You are on page 1of 12

BorskiEkonomskiForum

,,Ići zajedno je početak. Ostati zajedno je progres. Raditi zajedno je uspeh.,,


E borski
ekonomski

forum
borefor.wordpress.com
borefor@gmail.com
borefor@gmail.com

U ,,mnogim revolucijama,, koje se dešavaju


sa lokalnom globalizacijom, veoma va žnu ulogu
ima participacija građana i javni dijalog zajednice.

Ova ,,velika revolucija,, uključuje u lokalnu akciju,


sve one koji pomažu drugima da se društveno,
ekonomski i politički razviju i one kojima je
ova podrška zajednice u razvoju namenjena.
GRAĐANSKI AKTIVIZAM ZAJEDNICE

* Pajam građanske zajednice i aktivizma njenih građana, može se


sagledati sa dva različita aspekta:

NEGATIVNO - Zajednica treba biti ograničena i sprečena da kontroliše


sve svoje društvene aktivnosti, prodre u sve životne sfere i upije u
sebe svu društvenu inicijativu građana i sav njihov talenat.

POZITIVNO - Postoji mnoštvo nezavisnih žarišta samoorganizovanja


građana u zajednici, preko kojih oni mogu zajednički rešavati svoje
probleme i na taj način predstavljati mrežu kanala javnog mnjenja i
pritisaka na vlast, i ako zatreba zaštitu od pokušaja vlasti da prekorači
svoje propisane granice.

E borski
ekonomski

forum
borefor.wordpress.com
borefor@gmail.com
borefor@gmail.com
BorskiEkonomskiForum
JAVNI DIJALOG LOKALNE ZAJEDNICE

* Osnovne sfere građanskog aktivizma pripadaju: tržišnoj ekonomiji, nezavisnim


medijima i komunikacijama, nezavisnim izvorima ekspertiza o svim aspektima
politike vlasti, i pre svega razgranatoj mreži dobrovoljnih udruženja u svim
oblastima društvenog života zajednice, preko kojih građani artikulišu svoje
osnovne potrebe.

* U različita vremena i na različitim mestima, građanski aktivizam ima poseban


značaj u odbrani i unapređenju demokratije unutar zajednice, bilo da su to:
sindikati, profesionalna udruženja, grupe žena, organizacije za ljudska prava
i razvoj, grupe za pomoć i podršku, kao i samoniklih organizacija različitih vrsta.

* U atmosferi slobode izražavanja i udruživanja, okupljanje građana zajednice


dešava se spontano, čim građani prepoznaju nužnost i potrebu kolektivne
akcije za organizovanje svojih aktivnosti ili odbranu i unapređenje svojih - javnih
interesa. Oni mogu biti ohrabreni i javnim priznanjem (npr. nezavisnom
savetodavnom ulogom u relevantnim oblastima lokalne politike).
E
borski
ekonomski

forum
borefor.wordpress.com
borefor@gmail.com
borefor@gmail.com
BorskiEkonomskiForum
NEZAVISNA MREŽA LOKALNIH EKONOMSKIH INICIJATIVA

* BorskiEkonomskiForum
BorskiEkonomskiForum predstavlja nezavisnu mrež mrežu ekonomskih aktivnosti i inicijativa građana
modifikuju ili čak osujete
zajednice sa ciljem da modifikuju osujete pojedine neprimerene i nedemokratske aspekte
politike vlasti.

tački, aktivnosti vlasti postaju nedemokratske. Mnoge demokratski


* Nije uvek lako utvrditi na kojoj tač
konsultovaće nezavisne javne
izabrane vlasti, konsultovać načiniti kompromis sa njima, poš
javne forume i nač pošto je to
suš
suštinska odluka vladanja po načnačelu saglasnosti.

* Pojedine interesne grupe imaju mnogo većveći uticaj na vlast nego neke druge, zahvaljujuć
zahvaljujući svojoj
organizovanosti, bogatstvu i vezama. Uticaj na lokalnu vlast BorskiEkonomskiForum smatra
demokratskim, potiče od javnog ekonomskog interesa građana lokalne zajednice i ne
demokratskim, samo ako potič
moći u rukama nekolicine partijskih oligarha,
prihvata koncentraciju bogatstva ili moć oligarha, demagoga i poltrona.

* Demokratska lokalna zajednica treba posvetiti,


posvetiti, posebno nezavisno savetodavno mesto ekonomskim
aktivnostima i inicijativama svojih građana,
građana, koji zastupaju javne interese i lokalnom stanovniš
stanovništvu koji u
slučajevima svojih
sluč svojih druš
društvenih
tvenih,, ekonomskih
ekonomskih ili psihofizičkih umanjenih
psihofizič mogućnosti
manjenih sposobnosti, nije u moguć
ličnim stavom uč
da sa svojim lič učestvuje u kontinuitetu javnog dijaloga o strateš
strateškim interesima u
političkom procesu zajednice.
politič

E borski
ekonomski

forum
borefor.wordpress.com
borefor@gmail.com
borefor@gmail.com
KONTINUITET UPRAVLJANJA
RAZVOJEM LOKALNE ZAJEDNICE
* Tokom šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka, u periodu preovladavanj a
ortodoksnog razvoja, stručnjaci su bili ti koji su raspolagali odgovorima...
siromašni i članovi zajednice su bili ti koji su imali probleme i veći deo tih
problema bilo je moguće rešiti edukacijom i transferom tehnologije.

* Kako ova ideologija sve više potpada pod sumnju i biva podcenjivana
ravnoteža se pomera, jer razvoj nametan od vrha naniže, uglavnom ne daje
rezultate. Sve više, građani prepoznaju problem u upravljanju zajednice i
njihovo učešće postaje ključ, kako održivosti tako i mnogih drugih rešenja
lokalne problematike.

* Na taj način participacija (učešće) građana, postaje glavna tema razvoja


društvenih zajednica (lokalnih, regionalnih, nacionalnih i internacionalnih).
Nova ortodoksnost koja se upravo dešava ,,lokalno - globalno,, (sa najvećom
ekonomskom krizom čovečanstva) opominje nas da ,,kao što je to uobičajeno,
sa konceptima koji postaju aktuelni, retorika odlazi daleko ispred
razumevanja, ostavljajući praksu pojedincima,,.
E
borski
ekonomski

forum
borefor.wordpress.com
borefor@gmail.com
borefor@gmail.com
GRAĐANSKA PARTICIPACIJA I LOKALNA EKONOMIJA

* Participacija predstavlja viš


više serijal principa nego ideologiju - viš
više etiku nego model... duboko iznutra, participacija se tič tiče
nauke o poš
poštovanju i sluš
slušanju miš osećanja i znanja onih na koje smo u proš
mišljenja, oseć prošlosti ,,ciljali,,. Participacija predstavlja
transparentnost, bez obzira na naš naše namere da interveniš
intervenišemo u nečnečijim životima... znač
znači biti obazriv prema
decentralizaciji i delegiranju, dozvoliti manje moćmoćnima da dobiju već veće resurse i pridobiju već
veću odgovornost, znač znači razmenu
naš
na ših znanja i veš
veština... ukratko, ona se tič
tiče otvaranja, preuzimanja rizika i ukazivanja poverenja. Ovakve promene,
p romene,
veoma teš opterećeni ,,teretom godina, formalnim obrazovanjem i hijerarhijskom kulturom,,
teško padaju onima koji su optereć kulturom,, -
političarima,
pogotovo kvazi politič arima, neoliberalima, socijalističkim oligarsima...
neoliberalima, demokratsko socijalistič oligarsima... koji ne promoviš političkog
promovišu razvoj politič
konsenzusa u zajednici, već već pozivaju građane i struš
strušnjake da budu aktivni ,,partijski eksperti,,.

* Građanski ekonomski aktivizam se po tradiciji,


tradiciji, nalazi u prvim redovima participativnog dijaloga i akcije familije
familije
trećeg sektora - nevladinih i druš
organizacija treć preko projekata potpomognutim od strane međunarodnih
društvenih organizacija, preko
razvojnih agencija. Neko će mož možda pokuš
pokušati da dokaž učešće nevladinih i druš
dokaže da je uč društvenih organizacija građana u
način slič
participaciji, na neki nač slično ulozi ,,socijalnog osiguranja,, jer predstavljaju svoje klijente (građane)) prilič
klijente (građane prilično efikasno,
držeći tako i građane zajednice i lokalnu vlast,
drž mogućnosti da se direktno suoč
vlast, dalje od moguć suočavaju. U mnogo sluč slučajeva, jač
jačanje
građanskog ekonomskog aktivizma predstavlja visoku platformu razvojnog razvojnog procesa, koji naruš
naru šava ,,savremena politika i
moć,,. Zajedno, oni predstavljaju pravu meš
moć veličina, nivoa, uticaja i
mešavinu: vrednosti, motiva, institucionalnih okvira, misija, velič
sposobnosti da se proizvedu programi i usluge. Njihov razvoj se svakodnevno uveć uvećava, podstaknut idealizmom, novim
mogućnostima da se bude na usluzi, frustracijom zbog nač
moguć načina na koji su druge institucije izneverile ostvarivanje onog što
obećale u vreme svog mandata i u ,,retkim prilikama,, - svojom pohlepom. Za mnoge siromaš
su obeć siromašne i ljude sa hendikepom,
ove institucije predstavljaju jedinu realnu nadu, da će se njihove potrebe čuti i da će im se neko obratiti.

E borski
ekonomski

forum
borefor.wordpress.com
borefor@gmail.com
borefor@gmail.com
BUDUĆNOST LOKALNE ZAJEDNICE

* Ono što nedostaje našnašoj današ


današnjoj realnosti, jeste uloga centralnih i lokalnih vlasti i njihovi
njihovi unutraš
unutrašnji
trećeg sektora. Vlast (na svim nivoima) mora omoguć
odnosi prema familiji organizacija treć omogućiti ekonomsku
premošćavanje praznine između javnog upravljanja u praksi i akcija zajednice.
inicijativu zajednice i premoš zajednice.
Nacionalna i lokalna regulativa koje se tičtiču participacije građana, pružiti građanima zajednice,
građana, moraju pruž zajednice,
pravo da organizuju i formiraju nevladine i nezavisne druš društvene organizacije, pregovaraju sa javnim
sektorom i koriste javne resurse - dok vlast mora podsticati participaciju čitavog spektra zainteresovanih
građana zajednice.
zajednice. Svaki korak u ovom procesu, mora se bazirati na participativnim
participativnim metodama, koje
uključuju: izgradnju svesti i razvoj strategije (postizanje konsenzusa po pitanju prioriteta akcije), razvoj
uključ
jačanja, razvoj planiranja i instrumenata upravljanja i promociju javnog
ljudskih resursa i institucionalnog jač javnog
dijaloga kroz razmenu informacija.

* Da bi naš zakoračila u buduć


naša zajednica zakorač budućnost, mora prebaciti tež
težinu i na drugu nogu - zbog stabilnog i
brž
bržeg kretanja unapred. Druš
Društvena zajednica je u svojoj proš
prošlosti imala izuzetne pojedince, koji su služ
služili
značajnih i trajnih ljudskih dostignuć
kao izvor znač dostignuća. Dalji izvor ljudskih uspeha neć
neće biti pripisan izuzetnim
već izuzetnim spojevima i kombinacijama ljudi. Ove kombinacije mogu uključ
pojedincima, već uključivati ljude koje
slični, već
drugi, njima slič već smatraju izuzetnim. One takođe,
izuzetnim. One uključuju obič
takođe, mogu da uključ obične ljude koji otkrivaju
omogućiti da budu izuzetni u procesima zajednič
sopstvene kapacitete, koji im mogu omoguć zajedničkog rada.

metaforičkom analogijom, realno sagledavam moguć


* Impresioniran ovom jednostavnom metaforič mogućnost
običnih građana i razvojnih politič
mobilizacije lokalnih grupa obič političara, radi preuzimanja izuzetno

E
teš
teških, važ
važnih, odgovornih, ali i neizbež
neizbežnih zadataka unutar ,,naš
,,naše destruktivne i na izgled, borski
necivilizovane lokalne zajednice,,. ekonomski

forum
borefor.wordpress.com
borefor@gmail.com
borefor@gmail.com
ZAŠTO I KAKO

BorskiEkonomskiForum

ZAŠTO KAKO

* Afirmacija ekonomske participacije građana

* Promocija javnog dijaloga zajednice

* Razvojno partnerstvo građana i privrede


u lokalnoj zajednici

E borski
ekonomski

forum
borefor.wordpress.com
borefor@gmail.com
borefor@gmail.com
obični građani ne vide smisao demokratije
* Ako obič
i ako im se čini da ona nema znač
značaj za njihov
svakodnevni život i situacije u kojima žive, oni
neće braniti svoju građansku demokratsku
neć demokratsku
zajednicu.

Ako ne vide nikakvu razliku između onoga


* Ako
političarima
što im se nudi u vreme izbora, jer politič
moć ili volja da neš
nedostaje moć nešto menjaju
u pravcu za koji su građani glasali; ako osnovna
građanska i politič
politička prava nisu dovoljno
zagarantovana da bi se ljudi organizovali i borili
u javnim poslovima bez straha; ako ljudi nemaju
moć da utič
moć utiču na situaciju na lokalnom nivou,
na svom radnom mestu i u kraju kome žive -
onda građanska demokratija postaje prazna
školjka i forma bez suš
suštine.

* Osnovni zadatak s kojim se sve demokratije suočsuočavaju jeste, kako osnažosnažiti suš
suštinu
načela javne kontrole i kako politič
i nač političke jednakosti učučiniti institucionalno efikasnim,
reč o prethodno autoritarnom
bilo da je reč autoritarnom rež
režimu
imu ili o obnavljanju i

E
već postoje.
produbljivanju demokratija koje već postoje. borski
ekonomski

forum
borefor.wordpress.com
borefor@gmail.com
borefor@gmail.com
,,Ne može se očekivati povoljan ekonomski razvoj,
ako ga ne prati zajednica u celini,,

Dominik Stros-Kan
Generalni direktor MMF
MMF--a

E borski
ekonomski

forum
borefor.wordpress.com
borefor@gmail.com
borefor@gmail.com
Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru.
Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine.
U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao:
analitičke, normativne, koordinativne i upravno-nadzorne
poslove, strateške i izvršne, organizacione i logističke,
monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti
(sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni
multinacionalni biznis; oblasti - zaštita životne sredine,
ekonomski razvoj i integracije, bankarstvo i osiguranje,
marketing, prodaja i preduzetnički konaslting i edukacija).

Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva


ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja,
participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim
programima i projektima u regionu i lokalnim zajednicama
(International SEED training ,,Train the trainer,, and National
SEED training ,,Business plan,, - The Word Bank Group &
Goran Stojanović International Finance Corporation; Workshop participation:
Strategical Planning, Project Management, Executive
Management and Founds Management - USAID & CHF/ADF).

Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu


Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. podataka, institucija i klijenata lokalnih zajednica Timočke
U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu, regije (Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac,
uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni Boljevac i Soko Banja): Lokalnih vlasti i javnih institucija
(strateška i izvršna dokumenta i aktivnosti); Privatnih
patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih
preduzetnika, msp i preduzeća (poslovni programi, razvojna
promena u neposrednom okruženju - budućnost produkcija i tržišni partneri) i Građanskih ekonomskih
zasnovanu na realnim potrebama i stečenim aktivnosti (potencijalni biznis, agroinicijativni i kooperativni,
iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim ruralno-turistički profili- umreženi u okviru razvojnih aktivnosti
vrednostima, standardima i lokalnim resursima. lokalnog stanovništva). Komunicira i prati razvojne aktivnosti,
nacionalnih i internacionalnih institucija, agencija, fondova,
Uvek, drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam,
asocijacija i poslovnih mreža u neposrednom okruženju.
na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama
Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost poslodavaca aktivno učestvuje u razvoju lokalnih i regionalnih
realizacije savremene vizije života i rada u Boru. zajednica i njihovih tržišta.