BorskiEkonomskiForum

,,Ići zajedno je početak. Ostati zajedno je progres. Raditi zajedno je uspeh.,,

E
borski
ekonomski

forum
borefor@gmail.com borefor@gmail.com

borefor.wordpress.com

U ,,mnogim revolucijama,, koje se dešavaju sa lokalnom globalizacijom, veoma va žnu ulogu ima participacija građana i javni dijalog zajednice. Ova ,,velika revolucija,, uključuje u lokalnu akciju, sve one koji pomažu drugima da se društveno, ekonomski i politički razviju i one kojima je ova podrška zajednice u razvoju namenjena.

GRAĐANSKI AKTIVIZAM ZAJEDNICE

* Pajam građanske zajednice i aktivizma njenih građana, može se sagledati sa dva različita aspekta: NEGATIVNO - Zajednica treba biti ograničena i sprečena da kontroliše sve svoje društvene aktivnosti, prodre u sve životne sfere i upije u sebe svu društvenu inicijativu građana i sav njihov talenat. POZITIVNO - Postoji mnoštvo nezavisnih žarišta samoorganizovanja građana u zajednici, preko kojih oni mogu zajednički rešavati svoje probleme i na taj način predstavljati mrežu kanala javnog mnjenja i pritisaka na vlast, i ako zatreba zaštitu od pokušaja vlasti da prekorači svoje propisane granice.

E
borski
ekonomski

forum
borefor@gmail.com borefor@gmail.com

borefor.wordpress.com

BorskiEkonomskiForum
JAVNI DIJALOG LOKALNE ZAJEDNICE
* Osnovne sfere građanskog aktivizma pripadaju: tržišnoj ekonomiji, nezavisnim medijima i komunikacijama, nezavisnim izvorima ekspertiza o svim aspektima politike vlasti, i pre svega razgranatoj mreži dobrovoljnih udruženja u svim oblastima društvenog života zajednice, preko kojih građani artikulišu svoje osnovne potrebe. * U različita vremena i na različitim mestima, građanski aktivizam ima poseban značaj u odbrani i unapređenju demokratije unutar zajednice, bilo da su to: sindikati, profesionalna udruženja, grupe žena, organizacije za ljudska prava i razvoj, grupe za pomoć i podršku, kao i samoniklih organizacija različitih vrsta. * U atmosferi slobode izražavanja i udruživanja, okupljanje građana zajednice dešava se spontano, čim građani prepoznaju nužnost i potrebu kolektivne akcije za organizovanje svojih aktivnosti ili odbranu i unapređenje svojih - javnih interesa. Oni mogu biti ohrabreni i javnim priznanjem (npr. nezavisnom borski savetodavnom ulogom u relevantnim oblastima lokalne politike).
ekonomski

E
forum
borefor@gmail.com borefor@gmail.com

borefor.wordpress.com

BorskiEkonomskiForum
NEZAVISNA MREŽA LOKALNIH EKONOMSKIH INICIJATIVA
* BorskiEkonomskiForum predstavlja nezavisnu mrežu ekonomskih aktivnosti i inicijativa građana BorskiEkonomskiForum mrež zajednice sa ciljem da modifikuju ili čak osujete pojedine neprimerene i nedemokratske aspekte modifikuju osujete politike vlasti. * Nije uvek lako utvrditi na kojoj tački, aktivnosti vlasti postaju nedemokratske. Mnoge demokratski tač izabrane vlasti, konsultovaće nezavisne javne forume i načiniti kompromis sa njima, pošto je to konsultovać javne nač poš suštinska odluka vladanja po načelu saglasnosti. suš nač * Pojedine interesne grupe imaju mnogo veći uticaj na vlast nego neke druge, zahvaljujući svojoj već zahvaljujuć organizovanosti, bogatstvu i vezama. Uticaj na lokalnu vlast BorskiEkonomskiForum smatra demokratskim, samo ako potiče od javnog ekonomskog interesa građana lokalne zajednice i ne demokratskim, potič prihvata koncentraciju bogatstva ili moći u rukama nekolicine partijskih oligarha, demagoga i poltrona. moć oligarha, * Demokratska lokalna zajednica treba posvetiti, posebno nezavisno savetodavno mesto ekonomskim posvetiti, aktivnostima i inicijativama svojih građana, koji zastupaju javne interese i lokalnom stanovništvu koji u građana, stanovniš slučajevima svojih društvenih, ekonomskih ili psihofizičkih umanjenih sposobnosti, nije u mogućnosti sluč svojih druš tvenih, ekonomskih psihofizič manjenih moguć da sa svojim ličnim stavom učestvuje u kontinuitetu javnog dijaloga o strateškim interesima u lič uč strateš političkom procesu zajednice. politič
ekonomski

E
borski forum
borefor@gmail.com borefor@gmail.com

borefor.wordpress.com

KONTINUITET UPRAVLJANJA RAZVOJEM LOKALNE ZAJEDNICE
* Tokom šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka, u periodu preovladavanj a ortodoksnog razvoja, stručnjaci su bili ti koji su raspolagali odgovorima... siromašni i članovi zajednice su bili ti koji su imali probleme i veći deo tih problema bilo je moguće rešiti edukacijom i transferom tehnologije. * Kako ova ideologija sve više potpada pod sumnju i biva podcenjivana ravnoteža se pomera, jer razvoj nametan od vrha naniže, uglavnom ne daje rezultate. Sve više, građani prepoznaju problem u upravljanju zajednice i njihovo učešće postaje ključ, kako održivosti tako i mnogih drugih rešenja lokalne problematike. * Na taj način participacija (učešće) građana, postaje glavna tema razvoja društvenih zajednica (lokalnih, regionalnih, nacionalnih i internacionalnih). Nova ortodoksnost koja se upravo dešava ,,lokalno - globalno,, (sa najvećom ekonomskom krizom čovečanstva) opominje nas da ,,kao što je to uobičajeno, sa konceptima koji postaju aktuelni, retorika odlazi daleko ispred borski razumevanja, ostavljajući praksu pojedincima,,.
ekonomski

E
forum
borefor@gmail.com borefor@gmail.com

borefor.wordpress.com

GRAĐANSKA PARTICIPACIJA I LOKALNA EKONOMIJA

* Participacija predstavlja više serijal principa nego ideologiju - više etiku nego model... duboko iznutra, participacija se tiče viš viš tič nauke o poštovanju i slušanju mišljenja, osećanja i znanja onih na koje smo u prošlosti ,,ciljali,,. Participacija predstavlja poš sluš miš oseć proš transparentnost, bez obzira na naše namere da intervenišemo u nečijim životima... znači biti obazriv prema naš interveniš neč znač decentralizaciji i delegiranju, dozvoliti manje moćnima da dobiju veće resurse i pridobiju veću odgovornost, znači razmenu moć već već znač naših znanja i veština... ukratko, ona se tiče otvaranja, preuzimanja rizika i ukazivanja poverenja. Ovakve promene, š š č romene, na ve ti p veoma teško padaju onima koji su opterećeni ,,teretom godina, formalnim obrazovanjem i hijerarhijskom kulturom,, teš optereć kulturom,, pogotovo kvazi političarima, neoliberalima, demokratsko socijalističkim oligarsima... koji ne promovišu razvoj političkog politič arima, neoliberalima, socijalistič oligarsima... promoviš politič konsenzusa u zajednici, već pozivaju građane i strušnjake da budu aktivni ,,partijski eksperti,,. već struš * Građanski ekonomski aktivizam se po tradiciji, nalazi u prvim redovima participativnog dijaloga i akcije familije tradiciji, familije organizacija trećeg sektora - nevladinih i društvenih organizacija, preko projekata potpomognutim od strane međunarodnih treć druš preko razvojnih agencija. Neko će možda pokušati da dokaže da je učešće nevladinih i društvenih organizacija građana u mož pokuš dokaž uč druš participaciji, na neki način slično ulozi ,,socijalnog osiguranja,, jer predstavljaju svoje klijente (građane) prilično efikasno, nač slič klijente (građane) prilič držeći tako i građane zajednice i lokalnu vlast, dalje od mogućnosti da se direktno suočavaju. U mnogo slučajeva, jačanje drž vlast, moguć suoč sluč jač građanskog ekonomskog aktivizma predstavlja visoku platformu razvojnog procesa, koji narušava ,,savremena politika i vojnog š raz naru moć,,. Zajedno, oni predstavljaju pravu mešavinu: vrednosti, motiva, institucionalnih okvira, misija, veličina, nivoa, uticaja i moć meš velič sposobnosti da se proizvedu programi i usluge. Njihov razvoj se svakodnevno uvećava, podstaknut idealizmom, novim uveć mogućnostima da se bude na usluzi, frustracijom zbog načina na koji su druge institucije izneverile ostvarivanje onog što moguć nač su obećale u vreme svog mandata i u ,,retkim prilikama,, - svojom pohlepom. Za mnoge siromašne i ljude sa hendikepom, obeć siromaš ove institucije predstavljaju jedinu realnu nadu, da će se njihove potrebe čuti i da će im se neko obratiti.

E
borski
ekonomski

forum
borefor@gmail.com borefor@gmail.com

borefor.wordpress.com

BUDUĆNOST LOKALNE ZAJEDNICE
* Ono što nedostaje našoj današnjoj realnosti, jeste uloga centralnih i lokalnih vlasti i njihovi unutrašnji naš današ njihovi unutraš odnosi prema familiji organizacija trećeg sektora. Vlast (na svim nivoima) mora omogućiti ekonomsku treć omoguć inicijativu zajednice i premošćavanje praznine između javnog upravljanja u praksi i akcija zajednice. premoš zajednice. Nacionalna i lokalna regulativa koje se tiču participacije građana, moraju pružiti građanima zajednice, tič građana, pruž zajednice, pravo da organizuju i formiraju nevladine i nezavisne društvene organizacije, pregovaraju sa javnim druš sektorom i koriste javne resurse - dok vlast mora podsticati participaciju čitavog spektra zainteresovanih građana zajednice. Svaki korak u ovom procesu, mora se bazirati na participativnim metodama, koje zajednice. participativnim uključuju: izgradnju svesti i razvoj strategije (postizanje konsenzusa po pitanju prioriteta akcije), razvoj uključ ljudskih resursa i institucionalnog jačanja, razvoj planiranja i instrumenata upravljanja i promociju javnog jač javnog dijaloga kroz razmenu informacija. * Da bi naša zajednica zakoračila u budućnost, mora prebaciti težinu i na drugu nogu - zbog stabilnog i naš zakorač buduć tež bržeg kretanja unapred. Društvena zajednica je u svojoj prošlosti imala izuzetne pojedince, koji su služili brž Druš proš služ kao izvor značajnih i trajnih ljudskih dostignuća. Dalji izvor ljudskih uspeha neće biti pripisan izuzetnim znač dostignuć neć pojedincima, već izuzetnim spojevima i kombinacijama ljudi. Ove kombinacije mogu uključivati ljude koje već uključ drugi, njima slični, već smatraju izuzetnim. One takođe, mogu da uključuju obične ljude koji otkrivaju slič već izuzetnim. One takođe, uključ obič sopstvene kapacitete, koji im mogu omogućiti da budu izuzetni u procesima zajedničkog rada. omoguć zajednič * Impresioniran ovom jednostavnom metaforičkom analogijom, realno sagledavam mogućnost metaforič moguć mobilizacije lokalnih grupa običnih građana i razvojnih političara, radi preuzimanja izuzetno obič politič teških, važnih, odgovornih, ali i neizbežnih zadataka unutar ,,naše destruktivne i na izgled, teš važ neizbež ,,naš necivilizovane lokalne zajednice,,.

E
borski
ekonomski

forum
borefor@gmail.com borefor@gmail.com

borefor.wordpress.com

ZAŠTO I KAKO

BorskiEkonomskiForum
ZAŠTO

KAKO
* Afirmacija ekonomske participacije građana
* Promocija javnog dijaloga zajednice * Razvojno partnerstvo građana i privrede u lokalnoj zajednici

E
borski
ekonomski

forum
borefor@gmail.com borefor@gmail.com

borefor.wordpress.com

* Ako obični građani ne vide smisao demokratije obič i ako im se čini da ona nema značaj za njihov znač svakodnevni život i situacije u kojima žive, oni neće braniti svoju građansku demokratsku neć demokratsku zajednicu. * Ako ne vide nikakvu razliku između onoga Ako što im se nudi u vreme izbora, jer političarima politič nedostaje moć ili volja da nešto menjaju moć neš u pravcu za koji su građani glasali; ako osnovna građanska i politička prava nisu dovoljno politič zagarantovana da bi se ljudi organizovali i borili u javnim poslovima bez straha; ako ljudi nemaju moć da utiču na situaciju na lokalnom nivou, moć utič na svom radnom mestu i u kraju kome žive onda građanska demokratija postaje prazna školjka i forma bez suštine. suš * Osnovni zadatak s kojim se sve demokratije suočavaju jeste, kako osnažiti suštinu suoč osnaž suš i načela javne kontrole i kako političke jednakosti učiniti institucionalno efikasnim, nač politič uč bilo da je reč o prethodno autoritarnom režimu ili o obnavljanju i reč autoritarnom režimu produbljivanju demokratija koje već postoje. već postoje. borski
ekonomski

E
forum
borefor@gmail.com borefor@gmail.com

borefor.wordpress.com

,,Ne može se očekivati povoljan ekonomski razvoj, ako ga ne prati zajednica u celini,,
Dominik Stros-Kan
Generalni direktor MMF-a MMF-

E
borski
ekonomski

forum
borefor@gmail.com borefor@gmail.com

borefor.wordpress.com

Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru. Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine. U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao: analitičke, normativne, koordinativne i upravno-nadzorne poslove, strateške i izvršne, organizacione i logističke, monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti (sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni multinacionalni biznis; oblasti - zaštita životne sredine, ekonomski razvoj i integracije, bankarstvo i osiguranje, marketing, prodaja i preduzetnički konaslting i edukacija). Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja, participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim programima i projektima u regionu i lokalnim zajednicama (International SEED training ,,Train the trainer,, and National SEED training ,,Business plan,, - The Word Bank Group & International Finance Corporation; Workshop participation: Strategical Planning, Project Management, Executive Management and Founds Management - USAID & CHF/ADF). Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu podataka, institucija i klijenata lokalnih zajednica Timočke regije (Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac, Boljevac i Soko Banja): Lokalnih vlasti i javnih institucija (strateška i izvršna dokumenta i aktivnosti); Privatnih preduzetnika, msp i preduzeća (poslovni programi, razvojna produkcija i tržišni partneri) i Građanskih ekonomskih aktivnosti (potencijalni biznis, agroinicijativni i kooperativni, ruralno-turistički profili- umreženi u okviru razvojnih aktivnosti lokalnog stanovništva). Komunicira i prati razvojne aktivnosti, nacionalnih i internacionalnih institucija, agencija, fondova, asocijacija i poslovnih mreža u neposrednom okruženju. U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama poslodavaca aktivno učestvuje u razvoju lokalnih i regionalnih zajednica i njihovih tržišta.

Goran Stojanović

Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu, uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih promena u neposrednom okruženju - budućnost zasnovanu na realnim potrebama i stečenim iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim vrednostima, standardima i lokalnim resursima. Uvek, drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam, na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost realizacije savremene vizije života i rada u Boru.