manerca. copiibp^dafi Si lngropatiici-colo.cufaina. tot.dd-iputind sfintit. voastre Sl pestetot lucrulmainilor 1l . cei poste9te. de fierefiind. si venivremea ceriapi cu biletlDa. lui sa 6) irai potiaveanecazuri dincauzdca. pentruce tii in san9i Dumnezeu sd te mu$te. lasi Serpii 7) Apasi b/esfeme/e perintilorsaua alluia asupracaseitale !i asupra ta 8l Omorui sau sinuc. cendestevorbade cinstirea [guvernului] Ceciva lui. asupraintregii aven 5) Cinevase tine de vnil asuprafa. lll. loculei. $i curete$te-titrupul prinpost. Lepddarea pacat copiiloreste strigdtorla cer 9) Stepanii pdcatenemerturisite tineretesau mai De au din urmaSinu le-auispdgit. Pentruce? Pentruci nu te mlrturiseSti. vineri. Dumnezeu lucratDuminica 2l Lucreazd Duminica. de cAnd ia-imuncitgite paniin panzele urmiregte Dumnezeu albe..ferd 7) Din petrecerea post Cei ce se umplude meniesunt plinide fiere. o altoaie. femeia durerimarisd nascd" O iar in gre|eald a noastreaten.cecineaseminate de fatd oe care ne-odi Dumnezeu.Spini pilamiddsAdeaqi pran 9i iti caitigi painea. din man: pitimage.de-i peste petimidurere celeiubite misur.ba ba leng.degiia-imuncit De nu te veiputea folosi.De aceeavinebataia si lui Dumnezeu asupra peste pe camp. nutStatio sau S: sa brazdd p.pestevite voastrS.Nu mai 9i CA NERANDUIALA DUI\TNEZEU nrci randuiala BATE o 9l lin SA SE FACARANDUIALA.fd sfegtanie. cu ape picateletrecaiasupra cacisAgtiti. ca si nu mai poat.va veni9l aceavreme sa cel 3) $i maiare pagube ce se ufteb agoniseala ca la ochii pieritoare.ASa.sd . desfraneaz: de de miercuri. Pentru altc€va iui di. nu-idestulsd le spuisubpatrafir.De ce 9i pot lucraacesteputeri?Pentruca tu n-arocrotirea luj Dumnezeu. Dar sotilor. blesteme nedreptale. asupra dfticuievifele atuncisi nu se miredacai 1) Uniidinstepani !i Dumnezeu cuvantullui dupl cuvantul.cdciaduce din moarte. Cineva lucreazd diavolulasupra cu ta Srasupravitelortale9i atuncitu tanjesti viteletale. Cenda fostizgonit Adamdin Rai.iJeli ficute in curteata.de zilelepostului de s. Dar se mai poatese ai asupracu(ii gi alte pacate. cap. pementulur care-l pe calci Siasupravitelor. sotiicum 8) $i o ultimapricini estedesfrenarea cici nu maitinseama ASa candsuntlegiuiti? bine. O alta durere: paguba in curte. cicigiasupraloratarnigiapasapacatele. aceea inainte a De mar de a o amesteca aletale. sau.l cel din ceruri. cacida seimplinegte n-a Dac.vei ca nicitie nu iti esteing5duit se lucrezi prerde numaiceeace ai lucratdumlnica 9i ceeace al ci nu de S: lucrat cursulseptamanii. ce trebure le gi ispi$estide bunavoie. Poateca ai cumparat aceasti curtecu bani muncali intr-ovremecand poatetraiaiin desfranare.rbetori. in gunoi. gidacevei lucra. pune-ti cruce Eu o in curteSiroage-te Dumnezeu te ocroteasci.te Plin carnemufie9i nu candmdnance umplide manieqi astfeligi sarin cap uniila altii.Dumnezeu blestemat a pdmantul: sudoarea fete. iar tu n-ai oc. ii sarein capceluilalt. sau pe pemantulpe care-l lucrezj apeseiuremnb.ci ca sa ti-oindrepti esteplata t iubim.pentruo pentruo bucata lemnce nu e la de vorbacat de neinsemnati.De aceeanu-ti lipi inimata nici de propriiEi copii. lucraduhurilerele.otirea lul Dumnezeu asuprata.mantulcarenu estealvostru. de cea datd de lume. acestibani.. El se ne lipiminima.in curtea carestai in 9i tu. ca sd ti-olmpotmolesti gunoiul a dat Dumnezeu spreTat.. isi lguvemul] are socoteala tu insd ai un suflet. luatiseama.cAci.Pe el s5lumii.carese inmulte$te'in atunc corpul omului.

in vremeacelor9 lunide sarcine. ceilalti asemenea. nu Si Si afundim la botezcoDiii. afarade posturi pavel).\ Sfatu gi indemnuri ale ri Pdrintele Arsenie datela BisericaDrdgdnescu I Vialade familie]: In timpulsarcinii. lnd. in (luata bdrbat) nevoie completare Femeia din are de endocrine. sd Abstinenla sexuald ddvigoare. 9i dacdin vremea aceea tataa maifost9i beat. aveau cate16copii. . (Sf. de oancontact.fie rele. suntneascultetori.Toate princatetrecemama.pdni"tiganii. Tineriisise mutede la batr.Dacanu poti vorbicu copiidespreDumnezeu.lobagii 9jerauslugir Ceicare opresccopiide la credinta suntosanditi riu ca mai sinucigaSii. Dincauzaavorturilor vor "st. vorbeqte cu Dumnezeu desDre ei. Desigurcd doare. fie mare. . .Decatcancer mai binecopii Copiinesculinumaidupd distractii destrabeliri ie€itrai.e ln rar. mergem pagi din dar cu repezi spreea. Duminica sirbitorile de pestean 9i posturile intregi Toticopiiicare rezultd.niicare strica le casa. pricini: Copiii inddratnicivin urmStoarele din 1) Pirintiinu au p:zit nicioda€postul nu s-aupututinfrena !i de la poftele trupeitiQi aga au cdlcatzileleSi timpurile neingiduitecare sunt: IVIie.Dac. cu amendoui lati cum vei avea fie fie pocania la Dumnezeu propriul rod. aceeamulti aluneca copiisenascmortisaumordetinerisaudacdtreiesc pe pentru s-aintiperit pecetea in curvie. neascultitori. nu-id: pacela copilinvremea sarcinii.ii veti vedeaplang6nd veti plange9i voi Si a9a veti ispdli 9i p:catulin careFatizdmislit. la berbat. pentrupleceri.nog. si nu cadeti astfelde gre$eli.Candva cregte Sr (CaietdPednbluiPetru Vanvulescu.se nasteun copilca va fi sleb. sotiisa se impreuneze. cu mare de fiti bagare seamd. toateiivor rdsdriincah-. pentruca niciperintii lornuau ascultat poruncile Dumnezeu a przizilele de lur de sfinlite.r:tnici.u cd a facutpeom. .lV. Astfel. trebu. D. bune. 78-81mss. de ca in candva va venirandul. ce curveascd eiincd din pantecele mameilor (a$aspuneSfantaScnpturd). Picatelese inregistreazi codulgenetic in alfiecdruia.Cis:toria-i pentrumantuire prunci. copilulva avea precocitate sexuald. fie cu mintea.daci nu levi ati fi fecutnicinu v-arfi durut. panala curdtenie qi 2) Mamele s-aupSzit nu deplind agase nasccopiiplinide bube9i potmui. Nusuntem maimut.se intiperesc in copil. Dintreifamilii. necredinciogi desfranati. au Si .Copiiinefecuti stricape ceifecuti. VinErea. . Pantaloniifemei-muh la maigrav lipGa basma rugecjune ca de la Pe cernecununati nu-iimpartigeqtr. . douadivo4eazd. Copii inddrdtnici.. fa l5 34 . 9i TotipAnntii luatiaminte. dardinc6nd cand. dinbe pentru careSilui Dumnezeu pinn r. ne . mama sa nu stea in fum gi sd nu ia meorcamente.curea. de cu teu 3) in vremea nu De sarcinii te-aipezitde bdrbat. lntrebati-vicugetul$i vd va spunece este ingaduit. . Deabia agtept termin si odati cuproblemeie barbat gifemeie. cu truoul.

Cruce.I-am rugatpentru apuseni m-adusDumnezeu acoloSimia aretatce fac. cu fapte.1'l). lui dar Parintele in Arsenie intalnit lisusingarA chipulseracului s-a cu careplengea. 5. Uneistipaniri stat(sau (9i nu sA niciSf. goaptediavoleqti: Citili Bibliacum vd taie capulcd 9i noi o gtim pe dinafard sfintiin fantezieve vom face. 9i I Biserica Statul]: Nuj totcereti moartea Ceausescu carevinvorfi mairii. teozofie. geD. A9adarin numele Hristos rugim ca StcumDumnezeu lui vi v(ll ar rugaprinnoi:impaca!-vd Dumnezeu Corinteni 20).) p. lvlamona. (Caietd PerinteluiPetru Vanvulescu: 1-4 mss.Azis c. Vindem Si yoga. Credinlal: Si nu cartimla necazuri. Nuva putea aveaomulpacepe pimantde nuva aveapacecu (l Dumnezeu!Tesalonicienr Luca21. magie. din lntrecatolici ortodocsi nu deosebirile suntesentiale.Boli gi necazuri. va revenic6ndva taregiciiiom credincios Ungurii maa vor multdecatArdealul. de lerusalimul nornu celdinlsrael. nu Se-mi tindDumnezeu credinta copil. Biserica slulitoriiei) trebuie I se supuna m-a Rugdciunile jertfa Sfintilor Brancoveni adus pe mine $i Dentru tara acestaa noastrd. 55. Sr Cel cu un talantdin SfantaEvanghelie numaibotezul are $i talantul i se va da celorfera botez. 3. un N-aisi gise$ti SfinteMoaste sfinteca Sf.. cultulluisatan: suntwotan. Bitranetea-i cavouajutdtor. nu Cei bolnavi tind regimu' sa boliiin loc de post. mai Dreapta socotealA-i mareca postul mai Nu ispitiSfintele Taine. cu 5. plamenii 9imrntea Fumatul sl6beQte numai nu ci omuluiincet credinta o maiveziatatde curat.tre Sf inger P. eu PriaD. ldaimute rugaciune c. de carenusesupune luiDumnezeu. l6 lcoanapictatede ParinteleArseniein bisericaDdganescu l7 . lsaia139...zitor Si ne fenmde yoga(nojcreQtinii avemnevoie). lui c5ci Pe regeleMihai Pirintele Arseniel-a sfdtuitse plece cal in omoari. qi l\. spiritism.

implinindu-le lisusca nimenialtul. dupi ce a venit in lume.'(Sf.Sibiu.va aflacd princrucea inghitit pe Dumnezeu. Sibiu. a sunt amestecati.miluieste-mdpe ascundein poruncile Sale.parjolde (U|.te Fitocatia.193) p.1g47. a lumeaincat9rpe singurul SauFiu .29 vrejmagur s. fiecare dar AstfelAdamCel nou a innoitpe cel vechi.pp 8-9). persoana lisus. salec6ndii strilucegte Cuvant ascetic. p.din neputinti'(2 13..de vremece dragostea noastrd cetreDumnezeu inc6 n-a ars Si ata aceea.ci si aibdviati ve9nici" (ln. deschis a firii a lmperitia lui Dumnezeu. asupra fratelui Seu(lratei28. Sene "Gendirea'. 10)Si pe ucenrc aceeagi cale. Sibiu. Om sena$te. fieristignit pe cruce ca un fecatorde rele.l. "Neintrerupt vdrugaf'.saucu uracea maimare.. li esteiubire(1 loan4. acestscop. 3 1-32 38 l9 prin In societatea omeneascilisus l-a batutpe potrivnic pnntr-in9ii ispita iubirea oameni.var$egte minunea uniriiindragosle celorinvrajbite a 1946.prinoranduire dumnezeiascd 9i asupra trupului Domnului. nou6.dupi ce-L va inghiticu Eeama rdstrgnind c6. 8). Capr. i-o intoarce spreplacerea oricealtceva a afare Si de Dumnezeu. D. f:cut restabilirea omenegti.astanu deplinaimpotriva diavolului.ca sd vie rardQi stareade la lubirea Dumnezeu de de Siiubirea oameniincareaterni p.t69 de [rArtu riSitorul(Sf lilaxim M5tturisircrut. are draceascaputeres5 desfacepe om de dragostea lui Dumnezeu s.. Peacestea SiDumnezeu doui ni te-adat invr.Doamne.cat. p. stivilareie dragosteise se in lui $idragostea nastepe pemant. aceasta vedealimpede lisuse Dumnezeu prin se ci Minunea aduniriiputerilor sufletului [mintea inima]. Nu-9iputeada seamavicleanul TainaCrucir de care ii va rupeceledinleuntru.p. .) s.p29-31) laei . Sibiu1947.285 milostivire. tot prindurere.dupe cum nb asiguri SfintiiMarcu mine.-L facl pe Domnulse calce . primitcununainvieriipentrunoi.cu ajutorul nelegiuililor iudei. Prin dacamaiaveminimaprins. .Maxim [Iadunsirorut. biruilo.l .ed.ca tot cel ce credeintrlnsul. ispiti pe carea -ispita. vremi cand il prigonegte sabia.oric6til loveavrdjma$ul de cu durerii. toataLegeaSi Proorocii (Matei 37-40). Cici iata: Dumnezeuse .pentruporuncaiubiriiSi. eilubirea gi sabia lui Dumnezeulucreaza neintrerupt 9i in chip omenesc. numaifiindcaoamenii precum gi insi9i are vremile milostivirea.rabdand tatelrautatii in a6tea relede 6-7l1998. statainapentrucareporuncile Dumnezeu Aici lui bat numele Dumnezeu.lisuse Hristoase..Nu-$idedea Satana pe cruce.cand brruinta vegnicd pe rdului careo va da omului. e cu putintd a nu decatin ca porunci.prinomulin carese !ineaascuns. 22.Despretegeaduhovnrceasci. Hristos lisus. dupdcumiitrebuie. dupeindemnareaSfantuIui Pavel: Ascetul (St MarcuAscetul.pecetosul'.249Si ed.Fiul lui Dumnezeu.sa nu piard.33 8).p. nr. stapenitorul lumiiacesteia incl ne maitine tegati in imp:ra$alui. urmare.1. Fitocatia. lui Rugeciunea neincetate fericitului a nume: pe vrijmasul. celece I le-afagdduitin prin pustie. pe dreptii lnvia ceidinVechiul Testament. s. pe urmede tot. Corinteni 4.jbitede fapta uciga$e pecatului. a ) lubireade Dumnezeu iubireade oameni gi Tot razboiulpotrivnicului acestaa fost: ca sA-Lfacd pe Domnul calcedragosteacatre Dumnezeu Tati. 16). ed. s-a streduitpe urme. vot2. Dedataaceasta ridicS. minunatrdzboi! loc de ura lisusarataiubirea rapunepe in 9i prinbunatate.sd-Lfaci si calceporuncaiubiriide oameni O. pentru cineumbli dupaea.1. vestitinviereaSi a dat mantuirea a in dar(Efes€ni2. Filoc€lia. peni h moarte. cand are cine le trai. E mai mare iubireaaceastadecet iubirea carea creatlumea. 'omul" poftd.30 ed. Si pentruc.dandu-sitrupul ca.vot. CaciStie sa ca vr4maguld decereapemanteascS. vol 2.A9a iubitDumnezeu L-adat.Despreiubire (extrasedin "C.lt.Aceasti biruinti a lui lisus. vol.rarea imper4iet' 9.Neputend porunca iubiriideDumnezeu. gnostice.a venit. dobAndind biruinta pentru intreoameni: deodatd fiecare.maiadevarat pentru S-astreduit vorbind.OmulDumnezeu va ii $i. 3.p. de ceva de pe pimant.1942 p 247) $i [Iaxim intreolaltd o. f. nou Cerin inimile oamenilor.

Adevtratareski$tea omulurstd in faptulci nu iube$te deplin. mai decet spre supunere.Daci am steruicum trebuiein iubireaaceastafer6 margini. fel.Men Brencoveanu.cupima intampbteincale. 6-8).fol rcstulliziologrc al blrbatulu . se ca o noti comund9i in firea animale.giincA fecendu-Se moadepe cruce"(Fil. decatspre asuprire dominatie 9i Si ii. inclinat:maibucuros eie E lpre suferinte supunere. Siintr-alt De Bngdconfiguratia vigorit anatomice. printr-insa aveminleuntrul p.strdpunge iadulcare nu-ipoatestaimpotrive prin cerul.a luat chip de rob.ca l-au smintitla minte. trei varstese vede: in in (Mt. Cu inclinat multspretiranie. fiptura care-Lcunoagte creat Sitoati de Tat: e str. candse aprind nu iar la menie. altiie activ.ii pestreaza totugiinsuliritecopiliriei:voce subtjre.gesim o mare dFonanta.oe Sfentul rispunde:"O prepastiede smerenie!".rbatule poligam fire. (Caietdperintetui toan Fercal inregistrat pe bande de magnetofon. nu primrnd cu bucuria acestui rosttoateimpotrivirile absurditetile ni se ce $i ln€mplain fiecarezi. o actiune totuldiferita_ are cu Astfel. . hormonul feminin. fAcendu-Se asemeneaoamenilor9i la inati$are desdvergindu-Se un om ca S-asmerl pe Slneascultdtot pandh moade. putemic. Omul gandegte toate cu 0rganele sale. 13). Poatede aiciisi are obargia faptutca.ti.204 treiaa iubiriifoarte p. atunciconltiinta vegniciei un dat imediatal existenlei. influenteazi prin spiritut: intr-unfel al b. chipul asemenarea cu Tatdl.rbatului.Dragostea Duhullui Hristos. nicilui Dumnezeu vor se se supune.alfemeii. trup.Asadar.'19.ci S-a golit pe Sine.Cendviata omuluiiese teaferadin raticirile eului gi igi gdsegtein suflet unitateasa cu Dumnezeu.. lnse Fau plitit femeilebine. B.a$aca evreiide odinioara din si Caturcride ddunizt inteleptul Sotomon avea o mie de femel. lubirea trupeasce Hormonii. in se 9i in puritate.178 lubirea inclina libertatea pe o cumpand. 2. arSt Cu sunl cu avemde-afacecu un caracter agresiv. avea9i nol fiilor am 9i p. cdiledesdvergirii leuntrice potimergedecatsperend. Pan. se pareci tot aici mai lvli kebuiecautat9t suportultrufiei. Bucuria Siactiune iidurerea pldcerea renunlarea egaleaze se contopesc frumusele.lubireae insugirea Dumnezeu. a9aca luminalntr-o e tot flacard.mai mult sensibil: decat de presimteprin Intelectuali.In iubirea aproapelui pe tineinsuti ca (Mt. puterile mintiise doveclesc creatoare.lsacSirul"ce deadvettiea?" e 40 prin urmare. searmonizeaza.tulfiziologic aldeosebirii brrbaffemeie. larcu a@asta delinit s-a desevar$irea Atuncicand pe oarecineintreba Sf. lnfdtisare copil.314 nostrulmpdratia Cerurilo.turacea clip6vesteste Cel ve$ntc. spatiul. mult primitoare mai decatcreatoare.incats-a .iO). primul in rand n-am fi a$a de mirginiti intr-o mullimede privinle..ca de alllel al intreguturegn anima!.propriedestinului de mame. dupd Scriptura.44) in iubirea multca petineinsuti. la mesuraiubiriide vrejma$i sunt datorisa ajungatoti pe cregtinii careau de gandsd se manturasca. Astfelbirbatutdobendeste. ca lubirea n-are nicj nici nu marginile omului. timpul.iubirea vr4ma$i mai de jertf5 pentru (ln.in mullime insusiri de dumnezeieiti.incatstrdbate e dincolo mormant de 9i ajungepe cel iubit..bdtutade iubire. cet notelediferentiale mataccentuate. . spre Decr. e cale.3.Cu iubirea caleacea mai scurtagi mai presusde orice adeverat.tura Dumnezeu ca de Caracterul agresiv masculului observ: al tadetoatecelesfinte. decat sDre bunetate. cendla varstaa putinialung.spredesavarsire Cor '12. p. vegnic (preocupatd) berbat atrase (Fac. 19).5. desivar$ite bpdd. Toate conflictele vietiise dezleagd. nu Mintea inima. mai atesberbatij.. prinjudece. dac6am socotinumai cap. mai curandspre brutalitate. gdsesc nu cuvant maiexpresiv injur. prietenacopiilor. Foliculina.s-ar rSsfrange in nci obarsia !r noastrA divina.rii de sineo avemde la"Cel ce in chipullui a Dumnezeu fiind. pe frecare invat.nu e aftutdecet aventun. sentimentul gi vtrilttatsaie Intelectualitatea biruieasuprasensibilitdtii. nu a tinut ca la o prade b egalitatea Sa cu Dumnezeu. care a lui Si strdbate lumea vazuti Sinevezute. piereniciodata. harnu prinnaturd.in iubirea ca oameni 15. toatecontradicliile se gtiinFiubire impaci. ('1 3l). desevargita leDidarede sineetotunacu smerenia. lnstinct.pe leng5 configuratia anatomic:.

lui nu Oameniiajung prinvitejii.15) depline intelepciunein in credintd. pe Chiar lisusL-auodihnit copiiiCeimariit amiraumereu. vrea unul. alta surprize.2.Cuvantul puteafi lirgt: dad mamelear ar prmrcopiir numele in Domnului. fire9i gi randuial:morale spirituali. Nu €lise binedin necredincioasa Betsaid..rat Si cu necesara. impotriva spiritulul cu totulanarhic.milostivirea' satanei. concluzie uceniciei).. poatefi dec. o mrcrme omeneasci_ ln drumspreCapernaum.te-azis: ln prime$te unut $i.inaintea Dumnezeu.dacestiruie cu ei de de (1Tim. iat6. gi nevrnovdtie credinte.3-4).gezAnd. Tot rostul gi configuratiafemeii e matemitatea. chiarintelepciune. aceea.dispuse ierarhic iar nu s6-9iface de cap. Mare.li s-audat oamenilor cu normele divine minte.pe Mine Md prime$tegi pe Celce Ma tnmtspe Mine". undelisus abiatamaduise unorb. mari putere.triind impotriva impotriva firii. ceeace de multeori au s.lisusaveanevoie odihnd.SJ loan Cafi deAL Impdrdlia copiilor Copiii odihnesc retac omul.. Eirezumd: puritate. pe Dupi at6tea ii dela ataia.$ide latoli. ucenicji au ttcut.(3 lepidat de Dumnezeu Regi11. o a cand. Semnci au vorbitdin ale lui Satan. p. moralei.sauurmasii lor.totitinerii de infrenare.t omulsmerit. iubire sfintenie Siin poligamic instinctul lntreinstinctul maternitdtii un e Si pricine tragedii. altetemda celoromenegti.cu fecioria e putinta cu trebuinta.242-244 ii Impdrdfia copiilor lNattereo de mo$eniro afos. pe 'Cie dn acegtiain numele Meu. Chiar eisunto refacere omului Qi a gingSgieSifrumusete. eqttmareinaintea ala lumiisau asupralumii. numele in dragostetde oamenr.Dreptaceea. bog61ie. de Deci. uceniciise intre DriDeau ei careofi maimare?CineStie dacePetrua maiavutvreopretentie. Organismul intreggiindeosebi nervos dezvolta sistemul se genezicibinedatorite hormonilor insi numai subo cenzura Si panala cisitoria legali. (9i l-achemat de ceteori i-achemat sd-9i vini in fire!. l\rinunea Sicu s5 fie curati. skavezii fi ei in ochiilui ce ar 42 .Acelase stramutase dinPetruin ceilalti. se treiasciintr-oranduiala ca dup. daraceasta trufie este.) le-azis: 9i . canda preczat curajul riscurile mantuirii(o aseminare lisusneap. in schimb scriecu un paharde ao6 dat unui dar se drumet. luandun copilag brate. De trebuie pdziu .. nu e cuprinsiin scoartele "Lumea" ci4ii ceregti. insa. cet mti penfiu pie lerca marc mAngAierc nemuririi .De voiestecinevasd fie cel din6L se fie cet mai de pe urme h toti 9i sluga tuturof'. CandiI intrebatlisusdesprece vorbeauintre ei pe cale..nu adevdrat conflict biologic de Ce Ai corespunde ce vrea altul.9i bdietigifete. pliteasci cu capul sauei.Chiar q mantuirea e conditionata nagterea fii .gicueasperiilumea. n-a izbevit btnepe Petrude .

"credintiin necredinte": "CredDoamne. multau intelesmamele lvlai la ce-9iaduceau El pruncir. Superarea copiinu c: suntldsati omu de micisa vindla lisus. 28 mss) S-asupdrat Iisus Cat de putin au inteleschrarucenrcii lisus sensu lur se cisetonei.-ir "lisus.pe cend inteleptii. A trii asa inseamne rdspunzi sd lui lisus: toatesuntdatefie afarade mine.ese clide$teSr este careconteaze. in ori@ domeniu sfintenie. pune mainilepesteei si sd-i binecuvanteze. de ajunspentrua decide careimpdratie sa fii. copii.eu m-amdataltuia. marc".Copiiailau ca explicarea late de ce copiiisunt in Adevar. in credintei giiinlr.cei mari. ins: ci indiferent pe Oumnezeu este tatel sufletului cele ce lucreaza educatia 9i dinafara."Mai grumaz piatri de moara9is-arfi aruncat bineSi-ar legatde fi o in p.Estelucru d aduce Stiut dincopilerie pentruDumnezeu.ratul. inchinarea indiferentismul necredintra sau Rar cend este al$el.40. tot $tiu.atief.cum se nu se superelmp. oricarefilozofie bazeazi pe factorulprimor se dial al crediniei ratiune.ii lnvieii: p. inteleptiiil intelegpe Dumnezeu pe o necesitate in ca pe un Tat. Dace peceicevid in Elo garantie. seninetatea de culoarea e cerului. oamenilor o primesc firi discutie. certaupe ceicare-iaduceau". 8-9 mss\ cum este dirta€ educatiacopiilor. de pe cel. trii ca nu A tcop in sineinsemneaza se-itaiperspectiva vegniciei.candcopir de a veni la lisus.lalt Eram lumii.(CaietulPerinteluiPetru Vanvulescu.cand lisuseste interzis? Copii tngelepli Si ingelepyi fdrd lisus Dacdputemfi trasi la rispunderepentruo viatSca timp pierdutSi osenditila o eternitate negativd absurdaaceastase pentruce am scospe lisusdin ale Sale. Preferati fiti copii9ivetififii ai lui Dumnezeu. inseamna rd alungipe lisus din tine. este decumpoatevorbiomul parsasedesfe$oare in favorul Cutoatecd lucrurile necredinter Si totugi Duhnezeu randuiegte fiecireigeneratii libertatea a decide de Mareesteraspunderea celorce opresc copiide la lisus.toati ziuain carenu este licatre Dumnezeu ocarat multapagube socoteste. Aceiasuntintelepti caresi-augesitsensul fat: de Dumnezeu. vededinidamplarea a urmatindata ce dupi aceaste lemurire. 60 de ani pimante$ti plete9ti s. latao superarea luilisus.Copilenaeste intervalul vietiimai apropiat de mai capabilde credinti. (CaietulPerinteluiloan o Fercai lnregistratpe bandede magnetofon. numaidac6 ai o inrmi curatede copil. e o nedreptate fi aruncatj imperila nu in a gbsurdului.o pierdem Dumnezeu copiiiau inrudirea Si Sfintiisunt nrgteman copii. llsusfericegte un odes5vargire. sens. "credinta Dumnezeu'.Deci. in vrei Viataaceasta arescopulinsine.9i oicum. meie" ajutanecredinlei Filozofia.Celce cetre nepitimire aleargi. "Ucenicii i ca s. fi zdddrnicite celedinlauntru. Cu toate acestea.Dumnezeu este mal realinlmpdrdtia copiilotdec6t intr-un tratat mecanrce de cereasca pe carenoi. pe "credinta" factorul ca.oamenilor au venitla lisusde ca ce sunl opnll copii. oot de Congtiinla ungraidealtdnature.etc.impotriva E greude priceput o Lui.Aceasta ducede-adreptul bratele te in Adevarulur ochrl in copiilor. vazand aceasla supdral s-a gale-a zis: "Ldsa-ficopii sA vine Ia Mine 9i nu-i optit| . cum pentru20.Sigure o vreme a ultime.re El.unadin lucrarile Dumnezeu mai lui in scrise cartea vietiipe numele fiec:ruiacarese decide aga. ataralul in Gese9ti ceva $i cu mintealor. Daci vomavea acestfactoresteinclinat dintru inceput spreDumnezeu.ci in cealalta. nebuniei pentruatatiaani. in ce lmp:ritia lui Dumnezeu este fagidurtacopjrlor.L-amscosdin lntampla noi.ce departene tinemde ei! (F. in Daci esteinclinat impotriva vomavea Lui.Men Brencoveanul 4f . fiindceei sunt cei mal aproapede El: modullor de a fi e cel mai iubitde Dumnezeu.Construim impi. fer5 starAit. s5 Aceasta e 0 inlelepciune mare. tigur ca ceice nu gdsescinaceasta fericirea suntneferacitigi nuL vorvedeaniciodatd.I-V gi-ar seama Crne primit copii pe prin Abiaatunci lasusl da au Copiiiajungin bratelelurDumnezeu.

ca sa trebuiesi v. cecifatede Dumnezeu te potipleticu minciuni. nu-lasculta. vor urnr se gice scolidin se caitigepeinea copiitii. 77-78) gi-tl intocmai. cu Desprecopiii lepddali . multe. 4i va ierta picatul. ve spuncd de la brauin jos. trebur nicinoudsAnu ne De ar ca pesede poftele cisa le maiucidem postul lui.-i botezi(iardacenu. Siasupra avutuluivostruse la $titi bineci aceasta intampla. 9i plans ci numai sangelui varsat facefira se Sijale. numai se te bagedator cd asa ca casi-ifii Siluidatornic nuji platestifala Dumnezeu de datoria lisa inveti pe cele tineresi nu faca gi ele a9a cum ai frcut tu.lar dace vrei se scapi. Pdintelui Petru Vanvuleswcu. lrarire Tatilur 9i FiuluiSi StantuluiDuh.ca a9a ce acestea.Tesfituie$te berbatulca ucizjcopiii? s. aiutorul Dumnezeu. inimi gi mintecu viclegug. cu 9i se ingrijestide dansii ca de copiitei. pe lar toate necazurile care le vei avea in vremeaaceasta. aceea.cu lar aceasta se tocmeqte alt: sup." indaft $i cu toti plcdtoiii.perend ci maides cu Dumnezeu. numar nu ascultitdri. Sfatuleste uciga$. mai pecatul. feini.esta glasul este pedeapsa picatului urmeazd atarnd sa-lispa$im 9i 9i$-lscoatem pitesc mamele impotriva tuturorcelorcarefac a9a-Mareispitire din obicei. trebuie puiinloctotateti si fiealez:mantulmintii. inimii al trupului al vostru? CurdtiteCAci Si gata) altorfemeiserace9i s. ia-i9i botezati Oumnezeu pazegte nu trup spurcat. Qi incelt:minte. de dac6 ne bagi in foculiadului.nddijduindin milalul gicucatlevetiauzi 8epottoate dintr-odate. postul. la lepidati.chiar care fac a9a.atuncipe loc Nu uitatiinsi cd postulestepoartaiar patrafirul esteu9a. lasaberbatul seatinga tine. ve poce4iSise maipicatuiti. Altedurerepe careo avetivoi mamelor. nu de cu lui dar pentruei. alergati si nu SA gi mill: ori iti ia Dumnezeu pe ceilalti copii. insa Vrei copir nu sA de putetiface lucrulacesta. Acestaeste un p:cat strigitor la cer Este uciderea in toateacestea incurce se oameniicare postesc. de carenu putem vine vie firi iti piezi cumpdtul uitidemarea milea lurDumnezeu.tu ql potopde ar venise nu-lpoa6 potopf. se le rabzipe toate. infranalicu iareu ziccu foamea. cici prin ribdare ispagegti statle vetitine ce minte bine.iareu sangele lorcere r:zbunare. o are ce 9i <<"Mdrfulis Domnuluifaredebgea facenimic.Amin. pentruca tu Stiicu c6teinfrigurare in putini. zilelese insenineaze ne vom bucura. osteneale. mai binerabdesd fij alungat. Cecitrupului acesta noinu-ipase. p."De aceea. fie Maisuntincamulte dezbetut. altfelnu vine cdci mamet.ori vor cereei insagi laspovedanie curatd9i la Sfanta impdrtlQanie.toaE s/ugasd se roagela vreme. (Caielul pentru darfaceli Acesta esteun cuvant mangeiere de voi. nu caci mijloc. care au ucis copii. bani de lcoall. in Ac. veiavea Nu noroc nicicu ceilalticopii.Asupranoastre gandul sd-tiieilumea cap9isa{ fac|capdtul. 5). fie de la ei. Vedeticum trebuiesi vd pe copiial ceilalticopii carei-aificut. lar cu biruie inaintea Judedtii. SA petimegti sufletultau. Ascultatitoli luareaminte cu acegtia suntizbitide toaterelele.rareveraveain cas5. suntcoprl tatilor.Nuestecu nimicmaiusoare. la casalut9i ci de Dumnezeu vedeaosteneala 9i nute va pdrdsi. caDut ocrotirea Dumnezeu lui asupra voastr. va ta cite va milui. gi se apropie de diavolul tine ti iti bagein cap pdcatului a ridicatpedeapsa meu>> (Psalm31. ocrotirea a luiDumnezeu.aceia ias:9i dinaceia necazurile loc si nicieu nu am bdtuttoacala urechile din surzilor. milostenia. pan5ce sunt in starese-Sl Dacevetifi Siimpliniton. nu va spunediavolul ai dat destul.Rezbunarea Prinurmare. lardacdne indreptem. cu imbraceminte. deveifi vrednic6. carede la stomac incep. i-voi mea.lar.

zitoriai vietiiomenegti.Aurulmagilor foartebinevenit.lrodinsi n-a scdpatde blestemul mamelor mii de cu copiiucisi.in cre$tanism.$i toti copiiicu ea. reclamat iudei sau e de romanilor.i$t omoard caci primanevast.motiv l\ramaLuiSisa fugain EgiptSrse steaacolopaneva fi vestitdin nouce are sd fac: "ingerul Prunculur.sterpitura degertului. il exileaze Galia. al de Domnuluiin despre a fostinltiintat ingeru' pentru pe caretrebuia se scoale. prindeserturi era intr-otari necunoscute.ilor. de dumnezeiasca. el tui a murit putrezitde viu.Astfel. ne incuraleaze sd calatorim noiamdrata noaskeviatade fugari. gi€nguirea Roma" urmd:" Plangerea drn veacuriin Provtdenta divrne luaseinaintearautdtii o omene$tilosrl planulucigag vis. urma9ul in partealudeii. pana9icelede aminunt.in aceeagi noaptepregete$te caravana ingeregti. FUGA.Despre se gtiece. ia Prunculsi si sd lui lrod..toriafoarteIungi. smenndu-se lisus. cu Toticopiiidin Betleem. mare Iamilie carelrodsb nu in prunciiDoarputini fugarimaiscapecuviati. fugarului era migunand talhari.El in ingeriifacpanedin iconomia in limitele mentuiii libert. pentrucare$i IISUSa fostfugar ("F. de Cdl. despre dinRorna".au fostcondamnati moarteASaau trebur la se pliteascd cu viata cei mai nevinovati. igitemea Era peni $ideproprii care domnia luicopii. aveanevoiede ingerp.la treianidupanasterea tisus.zitor marginile Ingerul fiind o fdpturade gend 9i mult mai subtiredecal gandul in omenesc. asistenta la de de lui micile gi marile noastredeciziidespre El. care gitarai-oanexeaze in Siriea.pEngerea Qitanguirea danvederenicichemareafugarilordin giniciagezarea Egipt Sfintei Familii Nazaret.nu c:letorieiera raspundere omuluipe caren-o puteaupurtadecatprimI de soartamantuirii losif. Dacain Vechiul Testament vedeminterventia inge. copiii. ai Sfanta l\rama Dreptul Sa maricredinciosiCopiluluiSi Copilfuga( dar dusin brale As€zi lrods-a multiplicat.mss) 49 .A incercats.care scrie evanghelia pentruiudei. nuin ludeea Nazaretul insl ciin Galileii. ai Sdiil asteptau manape sabie. nu . Evanghelistul Matei.a fost prevestiti cu iase Crimaaceasta.e nimeni nu o putea suferi.tiiomenesti. 9i pandla doiani. cu nasterea intre ar SAia Sa.naQterea lisus lui paisprezece de prunci intre ei $i au fost .nu scapenici un sa prilejde a le dovedici in lisus se implinesc toate proorociile. s-aintamplat A 9j si scape. in GrijaEvanghelistului a dovediprovidenta. temeiultocmirii Sialrosturilor sale superioare pe care are sd le pdzeascd. face desartdura ucigaga planul Si potnvnrc. ingerul omulul Domnului ingerul era panela dumnezeirea. Unde copii nu ucidi a Domnuluisd aperipe maicaomuluidepoftaucigaQa egtiMaica 48 lui lrod? lrod. venit. darurilor ale sunt przitori Dreptaceea. pribegiei lisus. pedeapsa pentruagamariferedelegi. dartrebuia fieosendit modelpentrutoata sd de omenirea. de teamaca acestia nu-ira se lronul.tugarii se intorc dupa vestire ingereasc. se sinucide. Qi mantuirii flecirui crestin parte. douanevastd ceitreicopiiavuticu ea. mii unicdin istorialumii.spuneTraditia. ca p. e trecuti cuvederea proorocia nu luileremia.intrucatiqi ascunsese omuluipemantean. nu era iudeu. e scdpat. numaiunde9i unde. in timpul domnieilui Arhelau. celiuzaunui sub Si Inger. ros de boli ruginoase imprAgtiind o 9i duhoarepe ca. Arhelau.'7 Cabuza idealului lnvieil' . de adicapurtarea grija a lui Dumnezeu om.Pribegia copilului Crucealui lisusincepeodat.. deciunuciga$.

E Intenlae lui Dumnezeu.236 salepdrin$lor.Sunte!raspunzetori ei Qide toatavialalot de cdcicumle-alidat-oa9ao aul 9i copiiivogtri vorjudeca voi. in rluviultimpului. in€lcitin infalsdrile supuse s. ridica astronomica de282.23r236 5. ca . acume templu idolilor.30). intr-o nevdzutd giseinseamne samenF $icuaceasta carte. lde poateda respunsul intrebarea: au ap5rut ascendenli nu la cum in genezele prin defeclive. propriilor copii. nue glumd viatacopiilor careii Lualiaminte pe cd cu avetisauvrelis+i aveti.Genetica modernS. Dumnezeu spune. necurate Maximlvlerturisitorut). Nu e nici o mirare: lisusaveaconducerea soirituald inainlede si venireaSa ln lrupomenesc. undeva.chiarcendte-orbtestema siate ierte 9i (Cuvent 22 feb. dupdlegile probabilitdlii. esteplacerea in care slmturalof pentru cares-a hotarat moarlea truoudlor nu cumva Si ca rEutatea fe nemuritoare se (Fc. dd-liseamaca ei ill bleslema. p.236 careatamapeste far5delegi. careinceestefocazetor(le[20.3. in lui stepenitorul ac€steia lumii (ln. 9i Memibstivesc pAtdJpjlolllqp pezesc poruncile Mele(Deuteronom DgAn cete ceice Md iubesc$i p.. de ca existdm gend. revnitor. DupetextulScripturii clarcd toatarecesivitatea e aparein pdrinli urmavreunui pe gtiinla.le cromozomi. bitrano!e.acum pldcerile nascocege aprinde 9i rupului.cd Initia l\rot. decatCelce l-afacut9i Fa datlegile vietii? Stdruim asupra faplului lisuse creatorul gi ca omului ca gen qica pane aparte persoand indeosebi h sfe$itulvremii.236-232 Dosibilitdtil. pdcat.lnaintede a te uEi in penbce te-amsfintit te-amrenduit prooroc Si Dnntepopoarc" (leremia |. progenitura? sd rdspund scurt. mintea Deci nemaidepdnand sinevederea Dumnezeu. p.9). giin sa. chip nu ci dupelegile p. p. urma. feleomeneQti. ce accident.'14.boli. acum3SOO pe muntele ani Sinar. apar in cromozomi.acestegranule de inlinitezimale gi penlruo degenerative cu urmdridezastruoase. insdgi relinutd ea fiind paimagd simlurilel astfel tegdturd in cu lati clm s-a furiQat sfutulminliilegeapdcatului.moarteI I Plata picatului in noi gi in copiii nogtri: necazuri. o fiind putere arzdtoare. cuminle nur lar fii 9tili Si pe pendb sl€rsit. .429.in cazul€ndiicalcdlegile. al avand locdeunsingur in Dumnezeu. nu inlrucat cinepoate cunoascd Sd mai bineomul. candte-orsupdra.pentrucei ce Mdurdsc. din MenBrancoveanu) Cancerul. chipud multe ale patimilor (Sf. unaceavea sebgluiasca ca pe se intr-ins€ Dumnezeu. vfeoslSbire serviciul sigurant5 sistemului sau in de al nervos. Bdnuiesc roiulcelulelor despre canceroase au chiaro cd alt5formecromozomicdi tot cazulrecestvilateasjgurd. undenu erau.a cele simturilor M'ntea.dac6nu Elare de adusin viatapdmanbascl.48i se la cifrd de p. pe careodinioad vedea Dumnezeu intr-insa. tot un dezechilibru dovedeste vreo zond necunoscutd in a organismului. Dumnezeu. prevenindudar ic5. numirul saimplineasca atatea incet lor l')ate posibilitatile configuratie le oferdstructura de cate noastra lleneticd? combineribr se potfacecu cele24 perechi ce lnumdrul . pedepse$f€ vinapdintilor in copii pene b al treileasi al oatulea neam. ea9i roagd-te pentrutine . p_236 a Cine9tie. Mintea. ascult€nd diavolul ct pacatele celenemdrturisite dduc amrnle penlru tale Roagate Sinespaflte.22t. eventuala pe genezele Ca recesive apar?nascendenliln independent.536.dupa pe vd cum bane 9i binepldtili. toate mi$cirite seinseamnd lui.rr Despre ereditate I Existim inainte de a ne uz i in pantece l inainte a exista persoane pdmantegti. pe leremia.237 suferin!e. Defaptulca suntem oarecum anteiorifat6 forma de noastra {)Amenleasca. procesului independenteanlerioare 9i ereditatii.253 in e . ne invatandu-l cAnd acesta incerca seapere misiunea carc-lrostuise pdmant: sd pe de cu . aceasta misterioasd anaahie celulard.213 late. neavend termenul p6catl. dupdcarelegi?Saumai s-au pe larg:prince imprejurare. se Dare mi cavinetotcamdinaceleagt pricini carevinegio anarhie din sociale. aceaste In crealie pimante9ti conlucr6 p5rinlii cu menajandule libertatea. tui de Mantuitorul prin Tnsu$i revelalie.5). carc "Eu. data in nucteu l\Ioise.ein tainele pe pe 50 eredltdtii estenicto mtrare. Toate faptele omului.9-1O).1942. ili trageurmasii povara sub ispravilor p. calcd viala lor Domnul Dumnezeul sunt Dumnezeu teu.

insemnapentruea un adevaratnumi o.nu se reducnrctodata numatta una singurS. in cazul c6nd aver| proastd.242 pe gqflqtqlqi a-$i cunoa$te recunoagte Tatdl.dincolode biologie Si probabtlitate. trecutpdcdtosn-a tot prln concursu' e ob|gatone a$a se astgurd se mentineiertarea Sl memoriei. astfel inbture. Vialagiorganismul sunto simpla nu actualizare virtualitdtitor a nativedale in stslemul genezelor un rezuft€t Inlerterentei ci al dintre acestevrrtualitalr Eedj! in careconfiguralia genezelor dezvoft€.226 Problema ereditetii mai are un capdt. Bngd un aparatstricatcarenu canta desus.dintr-un de ou muscanu potiajungela un pui de gdind. nesuferind trupulde patimi'au izbutitsel aduc' roagd. dace vine intf-un kup in care gasegte sa inclinarea cdt'e cele nu-$ivaputeamanifesta numa. destinulestrivitorpedepsele una dupdalta vin (Misticismulgi puterile naturale .chiarfoartemutte. Chiar numat factorul ereditdlii. tot parcursul din cre$terii. real.Purificarc ispigire .purificandu-9i ale in armoniecu tintelesuperioa. zac in strefunduri. povdtulnd oameni. de pe care le inchtdegstemulgenetic. carenu putem din i. de unde ele rabufnescpand in ce li suprafala faptelorvazub. qegiudecazrrl un peNertirea genetice.mediultotdeauna alegeuna sjngure.255 a Sa presuounemintr-un ins molteniri contradictorii doue respectivulvreade pilda se se roagelui Cend dtspozilrr deosebite.mult mai ugor.ca sii fie cunoscut indeajuns. care starnesc. totusidestutde 9i etastice sa ne ca permita -zic specialigtii. multedincaracterele p-257 trupuluise fac Aiinsugiriale sufletului Qgqhlle de speriatnumailntrucetasupracelorce pacetures' in Dar e ca o fo(d strivitoare. la mai multe.m.p. Viata are o matematica.aslea dau lonul in materiede etedilate. p.decet a scoate . siapanulvaetii-e pana la un deSllng!9ide Dumnezeu autorul9i loc. odata cu energialuminoasa con9tiinlei rdic6 dln conflictulul contrare La momentul energiei subconltient rdbufnirea 9i se mai adaugd 9i acliunea hormonilorgenezlci asupra scoarlel cu pe cerebrale.rjlmul Si durata.d.pe l6ng6 acestea.cu alle cuvinte. Toate chinuaile infirmitdti.rebdandpalmeletrecutuluipeste obrazulminlii p 255 Toi intr-o situatiede contrasle Si trupul ce se roagd D(l rezolvesituat|agre9lt:nu se ma contrastul.231 ar Eteditatea fixeaza nu pozihrtatale.de toate medrile_ in care s_auconfrlurat:.are margini. ereditate o energiet Candmedlulsocr'rl cu siguranld demin bolitrupegtigisufletesti cd 52 e vrar$e. Deci.Si de toale configuraliile mediibrviitoare.saucu lretochl cu A denatura firea e ugor.ar dezvoltare€ in filogeneze lor atern5.9i I Trup9i suffet. energjalor lateftiAnu in6zie sd rdbufneasce subcongtient patn asupra con$tiinlei. e dependenia de constructaa 9l o trupuluiincare va avea s5 petreac6 vreme p 254 cu {ace inteaferenla incllnareatrupulul inclinareasufletului in care a fost trimis.224 Forma. incd binedefinjte. oenaturarea lnkoduse fire. in putrnlele dezvoltare.un bun veterinat p.234 lrmitele Dace gtinta ar puteaprindemomentulcand aoare in oiirinti o genezalgeneldefectivd. ecranulmlntii o imaginatie lotul alta persoanarespectlva Dac6 decalmomentul icoanade augdclune si aventuricontrafini e marin varslaSi de cumvaare la aclrvoaaece a conflictulil mar sporeqte9l insusireasufleteasczl memoriei Un lspagirea preatrecut:insole$teun cazierjudiciar. Desigur 9i cd od€eeaaceastanu poatefi impinsapand h absurd. lvledicul.dupdcum e vorbade o insusire sau afla. se a Dumnezeu.9i. de insuqirea 9r genetice a saude a se lepedade El. depesegte gtiinteipozitive.s-ojntunece.maimultsau marpulinfixe. aceeaunii. Sfinliiinsd. dezechilibru. p. mediulsi destinul sunt factoriidecdpetenie care configureazidiferentjalele pelsoanet omene9ti p.Ereditab9i deslin] pe n-aretrebuinld carecredec6.p 2Sg Cand mediulinterjorsau exteriore favorabil genezelor recesive. deci o explic€lie9i astfelse poate Interveniin variabilele p.printr-un ca mediudjrijatsd obtinem musca o numai un @ht.ci lrm e.Actiunea mediului e fera nu frau.259 5-1 . dacd il consideram partealuadivrnil are atunciforta aceastaa destinului alti fat6.in cadrulceroramedill ne fixeazdpozilia.struclura la qenezelor dar aternade mediul . p.confetinte). Si se Surpnndem mijlocSi un mrccer vicios. s-o 9i p. Ereditatea.e constiinteiincat trupul lor multedin pahmrl prezenta Dincoace' sufletului.civa asistaneputincios constiinteiizvordscdln simlirea acestor ci hurure.Djn acesteafoarte ci multe.218 ei.257 9_a.cum e azi.

o e eatre din nou a ftii p 267 ^mulfl lisus Hristos decide.dac6+a silit. existenta. nesocote$ti 9i-l sauiiEgeduieqti o €nduial5 ce. sd facd sd revin5 multime cie qeneze recesive genezedomtnante.Cei (ln!.. p. iar spilalor blestematS" 3 10-12)p 265 stricati.intreveaut s-o ca Solomon.imbrdcaE in pur de om O casetonecu o asa socoteah o binecuvtnteaze Dumnezeu cand fidtcdnuntade la Insttnct rostul ta 6i spiritual la ctnsteade Taind. carecupnndtumdtate din numirul cromozomilor nicidecum hazardul.sau nevrand Dumnezeu institulie.Dumnezeu. 1J nu dreplri nrment ia amtnle'/ Cumpier 9i ca nu se marnasc. Toateacesteate face contabjlilatea . Si ereditarnervos. e o Droblema.l fie expulzale celedou6globule prin polare.o pefvedire la firii convenabile pentrumascul.bs. in infinitulmic. celedoud pe(i lsotii] trebuiesd se simtdcd sunt chematela cinsteade colaboratori lui ai (1 Dumnezeu Corinteni3. el s6renunle ele!l ca Dumnezeu omcuatatea Asta-l mascul femeld? la rolulde satisfdcut sinour ll sd se coboare sa la lui? toa€ aspiralia Neinvalat un idealmaiinalt.E stnguragaranltea unet cdsatoni durablle$j pldculetu Dumnezeup. depopularea ASasc-g!4qe efect: denatalitatea. care creeazain dependentd omul gt pokvit cu cu raprere sare.de ce nu se mai sa gi e de vrnaomul?Trebuie se inlrebe nascdreplii? dreptului de d devreme ce-iaflat vind:iatd dispadlia . o maisus. ca..es-ourmezi.. Dacd r_afost starnate la lenzualitatea -ceea ce eo decdderede rostul sale.evolutia embrionului atariconditii in de vraldintrauterind aduce pe lume !n copil rrsoraplecatspre onanje precoce tAzie. mizerabila? e cu putintacu pretul cu osteneal.ca sel indrepte sd-lajutespre 9i Biserjca.9i va fi un copt a4ago€.Foarte omul. motiv nu_l ca De nu Dumnezeu.sau iertandu-l ele. de sd_ p. p.e urmaregte printr_in$ii intentie o divine. Puterile credintei. Cuvantul languie: Prin St 'Piercdreptul nu-i pasdca nimdnui 9i nimeninu ia aminte:S9-l!!LpoOeA!!gbS!t! din pricinafiutdlii a pierit cel dtept (lsaia57. Toat| Sceaste povarelgiare raddcina numii in 55 . unulce pedepsiti fi.lat6cdtrebuie. .prinluptacu sineinsugi. Si! acestea a avea pdteasce.tuta a lui.Feneilelor su feft tninteSicopiiilol vor netegiuiti .. in spate povefi iau pdrinteglr. 268 D in operarecreatiunii omuluiin Hristos. cd se aflein disonantd in dezechilibru sigur 9i imodrdtia pe asculti. cu spiritului.pnn mecantsmul eredttatii.pier dreptii. despovararea sub(i E cu putinld. 26s [Cum evitim simanla neghineiin campul ereditilii?] pentru de fericite exceplii. strdduinteicelui in cauzd.a9adupecuma randuil osteneasci cu tocmai acestscop.. care-tspeiesc$i-iincovoate sprepdment pe urm6. Da. influentd lui au neb6nurt mareasupra de evenluatetor noaslreinfirmttdti. 26g 9i dobandeasc5 Dumnezeu totiiitrimile inzestraligt in staresa fie drepll pe ^ rrecandet pnn poana naQlerir uar pdmantegtt. inclini sa fre una Si Et sau alta din configuratiile. cd se poatemai drept.slebrtl de osleneala viet $i de medrulinconlurator greu se vor dectdesa reprezjnte cauza lui Dumnezeu. doua uneivielicurate.cendu_i_te I tur in $ blale. Ultimul raafl!.l 9l mostenire crealr( a a a doua Crestinismule creatielumii.2g7 te$irea inghesuirea din aceastanu e cu putinlddecal tr6ind prezentanevazula lui Hristosin not. kdind invdtatura a cregtindin to€le fibrelefitntet. ce calitd! sau defecte s. 9)..ajungdndu cu rautetile din urma into.] I Pierefamilia.L-a inzestral cdderea pe la daruri minunate. iertarea. neghina recesrve in vremea gt.ceeace tace cu pulrntalurDumnezeu scoatd sEr alara.269_270 Insusirile copiluluiatarndde gradutde pervertjre care a ta ajuns Instanctul maternitatii femeie. cwentul P 270 gglllalCeJiCtj!a venitneamului omenesc o phte pentru ca Nici ln desfranare. in ceea ce turDumnezeu esteir foane cu putint6. simplu: . gipredispus rpre boli nervoase. Casdtoria are de care suntem traqila raspundere. Dumnezeu scapi simplul pentru el are ca Biserica.. amplificate de puterea Si binecuvenlarea Dumnezeu. etc.piereneamul fa a il De mulleori haosul anunt5primaceluld mediulur: P milianecreqtind 260 se lsaiaproorccul. probabtle pentrunoi gr stgurepentru uumnezeu:Et tomeazd destinulnoslru in asa fel incat o agezare specificS infinitut in mic se aibe urmddimensein configuratia in 9i faptelenoastre viitoare.

nu Noi. furd copilul furaloataviala Seimbatd va mama odata. Insli toate ideltlq le nu auin ele ceta paruliwnt: nu te lasatsl . sfinli-se-vor.nArii puide om cu un ouide unua cer. mtsrunl 57 . a atuncise inverseazi valorile. din vremein vremesunt alegiunii 9i incredintati o misiune cu tpeciala Suntmislunr careapardtn vremein vreme. vremelnicul sau vesnicului. daci nu s-aumultumit protestarea Luther. Acume vremeacandsa faci ce vreidin copilul tdu. oaciimama oarece. ?g"a mamai9i perverteste lume coptr predispugi pervertiri unor sporite levadistruge caae sistemul nervos salu. p. copilul va imbata se loatdviata.t 56 Regenerure& moruld a insului.Conferintd chemali pociin!6nu la rezvrAtire. si ajunge cunogtinta sine9l ca la de de Dumnezeu.aceasta lrezire afarede calea senzualitdlii mamei. noulvenitv-a fi un copllpreapuln inclinat genezicd prematura. .263 fini. se vorcSsdtori. se p. tale orice mamase va m6ntui. dacSmaman-afostincaimpinse aceaaonndere in a senzualititii.fuil nd nic d lui DumnezeuSiftate d Fialui Snumai maft. la I Suntem gi Misiunea rdspunderea preolilor l Cand neamulse autonomizeazaBiserica de luiHristos atunci nu mar ajungela cunoSttnta sine ci ajunge de aga cum sunt neamunle se leapidi de Hristos. sd nu tulbure ca viataviiloare celuice vinet'nlumecu a un anum(rOSt la Dumnezeu. 222 p. se aduca9i pe altiila cunogtinta sine9i de ca de Dumnezeu se nu raman:in intunenc se se rdzvreteascd_ ca si Dintre slujitorii Dumnezeu. in copil.a preotilorqi a a 9i Statului. fi caracteristica va intregii vieli $i a urmaQllor. vremea ln aceea. "M-afi tnhiimat la catul unui ideal cam gret: T.fomiliei gi neamalui. lui potrivit credintei Bisencii noastre. fiindcdnumaiacum potigi te ascultd cu des'va$irc p.maialesbetia 9i are supod ereditar. ce-ar inveta-o gtr vor 9icel c€ se rdspunde" (intelepciunea Solomon 10).spunderj misiuni. tendinte predipozitii. dace nu se insereaz6 ordrnea in normalS locunlor.mamd. care sdvarieste tineminunea prin imb. sprc 9i roslulmaternitStia aducepe sale. lui 6.uerce pazit stanta. nesenatate. amerdciuni. Acestetrei r. lucrul deinuieste.angtomarca omuluiin Om. fazaspirituald vietiide familie. de ce vin:lisusla nuntd nuntagii judecatd. lat6 a rabdand pentru rcstdivin praviE un o sfante.raspla€de fericire pentru ostenelile ln ataristradanii. de vor Asta9i iocolulde cercuri cu neamulul {cerculvicioslse sotdeaza stingerea 9i celur apucri panta ce pe pervertirii rostuilor p. mdridecdderea necazurile. Invers. protesta a douaoari care Vor $i protestantir.Supdrari. 272 Indreapte puatdrile tale. la 9i (extnsa din 'Cerarea ltnp. toate Deci acestea kebuie ocolite. cu tui Le va fi duDe faotelelor. spretrezirea neatras spae onanie aproape delocdaspus neNozitate. Toat6vremea sarctnii a alapterii bdrbatul trebuie se sti Qi infraneze. despre ziceSfanta care Scripturd: au pravila . niciinvremea dezvoltdrii intrauterine fosttulburate n-a de berbat9i niciin vremea aldptdrii copilului.e pteocupi de ninicurile acesteii4i" Misticismulgiputerile natursle preoteasci. carecopilul va aveapentru cu pe sau le toatdviata. a.catreDumnezeu. lat. care sa-l de cu n-al vrea sd te supere. acume9tlcu deosebire datoare pazegti loaterelele. copilul tristele. suntemoamentrimiside Dumnezeu.264 de lvlai mult: toate slerile trupegti sufletegti celor parinli. p.retiei"$. va rugagi copilul. maialesa mamei. preotii Toti sunttrimilijlui Dumnezeu.edispun dureri. Ia melancolie. deosebire in cu din vremea aqeea. roagd Se mamalui Dumnezeu.. ale doi Si |armalcu deosebire mameiin ale vremeacelornoud seintiDdresc luni. Bisericii. Cici acoloundeporunce$te trupul sufletului.272 Notasufleteascd dominantd familie.preotii.

. in preotilor imprejur. fii Vremeain care suntemo vedetimai bine ca mine. devenimputernici.ca cei chemali fie in staresi-l mSrturiseascd sa Mantuitorul si poate treceprobamuceniciei. Amos. ca la "venirea doua"noi. ii vrea 9l toati cum cum gtiain inalta lui inlelepciune.Un ciobancu vialacurati a fostalesla evrei.degi mai avea 11frali.suntem Preotgi ceatenoudde slujitori. e preotilor fosi fdcut. 9i Cu studentii la Sibium-amintelesce dacemaifumeazd nu de 9i luptaimpotriva acesleipatimiasa de mici.se consumd cd Hristos in trupul. au de pe de a invala.ta.rile lat6.gtiindce suntem. lucrurile afaradacdnu-9idau seamasa se indrepte e Apocalipsa cea mai cititecartein vremede stramtorare. incatcredce s-aauzitgi de urechile in ordinea chemiriila pociint.le ingiduie. te-ampus .w +ecjate a9a cum au apirut la iudei timp de 1500de an | proorociimarigi proorocii micidela Moisela Sf.Dumnezeu cheamimai te intaipringrasu.puternic este intoarcdcele relein bine.cei caresuntem Dumnezeu. colaboratori lui Dumnezeu slujitori suntem Siimpreuna ai lui Dumnezeu via aceasta.f.. noi Dacesuntemslugiale Lui. altor Misiunile speciale sunt aritate a9a in SfantaScripturi:.edinta adevdrate atuncicend evreiivoiaus.cititiqi aveti rigaz s. se autonomizeze sa sau slujeascd dumnezei. venipedeapsa Dumnezeu trimite vestitorii fiedrei vremi. tabacule pdcitos ci neputinla care dau Nu de lar cu cum cutezisi dovada. va linegilumea. boli.undenu mai este temerede Dumnezeu orioonire ci 58 prin este 9icinetrecedreptcredincios aceastiincercare.in intregime. pesteneamullui lsrael dacevei auzi vreuncuventdin gi stn4jer . mantuit.Apoi alt cioban.iti grAieste cu pe front.De glasuldomolal le preotilor n-au vrut si asculte.in vinelenoastre. ca nigte nu fdcogi. lsaiapreotul. rezboiului suntin manaceluice l-a starnit.asa nu o spun. dintre pe Sdi 9i dintrepreoti:pe Ezechil Si preolilor. inainte a incepebdtaia Dumnezeu de lui in plin5tatea Pe acestia alegeaDumnezeu ei. fim a cu s. Dumnezeu. altulzice ci a vezutpe lisus Un . Dacdniciacestea te nu Dumnezeu turul Uniie dreptse duc Ia pociinte. se Azi ne-amimpirtdsitcu Hristos. prin Hristos. Preolii datoria a lumina toli. de $tim ci in vremurile pe urmeDumnezeu trimite poceit pecate de curvie.Altii nu vor crede fac mai credincioQi. in CEci acelezile sau e9ticu ei sau cu Dumnezeu. vi dati seamace zic purt." adic. cine estecuratil bag: la Pe lucru. aga Dumnezeu oamenilor vremede incercarein Daci o au g cauti cuminlenia trec la pociinla cerutd. dacd nu ascullinici de aceasti chemare dd ili necazuri. pe intelesde insugi Rdspunderea a latece ace citre lezechil Proorocul. Eltrrie9tein noi. inaintede a pentrupacate.loanBotezetoru ' .David. vialdcurate.Acegtia erau maicural p6tit ca toticeilalti. avemputereaLui..tei. care nu se poate. in manacerului. a preotul. a fostin aceavrememarecredintd.la peretinu ma mai duc se vorbesc. silegte Ne Scriptura aceasta: la slugi ale (lucretori).yij voi timite slugileMele dis de dinineaq..toriide cuvant.Voitrimiteslujitorii alegl dis de dimineale".Trebuie puterile care sd triire !isi ajungd la la facem sporeasciaceasid au fost cei dintaicrestini. rdspunderea in la astfel actuale estede a chemape toli la pocain.r.A9a merg in ineuntru. Acestiasuntcei carevof Marele lvlantuitorului aveasa fie trimisiinbucata vremede la venirea de pan: la a douavenire. glasulasprual tunuluila fe .care este anarhia. 9i plinide puterea ci ca nisteoameni credlnlei. cel mai lmportant.latd. te indrepti.care este dar Atotputernic.... va ingerii. de Dumnezeu atunci le randuiegte chemareaa cincia.congtintel dacenu asculliili randuie dupeaceea glasul preolilor. suferinle . preotii cici oamenii nu s-au tot de Noi 9i slugile Dumnezeu lui intreoameni. de nici un rest. Maleahi spune: o Suntem ingeriilui Dumnezeu". chiar zice: 'Nu este vorbade giinvinqi numaide supravietuitori invingdtori ci So4ii 9i distrugi". NumaiprinEl putem birui. Noi suntemchipulneputin..Unul dintre ei. ultimulprooroc. CandDavid a apoiuna9i alta.de a'pescui".ca si-ti dea rdgazs. Aceastaeste vremeastramtordrii celei mari. dupe ce au fost nici cand Dumnezeu griiestecu tunul. Aceltia au fost cei care au trezit c. gata 9i poateputinisunt cei care vor IntraIn impdretia lui pe Dumnezeu.De multeori am spus-o Dumnezeu sa mari. dacan-aliStiul toatd. nu ci cumva fi cuminlenia oamenilor. avutminte a 9 Dumnezeu ales pe trimigii le-a folositin bine 9i acelecAderi.. dacatu azi te-aiimpdrtd9it Hristos puiin guraLuitigare? Sfanta vlar impdrtaganie.

adici formele anormale.). trebuiesi fim cu grijeasuprasemintei de om.va da roadele regenerare insulut.3.Cu atet mai v6rtosnoi duhovnicii. Daceeu vot spunecelu reu: "Pacetosule. aceasta aresmerenie cand nu prin Am vdzut. trebuie inteleasa. randuit Dumnezeu de se chemepe oamenila poceintd vreme vrems. degenerarea de gen a de neamului. cirui conducdtor Hristos a in zadarse nelinigte$te statul se aflecap Bisericii. caciduhovnicul este rdspunzetor celeale credintei. dreptulfera smerenje de lar nu se mentuieste aceea. familie ti neam. se abatddin menab. va ingir care SA pacatele carese telhdregte prin genetici. De duhovnicii trebuiesa se team. fi r. Dacelagi porunca de firii capulei. ferd ingredire. impiralii 9i p.Targulacesta si nuducela bine. Omutse las. cdci Hristos este cu noi pan. Neamurile asemeneasunt de chematea umblain luminamdririilui Dumnezeu. nu nicidefatadreorulur.Side sau aici incepeimpletireafiziologiei duhovnicia e o energie cu naturali meniti sd perpetueze spila.u Noi suntemdatoria propovddur va Noinupropoviduim Dumnezeuin Treime dupdpredania Bisericii.cumilinvetems-ochiverniseasce. Cu ceti grti umbta plugarul aibd semantdbunri!9titi cu totjj ci umbti cu multe sd grije!i nu numaiplugarir.9i am vazutii zonain caree raspunzator statul. va /'.ra cruce. lasfargitul "cu Activitatea rnsului.capitalul umane reprezentat ins. a propovidui de raspicat vointalui Dumnezeu. Dacdinsi duhovnicul lasebiruitde fata omului se sau de negtiinta avem toate formelede pervertire a energiel lui. Dacava fi binegrijite. de ale familiei si neamului. aceasta degenereaze avemh jos toate gi formelede degenerescenti insului. atat St in privinta trupului (scederea poputatiei. sufletu|(lez. ca sd se abatd din calea lui. zidurimoarte.tr gura mea. familiei.spunderea familieeste mai grea ca a unui cilugar. Energia geneticd dupecategorie (berbati femei). neamul ea avend cu atat mai multi importanta cal Mantuitorul cu a binecuvantat nunta? Cand energiagenetici nu se starnestecu pretul sau cu mdsuracaretrebuie. ceci aQaeste). Agadar te-am adicasd vorbegti dio parteaMea. cAde se va sd amesteca undenu-ie loculo va peti. pusstrejer. pfln prin ascultare neascultare.A da in roadeletainei cAsetoriei mai greu decet sarcinacelugariei e Adevdrulspun.d6-ideveste. ca Noiduhovnicii suntemmaimultdecatdreptii.mentuluivor aduce mdrirea Dumnezeu lur qi latedecicare ester.91 se va pocei de faptele lui.ilisiunea estede a inai salvaceeace se maipoate de salva. atunci aceasta energre primordinva de fi convertitii. a9a I Tdlhirireaenergieigenetice] E bine si dau o asemdnar€ rustici. fats genetice Energia esteo probbma a preotutuisia medicului. s5netdtietc. Aceasta misiunea este e Bisericii. De aici Si misiunea duhovnicului. neamului. chivernisite. Dardacetu aidat de veste se calea lui Si sd se pocdiascd. ci are cap.spunderea mrsiunea BisericiiSiceaa preotului. ale familiei neamului.caciazi sunt din acera ci careoroooveduiesc Hristos un f.Cumactionezi din in asupra seminteide cacipfln tr. 9i a a cat sufletului (credintd gresite. de cumvanu vorf ce si pe luminapoporul.giei elice. Decirostulduhovnicului de a loviin pacat. la sfar$itul veacurilotpurtandde griji giadeverind veacuriloi' cuvintele voisuntpan.u muriin fdredebgea iartu ti-aimantuit lui. genetice. ceciesteunadin puterile naturale caree vorbain subiectul de conferintei. pe Hristoscel ristignit. energia 60 . (R. preotului l\. linde spre pervertire pricind e ea din ce inso$tede momeala plecerii. Acumsetarguiesccum dealegi. familiei neamului. ciin celedin urmastatul.mai alesin este IadAcina picatului.17-19). momitde momeata plecerii astfel estetalharitde genetice. Si Totuldepinde felulcum lucreaze de omulasupraacestuicaDitol din viatalui. ea Insulfamilta. Vorbirim acestsensde convertirea in energiei genetice. pdcdtosul va mui in feredebgea lui $i sangelelui il voi cere dn pacebsului.ie$te om. Celvremelnic trebuie steaundee.Insuleste r. subordonare nesubordonare sau sau fatede Biserici. vei muri" 9i tu nu-i vei da de veste.iar ln pascu nuantele pervertire ene. misticism sau nebunte). deci de regenercreainsului. tot pomelnicul energia cu 9i pecatelor desfrenerii. a scoate pe ceice suntcredinciogi se mantuiasci.spunzdtor faptere de tamiliade asemenea sale. suntSiin cdsitorielegitima.

6 aniaparJocurile impunsiturl sa nu se ddrapene panain pervertirea genetice.frici fiind{oarteputemica resimtit tot De aceeatrebuieo presiune infrenare. in sange. stitise Se incatajungsd se luptecu nebunla a9adeparte. fiziotogia omutui familia. este e de cet ani. acea. estesprenastere e de cet pecatulcu dobltoacele ia uneoricopilulo pe perverstune Siface de prunci. rostulde tineinbundstareorganismul cu a trupesc. cesatorie La 4) Pecatele ceci pestemasureesteincalcitomul cu desfranarea_ nu-l pricinecd linuta lor are o gravedefectiune.tiile se intampl:. cisetoriel fi Subnumele 6)Sidupi ces5torie vitale. in ca din fructuloprit9i a avut o teama care a trecutpfln ea ca un energiei cederiide in energia apd electrica. gustat genetice sengeeste.necurate de' cu 1) De pe la 5 . r. de Ferirea copiiestea douapriclne sterilitate de tot la sterilitate.dacl nu sa grijegte se izbaveascd de sd de la 14 cand ar ascultade vointalui Dumnezeu. intampb 9i bolilor: desfrdnarea I Gauza nu copii. numai nunta binecuvantate biseric6.pan$ vasulin sfintenE cinste. pe limba onania. Vointalui Dumnezeu cu au ea. incepandcu cele de dinaintea este talhdrita prin una din formeledesfrenafli. Sufletul ce toatdrisipaSitoateblestem. maiprididescsa nu treaci energia printransformare. poates-atemutca de Canda facutpicatulinainte cesatorie. Aceast:energie mainumegte se hormonice.Aceast. de incepepe la 14.Rdspuirsul nu-r poporului: Ea curvia mana. se care Acesta estefelulin suntformele de Acestea ea iti asigurl senetatea intregime. maiaresifunctia Nu sa pestecurvienemarturisiti. s. doarenimicdar nu reuseste convte se-Si Si sunt cele din interiorul 5) Alte picate din acest pomelntc. cacicesatona e dati sprepldcere sd maizamisleascd Si Medicamentul: infrinarea (astae cu totulaltceva)lsp iti l ci estedoarinsoliti 9i de plac€re plicereade poruncd seferesc zemislire.ca sd tolosimo analogie. ASadar. energiagenetica trece ca energievitaldin sange. fie trecutsubformede energie I capital. de pnmit. pervertire. numar nu c6 aparetot in faza copiterieli cu 3) Desfranarea dobitoacele ateta. Desigur.nunta binecuvantatl Dumnezeu. de e Acestadevar oreu e cand aparealti formede desfranare a de vitalatate individului.verlsoara cu a mrrele Numaiatat. p6na n-a trecutin aparatulcirculator.u Qice nu e binecuvantarea aurdgaz. tuturor in a organelor prin Tot asupra Dea actiona energlc vitral.pananu-rdovedegti spuide ce e aga. multinu se pot cdsatori curviei. neamul) pene|aTs ani. vineindatece voi dovedi (insul. gi trecerea se numaiaib.restul desfranare.ti placere serdcitideputere. energiei mrreasa cu sora. nu mdrturisesc DroDria Si energie nu-Si areSicursulei mai intern. in pattma gr poftetor.dar ele merg aceasta este:sfintirea 9i sd va teriti de desfranare.copii. e Se poatesi tindacestpacatSidupecopilirie. Fetelede asemenea desfranarea mana. daune berbatulut atat ferire careaduce Dumnezeu. de au oameni despddit !i Printr-omoraldrigoristi.desigur aleagi o sotie.decetenergia geneticd. respectivul Pe pentru trecidemasura llulti itizic:de cee pecat? ci care. devineo a douanatura Canddevlnea doua lor si desfranarea Se de natureei suntrobi. Dupi astase mirade traiul t endocrine. in simtul genetice a faceo pervertire energiei estetransformaE dup5cum am aritat. a oDritrecerea de de in alunge fostparalizate ovarelein fetulacesta corpul9rastfelFau afari. casatoriei Organele careizvorAgte din aceasta energie.ta pacatulinainte cer Sf. inaa Ei aleasa. e o trecere nu ce ovarele curentelectric ia paralizat de substante. Trecerea energiei de A maiinainte vreme safiestearpe. parefoarteaspra.'15 functie gradul 2) A douaperioade sprena9terea copii. chiardacdaceasta peni acoloci intr.Se iqi ingeduie estede altenature. tine cu sau malahia. .adici dup6 cum e dorintalui Aceasia ajunge cetsifemeii. familiei. Restul desfranare. acestui I I I i I 62 . avem de lucrucu cel mai vriJmag dintretoate din I pecatele. lor. st. latdce petegte omulcaredesfraneazd: indatece eneroia de cu ! naturala cununiei bisericegta. mai nu copiilor. de energiesangele ci capetegranule energie de poate desfranare.energie caree foartetrebuitoare circulatia in sangelui in s-a prinde copii. Cendo ai in sange. capitalul Ce-idefacut? talhare9te aceasta energiehormonicise asigureprin urmarest buna convertite ca s.

De indat.siguranla internd" energieihormonale. organismului sanetat( 9i pe. ei nu pot aclionadecal dar prielnic. energia Desfranarea cauza e Defapt. 9i legdtura sufletul. 9i dupa caz. sAn. dictionarul E intfe sufletSi lumea dedinafare. chemam9i pe so! li pe sotie9i-iintrebam: vreli s. cu Aparatul nervos cerebro-sprnal 9i In generalsistemulneryose un dictionar intre doui limbr:cea vfuute9i cea nevizutesau neauzita. ac(ion6m energic.tele. E$tiincazul uneifalsmisticism.fdrii pentru lipsuri mariSi evidente doctori. Si peo raz. fi! pe latoiidoctof I sanitosi?Vrem.in toateprivin. ai aceastaenergieendocrine Si un aparat ai (sistem gitransmisie.plernani.zuti. Dacdai s. fostunulSila mdndstire.dar nu $tiau.ci ci Si caie-i sunt randuite Durnnezeu. dacdnu e$t vi. Medicina spune nicinu poatestabih limitd cd intre o (nebun) lumea dincoace.stireqi acum nu qtiu cum s.Asta o fac hormonii. ce faceti: Timp de.Oridecete sunt ori. Siaici.ficat.care are legiturecuglandele sectorul drn dejosalomului) ntqsinatate. interna" carese pareze acliunea microbilor. Vretisi fili sdn. putemaveaformelede regenerare insului.dacdducio viatacurati. cereun mediu se In poli inarmatcu . ficat. Toli hormoni microbi. stomac.ulenti.traducerea face firesc se Daci n-aienergia endocrind necesari(ceamai importante este glanddmic. n-ar Dimpotrivd. dacb .dit la varstaasta?Dar pe de pe altd parte.simturile oasele chiat Lucrul acesta l-amvdzutcu ochii: oamenii veneau intr-un suflet mAndstire. s: triiti in infranare.plimani. maimare a neamului. asupraacestui genetica tot de atateaori capitalvital energia -. o jumdtatede an se ficeau srndtogi. aducipe caleasdn6tdti ce fizice. din noi avem agenliituturorbolilor. Lucrurile de acestea asa.Veneaula mdn. devinSubrede.din toate punctelede vedere.p.toqi?lat.Nufdceam Pleca d socoteala matematic. trece a prinbolile aproape tuturor organelor spuneau dinoamenL unii 9i seriade boliprincareau trecut.De faptaveautoateorganele loc. doctori lui cd Doctoria erauei. Tota$apotficlasaticei propov:duiesc misticism care un bolnav vorbescin numele misticism acestui bolnavMerg 9isuntmulticare pani a zicecd suntHristos. familiei neamului I ViatainfranatA duce la redobandirea sanetatii incat sa poti deosebi binele riu. unadupealta:de stomac. Acum. o mare. A preolilor Bisericii raspunderea I Misiunea Si gi in regenerarea insului. omul. felulacesta. Dac.tatea devineSubredd toatetenjesc. mediulde de E transmrs€ lumea intre luiDumnezeu lumeaaceasta. ca duhovnici.. timpe necesaf primeasce cat s: energ zilele hormonic.dac. intr-adevar Egti 9i unejluminebune. ale familtei . dincoace. ai o morale lustd. triiegte c. de la bazacrererulur hapofiza. poatd atunci candau un mediu Ca-se irupe acliunea lor prielnic. gi Aparatul acesta radio-recepl€ de esteintermediul intrecelevizute !i celenevezute.fecti.. lipsea funclioneze Le sd normal.nitatea care trebuie.. normal anormal in de Duhovnrcul o Sr poatespunedupaviatape careo duce. fiecare l\. Aceasta etc. se se refacd.. actiunea extinde se Regenerarea - .varsta de 30-40 aniqiintrebau la la lor cum se poatesa fie a9a de pr.cddoaramfost la Si nu ne-augdsitnimic. caredistrugmicrobii lcfeeazi in or ganism mediu microbilorl un neprielnic bolnav I Misticismul ] lat. intes pentru la ei nu mai exista cd tine. omulnu moare.siguranla il il convingi irebuiesi fie infranat. cei carei9i talhdresc $i acumdespre Si genetica pdtesc$i bolimicrobiene.. ce ai telhdrit-o. sa le faci nervos) bunde radio-receptie ca cunoscute celuidin lufi ea nev. cumsa nuvrem. mullumeascd Dumnezeu s au ficut sinatosifdr.functionare sisiemului a nervos cerebro-spinal. purtarile pdcetoase ce eQti giaparatul cu sunt este gubred inregistreazd pradaa toatenebuniile. fari se ne tememde ponoase. se intampla aceaste convertire energrei a vitalegi intreg aparatul radiode (sistemul receptie nervos) servegte iti admirabil cauza Deindate gubred viata. de Dup.dupd caz. sistemului nervos in Energia aceasia care-9i sediulin are sectorul dejosalomulul daceestebinestrunitS trecein sange d. domeniul de psihiatriei.4icrobiistau lapanddin noicanigtetalhari. simpatic rl ai general. dac.eu vedeamsemnele desfranarii fala lor.

aceasta ce esteo misiunemistici cetre puterile naturale.. cacimi-aar.?5" trebuie inteles. e$tidecat unealta omul de curaj.cei ai curaluluiNu ne tememcaci probamuceniciei. gtiintei.pentrucel slab cu credinta.: toatd picate. cunoshntemtstunii pagr putem a noastre. nu-gi piarda eisA capul. nu fim Sinoivrnovati vor Se de aceasta.careva cuprinde toatdsuprafata pementului.lucralimaj cu curaj. suntcontra atuncj Ei celorcarecred.in felul ac€stavom avea gi o regenerare sufletulut a trupulul a li Ceci numaicu o sendtateregenerativom puteaface fata imprejurarilor astizr. vomregenera poporul dace nostrupnntro viati moralS aspre. rii se vor lepida de Dumnezeu se vor legade Cei gi stipanitorii veacului.ca !i duhovnic. caci este ca o corabiesfaremata aruncate valuriDe mal sr de oricat te-aistredui a o str6luci strdlucirea loanGurdde de cu unui Aut tot nu te poateasculta.Paceasal a luatdepe pamant. e intelesul titlului conferintei: misticismul puterile naturaleCare 9i dinacestea ouleaducela m6ntuirea voa omului? 67 . carenusuntvrednic. spune Apostol pdganl O Sf.in p|n. Pavet despre carede$iauavutfilosofi pututse ajungi la o viatamal mari.red. Aceastaeste de altfelSi tragediaintelectualit6tii noastre N-aumorali 9i n-au nicicredint:. credincio$i.i.rimpe ceicaresuntai luiDumnezeu. una(energia din Sf. puteasd ne mantuim a vom sufletul. sunt pricindde pl6ns.. vom puteaimpiedicaobraznicianecredintei.lea Luptae piar: cei ai lui DumnezeuOamenii trebuie urmeze oorunca si o pentruca in vremeade vartej.este atet in privinta s.tdtii fizicecet !i a mintii. ce ne a$teapta gtim trecAnd in ce priveste a cuvintele e gtasutde diminealA vremii "Acesta ce va sd yr. Ceci se vor sculaneam pesteneamSi impere{e pesteimpefi a . cecitebuie se fie toate.De cutezise le spuiin fata:itl rede.or pentrucel pregrtitnu.NumaiaQa vom puteaface preoliadevarati ne Numaiaga vom puteaimpiedica inttnderea necredintei. venivremuriin Vor careceipacdtogl numeric fi maita. omultalherit ooate nu tui Dnmt cuvtntele Dumneze.e prilejde bucune Noiavemposibilitatea.decat despre genetid)9iamadusceteva dovezile Scriptun. cacie plin. suntemlucrdtorii Noi luatiinceasul 11. dupe conceptia cre$tina. Credinra trebuie si fie a9a de tare incat cu pretulvietiis-o menurisestiSe avem €gadargrije sd nu se piardi credinta. de atatea tot ori pe ei plang. vinemaimultde la divrnitate). de cateorilespunoamenilorla Ori m. Ceiceldicei desigur fi de paguba. calitatea vor cei dci totdeauna estesuperioard cantitatii Prinribdareanoastre. Acesta Acesta nervul e confenntei. noi trebuiese p5zimlucrulca sa nu al 11 .Numaa nu atuncl !i putea scoatem valurile oameniSr vom si-i din de s:-iint.tat pdcatele melenu ale altora E vorbade mobilizare moral:facutdcu tot natuln..dar calitativ.. pe cet ai lui Ziua nu ci Dumnezeu iibucurd. apoidovezile naturale I Puterile ] Ar mai trebuisa vorbesc$i desprealte puterinaturale: ereditate. Pentruacegtia va fi deschis. mrntea sdndtoasd tui ln Brsenca. Daci nu-isindtatee scizutd9i credinta. cacinoi nu suntem singuri: Mentuitorul cu nol. cat e cu lumea). va atunci sporiDumnezeu credintaTu.spunderea Si preoleasci.imperdtia nu Pe eiiiva cuprinde groaza. e talhirit de acelepecate toatb El de puterea luisufleteascd. dar cel ce varebdapaneh stersitse va mentul' .pentrua cure! pe oameni. nu izbutesc numaidacdse curdF de 9i putinta cu trebuintd. Numa aSavom puteasa sc.nastire pe cumcheami Dumnezeu cel slabcu credinta. ci mai mult. se deosebegte A9a adeverul de parere.lea. de viul Mi-am stipanul$i mi-aaritat pdcatele.Numaia9a vom sporicredinta in de ca vremurile dintai.s:-l trecemprin probagrea a muc€niciei.n.pdm si nu patimceeace au pdtitfratiidin stranastrambe.pereste sonalam aceaste cunogtinl:.Or eu toldeauna simt semnelebucuner fata intradevir.nuau buni.dintrecare n-am vorbit. Candvinvremuritari impline$te se cuvantul Dumnezeu: lui "Cdrd veli vedeace vin vremuride rezboaie9i zvonuride rezboi sA nu ve inspeinenh .dar incdnu va fi sfarlitul.cdci numarcu potiimpltnt porunca Dumnezeu. Adicanumal lucrand agupra acestui capital vital. Cei ai credintei suntem.mediu 9i destin (destinul.dar cineva radela urmdva rademaibine Dacavetifi petrunsi misrunea de Bisericii de r. la lucru. incercdrii estezi de temere. ASaca. zilelegrele. pre-olilor. avemgrije se nu fie Si neputinciogi. Spiritul vremii noastre esteacesta alceasului pusi.

decina Sr lucrunlor. de de mediuluiln. faptele tatilut. si de ca nuzic necredincios.tura trupeascipestecopiluldan pentece. vreme Asta de in de rdzboi nutrebuie concepuli copii. ]T il spirituali ] I Fo4a destinului9i mogtenirea Destinule speriat de numaiintrucet asupra celor p. il in atunciforta aceasta desttnutut allefata ln cazul a are cAnd avem pervertirea genetice. pentru aceasta iivoidain meinile copiilor Decidenoidepinde. cat9i in celspiritual deosebire.pedeapsa Dumnezeu panela alpatrulea lui vine neam ASascriein St. tot de at6tea ne lovim e/edltate. Lucrulnu std tocmat asa. Qide natu dar cei post.cdci orice leg. ral:alimentatie/ clima etc. lumeanu se gatd cu c5ct noi Trebuie lucrdm s. preotii. dartu pem6nteanule devini caea nuse desf:loard. destrr:copilul de ispdgegte pArintelui. in aceea. a carevinecu nerviizdrobiti branduri. mult va fi spre lui lvlat sminteald predica Sielvabeavln Va ap: De aceeatrebuiesd interventm.in felul acestadestinut nu estecevaapas. de cegeneratie $timcutotici duperezboi (dup. sigurantd ddnrin bolitrupeqh sufletesti. de atacun. covergi va pe omul cel dinafare cel dineuntru.tisare. caciacegtia mogtenesctoatd stareanervoase tatSlui. Oridecateori.cetuiesc ce e ca o fo(e strivitoare. cresc De 9i faptelemostenite. lua Generatia de Qivaucide.ca duhovnici. poateintervenl giin ereditate. Dace insd biserica.Cendpur€riletale suntrele. vedeace se poate cu vom interveni in puternica fortd a destinului. Scripturi(Levitic 20).mantenr. Dardaca consider. telul cum vom sti si le d. pentru latAtemeiuf caresuntemrdspunzato(i misiunea de de regenerare moraE. indatdce ofen sufletului venitde la Dumnezeu temniti intunecoasi. este vorba alesde mediulsoctal mai (educatie). nuse mtrenrmenr se cd la vremea copilulva pistolul lui. sistematic asupraproblemei morale sd ca poatdtrimiteDumnezeu propoveduiton poporulutaltfel vrednici se raresc maimult.llidacd mergem mailar. temnita pe elilva strivi9tel va fi neputincios. cand sd iar suntmaturigr artrebul se propov. e azi. noiatarnd lol.de ridicarea tuturorputerilorDestrnul n-ar mai trjmite conducitoricaresd te spanzure. Dumnezeu nu este de vind.duiasci Hristos sunt ispdgiton pdcatelor pe ei ai ?naintaSilor.este Se 9iereditatea o fo(A cucarese luptam. rea. qi cu d Cand mediul social vrargte. 69 . strivitotDumnezeu tnmite sufletulcu anumiti misiune. Candcrestecopilui.in mediuexternca gi in cel intern(dupdcum aftr vizut). desfranat.Ar fl o functiune ci majord. chiar 9i daceDumnezeu l-atrimis cudestinatia afipreot. nu va aveaputerea propovadu. a fostgeneratia dupdrezboi. a atuncidestinul n-ar avea fizionomia aceastastrivitoare. inlluenta ori.care covar$e$te p. pe care copiitrebuie leimperti$easce.care oarecum din e Si lumeaaceasta Cand auzimcuvantul destinparcaai auzi cd e vorbade o fo(a care iti anihileaza oriceinitiativd careti-ar sau u9urar6spunderile.m de locul.1914 1918) vine. caresi te ajute ct De noi atarnacei de meine.pestecare ai seminat toate o roadele. ereditate proasti.a$avor veni. egti ca preotulnu poatepropovSdui toati putefea9i nu este un cu propovSduitor poporuluj al Ci scrie: 'Daci nu se vor griji de pecatelelor. am cezutin toatepdcatele. ceci acegtiaii incarcacu poveriprea man. am am Am vazutgirezultatele.elliindincarcat de cu pdcate. A fostcu pugca vremea etc. cu totulo altdinf.Oamenii plengcd nu ne-aumaiauzit Dar se eu i-amintrebat: N-atiauzitde biserici?N-atiauzitporuncile lu Dumnezeu? Ascultatu-L-ati? E de vind pirintele? Ba.tor. Va Ba 68 tdnguiti lipsapdstorilor? durere.Ca s.m partealuidivin. de E lipsesc Darcu ocazia aceasta leg.destinule e cum Pedepsele strivttor. chiar ar lucra spre o regenerare neamului. cilcat postul.ed. auzmci uncopileneputincios. vin unadupdalta. un mediu energiei o decezut. tot at6rne Ql de pirinti. multeoo vina De trebuies-o ispAseasci pe a stramosilor Si inseintervenr ereditate giin Se poate mediuluigl !itnfluenta pe chiar 9i in zona divinea destinulut nostru.asca El si cu toata putereacuvantului Dumnezeu. fie cumii vreaDumnezeu. Cecidacd Dumnezeu netrimiie nu conducetori luminati. cecise intipdresc e in parintilor la implinirea copiltoatepoftele versteirisar toateca Si ciupercile dupi ploate. statu.cu bunetocmeale: vi pe sfatuili oamenica se pizeasce nepdta6 sarcina.

noitoti. S: o facemca si nu fim pdguba9i ceasul in incercirii. fatacereiaera o in Brancoveanu Voievod. sdu raporteazl astfel: "Duminice august dimineata teiatcapul 15 de s-a bAranului principe alValahiei. Dar la ei e mult. au Siei o misiune regenerarea ca in neamului.pe cei patru beietiai lui $i pe vistierul Vecirescu. pentru a Asta 9i cd vremeao cere. vom fi ori pierdu. se parece acoloau gi ei cAci rdspunderea. familiei prin a a aceasta neamulLri. ori ori va vedeace zilevor veni. trebuise mai lasepe Hipocrat s: Va qi vine se se adapede la doctorul trupurilor al sufletelor sa se Si Si dea la o viatamoral. tuturorfiilor luiSialunuiboiercare-i vistier era latAcum s-a f:cut: lncd de dimineate suftanui Ahmedse puse intr-un caicimpiretesc la foigorul lalilaiacos. caree Sinaturald 9i 9i supranaturalA. Rauli$iface cap. vietji ?n a a morale insului. cicijumatatee de pe pemant. Concluzii: Intervenirea energice linereariguroasa moralei. la oarecare depdrtare. cetea rdbdatpentrunoi sicu ce moatle de ocare a murit ! Credelitare intru aceasta$i nu ve migcal4 nici pravoslavnicd. l-au pus in genunchiunul lengd altul.destinul. gia celor nu in lui ci ce ce e Qicum lucreaz. 9tiu Dar acestetrei fo4e: ereditatea.Peintele Arsenie Boca Plenipotentiarul venetian Tarigrad. lncependcu cel mai mare. lateschi. sd Cum a murit ConstantinBrdncoveanu cu copii sdi 'Rugeciunile gijertfaSnnlilor Brancov€nr aduspe mne m-a penlru tara acesta a noaslra' . Sileacuride Sunt limita. Cend 1l 'to .dragii mei Si nu begat in seamemoanea!Piviti la Histos.le voi dezbateatuncicandvom puneproblema natarrlifii Atuncivom vorbimai multpe timbamedicilor.Daceboalae grea aiuncigi medicamentul e maiputernic. la AdreaMemno fost a de fatain dimineata 15august1714. Deci Si de noi atarndce zile vor veni.. gadeb-a scosciciulile capsisultanuli€ Un din mustrat facandu-i hainiApoi le deteravoiea faceo scuderugaciune. numaicealalti iar jum.pentru viala Si lumea vA detnali in credinta cea aceasfa". Mentuitorul nostru. Inainte a se ridicasecurea de deasupra capului.acum. ridicesecurea9i capul Gadeleinfioretor pement. sultanului Ahmed. de Oriillisim de coarne. ln scdsoarea cdtreFogele plenipotentiarul sa Venetiei. Candbetegugul intins s-a recurgla asemenea leacuri limite. dupa Dumnezeu.tata aceasHfo4d.la executia Constantin lui lui Brancoveanu VodeSiai membrilorfamiliei uciqidinporunca sale. gi Laaceste cuvinte Ahmed ficu ca unleuturbat porunci se si li se taie capetele. marelui vistaemic Enache Vicirescu se rostogolipe Apoi incepucu ucidereacopiilor.Destinul e numai mana Dumnezeu. mediut ti destinut. fost au intrebati voiescsd se fac. care suntemhotara! se ducemo via!.lati?Glasul de cel inebusitde credinli al Brancoveanului rasunI Si zice inspdimantat aceasti insulti:"Fiiimer! de /aE toateavutiile Sitot ce am avut am pierdut:se nu ne piedem irce sufletele: Statitan Si berbete$ti. necredintS. ori te pierd. Dumnezeu ne ajute. de careorite fac sinitos..ti. lurci gi atunq vor fi ie.tate e de la Dumnezeu.sa priceapd acestelucruri: se leapida de pacate. lui aiveni seraiulzts pe canalul piataundea aduspe Mirii Negre.

gadeleridici secureala capulcelui mai tanar dintrecopii Beizadea l\. pirinteles.9_10: '. multesudalme..pedeaps ceamai glea a ca. rostogolindu-se jos. Doamne.pentrua tei celva ani mai multpe pemaft". nu-L pe nu sau cauta decdtIa necaz. cauta Dumnezeu..set"Mai sd moriin pe la bine legeacreStineasce decetsd te facipdgan. intreb:putufa fi de fali cineva9i sd ce nu fi plans. ribufnegte afare. pdni ia al nerlea al patrulea neam. v.de pe urma pdcatelor. late ci bolilevin pe capuloamenilor uneorichiargi in gi cap. tatdpitimagde ac€stea Un n-areurma$i sanrtogi. desfranarea boalaei. tremura candve scriu executia...n so ti td e plenipoientiar ii Germaniei. i er6 -li-se p e cate e! " I latacumsuntoamenii.odate.ba pentru cemduresc. tare_s ce pe ca multebolr. capulperintelui pe seu. s. iar Dumnezeu toage de oame se pereseasca se picatut.afardde celulele rvoase. rugi de sultansei ierte. alliila necaz suduie de maimari lar ll Si necazun mairiusescufunde. dintr-odati se se aleage un copilnenorocit toatdviata.infruntd fiulsdugi-iz.lateia9.ca ispasire ca pdrta$al ca $t pecatelorDar durereacea maj mare.. caruicap a a cdzut urm.spusesultanul regrete ci acumceeace a facut.carela o gi se ceva ampEre oarecare.u. Vezandu-ne ochi cu inlicrimati. p6nd leincovoaie ceala atunci cautd ei pe Dumnezeu. cu pe 13 7) .Fiu le. deslulsS-9i E sperieo data sotiain wemeasarcinii. Domnul Brancoveanu.pedeapsaperinlitorvine in copii pendh attreiteasi al Datrulea cetre cei ce me iubescAip4zescporuncileMete" Cele mai greleboli sunt bolilede nervi. care se pirandal imbr5ti$a? apropiase al copilului. betii. nerviisi te nebun slibanog. Doamne. numaide ani.m6niagisupiririte pestem:suri.ptate a picatetor es|c ce izbeito Si in unnag. plate.bitdi gi toate pecatele. cu omoaremilioane firigoare (celule) de nervoase carenu mai retacin veac.at6 "Fiii de Atunct le maifaceti!" nu Pecate.Nue boalede moarte nu are teac sau sr gicinedistruge OdaE intamplati. ll 9r 9i Situatia asa: ste oameniise foage fui Dunnezeu se-i scapede necazui.ridice capul9i cu glasingeresc zice " gadelui: yreaose mor cregtin Lavegtel". Rusiei.Mo. nervii? cenespun$idocto. M6 milostivesc h at miitea cei pene $i ln nepoli stranepoli mosteneste giunos. Copilagul asculti.Toatetesiturilese refac. pana-mi O.ca sa aibddinbetiaac€eaun urmag boalacopiilor cu ilepsie).ii tate Detia.multepagube. cenecazurile dau.fagiduindu-i se va se cd face turc.ati spusce taree greaviatagi incer.lepddendu-te lisus cle Histos.S u l ta n u l i.acesta ingrozide 16 se spaima Sdrmanul copilag vezandatatasangede la fratiilui 9i de la Vecarescu. tinerel.. Acum care de cine se asculte mai in6i? Dumnezeu oamenr. lns.sau de oamenii Dumnezeu? de Ss plang oamenii taree greavtala pameni. destul se imbete E sd un i.zandcapulnevinovatului Mateias. tanar. am vazutgi m. urmd uciseqi pe ! in Brancoveanul. de Gadele stropit sange cu crestinesc un salutsultanului face A h m e d Si s e r e t r a g e . mei.. lang. lati ce scrieta Deuteronom $r 5. TdmdduireaSi iertarea . Anglieise ridicd plece.

9i vointer. Lui te te .catelor. a mintii..lertarea 9i mereu9l nu mai face. osanditd moarie. preveni. ca sigure. e o minune la nu ca poateinvra9i din mo4i. alearg.nebune dupdgarpesi le sugi iaragi. la Toatatinerelea Dargiprostia omtot lamoarte-i de osandit.catul?". in atarnarea omulcare-lreprezintd. de zile. 9arpele sugesangele.catelor9i n-aude ce agtepta potrivi purtdrile Dacaoamenii dup.Ce inseamna ta cei eiinQi$i. de neravnu c.caree Dumnezeu.perinlilor bietiicopii.zbunepecatele in vrne. giintreg. in sfargit.cumputea in o grimadade cioburi locde un vasfrumos fi?Asprevorbe.pecetuim dar cu uiurintd ne poc.dinvremein vreme. agadaudrept ele. preotulnu te poatedezlega.cate. De aceea. de dar ii iar seinlercdSise ducemereula Sarpe.odatd $til ce suntSerpi 9i suptede garpe.care ne std la cea mai mare.Darminunea mai maree invierea pe temeliaei..e increstinarea vietii tale.spunsla intrebarea ce nu vin dar de in oamenii spovedit primSvara in varavieliilor?i$i dau. maibinenimenidec6t vis. tdriede caracter.Oarede undeincepesldbanogrrea I se pareei maibinesd trufa9.sta-i un r. pe cand minunile privesc de obicei trupul.dupdpecat 9l nu se conduca ca agad: cu omuldreptin platapacatului. itergereap. ln toatelumeanu gasegti lucrumaiugorde licut decet un pacatele. glasul Dumnezeu mdrturisegti in slugiiSale Dumnezeu iart. pulindsau chiar9i siracia morala.De la socoteala ci dupaDumnezeu.Totminteslabi dovedesc aceiacarenu vor sa vinela Ai t. Si Oarede ce mergoamenii a9a de in sila la spovedit? gtiu de ori Fiindcd ci lise cerelepidarea p. E o pov es tegti ute de pretutindeni. dar in de-Si sparg capul apoi umble Si plangand. totugi spunSi de aici: v-o caresugiaptele suntvacicare. lertareapacatelor inseamni a te spovedi Cre9tinismul e 9l mai sA le ieidela capet iarsa te spovedesti. le placmaimult picatele decat infr ana r ea l a el e. cultura de mai Oriceduhovnic.o musca. lisusnu le-adat darultimaduiriiminunate. intrucat pfivegte sufletul.le pecatelor! le-adatingerilor a datinseundarmaimare: iertarii al Nu Darul iefterii picatelor e mai mare decet dar le-adatoamenilor. dupe nu momeala ar ar pAcatele.Darulacesta(al preotiei) in functiede nu de Prin Dumnezeu. eati nemultumit preoli.siricia. dar intaii-a iertatpicateleapoi ia vindecat nervii.miduirea bolilor. l-a fost mila de neputinta lui. minunea pe indemani Si s-a dat noudporunci:"inviali-i cei mo4i" Dupd n-arputeasd tlaceasta.iar de care ai fi mullumit de ti-e lasdpdcatele la altulnu te lasi si mergi lui. Preotilor cumil aveaEl. vietiitale cea fie ei qi vrditori. indiferent bog. de nu.Tntol vietiiSi tdmiduit. O iertarea sufletului. daci nu-i prea vine. invierea €njegtelisus.nimic pricepe nu omulmaigreuca:"Ceeste acelap. dupacapulei.lati prostiade vac. ci capulcaren-ascultise sparge n-afecinetil lega. 9i agase intample vacase apropie intdfcat. oarecum co De asemenea.Dar dezlegat Siin preotul nu te poate dezlegadace tu nu vii sd-ti merturiseglr Ddcatele.. caci petrece tocmaiin el.din la Si vlagalor sd o sugi Sarpele-diavol! nefericire. fricd. 9i cum ai da cu cutituj ln gard. Sicum il de la pulnidintresfinti. poruncile lui Si-ar p. ce au inviatdinmoarte o spun. Oamenii umble dupafdcetoriide facem. dintr-un (paralizia)? . este ta o daidracului vezipe urmi ce ai alesrdul.La unulnu te pacatele tale. .imanevoie! de e Alti pricin5 carete impiedicd la spovedit d judeci preotii. trebuiebunavointeca sa o Ne de a chestiune refacere minuni.dacd nu-tidai tu insutitoati silintade a te dezlega toate p:catelo.lia. pnn lisusa pretuit dragostea celorce-lcoborau Qicredinla podulcaseipe slabdnog inainteaSa. ceci e Stapanul cazult. Pentrulisus. uneorie adevirata o a unui picior invieredin mo(i Si e mai de pret decettdmdduirea putemmantui.inseamne incetarea a le de ndravurile rele.J Agase r. lisus Hristos.9i iarigi. Qi e motivde al ocoli..carenu au nicr..Darintrebarea 9i dad-limairdman sdledailui zile Dumnezeu ilimaiprimegte 9idac. Lasi{e condusde un sfat dumnezeiesc. curatire lui. n-a intre oameni. ocolitoate Dumnezeu. lui estetotusireprezentantul trimisul Dumnezeu credincioQii au niciun lui nu Dumnezeu. ne Ce Fdri darulminunilor pe preotul pimant a9aramane nedezlegat cer. . Asta "innoirea vietiitale".mdduireasl5banogului o dovadaa dumnezeirii e Sale inse. darut minunitor.

a te lmbrdca.metanii. $i a9a ii avetr. de la line se cer calit:tilepreotului.Vialaaceasta estenumaipentru drangeaveri.. L-am intrebatde ce plange?Mi-a raspunsce t-a peresitDumnezeu pentru nu maiaresupirerj. Plrlntele Anenie cu SoborulManasfiriiSAmUrra . darfaptulacesta Vreausa schimblacrimile voastrein bucurie.Nu de fata altarului.ci nagteti intreoamenr. MunteAthosera foarte un vesel. impartiganie te l-amgasitde cuviinta vi-tspunmaimutt. carei-a alesDumnezeu pe pentrulmpSritialui vesnica. Dometie. oarece atjfdcutpentrLr nemultumitide dar Sunteti preot.Poporul i9i are in toate privintele pove(uitodi pe care ii meite! impotriva copiilotc5 nu gtir Nu maistacu ganduri ucigage in caleaceruidar de la Dumnezeu te-ai impotrivit. Apostot de Sf.Fiii invieii' p. ai si dar $i lui copiicu gandulsi fie slujitorii Dumnezeu seamS. rugeciuni. Am vrutsdvi tin ienacestcuvant amvrutsi alegoamen dar carevrnpentru mantuirea pentru se nu-lspun vant sufletului ca in Eu nu ve dau canoane ceilalti preoti. de lar aceiaDumnezeu le ajutetdar cei care au durerigi suferinte si sunt cei distingi. multumind lui Dumnezeu toate daruflle9i schimbandu-vd de purtirile vA velr bucura.Ce le bigati de vinS?VA trebuiepreotimar bunr? mai NaQtetil poporul respunzator nu are slujitori stravezl Tot e ce spre Dumnezeu. timpulcanta.pentruca n-aumemorie. DarnouS ne-afostranduitipentruca nu suntem nu vrednici.dar ci putinisuntaceicarevin Dentru mantutrea sufletului. cei ce fac rugiciune. Me doaremultfaptulcd uniisuntaceicarese supdri pentru boli. ca post. lata ce spuneScriptura pnvintaaceasta Se intreabe in "Oarenu i-a ficut El si fie o srngura proorocul: fipturd. BisericigiSf. tenir celugdrde la Sf. la tinese cereciinta in inrme vointade a te indrepta. s: ititi. a9a: "Roagr-te neincetat.Caredin ce voiatipEngepentru faptul ci v-a pardsit Dumnez€u. 9i preoti. bucure-b neincetat$i multumegte neincetatlui Dumnezeupentru toatebucuriilei dureile pe care nu a lile-a deruif. a munci. cazulc: v-a luatcrucea?CEcinu vin pavelzice a betut nimenipiroane gacununi spini. zil-am tot intr-o gisitin chitie ptangand. ci indemnse yd scrtmbaliviata sd-imuftumiti Dumnezeu gi lui de crucea pe carev-a dat-o.cecinu acestia suntoamenifedciti.ca se fi! maimultumitj? un Cerufatide la Dumnezeu copri pe care se ll inchinati slujiriilur Dumnezeu? Credetice micar vinao poarta numai preotii? ei suntfii vogtriCurni-a! nescul ei. ( fipturi (unitatea cesitoriei) Siaceasta suflet?" Maleahi pentruDumnezeu! la ce nezuiegte Odrasle ea? T5maduirea neamului aiciincepe! de slibdnogiei (. 41-44mss) Asta i-arti iertareal E uhimulcuvAnt careviJ spun pe Nu te simli mai aproape Dumnezeu de oamenr qi de decat dupdcruce. vetiface? O Uniicred ce rugdciunea inseamne sta in genunchi a sau a rosti din gura sau in gandi lisuseHristoase Fiul lui 'Doamne. cei ci ce nu au o cruce de puftat. trup 9l '17.cdciSf.. nu suntintelesiinfamilie. Dumnezeu pe miluie$te-me minepicitosul" Darrugaciunea cea adevarata ate simlimuttumit toate$ia-tideschide este de sufletul se te poli simtiaproape Dumnezeu.15).

unmoment a vezut eraplina avea de La dat cb gicopilul brate. Pdrinteleie9it a strigat: a Cdtefine..Ai omoret copilcu care un Dumnezeu aveaun planmaref" Vedeti azi lrode in fiecare ci familie.|\rultise suptracadeces-ascris cums-ascris .Anexe Mdrturii despredarurile Si slinlenia Pdrintelui Arsenie "Eavddp n wi p6trd h al lrellea neom" Pn Petru Vanvulescu: "Tatam-a lisat curatin pdntece" . 78 ?o . se decat Si . mula sauinalte As" limuriadevdrul Darnu nu aoarmaimulte scrieri. il judecimpe Noi lrod(Siin colinzD a omorei ca copiii. nu Cand. femeie Sibiu.. aflatce in sotul a murit. dupdrevolutie.Dar Ai dacel Esaipe cel din penbce. omorem Ne singuricopiii avorturi. $iomorem aleqi luiDumnezeu. Tn O a din Cdt5lina. ce-aifdcut!$tiuce ta mudtsotul9icopilul.Forin putem pane publicatii.Era razboi. cu Qi pantece altcopil.. Si "Cetefind. auzitca a9tia am liberalizeaza avorturile. luatin brate ei A copilul fugea el prinSibru. inclusiv scrieri autorizate Bisericii.... sanusescrie. aceea ai De neamul nostru prcgreseazd. Dupd Liturghie Sf. sange. schti ii omorase O din Deznidijduita $i gi a avorlat descumpanit: dus s-a din Auzind copilul pantece.. ale Tote maibine sescrie sesecerceteze. fostIncerca6. apoide Perintele Arsenie dusSiea la lvlanastirea s-a Sembata. il accedem in dar aproape prin tiecare tamilie.

Perintele Arsenienu are asemanare niciun duhovnic cu din Romania Europa. diavolulb de Iniste..vino-ncoace".de l-aumplut de sange.lar Pdrintele in spunea btel siu.cinstit toticauninairtevietor sprtalul Atena din 30 de dar Arsenienu l-aupututsuferl 9i ficetor de minuni. Colonelul Ghe.ZiceaPdrintele . ai Bisericii. mesuraharului.ai fost la mormantul vr4itorului!'.A. Se nu b duci la medicla Bucuregtise faci openlie. 9i printreei suntcreitini.Nicihulaaduse cdci MaiciiDomnului. Da' cre9tini adeverag! noi am lar ajuns.Ca Si acesta. il el vedeamnoi plangand catedrala nimeninu Stia in dar tainalui.un om in din cu o man: ce o tineanemiscatiSi i-a spus:. carenu gi se iarti niciaici. un preot numea il fachirist. Crdciun scriein dosarul Perintelui luiArsenie Bocainaltdpafte .diavotul nu maiarede ce sd te maiispiteasce. daci tot nu se iarta. al [n..Conducerea de la Dumnezeugi e aia cum o meftem".nudeDarte Manastirea in de Brancoveanu. conducerea Bisericii a Statului cacispunea 9i e .:in dosarulde securitate Parintelut. nici niciaiStatului.Ap.. CandLalovit foarte tare.ii curgeau lacrimile sddea vederea).incd din pantece fostales. Mi-a spus mie ci mai mult l-a durul aceasta decatchinul securigtilon spunea Aia SiSf.Dar intr-o duminici. astfelapa moara dend la securitdtii care doreasel comDromiti. in dar daci treci la ei diavolul te mai ispitegte nu (agaspuneplrintete giin Pateric). pe Parintele romaniinoqtri. binci. se simt deja ln rai! Diavolul bag.i. Parintele a murit de stomacsau de rinichi. mari Cumparem de la ei. gendea meargi la Bucuresti Se se Siii pentruoperalie. sfinfita: ea se1€spetipe och|. patroni. O femeiedin sa.a iegit PArintele Arsenie bisericd strigat din (eramult6tume): 9ia 'Leana dinLisa.menaaceasta ata nu va mai batepe nimeni.De a acum. Sifamilialui >>.Elena. (Cuvent mormentul de b PdrinteluiArsenie.am zis: . Chiar9i acum.cum se nu vorbe9te.9iimediat zbieratacelacici menais-a a fdcut moale.pe zi. altulparanoic. fostmucenicin ela fiecare a avutcrucegrea.Perintele spusi. oamenii toate patimile. e ortodox! ori Zicet nervos"Darn-avem rugaciunea 'Sunt ca se ne cafmeze?lDat nu. l-a betut in la Dar cumplit. Aveam13 anicendsorameaceamare. muritpe 28 noiembrie. betivi scandalagii sau in familie. de 23 de ani.fericit". plecand America .. suntSistudenti. nu rezolve a6ta vremecetnu e compromis"l. Exista asemenare o mareintreviata acestuisfant 9i viata Piintelui Arsenje. dupd mOartea nu e lSsatin pace. .a ceruimucenrcre tocmaio pictase $tefan lprofetic] absidaaltarului biserica din DrigenesculPe picture este scrisd 80 gtefancetNou:. egtial lui. Cleopa Ortodocaii curvari.Fdgdraq: "Suntagacumm-afecutmama" Cenderamcopillocuiam Lisa. acestai-a rdspuns:.Dacavezi pe cinevafumand. din cauzaavofturitol ca ne vor$epeni$gani|.$i s-a intorscatreDumnezeu.. Bragov. Pdrintele Dar respecta (caSiSf.ligatacu noi". Dumnezeuemancipeaza Deci neamullorpentru faptulce SFau nu omoretcopiil 9ibinecuvanteaza Citilina i-aaratatunuipreot. spus-o l\ri-a chiarel. Degi. SiCuviosul A ca l\rucenic pe cel Nou. Els-aSirugatslmoari mucenic Dumnezeu i-aimplinit Si dorinta. siguresectant! Eisecredmantuiti.Numele fateil de aveamAndreia$.fiind ta m:nestire.Perintele Porfiriedin Greciaa slujit la peste deani. SfinteiCruci. s-aapropiat spus. Eram10 frali (5 beieti9i 5 fete).. r..Tiganiiau acumstdpanire.lisat ca in l-a curctin paftecd'. aurdestutin au parlamenlari.la ManSstirea Prislop. j preotulua a tostla mormantul Caransebes.atunciegti sigur: ori e catolic.dace trec la ei. spunandu-i ci P6rintelu Arsenie.Cu 8l . gata.Mutarea problema. vremsd ne calmezediavolul'! DacS veziunul.la adusap.gtefan vinapentru carea fostomorat Sfantul m! a facuttemnitamanSstire'..ApostolPavel despre fratiimincinosi ed.Mamasfintiei a salespunea simtea avea c6 ci Cevaluminos panteceSi avea o mare bucurie...<< Omulacestal-a betutpe PirinteleArsenie ?nchisoare. catedrala Sibiu.nicidincolo. tu estibo/nayd Cand i-a " cu ochii.mai reudecatnecredinciogii".dar asta numaipentru ii arecu picatulimpotriva cd Duhului Sfant. ziua de azi Dar a suferitmult 9i dtn in $i parteaslujitorilor Bisericii. Pavel).Sfintitor Sfintetor tcoanenu se 9i iarEdac6omulnuseintoarce laacestea. A9aa fecutSiboala .. era bolnavi de ochi (o dureauochii.28 noi 2002) Bdlan Silvica .

bitcredinla (atuncilocuia Victoria) in 20deani. Acoloam agteptat la de la ora 8 la 15.ce Dumnezeu s-a Pdrintele apropiat Sii-aspus:.Cand a intrat9i l-a vizut a inceputa plange. SfantaLiturghie savar$ea altarul se la (Popescu) Mihail. Atunci ceci aicimerge la comunisti ii P.lvld 9i miel animal.FrateDumitru. N-aise b mentuiegti suntbitrane. am pdcetuit continuare. m-amimbolnivitfoarterdu.Olimpia muritdupe2 ani a cancer.rintele".mi-a ce giamplecatin lume.fera se-i spuna ince n-a hoEret ce face cu criminalele" Odati l-a dus 9i pe solul ei la nimeni.c. sl. a fdcut trei ocoluriasupra deasupra monahul vditandu-sel Cendam ajunsla mdnistire.Am zis in gandul in pecinevrea". de perintii Odate.Am luat pastilele. Liturghie venit te din noula el.Pani sd moari.zand ci diavolulface vreaSiin mdnistire. Perinte. a Ciocenelea fostinmormantati 22 noiembrie Eu. fotografia t2 in Am plecat eu la Biserica Dreg:nescu. Perintelui. l-a mangaiat i-a spusr .Dar pgnela urmi La am ramasinsircinati de 2 ori.soraOlimpia Dupi aproximativ Dregdnescu. ea fdcuseavorturi). Si nu 'Nu Parinte. de pentrua-9i ispeii din pScate. cu lntr-ostrane caci mele.Ficeamoricenumaise nu plang:. . impreund lntr-oduminic5..Cu tine n-am ce discuh ceci esti lar a necredincios.Dar cendb-ai duce in iad nu te-a rede lumea?". la la ajungand mine. grav.rinteleia ca Pirintefem-achematla dansulSi mi-azis:.i-atrecutimediat.Iu in Sotul.Maria s-aimboln..Varvara. Acelaa amutit.Degeaba (gtia. la Brancoveanu..: preoteasa pe 200211.rinteleestela Biserica a aflat A plecatacolo. agamerge. surorile. ..L-au luat pe Sebastian Aici A in Fdg.caruia i-a spus: . ne-a spus cd au un necaz mare:. eraumulticareintrau fate.ragului.Dame. exact 43 de ani am nascut insa o fefiF.v. langi Bucuresti. capitolul gi tu esti bolnave. p6ngi.nistire. bolnaveSi ca la comunigti.rintelein fala biserid cu in Atuncim-amretras altarului. o lumini(aureol6) jurulcapului. cu intorcandu-se str. a fost P. Cu toate acestea. Arseniea zis se fie linuli departe copiii. fostdus (inchis) Cetatea preoteasa Ciocdnelea.Alteorise auzeaudin el ci Si magar vocideodati(cape stadion) spunea au venit caci ca foartemulte toale legiunile. prdure.Nu ascultasem nimicdin ce ne-a spus la toate pecatele m. pierdut am sarcina. atunci merstottimpulla m:nistiro De a qi ne-a luat 9i pe noi.s-a impiedicat o riddcinade bradSi i-a 8l .DupdSf.Duminica fost la lrandstirea am Elena. Era mi-aspus doaratat:"Se nu o ducila doctorcd o omoard". doare?". Candam ajunsla izvor. candmergeam spremendstire gi a Elena9i Olimpia cu o fati din sat. noastr5. murit cu A botezat9i cununat. Candam intrat 9i (careera plindde lume)I-amvazutpe P. numaiporumbel. pe Parjntelui piept. din Duminica. aparut cu surorile noastrao pasire mare. La numai6 sdptemanifetita . adus medicamente care se din a puteaintrerupe sarcina(maiaveam5 copii). pe ea ai s-opierzl'.Malcovici de careo tineain brate.mi-apus manape cap e$flmutumitd numaice md vez|. Ia Am inceputsd plang. Arsenie. ea tot timpula facut milostenie.rintele de frica9i din 9i meu:"$i cauz.Parinte. un epileptic trantat 9i a inceputsa strjgedin el: 'Me faccaine" letraca un caine. Perintele SfantaCrucein maneSi la batutcu crucea coboretdin altarcu a de lemn pesteguri. plangand. treind orice ca necredincioasd..4ire.Am plecatla dar PArintele remulciri 9i plangand cu continuu. ce ai md? EStibolnava?". . Saselea €de lumea". c.vit Se limbasi nu mai putearespira.CandPirintelea trecut prindreptul fiecare.mi-aspusla desp.pe Si in de a muit Limpn Guil judecam gandpe Pdrintele ce a lesa! Cendvei sd Cu Limpiai terminaL o pe Olimpia moard). Nu ajungeam P. Serafim 9i pe l-a diavolul cand a incaputSf. fac oricetaratoare" 9if:cea ca orice spunea nu se poateface.PenA 43 de aniaitimpse facial gaselea copll". cu s. A9a am ajunsse merg9i du in fiecareduminic. . piezandinsd sarcinile.pentru cele trece dincolovei Stide ce a muit dacd nu ai al trei pastilecare le-ai luat.Darpanela urm. mi doare". ce efti bolnavd . spunandu-mi: .Sotulnu vroia.nagafetilei.ed.a toli Oda€. c: P.Eu steteamlange el 9i auzeamtot ce spune.Sunt $i sufletegte? Pentrucd sufletegte trupeste".totuQi trei la care orj a avut acestecrize-Dup: un an am plecatla Perintele.rintelei-a spus vizitatnumaide ca o va ajuta 9i el cand ea va trecedincolo[n.indtate. izvorul vineri. Liturghie. cereiaP..am 40 de aniSimi copilin viaF". Candplangea inghitea i9i de innegrea fate. m-amresemnat erammultumite 9i Si numaipentru faptulcd puteam s5-lvAd. nu eramvrednice vorbesc el.

Nicolae.sfinlii. Draganescu. pentru sorafsZ'. nu e niciunulsd nu-lcunoasc6 Sf. Nu md impaC.c6nd la Driginescu slujea Perintele iar A6enie era in altar (citeapomelnicele Bunescu Pdrintele 9i a neavand voie sa slujeasce).Parintele altatotdinsat:'A venit9inevasta a zis.iam aruncat puscarii? ii S-aundscut. Atunci. pe Parintelui.dar ii ignoram.dar v-ali tntrebat dinlrevoi de de cati cunoatteti binepe membrii Slantului Sinod? Mullinu vd cunoageli pe episcopul.. Treiore Pirintelei-a tot spusacestlucrudar ea o linea una ii bund:"Nu o iert. tAcut litecem.putea scriecddi intregidacacinevaar adunatoateaceste (pe Parintelui esteai ascultdm sfaturile mirturii.am fostmartore nu caredin motive cu in la multealteb caciPirintelevorbeacu fiecare fatatuturor. pictorului". nu incepea plangd maiputeavorbili sa caq vindecat atuncicand Acumare 22 de ani9i n-a maiavutacelecrize. dar Sfintii suntrealitatea a Bisericli. Sfintiisunt copiiinogtri.o femeiedin acelsat a zis catre biserici MaicaZamfira.tifica autenticul Bisericii.Dacd Dumnezeu ne judec6cd nu se nasc (ca dreplii nunagemdrep!i). 'Dacd n-o ie4i te va ceba o ma$ind".. lntr-o duminicd.Am sarit. Ac€staa fost semnulci s-a cu lacrimiinochi mi-azis "Mamd!". Lucru ce s-a Si intamplat dupeo vreme.pentrua le transforma in masede manevrd. sfatulParintelui.P:rintelei-a spusse se ducAse se sfat privind impacecu soraei.Desigur modvezut. Fericit care estepoporul are sfinljl Ar fi bine sd ne intrebem:. (irdrdstilea Pnsbp.Mdi. Dupe3 ore sd cdci toti veniserd primeasci lumeaa inceputsa vocifereze dupa ce s-a inchinatla icoane. Esleo tacere complice. se invine(ea. apoi Biserica carmuild sfinti. sunt masura noastre familiilor Prezenta sfintilor ce. pentrucele doua femeidar 9i pentrumine care auzisem . intratin era ferd hainepreotegti. d om Cinesuntsfinliidacdnu copiiino$fi?Cinesuntei dac: nu masura familiilor noaslre? sunt9r Ei mesuramdnurisirii noastre.Astfelce minune. EaestechemattsedemaAte raporlul rat dintre qi Dumnezeu. vie pe Bisedca chernatd sfinteascd oerneni sdfie lnghilite e$e s+i nu de pAcatelor (cares consecinF imediat. unuaa.menitasa domoleasca masele. e de desflntii dincolo slintii aici.. sefacerevoidii nu sociale no6tre).epedese o iau de ios in brale cici gtiamce dacdincepes. cum vom fi judecalidacd lui mdrgaritarele Dumnezeu in ..Oarfetita..OiertJpe ultima Pirintelea intrebat-o o iert'. Biserica care nu are sfinlieste o comunitate omeneasce menita lempereze sa instinctele sociale.Nu data:. eu vorbalor . glastare. impi4irea averii. suft celugerSi sunta$acum m-a fecd mama" plind si ceara intotdeauna credinciosiveniti cu Biserica era se Cu sfatulPerintelui.28 noi 2004 84 E5 .pentruca toti sa invetedin gre9eala sa-iceari un la A venitofemeiela Pirintele. plangi iti inghitelimba. Am avem. mie ln afarede celeintemplate in preajma personale le potspunetoate. de de in Biserica Side este carmuiie ierarhia aici.cazutcopiladin brale. fiecaredin ace9ticredinciosi intampb o Ptrintele. Dupe slujbr. Dar imDortant carele gisim Siin scrierile sale)caresunt9i sfaturile poruncile 9i Bisericii. multeori numaideel gtiuta de Side s-ar. Canda plecat.

Tin minteca prinlocuriundenu mi preaintalneam oameni. Mamami-azis: .Aici sunt doua pentru goal6.pe careDumnezeu fa binecuvantat avem. Privind-o Pdrjntele cu ca t-a zismii?". nu am avutnicio cea. din un pe carescrisese. n-ai la tine o fotografiecu ea. Stiica te " cheamel Oupi doud zileam plecatlaDrlgenescu nu mice miSi a tod uimirea cend l-amvdzutpe PirinteleARSENIE. vorbindu-le oamenilor. care-ibaiu'?". se me duc sa-l caut9i se vorbesc dansut.lmi ptecase de sotia de acas.si vorbegte densul..jitorgi i-a spussd plece.Nu gtiamce si mai fac.$tia ce am ganditll! 9i am remasintepenitlocului.sa vddgi "91ce ARSENIE atenlie. dansulmi-aspus:" Ea Sl cu era $i "Lasdme.lar Perintele.dar nu am Stiut 9i s5-l un astfelde om." Sim-amtrezit.te Eu cu ea. ApoiPdrintele spuscevace m-auimit.a vorbitcu o Tin femeiecareii arrtasefotografia fiicaei.privind fotografiaa spus cu glas lare: "Minb me.9i md afluin fataunuiom.ne suim in tren si Dlecem la Dreginescu. ca cu Cu doud zileinainte a plecala dansul. mergeam cu in pentruce Doamne? locurimairetrase. ganditdoar.candam ptecatla pirinteleARSENTE cu o problema familie. ni Pdrintele s-a uitat apoi la mine cu acelali zambet. la in ltor: " Nu md. ca numaiagaveti invAF unulde la altul'. vinoaici. fiintasa. Aga i-amspus Pirintelui povestea pentru mea.zand cd P. Perintele.'. ca ce femeicumintea Sl in fotografie doar ea femeie. Era in anul 1983.tl? sd sus. (in lipsa mea).lareu am gandit i cineva in acelmoment.vinoincoace me.9i totusi |-am se-lascultdm nicisd pretuim avutprintrenoi.9iialdcum: Se flcea ce intrasem intr-o incaperemarc. ochifrumogi ce frumoslNu am v:zut niciodateln viatamea a9aochi minunatil in Aveacevadumnezeiesc ei Siin toat.t. visasem sa-|fivrzut de il fdri vreodate viata in mea.precis s-aaretat am cd vreun lngersauvreunsfant.M-amdus la mama mea li r-amspusdesprevis.imi spusesecinevade perintele ARSENIE. tmbricat 86 in acelcostum maro9icu ochelarii vedere acearame aurie.ce albastru curatgi acela$itimp. mi-aspusaga: spunandu-i el nu esteclarvezitor nicivrAitor.. undede altfetlocuiau SifratiiSi prrintiiei.intr-uncol! al Canda ajunsin dreptul meu. de cu precum visasem.tul.nici o rostulTnvia(aaceasta. mi-a ci pe acea persoanecare fusese inainteamea o repezise.me uit a9a.rintele gtia cA ARSENIE gandurile omului. repet. plangand spunand: gi De ce Doamne?Dupe o vreme.9i ai se vezi ce o se-l gasimacolo. iar in faia tuturorera pirintete ARSENIE. undeerameu. Desigur nu $tiam. catva cu timpinainte de a pleca.s-a uitatundeva in bisericii o privireatat de drdg. ca pictor?". s-oved ti eu. ca $i "Me.Un aminunt.Doamne. nu mai intrebempe nimeninimic.Bogdan Junca . printre altele.sandu-mi biletpe masi. " spunandu-mi:No me.ta exactca in visulmeu.S. cu spunandu-i privirea fdre l-am visat9i m-a chemat.luand copiiisilucruri casd. rimas blocat Am pentru gieu aveam mineo fotografie.Cum l-aivisatpe Pirintelece tu nu l-aivrzutniciodatd?". ". in visulmeuPirintele imbrdcat era intr-un costum culoare de maro de 9i avea ochelari vederecu rama aurie.Fdgdrag: "Nu intre patlu ochi.stoase parca rugdtoare cu $i avea. minteca inaintede a vorbicu mine. ca si o determine plece. se coboare zambind aceea minunat6. Spunendu-i mameicum aretain vis!icum m-achemat dansul. nu va veni. " i-am si cu timiditate spusr Ba da Perinte " l-a de md.'. ce n-amcrezutin viatamea ci poates.. aia.seam nici scopul. a zis:.cd estesdtuld de via1i. intrebat: cu m-a eu'. minte. gtilcare". existe.ci tarema. facandu-mi semn cu mana:"Me..v.afaredoarde faptulci dorea si s.1 . a gi nu-ighicitor nicivr. ce a fdcuta facutbinesi si nu ci mdducdupd ea s6 o aducacase. rdspunse gandulmeu.solia9i ca la cei doi copiiai nogtri. Tu s61iducivialaaga. Trecuse vreme9i nu-mimai g. il Ar.ca pictorme. Dar cum se mai indraznesc i-o ar. auzultuturor. unde era foarte multi lume.9i socoteald 8'.in oncecaz imr ci aducaminte imi spusese ce cenderaacasA. tu eb de acolo. Ciutam sd-lvid maibine9idensul uita se la mine gi imi zise. ce va venio zi cend va da me-same " 9i a addugat: pentrutot ceeace a fecd . cu spunandu-ici Cand i-a aretatfoiografia Pdrinlele repezit-o.Dragul b ea mamei.. se mutein Bra9ov. de viala.Am spusParintelui imizisese cevatimpinainte sd plece de acasd ci este s.. dorind s-o marite.

Toatalumease mira de cum proceda Perjntele spuneau: 'Uite drag. se mi ie4i Si tu sfinte 9i Parinte ARSENIE. incepusem o bere9tajunsesem cu treptatla cinci pe bera zi.la vorbea giconcret. mainile mele lipitede corp).. i-am spus Parintelui: 'Pirinte.a Iuiloana luilcutarc]-spunand a numele porecla sau careo aveauin sat aceioameni tu le ducipe toate pe aceatea. mj-am dat seama dece gipotsa afirmci Pirintele pusmainile mainile pe Si-a melec€ sa-midea putere. tineau cezut".Mi miram9i eu de mirarea cat oamenilor. oricestariaS prin fitrecut:bucurie. subiect pierdea nu-Si timpul.. nefericire. gi ale lucrucarei-a 9i determinat faptse-lcautepe Pdrinte.ci al scumpului dragului meuparinte ARSENIE. viata din in meanu am maibSut niciodaG.pentruce P:rintete ARSENIE obiceinu de prea punea mana pe oameni. uitand faptde toatesfaturile carele-amDrimil pe de de la acest om. de 'Ma-d1.. sDunandumi: "Laseme pincipiulEu gitu ascufte ce-ti spuneut". in altar.apoitrei. Apoia adeugat cuvant un carem-asurprins. a in careimi spunea: "Me. eu nu beaudin principiu".aveain manaei doud in de fotografii doitineriqia inc€rcat spund estecu aceqtia cu sd ce din fotografle. unstrop alcool am maibiut. esteziuameade nastere a ca sau 88 altora. M!a zis asa " Me. Dar intr-o dimineatS. Apoi mi-adat fotografia inapoi9i a pus mainilesatepe (pecarele tineamlateral. nu gtie. maisigur pe mine de data aceasta. Pdrintele ARSFNIEi-a spus:"Lasd.era lumepestelumein aceazi. spun ce Omul lui Dumnezeua fost Ptrintele ARSENIE cu greu se mai poatena$teun astfelde Si Om intr-unneamintreg.gi gtiicine?9i ariti cu degetul sus in gftindu-it.Cu toatd responsabilitatea mea. ea are ARSENIE.maispusePArintele referindu-se corpul la omului. cu porecla a carese de pe satela oameni. cumit tine". fascinat m-a pentru pirintele chiar9i aceasta c: ARSENIE vorbea fiecare parte?n cu in auzultuturor sdinv.Ce ea". fiecare problemele cu vietii pe lui. Abiamaitaziu mi:amdatseama de faotoamenii ci aveau dreptatesa se mire.! . de N-am agteptat muit 9i Pirintelea intratin biserid.Cu fiecare parte. DarStiu nu este nici de nu c. Pirjntelemia retez'at-o imediat. $l aga cocioaba astase rabtagegte . acelceas. am auzit glasulperintelui ARSENIE spunandu-mi treiori.Din cauzaplansului puteavorbi9i atuncia cu nu dat din cap c.Se mirau 9i oameniicum lineaPerintele nu-mid5dea me drumuldin mainile $i dansului timp a vorbitcu mine. Si Dansulgi rug.. Tin minte ajungand fatasfantului cd. durere.Sii a mai spusParintele ARSENIE ci tu duclsau podi pecatete lui Gheorghe luilcllarc]. ce spuseu tiesd nu bei.. ierlebunul lui S: Dumnezeu 9i maicaluminii. penaamajunsla "marea performante' pe zi lard s5 me imbdt. ial eu fiindtreaz.tot felul de necazuri probleme lor.imi spusecumsd-miduc viata. Medd!.se nu cumvase b apud sd bei!'. nu-mispune "Aga. sfi.. pentru cd aveam de cinci beri 'antrenament'.. o femeiein verstecare eta baalizalede la brauin jos. M-amintorsacasi 9i nu dupd mult timp. O tandrd varstade 19-20 ani.. Biserica plini de oameni curtea era bisericii Si la fel. apoi doui beriinaltdzi.md?' ti-am Si din acelmoment.se aigijd! Nu cunva sd te apucisd bei!!/".sau cel multdoui. . poatedupa o lune." a addugat: ce Si E9 .dinaceacliDa. S-a apropiatde ea gi i-a zis."Lasdmetusice mai p6nge aata cA nu cinevaili poaftAde gnje.te sl fac ai cumsi fac cu viatamea.ciunile m-auajutatl m. me.spunandumi maidepa. am inceputsa beau:o berepe zi.i pe 6sta adtandcdtreunadincele tu.tdm ca unuldela altula ne feride rau9i ne invatape toticeestebine.T6ziu.netuandu-Si ce mainilesale de pe mainilemele.cum m-aiajutafl intalnirea aceasta Perintele cu ARSENIE impresionat m-a ln moddeosebit. cred ca era ora 6. meritul meu. lar Parintele privind-o femeiea spus:"Damd.aceste cuvinte Pirinteluile-am ale inteles cam asal 'Ma.Asteptandu-l Parinte bisericd in auzisem la oamenii de care erau in preajma mea. neimplinire. in Pir.ntele Arsenie putin. a lui Vasile lui[cularel.$fi lu melu$icd ce e$li afa? ..lareu. am sprebucuria mea. pe necazulcel mai mare".cd nu l-am ascultat. Cineva multime sous din a c. de la acest Om al lui Dumnezeu..Uitasem deci acea profetie dansului. uttat noiSi ne-a s-a la intrebat careare cel mai marenecaz. Bdtranica de didea din capca nu $tiegi plangea amar.Dumnezeu". Ajuti-md. M6ddel'.pentruci eramdeprimat atunci.cu unele exceptii_ din acele $i exceptii ficut !ieu parte.

Zi md. Sd DacA moare. me. cu dar ajunse in fata lui. zicand a continuat cu acotdd teu.Bdllanica ii " respunse: VaiPdinte.. a spunetare. cataracta sevade la vila de vie. Pdrintele se ARSENIE il intreabe:'91 ce au zis doctoriice arc Ia stomac?".ca nu fata. maifaccu AtunciPeantele ARSENIE vreme ea". (Brasov. "Care-ibaiu'mdiemelb?".g. " Md.Perintele zice:" $ii (X). AtunciPirinteleARSENIE spuse: Ba gtii din multimii mdl'. puio sticlutala vila de vie. nu Desigur omulvenindala de departe a maiavutce ci de se faca $i a zis: "Pirinte. precum spusese cu ii Perintele.eu a9putease vd votbesc biserica.spunde" Da me. ce aia veli inveg unul de Ia aftul. inainteca se b mdrili. Fatas-a intors.vorziceca tine". Pdrinteleprivindu-lii spune: ulcer. aritandul pe celilalt din fotografie pentrucd $i peinli td| Falaa dat sa plece. Md. oopercaze. ii spune Peinble. ta.sotia mea este foartenervoasd o qtiu s. iar Parintefe adeugat:. me iertali. respunse ii tu eiti iradiatd". 9i a continuat la senitr$i psihice dreptul uimitoare adresa sdspuni lucruride-a 90 acestor femei.acumun an pe sotiamea am internafoin spjtalpentruo inteNenlie chirurgicalala stomac. am Parintele intreabd : o "N-ai venitpentru asta. undeP. tare. ci tare me.". Toateanalizele medicale ardtau 9l .i/ doui fotografii.Acest om ii spune Pirintelui:" P. Piinte" .ratnu a cu si pentrucd ii trecuse mai fost nevoiede interventie chirurgicala.9t ii cE de ce nu poli? ". " " Nu.dar a facelucruri 9l preotuluir esfeadevdratceinlipsa dal "Md.Omul in toateflreaa o inceputsd plangi ca un copil a a9aa iesitdin biserice.Peinb". Pdrintele dar DaneIa urm6.ce o se Emei oarbe.Parintele adduge: Perinte".sd me in9leagd toa6 lumea " e Perintele maispusapoiun lucruextraordinar anumeca. $i fiziceasupra Dupi ce a ascultat a spus Perintele ce preotul ARSENIE.iar Pirinteleprivind-o sus panajos Side jos panasus. carea zis:"Parinte. nu o se inlelegeti toli de aceea o sd vd termenimedicall dar votbesc in temeni populari.C)mul 1i "Ulcer. un altul sd o spovedeascd. de ii ". cancerare. Cluj. altfelspus. femeia a uitatpentruce a venitla dansul. nu oopercze. omul. de i-a spus:" Sta.rinte.ce ne sf5tuiti facem?". internat-o am simtebine.dupe jaresici nu se un an de la interven[ia chirurgical. Primevara. m. Dupi aceeaa fecuto parantezi9i s-a adresat in ' zicand: Mdioameni buni. vad. Ofemeie Fdgdra$. Fatarespunse nu Stie.Da.nu a Si s-ar afla firegtioriunde . 'Nu. maridin !ar. Bucuregti) iSitolidoctorii au dat acelasi rezultat: cancer.'Sa-i? "Da.voraiEi$iceliplacesd bea?'.ba chiarpentru astaam venitla sfrnlia voastr6".Parintele repele:" Ba nupolimd. tu lucreziin mediu cu raze R'ntgen "D-aia poli md.rjnteleun inginercu fiica lui gi cu fotogratia sotieilui.Tg. Se faci ce-fi spuneu. ala-i md?" .. Sfiide ce eslea9a?". careaveaprobleme ochii(cataracta).me! Nu ai venitpentruochiT'..ecurgla aceste anormalitdli. doctorii?Se te duci $i se b operezi. Pdtinlele ARSENIE spunq " Md. imprejudmile ii ARSENIE spune vd spun cevalntre patruochi". Era in multimeaaceea de oameni 9i un preot din vreau F. Dace nu o opereazd. Parinte". Fata ii " ii respunderBa potPdrinte'. i-a spus:" Md.dar nu tu. se nu b duciIa operatie.rintele r.spunde: 'P5i Pdrinte.ial pe eda a ca da.Sice ti-auspus ii ". maiduceun an". se-i spuiviitoruluiteu sol cd nu poti sd faci copii ". firii.uginos se vorbeasce sd despretucrurile impotriva acelaestelucruru9inos". care-i baiu'? " lnse preotul a spus ce nu poate s6 me ARSENIE spus" DrumuL ". se pe carc o aduniin sticluld.raiului (dinDregug). Si (d-naBurlea) Mersesela Perintele femeie FSgirag o din destulde in ver$. P:rintele intreabir o iareaii r. din Victoria a fostla maimultespitale D. bolnav5fiind in spital. Acum.Parintele si "Nu intre patru ochi.ti sd o impdrtd$eascd Alta datd venjsela P. venitaga. Fatai-arispuns "LaseJme tu pe esta. Mure9.care. a venit cineva gi i-a legat trcmpele ca se nu mal "$ti to ce armdi asupra poatefacecopin" $i a adeugatr Fihiculut femeiiare loc cend se severiesc astfelde lucrurt'.se iei cetevapicdturicu 9i din seva pipeta 9i s'-ti pui in ochi ji nu o se mai ai nevoiede operctie".ll mai ''u intreaba dati Parintele: Chiar nu gtii o " ii md?".m6l ".. Sinu ce raspunde: Preotul ilintreabi: "Chiarmd..ca si v. la care Pdrintele putease pbce dacd nu vrorasi zrce. a lntrebat: 'Ce se fac Pdrinte? Sd o spoyedesc$i sd o impd'1dsesc?". rdspunde: 'Nu are Parinte". Dupi untimpm-amintalnit femeia cu adev..

nu maip6nge. 9i sotiedin fabricaundeam lucratSi eu. La un momentdat. cd dace nu vainnebuni.Plrintele ARSENIE lasi pe prietena o acesteia vorbind. din inginera G. apoi s-a intors cu fata la cealalt. Doi ingineri. Un colegde serviciu. ugii se Perintele i-a strigat tare: . pe blocata biata . am un b6iat 9i nu nu bea.Una dintreele si cu vorbeacu Par'ntele ARSENIE.. de Si fetil5li nu Stie sdfac6. ce nu at cancer nu E de veimui.a ie$itcu un mdr Si i-a spusi. Perintele spune. undei-a gtiutPirinteleARSENIE Spunea sdrmana de ea cA a simtitca se ducein adancul pamantului rusinecd a de ganditagaSide emolie. la control. Sd tiiminte ce li-am spust Desigur acestavertisment ingrozit. un gicanda ajunsin dreptul bisericii deasaiaseafare.Comparand . ii ceti copiiaveln" Colegul ii "Md.Nu sau ql b femeia ajuns betraneF a maiaveaniciurmdde cancerAcum.i-a spus nevestei i-a spus Pirintele.ci patru-cincicopii se aime. Parintele intrebat-o fotografia solul ei.apoi Cluj. Radu C. nu maipreacuNicumena.nu unu-doi. zis cu un glas domol. dinspatele M.l€.A. nu unu-doi.la a P5rinlelui. nu existdDumnezeu".Femeia cu glastare:. inceputse-silaudecopilul a zis:'Plrinte.la Bralov.de ruline (sotul dar nu a indriznil si spund privind a fotografia. dus la S-a Arsenie. cand cealalte in spatele era privindu-i picturile biserici.Pdrintele ce ARSENIE spune. careaveain jur de 18 ani.s. a minunandu-se de gandurile. divo4atde el O mames-a dus cu fiul ei.Md.S-orfi schimbat nu filmele altceva estein reguli". Pirintele i-a spus imediat:. Nicolae 9i nu daca nu are o a Stiece si mai faci cu el. Panntele.A venit$l poftade mancare se srmtea a revenit Si timpulsd mearg. Brancoveanu.ce dupe7 ani. G.zambind a cuminte! adaugat tare sa audi toatd lumea apoi a . spune. Pdrintelui. spunandu-mi dupa ce i-a spus Parintele totugieste ci cA Dumnezeu.. intoarce fata se cu spreaceasta ?ispune: sd St] cd esteDumnezeu".) s.UnuPerinte.Las6. dstase ddreme la scurttimp.Astazi. . $i a continuat discutia ea.de cand era la Manestirea manQii-a povestit Panntelul Drigenescucgndaveadejadureri toate. i-a spus Parintelui ARSENIE nu Qtiece sa mai cd 9i faci cu ea.me.. ce Fa A. cu fotografie el. se toti filmele. P:rintelui. la uilandu-se picturi zisin a gendulei: .. prietene Doueinginere... situalia ci a divortat solulei din vinasocrilor cd are $i o ei.Esteun bdiatfoarte Pirintele. Omulaplecat fere supArat sa spun5 cuvant. Chiaratunci.se inteleg de foartebineSiau Sicu ce si ii hrlneascepe copii Au tot ce le trebuie.Me. ii cuminte". pin piele". femeia G.Lasdmd.Cendat se te duci la controlla doctoi Site vor lntrebace ai mancat.Tg.Me. in zilea simtito ameliorare toati fiintaei.Dam6.Femeia cunostea multpe Pirintele ll de ce estein stadiu avansat..juns acasa.AtunciPirintelei-a spus:.au cincicopiiiar sotialui ce estecatse poatede linigtite. foarteOune. 9i '$itotugimi. Nu .. Bucure9ti. s-audusla Pdrinte la bisericaDrdgdnescu vorbeascd densul. cu Povestea aceasta mi-aspus-o inginera canda iegitdin Biserici.lesand-o femeieSi pe copilul ei. s-a Perintele ARSENIE.aqacum ARSENIE aiunsin dreptuiunei femel a Cand Pdrintele femeiaa inceputsa plangi in hohote9i Fa tineredin Fegera9. aretreabecu fetele.lasdl m6!".tu sd le spuiceaimencatde toate.ce viata ii grea gi nu am cu ce sd-lcrest. ii zambind: me.Nu poate. s-a dus la Perintele pentruci aveamariprobleme sotialui.me!". sot au divo4atdin vina piranlilorlui Cand l-a vezut pe Pdrintele (Elena a inceput plangi 9ise-ispuni de ARSENIE. Cendveimaiimbdtranibveiimbolnevi o boalegrea iti va curge apd din corp.cAn-at altar.Senu btemi.privindu-|. A intratin sfAntul merd acestagi sel m^nanci numai c^nd ajungi acase. Mureggl lor. DupdcAteve a marulCanda ajunsacasatemeia mencat r durerile. ca cu spusPdrintelui are mannecazuri sotulei.fiindfoarte ARSENIE cu nervoasd. simtitcI i se faceraude emotie.Me.nufumeaza. Cendfemeia aflatin dreptul cuminte.yii yefiimpdca". calmr. zis homosexual). nu maipange. ia spusPerintele a*inceput curgaapdprinpiele sa-i . acesteifemeiera a pe zidul.ci pattu md cinci md.aiinfeles?!'. Femeiai-a dat Parintelui cu Pirinteluimai mult. iau disperut plini de viata. gtiu ../a cancel. era in evidenta l-aufecutdin nguanalizele caci 9l cu filmeledinainte au exclamat.d copiii se vine.

efit. Oriceneam. Dartrebuie s6 tie 9l din aceltia dci spuneSf. estefaptulci se vorbegte se scriefoarteputinla adresa popor P:rintelui. romenii. oridinnegtiinti. va veni o zi cend toate se vor descoperi.intr-untaziu. au au hutiti. oridinreacredinta. 7 luni.au mat fdcut un copil.si me ajutecu sfintele de Si primitele Dumnezeu sale rugeciuni.ca de acolode undeeste.Cerl sau ci este cd exact la 7 ani s-au impecat.7ani. toate din timpurile. ci moarte cei e9ti. Pot spune. auzite PerinteluiARSENlE.Notagteptimsi-i laudeintaistrainii. tu Binecuvantata fie memoria PlrinteARSENIEI si-ti ta.toatgpicatele pe carele-asevar$it bietulom.tu viu sI ne ddruiegti.inchigiin temnite. ijbatjocorelte sfinti.ca acestPirinte cu ARSENIE fost omul lui Dumnezeu. ar puteasefie numitaltfel. adid cei de att neam. avut necazuri. labiserica !itrditein prezenta Drigenescu. Scripture: de voi. orice $i-a elogjatoameniimari din neamullor Qicu atat mai mult pe sfintiilor.aceeava li seceral Ceeace esteuimitor gl astizi. aratandu-se valoarea acestui preot9i om pentruoamenigi aceasta mare pentrucd scriseste 'Nu estenimic ascunsca sd ru fie desco. batjocore$te lui pe Cine ll pe Dumnezeu.No Ce seamend omul.. giin Mienu-mi revine decet portin inima sufletul si-l meu pe un astfel om al lui Dumnezeu si-l rogdintoatafiinta de ii mea..feri si exagerez nimic. cand btt "yai oameniivd vor grdi de b. pentruce sfintiisunt casnicii Dumnezeu.nu tacem acestlucru.Prinacestea trecut9l a Pdrintele. nimic Einuit se nu iaseh lumind'. sa-miajutese rim6n gisd credincios Dumnezeu rdman lui Maicii Domnului. toatevor iegila iveale.nu sunt7 zilesau7 saptamanr.Si apoi. fost batjocoriti.Cinevorbegte le altfella adresadensului.chiardacanu i-auEudatsauelogiat timpau trAitin cat lume. . Sfintii lui Dumnezeu. mai gideacolo unde Pacetie. Se tin in secretpredicile ParinteluiARSENlEmultealte Si date desprevia_ta activitatea Pdrintelui. Parinte de egtitu.ci doar dupe moartealor Numainoi. bucurie almeu pentru nu exista pentru vii.f:candu-le sauvorbinduDar de .cine 9i cu ce scop face acestea? Indiferent cine le face sau de ce le face. Dar spune Sf. canddansulprivind 9icum omulcuc€rre vorbea spunea ii totuldespre viatalui. cd 7 ani. cines-alegat sfinti.du i de rau. nefic6nd de eu int6mpldri decat scriu se ceteva v..s-aulegatde fapt de Dumnezeu.rar astazitrliesc in pacegi bunearmonie.zute. Amin. PA ntuleA6enie Boca la maturitate 95 . viurimeiin veci. gtiadespre tot liecareSigandurile oamenilor $tia. trimisspecial lul a un al Dumnezeu. 94 Lastoate acestea in grijaaltora adevarat inse cu capabili in astfel lucruri. face o oridininvidie.daceinginera crezut l-a pentru saunu pe PirinteleARSENIE. ApostolPavelin Epistolacatre Galateni: vd irfelali: Dumnezeu se bse se fie batjocorif' nu .ilae". credincios pentru dansul ci ne-aspusnouece de acolo sus ne poate de ajuta mult.bitu(i Qimultidintreeiomorali. Oare pentruce se 9i procedeaziastfel. ne apucam9i noisa-i lludim pe ai nostri.

9i infatisarea lui. se aruncdo coaje se domesticesc: cirora li se poartdde grije.. in 28 noiembrie 1989am primitun telefoncare m-a intristatmult de tot... afla un mareduhovnrc se care poatesl-ti spuna toataviatata gisd-tiarate pecaretrebuie mergi.imi rau. gtiam ce directie iau.se imblanzesc. ceea ce se scriedesprePirinteleArsen(l este cu tendintA.. fiar. printr-un in la "telefon ferd fir" am aflat ca undevalengi Bucuregti. Invidiosii ins:. .1n 1989 genditsd pe m-am maicerc€tez Parintele. sd se mAntuiascdsufletelenoastre.vrijmagulti-e invidiei nici egti adenc. nigte misc.acumnu mai are pe nimeni?. mai Cu cu cat invidiosul partede marmari binefaceri..Invidiosule. 9i Tropurul PdrinteI ui Ar senie Mullimile cdlugdrilor te cinstesc pe tine.ea lor oarbe in ca propriei senititi congtiintei. De multeori.iriSi o infeligare un pari. cdci lui Hrisns d slujit $i celele potrivnicilor ai biruit. de CandLamvezutpe parintele. aceazi de Rusalii in .telem t-aspus: harismaticS. plinecurteabisericrl Era biserica oameni. Ceeace doresc va spunesteca daceautoritatea se a superioara Bisericii declarl pe cinevasfant. cu care dimpreund roagdle.Nu.. prizonierul esti cu 9i pe o mangaiere vinein ajutorA prigoni un om binecuvantat nu-ti iatd fara de Dumnezeu a uri pe celfericit.Sieupersonal trebuie fimmartonl slintenia dar se caresa determindm luareaacestei deczii.. Tnmormantare avul am La impresiaputernicaca vad moagteleunui sfant 9i mi-amzis aifostmareinviale. am se ve ajut mult "Me mai mult decet am fAed pend aicf.numaiatunciel intreoficialin poporului. timbrual vocii. teue cutine. tocalitatea in Dragdnescu.Perinte.ce are o putere deosebita Avea o privire petrunzdtoare. marete-alesatgimoartea aceasta' . agaa tost..Tu. m-a strepuns cevain inime. o nenorocire leac. 9i .eu am sd plec pentrutotdeauna" perca . totul potrivnicr. cu dreplii gi cu cuviogii impreund locuitor. Pn Prof Simion Tbdoran 96 .lmpreun6 de nu in s-o cLr alti tineridin FAgaraS plecatin noaptea am dinainte 16 iunre de (Rusaliile anulacela) din spreBucuregti. dar de acolo de unde me voi duce. nu intrecei prin reutatea Ce lor? Ce silbdticiune deplsescei princruzimea Cainiicirora li nu leii.Pe unii oamenr.. o luni lnainte a-lchemaDumnezeu cele cu de la vegnice. 2002.Eramta calea si respentie drumuri. a Credetidumneavoastr: dac6 Pdrintele cd avut opozantiin timpulvietii. (28 noi. atat mai tare are pentru fierbede ciudi.a unbla pe Cirarea ceadreaptdam invdlaL Feficit etti. noi. unele ce s-au inchis de dure.binefacerile multiiinreiesc. primejdia in einchisiin continuu inim5. 9i Rbnileinvidieisunt adancisi ascunseii ele nu suterd vindecarea. legat un lantneindurat. invidiat Cel poate iarinvidiosulnu de duqmanul scapa elinsuii.pentrud ma legasem sufleteste Pirinte..lncepenrt de aatdzi. cici am aflatcd Pirintelea plecatdin lumeaaceasta.Mi-amdat seamacA nu vad un om oarecare.-Cand eramstudent ultimulan Sibiu.dacd numelemeu te va insotiitiva pricinui gi bucuii $t necazurt'. DarmFaspus de duc. mai mult se iriti cand li se aratdingrijire atentie...Este uftimadaq cendne vedem Eu am ganditce e ufiimadatdin lunaaceea.gtiindgendulmeu mi-a rispuns: . maimultse supArd se manie.. l\rultumind Qi dar ur ile pr imite Si m ai m ul t s e c atr i negte de pur tar ea naravului lor? bineficetorului.. indrepldtorulArceniepdrintele nostrq cdciprin tine cu adevdrat. mFaspusla despatfie. Invidrosul e du$manul sale ascunziqurile pe poatesA scape9i sd ocoleascS invidios: suflete$ti.MenestireaPrislop\ Cenzurainvidiei (Painle/o Qnenie Soca il . Cela ce e$ti cu ingerii vorbitor. 27 in octombrie 1989. invidios Pe insa."De dincoloam se vi ajutmaimult" . cu brnefacerile imblanzesc.

trezirea instincluluisexualpnn mastxrb/rre. Clasul con$tiinlei primele articuleaza gi sunete. c€ sentintentul Chiaratunci candbuniciili pdrintiile spun este pacat mintisausa cd sA furi. Ne diferenla aceasta temporalA dintrebeieli si fete n-o fi oareun retlex indepdrtat. remu5oarearearna vin Dar nu de undeva afardci din adencul din subiectiv tainical fiillei umane. directdcujocul are sexual ce sefinalizeaze eliminarea ou lichiduluiseminal bArbat orgasmui h $i la f-emeie. caredin pacate se preadiscutd nu nici in fbmilie9i nici la dar dezastruoase asupra neamului nostru. Unirea tainica. tr'ructuloprit estesexualizarea prematuri prin masturbare ( Cuventuf desfrenare grec. venittocmai intamplarea din petrecuta grddina in Edenului l De la fructul oprit la sentimentul vinoviliei Pen.deruitA oamenilor dintruincepur. la indemnul diavolului. am r€marcat f-aptul impulsulacela primar.Aceasti ti puritate fupeasci $i sufleteasca carc am treit-o 9i noi. ce Adam$i Evaaugustal deodata tiuctuloprit.darsensul celmaiobi$nuit ace depierdere este la a frdulLri a pulerii a slap6ni rau pornirile de In anarhice rrupulur. de inaintede cAderea ptrcat. ale cdrtileNoului Testament diversele ramuriale desfr. vreasafie mai de a$ multo discutie sincere$i deschisa. Daci inversAm aceastd afirmalie ajungem concluzia fi Adam la ce ou Eva. faptzi prin ca savarii0i voinF proprie. a Sfinlii Pdrinti au $i fi recunoscut adevArul toli urmalii celor doi protoparinfi ce mo$enesc inclinarea aceeaqipatimi inftengerea rep€dm spre iar loro fiecare e dint noi. la momentul caredeclanteazi viforul stihieisexuale nicr bAieii. inrebem. iinii fi deprimdrii.Ceea o sdva ce expun Iaceprrt€dintr-olucrare pregetite pentru tiparli asvreasefie un inceput dialog. schimb fete.$eo de realilate generala incontestabili.numaidin acea deci.au ficot tot ceea facem ce noi in primii ani ai tinere!ii. dupA tesriculul ce devineactiv$i sponran aparprimelepolutii. 98 N-Nem nici un teneisA crcdemcAesetua pdcatulnistAmotes( ar li constatdin inpreunarea celor doi intr-un singw tup.Sexualitateaprematurd qApqA pqpnuqnAnlt NqAM uNu! ?ro/. ina. spein $coala careareurm?iri cial asupra tineretului. putem o asemana starea paradisiacaprimej cu a perechi oameni.micaflacara aprinde in la se uneoricu 4-5 ani mai repede decetinceputul ciclului menstrual.pecenderauincdin gridinaraiului.Cercetand atentie cu scrierile c€lordiDvechime. repede flacara mai decat cuieneadupa se voinlalui Dumnezeu.iniriisuntnumite pacate careiesdin inimaomului. in Numaidin ziua oand tenarul mu$cepentru prima datAdin rodul cunoagterii desfrdului. cei mai in pe varsti.. Adamsi Eva. avand catemeiiubireacurat6. tmrarc de medicinadar $i mArturiilemultor tineri din vremeanoastra.faptele trupuluisaupAcate impotrivz lirii.Dara trecutun timp din decanda mu$cat femeia pane incercat brrbatul.unmotivdedialog. a$aca intr-ofamilie.in aniicopileriei. de Doresc toatainimacadupace din vor expune aici punctele melede vedere discugmdeschis se aceastd problema.. 9on0azar Mi bucurdin toati inimaca v-aai $ransintr-unnum:ir atetde frumos. nici unul din copii nu esteafectat nu itie ce estevina. . N-agvreasAfieo prelegere tip universitar.rat este nu cu vim. descoperind pldcerea cutremurul gi masturbarii. cu aoeeafrpofta Si curiozrtate n€rdbditoare.in aparenid cA nevmovat fZra S' importantd. congtient liber.nicifetele sesizeazi adev. stemind plAcerii. intre I0 qi 16ani.pofte$ipatimi."pomeia" ) ilustreazimult genduride pliceri. Poftaceamarea desfrinarii legitur. Creatorul legatpleserea actulimpreunArii a de sexuale cu scopul precis a stimula de inmullirea. Si Estecu certitudine ecoulindepartat glasului al carea rasunal odinioara . cea intr-unsingur gandfiun singurtrup. cdzut pacat au in numaidin neribdare graba. La biieli poftaaceasta inmugureste numaiIa dificila valstaa pubertili. ii dupecare. si-$i deaseama reu$it activeze iire au se dc singuriinstincrul procreafie.in sufletullui zi $i aparedintr-o dataselrrintentulvinotdtiei.rdliei.ntede alungarea grAdina din EdenuluIlacaeraa$4textulbiblicarli consenrnal i.fost$ivaramane a o legaturd binecuvaate.

omulinz€strat libertatea insa cu vointei. rnfluentand directcalitatea fo{a inteligentei. sau vicii. de prcfund4 spasm convulsie deciuzura $i tiimputinare biologicA.atunci surplusul energie de trebuie seelibereze sa undevain afarA. insa la fel de bine se gtiecd orice scurgerea trupului spontani sau provocatAprin deslianareinseamn. consum energie. urma in neascultiirii apierdutFnsa perf'ecliunii p4it pedrumulprimejdios 9ia ce duce la dereglarea naturij $i impotriva legilor vietii. simlimvinovati.cer€.. lpre fericirea vielii ve$nice numaiaceioameni caresi-aupu. Unul esteDumnezeu una esteBise ca lui Hristoscea $i adevirati. Dintre 100 glandele toate endftrinenumaitesticulul efecthotaretor asupra are atat fiupuluical li a sislemului qi nervos. Cauzasexualitilii premature9i a curviei estelicomia pintecului gi lipsa educatiei OricefiintA umana poateurmain viatanumaidouAcai . are ln perioada incendiare puberte$erectia a i organuluigenitalaparc spontan.daci un om mdnanca mull mai decalare nevoiepropriulseutrup pentrua functiona normal.in oare credincioiii domicidemantuire insotitiQi utari sunt aj de harulSfentului Duh. geneticare Universul gand rosturile i precise.iar spermatozoidu I estegermenulminusculdin careva crestemAreala lipturl umane. ovarele. SemanF barbatului fosl numid de Sfenlulloan Hrisostom a dreptaurulcel maipur. !'enomenul legeturd are directe modul cu jnacti\ cualinenta!ia bogara calorir. rdscolim aprindem I $i masturbarii.Cendind strict fiziologic.ijmaiii sA Cel estepropriul cares-anAravit patimile poftadesfiannrii. in iubind pe tofi semeniilor $i nevoindu-se treiasce se dupa voia lui Dumnezeu. un semnal activitifi endocrine tendinlafireascaa ca iar tanarului este sa-$iproduce.prinrrepomiiraiufui.Nu estegreude obseruat instinctul ce sexual in totaleconftadictie instinctul este pAcatului cu vietii. M^joitatea dezastrelor producdin cauza parintii se ce sejeneaza seapropie sinceritate seexplice ilor schimbari sa cu copi le si profundece sepetrecin tnrpul lor in programele invalimant nu exisd de preocupare de la tinerii mai mari se iaude obicei inci o asemenea iar numaideDrinderile rele. Stie trup cu Se $i astezi involbumtele ce impulsuri sexuale vremea din pubertdfii apar sub influenfa unorglande endocrine. jararicu ale inda6 ce inuim. Lichidolseminal esteceamai concentrati nobili materie $i vie.poftA 9i patime. maigreudebiruitdintretotj vr.Legatumdintre cele douepatimi a fost sesizati in de Slantul Evagriecarea spus. Veninul a transformaltotul in plf.prin masturbare.. secrelie : hipofiza. caleaceaingus$ ilor ale Pe urc. instinctulde conservare nutrities-adegradar ldcomie betie. ofiliretimpuri€. Este cu neputiqd sAcddd cinera i mai ile duhului cul\tiei.carese luptil cu ho6rareimpotrivapropriilor patini. umleertt . cu intemi tiroidasuprarenalele. in perioada tulburAtoarelc nelini$ti pubertdtii.oare i ou aceea$ i fapta nelegiuite sdvar$it cei doi protopirinfineascu au ltitori 'l $i Estenumaio smerita presupunere prin recunoalterea dar cdreias-al limpezi multe din aspectele nebuloase legatede urmArilepecatulul sfiimosesc.Drezent Sfintele in Taine.' Dacdpdneastezi fiecare dintrenoi.ne rutinam. segtiecA ori deobiceirabuihirea loc prin sex. Toate celelalte f'alse biserici fostintemeiate oamenirezvrdtiti. testiculele. Pentru dezvoltare o naturala armon ioase. una larynsaualtaingustd.neascundem incercinl ne $i goliciunea sdacoperim midularuluprincaresavurimplecarea. De Toti oameniidomici de mintuire. suntinconjurati vrdjmaqi multe ispiteimpotiva cdrora de $i trebuie luptefrrd incetare.esteo rAso ce de drumwi in careeducaliaore un rol hotdldtor .careau pomit pe caleacea ingusta. trmpul devial6 prea in in acesrui sj intervaltulburtrtors€decidesoarta fiecaruitaner. dacd n-a fost dobofit ituAi de ldconia pdnteculul'. mArefie vigoare spre li sufleteasce$i trupeasca sprephceripatima$e. gimoarteprern tute. nadejdea Hristos. Astfel. itetidArufte lu firii deDumnezeu Creatorul. aleturide multimea oamen inlelati depoftel€hecetoarc pacatului.in conlinutulcAreia cuprinsintrcgulorgan este ism.coboara pi spreiad Lucifercu ceatalui de ingerirdzwitii. PAoatul i-a intunecat exist€nfa omul a devenitpropriul sau du$man viefuind $i impotrivabuneiintenii divine. Atunci sepoate intrezeri cu uturinldcum va evoluaviitorul adolescent. placerealegatdde eliminarea acestor hormoni.iar instinctul in de $i ti reproducere desfrau. Adame. Aparitia acliunea hormonilor scxuali unrostbenefic are asupra $i l0l .Pecaleacealarge" inadeplaceriti ispite. Fenomenul degradare biologicpubefidte eNte unic $i deosebitdecomplex. organismul uman $i arenevore pe esentialide hormonii caretesticulul revarsiin circulatia ii sangelui. au de tocmaicu scopul ascuns de a-l inldtura Hristos.

iarefectelenu intarzie apara. tentrebolnavdde o cancerHeinrich von Kleista fostmarele poettragic germanilor.inlupt6cu demonul".rfel caTuri. gi g€neral maiarevioiciune. asemeni unui haituitdomic si scape chinuriledemonului de volupEtii careii stapAnea trupul9i cu fiecare pltcerepresimtite apropia prepastia il de sf. cuibAril timpuriuin coapsele de sale. Ei sa phceri $i de maniaci nu mai eracapabil seapere impotriva acestei demon Chinuitde singuretate. comportamentul nu memoria shb€ste.anemic. luand uneoriforme nimicitoare_ dorinta Si Din inlocmirii unuistudiu marrendic.ilor lui Hormoniiprodu$i testiculsunt ca rouadimineliicare de invioreaza dezvoltarea frumusepa florilor DacA rdman corp sunl in .Prin sfavechea inseleciune. c6r nu ci in egala masura realitdliactuale. glandele genitale devin suprasolicitate nsipeasca sa doarin afara. Autoerotismul prin pattma manilestat masturbiriiesteo prezenF reale in vremurile noastre. pentrustipanirea stihiei sexuale. Lipsitdde acest shmulen! circu laliasAngelur produce devine anemic6. milioane de $i celule !r ntctodatd semarregencreaza. vor slabi Cauzanu estealta decatdistrugerea celulelornervoase prin stihia parinteluice chemat desfranirii l-a laviate_ aceleasi Din cauze vrciului ale sexual. vigoarea echilibrul dezloltariiumar)c $i ar fi perturbate functional de lipsaorganicia hormonilor ti (if atet cet neputinta infrendrii.Tragedia sexualA lui Kleist a incepur copilariecend a din practica viciul onanieiinchip nenisural Sltbiciunea voinleil-a ruinal trupefte.dezvoltarii armonioase numai dac. de mintesauchial handicaDati.Nul maiinterese^zA gcoala. de numai daci aceasti energie retinuti $i preluate senge.intitulaH.Daci leneia esremaj ingiduitoare. tdnarul incepebr repeta maidesactul tot desftanirii. demonul a juiStefiu triumfat.apoicu aldoilea a it glont.irl este de iar tot trupul. nlmerindu-se nasci Sj sA copiii.Gravitand doarin sferapldcerilor petima$e. peste mAsura.bazar numai sc pe riericunoscute. insAnumaila vremea randuita numaidupec€ au ajunsla maturitate. inlidnare. ice.. obsesii halucinatii.lamaturjtare. fi precum o permanenh mustrare constiinta.i-a curmat singurzilele. cu sperand o revenirc la t02 la nonnalitate. dc medrcii recomanda relaliisexuale femeisaucdsAtoria. deplind la dezvoltarc Si trupeasca. zibovit cu luare pe am aminte asupm multorcazuri concrete viaptinerilordeazi.este insotith infmnare. mof nu in a. apoidistribuit. dardaci suntinafare. nevrozele.A l6satcrealiideinaltevaloare iterare. I dar ladoar34de scarbit ani. copilul cade usorin ! rciul Portretullui Onangi a urma. a caruivtalaa fost o continuA alergare. se apare sterilitatea. Ademenit clipelepleceriiproduse eliminarea de de lichidului spermatic. dorind a cu ardoare gAseasce partener se un dispussal insoteasca intampinarea in morlii. frica de oflcine.Pand urmaaconvins-o Henriete la pe Vogel. de inbatr. devine mai6cut ti tot mai obosit.ritmul dezvoltirii fire$tia trupuluiesteincetinil mainile incep sA-i tremure.nant€t. multedin fifll( bogat€ lumii numaiacorddnici importanfA ale o nauriispiritual-umanc desconsiderand valoarea sufletului legatura Creatorul stepanul cu fi $i vietii. Ritrnul sau biologic qi sexualnu se mai potriveste ritmul femeii cu sdndtoase. Dacapatima desfraului oriceformi Sila oricev. Lipsit de supraveghere sfaturi corectespre $r (. a$nci Sihrinesc tanarulseofile$te. sA Marcat ruline litimiditatepAtimaqul de se retrage dintreprieteni. poetul crutattimp de I 0 ant.Lipsitede haruldreprei credinte.I-a stapanit toataviata.deanierarosderuqine scarbadeel La2l precum insu$i. I i se unele organe atrofiaz_A.infidelititi conJugale apoi apar fi divorful. ascunde cautA gi se locuritainiceundese-ti poa6practica viciul.care a trdit in 1777-18lI.anit sidezechilibrar. numaicateva Iata concluzii: l0-1 . adeseori intr-o stare inferioard celeidin lumeanecuvantaroarelor Arl vAzutci plioereasexualA exis6 $i la animale.idei fixe.i preluati sange in toate organele.iar sufleteste simteamAnj de voluptarea urmirile ej se i1 Si covarqltoare.deven ucigai. dezechi libre trupe$ti suflete$ti dacatanirul contlnud iar desfrAnarea.ace$tia fi bolnAvicio$i. cresterea.irtitului. al insi demonul desfranerii.ir$Apune sub $epanirepe om. natura umand ajung(. in Dli.ochii devin incercenali privireatulbure. tentrulobi$nuit caci cu onania maisimteatractia nu natural. bierul iar Lener devine agilat$i parcA imbAuane$te inaintede vreme. fetelenlrse nici maisimtatrase trupulluifle$ai1.Sanalatea. de $i Eslecunoscut cazulpoetului german Heinrich von Kleist.th|adefbmei€. trupu pAtimasulu pipemicege. Aceste aminunte porcitiin cartea se Zweig. din pacate dar necazurile conrinua.carela diferitevarste din se confruntA.nu mai ramen$i hormoniicuvenitisangelui. atunci se apropiede momentulimponanlal procrealier Primejdia mareSinecrutdtoare viataunuitanir apare cca din tocmaiirl perioada riscrucede la verstapubertafiicrindincepeactivitatea de glandelorendocrine. iaromula cdzut. certuri qi nemullunirr. se ridici 9i lupti cu disperare cad.

ca seinFlegems€mnificatia puterea Dar $i lor este absolut necesarsd ne rcamintix cd ptin pdcatut lui Adam a venit moaftea iar p tt Hristos o venit im)iercamo4itor.i rirnvA ei white din prolitnimea sulletului. Orical $i dedivergentearfi opiniiledespre sexualitatea umanA. $i parfum i culoare. aduse de Mantuitorullisus Hristos. toate Cu acestea impotriva sexualitafi maoar penlru sau sGp6nirea izbucnirilor anarhrce ndtcat prrrinr. Omul pomit pe calca t04 desfrauluinu-$i seamacase robulpropriului qiajunge fie de face sex si devorat viciulacesta de cumplitcare ildesfigureazdgiarunciin bralele il mo4|l.toalr incearcisd adune ultimelefbamituri de energie pentrua mai stoarcc catevaclipe de desjitare$i aparente placere..nici unul dintre lineri nu igfuluieste adpraIi. se thtpulineazA $r imbdtr. deci singura nlidejdereald esteErhtos Donnul. s-ar putea Dentru $icateva ce face aelimina dinr iala noasrra In specialtinerilor. orice sub Jon td. aceasla $i Decr. asuDra intregiiomeniri. adicAconcrct. le implinimcu hotirire lui sfinta in viala noashade zi cu zi.nuil sA-Si satislacdpldcerea miicdr o d.imeldia a fulgenlui. majoritatea oamenilor cauta facd ceeste se tor oosibil penrulrelirea slimularea netimtldtapoftelor placerrl. hlbilii meiprieteni. h1. .care-5i risipea zilniccomoara depreta tnrpuluisAu c€ incepuse sicare deja sAse ofileascd.Ljnuldintre acestei aparent neinscmnate $i ce. Durrmezeu MDre v comuniune.L-amasemAnal o floarevesteda cu care fi'nd udatA puse soareqiadeschis la pelalelelistrelucea defrumusele.to inghe latd. con pe Este firmarea efectului miraculos care hormon ii . irceDutulare loc intre I I si 15 ani. parca marmultcaoriciind. calea moanea din invierii.absoluttoli. iar cei mai pdtimasiating recordwi incredibile. al€ oamentiau cautat multe augasir ori mijloacele tide eficiente aperare. este 105 .incery maidevem? ti cu cat se repefi mai des. tbcend-o pacarulut firc ). Hristosno_a dAruit-o noui !AraFI ntmel|r poare Inge nu in! dul.felul.de 5 panAla 7 ori pe zi. Deci sanesrraduim pe sa cunoaqtem poruncile Hristosqi apoi s.ineste inaintede wem? in majoritatea cazurilor. DiLrurndu_ne nagerea clrn nou. omula inventat paratrimetul. confrmd apafilia spontunda rcgretulut. stihiasexualieste multmaipericu loasidatoriaacliuni sale i neconten indr€Dtate ite.. MuUi dirtre ei x-au obi. sale prea s-au AsUzr. Cum si luptim cu stihiasexuali? La toatecelepe carevi Ie-amspuspane acumsaincercem sa sugerdm solulii. de A$adepildapenrru seferi dep. bdieli Sifete. in tjmpul rietii Salepnmanr€tijEt nc-aadtal calea desi\er5irii.drogurilesau mullimeastimulentelor intrelinA poftasexualit pana toate biciuiesc iaepuizare biefultrup. impotrjva revArsfuilor aDe construil de a drguri penrru iar oprirea alunecarilorleren plantal de a arbrrllist copaci m comparafrecu aceste calamit4inaturale sporadice. lird sA$tiedin ce motive. nai predispusla holi de tot. il gtuesc mhura implinirii tor.T liputerea lui Hristosle primim numaiin biserica prin SfinEle Iaine. a reusit seablinadoar3 zile.in urmauneidiscutii pe srncere careamavut-o el. cu afit organismul uman Lle!fie mdr vulneruhil. erotice.:] Sa ?. publjcatiile Printre recente specialitate apirutunele d€ au studii careincearcd prezinte sa masturbarea peo pracdca ca totalinofensive. adevirr'az un batc peste toate:cu ctil pdimo desfrdului.cAtpfire$tefredenla in timp a iciulul dilerenlelesuntloarte mart Cei mai. Iiisteteaoea mare este nimeni le-avorbitniciodatAdespre ce nu primejdijle urmAril€ patimi.impotrivastihiilor sA dezlen$ire narurii.dedriadea jupla ne impotfl\a pacatuluiSidea dobdndivinutea.nu fac decatsa figara.A masturbarea. produsi testicul de ilcxercitdasupra intregului organism atuncicend nu sunt risipiti pejos. vd rog sapriviti cu mareatentie intr-o oglindeli sn facelio comparalie intrechipuldumneavoastrd inainteStdupaunefon sexualprin masturbar€ va veti convinge singuri.cafeaua. nutria ceinele.carede 2000 de ani doveditcu li_au prisosinfa vabareagieficienfa.chiar dupdprima incercarc cowtientdsi libefi de nast rbare.alcoolul..tirtuosi cad in ispitd la un intenal de 3 pdnd la I luni.Aceaste biruinlaunicefi de valoareinegalabih.Penrua pulea rnlelegedeplin avem detlcuL Sflanrul ce not Varcu Asceruf in\ate:.Esteinteresaot de 9i observat dintretoatedevierile ce pmcticate oameni..ttdpe zi. a patima. sexuale de numai masturbarea 9i la cateva apare animale: maimuF.r St a rrupegri 5r Pentru pulini caredoresc cei liniqt€a uneivieti intrehotarele firestrale cumpatlriiqi echilibruluiexista totu$iun minunchide randuieli. aSo cum $ mdnc.Candlcu sAr amrevdzutnu-mi venga credce schimbare sd considerabild petrecul s-a doarintr-untimp relativscurl.J)omnhl ne csk ascuzlin poruncile sde 5t tet ceJ cafid pe Et.iar prrnintruparea moanea crucea pe ri schrmbal sensuimo4ii. ros\avi mi ingeduitisa incercAm dAm9i un nispuns. pentru vd puteaconvinge a singuricare adevarul este in aceastd dilem. .iar .

Sfintiiapostoli rispandit au Evanghelia manoirii p ntr€ oamenj. Poate intelegemicaracum vom motivele pentru . statomicind precisedeaplicarea ainduieli iubirii.utti au crescut laFrA. primeidia cat RisculSi uneiactivitili sexuale premature put€a asemenatA situatia ar fi ou unui copil carela versta primilor ani de Scoala.l5i incepusere rrmpurru de acrr!itatea \eruale rar.ieluitbunicii)i srremotri in nosrr. o triiau o viarA sexuala fircasce iaceau $i atalia copii cati le randuiaDumnezeu. \arsta ale nrcr si La maturiatiiili intemeiau familie.de fununa patimilor rrupestr. din nu-i decaturmarea acestui modde viatd.i care no$trierau devigurosi.iarcancerumamar t. tinerelea. vrgoarea. in fie cea a rn careatat fetelecat $i baieii se_$i cledeascd linisteun viitor.up6x66. munca fizicai-a Ieril.Dintreadolescentele auintalniricu au sub care bdieliiinainte 12ani. 8070suntnecAsitorite.1. o dar aspd fi cumpetatA. a Pubertatea precoce careo consmtA pe mediciiin lirile bogate Apus. r Azur alc alm lrneninne lTsi 25deani. jin in cauza 1exualilarii Umpurij. maiales 9i pebiieti. rure.norromenit fbsrsemci 50 am oropsifi rcgimul de tr totalilar comunisl vigoarea sanaratea dar genedce 9i a rtmas prin 1olu$i lin le normal€.. Mantuitorul in lisusllristos $i in Siintul Duh.a devreme.manrului.91o% incepviatasexuald de i$i netegitim.er(faLr o deizepuizalr incapaliti sa 1r 107 . hraneau roadelenaturale se cu $i curareale p.la randuielile careau \. generand surplusde in un energie capabil modificedezvoltarea sA naturald organismului. loc sA perioada maisralucitoare viefii. tarile in hogarc I uroper. In perioada celoraproape de ani. atrage Si nerespectarea legilorfirii. pAcii. afsale re\ asupra neamulut romdnesc.careprin harulprezent SfinteleTaineale bjsericiine ajuti sAbiruimispitele in diabolice. de la naitereSi in a fi panala fecereain vesnicie Izvorulmarilornenorociri areoriginea perioada ili primilor in ani deviati cZind lti pnrinlidinne$iintd griji exageratz ghrftuiesc mu iti ii copiiicu preamu|timencare cu inofensiva ciocolatii. ci rdspundereau parintiilor. Nu majoritarea oamenilor valoare.infemal de\ un clrncarenu semai pot desprinde careadeseori ducela qi ii disperare $i sinucidere. aia eohilibrati$ivitejj. iar poruncile saleizvorAsc tot din iubire. de sfintii. suntgeneratoare $i de Vechea practicA folositedeOnan.Mantuitorul IisusHristosne-aiubit pe toti.In telul acesta copiii nu mar parcurg drumulvietii.De pilda.000 varsta l5 ani.La lemelia nazurnleror o renaSrere ahilalrcbuiesA rSmena sprr rer credrnla puternice curatA l)umnezeu.nedezvAluie in fapteingrijorAtoare: cele I milion de din adolescente rimen insarcinate care intr-unan. afti$tiis_au nas. poelii. vigurofl de 5i ddmrcr a intemcja fa Ir(. statisticl efectuate O recent S.r Incepulul nenorocirilor acluale. Zgandarit declan$at inaintede maturizare.ani. Fiecare impreunare dezordonati inseamne $i uzura atunci risc iar cAnd zimislireaaretotugr loc. se recurge avon. de lrnigrea pacea suflerului. Caliva plrinti intelecruali. modulacesta viatamodemia inceput petrundA de sa si printr€tinerii terii noastre. pulerea crealie. ar puteafi inldturalenumai prin cunoa$terea revenirea la traditiile $i cre$llnismului primar.savantii. Revenirea lanormal maresteposibila. carela omglnl in Sj Cel porunclt nu ne_a sa ne desfrAnim. a steriletul pilulele.ca sd de intelegeti: uneifetife loc sa-jinceape in ciclul menstrual l2 l3ani.ierdrii. izvora@ din $i pldcerea. . pastrandu_lr frumuselea. ca ceamai odjoasa la crimAcu premeaitare in fblulacesta.Energia sexualanu jrositinainte lor s.aduse nou. inecc\a in.la fbl cu a legumelor serd.De altfel toatedulciurileindustriale un efect de au incendiar asemeni benzinei aruncate tbc.iar la un beial primele poluliiaparla 9 aniin loc de 13. vdrsa care sdmanta oseste pej cauzaunor incurabile nervi.h5bun. loc sd invetecarte" fi in ar obligal sa f'aci armata. fi libertinaj sexual aduoe ul nu tineri numai Ior presupusa implin f'ericirea ire. intampldtor. ci intotdeauna urmArile necruiatoare. nu ritmuldezvoh.\ro4!r ltp{r!r de rr oncerdeal penruriilor. E'duceau viatasimplA. alesin penoada mai ultimilor.la (endar fi trehujt tie ptinidi vraF. Samranii tineril Ajun9ifaravointalor in rsemenea nefire$ti.A. aarl0.ii la vinela 7-8 ani. nu pot fi $eri nici pentru intreaga acuzatr. de SfantulApostolAndrei. obi)nuilr erau inca LUpii elonutsi munca de !u fitrca. Se $tteazi cu cenitudine metodele c.rmarea boli de I este fiamantarii convulsiilor gi sexuale salbatrce. rremea sA echrhbratr. firesc$i obi$nuir mii de ani. n-ausesizat nici ei pericolul drepturmare credcanu-i rAusA-i incumieze. ial paumrre lrmpurii lrupului nu apucau lncolleasc5. nL. sdlnceape viatasexuala mai devreme.U. cumpeterii smereniei orice imprejurare vietii. Simaiales aparent lrntul decacao caresefaceciocolata din oonline excitant un asemenator cafeleiSicareajunsin organrsm provoaca cregtere o forlat{.carei-auimpins o primejdios sprealunecu$ul alsexualitAil exagerate de Siinainte vreme Din nefericire. car€ avutdiscutiipe cu am aceastd teme. cchilibrul.rlr.ari i biologice se prabuF$e iar tulburArilecontinui firi infterupere. cele 106 mainoi deevitare sarcinilor.careeraudeja plicri.t.

Fiecare oopil dupenaqtere Botezului.sapoate stavilita fianstbrmata fi sA $i mecar 3 oonditi de i: in izvorderegenerare biologici$imoraE. ii int€legere parintii.procreeze copiisanftosi. unde mentdiundtor mezelurile incareintri condimente ef€clexcitant cu ar Si trebuie macar reduse hrana din copiilor. mer€. gemineaz. cdnd sepoute intemeiao /amilie crettina Acumsele luemDerind. fiecuminte ascultalor. carele avem. apoi si personal€. sau banane. zilnicApentru trupului. prune. urma lui in pecetea harul esteunscu Slantul$i MareleMir. dar marlle Duminica$ila sAseroage.i 2.ci frumoase sanatoase. Si influenleaze per'culosdezvokarea prin aceledereglAri organismuloi neaiteptate ireversibile despre caream aminlit anteriol Nu dorim $i inlaturarca definitivA dulciurilor alimenratia a din copiilor nici nu afirmamcd ar fi o nenorocire consumarea ciocolate. industrie sucuri$i duloiuridin complicata maimulteoame.estela fel de important[ca rugAciunea 9i care incredinlarea au in I acei maiales timpu copiliriei.i 1. Reintoarcereaintregii ndliuni la dredpta c/edin d. li ln timpul profundelor transformari nelini$ti pubertilii.Seamagesc parinti cdprunciilorvorfi cu atetmaiinteligenli mailiumoli oucetmenanci si alimentari.naturala bineechilibrata $i sufle1. sincerd. 5j larhranatrupului cumpetata. sespovedeascA de sd $i impSr_ta$easca mecar 4 ori p€an.iturgh cu atmosflm comuniune binecuvantare de $i Aproape din la Craciun la Paqti estebinesafie $i el cumin€cat. a inci din fragede Mantuitorului. cu Sfintele fereasci gregeli. calscpepeni.u in Bivrtcu S" . arAtend insemnetarca lordar Pentruca dificila perioada Feacdspre si $i primejdiileneinfi'. adolescenla fere tulburari pr€a mari. qinaturala.amicilepAcate incepe aceea$i vreme cand $coala. camea alica ii organe. Multi tineri afirme ce rezultatele marfericitein stipeDirea controlul pomirilorsexuale oele Si se pot ob[inedin imbinarea rugAciunii metaniilemari.motivele pentru carestrainii boga! cei nilte Iata pentru vin iniiau copii depe la noi.)potfi schimbate sucuri cu narurale roiri.de-a pe lungul anului: cire$. liber.apoila slar$it. $ facd ftri unmisterdin aparifia impulsuribrsexuale.aredatoriasal cu Profesorul religie. de a Alim€nta{iacumpitrti. pruncie. ararentaspre atetdebinefecAtoare dar sanA6[ii.imeste $i preotul impdfte$efte trupulsi sengele il cu SftntuluiDuh. colorantietc. smnta si mama datoria are inlelepciunii. 108 Mai alesciocolata suourile conlinsubstanfe natura care de excitand. Devenitosta$ lui Hristos. fi acestea fijnd de-adreptul oFavitoare. de Cercetdrile zootehnice recente constatat au cd ifl timp ce unanimaleste sacrificat dedurerc. este simpla atunoi.ciatragem atenlia doarasupra unorabuzuri carenuaduc rdu decat Caloriilenecesare dezvoltarii amronioase pruncilor a 9i amAreciune. trebuie intoarcercala dreaptacredintii. nici nu mai poate vorba. prin carep.pe r6nd. gimnasticA individualesau diferite sDorturide echiDe.sa se invetepe micul elev si se roage Taine. i $i dispariliei neamulur Pentru primej iadegeneririi. }lranasimple. no$trise gisesc$i in fruclelenaturale. p[rintii secuvine saduca copilulla biscrica ii.insapot $i ei si-$i consumesurplusulde energieficand alergariin ae. pe linga rugAciune hrand Si cumpetata. Pbtrarca pu filiilbciori(i panAkr vlirstadeplinei naturitdti.de fructesaula nevoiecu un amestec simDlu aDacu de mierenaturala albrne. cereasceSftnt€i a l. dupace prinde vorbeasca. iati cauzele carein ultimavreme lr o birbati dornici si intemeieze familieDrin cesitorii mixte cu tin€r€ aomance. struguri.Cei care taiesc la Fre se obifnuiesc mici cu munoa de campului nevoinlele si gospodariei.parintiiau ale fi datoriaimpoftantidc a le vorbicopiilorsimplufr deschis. sa fie bun li harnic. bauturidcoritoarE d€ provenienla industriall au doarcompon€nte ce (cofcinA. afine. a 3. de d9 morcovi.i natwale. i ajunge cetrlean cerului$' pruncul atindtuiide3 oriin apaL mddularalBisericii Hristos. mandarine Diversele etc. cendin unei din cand. certitudine su prunculuj armonioasaintrehotarele ca$idezvoltarea vafi normalitetii. care esteinceputul copilul trebuie crescutin lrica de Dumnezeu. chimrcc conservanti.anarii. despre Cet bAu$rilealcoolice. puternid in Dumnez. ca d stingeriigi prea romaneso nu pdtrunde adino. dnArul lrebuiesa facezilnic $i putin efort fizic. Hrdnirea cumpAtutA copiilor cu alimenlesimple. corpullui sisezvarcole$te produce ni$tetoxinecarenu scurg se odata sangeleci cu raLrnanmu$chi in de ajungin stomacul nostru. ti nevoie ar vie .PdnTaina si al nouluinf. t09 . Dreptaceea. prin care ou inFlegemaplecarea corpuluipana atingerea la du$umelei fruntea cu fi ridicarea inapoiin pozitie verticald. dusla biserica botezat numele in SllnteiTreiml.in deplind de mai mu!t.Penrru copiii ndscu$i ora$ la aceasta cerinFeste mai dificila. nucl portocale. sd sA-linvele si pentru seobitnui a praznice. Dacehrana zilnicda sufletului rimanecredinta rugacjunea.ssut seianapicatulstmmoqesc.

la fiecare camera in joc lui.te cdrli de spiritualitate ortodotA $t line seamade \. z pudralbuzele obr ruJate tigarain colfulgurii.i puritatea leLiorelnicApAndkt yremeaituemeieriiuneifamilii. duce viate o acestea liniitesc oarecum iiechilibrezAtensiunea sexuala interna organismuluia ln privi ta fetelor. apa Chiarmainile uneifemeicuunqhii lungi:r inco\oiate lacuile (u piel'la teiatA addnc. Vulcanulsenzualitalii fiind zgendarit inainlede vreme.umusete naturala.in aniipuberli! i $iado lescenlei.danseaza o discotecA se saruta. farduri. mt bea.secuvine. apo. mai Debutul cicluluimen$rual v€sreste inceputul maturizarii genetice.falurile prcotului duhornic.incepesa iumegeamenintator. ales alcatu anatomo-fiziologictbeie{ilora ihzestrata Creatorcu de aceasupapide siguranld constdih care aparitia periodice. Apoi maiesteun aminuntpecare maioritatea femeilor neglijeaza desdvarqire. Pentru cine dorescfemeilesi arate impecabil? Podoabe. le vedem sau pe frecvent strade_ qreu Nu_i de obserrr'al efeclulproduselor ca cosmetice arup. Irrdrul Lrclincios tare s-a obisnuitdincopildrk' cu asemenea fanduieli de . inamte toate invele de si carle. drasticcu cea de pe stradi.i cu sigwunfi tA-$t stipAneasci . curatd fira nici un fel d€ machiaj. imbriclminteindecenti.fume zii.Dealtfel. include ci risculdeclanserii $ineglijarea involuntare erotismului a sexual.)iala.in scurttimp se obisnuiesc impreuna. cuma lAsar-o asa bunulDumnezeu.Sd zicem ci la sau inLalnirile suntingaduite parinli qi la inceput tind sprefazemar de nu primejdieia incandescente.erdut invaFturii.. va rcu. nu. celva anjtoate in aceste imbeoselicolorate nu facdecet accelereze si uzura. Degradtea fizic6.compatimirea. carensau a folositniciodatd decat $isApun. organelor Aparifia periodicd regulat. Poate cinevadintredumneavoastri simtit.postesteniercurea tt rinerea. de generala. aspectui aoesta delicatfi intimal tineretiia fostoranduitcu multedarnicie.Plstrarea fecioriei.trate ihpecabil? Un bdrbat apreciazernai de graba o fi. Ghimpele strApuns totuli adencul tainic cel al sufletuluitlrd vointa $i intentialor. fie un semnal alarmi_ sA de ltl . lui $i la intervalde purificare 28-30dezileareunefect binefEcdto. ironia $i dispretul colegilor. armonie echilibru. trai sa in cu cele2 sexe prezintA atrac{ie o irezistibiliunulspre altul.nu malreutea pololeas(i acum sa-j vepaia.tinutaSiimbrrcamintea feneilor nu poatesta niciodatA aleturjde adevdrata frumusete oaturald sobra.asigurandu-li bunapregAtire profesionali pentru fiecare o ca sA poatd din munca proprie. Oriceintalnire intreunbAiat o fatanuinseamni Si numaitimpp.Chiardaci la inceputobrazul fardat buzele sau rutate vjolet atrag atenfia trecdtorilor.La fel pirulvopsit$i imobilizar fiMtive putemice. cu in tot ce esteartificialin ingrijirea. pearunci posibild €ra ti mar cd irea a fbst tj necesare. paloarea dezechilibrul nervosaDareau maj tot $i evidente tocmaidin cauzi c?itendracares-a grabit se ateteflacera erotismului. perinlilor$i bunicilor Din relatarile nostriamaflatce pa$rarea fecioriei.jenatva rog ca s-a din toatainimasAnu mi-o luali in numede rdu. conformitate inclinatiilefire$i. il cu Atunci cendiesin oral semachiazi atende lie ca1 cu sd mai sfalucitoare.de aceea dorinta de apropiere trebuiestaviliti ti amanate penala timpul cuvenit al prematuri maturitAfii.afe6i esteco rar celuidorit.seara culcare. care nu se pot stApeniafteptendvarsta maturiti(iii$i vor sacrilica numaifiumusetea nu inegalabild tinereii a ci vor determina o pribusircireversibib intregiilorvieti_ a fi Am cunoscut asemenea o elevdneastamDarata inaintede care l5 ani se inldlnca bdielt cu marmari$r Gcuse deJa cdreva avonuri Absentele la ore gi neglijarea de pregitirii gcolare i-au adussurpriza repetirii unei clas€. nu mdnanc1 peste mdsufd. lmpresiaeste depfombi $i atuncisenalteintrebarea h logici: pentru cinedorcsc -femeile sa . duminicAla SlAntaLiturghie. a Daceiqnarul pondemta. compania se in prreteflului intimaa tamilieisau chiara suntnevoite sa-$i vopselele remena adevarata faii de cu $teargt lor $isa servlclucarecontmsteaz. lintstire. dupa tinrp sr un aiata oribil. pAsrarea feciorieidevine mai u$oard pentru decet penrru fete bdiefi. si asem?inibare crinilorcempului. innoire. $i Agadarprin insa$inaturatainica a organismului. vor finalizaint^lnirea prin aparent nevinovatul al ma$urberii I l0 Adolescentiinerabddtori. spontani$i involuntard polutiilornoctume. ridurilefi imbafanirea.i pombile potrivnice ale trupului pdst )tulu-. tinerji.carc se rcagA zi ae zi. performanli in vremurile rarA actuale. Chiar dacAcei doi suntcuminti si hamici. dar cand intorcacase.la.inlr-o plimbare se prind de mana. cite. tinerii iar no$tricu gandulla fiorii saruului.e puti spott mergeinlie(an. concluzie. lbt ce amafirmaraici amfecut-oin special pentrutineretulnostruminunal pentrufeteleooastre frumoase. ne gandim tarmec Sn cai $i areprivirea$iobrazul uneicdlugarifc a uneifemeidela lari. tt: lereslede reriste. cArti sililne erotice.

. doui maripasiuni avutrom6nii:r rirea au de pAmAfi Si credinkt nestrdmutatd Dumnezer.viorel Ro$u. ce seascunde spatele de in acestor I t3 .Dendtuiri cutremurdtoare despremodul in careJrancmasoheriacautd sd distruqd Rorrrihid' ing. ne sau din Numai nevAlirilehoardelor harhareau aproapeun durat milenru in tor . ia. atuncivom merge certitudine stingerea disparitia cu spre li neamulur. hunii. miinii auJbst inlelepli Si Ro puternici num. Ed. Oitenii lui Mirceacel Beftan. Ananh.casodomi4 la pedofilia.rifi alcool.Slefancel Mare sau I 12 Mihai Viteazul eraunici adventigi.ti Doamne mulli mai avem!. Sexualitatea exagerattr indeamna ne sAlrtrim clipa gi si focemdin es un orgasmf6r{ sfer$it. RotaryClub..pag. nemaiameninli Nu iatagane sauarmede foc. Un ah de . Dardefiecare a urmaa data o regenerare. in tabdla Amvrzutcum. fuineze. suntincomparabilmai Si perLulossede.aceeanu trebuiesi ne surprindi nici faptelelor De cutremurdtoare pentrucaprimejdia poarfi masca fericirii.Atsdgelile.inzilelenoastre. duce altor in va ladezbinare.eritabil.tiatutrci cdnd erau unili ti cu fricd de Dumnezeu.. rtupendim reviste.parcl ii-au unit fo(€le intr-unasaltnimicitorcumn-a mai fost altui. si modeiapusene In numele drepturilor pAcale omuluini sepretinde legiferam sa strigAtoare cer.. consecinta iar inevitabila va fi destrlmarea.mo$e.iataganele gkmnlelevd.puhoaiele otomane.toti ar fi dorit ca neamul romanilorsd se destrame..pentru intregireahotarelorocupate I'remelnicdedugmani pentrudobendirea sau libedeii desubteroareaictaturji d comuniste. carea sponsorizar campania vaccinare de lmpotriva hepatiteiB iar diept urmareauapdrut mii de copii infectalicu virusulHIV (din.ajutol"'l-amprimit din panea. urma ctrreiaintreagalar[ s-a in transformatintr-un adevdrat abatorin caresunt uci$i lere miu aproape un milionde copii in fiecare O informalie anrecentd facecunoscut ne c[ in capitale numAru I deceselor dublufattrdenumAru este I nasterilor.Aceslui \. acest timp $i din totdeauna.tea vetreinoastre $remo!€fti. nici nici mdcar greco--catolici. egoism gnrpqiconflicte de inteme. Odinioafi\ sa candne impresurau vandalii. 24). carfi S' filme pornografice.Toateacestea acfiuni criminale subvenlionate sunt cuomerinimie incredibilt afara din Frii. $i iar pentrua intm in structurile unioniste eurcpene se sugereazi ni sa renunidmla legeadrepteicredinlestrAbune. influentele sreines€indreaDt5 maiales spre centre'e rilalealenaliunii. tinerii sunt ademeniti sectele de pseudo-creltine de inspiratie $i satanice. Dreapta crediDta stdbund este denigrata.N-au reuSil pentrucf.Acum.. sedrogheze sdinceape sa $i catmaidevreme viafasexuald. nu nici penticosrati. bineJocerii moderne. ni se prezint ca un modelpltrcut$i ademenitor viaF. primejdiaeraneindoieln SiclarA penfiutoati suflarea. iehovi$ri. afost din totdeauna a remas pdna poftelor expansiune astazi de a $i linta neamurilorce inconjoari. Armelepsihologice moderne.Mulli in ii-au jertfil viata. _ . adevArat paradis terestru. nu Dactr vom sesiza grab.iurcii.toti potivnicii nogtri./. Orice abatere venitaprin acceptarea credinle afaraortodoxei. la cumptrna dintremilenii. cdzendin luptelede aparar€ impotrivacotropitorilor. ci oferte psihologiceprin acceptarea cirora noi inline mergem bund roie sprepierzanie..rsenal dearme modeme. consume sA se alcool. ungurii. Chemarela dreaptacredi[tI De-alungulistoriei. planificarea familiala avonul. homosexualitafea drogul. indreptat impotrivaneamului rominesc. lara sAfie de2membrati sfr$iataasemeni iar unei ciprioare ti renite. altrturam noi ne $i prin acceptarea sexualitltii exagerate. incunjtrm tinerii spre abuzuri $i sexualeprematureti dezordonate.sApriveascA doarfilme degroaza. violen{e$ipomografice.Un rizboi nevizut ce poateducela disparifia neamului Bogdtia$ifrumuse. Aprob5'tn de rcclamep€ntrufiga. aveau totii un singurdomn. ica Ast'zi copii no$trisuntincumjat. Dumnezeu ne-aocrotit Sine-aajutat strputemrezista. Aceia dintre semeniinoflri care au leptrdatortodoxia ar trebui se meditez€adanc$i sd respundl mecarla intrebarea. Daci $i acea$a primejdie va fi sesizatA nu vor fi luatemdsuri nu drastice de li impotrivire. chiaracelorvenite maridepartari.o singuri ci cu cred mo$tenitein shebuni infe d din fipA$rari cu frice$isfintenie ratein fiu. Niciodatede-a lungulzbuciumatei noastre istoriinune-apandit o ameninlare grava maiperfida mai decar ceadinultimavreme. diriate cu muhd iscusinldde potrivnicii no. din trupul cireia fieoore lup sArup[ cate o bucot6.ttridin ofarat din interiorul ldrii.ingdduim proslitutia.prin tot ce facem slujim noi intercsele majorc ale neahului sau am Eecu. titarii.

pace comuniune.|aronufl.minein cartier. ne-apovestit de de absolut intamplAtor. in schimb nu fac aqa. flacara credintei pane blestemata sAmen[arauluinu prinde a ridacini $i preaadanci..false binefaceri.amul Anemis. esteadevirat. ei Am aici documentul..4 si 5 in in cu copii.de consiliere.iapoc4 de J.F'ra{i roman. di bursela diverqioameni carese care ti ducin strainatat.' 'Nu se Eu am crezutcd m-a fulgerat Dumnezeu am strigat: $i poate!Asta enelegiuire strigatoare lacer"'. de la din Ar nr.vom dormi nepdsdtori. rair lancu 21. Secredea numaicu cateva inaintede na$tere. Sh6iniiii inva{npe copii nogtrjsainceapA viatasexuale 15 la ani. nuamnimiccu naliunea Eu cr litineretulmaghiar. Lazir : ln urmacu doi ani ( | 995)liceam o excursie nordul in Moldoveiri Bucovina. ind. indifercnl la catesiptemeni faceavortul.sAnude pacatului intoarcd de la noi. care estealcdtuil.000 berbati dar de tj care cAtiva i seregenerau.? Pmf. c. I in nu sau Aderarun cutremurdtoare.L. a mai lacuteainainte excursre ce de : profesorii "Am fost chemafi dirigintila un instructaj. deplindde crucea 9i dincare dsdritinvierea viatasi neinnoim a simtirile senecontinuAm $i $i via{ain unitate fr4ie. Apoi.Estecopil inneg. fata indemnul datnouddeaincepe viatasexuald l5 anisi dea faceavorturi. s-a cleatunciare tot ce ii trebuie. sefaceacum in an Ce prinsexual itatea aceasta exagemla rimpurie? ducela disparilia Se Si neamului.Darpentru minea fostdestulca sdincepsa bal clopotulin dunge.rc€re.acelshemotoc de came pentecele drn mamei. l.darcu condi[ia la intoarcerea larAsAprimeasca ca in functiede cond. ce ne-aderuitacest cel colti$or rai.ndare!ral. zrarul. cheorgheni. urma in acesrul indemnla sexualitatea timpurieSi prematurd fac in tdra noastrd se llploape un milion de ayorturi in. Si deaDumnezeu nu fie definitivedar sA credca aceasta depinde deceea vom facenoi. sa-l rugen pe bunul fi cu multAsmerenie lacrimide $i atotputernicul Dumnezeu. $i-a inc€putactivitatea iniliat de societatea psihodrami Morenodin Clui r. undepe pagina actualitate de culturald scrie urmdtoarele: prog. de atuncide cendspermatozoidul unit cu ovulul fbmeii.. daci vominceta va ce $i cnmele(un milion Dean). manistiri. Estemai gravc€ sepetrece acum I t4 candtinerii i$i incepviatasexuala lS ani. neprihlnire.Adev?irul de Cluj" din 2l iulie. credcenuintamphtor Dumnezeu. foarte o rom6nc6 La in vid rar cu un copila$ brate. inclusivsuflet. intre timp ei sunl instruififbartebine!1. oribild"premedihta. sfiint +:f Avo ul este sau nu o crimii ? Avortul duce sru tru ls ruperea granilelor nosstr€ vecinii pentruci $tim cu tolii cdin Cluj exirti cu o societate numiti Soros. si in d€ puneti in fatE Decieste impotrivaabuzului sexual.neindeamni lucruriimpotriva Nu suntsovin. cdnd anume pnme$le suUel. Dacail infebi peunu maimare limbaLnfii..in timpul acestei la excursii tanAra o profesoara matematice la LiceulBilcescudin Cluj. aprindun foc pe culmi $i sAtragun semnal sA de alarmd asupra celui mai marepericolcarene palte la ora actuak mai mareca nAvdlirea hoardelor barbare. smulgem hotdrare s-o cu dinviaF noastrA. atuncipamdisul $rabunilor no$d seva spulbera neamul romanesc va sculirnda se in si p6ni nu-i preatarziu. estemai Dericulos la decat atuncicandveneau hoardele barbare omorau 200...Nu existacevamar se cumplit. cltre de nifte reprezentanti Fundaliei ai Soros esteun multimiliardar de lsoros origineiudaice maghiarizat. schimb vadfemeimaghiare cate3.in principat psihologi asistenti din socialisi se bucura fi de sprijinulOrganizatiei Tinerctuluj Democrat Machiarcareisi desle$oara aclvilatea consiliere srdtul str. Fledepsit $i ne-a pentru acesle pecate cumplite carese fac. in lini$te. revenim tolii la dreapta saneapropiemcu nrdejde incredere Mantuitorului. Mult timD nu s-a Stiut5i nlcr oamenii itiing nu au $tiutcandanume de fetul.Slte nuv.Deci avortulestecrim.Sapardsim fala intonocheatele cArdriale Si si cu credin(e $ibunilor no$ria fi dezbinarii. 5 .s-asperiat n-amaivrul Ea fi povesteascd se-mi nimic. oamenii rAspundefi:dedecizie conducerea daca de din si se daoe$i cermulti.civorcontinua le incurajeze. doar cu acei criminal care in :r n( rndeamn.In locuriledejoaca auzinumai vorbauneureascd . Ne-au instruitpentru noi Ia randulnostrusaii inv|lZ-ln elevicumsA-ti pe ca inceapdviaa sexualdla vArstude I 5 ani. sub Fi li acoperamantul $i sigural Bisericiilui Hrislos.. cd zile Nu Sufletul o unitate este individuah. tidefinitiv pociinF. Echipa psihologi asistenti de qi sociali h dispozilia stA ferelor fbmeilor $i caredoresc seshtuiasce probleme abuzsexual'.pani in sufletemai palpaie neanl.dar la tirii. cele la cu de mai sus. .amna nc r la ne sa omoram copii. careducempovara cea grea. indivizibile personali.fecare afi. siiraspund. momentul din $i zimislirii. noi tirii nu le voropri. pentrucd qi 1A$lesteom ca si noi.

ooate se Nu aveao relalienormal6 pentru it estefric5 saunu_llasi fara. Crnei-a spus dnirului ca ceea facee pa(ata ce Dumnezeu. lt7 .end li instinctul sexual aprinde.iese ie$i nici I 16 $ise intampldlal1 ani. impotriva sunt Ce faceuD biiat intrc 11-15 dsci ouanismulestenociv? sni Rifupuns : Onania.i credinfi putenicd in Dumnezllu. Berdiaev.la | 5 anidarSimaitarziu. nu semai putea stF+inl Cauzaprincipald este "ldcomia pankculti" ala cum spune Slantul Evagrie. ca ajunsoamen si facdasemenea ii omul a trut sn inldlure rcspo sabililatea. Toti s-ausimtir \tnovali. de si carein apusauadus pubertatea prematura. cresteriiunui copil.Trebuie prin ii ci deci rugAciune. transtbrmala inlFun scopmarnobll. cercei. Cum pariniiiqi buniciino$trireu$eau pAsffeze sA-$i fecioria. poalcfi sublimaLi. cA lrresc cAcr ne-alasar aia Dumne/eu. s_auascuns.cumentiuneaceqi acelasi lucru.i firii. penA momenrul h maturjtetii candintemeiau familie? o Azi mullitineri 20deanisunl la uza{r.elenemaiputend femeinornale. ca si buzerujateli chiarcu sani(injecta{i silicon). foarte De aici?Dece Heinrich este nociva..insrL totul pome$te la relatianoasFacuDirmnezeu. ce esteimpotriva tor cum a lAsat-oDumnezeu"estepecat. Nu poate nici peureche. $i organice. s-a $i pmcticicare anticonceptionale-steriletul pilulele$i toatecelelalte $i . spune nu e bine. Explicetivn mg aceastd comparatieArdealul in cand Rispuns: Cumputem numiceea s-apetrecut 1940. nue\reo solulie Dar Cum sepoatemanifestriubir€as doi tineri in mijlocul ac€stei lumi. $i el organe la are genitale funcli. multedulciuri(ciocolatd) multi canre. un mare gdnditor a spus sexulnu poalefi Intianl.ginoidupetmditiile si avem noi pretentia. atunci vrendnevr.anulat \-ar ll rus.in creafie. firii totceaufhcut oamenii materie abuz in de sexual deviatii E Anul acesta trdit doudluni in Italiaintr-unmareora$. am doi unulimbrecat curemuritorsA veziperechide homosexuali. iubir€alor trcbuiDdstrlie b Hristossi deci rcspectand poruncile? Carcesre difcrEote dintre iubitl $i dragosle? laceti putin difereDtadinlre iubirea de aproapele iubirea 9i trupeasci. De aceea ajunsla homosexuali. pirul lung. Cllugarii. c.Odari ce slamitacest. Ceimaiin varste stiu. avort. Ali Fcut o comparaFeciudati. Pentru in go&todupdplacere. ce seajunge Kleist s-asinucis 34 ani. c6 spune frc€ rau. intamDlat este S_a vreodata sadansezi nerasta ca cu altuia.. mai mult decatavemnevoiepentru intrefinereatrupului nostru9i atunci. impotriva naturiias. trdifhrdfemei. o cuprinzi rndna sanu se cu si le ducn gdndul laaltcevat atit maimuhla unten6rUn tdnar Si Cu care nu arevralA sexuali$i merge dans. nurnaj nu fetele ciii biietii.Florenta.insrinct maipoate oprirsrduce maslurbare. de Daci n-am$ticAep?icat! potmifturisitolibArbatii Dar deaiciceatuncl cand ficut onanie au primadati nu i-avezutnimeni. localnici. ra mai sdfacen SieJort. o Solutiaesteaceasta: r u mancdm muhdecat&em ne. decicrimtr? Anticoncep{ionslele saunu socotite sutrl tirii. barbali.M-amgenditdece au cu devialii. sanu-tiasume rdspunderea dar lesbiene. cecieste patimicumplitd.ac€l surplusde energietrebuie sa prin sex. din car€vor sa seinfrupte cei puternici9i rni.Mancdmpreamult.roie. nu fi la incepurul vrellr sexuale I0-l5 ani nu esre lbricire o uzura Ia o ci cumpliia. sefolosesc sunta$a nu cum le-aldsat Dumnezeu. ciclul fetelor inc€pand deseori 6_ la ? ani in loc de 13. fiind tot un avort. fi I[tmducerc& id rnnal4 e bmmurii in manc{rc est€-un ptrcatsau nu? Rfupuns_: pentru nu se poate Nu. in-munc{.O de eu sau savd paracurios daca spun sj dansul ve ctr periculos. m5car ne tbrrm Dar \E ropiii de mancarea muhA. pegurdsaupenas.PentrucA prin pilulele anticonceplionale petrece se acelagi lucru:nu are loc unireafircascd dintreun spermatozoid un ovul. I rebute ne pAsrem J fecioria panela cas?tlofle. iasi. fustascunA.pustnicii. Ali ss€minat Romaniacu o ciprioari riiniti. por Decinuonanie. nuvoravea ei copiisanAro$i. nelase trAim ca se Si noasfie bune$i strabune. Rispuns :Bineinteles.rganr\mulul ca rrrn acea bromurisemaipotole$e instinclul sexual. terminali. Rispuns: Priniubirea aproapele inf€legmilostenie ajutor.candnu semai putea la opri.$i esteimpoftiva ti sau sexuale. ce qi ruptdin trupullirii? Cumputemnumiceea au ticul ce a fostsfa$iat despre spune ru$iicand smuls tsasambiaaualipit-olor?Cumputem au ti luate bulgari? de din Dobrogea celedouajudefe: Duroslorul $iCaliaora acumvor seface Nu este valabile comparatia? Bada.pe caretoli cei din apuso consideraca o practica von inofensivtr. in sfara actului sexual. A vrut si r[manAnumai cu nasterii pldcerea si impreuniriisexuale. cu cu ou ca bdrbat celalalt femei€. glasulconftiintei.Aceaste enersiesexual.

De asemenea oonstaral vacclnulinjectat s-a cd impotrivahepatitei oare lbsl refuzaldenlinisterulsAnitrtii din Franta. Rotary Club ". s-a Candun tanera tbst dus la Hrisros si lie vindecat.Problemae nu foarte delicatd $ibiserica seimplic4 primejdiilecare darnoitrebuie avem si curajulsAspunem cinstitdespre pe ii ageapta copiii noitri. hafiacucopiii in/i ctap cu StDA { se suplapuneexactpesteharta yaccinArii copiilor impott"ir. bolnardeSIDA. in toati viata"copileria. pacare Din nici slujitorii bisericiinu indraznesc atace sA probleme pentru aceastA cenusepoate bega viataintimA oamenilor..DacAnu cu s-apututabtine. ca Hristosa sDus : . Riispunsrl Pirirtelui Pmtopop Cornel Urcu : Dactrtot am fost provocat vreasAl intrebpec€l carea pusintrebarea.. $i campania vaccinare fost sponsorizatd organizaliz de masonica. De ce bisericanu facenimicin acest sens? pentru Rispons : Nici prrintii meinu mi-auspus despre aceste lucruri. atuncisl-lcaute. mai poate intregPostul Piresimilor. B.aconstatat acestl'enomen annfie.a hepankl ds t? 8.IulianMinculcarea primit un premiu al de 500. cAs-aujenat.Noi nu avemnevoiede planificare familiarA. Romenia estepe primul loc in lumeprin numarul marede copii bolnavide SIDA.Decp nu l-ali dtlus.sAse stapaneasd. La intrebarea rispunsul da! Si se va da prin biserici. Acest lucru la j demon streaze copi dinRomeniaau infeslati modvoitintimDul ci fost in campaniei vaccineri de . sa la strimoseasce si salasam senasca sa aratia copiicdlt da Dumnezeu ne Ce ptrrereaveti desprenumirul 666 ti ce ne put€ti spunedcspre inteleptii Sionului? Rispuns : Existala noi in Fra pesre jumAtare copiii bolDavi din de SIDA ti toati lumeas-aintrehat ce in Romania de cxisrA adtia coDii .ponsonzalesu\lrnule (etremasoni'_ de Si Cum vi explicali ci ii inainte de ministrul Mincu au fost cooii iDfesteli? ll9 .. Dacenu a avutrdbdarea se $i abtind. line Simiotl Mehedinti spuneaca in generetineretul are un nume comun9i anume viitorul.Datoriti faptului tofi din cdr rrusul HIV semodifice revine persoanel specillc infestatereluhi Si . cercetarile ltrcule Daniacumrezrhace toli copiii bolnavide SIDA din Romania fost infesrati aceea$i au cu Ulprnede virusHIV Acestlucrudemonstreaze a fost o sursa ci unicd de virusHIV pentru copii infestali toatdtara.lrlui medi€al ar fi transmisvirusul de la diferite persoane copii.lar FericilulAugttslinspunea copituleste : tatalomuluimare.Cinstecelorcaresonteli altfel. a pe motivcd nu suntbanipentru campania laccinare.unl t'ru topil la Mre . c. Simedicina cA $i sa nu uit. ceeace ne indeamnA Cu sffainii sd t'acem naliunea noa$reva dispare.amincetat samai existAm. B/.ira fi spunea atuncicandaminc€talsa cA maifim copii. i acrsl virus ucigalor. Careodad poatec6 rl cau6m pe Hristosprea6rziu. fostacceptat de a de fostulministru senAftii. sdlasecopilul se sa si nasce si-$i faci qcoala sa avind copil. DucemdupAnoi.Nu preaf'acem difer€nFintremcdicina curativa preventivA.000 dolaripentru dcceptat cda sesefbcdaceasta vaccinare noiin la de a laral.. Preotul va venisa-l nu caulepe tandrla discoteca. in a Euamzisceimi iauinimaindinti $itragacest dealarmi. semiritecu el. tineri de la discotecA. Dii. sA de ceea ce nici Hristosn-a licut.citit Facultalii Teologie Sibiumi-avAzur a de din cartea ceva ea$ia zis ceaceasta din trebuietip5rite mii deexemplare dale in $i latoli tineriidinFrA.Avemaici un grupde tineri extraordinari: nu-mivine sacredcd tineretul ziuade azi mie din (caei) de pild?i.i Vin dormin timpul SfinteiLiturghii. Ci trebuie revenim tradilianoasffa Nu.em $coalaesteo hisericaai cArei Dreotis nl Ce pnrereav€li desprecabinetele planificarccare au impinzit de tera ? Rispuns: Crime!Crirneoribile. acea:ra scne: ln Rominril ln cane s. mai sunt$i in ziuade azi parin{ilbane multrcarese dar jeneaza spune si bliatului saufeteiceea o sd se'rntAmple vremea ce la respedivA. a$acum caut?i pacientul doctoruldoar 8 cendboalaeprotlndd. a fostimposibil ace$ti ca copii sdfl fost int'estati personalul de medical.careprin nesteril izarea corespunzetoare a instrumenra. pus6.Sidea sernnal pot tiperi carteacu acestsubiectlActualul decanal Dumnezeu sa (manuscr:sul).C€ sI faci in situatia in careo fati rimene insSrcinati $i nu cunoastc cu ciDea rimas ? pe Rispuns : Si oaute autorulcopiluluifi ses€marite el. a$ cands-aspovedit ultimadatd$i canda fost ultimadati la biserice. Nimeninu poate tacaabstractie copilarie..

Rispuns : Probabil Siinaintede acesta ct s-aufac$ diferitevaccinuri pentrucAmajoritatea zdrobitoare copiiior bolnavide SIDA s-aconstatat a cAnici tatanici mama suntbolnavi$icopilulestebolnav va murr. Darmicar sefim constientice primejdiineamenint6. Ceea spuneu aici reproduc ce dupiio carteaparuta. eurni-a' depigi ce noi Dar atributiile dace zice:.. intemeierii al familiei. creatia in Este special i$tilor.S-arputeasi fie ti ac€asta diversiunecares. de insi acesta fost a produs labomtor.atuncieu urdsc f'ace faptele rele.g aupart 1gg7.AceastA solutie folosit-o au iitrdbunii no$Fi. Exista insd9i alt virus. produce carein trei saptdmani moartea. de prematurtr.d o tulbure credinla oamenilor aelalia qi noastrA Dumnezeu.ed ce estedeundtor sd (Conferinld oryanizatddeATCOR_Fdgdra$. Este sa ce Dar realit4ile din 1amnoastrd dovedesc o exact. pastrarea prin fecioriei $i la fete $i la biie$ penain momentul casitoriei. timpurie. scrisd de specialigtiin materie. Apusenii. uresc Nu ci faptelelui rele. lui putin. acela5i ti in rrmpsuntinsi convins nu toatefiolelesuntinfestate. €stesulicient? Mai luali $i alte rnisuri? Raspuns:Ceea facem aici nuestesufioient.nu dau nicj un bantire un scop anume.. Deci c. De ce sd ne supunem ta tot Lelulde nol experienfe. au Si $r Ce ne pute{ispuoedesprcclonaresi deci il uraf pe Soms? pe pentru toti sunten Rifupuns: Nuamdreptul uresc nimeni se crea{ia cd lui Dumnezeu. toateciile. cu S-{u vizut cons€cintele avortuluitdar cum pot si fie starpiteaceste crime itr masi? prin abstinenF sexualitate Rirpuns : Prin viaF curata. Poate face$i faptebune. insdimposibil verificeuceea scrie.De exemplu citit in am presica la Media$ inceopt copii aufostdescoperiti HIV .Hai ietimin stmda sail strangem getpe af sb de si Constantinescu".giu foarte pulin$i nu cred Desprc clonareamcitil foart€ 120 cd poateconstituiun motiv de smintirepentrxnoi credinciofii.mai putemic. ci NouI ni s-aspuscd virusul SIDAa fost luat de la homosexuali. sici.Aceasta facesipe unele in se $i atunci politiceSieste noumijlocdedistrugere neamului baze un al Romanesc. cu Ce ae puteli sprDe despre acele bdDci de colectare a spermatozoizilor? Sunt ele dtruntrtoar?? Rrispuns: Eu cred cd da. 2 tygttt Pdintele Anehie Boca Ia bfurAnek l2l . puhlicah n 'Ponjrcu lubirii nr. nu $i altisursanueste decat modvoit. de aceea lbstsAnaro$r \ igurosr. $liu precisce lac 5i ce urmererc.Vedeli cate din directiivin ameninprile asupra fiint€ineamului pe romenesc. la maimuta. numit EBOLA.deoinu pot sdfacriscoah. adicacei din vest. il urdscpe el ca persoani.Stiu od ajutape multi.. ata cum nu ne-auameninlat niciodati al! inamici. Dar daci in mod cA intentionat fapterele. aqa Eu cevanu pot safac. care credemin creatie. fim tot timpul niqtecobai. C€eace faceli dumneavoastri acum. ineprubete.

). candhomos€xualitatea Perintelui de surt deosebil utilecredinoosilor.mtextului se $rodginalitatea leac de un sprrituaE mareputere convingere.carel-a dat la. in giuna publicatl in Brancoveanu) dactilografiate G6sitatol la sf. de 9r cend pentru Probabilde aceea. multegre9eli cu dogmatice biogralice.mar€indrumato.Stabrul Ortodox orimilde la PainteleArsenie o credrncioasa din de . Ed.nvulescu. ClutNapoca 2002. Pirintslo AEonie Boca. Sfintei Episcopii 4. adevaral o marevaloare !io penlru padtosi. binecwaniarea cu de la Sinaia pe uncaaet P.ea ErAncoveanu) daf texlecomune 9ite(e de Obervatie: Celetreimaleriale maisusconlin o unice.ucenicapropiat Perintelua (predici meditalii de Miruna coplate Maica loanF5rcag 3 CaietulP6rintelui 9i Perintelui ArEen|e. red. de Arsenre "VialaParintelur l\Ienlionem am intalnit textefalse. din 7..ceeace aratt ci nio unuldin ele nu reprezinla carteci sunt materiale aflalein lucru.de 3ufete din secolulXX. PreqrDescu Sibiu) din Arsenp al 2.€Boca(inss.rirnelui de al au nimicdin text. Ottodoxe Boca:ed.Eleau losl Introduse 123 Mormentul PerinteluiArsetrie 122 .Pravila . in canea fa6.O sintezi a gindirii P:rinielui Arseniein 800 ds capete_ /oanGlnsce. revista atha. motiv carePerinteleArceniescrispe un lipsuri.modelde Textulare clantalea Ne-am strdduit.asti. profesor Ghe Sesciori. Manestie Brancoveanu). conlinmulte "l\raran pentru gre$eli. textele de cupri$ein paranteze fl pentru da marmultaclaatate texlulul a apartin edituii. aceeapentruredactarc de manuscnse "Previlei ale albe'.Bibliografre t public€t serial publicalia in in Arsenie Boca(manuscns 1 Fiiinvierii Pdrinfele .Teognosl. 1995: a 5. (in maioritatea cu cazurilor scrisde man. prostitutia pomogralia devenit aleomului" surcede vendla au ti 9i "dreplud bugetul slatulur.la Sf. greudesofrabil). Alba. CaietulParinteluiPetruV.motivpentru s: careneam gihotdrat ilpublicdmSfatunb astZzi. Parinlelur a-lcompromte.precum ci $ uneleau fosl povestite el insu$i".andul ei domnului lud. C:rdrea irnparaiiei.carecirculd maimull amfolosit maimulte de caleva sedemen: (prinl€careSiunascdsa sc limpprintre credincioga: una TurteaVictoria. Texte inedite la credinciotii F5gem9. a neclarite!. 6 nartie 1960. dreple.Predicile ca Arsenie cLr Si spectficalia se nu se schimbe pentru pe Farcag de fostinregislrale bandd magnetofon cetrep6nntele de Ma. stdmtare a unuioriginalfuraf exemplar: alba astfelde . Pravilaalba Prfitele A|ssr. "Pravileialbe" De tenul lgi pieduse multdin clanbte fl oiiginalitate. Manadire nr. sc se de duqmanii nimic mentrunea nuse modifice sa Paintele curva vreun manuscrisl6cea dadea precLrmsublinienle. /erononah Arsenie Romane Aradulur.VinoDoamnel' 2 / 1992 Toaleinsi. repetate ale DatorilS copienlor 6.

dem mai jos adresaChiliei romanegtiSf.!.ji.a | \ i Pentru restabilirea legeturilorduhovnicegti Sf cu MunteAthos. ..penlru se sumemaimicide150. lo c u ld e ln corespondenF' spatele (pe pogtal") mandatului va .< . care vor sd lie pomeniti Sfanta cei Athos.dar Schitul RomanescProdromul conl 01351 88915 RIJCURE$II INGBANK t24 t2.O.. iarbanii rugem va s6-itrimiteti in contul Asocialiei Pentu lsihasrn unmandat pogtal cu cornpletat dupe m o d e l u ld e pe pagi na urmeto a r e . PArintele staret. .t. . . trimitescrisoricu pomelnice la aceeagi adresa Dacedorftisefiimitetio anumiEsum6de bani. 1 Cp 10.Dionisietgnat. ..|..000lei la De asemenea. \t :i i t) | 1.cuponului rugam scrieti.[ . MunG Athos". cheorghe Colciu. pe sd banii adresa: Cigmileanu (APl).000 vArugdm trimiteii lei.renumit duhovnicin Sfantul Munte Athos. monahi gi mireni. P.. rispundelainteberite va duhovnicetti adresate scrisoride prin cetrepreoti.BOX 25 Karyes 63086 Sf. Colciu Sf.Dionisie lgnat-Chilia cheoehe. Romanesc Prodromul.se trimite dup6 Et mandatul postar. Bragov pentrusumemicicomisionul care (deoarece pe ni-l relinebancaestemare.. care vor se fie pomenitita Sfanh cei pol Liturghie. Brlrte ?Ilhos . -!tr:ar. MunteAthos Grecia De asemenea. notatiaceaste sumape pomelnicul trimis la adresade mai sus fla care anexatichitanta sau copiaei). cu confirmarea pe adresa: de modelul marsus. limita in timpului disponibil lercsch.2300Fagarag. loan OP jud.procentual).Pentu pomelnic Sf.. ._ . Sfantul din Munte Liturghie Schitul la pottrimite scnsori Si pomerrice pe adresa: Schitul RomanescProdromul StaretProtos. 150.cu binecuvantarea parintilor romaniathoniti.Pomelnice infP€bari la 51.lerosch. Petroniu Tenase Karyes63086 PO Box 1 Mount Athos Greece primirii.

durerile Despre truPUlul Betosugurile Vrajbaln casa.aganescu Sfaturi sllndemnuri 9istatul Viatade familie. lristtcrsmut bolnav . E ultlftulcuvAnt pe care vi-lspun { Mistlcismul plterile natui.. .a su p ir a tl i s us..Pr A/sen/eBoca 97 Troparul PdrinlelulArsenie Sexualitateaprematuri . Misiunea rispunderea 9i 57 57 61 63 65 65 67 68 7l 74 77 Sfinteniaiubirii 9i iubireasfinfeniei Casetoria .Pr prol. .. Copllinlelepli5i inleleplifire lbus copiiilePadati Despre Pribegiacopilului Desorc eredllate Exsteminaintede a ne uz in pSntece in Platapecatului norgi in copiiinoski .... Co-pii dale la Bberica D. 85 'Nu inte patru ochi.prol lon I alal 98 Fructul oprilestesexualizarea prematur. . energtet Cauza bolilor: desfrenarea.Bogdan Juncu 86 .plereneamul Pierefamllia.prinmasturbare 98 De la fiuLlulopfltla senltmentut vtnovaltel 99 prematu@ a cuMet este ldcomta Cauzasexualitatir Si penteculut lipsaeducaltel 1m 9t Ponretul Onan$ra urmagrlor lur tul 1A Cum sA lupt6mcu stthiasexuala? 105 Pentruc|nedorescfemeilesd aratetmpecabit? 111 "nevdzut" poateduce la disparitia Un rdzbor ce '112 neamului Chelare ta dreaptacredtnla 113 Bibliognfie 123 parintelui Mirturii d$pre darurite Arsenie Sisfintenie .ificare isp5gire Ereditate destln Si pierdreplil.. familiei9i neamului Putedle (ereditate.Boll$ necazuriBrsedca OesDreiublre de lubireade Dumnezeu lublrea oameni fl ... iart5dar Dumnezeu ' in convielui€nu-i bun nici abuzul'nlcl reiuzur ' nalterlr a biologicd femeiie puseobligalivitatea ln constitutia a &4 cooll in ordtnenaturaE Degenerarea alcool9i tulun Pnn Pravilaalbl la cere$ti cele dobltoceeti de Cederea la insugrnle mrntea chiarneamul ne Patrmrle distrugvlaga 9i deTaina' inallimea cSsetorieila ridicarea scdpare: Singura 7 8 8 I 11 I oamenllor ' ... Cum evitamsemantaneghineiincempulereditatii? 126 43 4 45 4 48 50 50 50 52 54 54 t27 .. ..Pu. I\risrunea Bisericr respunderea preoltlor regene€rea in St Anexe 79 79 ''Sunta$acum m-a fdcul mama gtwa Bdtar 81 Sfinlirsuntcopiiino9tn. lubirea impdriliacoPiilor imp6r6lla coplilor .ruIat romenibr - preolilor Regenerarea moralea insului. . Sfaluri Dentrutinerli cisrtoriti neispeg nimicnu lasl . 12: 14 14 't6 20 23 30 30 31 34 35 35 38 38 41 1 Insulur. Fortadestrnutut mogtentrea sptrituale fl Cum a muritConstantin Brancoveanu copiiisiii Si T6mdduirea9l iertar6a. _ 9i Truosi suflet. I\redicameotul: infrtinarea. Lemunn. .CUFRID{S inante) Pan eleSabeu rcuvant sfindrce vieliilemitiate Leoemtntate 6 NicolaeBoboie Pennrcle u. Pe u Vanvutascu - Paqubaln cufle. naturale mediugtdestin).ban Botezat. ct tarc mtl . .mdsura familiitor noastre .. trupeascE . in agonrseald necredlncloqi desfranati 9i neascultaton Inddrdtnrcr. S ... SimrcnTodqan 96 Cenzurainvidlei .Tatam-afasal curatin pentece" Pr.le(conferinta preoteasca) 9i Suntem chemali pocetntd ta rdzvrAtrre la nu Tdlhanrea genettce.familiei$i neamului.De dincolo am sd va ajut mai muft .cauza degeneredluaui neam .

meditalii duhovnic€qti vremeaTriodutui la . iubire. Pentru abonamente sunati ielefon la 068. tet. ldeal.lndrumltor de duhovnicesc .7) VeifnvSta sensutvietl Hristos. 17) g-10) rubireaaproapetuiepliniEa Legii(Rom. AlegeAdev5rul. Egtibolnav? Egtisingur? Egtiserac? probleme Ai mari?Ti+ frice? Egti deznddajduit? sub ispit5sau sub patime?Sau poateegti Egti necredincios?! ai mariindoieli? Sau lnseamnd ai nevoie pace.Sf.N-am!€nit s! stric Legeao sa o ptinesc. tjnirea mintiicu inima omuluicu Dumnezeu. qi pline responsabititate 9i dragosb pnmitede !a ierafii. pocefnFi .13.A.19357. Alege Viata.219357. Pefroriu Tdnase(SchitutPodromu. 9ia lndrumdtor hovnicesc lotod.com Tipdnth MULTIPRTNT .34) . e-mail: edituraagaton@hotmail. du Ridicarea cisebrioi lainA4imea Taint. bologi Sjduhovnici ASCORSib/u. jud. C.cod23OO O.Arhim.Ahim. BraSov.(Mt 5. 0268. Ceti aperute Editura la Agaton Tiner€4e.Citegte u9a Fi "Porunca lubiii" 9i veivedea lmperetE Dumnezeu c. Paaschiv Aeopa.e tui incepe tnima tn ta. rugdciune. t28 . MinaDobzeu. Ugif.tagi S.p 10.de cd de indrumaG. de de ExistZt Cineva careitipoatedatoate acestea Careasteapt de mult sd-ideschizi inimiitate. Editura Agaton Asociatiei a Pentru tsihasm. caci Hristos obosegte nu (1 aju€ndu-ne petru5.Peintele ArsonieBoca.2.p Fdgdrag. 1. sd le daitoateln gnjatui cum Hristos. in AlegeBtnele. Biserlct. lntreberibqicduehile omutui afatfntro tume in crizaspirituald rSspunsurile de inletepciune. MunteAthos)j Rugiciunea luilbus. Veiinvata cumsa-tilnvingi necazudte.pubticatiaOrMoxa Poruncalubirii "Porunci nou6ve dauvoue: seve it]bili unutpeattut(toan13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful