YETENEK UZMANLARI

Neden Zeki Liderler nsanlar Say lardan Önce Koyarlar?
yBill

Conaty

General Elektric Eski Ba kan Yard mc s

yRam Charan

New York Times 1. En yi Sat Serileri Ortak Yazar

ÖNEML ALINTILAR
y

E er i letmeler paralar n insanlar yönetti i kadar dikkatsizce yönetselerdi, ço u iflas ederdi.

y

e al m, e itim, liderleri belirlemede ne kadar çaba sarfederseniz sarfedin, düzgün i leyen bir Yetenek Yonetimine Sistemine sahip de ilseniz, i letmenizde bir eksiklik vard r ya da kötü bir sonuçla kar la man z kaç n lmazd r.

y

Ço u i letme muhasebesini cok profesyonel bir ekilde yönetti i halde kendi insanlari için k yaslanabilecek kadar bile bir Yetenek Yönetimine sahip degildir.

ÖNEML ALINTILAR
´

letmelerin finansal açidan yükselmesi ya da dü mesi aç s ndan yetenek önemli bir yol gösterici araçt r. Çünkü irketler yetenek yönetiminin eksikli inden dolayi yanl pozisyonlara yanl insanlari koymaktad rlar.

´

Yöneticilerinin yeteneklerini önemseyen i letmeler, liderleri icin sürekli ara t rma yapmakta ve onlar n yeteneklerini geli tirmelerine yard mc olmaktad r.

´

Gelece ini dü ünerek uzun vadeli planlar yapan Hindustan Unilever, Novartis, Procter & Gamble ve General Electric gibi irketler yetenek yönetiminin ince bir sanat olduguna inanan ve bu do rultuda gelecek liderlerini yeti tiren irketlerden sadece birkaç d r.

YETENEK YÖNET M S STEMLER
y

General Electric, Liderlik Geli im Yönetim Sistemi Hindustan Unilever, Mevkiler arasi Yetenek Hatt Olu turma Procter & Gamble, Farkettiren Tecrübeler Üzerinden Yetenek ve Kapasite Geli imi

y

y

y

Agilent Yeni Tur Genel Müdür Olu umu Novartis, Özgüven Yard m le Lider Ke fi

y

K MLER YETENEK UZMANLARI?
y

Yetenek uzmanlar insanlar ay rtedebilmek için gerekli olan incelikleri bilen insanlard r.

y y y y

Onlar hangi lider gündelik hayatta nas l ya ar, neler yapar bunlar bilen ki ilerdir. nsanlar n yükseli lerini geli tiren,h zland ran ki ilerdir. Dinleme ve gözlem konusunda uzman ki ilerdir. Geli tirmek istedikleri ki ilerin tüm yönlerini bilen profesyonellerdir.

YETENEK UZMANLARININ LKELER
y y y y y y

Ayd nlat lm bir tak m öncelikle CEO ile ba lar. Organizasyon Liderlerin yetenekleri Üzerineden yönetilir. Liderlerin güçlü yada zay f yönleri hakk nda her ey do ru ve eksiksiz olmal d r. Çok özenli yetenek de erlendirmeleri uygulan r. Ö renim ve geli im sürekli devam eder ve hiçbir zaman bitmez. Organizasyon do rulu un kültürünü ve açik olman n önemini içerir.

GENERAL ELECTRIC, TAM LIDERLIK GELISIMI YONETIMI SISTEMI
´

irketi içi samimiyet ve yak n arkada l k ön planda olmakla birlikte, en alt seviyeden en üste kadar herkes dürüst ve ele tirilmeye aç kt r.

´

lk insanlar sonra strateji ve daha sonra para konu ulur. Gelecegin Liderleri için yap lan e itimlerin yüzde 40 i Amerika d nda harcan r. Ocak ay Session C Liderlerin geli imi hakk nda K ile birlikte de erlendirme yap l r ve daha sonraki senelerin yöneticileri hakk nda fikir al veri i yap l r.

´

´

GENERAL ELECTRIC, TAM LIDERLIK GELISIMI YONETIMI SISTEMI
´

Temmuz ay nda bir sonraki senenin stratejisi belirlenir. Kas m ay nda ise operasyonlar ve bütçe hakk nda konu ulur. Session C adl oturumda kimler gelece in liderleri olabilir, nerelere konulabilir, daha iyi nasil yapabilirler, onlardaki potansiyeli kullanmak için neler yapabiliriz, gelece in liderlerini yeti tirebilmek için daha iyi neler yapabiliriz gibi sorular n cevaplar aranmaktad r.

´

´

HIND STAN UNILEVER, MEVKILER ARASI YETENEK HATTI OLUSTURMA
y y y

Gelece in liderleri icin zaman n yüzde 30-40· harcan r. Her stajyer için ki isel bir e itmen bulunmaktad r. irket liderleri gelece in liderlerinin geli imleri için dünyanin her yerine gitmektedirler.

y

Ne ve nasil testleri ilk 3 sene boyunca stajyere istenilen seviyeye gelene kadar uygulan r.

y

Yetenek Uzmanlar kendi dü üncelerini stajyer ile payla r ve onlar n dü üncelerini sorgular.

HINDUSTAN UNILEVER, MEVKILER ARASI YETENEK HATTI OLUSTURMA
´

Her zaman stajyerlerden olumlu, somut, kayda de er cevaplar beklenir. Temelden ö renim tepeden e itim esas na gore sistem kurulmu tur. Stajyerlerden Feedback (Geri Bildirim) ad alt nda e itmenleri hakk nda rapor istenir. Performans ve testlerin sonuclar na göre liderler ve e itmenler aras ndaki görü melerle stajyer hakk nda fikir ali veri i gerçekle ir ve stajyer hakk nda bir üst basamak icin karar verilir, daha sonra ise staj n tamamlayan ki iler art k Lister ad alt nda ifade edilir ve terfi ettirilir.

´

´

´

´

Yönetim komitesi senede iki defa stajyerler hakk nda karar vermek için toplanir.

PROCTER & GAMBLE, FARKETT REN TECRÜBELER ÜZER NDEN YETENEK VE KAPAS TE GEL M
y

Dünya çap nda yap lan testler ve küresel tecrübeler yetenek geli iminde kullan l r. Örnegin, yeni bir uluslaras pazarda yap lmas ya da yap lmamas gerekenler.

y

Her de erlendirme ve ödev yeni bir eyler ögrenmek ad na bir f rsat ya da bir ödüldür.

y

Alanlar nda basar l ya da basar s z olan ki ilerin tecrübelerinden yararlan larak gelece in liderleri yeti tirilmektedir.

PROCTER & GAMBLE, FARKETT REN TECRÜBELER ÜZER NDEN YETENEK VE KAPAS TE GEL M Bu tecrübeler do rultusunda haz rlanan testlerle gelece in liderlerinin fikirlerinden onlarin geli imi icin faydalan l r.
y

y

Yap lan testlerde herhangi bir pazardaki durumla alakal güçlü ve zay f yönler nelerdir, hangi bölgeler geli tirilmelidir, ki isel becerilerle alakal sorular n cevaplar aranmaktad r.

AGILENT, YENI BIR TUR GENEL MUDUR OLUSUMU
y

Kar-Zarar merkezlerinden al nan raporlardan yararlan larak yetenek geli imi sa lanmaktad r.

y

irket içi tecrübelerden yararlanarak hiçbir yöneticilik kursunda al namayacak tecrübeler i çilere verilmekte olup, bu sayede geli imlerine katk da bulunulmaktad r.

y

Gelece in liderlerinin yeteneklerini geli tirebilmeleri için f rsatlar yarat lmakta ve kendi istekleri do rultusunda yeteneklerini geli tirmeye yard mc olunmaktad r.

NOVARTIS, ÖZGÜVEN YARDIMI LE L DER KE F
y

Kendine güven bu i letmede yap ta d r ve geli mede en önemli rolü üstlenir. Geli tirilmek istenen ki ilerin iç dünyas ndaki maske ç kart larak derinlere inilmekte ve ki inin ihtiyac na göre geli im yöntemi olu turulmaktad r.

y

y

Lider adaylar n n bütün özellikleri, hobileri, sevdikleri, sevmedikleri, aç kcas hakk ndaki tüm bilgiler nsan Kaynaklar Databank nda saklan r ve geli imde kullan l r.

y

Güçlü ve zay f yönler kendine güveni a lamada en önemli iki unsur konumundad r. Ki isel Fark ndal k (Self-Awareness) geli im a amas n n önemli bir bölümüdür.

y

YETENEK UZMANLARININ FAYDALARI
´

Çogu irket organizasyonlar nda bir problem olmad

sürece yetenek geli imine

ihtiyaç duymaz ve herhangi bir s k nt aç a ç kt nda ne yapaca na karar veremez ve bu da organizasyonun çökü ünü h zland rmaktad r. Yetenek Uzmanlar ise ki isel geli im konusunda ba ar l olduklar için nerede, ne ihtiyaç oldu una kolayca karar verebilip uygulayabilmektedirler.
´

Liderlerin ihtiyaçlar n n kolayca farkedebildikleri icin açiklarini kolayca kapatabilmekdirler.

YETENEK UZMANLARININ FAYDALARI
y

Yetenek Uzmanlar gereken mevkilere do ru insanlar yerle tirebildikleri icin çal an kayb engellemektedirler.

y

Yetenek Uzmanlari organizasyonun ve insanlarin ihtiyaçlar n bildikleri icin bu yönde bir yetenek sistemi geli tirip uygulayabilmektedirler.

YETENEK YONETIMI ORNEK SEMALARI

SONUC OLARAK;

Yetenek Yonetimini gormezden gelip bunu bugun engelleyemezsiniz eger gelecekte is dunyasi icerisinde kalmak istiyorsaniz.

Ram Charan

Tesekkurler Metin Kilinc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful